«Психологія та філософські науки»: виставка нових надходжень до універсального підсобного фонду Відділу комплексного бібліотечного обслуговування (кімн. 310) (березень 2014 р.)

 1. Аджавенко, Николай Константинович.

  Георгий Челпанов [Текст] : жизненный путь и научный подвиг / Николай Аджавенко. - Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2012. - 216, [37] с.

  Эта книга о жизненном пути и научной деятельности выдающегося отечественного пси­холога, философа, логика, педагога и организатора науки, уроженца Мариуполя, грека по национальности Георгия Ивановича Челпанова (1862 - 1936). С его имени начинается сама история научной психологии как самостоятельной отрасли научного знания и системная организация психологического образования в России. Богатое творческое наследие наше­го земляка содержит образцы научного исследования вопросов теории и методологии, до сих пор не утративших своей актуальности. Выход книги приурочен к 150-летию со дня рождения Г.И. Челпанова и является первым опытом написания его биографии, научной работы и педагогической деятельности на основе архивных документов, неизвестных ранее источников и последних исследований сотрудников Психологического института Россий­ской академии образования (г. Москва). Она рассчитана на широкий круг читателей, инте­ресующихся философией и психологией, становлением отечественной науки, личностями знаменитых греков.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754587

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю91 А-29

 2. Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні [Текст] : тези І Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології, 29 черв. - 2 лип. 2011 р., м. Кам'янець-Подільський / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. М. Карамушки ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.]. - К. ; Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2011. - 190 с.

  У збірці висвітлено актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології. Увагу приділено питанням організаційної культури, психології організаційного розвитку й управління змінами в організації, психологічній готовності менеджерів до професійно-управлінської діяльності. Проаналізовано особливості психології підприємництва, підприємницької поведінки, безробіття та зайнятості. Вивчено вплив організаційно-професійних чинників на тип етнічної ідентифікації менеджерів освітніх організацій за умов організаційного розвитку. Охарактеризовано зміст і структуру психологічної готовності персоналу банків до командної роботи. Запропоновано методику дослідження психологічної готовності менеджерів паливних компаній до професійно-управлінської діяльності. Розглянуто актуалізацію емоційного інтелекту як аспект антикризового управління рекламою. Збірка розрахована на науковців, аспірантів, викладачів вищої школи та системи післядипломної освіти, менеджерів та персонал організацій, організаційних та економічних психологів, усіх, хто цікавиться сучасним станом розвитку організаційної та економічної психології.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО30443

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 А-43

 3. "Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах", всеукраїнська науково-практична конференція (6 ; 2011 ; Київ). Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах", 20 квітня 2011 р. [Текст] / [за заг. ред. О. В. Петренка] ; Нац. авіац. ун-т. - К. : НАУ, 2011. - 97 с.

  Наведено результати досліджень з актуальних питань психології діяльності за особливих умов. Проаналізовано вплив стану самотності на професійну діяльність працівників ризиконебезпечних професій. Охарактеризовано психологічні детермінанти шлюбної адаптації в сім'ях пілотів цивільної авіації. Розкрито питання моделювання професійної діяльності прикордонників у роботі з нелегальними мігрантами. Визначено інтерсуб'єктивні механізми регуляції спільних дій за особливих умов. Увагу приділено розвитку соціально-психологічної компетентності у процесі професійної підготовки працівників служби безпеки сучасних підприємств, психологічним чинникам виникнення помилок в операторській діяльності пілотів, використанню засобів психологічної підтримки рятувальників МНС України за умов екзистенціальної загрози. Розглянуто систему дій організації часу життя як елемент розвитку особистості фахівця.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА740661

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93 А-43

 4. Бабенко, Катерина Анатоліївна.

  Феномен несвідомого у психології: система психічних захистів [Текст] : [навч. посіб. для студ. психол. ф-тів] / Бабенко К. А., Горобець Т. В., Шавровська Н. В. - Черкаси : Черкас. ЦНІІ, 2012. - 226 с.

  У посібнику висвітлено теоретико-методологічні засади дослідження проблеми функціонування несвідомої сфери психіки. Розглянуто феномен несвідомого у західних наукових концепціях, українських дореволюційних дослідженнях і радянській психологічній науці. Розкрито сучасні погляди на несвідоме у вітчизняній психології, наведено методи його дослідження. Надано загальну характеристику системи психічних захистів суб'єкта, описано методи їх пізнання. Проаналізовано наслідки функціонування системи психічних захистів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755372

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Б-12

 5. Баранівський, Василь Федорович.

  Основи психології та педагогіки [Текст] : посіб. для підготов. до іспитів / В. Ф. Баранівський, Л. Ф. Терещенко. - К. : Видавець Паливода А.В., 2009. - 244 c.

  У посібнику розглянуто предмет і завдання психології та педагогіки, висвітлено історію та перспективи розвитку даних наукових дисциплін. Охарактеризовано стан освіти в Україні, розкрито сутність навчання та виховання як цілісного педагогічного процесу. Описано сучасні моделі виховання, запропоновано технологію ефективної виховної діяльності. Наведено відомості про будову, функціонування та властивості центральної нервової системи людини, свідомий і несвідомий рівні психіки. Описано психічні форми пізнання дійсності (чуттєві та раціональні). Розглянуто емоційні та вольові процеси, психічні стани й утворення, індивідуально-психологічні особливості людини, теорії особистості. Розкрито особливості формування міжособистісних відносин і спілкування, розглянуто психологію групової динаміки. Для студентів вищих навчальних закладів І–ІV рівнів акредитації, учнів старших класів шкіл, гімназій, ліцеїв, коледжів, викладачів, а також усіх, хто цікавиться основами психології та педагогіки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА726274

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Б-24

 6. Бліхар, В'ячеслав Степанович.

  Державно-церковні відносини як експлікація дихотомії влади та суспільства у європейській філософії [Текст] : монографія / В'ячеслав Бліхар ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2013. - 515 с.

  >У монографії висвітлено теоретичні та практичні аспекти відносин між державою та церквою в контексті дихотомії влади та суспільства. Доведено, що формування громадянського суспільства не тільки пов'язане з принципами диференціації політики та життєвого світу, свободи віросповідання та віротерпимості (толерантності), але й виявляється їх іманентним інтелектуальним і духовним проявом у процесі формування демократичного політичного режиму та врядування. Спираючись на інтелектуальний досвід європейської філософії, запропоновано теоретичне обґрунтування взаємозв'язку між розумінням людиною свого духовного буття та розбудовою свого життєвого простору. Зазначено, що визначальну роль у європейській цивілізаційній історії відіграла ідея поділу влади на земну та "небесну", яка завдяки теоретичній філософії втілилася у принцип диференціації держави та суспільства. Для науковців, філософів, політологів, державних і релігійних діячів та усіх, хто цікавиться проблематикою відносин між державою і церквою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764221

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0),0 Б-69

 7. Богучарова, Олена Іванівна.

  Здоров'я особистості у психологічній перспективі [Текст] : монографія / О. І. Богучарова ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. - Вид. 2-ге, переробл. та допов. - Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. - 487 с.

  У монографії здійснено комплексне дослідження механізмів відношення до здоров'я (автентичне ставлення) як потенціалів і ресурсів досягнення, відповідно до власної природи, психологічного благополуччя, самодостатності та здоров'я учнівською, студентською та курсантською молоддю. Визначено провідні тематичні концепти та моделі як гуманітарно-антропологічні основи інтегральних теорій ставлення особистості та суб'єктивне та життєве відношення у психологічній перспективі. Здійснено емпіричне дослідження суб'єктивних форм репрезентації здоров'я, особистості зі сприятливим і ризикованим профілем у моделі автентичного ставлення до здоров'я. Монографія розрахована на науковців, викладачів, магістрів, студентів і курсантів відомчих ( юридичного профілю) закладів освіти й усіх, хто цікавиться проблемами збереження здоров’я , особистісної самореалізації та соціальної адаптації в складних умовах сьогодення.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752022

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 Б-73

 8. Ведмедєв, Михайло Михайлович.

  Культурні ресурси продуктивного мислення [Текст] : монографія / М. М. Ведмедєв. - Суми : Університетська книга, 2011. - 216 с.

  У монографії розкрито проблему залежності інтелектуальної діяльності суб'єкта від наявних в його розпорядженні ментальних елементів культури (уявлень, ідей, образів, метафор, схем, архетипів, аналогій). Проаналізовано статус і траєкторії руху інтелектуальних продуктів в сучасних знанієвих суспільствах. Запропоновано оригінальну інтерпретацію феноменів антропо- та соціоморфізму. Розглянуто проблеми демаркації наукового та позанаукового знання. Увагу приділено евристичним можливостям етнічних мов, типів письма, систем числення. Монографія адресована вченим, викладачам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться проблемами креативного мислення й культурної епістемології.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748643

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93 В-26

 9. Виноградов, А.

  Путь сквозь земные тернии к звездам [Текст] : [косм. психология] / А. Виноградов. - Евпатория : [б. и.], 2012. - 200 с.

  Книга посвящается всему человечеству, перед которым стоят два вопроса: как самому выжить и как оздоровить свою планету. На основании мыслей Духовных Учителей Шамбалы, автор пытается подсказать пути выхода с той трудно ситуации, в которой находится планета Земля. Это не мистика и не магия, это реальность, с которой человечеству придется считаться. У него есть только два пути: путь разрушения и путь созидания. Что изберешь, человек? В книге размещен отзыв ученому-биологу США Брюс Липтону на его книги "Биология Веры" и "Спонтанная эволюция".

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760048

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 В-49

 10. Дроздова, Марина Анатоліївна.

  Психологія творчості [Текст] : навч. посіб. для студ. з фаху "Психологія" / М. А. Дроздова. - Чернігів : Лозовий В. М. [вид.], 2012. - 247 с.

  У навчальному посібнику вміщено теоретичний аналіз феноменів творчості та креативності. Висвітлено історію та методологічні підходи до вивчення творчості у вітчизняній і зарубіжній філософії та психології. Описано механізм і стадії творчого процесу, визначено свідоме та несвідоме в творчості. Розглянуто методи дослідження творчого процесу. Досліджено психологічні особливості творчої особистості, описано методи та методики розвитку творчого мислення. Подано психологічний аналіз художньотворчої діяльності, з'ясовано індивідуально-психологічні особливості людей, що займаються художньою творчістю. Показано психологічні особливості письменників і літературної творчості. Розкрито підходи до вивчення, а також типи, етапи та механізми наукової творчості. Проаналізовано психологічні особливості вчених, соціальні уявлення про них і науку. Для студентів вищих навчальних закладів із фаху “Психологія”.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753829

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Д-75

 11. Емельянова, Юлия Павловна.

  Этнос в социокультурной реальности [Текст] : [монография] / Ю. П. Емельянова ; Севастоп. нац. техн. ун-т. - Севастополь: СевНТУ, 2012. - 455 с.

  Содержание монографии определяется рядом научных и социальных тенденций и отражает пересечение нескольких ключевых для современной философии дискуссий. Это, прежде всего, проблема бытия, - его процессуальности, субъектности; это также проблема трансформации существующих социальных и культурных идентичностей как устойчивых ориентаций, в том числе этнического мира. Касающиеся сущности и организации мира человека, эти вопросы фокусируют проблему «этнизации» социальных отношений, и в целом усиление роли этнического фактора в современных социальных процессах. Результатом исследования стало создание философского концептуального обоснования версии модели этноса.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766253

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 Е-60

 12. Завацька, Наталія Євгенівна.

  Соціально-психологічні аспекти адаптації молоді до умов ринкової економіки [Текст] : [монографія] / Н. Є. Завацька, В. Є. Харченко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. Володимира Даля, 2012. - 227 с.

  У монографії розкрито теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми соціальної адаптації особистості. Виокремлено соціально-психологічні особливості адаптації молоді до умов ринкової економіки. Проведено параметричний та структурний аналіз особливостей такої адаптації, розкрито психологічні засади процесу її формування. Визначено чинники соціально-психологічної адаптації молоді до умов ринкової економіки - мотиваційний, ціннісний і поведінковий, доведено дієвість розробленої програми з її розвитку. Для фахівців у галузі соціальної психології та суміжних дисциплін, практичних психологів, соціальних працівників, науковців, викладачів, аспірантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться зазначеною проблемою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757550

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 З-13

 13. Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С. Д. Максименко [та ін.] ; ред. С. Д. Максименко. - 2.вид., перероб. і доп. - Вінниця : Нова Книга, 2004. - 704 с.

  Підручник являє собою виклад основ нормативного курсу загальної психології. У ньому розкрито загальні питання психології, розглянуто закономірності психічних процесів, психічної діяльності, емоційно-вольову сферу особистості, її індивідуальні особливості, висвітлено питання психології особистості, колективу та спілкування. Особливу увагу приділено психології діяльності людини та її засобам, інноваційним технологіям і будові механізму творчості. До структури підручника включено блок інформаційно-методичних процедур, які забезпечують активну та свідому переробку і опанування сприйнятої навчальної інформації. Система завдань для самостійної роботи передбачає розкриття ключових по­нять кожної теми, містить формалізовану структуру головних логіко-психологічних її елементів, включає розгортання теми в запитаннях, альтернативно-тестові завдання для самоконтролю і психологічні завдання та проблемні ситуації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА671292

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 З-14

 14. Ісаєв, Володимир Данилович.

  Віртуальна занепалість людини культури [Текст] : монографія / В. Д. Ісаєв, Т. В. Лугуценко, М. А. Журба ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Ін-т філос. і психології. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. - 338 с.

  У монографії проаналізовано соціально-культурні механізми взаємодії цивілі­зації та культури як основи трансформацій, узятих в їхній єдності стосовно реальності людини; зроблено системний аналіз соціально-культурологічних ознак і вито­ків антропологічної кризи сучасної техногенної цивілізації (криза людської суб'єктивності та віртуалізація людського «я» як результат прогресу технологій); описано специфічні суперечності сучасного техногенного цивілізаційного розвитку. Особ­ливу увагу приділено віртуальній реальності в її антропологічному вимірі. Запропонована монографія є спробою переосмислити цивілізаційний розви­ток декількох століть, виявити ознаки й основи соціокультурних суперечностей з позиції філософської антропології та філософії культури. У зв'язку з цим результати дослідження можуть бути використані при розробці й читанні навчальних курсів і спецкурсів з філософії, філософії культури, філософської антропології, філософії історії, аксіології, етики, культурології.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА760193

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю2 І-85

 15. Колганов, Анатолій Васильович.

  Основи інженерної психології [Текст] : навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / А. В. Колганов. - Донецьк : Вебер (Донецька філія), 2009. - 239 c.

  У навчальному посібнику висвітлено особливості взаємодії між людиною та машиною, показано роль людського фактору у високотехнологічних системах. Запропоновано класифікацію типів операторської діяльності. Проведено ергономічний аналіз діяльності оператора. Описано види діяльності оператора, проаналізовано їх групову діяльність. Визначено рівень підготовленості та надійності оператора. Увагу приділено психофізіології та прийому інформації оператором. Розглянуто людину як компонент системи людина - машина.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА719831

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 К-60

 16. Колесниченко, Лина Аликовна.

  Психология и педагогика [Текст] : сб. мини-кейсов (задачи и практ. ситуации) : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений / Л. А. Колесниченко, Л. Л. Борисенко ; Гос. высшее учеб. заведение "Киев. нац. экон. ун-т им. Вадима Гетьмана". - К. : КНЭУ, 2011. - 184 с.

  Сборник мини-кейсов разработан в соответствии с программой дисциплины «Психология и педагогика». В пособии представлены разнообразные задачи и практические ситуации. Сборник является информационно-методическим источником усвоения содержания данной дисциплины и формирования умений и навыков его использования в широких аспектах жизнедеятельности человека, а также — основой развития компетентности студента в процессе решения задач разного уровня сложности — от репро­дуктивного к творческому. Данное пособие может быть полезным всем, кто интересуется психолого-педагогическими аспектами жизнедеятельности человека.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748205

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 К-60

 17. Конфліктологія [Текст] : навч. посіб. / [Л. М. Герасіна та ін.] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украіни ім. Ярослава Мудрого". - Х. : Право, 2012. - 127 с.

  У навчальному посібнику розкрито теорію конфлікту, що концептуалізована багатьма соціальними науками. Розглянуто проблеми юридичної конфліктології, яка в межах правового підходу наближається до предмета конфліктологічної науки. Проаналізовано джерела, рушійні сили, причини та мотивації конфліктів, їх динаміку. Надано характеристику суб'єктам - учасникам конфлікту. Наведено види соціальних конфліктів, а також шляхи та технології їх подолання.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА752429

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 К-65

 18. Г. С. Костюк - особистість, вчений, громадянин [Текст] / [за ред. акад. С. Д. Максименка ; упоряд. В. В. Андрієвська] ; НАПН України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К. : Ніка-Центр, 2010. - 216 с.

  Книгу присвячено Григорію Силовичу Костюку - фундатору сучасної психологічної науки в Україні, засновникові Інституту психології, академіку, професору, заслуженому діячеві науки, нагородженому орденами та медалями. Вона містить статті, в яких аналізується наукова діяльність Г.С.Костюка, а також список його основних праць, у тому числі тих, які не згадувалися в публікаціях попередніх років. Вчений європейського масштабу, Г.С.Костюк приділяв першо­рядну увагу створенню національних кадрів у галузі психології - педагогічної, інженерної, вікової, психології мислення, психології творчості, психодіагностики, психології навчання, психології мис­тецтва, історії психології та спеціальної психології. Спогади про Г.С.Костюка його сучасників - колег та учнів - яскраво характеризують його постать не тільки як вченого, але й як педагога і талановитого адміністратора, обдарованого широкою еру­дицією, високою духовною культурою і людяністю. Квита розрахована на освітян, молодих учених, всіх, хто цікавиться життям і діяльністю видатних українських діячів у галузі нау­ки та культури.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744845

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю91 К-72

 19. Крымский, Сергей Борисович.

  Сергей Крымский: мудрецы всегда в меньшинстве [Текст] : статьи разных лет / Сергей Крымский ; [сост. Д. С. Бураго]. - К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. - 398 с.

  Предлагаемая вниманию читателя книга представляет собой сборник статей, написанных известным философом С.Б. Крымским на протяжении двух последних десятилетий жизни ученого. Автор обращается к таким актуальным пробле­мам современности, как проблема постистории, риски гло­бализации нынешнего общества, перспективы развития культуры, личности и современной семьи. В книге представле­ны аналитические статьи академика НАН Украины И.М. Дзюбы, доктора философских наук Ю.В. Павленко, посвященные творчеству Крымского. Книга рассчитана на преподавателей и студентов высших учебных заведений, исследователей истории философской мысли и всех, кто интересуется судьбами развития отече­ственной культуры.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764316

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) К-85

 20. Крымский, Сергей Борисович.

  Сергей Крымский: наш разговор длиною в жизнь [Текст] : цикл интервью Татьяны Чайки / Сергей Крымский, Татьяна Чайка. - К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. - 433, [16] с.

  Написанная в жанре актуальной в наше время «oral history», книга представляет собой цикл интервью с известным философом Сергеем Крымским, в которых он рассказывает о своей жизни и творчестве. Рассказ охватывает период с 30-х годов прошлого века по настоящее время. Читатель, несомненно, отдаст должное живости и непосредственной форме повествования, нетривиальности суждений и характе­ристик ученого. Книга рассчитана на широкий читательский круг, всех, кто интересуется историей развития отечественной философской культуры и судьбами людей, к ней причастных.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА764319

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2=Ук) К-85

 21. Кузнєцов, Марат Амірович.

  Шкільні страхи: Види, умови прояву та шляхи подолання [Текст] : [монографія] / М. А. Кузнєцов, І. В. Бабарикіна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Х. : ХНПУ, 2012. - 227 с.

  У монографії розкрито психолого-педагогічний аспект проблеми переживання страхів школярами за умов навчальної діяльності. Розглянуто вікова динаміка, структура та види шкільних страхів. Наведено результати апробації розвивально-корекційної програми, спрямованої на подолання шкільних страхів у молодших школярів і підлітків. Зазначено, що у молодших школярів часто виникає стан емоційного стресу - психологічного стану, що виникає у відповідь на різні екстремальні впливи. Завищені вимоги формують у молодших школярів страхи та невпевненість у власних силах. Актуальною потребою підліткового віку є потреба у самоствердженні. Задовольнити дану потребу підліток може шляхом активної та успішної навчальної діяльності.  Для вчителів, викладачів психології і педагогіки вищих учбових закладів, аспірантів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753934

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю98 К-89

 22. Лазуренко, Сергій Іванович.

  Психофізіологія установок в регуляції моторики людини [Текст] : монографія / С. І. Лазуренко ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Відкритий міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Ун-т "Україна", 2011. - 405 с.

  У монографії розглянуто дослідження психофізіології установок і регуляції моторики людини, стану психомоторики молоді, а також шляхи підтримки працездатності студентів і можливості їх адаптації в різні періоди навчання. Наведено результати використання квантово-механічної дії на організм практично здорової молодої людини. З'ясовано, що оптимальний психофізіологічний стан студентів формується підібраними формами та методами рухової активності, побудованими на підставі закономірностей перебігу адаптаційних процесів і з застосуванням споріднених моторним установкам фізіологічних домінант, що збирають та акумулюють енергію моторики людини. Студентам факультетів психології, спорту і фізичного виховання, фізичної реабілітації, фахівцям лікувальної фізичної культури, тренерам, практичним психологам, вчителям та викладачам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА746964

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93 Л-17

 23. Монтень, Мішель

  Проби [Текст] / М. Монтень ; пер. з фр. А. Перепадя. - К. : Дух і літера, 2005 . - ISBN 966-7888-89-4.

  Кн. 2. - [Б. м.] : [б.в.], 2006. - 515 с.

  Проби Монтеня становлять шедевр французької філософської думки XVI сторіччя, велику книгу мудрості тієї буремної доби. Цей твір значною мірою має характер автобіографічних визнань; інспірований поглядами старожитніх філософів, він є чільним документом літератури ренесансового скептицизму, пов’язаного з елементами гедонізму та стоїцизму. Проби справили величезний вплив на письменство і філософію наступних віків, а титул оригіналу Есеї започаткував окремий літературний жанр.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В350230/Т. 2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(0)43 М-77 II

 24. Павелків, Роман Володимирович.

  Вікова психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - К. : Кондор, 2011. - 468 с.

  У підручнику розкрито сутність, предмет, теоретичні засади та методи дослідження вікової психології. Розглянуто критерії періодизації психічного розвитку особистості. Висвітлено питання психології дошкільного віку, шкільного, підліткового, юнацького, дорослого віку та старості. Подано інформацію про особливості спілкування в ранньому віці, соціальну ситуацію розвитку молодшого школяра, кризу підліткового віку, проблеми періодизації дорослості, теорії старіння та старості.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА744332

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-12

 25. Павелків, Роман Володимирович.

  Загальна психологія [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Р. В. Павелків. - Вид. 3-тє, допов. - К. : Кондор, 2012. - 570 с.

  У підручнику висвітлено предмет і завдання загальної психології, її місце в системі наук. Охарактеризовано методи психології, зокрема, організаційні, спостереження, експерименту, аналізу продуктів діяльності, опитування, тестування. Подано детальну інформацію про виникнення та розвиток психіки, співвідношення психічних і фізіологічних процесів і явищ. Наведено загальну характеристику діяльності людини, її видів, розкрито такі поняття, як "знання", "уміння", "навички". Розглянуто поняття особистості в психології, акцентовано на її пізнавальній сфері, що включає: увагу, відчуття, сприймання, пам'ять, мислення, мовлення, уяву. Значну увагу приділено емоційно-вольовій сфері особистості, зокрема, емоціям, почуттям, волі. Подано детальний аналіз індивідуально-психологічних особливостей особистості - темпераменту, характеру, здібностей. Для закріплення теоретичного матеріалу наведено плани практичних занять і задач з курсу, які навчають студентів застосовувати теоретичні знання у практичній діяльності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749931

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-12.01

 26. Пірен, Марія Іванівна.

  Лідерство: сутність та реалізація в українському суспільстві [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Марія Пірен ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". - К. : Університет "Україна", 2012. - 231 с.

  У навчальному посібнику висвітлено проблеми лідерства, психологічну сутність суспільного феномена "лідер", "керівник", їх спільне та відмінне. Обґрунтовано стилі реалізації лідерства у суспільно-політичних інститутах. Вперше досліджено проблему лідерства в процесі взаємодії політичної й управлінської еліти та лідерства в публічній політичній діяльності та практиці становлення демократичного реформування українського суспільства. Увагу приділено відповідальності та духовності як чинники ефективного політичного лідера. Розкрито психологічні основи мотивації лідерства, враховуючи широкий спектр лідерського інтересу щодо толерантності, політико-психологічних виборчих технологій формування іміджу лідера, тендерного аспекту та ролі інноваційних особистостей на реалізацію власного внеску кожного для демократичних змін в Україні. Розраховано на державних службовців, політиків, студентів, аспірантів, викладачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА758890

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-33

 27. Подляшаник, Василь.

  Психологічні особливості емоційної стійкості співробітників митної служби [Текст] : монографія / Василь Подляшаник ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 184 с.

  У монографії проаналізовано психологічні особливості формування емоційної стійкості (ЕС) співробітників митної служби, зокрема інспекторів пасажирського відділу. Уперше ЕС співробітників митниці розглянуто як багатокомпонентне утворення в системі професійно обумовленої структури особистості, визначено її змістові, структурні та динамічні характеристики. Виявлено та проаналізовано особливості змін ЕС митника під впливом соціально складних ситуацій. Систематизовано соціально складні ситуації, пов'язані з професійною діяльністю митника, які детермінують зміни його ЕС. Виокремлено особистісні якості митника, що зумовлюють рівень ЕС за соціально складних ситуацій. Обґрунтовано діагностичні прийоми оцінювання варіативності ЕС митника. Розроблено й апробовано тренінг корекції ЕС співробітника митниці. Для психологів, фахівців митної служби, викладачів, аспірантів та студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748022

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93 П-44

 28. Подшивалкіна, Валентина Іванівна.

  Творчий саморозвиток психолога. Психологічний практикум [Текст] : зб. практ. та тест. завдань / В. І. Подшивалкіна, М. П. Гусакова, О. В. Яремчук ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки, Каф. соц. та приклад. психології. - О. : Астропринт, 2012. - 175 с.

  Навчально-методичний посібник призначено для аудиторної роботи та самостійного опрацювання студентами прийомів актуалізації потенціалу особистості в його професійному та етнокультурному проявах. Посібник може бути корисним для викладачів відповідних спецкурсів; працівників соціальних служб по роботі з молоддю, всім, хто зацікавлений у творчому саморозвитку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА757149

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 П-44

 29. Полунін, Олексій Васильович.

  Переживання людиною плину часу: експериментальне дослідження [Текст] : [монографія] / О. В. Полунін. - К. : Гнозіс, 2011. - 359 с.

  У монографії розглянуто систематику різних підходів і методів у вивченні переживання часу. Наведено авторські експериментальні процедури для дослідження обробки часової інформації когнітивною системою, а також інтегровану модель часового механізму індивіда. Описано низку експериментальних досліджень, на основі яких виокремлено закономірності в переживанні плину часу, запропоновано нову концепцію суб'єктивного теперішнього, виявлено особливості функціонування окремих складових часового механізму людини. Висвітлено результати експериментів з метою визначення властивостей часового виміру актуального досвіду людини та розгортання темпоральних процесів на рівні уяви. Для науковців, психологів-експериментаторів, а також дослідників, які вивчають проблему часу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО31141

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93 П-53

 30. Психокорекція проявів гандикапізму та ксенофобій [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ставицький О. О. [та ін.]. - Рівне : Принт Хауз, 2013. - 259 с.

  У навчальному посібнику приділено увагу проблемі профілактики та психокорекції таких соціально загрозливих явищ, як гандикапізм і ксенофобія. Розкрито психологічну сутність цих феноменів, показано семантичні відмінності у їх поняттях. Розглянуто концептуальні основи побудови тренінгових занять, принципи планування й організації програм тренінгів, їх структуру та методи. Наведено конкретні активні соціально-психологічні методи корекції та попередження проявів гендикапізму та ксенофобії. Посібник адресований студентам гуманітарних та педагогічних спеціальностей, практикам і фахівцям у галузі психології, педагогіки, соціології, політології, а також соціальним працівникам, реабілітологам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761595

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-86

 31. Психологічні закономірності розвитку духовності особистості [Текст] : монографія / [М. Й. Боришевський та ін. ; за заг. ред. М. Й. Боришевського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. психології особистості ім. П. Р. Чамати. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 199 с.

  У монографії розкрито природу феномену духовності як системи моральнорелевантних ціннісних орієнтацій, що стали внутрішньоособистісними детермінантами життєдіяльності людини. Духовність розглянуто як вияв здатності особистості до творчого оволодіння цінностями та їх екстраполяції у контекст реальної поведінки. Експериментально доведено залежність процесу становлення духовності від провідних потреб і мотивів самоактивності людини, специфіки її самосвідості й індивідуально-психологічних особливостей, а також уявлень свого "Я" стосовно "не-Я". Показано вирішальну роль родинних ціннісних орієнтацій у становленні духовності індивіда, а також значення його світоглядних та естетичних тенденцій. Монографія адресується науковцям у галузі психологічної науки, зокрема психології особистості, аспірантам, студентам психологічних факультетів вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749955

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93 П-86

 32. Психологія соціальної роботи [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / [Ю. М. Швалб та ін. ; за ред. Ю. М. Швалба] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. : Київ. ун-т, 2010. - 271 с.

  Висвітлено теоретико-методичні підстави психологічної соціальної роботи в контексті категорій "спосіб життя", "буденна свідомість" та "життєвий досвід". Проаналізовано психологічні технології у соціальній роботі, розглянуто психологічну характеристику основних клієнтських груп і форм роботи з ними, висвітлено психологічні аспекти соціальної роботи в зонах посткатастроф. Значну увагу приділено психологічній характеристиці особистості соціального працівника й організації його психологічної підготовки. Для студентів, викладачів і аспірантів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51328

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-86

 33. Психологія судового розгляду кримінальних справ [Текст] : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. - 399 с.

  У монографії розкрито юридично-психологічні особливості судового розгляду (СР) кримінальних справ (КС) на підставі чинного законодавства та здобутків юридичної психології, кримінального, кримінально-процесуального права та криміналістики. Висвітлено психологічні особливості діяльності судді та інших учасників СР КС. Визначено сутність та зміст психологічних чинників, що впливають на прийняття суддею рішень у процесі СР КС, поняття "правосвідомості судді". Обгрунтовано доцільність, межі й особливості використання спеціальних психологічних знань (СПЗ) під час СР КС. Вивчено тактику застосування психологічних методів дослідження доказів у процесі СР КС. Наведено положення щодо форм використання СПЗ у кримінальному судочинстві. Для викладачів, студентів, аспірантів, здобувачів і слухачів, науковців, суддів, працівників правоохоронних органів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА738598

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 П-86

 34. Психологія та педагогіка [Текст] : зб. міні-кейсів : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Л. А. Колесніченко та ін.] ; за заг. ред. Л. А. Колесніченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 363 с.

  Збірник міні-кейсів розроблений відповідно до програми дисципліни «Пси­хологія та педагогіка», У посібнику представлено різноманітні завдання і прак­тичні ситуації. Збірник слугуватиме інформаційно-методичним джерелом опану­вання змісту відповідної навчальної дисципліни і вироблення вмінь та навичок його використання у різноманітних аспектах життя, підґрунтям розвитку компе­тентності студента через забезпечення вирішення завдань різного рівня складності — від репродуктивного до творчого. Буде корисним у процесі психолого-педагогічної підготовки студентів ВНЗ різних спеціальностей, а також для всіх тих, хто цікавиться психолого- педагогічними аспектами життєдіяльності людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748507

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 П-86.01

 35. Рікер, Поль.

  Ідеологія та утопія [Текст] : курс лекцій / П. Рікер ; пер. з англ. В. Верлока. - К. : Дух і літера, 2005. - 382 с.

  У праці Поля Рікера “Ідеологія та утопія”, що є курсом лекцій, прочитаних відомим філософом у Сполучених Штатах, розглядається ідеологія та утопія як культурні феномени та їхня співвіднесеність у сфері суспільної уяви. Автор простежує еволюцію цих понять в історії сучасної думки, приділяючи багато уваги їхньому вжитку й трансформації у текстах таких авторів як Маркс, Вебер, Альтюсер, Габермас, Гірц. Рікер виходить із того, що ідеологія та утопія суттєвим чином пов’язані між собою, а відтак і розглядати їх слід, спираючись на факт їхньої невпинної взаємодії. До того ж, усупереч поширеним поглядам, автор твердить, що годі й думати про те, що колись люди зможуть позбутися необхідності створювати ідеології та утопії, оскільки як одне, так і інше є неодмінною функціональною часткою механізмів смислотворення в культурі.
  Книга призначена всім, хто цікавиться питаннями сучасної філософії та культурології.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА660398

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(4) Р-50

 36. Самаль, Елена Викторовна.

  Общая и профессиональная самоактуализация личности студента в процессе обучения в вузе [Текст] : [монография] / Е. В. Самаль. - Минск : РИВШ, 2010. - 167 с.

  В монографии представлен анализ теоретических и эмпирических ис­следований самоактуализации личности студента в процессе обучения в вузе. Рассмотрена проблема самоактуализации с точки зрения зарубежных и отечественных исследователей, произведено соотнесение понятия «самоактуализация» с родственными категориями философской и психологиче­ской науки, выделены основные характеристики самоактуализирующейся личности и факторы, влияющие на самоактуализацию. Особо пристально рассмотрено проявление самоактуализации на стадии профессионального обучения и обоснована необходимость ее изучения. Описан семинар-прак­тикум «Путь к себе», даны методические рекомендации по его использова­нию с целью активизации стремления к личностному росту и развитию. Адресована научным работникам, преподавателям психологических фа­культетов, аспирантам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761257

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю 94 1)С-17

 37. Слюсаревський, Микола Миколайович.

  "Ми" і "Я" в сучасному світі [Текст] : вибрані твори / М. М. Слюсаревський ; АПН України, Інститут соціальної та політичної психології. - К. : Міленіум, 2009. - 340 c.

  До книги увійшли наукові праці директора Інституту соціальної та політичної психології АПН України, президента Асоціації політичних психологів України М.М. Слюсаревського, надруковані протягом 1998 - 2008 рр. Окреслено сучасні тенденції розвитку соціальної психології, розглянуто методологічні інновації галузі й етичні імперативи дослідників соціальних процесів. Обґрунтовано основні принципи політичної психології як нового напряму наукового знання, висвітлено історію її становлення та перспективи розвитку. Розкрито природу феномену соціальної напруженості, охарактеризовано соціально-психологічний контекст проблеми якості освіти. Адресується соціальним і політичним психологам, фахівцям із суміжних наук, викладачам, аспірантам і студентам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА710227

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю 95 С-49

 38. Ставицький, Олег Олексійович.

  Гандикапізм: психологічний аналіз [Текст] : монографія / Ставицький О. О. - Рівне : Принт Хауз, 2013. - 351 с.

  У монографії розкрито результати дослідження соціально-психологічного феномену гандикапізму й індивідуально-психологічних його похідних: комплексу гандикапу та гандикапності. Систематизовано та класифіковано індивідуально-особистісні прояви цих явищ. Розкрито соціально-психологічні механізми, чинники та детермінанти генези проявів гандикапізму, показано психологічні засоби їх корекції та запобігання. Монографія адресована фахівцям у галузі психології, педагогіки, соціології, політології та суміжних дисциплін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА762898

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю 95 С-76

 39. Ставицька, Світлана Олексіївна.

  Духовна самосвідомість особистості: становлення і розвиток в юнацькому віці [Текст] : монографія / Ставицька Світлана Олексіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т соціол., психології та упр, Каф. теорет. та консульт. психології. - К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 728 с.

  У монографії висвітлені основні теоретичні та практичні результати досліджень провізних психолого-педагогічних. філософських та культурологічних (релігієзнавчий аспект) наукових напрямів стосовно природи духовності особистості. Визначено психологічні засади становлення самосвідомості юнаків. Вперше презентується авторська модель індивідуально-особистісного розвитку духовної самосвідомості юнацтва: рівні, структура, критерії й показники; динаміка її становлення в онтогенезі. Обґрунтовано систему роботи ("Програма розвитку духовної самосвідомості"), спрямованої на розвиток та реалізацію духовного потенціалу особистості. Результати дослідження, подані в монографії, можуть бути використані в теоретичній та практичній роботі науковими працівниками, практичними психологами, педагогами, соціальними працівниками, студентами середніх і вищих навчальних закладів, а також, будуть цікаві читачам, яких хвилюють питання як власного, так і загальнолюдського (суспільного) духовного розвитку.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748066

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю 93 С-76

 40. Становських, Зінаїда Ліландіївна.

  Психологія професійної кризи дорослих [Текст] : монографія / З. Л. Становських ; Акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Освіта України, 2010. - 329 с.

  Дана монографія - результат праці автора над проблемою виникнення, переживання та конструктивного подолання кризових періодів професійного розвитку особистості протягом періоду дорослості. Процес конструктивного подолання особистістю професійної кризи та сходження до творчих рівнів професійного розвитку розглядається з позицій особистісно-аксіологічного підходу. У монографії розкрито основні поняття та проаналізовано психологічні закономірності професійного розвитку дорослих, досліджена проблема нормативності професійної кризи, її місця і ролі у ході професійного розвитку дорослих. Особливу увагу приділено розробці та впровадженню системи психолого-педагогічної профілактики професійно-кризових деструкцій у дорослих, В окремому розділі обґрунтовані принципи та особливості використання конкретних психологічних засобів психологічної та психотерапевтичної допомоги особистості, яка переживає професійну кризу з позиції аксіологічно-особистісного підходу. Книга може бути корисною науковцям, докторантам, аспірантам, викладачам вищої школи, працівникам державних служб зайнятості, практичним психологам та психотерапевтам, студентам, а також широкому загалу працюючих дорослих, які зацікавлені у власному самопізнанні, саморозвитку та професійній самореалізації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751207

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю 94 С-76

 41. Таран, Татьяна Архиповна.

  Искусственный интеллект и гуманитарные проблемы: конфликты, рефлексивные процессы, обучающие системы [Текст] : избр. труды / Т. А. Таран. - К. : Просвіта, 2011. - 223 с.

  Рассмотрены вопросы моделирования и поддержки принятия решений (ППР) в когнитивных конфликтах, формализации этических ценностей в моделях рефлексивного поведения. Проанализированы рефлексивные модели в системах ППР, модели рефлексивного управления в ситуации выбора, их применения для описания информационного противодействия в социально-экономических системах. Приведены обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования. Предложен подход к ППР в социальной сфере, основанный на субъектно-ориентированной парадигме.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА741130

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 Т-19

 42. Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці [Текст] : монографія / [Н. А. Побірченко та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - К. : Педагогічна думка, 2011. - 255 с.

  Розкрито основи оптимізації саморозвитку учнівської молоді в системі неперервної професійної орієнтації та підвищення готовності молодих людей до входження у ринок праці. Висвітлено методологічні аспекти вивчення професій з метою використання професіографічного матеріалу в системі профорієнтації. Охарактеризовано психотехнологію професійного консультування педагогічних працівників і визначення професійно важливих якостей майбутнього педагога. Запропоновано шляхи підготовки учнівської молоді до вибору професії та адаптації до змін у навчальному середовищі. Увагу приділено психологічній профілактиці безробіття незайнятого населення. Монографія розрахована на працівників освіти та державної служби зайнятості, а також на тих, хто веде профорієнтаційну роботу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА749947

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 Т-38

 43. Федоренко, Раїса Петрівна.

  Психологія суїциду [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації / Р. П. Федоренко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, 2011. - 260 с.

  У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади психології суїцидальної поведінки. Охарактеризовано загальнопсихологічні особливості суїциду, соціальні форми мотивації суїцидальної поведінки, соціально-психологічні, індивідуально-психологічні та особистісні чинники її виникнення та перебігу. Увагу приділено психологічним особливостям суїциду неповнолітніх, а також різних груп населення (військових, співробітників органів внутрішніх справ, засуджених, людей похилого віку). Розкрито особливості роботи психолога з клієнтами з суїцидальними намірами. Акцентовано на основних методах психокорекційної роботи з суїцидентами, подано детальну інформацію про методи психологічної профілактики та корекції суїцидальних тенденцій в учнівської молоді. Значну увагу приділено формуванню навичок психологічної допомоги у разі суїциду, описано основні техніки такої допомоги. Для студентів і фахівців спеціальності «Психологія», соціальних педагогів, лікарів, педагогічних працівників.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА751133

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю9я7 Ф-33

 44. Фомічова, В. М.

  Інтерсуб'єктивна реальність: репрезентація соціально-релігійних аспектів у свідомості людини [Текст] : монографія / В. М. Фомічова. - К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - 383 с.

  У монографії висвітлено проблеми аналізу соціальних уявлень особистості та їх співвідношення з релігійними аспектами. Показана роль соціальних уявлень в регуляції поведінки людини за умов класичних і некласичних соціальних спільностей. Доведено, що феномен соціальної реальності є результатом інтерсуб'єктивної активності. Охарактеризовано соціально-релігійні інтегратори суспільної свідомості. Розкрито методологію інтерпретації соціально-релігійних фактів. Увагу приділено реміфологізації соціальних фактів сучасності, соціокогнітивізму та проблемі соціального пізнання, реалізації афективно-динамічних комплексів за умов стихійних спільностей. Для фахівців у галузях соціальної психології, соціології, культурології, релігієзнавства та інших суміжних дисциплін.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА748982

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю95 Ф-76

 45. Формування психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти [Текст] : наук.-метод. посіб. / [О. І. Бондарчук та ін. ; за наук. ред. О. І. Бондарчук] ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менедж. освіти". - К. : Науковий світ, 2012. - 190 с.

  У посібнику висвітлено основні теоретико-методологічні підходи до дослідження проблеми психологічної компетентності (ПК) особистості у науковій літературі. Розкрито зміст складових ПК керівників освітніх організацій, зокрема, психолого-управлінської, соціально-психологічної, гендерної, комунікативної, психолого-педагогічної й автопсихологічної компетентності. Визначено проблеми формування ПК компетентності керівників освітніх організацій за умов післядипломної педагогічної освіти. Проаналізовано емпіричні дані, одержані під час дослідження рівнів і чинників сформованості складових ПК. Досліджено умови формування ПК управлінців-освітян, запропоновано модель формування ПК керівників освітніх організацій за умов післядипломної педагогічної освіти. Розглянуто зміст і структуру спецкурсів, спрямованих на формування окремих складових ПК управлінців.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА753827

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 Ф-79

 46. Фрейд, Зигмунд.

  По ту сторону принципа наслаждения [Текст]. Тотем и табу. "Я" и "Оно". Неудовлетворенность культурой : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд. - Х. ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2012. - 477 с.

  Работы Тотем и табу (1913), По ту сторону принципы наслаждения (1920), "Я" и "Оно" (1923), Неудовлетворенность культурой (1930) признаны теоретической кульминацией творчества австрийского ученого, основателя теории психоанализа Зигмунда Фрейда. В Тотеме и табу, до сих пор считающемся классикой психоанализа, Фрейд обращается к проблеме становления человеческого общества, культуры и цивилизации и излагает теорию возникновения моральных, религиозных и правовых норм Фундаментальный труд «По ту сторону принципа наслаждения», впервые поставивший в психоанализе вопросы о природе навязчивости, о неизбежном возвращении психотравмы, о существовании влечения к смерти, содержит ряд важнейших клинических положений по лечению неврозов. В переломной работе "Я" и "Оно" Фрейд изложил свою обновленную структуру личности, представленную инстанциями "Я" (Ego), "Оно" (Id) и "Сверх-Я" (Super-Ego), однако уже в более поздней Неудовлетворенности культурой приходит к неутешительным выводам о человеческой природе: слабое Ego с разных сторон осаждают требующие от него невозможного Id и Super-Ego - такова плата за цивилизацию.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756695

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю94 Ф-86

 47. Ціннісно-нормативне обґрунтування соціальних теорій [Текст] : [монографія] / [А. Єрмоленко та ін. ; відп. ред. Єрмоленко А.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди. - К. : Наукова думка, 2013. - 455 с.

  У монографії досліджено засадничу роль цінностей та норм, зокрема етичних, в обґрунтуванні соціальних наук. Дослідження здійснено через реконструкцію сучасних соціально-філософських парадигм (теорії дискурсу, феноменологічної соціальної теорії, системно-функціонального аналізу, теорії комунікативної дії тощо) і розробку філософсько-методологічних засад для обґрунтування окремих соціальних теорій (соціальної етики, теорії науки та техніки як соціальних інституцій, економічної теорії, теорії держави та права, теорії глобалізації тощо). Розглянуто проблематику співвідношення соціальних цінностей та соціальної теорії у контексті дослідження аксіологічного простору сучасної України. Дослідження зорієнтоване на забезпечення кращого осмислення шляху модернізації українського суспільства в XXI ст. для науковців, аспірантів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА766575

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю0,0 Ц-65

 48. Широчин, Валерий Павлович.

  Слово об интеллекте. Концептуальные основы системной психологии [Текст] / В. П. Широчин. - К. : ТОО "ВЕК+", 1999. - 304 с.

  В книге изложены базовые положения о переносе в мир суперкомпьютеров эмоциональных и интуитивных, бессознательных и сознательных механизмов (метамоделей и процессов) мышления человека, о структурах подсистем сознания, подсознания и надсознания человека. Определены архитектура и взаимоотношения отдельных функциональных модулей и процессоров головного мозга человека для их реализации в соответствующих эмоционально и морально-ориентированных суперкомпьютерах (ЭМОС) будущих поколений, способных воспроизводить продуктивное творческое мышление. Книга ориентирована на широкий круг читателей, учащихся, студентов и аспирантов, инженеров и научных работников, интересующихся феноменом Человека и искусственным интеллектом будущих поколений.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА595558

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93  Ш-64

 49. Шкепу, Мария Алексеевна.

  Эстетика безобразного Карла Розенкранца [Текст] : [монография] / Мария Шкепу ; Нац. акад. искусств Украины, Ин-т проблем соврем. искусства. - К. : Феникс, 2010. - 447 с.

  В монографии освещены теоретические, методологические, исторические и искусствоведческие аспекты эстетики безобразного (ЭБ) немецкого философа К. Розенкранца (1805 - 1879 гг.). Определены место ЭБ в логике истории (ЛИ), феноменологические разломы и онтологическая деструкция в современном искусстве, отчужденная отрицательность безобразного в контексте ЛИ, природа и место превращенных форм в ЭБ, негативная феноменология искусства в регрессивном времени, современные трансфузии художественного отражения. Книга рассчитана на филологов, культурологов, искусствоведов, всех интересующихся эстетической проблематикой.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС51958

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю821  Ш-66

 50. Юнак, Валерий Юрьевич.

  Депрессия [Текст] / В. Ю. Юнак. - К. : Здоров'я, 2012. - 256 с.

  Если вы считаете себя неудачником и ваша жизнь не удалась, у вас снизился интерес к тому, что вам раньше нравилось, а внутри на­капливаются злость и раздражение, если у вас ухудшается настрое­ние и ужасают периодически мысли о потере смысла жизни и что вообще не стоит жить, если чувствуете себя как бы в западне и не видите выхода, - не отчаивайтесь. Миллионы людей во всём мире испытывают такие же чувства. Но является ли это утешением? Воз­можно, только частично. Так что же делать? Ещё Ф.И. Тютчев писал: «живя, умей всё пережить: печаль, и радость, и тревогу». Давайте попробуем следовать этому совету. Прежде всего нужно понять, депрессия ли у вас как начинающе­еся заболевание или же нормальное физиологическое депрессионное состояние, которое на жизненном пути не может хоть как-то пе­риодически не входить в сценарий жизни каждого человека. И то, и другое требует внимания, но абсолютно различно к ним отношение. Душевные страдания бывают порой субъективно настолько силь­ны, что трудно поверить в их устранимость. Но, к счастью, даже тя­жёлые переживания временны. Депрессия не является заболевани­ем безнадёжным и безысходным. Есть множество методов победить депрессию, и эта книга, надеюсь, поможет вам в этом разобраться. Не стоит забывать и о врачах-профессионалах, владеющих информацией о новых открытиях в современной медицине, всегда го­товых прийти к вам на помощь. Как сказал Сенека: «Научим же вашу душу хотеть того, чего требуют обстоятельства».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА761710

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю93  Ю-49

Підготували: зав. сектору Смоляр І.Е., провідний бібліотекар Шепет Г.В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138