ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

На сучасному етапі економічного розвитку агропромисловий сектор України є однією з найважливіших ланок економічних систем більшості країн світу з ринковою економікою. Він розвивається  в умовах високої енергетичної забезпеченості, застосування широкого спектра агротехнічних прийомів, екологізації на основі використання сучасних енерго- та природозберігаючих технологій, методів і способів меліорації та хімізації.

Виробнича база агропромислової сфери спирається на розгалужену інфраструктурну мережу та систему науково-дослідного забезпечення її розвитку.

Шляхи розвитку агропромислового сектору України передбачають збалансовані та взаємозв’язані структурні перебудови усіх його галузей, максимальне впровадження у виробництво найважливіших досягнень науково-технічного прогресу, світового досвіду, найбільш прогресивних форм економіки і організації виробництва на основі першочергового розв’язання  актуальних проблем: перерозподіл землі та майна, включаючи поглиблення відносин власності на землю та запровадження механізмів реалізації права на власність; приватизація переробних підприємств; реструктуризація підприємств та форм господарювання; розвиток кооперації; впровадження ринкових методів господарювання – менеджменту та маркетингу; державне регулювання аграрної економіки шляхом ефективнішого використання цінових важелів, фінансово-кредитної і податкової систем; розвиток ринків сіль­ськогосподарської продукції, матеріально-технічних ресурсів та послуг; інтенси­фікація і диверсифікація зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Пріоритетність розвитку агропромислового сектору України і його провідних галузей дає можливість забезпечити населення продо­вольчими товарами, промисловість ­– сировиною, а зовнішню торгівлю – експортними товарами.

Книжки представлені на виставці:

 1. Аграрна реформа в Україні (соціологічна діагностика) [Текст] / М. Баланівський [та ін.] ; заг. ред. В. Тарасенко ; НАН України, Ін-т соціології. - К. : ІС НАН України, 2007. - 576 с.

  Монографію присвячено початковому етапу реформ в агропромисловому комплексі та зумовленим ним змінам. Соціологічна діагностика аграрної реформи здійснюється при поєднанні двох підходів - соціотехнологічного та селянознавчого. Це дало змогу показати динамічні і результативні особливості агрореформи як великомасштабного соціоінженерного проекту, а також поведінку селянства України, його ставлення до трансформації аграрних, земельних, економічних і соціальних відносин, участь у реформі. Особливу увагу приділено обгрунтуванню необхідності коригування аграрної і земельної реформ у напрямі їх відповідності інтересам і думці більшості селян.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА696418

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: C574/575 А-25

 2. Аграрне право України [Текст] : підручник / В. М. Єрмоленко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Єрмоленка, д-ра юрид. наук, проф. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 608 с.

  Висвітлено загальні положення аграрного права (АП), історію становлення та розвитку аграрного законодавства (АЗ) України, наведено загальні характеристики джерел і суб'єктів АП. Розкрито правові засади реформування земельних і майнових відносин, управління в АПК і відповідальності за правопорушення. Описано порядок та умови приватизації майна державних підприємств у АПК. Проаналізовано правове становище окремих суб'єктів господарювання в сільському господарстві (СГ), зокрема, державних сільськогосподарських і приватно-орендних підприємств, сільськогосподарських кооперативів і товариств, фермерських господарств. Розглянуто питання правового регулювання виробничо-господарської й окремих видів діяльності в СГ, ринкових відносин в АПК, фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, соціального розвитку села й аграрних трудових відносин, використання природних ресурсів у СГ. Увагу приділено питанням АЗ зарубіжних країн.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА728644

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 А-25

 3. Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції [Текст] / М. Г. Бетлій [та ін.] ; ред. О. М. Бородіна ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - Ужгород : ІВА, 2006. - 496 с.

   

  У монографії досліджено історичні засади становлення та розвитку Спільної аграрної політики Європейського Союзу (САП ЄС); узагальнено досвід адаптації аграрного сектора країн Центральної та Східної Європи до інтеграції в єдиний європейський агропродовольчий простір; здійснено крити­чний аналіз економічних та соціальних процесів в аграрній сфері України протягом періоду ринко­вих трансформацій. На широкому фактичному матеріалі висвітлено особливості економічних взає­мовідносин України та Росії в агропродовольчому секторі в контексті євроінтеграції. Запропоновано концептуальні підходи до формування нової аграрної політики України в умовах мінливих викликів ринкової економіки та ризиків євроінтеграційного вектора розвитку. Дана оцінка можливостей імп­лементації вимог і стандартів САП ЄС у вітчизняну практику.
  Книга розрахована на наукових працівників, аспірантів, викладачів вищих навчальних за­кладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА680915

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)А-25

 4. Андрійчук, Василь Гаврилович.

  Економіка підприємств агропродовольчого комплексу [Текст] : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / В. Г. Андрійчук ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 414 с.

  У навчально-методичному посібнику наведено методичні поради до вивчення кожної теми, плани семінарсько-практичних занять. Сформульовано економічні терміни та поняття, притаманні даній дисципліні. Наведено перелік запитань для проведення студентами самоконтролю за ступенем засвоєння ними теоретичного та методичного матеріалу, запропоновано спеціально розроблені з урахуванням сучасних вимог практичні навчальні завдання. Їх зміст орієнтований на засвоєння студентами економіки аграрних і переробних підприємств, а також агропромислових формувань, в яких поєднується сільськогосподарське та промислово-переробне виробництво.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА725013

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 А-65

 5. Валентинов, Владислав Леонідович.

  Регулювання міжгалузевих відносин в системі аграрної політики [Текст] / В. Л. Валентинов ; Інститут аграрної економіки УААН. - К. : [б.в.], 2003. - 330 с.

  У контексті теорії економічної організації розкрито методологічні засади поглиблення міжгалузевих відносин. Запропоновано систему важелів їх державного регулювання. Розкрито суть та цільове призначення аграрної політики, висвітлено її досвід у розвинутих країнах, наведено основні результати аграрної реформи в Україні. Обгрунтовано концепцію ініціативного вдосконалення інституційної структури АПК через поглиблення вертикальної координації та розвиток саморегулювальної діяльності товаровиробників.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА633921

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 В-15

 6. Виклики і шляхи агропродовольчого розвитку [Текст] / Б. Й. Пасхавер [та ін.] ; ред. Б. Й. Пасхавер ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б.в.], 2009. - 432 с.

  У монографії проаналізовано сучасні проблеми розвитку аграрного сектора України, обгрунтовано шляхи вирішення стратегічних задач забезпечення продовольчої безпеки країни та конкурентоспроможності агропродовольчого комплексу на внутрішньому та зовнішньому ринках. Визначено ризики сталого розвитку агропродовольчої системи у контексті посилення світових інтеграційних тенденцій. Запропоновано методи удосконалення економічних механізмів господарювання у напрямах досягнення сталих темпів аграрного виробництва, підвищення дієвості форм державної підтримки агросфери, зростання її ресурсної ефективності. Висвітлено питання підвищення якості та безпечності продовольства у контексті світових вимог. Досліджено становлення та розвиток фінансового забезпечення сільськогосподарських виробників. Обгрунтовано стратегію діяльності України на світовому агропродовольчому ринку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715223

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 В-43

 7. Виробнича економіка [Текст] : навч. посібник для підгот. фахівців у аграрних вищих навч. закл. / В. П. Галушко [та ін.] ; ред. В. П. Галушко, Г. Штрьобель. - Вінниця : Нова Книга, 2005. - 400 с.

  Даний посібник є прикладом спільної роботи українських та європейських спеціалістів і рекомендований для підготовки магістрів за спеціальністю «Адміністративний менеджмент» (міжнародна версія «Master of Business Administration in Agriculture» – MBA) в Національному аграрному університеті, а також може бути використаний при підготовці фахівців за напрямами 0501 – «Економіка і підприємництво» та 0502 – «Менеджмент».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС41477

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 В-52

 8. Гайдуцький, Андрій Павлович.

  Інвестиційна конкурентоспроможність аграрного сектора України [Текст] / А. П. Гайдуцький. - К. : Нора-Друк, 2004. - 247 c.

  У монографії вперше досліджено проблему інвестиційної конкурентоспроможності аграрного сектора України у пореформений період. Детально проаналізовано складові інвестиційної конкурентоспроможності галузі, визначено вплив природно-ресурсних факторів, наслідків ринкового реформування аграрних відносин, а також економічних механізмів державної підтримки на інвестиційну конкурентоспроможність та інвестиційний імідж галузі. Узагальнено міжнародні інвестиційні можливості та їх використання у світовому сільському господарстві. Визначено потреби аграрного сектора України у залученні капіталовкладень, інвестиційний клімат, стан і проблеми залучення іноземних інвестицій в сільськогосподарське виробництво, організаційні форми та економічні механізми сприяння притоку іноземного капіталу на село.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА653223

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Г-14

 9. Гривківська, О. В.

  Забезпечення фінансової безпеки сільського господарства [Текст] : монографія / О. В. Гривківська. - Т. : Астон, 2012. - 337 с.

  У монографії розглянуто теоретико-методологічні засади формування та забезпечення фінансової безпеки сільського господарства, досліджено стан і проблеми цього забезпечення. Значну увагу приділено власним джерелам у фінансовому забезпеченні галузі, питанням її державної підтримки. Акцентовано на оцінюванні рівня кредитного забезпечення у сільському господарстві, кредиторській заборгованості аграрних підприємств. Висвітлено питання державного регулювання фінансової безпеки сільського господарства у контексті євроінтеграційних процесів. Надано обгрунтування стратегії підвищення рівня фінансової безпеки на основі розробленої концепції управління її станом та інструментарію обчислення рівня фінансової безпеки галузі, використання якого створює можливості для управління ним в регіональному аспекті.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751161

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Г-82

 10. Гуткевич, Светлана Александровна.

  Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики [Текст] / С. А. Гуткевич ; Европейский ун-т. - К. : Издательство Европейского университета, 2003. - 251 с.

  В монографии освещены теоретические основы инвестирования и инвестиционной привлекательности, формирующей инвестиционный имидж Украины. Рассмотрены факторы, определяющие инвестиционную привлекательность и на основе результатов исследования предложены пути повышения инвестиционной привлекательности аграрного сектора экономики страны.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА646517

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Г-97

 11. Дмитрук, Борис Пахомович.

  Організація біржової діяльності в агропромисловому комплексі [Текст] : навч. посіб. для студ. екон. спец. вищих аграрних навч. закл. / Б. П. Дмитрук. - К. : Либідь, 2001. - 342 с.

  Висвітлено діяльність товарної, аграрної, фондової, валютної бірж - від угод з реальним товаром до форвардних, ф'ючерсних та опціонних. Наведено зразки усіх видів біржових контрактів, угод та умови їх укладання, заявок на купівлю/продаж біржового товару, а також міжнародні правила базисних умов поставки. Визначено основні напрями удосконалення системи клірингу та розрахунків.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА608360

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Д-53

 12. Економічний розвиток України: інституціональне та ресурсне забезпечення [Текст] / О. М. Алимов [та ін.] ; НАН України, Об'єд. ін-т економіки. - К. : [б.в.], 2005. - 540 с.

  Розглянуто питання інституціонального та ресурсного забезпечення економічного розвитку України, використання інтенсивних чинників і ефективних моделей економічного зростання. Висвітлено проблеми фінансового й енергетичного забезпечення економічного розвитку, стабільного та ефективного функціонування промислового й агропромислового комплексів, удосконалення зовнішньоторговельної діяльності з урахуванням приєднання до СОТ і майбутньої інтеграції з ЄС.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА666030

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)0 Е-45

 13. Єранкін, Олександр Олександрович.

  Маркетинг в АПК України в умовах глобалізації [Текст] : монографія / О. О. Єранкін ; Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2009. - 419 с.

  У монографії розкрито теоретичні, методологічні та практичні засади здійснення маркетингу підприємствами АПК України за умов глобалізації. Описано закономірності зародження та розвитку маркетингу як об'єктивного економічного явища, наведено принципову схему формування його нової парадигми. Проаналізовано особливості еволюції розвитку маркетингу в АПК України, досліджено трансформації ринків продукції АПК у контексті формування ключових гравців даних ринків. Показано значення глобалізаційних чинників у зміні ролі маркетингового середовища підприємств АПК України за сучасних умов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА723335

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Є-69

 14. Інноваційно-інвестиційні процеси в аграрному секторі: нормативний аналіз та економічні методи дослідження впливу на суспільний добробут [Текст] : монографія / В. В. Семенов, О. Д. Витвицька, М. М. Кулаєць, В. А. Скрипченко ; за ред. канд. техн. наук В. В. Семенова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Ін-т демографії та соц. дослідж. НАН України. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2009. - 292 с.

  Розглянуто методи нормативного аналізу інституційних механізмів регулювання аграрним сектором і їх вплив на рівень суспільного добробуту. Проаналізовано економетричні методи дослідження поширення інноваційно-інвестиційних процесів у просторі та часі. Досліджено методи оцінювання впливу інноваційно-інвестиційних процесів на нерівність, бідність та суспільну поляризацію. Наведено підходи до оцінювання впливу державних інтервенцій на аграрні ринки. На підставі використання вектора Шеплі розроблено метод оцінювання внеску інвестиційно-інноваційних проектів у зростання суспільного добробуту. Побудовано модель для оцінки внеску інфраструктурних інвестицій у зростання технічної ефективності виробництва. Побудовано індекси міжрегіональної диспропорційності, галузевої концентрації, регіональної спеціалізації та просторової поляризації. Розглянуто способи використання кривої Лоренса як інструменту економічного аналізу. Досліджено вплив економічного зростання та податкової політики на добробут різних соціально-економічних груп населення.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726674

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 І-66

 15. Кирилюк, Євгеній Миколайович.

  Аграрний ринок в умовах трансформації економічних систем [Текст] : монографія / Є. М. Кирилюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2013. - 571 с.

  У монографії проведено концептуальний аналіз наукових підходів до дослідження чинників та етапів еволюції економічних систем. Уточнено поняттєвий апарат досліджень трансформації економічних систем, вказано принцові відмінності та виявлено сутнісні особливості термінів "еволюція", "трансформація", "реформа". Подано визначення економічної категорії "аграрні відносини", показано її сутнісні відмінності та нетотожність з категорією "земельні відносини". Проведено концептуальний аналіз суті, умов і чинників формування аграрного ринку. Розкрито вплив інституціонального середовища на розвиток економічних відносин на аграрному ринку, виявлено сучасні форми реалізації економічних інтересів суб'єктів аграрного ринку. Охарактеризовано тенденції трансформації структури аграрного ринку на сучасному етапі науково-технічного прогресу. Розкрито суб'єктну й об'єктну структури економічних відносин на аграрному ринку України за умов ринкових перетворень. Визначено вплив чинників попиту та пропозиції на ємність первинного ринку сільськогосподарської продукції в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА763709

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-43

 16. Ключник, Альона Володимирівна.

  Формування і розвиток економічного потенціалу сільських територій України [Текст] : [монографія] / Альона Ключник ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв : Дизайн та поліграфія, 2011. - 467 с.

  Розкрито теоретичні засади розвитку економічного потенціалу сільських територій. Обгрунтовано методологічні підходи, фактори формування та розвитку економічного потенціалу цих територій, наведено методику його оцінювання. Досліджено методичні підходи до оцінювання конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості сільських територій, проаналізовано розвиток їх економічного потенціалу. Сформовано дієву систему стратегічного управління даним розвитком, визначено основні напрямки інвестиційної активності розвитку економічного потенціалу сільських територій, обгрунтовано інноваційну модель їх розвитку. Значну увагу приділено обгрунтуванню стратегічних пріоритетів перспективного розвитку економічного потенціалу сільських територій у розрізі його складових, питанням раціонального використання ресурсного потенціалу та гарантування екологічної безпеки даних територій, формування конкурентоспроможного експортного потенціалу підприємств, поширення підприємницької діяльності на селі та ін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750105

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-52

 17. Ковальчук, Світлана Ярославівна.

  Аграрні відносини в регіональних економічних системах [Текст] : монографія / С. Я. Ковальчук, Л. Є. Купінець ; НАН України, Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - О. : ІПРЕЕД НАН України, 2010. - 208 с.

  В монографії викладено теоретико-методологічні та методичні підходи, практичні рекомендації щодо розвитку регіональної економічної системи (РЕС) в контексті удосконалення аграрних відносин (АВ). Проаналізовано сучасні тенденції розвитку РЕС за умов поглиблення процесів глобалізації та регіоналізації. Розкрито сутність пріоритетного напрямку становлення регіональної системи економічних відносин, проведено діагностику з визначенням регіональних тенденцій розвитку господарств різних організаційно-правових форм власності. Подано оцінку регіональних особливостей та виявлено типові зміни в природно-господарській системі як наслідок реформування АВ. Висвітлено загальні тенденції регіонального розвитку галузей аграрного виробництва, вплив різних факторів на стійкий розвиток АВ у регіонах.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА732128

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-56

 18. Коренюк, Петро Іванович.

  Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика [Текст] / П. І. Коренюк ; Дніпропетровська держ. фінансова академія. - Д. : ДДФА, 2005. - 355 с.

  У монографії проаналізовано економіко-екологічні проблеми розвитку продовольчого комплексу. Уперше розкрито сутність і зміст термінологічного поняття "продовольча ефективність аграрного природно-ресурсного потенціалу". Розглянуто теоретико-методологічні засади визначення коефіцієнта інтегрованого екологічного стану території, а також закономірності та тенденції зростання конкурентоздатності вітчизняного продовольства. Запропоновано концепцію гармонійного збалансованого розвитку продовольчого аграрного природно-ресурсного потенціалу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА673719

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)К-66

 19. Купалова, Галина Іванівна.

  Лізинг в Україні: статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку [Текст] / Г. І. Купалова, Ю. С. Гринчук. - К. : [б.в.], 2007. - 237 с.

  У монографії висвітлено теоретико-методологічні та практичні засади дослідження розвитку лізингу в аграрному секторі економіки України. Проаналізовано сучасний стан і тенденції, виявлено фактори впливу на розвиток лізингу та технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств. Зроблено прогноз поставок сільськогосподарської техніки господарства за умов лізингу. Наведено основні шляхи підвищення ролі лізингу в технічному забезпеченні даних підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686992

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-92

 20. Купинец, Лариса Евгеньевна.

  Стратегические ориентиры и механизмы экономического обновления регионального агропромышленного комплекса [Текст] : монография / Л. Е. Купинец ; НАН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-экол. исслед. - О. : ИПРЭЭИ НАНУ, 2008. - 380 с.

  В монографии рассмотрен региональны агропромышленный комплекс (АПК) приморских областей Украины как объект стратегического управления. Сформулированы цели и задачи развития регионального АПК, изучены факторы, определяющие ресурсный потенциал региона. На основе анализа балансового соотношения достижений и просчетов реформирования, проведена оценка результатов рыночных трансформаций АПК региона. Охарактеризована структурная политика регионального АПК в контексте формирования национальных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Обоснованы стратегические направления дальнейшего реформирования аграрного сектора.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710598

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-93

 21. Курган, Віктор Панасович.

  Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посібник для підгот. бакалаврів з напрямів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" у вищих навч. закл. ІІ-ІV рівнів акредитації / В. П. Курган. - Суми : Університетська книга, 2008. - 270 c.

  У посібнику розкрито систему виробничих відносин на аграрних підприємствах, проблеми розвитку їх продуктивних сил. Висвітлено напрями раціонального використання землі, матеріальних і трудових ресурсів в даній галузі. Наведено інформацію про особливості планування роботи, основний і оборотний капітал, фактори впливу на витрати та результати виробництва, економічну безпеку та антикризову діяльність аграрних підприємств. Акцентовано увагу на перспективах інтенсифікації вітчизняного аграрного виробництва.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700227

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 К-9.01

 22. Литвин, Юрій Олексійович.

  Механізми державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій України: теорія, методологія, практичні механізми реалізації [Текст] : монографія / Ю. О. Литвин ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Донецьк : Юго-Восток, 2012. - 386 с.

  У монографії  досліджено теоретичні основи механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. Закладено методологічні засади формування механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. Вивчено нормативно-правове регулювання та проблеми державного управління соціально-економічного розвитку сільських територій. Проаналізовано сучасний стан державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій. Удосконалено механізми становлення і розвитку системи малого підприємництва сільських територій. Розроблено напрями удосконалення механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766958

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Л-64

 23. Лопатинський, Юрій Михайлович.

  Трансформація аграрного сектора: інституціональні засади [Текст] / Ю. М. Лопатинський ; Ін-т економіки та прогнозування НАН України. - Чернівці : Рута, 2006. - 344 с.

  Досліджується етапність і складові реформування основних інститутів аграрного сектора національної економіки, що відбувається під впливом ендогенних та екзогенних факторів. Розглядається методологія інституціонального забезпечення процесу аграрної трансформації. Запропоновані основні складові концепції інституціонального розвитку аграрного сектора. Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю, державних діячів, керівників і спеціалістів організацій АПК, а також усіх, хто цікавиться аграрними трансформаційними процесами.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678339

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Л-77

 24. Лузан, Юрій Якович.

  Організаційно-економічний механізм забезпечення розвитку агропромислового виробництва України [Текст] : [монографія] / Ю. Я. Лузан. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2010. - 470 с.

  Висвітлено передумови розвитку аграрного сектору України за умов становлення ринку. Обгрунтовано організаційно-економічний механізм розвитку агропромислового виробництва (АПВ) та значення сільського господарства для національної економіки. Проаналізовано тенденції сільського розвитку, зайнятості населення, вплив на дані процеси внутрішніх і зовнішніх чинників. Розкрито визначальні засади ринкового спрямування АПВ у контексті формування нормативно-правової бази, розвитку земельних і майнових відносин, становлення виробничих структур на підставі приватної власності й орендних відносин. Акцентовано увагу на ефективності діяльності організаційно-правових структур, розкрито проблеми матеріально-технічного, інвестиційного та фінансового забезпечення АПВ пореформеного періоду. Висвітлено роль кооперації у підвищенні результативності сільськогосподарського виробництва. Визначено шляхи удосконалення управління АПВ на засадах приватно-державного партнерства та вирішення проблем інформаційного забезпечення для прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730256

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Л-83

 25. Малиенко, Анатолий Митрофанович.

  Альтернативный взгляд на аграрную реформу и политику в Украине [Текст] / А. М. Малиенко [и др.] ; ред. А. М. Малиенко. - К. : [ННЦ "Інститут аграрної економіки"], 2009. - 268 с.

  С позиции анализа исторического опыта, экономической те­ории - со стороны науки и здравого смысла - со стороны произ­водственной практики проанализирована современная аграрная реформа в Украине. Высказанные критические, альтернативные взгляды на курс реформы и аграрную политику в государстве. Рассчитана на широкий круг читателей, связанных с аграр­ным производством.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА713761

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)М-19

 26. Мацибора, Тетяна Вікторівна.

  Іноземні інвестиції в АПК України [Текст] : моногр. / Т. В. Мацибора. - К. : ННЦІАЕ, 2008. - 186 c.:

  Висвітлено еволюцію економічних теорій і концепцій, які розкривають роль іноземних інвестицій у розвитку країн-реципієнтів. Розглянуто сучасні форми залучення зарубіжного капіталу. Виявлено вплив іноземних інвестицій на розвиток агропромислового виробництва України. Запропоновано методику визначення інвестиційної привабливості підприємств і регіонів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА700314

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)М-36

 27. Механізми ефективного розвитку економіки аграрної сфери АПК України [Текст] / Л. М. Анічин [та ін.] ; заг. ред. Л. М. Анічин ; Національна академія держ. управління при Президентові України. Харківський регіональний ін-т держ. управління. - Х. : Видавництво ХарРІ НАДУ "Магістр", 2006. - 294 с.

  У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти механізмів впливу на розвиток економіки аграрної сфери та формування продовольчого ринку України. Розкрито сутність механізму державного регулювання розвитку економіки аграрного сектору. Розглянуто питання формування, розвитку та використання трудових ресурсів як складової капіталу АПК. Проаналізовано основні напрямки інвестування в людський капітал як важливий фактор розвитку ринкових відносин на селі, технолого-економічні засади раціонального формування та ефективної реалізації виробничого потенціалу. Визначено фінансовий лізинг як механізм технічного переоснащення аграрної сфери.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА674465

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)М-55

 28. Могильний, Олексій Миколайович.

  Регулювання аграрної сфери [Текст] / О. М. Могильний ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - Ужгород : ІВА, 2005. - 400 с.

  У монографії досліджуються теоретико-методотогічні аспекти й особливості регулю­вання аграрної сфери та основні засади державної стратегії конкурентного розвитку сільсь­кого господарства України. Автор висвітлив закономірності виникнення суперечностей державного та ринкового механізмів розвитку аграрних відносин, шляхи їх подолання, форми взаємодії і взаємодоповнення, що мають місце як у перехідних, так і сталих економіках. Розглянуто інсгитуційні трансформації аграрного сектора за період 1991- 2005рр. З позиції участі селян у процесі радикальної зміни форм власності на землю і майно, становленні організаційно-правової, виробничої та ринкової інфраструктури. Запропоновано сучасний  інструментарій конкурентного відтворення галузі з урахуванням суперечливих тенденцій щодо глобалізації агропродовольчих ринків, пов'язаних з нею лібералізацією зовнішньоторговельних режимів, моніторингом внутрішньої підтримки вітчизняних товаровиробників, дотриманням екологічних стандартів та принципів сталого розвитку сільських територій. Дано багаторівневі критерії вимірювання ефективності регулювання аграрної сфери.
  Книжку адресовано фахівцям, які займаються теоретичними і прикладними питаннями регулювання сільськогосподарського виробництва, викладачам, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться фундаментальними проблемами аграрної політики в контексті євроінтеграційних перспектив нашої держави.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА666985

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 М-74

 29. Мороз, Олена Омелянівна.

  Інституціональна система аграрної економіки України [Текст] / О. О. Мороз ; Вінницький національний технічний ун-т. - Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 438 с.

  В монографії здійснено аналіз ефективності аграрних реформ в Україні у контексті інституціональної теорії. Узагальнено теоретико-методологічні та прикладні аспекти трансформації вітчизняної аграрної сфери як складної соціоекономічної системи. Розглянуто фактори державного регулювання ринкових відносин у сільському господарстві. Визначено природу й охарактеризовано джерела конкуренції між різними організаційно-правовими формами господарювання на підставі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду. Визначено закономірності стратифікації аграрного соціуму. Розроблено концепцію трансформації інституціональної системи. Здійснено ретроспективний аналіз історії аграрних реформ в Україні та моделювання фундаментальних процесів інституціональної еволюції сільського господарства. Обгрунтовано основні напрямки подальшого реформування аграрної сфери з урахуванням перспектив інституціонального вдосконалення сільськогосподарських підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА676011

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)М-80

 30. Мостовий, Григорій Іванович.

  Агробізнес: державне регулювання [Текст] / Г. І. Мостовий. - Х. : Основа, 2002. - 300 с.

  У монографії розглянуто процес розвитку агробізнесу в Україні як об'єкт державного управління та регулювання. Наведено основні напрями та закономірності перетворень сучасного агропромислового комплексу на ринкових засадах, форми та засоби впливу держави на бізнес-структури, визначено ефективність функціонування підприємств різних форм власності. Розглянуто агробізнес як комплекс різновидів інтегрованої підприємницької діяльності виробництва сільгосппродукції, її переробки та просування до споживача. Визначено критерії ефективності державного управління економікою АПК. Доведено, що кон'юнктурна політика є важливим елементом державного управління, запропоновано концептуальні підходи до її формування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА620578

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 М-84

 31. Нелеп, Віталій Миколайович.

  Планування на аграрному підприємстві [Текст] : підручник / В. М. Нелеп ; Київський національний економічний ун-т. - 2.вид., перероб. та доп. - К. : КНЕУ, 2004. - 495 с.

  У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання планування на аграрному підприємстві. Висвітлено суть та особливості організації планування на підприємстві за ринкових умов. Описано види внутрішньогосподарського планування - стратегічного, поточного та бізнес-планування. Запропоновано методику планування виробничої, фінансової діяльності та соціального розвитку колективів сільськогосподарських підприємств та їх підрозділів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА657908

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Н-49

 32. Нова економічна парадигма формування стратегії національної продовольчої безпеки України у XXI столітті [Текст] : матеріали Третіх зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників 29-30 березня 2001 року м. Київ / відп. ред. П. Т. Саблук ; Інститут аграрної економіки УААН. - К. : ІАЕ УААН, 2001. - 638 с.

  З урахуванням перспектив розвитку агропромислового комплексу у ХХІ ст. розглянуто підходи до формування стратегічних напрямів забезпечення продовольчої безпеки України, висвітлено особливості пореформеного розвитку агропромислового виробництва, наведено шляхи вдосконалення господарського механізму за сучасних умов. У контексті визначення змісту понять національного багатства та безпеки України наведено економічну оцінку природних ресурсів, а також родючості грунтів як складової екологічного стану земель сільськогосподарського призначення. Висвітлено економічну парадигму формування стратегії національної продовольчої безпеки України у ХХІ ст., а також розвитку її аграрного сектору. Наведено перспективи розвитку фермерства в країні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА618687

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Н-72

 33. Новаковський, Леонід Якович.

  Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування [Текст] / Л. Я. Новаковський, М. А. Олещенко. - 2-ге вид., допов. - К. : Урожай, 2009. - 274 с.

  Розкрито соціально-економічні засади реформування землекористування. Проаналізовано принципи та завдання функціонування системи земельних відносин і здійснення державної земельної політики за ринкових умов. Визначено критерії та напрями зонування земельного фонду країни за основним цільовим призначенням земель. Висвітлено шляхи покращення формування, охорони та використання особливо цінних земель, захисту їх від необгрунтованих вилучень.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА723211

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Н-72.01

 34. Основи ведення сільського господарства та охорона земель [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Н. Х. Грабак [и др.] ; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили. - 2. вид. - К. : ВД "Професіонал", 2006. - 496 с.

  У навчальному посібнику викладено теоретичні та практичні проблеми рослинництва та тваринництва. Значну увагу приділено сучасному трактуванню основних положень землеробства: диференціальному з елементами мінімізації обробітку грунту; збалансованому застосуванню органічних і мінеральних добрив; інтегрованому захисту рослин від бур'янів, шкідників і хвороб. Розглянуто питання організації агроландшафтів і особливості господарювання в них, альтернативні методи ведення землеробства з обмеженим використанням агрохімікатів або повним їх вилученням, засади точного землеробства. Розкрито історію розвитку, сучасний стан, структуру, класифікацію порід сільськогосподарських тварин, їх продуктивність, засади племінної справи, годівлі й утримання. Охарактеризовано сучасні форми організації, інтеграції, маркетингу й управління у підприємницьких формуваннях агропромислового виробництва.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43218

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 О-75

 35. Осташко, Тамара Олексіївна.

  Ринкова трансформація аграрного сектора [Текст] / Т. О. Осташко ; НАН України, Ін-т екон. прогнозування. - К. : Фенікс, 2004. - 280 с.

  У монографії висвітлено соціально-економічні трансформації аграрного сектора України, проаналізовано закономірності та особливості трансформаційних процесів у державі. Розкрито методичні засади моніторингу та оцінки аграрних трансформацій, описано структуру аграрного ринку. Розглянуто питання державного регулювання та підтримки аграрного сектору, подальшої лібералізації ринків.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА656706

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 О-76

 36. Панорама інвестиційної привабливості АПК України [Текст] = Panorama the investment attractiveness of the agro-industrial sector of Ukraine / [М. І. Кісіль та ін.] ; пер. англ.: Мелколм Андервуд. - К. : ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2011. - 117 с.

  Наведено результати дослідження інвестиційної привабливості, умов, сучасного стану, тенденцій і перспектив залучення іноземних інвестицій в основні галузі агропромислового виробництва України. Визначено пріоритети діяльності іноземних інвесторів у аграрному секторі регіонів. Обгрунтовано інноваційні напрями вкладень іноземного капіталу в вітчизняний аграрний сектор.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738342

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 П-16

 37. Підприємницька діяльність та агробізнес [Текст] : підруч. для підгот. фахівців нееконом. спец. в агр. вищ. навч. закл. II-IV рівнів акредитації / М. М. Ільчук [та ін.] ; ред. М. М. Ільчук, Т. Д. Іщенко. - К. : Вища освіта, 2006. - 543 с.

  Висвітлено питання соціально-економічної організації та функціонування малого та середнього бізнесу на селі. Розкрито організаційно-правові форми господарської діяльності в агробізнесі. Висвітлено проблеми щодо культури бізнесу, прогнозування ринкового середовища, відкриття власної справи, розробки засновницьких документів і бізнес-планів, державної реєстрації підприємницьких структур, обліку та податків, ризиків і страхування, визначення економічної ефективості роботи підприємств агробізнесу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681845

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 1)П-32

 38. Підтримка аграрного сектора в системі державного регулювання економіки [Текст] : навч. посіб. / НАН України, Ін-т економіки та прогнозування, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [уклад. : Бородіна О. М. та ін. ; за ред. О. М. Бородіної, Ю. М. Лопатинського]. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. - 279 с.

  У навчальному посібнику висвітлено концептуальні засади розвитку системи державної підтримки (СДП) аграрного сектора економіки України за умов глобалізації в контексті еволюційних змін у міжнародній протекціоністській практиці. Проаналізовано обсяги бюджетних витрат на сільське господарство, ефективність СДП в міжнародних співставленнях, вплив окремих програм підтримки на результативність функціонування сільськогосподарських товаровиробників та агросфери. Вивчено закордонний досвід і специфіку формування регіональних підходів у розбудові СДП в контексті глобалізаційних тенденцій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА734048

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 П-32.01

 39. Планування та організація діяльності аграрного підприємства [Текст] : навч. посібник для студ. аграрних вищих навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / А. І. Батіг [та ін.]. - К. : Аграрна освіта, 2003. - 400 с.

  Висвітлено методологічні та організаційно-економічні основи планування, створення і діяльності різних типів сільськогосподарських підприємств в умовах ринку. Для студентів економічних і технологічних спеціальностей аграрних вищих навчальних закладів I -II рівнів акредитації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА648488

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 П-37

 40. Політика і розвиток сільського господарства в Україні [Текст] / Д. В. Атта [та ін.] ; ред. Ш. ф. Крамон-Таубадель [та ін.] ; Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Німецька консультативна група з питань економічних реформ в Україні. - К. : Альфа-Принт, 2001. - 296 с.

  Досліджено процес економічного розвитку та сільського господарства України з 1992 р. до сьогодення. Детально розглянуто трансформацію сільського господарства у країнах Центральної та Східної Європи, причини початкового зниження обсягів виробництва та відродження в середньостроковий період. Проаналізовано аграрну політику та організацію сільськогосподарських ринків в Україні, охарактеризовано процес забезпечення продовольчої безпеки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА612795

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 П-50

 41. Попова, Ольга Леонтіївна.

  Сталий розвиток агросфери України: політика і механізми [Текст] / О. Л. Попова ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б.в.], 2009. - 352 с.

  Висвітлено теоретико-методологічні засади, стратегічні напрями та механізми сталого розвитку національної аграрної сфери в інтересах суспільного добробуту. Обгрунтовано категоріальну сутність агросфери, розроблено систему критеріїв і концепцію її сталого розитку. Розкрито роль агроландшафту як компонента агросфери. Наведено пропозиції щодо підвищення агроекологічного іміджу України й удосконалення механізмів сталого розвитку агросфери, зокрема, економічного, за сучасних умов. Проаналізовано світовий досвід регулювання її сталого розвитку та формування еколого-соціальної поведінки господарюючих суб'єктів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА715211

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 П-58

 42. Пріоритетні напрями і механізми відновлення та модернізації ресурсного потенціалу національного АПК [Текст] : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т економіки ; відп. ред. В. М. Трегобчук. - К. : [б.в.], 2000. - 132 с.

  Розглянуто наукові основи та еколого-економічні принципи формування і модернізації ресурсо-виробничого потенціалу сталого розвитку агропромислового комплексу. Обгрунтовано пріоритетні напрями залучення інвестицій у галузі АПК, пропозиції щодо формування нового механізму його техніко-технологічної модернізації, відтворення окремих видів ресурсів. Розглянуто передумови впровадження ринку сільськогосподарських земель в Україні, правові аспекти формування та функціонування цього ринку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА599700

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 П-76

 43. Реформа аграрного сектора економіки України (у схемах та графіках) [Текст] / М. Ю. Куліш [та ін.] ; ред. М. Ю. Куліш. - Миколаїв : [б.в.], 2000. - 168 с.

  У посібнику розкрито основи ринкових перетворень в аграрному секторі України. Висвітлено різні аспекти реформування сільськогосподарського виробництва, зокрема, зміст аграрної реформи, нові організаційно-правові структури, сутність та організацію управління виробництвом. Проаналізовано механізм економічних відносин у підприємствах ринкового типу, питання інфраструктурного забезпечення аграрного виробництва та ринку продовольства.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА602950

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Р-45

 44. Розвиток сільських територій. Організаційно-правові форми в сільському господарстві [Текст] : зб. наук. пр. економістів-аграрників / [Збарський В. К. та ін. ; за заг. ред. Музики П. М.] ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького, Львів. аграр. палата. - Л. : Сполом, 2013. - 471 с.

  Висвітлено сучасні тенденції розвитку організаційно-правових форм підприємництва в сільському господарстві та перспективні напрями організації виробництва з урахуванням реформування ринку земель сільськогосподарського призначення. Визначено регіональні особливості розвитку організаційно-правових форм господарювання у Львівській області. Досліджено трансформаційні процеси у розвитку форм аграрного бізнесу. Проаналізовано соціальні й економічні проблеми розвитку сільських територій Кіровоградської області. Охарактеризовано природно-ресурсний потенціал сільських територій Волинської області. Увагу приділено макроекономічним проблемам та математичному моделюванню реформування та розвитку економіки. Розглянуто інвестиційні проекти розвитку молочного скотарства у фермерських господарствах. Визначено можливі варіанти застосування економіко-математичної моделі поєднання галузей тваринництва. Подано інформацію про класифікацію суб'єктів господарювання в сільському господарстві ЄС. Вивчено специфіку розвитку організаційно-правових форм у сільському господарстві Франції. Розкрито інституційно-інноваційні аспекти трансферу наукових розробок в організаційно-правові форми підприємництва в АПК України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766322

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Р-64

 45. Русан, Віталій Миколайович.

  Організаційно-економічні інструменти державної аграрної політики в Україні [Текст] : аналіт. доп. / [В. М. Русан, О. В. Собкевич, А. Д. Юрченко] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2013. - 85 с.

  Розглянуто організаційно-економічні аспекти державного управління в аграрній сфері, питання державної підтримки сільськогосподарського виробництва. Розкрито перспективи розвитку агропромислового виробництва на корпоративних і кластерних засадах. Визначено стратегічні напрями сучасної державної аграрної політики України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА772210

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Р-88

 46. Семенов, Василь Федорович.

  Загальний курс агробізнесу [Текст] : навч.посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Ф. Семенов [та ін] ; ред. В. Ф. Семенов, І. Ю. Сіваченко. - К. : Знання, 2000. - 302 с.

  У навчальному посібнику розкрито зміст і сутність діяльності підприємств, пов'язаних із виробництвом сільськогосподарської продукції, її переробкою та реалізацією. Розглянуто основні поняття продовольчого маркетингу, його організацію на підприємствах АПК в Україні та регіонах. Висвітлено продовольчу проблему у світі та досвід організації агробізнесу в країнах з різним рівнем його розвитку, а також питання державного регулювання та екологізації агробізнесу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА597595

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-30

 47. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть [Текст] : у 2 т. / НАН України, Ін-т економіки. - К. : [б. и.], 2000 .

  Т. 1 : Потенціал сільського сектора / Т. І. Балановська [та ін.]. - [Б. м.] : [б.в.], 2000. - 396 с.

  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти відродження й ефективного використання виробничого, демографічного, інфраструктурного, поселенського потенціалу села. Проаналізовано трансформаційні процеси у сільському секторі, зокрема, показано помилки і прорахунки в стратегії трансформацій, процес формування нових суб'єктів власності та господарювання, розвитку орендних відносин у сільському господарстві. Розкрито зміни у сфері зайнятості, міграційних рухах населення, життєвому середовищі на селі. Запропоновано концепцію багатофункціональності українського села, а також обгрунтовано механізми посилення регулюючого впливу держави на сільський сектор.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В343622/Т. 1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-36I

 48. Сільський сектор України на рубежі тисячоліть [Текст] : у 2 т. / НАН України, Ін-т економіки. - К. : [б. и.], 2000 .

  Т. 2 : Соціальні ресурси сільських територій / Л. О. Шепотько [и др.]. - К. : [б.в.], 2003. - 467 с.

  Розглянуто регіональні особливості функціонування сільського сектору, а також відтворення та використання головної складової його потенціалу - соціальних ресурсів - за умов докорінної зміни економічних відносин. Охарактеризовано соціально-економічні аспекти виходу з аграрної кризи, наведено напрями подолання деформацій у структурі сільськогосподарського виробництва. На підставі аналізу великих масивів інформації показано нерівномірність розвитку сільського господарства в регіонах.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В343622/Т. 2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-36II

 49. Сіренко, Наталя Миколаївна.

  Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України [Текст] : монографія / Н. М. Сіренко ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв : [Дизайн та поліграфія], 2010. - 415 с.

  В монографії висвітлено актуальні проблеми управління інноваційним розвитком аграрного сектора економіки (АСЕ) України. На підставі системно-комплексного та синергетичного підходів розглянуто інноваційний розвиток АСЕ як систему взаємопов'язаних і взаємоузгоджених елементів соціально-економічного, організаційного, екологічного, біологічного, динамічного характеру, спрямованих на підвищення рівня гуманізації суспільства. Увагу приділено методології, механізмам забезпечення, стратегії інноваційного розвитку АСЕ за умов глобалізації та євроінтеграції. Обгрунтовано коцептуальні засади стратегії інноваційного розвитку вітчизняного АСЕ.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА727486

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-40

 50. Ситник, Віктор Петрович.

  Трансформація АПК України в ринкові умови [Текст] / В. П. Ситник. - К. : Інститут аграрної економіки УААН, 2002. - 518 с.

  На підставі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду розвитку сільського господарства за умов ринкової економіки, формування цін, удосконалення інфраструктури продовольчих ринків доведено, що продовольча безпека є головною передумовою ринкових трансформацій в АПК. Висвітлено сучасний стан АПК, обгрунтовано необхідність поєднання нових форм господарювання на засадах приватної власності колективних форм організації виробництва та впровадження практики зіставлення ефективності виробництва продукції. Розглянуто механізм податкової політики, систем кредитування, інвестування, інновацій та управління. Здійснено оцінку соціально-економічних наслідків аграрних реформ, наведено перспективи розвитку АПК України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА618530

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-41

 51. Соціально-трудовий потенціал українського села: стан, проблеми, шляхи вирішення [Текст] / Ю. Ф. Мельник [та ін.] ; Український НДІ продуктивності агропромислового комплексу. - К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2007. - 352 с.

  Розглянуто соціально-трудовий потенціал українських сіл. Проаналізовано проблеми демографічного стану, використання трудових ресурсів, зайнятості та безробіття сільського населення. Подано узагальнений аналітичний матеріал стосовно заробітної плати працівників підприємств сільського господарства, в регіональному аспекті визначено причини його найнижчого рівня серед галузей економіки. Висвітлено сучасний стан соціальної інфраструктури села та результати господарської діяльності сільськогосподарських підприємств.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС43782

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-69

 52. Супіханов, Борис Карабайович.

  Розвиток ринків аграрної продукції [Текст] : монографія / Б. К. Супіханов ; ННЦ "Ін-т аграр. економіки" УААН. - Вид. 2-ге, доп. та перероб. - К. : ННЦІАЕ, 2009. - 530 с.

  Розглянуто питання теорії та методології формування ринкової економіки, генезис формування ринку, його видів і типів, створення СОТ, основні положення світової торгівлі та торгівлі сільськогосподарською продукцією (СП). Проаналізовано особливості виробництва СП в окремих регіонах та країнах - основних виробниках аграрної продукції. Висвітлено проблеми експорту - імпорту аграрної сировини та продукції переробної промисловості на світовому та регіональному рівнях. Оцінено розвиток експортно-імпортної діяльності України, її місце на світових ринках та перспективи нарощування обсягів торгівлі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА720806

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 С-89

 53. Тараненко, Людмила Станіславівна.

  Правове регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні [Текст] : монографія / Л. С. Тараненко ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. - 163 с.

  Досліджено питання правового регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні. Розглянуто генезу становлення й розвитку сільськогосподарської дорадчої діяльності (СДД) та її правового регулювання. Вивчено підстави виникнення такого явища, як дорадництво та становлення його як правового інституту. Проаналізовано історичні передумови виникнення і розвитку сільськогосподарського дорадництва в Україні, досліджено розвиток та сучасний стан законодавства України про СДД, зосереджено увагу на організаційно-правових питаннях функціонування сільськогосподарських дорадчих служб у зарубіжних країнах. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення окремих нормативно-правових актів про розвиток СДД і підвищення ефективності у реалізації покладених на сільськогосподарську дорадчу службу й сільськогосподарських дорадників функцій.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757086

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х625/626 Т-19

 54. Теорія, політика та практика сільського розвитку [Текст] / О. М. Бородіна [та ін.] ; за ред.: д-ра екон. наук., чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, д-ра екон. наук., чл.-кор. УААН України І. В. Прокопи ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2010. - 375, [1] с.

  Проаналізовано теоретико-методологічні засади, історичні передумови, сутнісні характеристики, інституціональні та демографічні проблеми становлення сільського розвитку (СР) в Україні, визначено шляхи формування його вітчизняної політики. Запропоновано методику бальної оцінки людського капіталу села та методичні підходи до його активізації. Розкрито основні напрями зміцнення економічного потенціалу СР. Досліджено диференціацію умов СР на рівні адміністративних районів, здійснено типологізацію сільських територій цього рівня за рядом ознак. Розкрито можливості використання досвіду політики СР ЄС в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА730902

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Т-33

 55. Украина: чья земля? [Текст] : [аналит. докл.] / Агентство концептуал. анализа проектирования и упр. "Концепт". - К. : ПУЛЬСАРЫ, 2012. - 78 с.

  В принципиально новых экономических, политических и социо­культурных реалиях мироорганизации, в новом мире “ресурсных ограни­чений” и, соответственно, новых экономических стратегий стран-лидеров земля становится главным стратегическим ресурсом выживания. И от того как мы распорядимся сегодня своей землей, зависит будущее наших детей, народа в целом. Особое значение для судьбы страны в случае отмены в январе 2013 г. моратория на продажу земли приобретает активная внешняя политика мирного “поглощения” Китаем регионов и целых стран, а также установления контроля над мировыми запасами сырья. Данное издание представляет собой сокращенную версию аналити­ческого доклада, полный текст которого размещен на сайте www.concept.at.ua. Рассчитано на лиц, принимающих управленческие решения, народных депутатов Украины, а также на тех, кто думает о будущем страны.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758528

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 У-45

 56. Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація [Текст] : наук. доп. / [О. М. Бородіна та ін.] ; за ред. акад. НАН України В. М. Гейця, чл.-кор. НАН України О. М. Бородіної, чл.-кор. НААН України І. В. Прокопи ; Нац. акад. наук України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : [б. в.], 2012. - 55 с.

  Проведено оцінку передумов, чинників та особливостей формування нинішньої моделі вітчизняного аграрного сектора в процесі ринкового трансформування національного господарства. Висвітлено специфіку його організаційної структури, механізму функціонування, тенденцій розвитку. Розкрито причини та наслідки деформацій в аграрному та сільському розвиткові. Обгрунтовано необхідність відновлення багатофункціонального характеру українського сільського господарства, розкрито сутність і запропоновано шляхи соціоекономічної модернізації аграрного сектора.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС53342

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 У-45.01

 57. Черевко, Георгій Владиславович.

  Удосконалення земельних відносин як чинник ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств [Текст] : [монографія] / Г. В. Черевко, Г. М. Дудич. - Л. : СПОЛОМ, 2013. - 211 с.

  Викладено теоретичні та методичні основи дослідження рівня розвитку та ефективності земельних відносин. Простежено динаміку формування та ефективності використання земельних угідь сільськогосподарських підприємств. Розглянуто проблеми оцінювання процесу розвитку земельних відносин та їх нормативно-правової бази у сільському господарстві. Визначено шляхи удосконалення земельних відносин та його технічної регламентації у сільському господарстві. Показано, що основним напрямом підвищення ефективності земельних відносин в Україні має бути впровадження ринку землі, проте не бездумне і поспішне, а виважене та обгрунтоване, і лише після розробки та прийняття комплексу необхідних законів і відповідних законодавчих регламентів, які б обмежували можливість спекуляції та нераціонального використання сільськогосподарських земельних фондів. Стратегічною метою удосконалення земельних відносин є збільшення ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств як основи забезпечення продовольчої безпеки країни та матеріально-фінансової стабільності її сільських територій і поступове впровадження еколого-орієнтованого землекористування.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА771062

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 X-46

 58. Шелудько, Наталія Михайлівна.

  Сучасні проблеми кредитування агросфери в Україні [Текст] / Н. М. Шелудько ; відп. ред. А. І. Даниленко ; НАН України, Ін-т економіки. - К. : [б.в.], 2002. - 60 с.

  Визначено особливості кредитування сільгоспвиробників із врахуванням напрацьованого світового досвіду. Значну увагу приділено проблемам кредитування агропромислового комплексу в Україні на етапі ринкових перетворень, основам активізації кредитування і основним причинам існуючих проблем.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА637231

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Ш-44

 59. Шпак, Юрій Валерійович.

  Аграрний сектор національної економіки в умовах глобалізації ринків: теорія та практика державного управління [Текст] : монографія / Ю. В. Шпак ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Донецьк : Юго-Восток, 2011. - 514 с.

  У монографії досліджено функціонально-структурний аспект державного регулювання аграрного сектора економіки України за умов глобалізації ринків, розкрито поняття та сутність державного регулювання цього сектора. Висвітлено теоретико-методологічні засади та основні напрями державного управління аграрним сектором економіки. Проаналізовано функції та структури даного управління та розкрито тенденції їх розвитку. Обгрунтовано основні завдання й визначено особливості реформування державного управління аграрним сектором національної еономіки. Розглянуто й узагальнено моделі державного регулювання аграрного сектора країн з ринковим господарством та можливості використання міжнародного досвіду в Україні. Розроблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення функціональної та організаційної структур державного регулювання аграрного сектора національної економіки за умов глобалізації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА750213

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Ш-83

 60. Юрчишин, Володимир Васильович.

  Аграрна політика в Україні на зламах політичних епох [Текст] : іст.-соц.-екон. нариси / В. В. Юрчишин ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. - К. : Наукова думка, 2009. - 367 с.

  У монографії проаналізовано історико-соціально-економічні аспекти розвитку сільського господарства України за останні півтора століття. Розглянуто злами політичних епох як витоки, сутність і базову основу аграрних революцій. Розкрито особливості аграрної політики й аграрних трансформацій радянскої доби. Увагу приділено сучасним актуальним проблемам в аграрній сфері держави, зокрема, питанням аграрної реформи та становлення приватного сектору, політичним аспектам аграрної політики, формуванню законодавчої бази розвитку аграрних відносин в Україні.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА714201

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Ю-83

 61. Янків, М. Д..

  Організаційно-економічні механізми розвитку і функціонування АПК України [Текст] / М. Д. Янків. - Л. : Коопосвіта, 2000. - 448 с.

  У монографії досліджено вплив інтеграційних процесів на формування АПК та розвиток його структури. Обґрунтовано шляхи удосконалення організаційно-економічних механізмів цінового, фінансово-кредитного та податкового регулювання АПК, становлення системи його управління, а також планування. Доведено, що система ціноутворення та її реформування може забезпечити позитивні результати за умов удосконалення інших складових економічних механізмів: фінансово-бюджетної, податкової, кредитної, а також запровадження ефективного інструментарію регіонального менеджменту. Значну увагу приділено зовнішньоекономічній стратегії розвитку АПК за умов глобалізації світового продовольчого ринку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС34082

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)32 Я-62

Підготували: зав. сектору Смоляр І. Е., провідний бібліотекар Шепет Г. В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138