ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО. ПРАВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Європейське право – одна з самих динамічних правових систем сучасності, яка  охоплює правові установки європейської системи захисту прав людини та європейське інтеграційне право з урегулюванням взаємовідносин, що складаються у процесі європейської інтеграції. Останнє вміщує, майже до введення у дію Конституції ЕС, право Європейських спільнот  та право Європейського Союзу, а також галузі права, що формуються у процесі становлення та еволюції європейських інтеграційних утворень.

У наш час не можна бути юристом вищої кваліфікації, не маючи уявлення про Європейське право, його основні положення та інститути. В рамках Європейського права отримують свій розвиток і закріплення  багато новітніх правових концепцій та інститутів. Знання цієї галузі права стає все більш необхідним не тільки для юристів, а й для усіх спеціалістів державного апарату, в тому чи іншому ступеню залучених до розвитку взаємовідносин з Європейським союзом. Воно необхідно й для представників громадських організацій, що діють у сфері захисту прав людини та забезпечення дружніх зв’язків між народами, а рівно для підприємців,  зацікавлених в успішному співробітництві у сфері бізнесу.

Книжки представлені на виставці:

 1. Абашидзе А.Х., Алисиевич Е.С.

  Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод: Учебное пособие, — М.: Междунар. отношения, 2007. — 304 с.

  Настоящая работа — первое учебное пособие на русском языке, в кото­ром полно и всесторонне рассматриваются история принятия основополага­ющего акта Совета Европы — Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, гарантируемые ею права и свободы, порядок ратификации, денонсации и условия дерогации положений Конвенции и 14 Протоколов к ней, соотношение Конвенции как регионального международно-правово­го акта с внутренним законодательством государств-участников. Авторами исследованы основания, условия и порядок обращения в Евро­пейский Суд по правам человека, процедура рассмотрения жалоб и испол­нения вынесенных Судом постановлений, анализируются организация деятельности и компетенция Европейского Суда по правам человека, толко­вание положений Конвенции и подготовка консультативных заключений. Особое внимание уделяется изучению жалоб, поданных в Европейский Суд против Российской Федерации. В приложении к учебному пособию даны: текст Конвенции о защите прав человека и основных свобод и действующие к ней Протоколы, включая № 12, 13 и 14, а также Регламент Европейского Суда по правам человека и При­ложения к нему с учетом всех изменений и дополнений, в том числе вступив­ших в силу в декабре 2005 года. Даны образцы документов, необходимых для подачи жалобы в Европейский Суд. Данное учебное пособие может быть использовано в учебном процессе преподавателями, студентами, адвокатами, а также гражданами при подго­товке жалоб в Европейский Суд по правам человека.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 698886

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)А-13

 2. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / Заг. ред. А. П. Яценюка. — К.: Парла­ментське вид-во, 2007. — 608 с.

  До збірника включено базові та системоутворюючі міжнародні доку­менти з питань регіональної політики та місцевого самоврядування, прий­няті Радою Європи та Європейським Союзом, а також закони про столиці окремих європейських держав.
  Видання розраховане на працівників органів державної влади та місце­вого самоврядування, всіх, хто цікавиться міжнародними аспектами регіональної політики та правовими засадами регулювання питань місцево­го самоврядування в ЄС.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 700835

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 А-43

 3. Артьомов, Іван Володимирович

  Український вимір європейської та євроатлантичної інтеграції [Текст] : навч. посібник: у 2 кн. / І. В. Артьомов. - Ужгород : Закарпатський держ. ун-т. Навчально-науковий ін-т філософії та євроінтеграції, 2008 .

  Кн. 1 : Україна - Європейський Союз. - [Б. м.] : [б.в.], 2008. - 476 с.

  Пропоноване видання - один з небагатьох навчальних посіб­ників, присвячених проблематиці європейської та євроатлантич­ної інтеграції України. У першій книзі посібника - «Україна - Європейський Союз» розкриваються передумови вибору Україною курсу до єдиної Єв­ропи, дається аналіз сучасного стану проблем і механізмів реалі­зації зазначеного вибору, простежуються його основні етапи. Посібник підготовлено в ході реалізації Інститутом філософії та євроінтеграційних досліджень Закарпатського державного уні­верситету наукового проекту на замовлення Міністерства освіти і науки України, зважаючи на недостатню ефективність роботи з інформування населення щодо проблем європейської та євроат­лантичної інтеграції, підготовки фахівців, які зможуть відстоюва­ти інтереси держави на всіх етапах євроінтеграційного поступу. Для студентів вищих навчальних закладів, що навчаються за спеціальністю "Міжнародні відносини", викладачів, службовців, які займаються реалізацією державної політики європейської та євроатлантичної інтеграції України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В351545/Кн. 1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО А-86I

 4. Баймуратов, Михаил Александрович.

  Международно-правовые аспекты становления и развития европейской системы безопасности на пороге ХХІ века [Текст] / М. А. Баймуратов, А. А. Делинский ; Одесская национальная юридическая академия. - О. : Юридична література, 2004. - 184 с.

  В настоящей монографии исследуются актуальные вопросы становления и развития европейской системы безопасности на пороге XXI века. Рассматриваются проблемы конституирования современной сиcтемы народной безопасности в контексте развития современного международного права, анализируются процессы институционализации компонентов региональной системы международной безопасности в Европе, место и роль Украины в формировании современной системы европейской безопасности.
  Исследование рассчитано на научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений юридического, политологического и международно-правового профиля, государственных служащих, а также всех интересующихся актуальными проблемами международного публичного права и международных отношений.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА651444

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Б-18

 5. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського простору / Пер. з англійської. — К.: К.І.С., 2007. — 232 с.

  Книжка пропонує чіткий та збалансований погляд на способи, які застосовує Рада Європи задля здійснення власного покликання, інструменти гармонізації пра­вових систем своїх сорока шести членів, а також охоплює аспекти формування Ради та її роль у розбудові спільного європейського правового простору. Ця перша від часу постання організації у 1949 році ґрунтовна праця з права РЄ буде особливо корисною з огляду на дедалі активнішу участь України в діяльності Ради Європи. Для юристів, державних службовців, студентів та аспірантів відповідних спе­ціальностей, всіх, хто цікавиться європейською інтеграцією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 43715

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)Б-46

 6. Бессарабов В.Г.

  Европейский суд по правам человека.

  М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003. - 248 с.

  В учебно-практическом пособии рассматриваются вопросы организации деятельности Европейского Суда по правам человека, в который после ратификации Российской Федерацией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод могут обращаться российские граждане. Читатель узнает о правах и свободах, гарантированных названной конвенцией, каковы компетенция Европейского Суда, его основные правовые позиции, процедуры рассмотрения дел, условия обращения и правила заполнения заявления в Европейский Суд по правам человека, ознакомится с важнейшими решениями этого Суда, в том числе принятых по обращениям наших соотечественников. Кроме того, в пособии освещается деятельность Уполномоченного Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека, работа прокуратуры, судебных и правоохранительных органов России по выполнению решений Европейского Суда. Книга предназначена для судей, прокуроров, следователей, работников правоохранительных органов, адвокатов, практикующих юристов, широкого круга читателей, интересующихся возможностями реализации своих конституционных прав в межгосударственных органах по защите прав и свобод человека и гражданина. Издание также может быть рекомендовано преподавателям, студентам и аспирантам юридических вузов, для чего в учебно-практическое пособие включены контрольные вопросы по освещаемым темам и содержится необходимый нормативный материал.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 638763

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Б-53

 7. Кашкин С.Ю.

  Введение в право Европейского Союза: учебное пособие/под. ред. д.ю.н., проф. С.Ю. Кашкина. — М.: Эксмо, 2006. — 368 с.

  Учебное пособие раскрывает все основные темы программы курса «Право Евро­пейского Союза» («Европейское право»). В книге учтены поправки, внесенные . Ниццким договором 2001 г., Договором о присоединении 2003 г. и Конституции для Европы.

  Предназначено дня изучения учебного курса «Право Европейского Союза» («Ев­ропейское право»). Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов, аспирантам, препо­давателям, научным работникам и юристам-практикам, а также всем заинтересован­ным читателям.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680251

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)В-24

 8. Вступ до права Європейського Союзу [Текст] : навч. посібник / Р. А. Петров [и др.] ; Донецький національний ун-т. - Донецьк : [б.в.], 2001. - 248 с

  Посібник «Вступ до права Європейського Союзу» розрахований на студентів, які тільки починають вивчати цю дисциплі­ну. Автори стисло та доступно характеризують усі загальні елементи структури ЄС, компетенцію та відмінності інститутів ЄС і Співтовариства, ретельно знайомлять читача з політика­ми Спільного Ринку Співтовариства та детально аналізують усі елементи внутрішнього ринку Співтовариства. Унікальним у цьому виданні є те, що тут розглядається процес зближення законодавства України із законодавством ЄС, вивчається ста­тус громадян України на території держав-членів ЄС. Додат­ки, які включають найважливіші нормативні акти ЄС і Украї­ни, та схеми сприяють наочному вивченню курсу. Підручник спонукає до вивчення права ЄС в Україні, допо­може прискорити підготовку нового покоління українських фахівців у галузі європейського права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА619842

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 В-85

 9. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Європейського Союзу [Текст] : монографія / Н. М. Хуторян [та ін.] ; відп. ред. Н. М. Хуторян ; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К. : Юридична думка, 2008. - 304 с.

  Досліджено трудове законодавство ЄС як джерело європейських стандартів трудових прав працівників; наведено класифікацію трудових прав за законодавством ЄС; визначено завдання і напрями гармонізації трудового законодавства України і ЄС; досліджено проблеми гармоні­зації законодавства України і ЄС щодо права людини на працю та гарантій його забезпечення, щодо забезпечення тендерної рівності при виникненні, реалізації та припиненні трудових відносин, щодо робочого часу і часу відпочинку та оплати праці. Значна увага приділена гар­монізації трудового законодавства України та ЄС з питань захисту тру­дових прав працівників і забезпечення колективних трудових прав. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до націо­нального трудового законодавства. Для юристів - наукових і практичних працівників, студентів, аспі­рантів, широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА695356

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х627 Г-20

 10. Гендерні аспекти Європейського права. Досвід адаптації законодавства країн Центральної та Східної Європи [Текст] : круглий стіл, 11 жовтня 2005 року. Стенографічний звіт / Комітет Верховної Ради з питань Європейської інтеграції, Програма сприяння Парламенту України університету Індіани, Український жіночий фонд. - К. : [б.в.], 2006. - 72 с.

  Уперше в законодавстві ЄС термін “тендерний підхід” виник у Третій програмі дай щодо рівних можливостей для різних статей (1991 - 1995 рр.). У лютому 1996 р.  Комісія ЄС офіційно зобов’язалася проводити політику, засновану на тендерному доході. У конституціях низки європейських країн закріплені правові гарантії тендерної рівності. Однією з перших це зробила і наша держава, закріпивши рівноправність жінок і чоловіків у 24 статті Конституції України. Такий прогрес у законодавчому закріпленні тендерної рівності свідчить про те, що в світі утверджуються тенденції тендерного розвитку. Прийняття відповідного закону в Україні свідчить про розвиток нашої держави в контексті загальноєвропейських процесів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672907

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)Г-34

 11. Головаха, Євген.

  Україна та Європа: результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження [Текст] / Є. Головаха [и др.] ; НАН України, Ін-т соціології. - К. : Ін-т соціології НАН України, 2006. - 141 с.

  У пропонованій книжці представлено результати міжнародного порівняльного соціологічного дослідження, виконаного Інститутом соціології НАН Україні межах загальноєвропейського моніторингового проекту «Європейське соціальне дослідження» (ЕЗЗ), в якому брали участь 24 держави ЄС Україна (керівник проекту — професор Лондонського університету Роджер Джовел). В Україні опитування проводив за загальнонаціональною випадковою вибіркою (опитано 2000 респондентів) у березні-квітні 2005 року Інститут соціології НАНУ під керівництвом Є. Головахи (національний представник у виконкомі ЄСД), А. Горбачика (національний координатор проекту), Н. Паніної (експерт з методів та організації порівняльних соціологічних досліджень). Проект виконано за грантом Міжнародного Фонду «Відродження».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО27332

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: С 59 Г-61

 12. Гом'єн, Донна.

  Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини [Текст] / Д. Гом'єн ; пер. С. Ткачук. - 3. вид. - К. : Фенікс, 2006. - 192 с.

  Висловлені в цьому Путівнику думки є суто авторськими, і Рада Європи не несе за них відповідальність. Путівник не можна вважати таким, що дає пра­вовим документам, які у ньому згадуються, будь-яке офіційне тлумачення, спроможне створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, статутних органів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі Європейської конвенції з прав людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678688

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 Г-64

 13. Гоці, Сандро.

  Європейська Комісія [Текст] : процеси ухвалювання рішень і виконавчі повноваження / С. Гоці ; пер. з італ. І. Дробот. - К. : К.І.С., 2007. - 202 с.

  Книжка досліджує структуру та функціонування однієї з базових інституцій Євро­пейського Союзу — Європейської Комісії — її структуру, роль, процедуру підготування та ухвалення рішень, узгодження діяльності з іншими органами Євросоюзу. Для фахівців-міжнародників, державних службовців, викладачів та студентів від­повідних спеціальностей. Сандро Гоці, в минулому член кабінету Президента Європейської Комісії Романо Проді, радник з європейської політики теперішнього Президента Комісії Жозефа Мануеля Баррозо. Викладає європейське право та політику в європейських коледжах Брюге та Пармі, в Інституті політології в Парижі та Університеті в Лече.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА683441

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Г-74

 14. Грицяк І. А.

  Право та інституції Європейського Союзу: Навчальний посібник. - К.,“К.І.С.” 2006. -300 с.

  У навчальному посібнику викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу, правової та інституційної систем цих міждержавних утворень. Змістова структура посібника побудована з урахуванням нинішнього функціонування найважливіших елементів згаданих систем Європейського Союзу. Також враховані найважливіші конституційно-правові нововведення, передбачені Договором про запровадження Конституції для Європи. Навчальний посібник буде корисним насамперед державним службовцям, які працюють у сфері відносин з Європейським Союзом, а також викладачам вищих навчальних закладів, докторантам, аспірантам, студентам, юристам-практикам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 673972

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Г-85

 15. Дайнен, Десмонд.

  Дедалі міцніший союз. Курс європейської інтеграції [Текст] / Д. Дайнен ; пер. з англ. М. Марченко. - К. : К.І.С., 2006. - 696 с.

  Фундаментальна праця Десмонда Дайнена належить до категорії «must» — «обов’язково до прочитання» всім, хто так чи інакше має справу з європейською інтег­рацією. Найповніший, найкомпактніший і найдоступніший виклад історії створення ЄС, його інституцій і політик може слугувати підручником, довідником і навіть захопли­вим читанням. Принаймні цьому сприяють і карколомні звиви сюжетної лінії розвитку європейської Інтеграції, і пригоди її головних героїв, і не в останню чергу легкий та невимушений стиль автора.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС42223

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО 1)Д-14

 16. Дейвис Г.

  Право внутреннего рынка Европейского Союза: Учеб. пособие: Пер. с англ. — К.: Знання-Прес, 2004. — 422 с.

  Эта книга — первое учебное пособие, посвященное наиболее значитель­ной сфере права Европейского Союза — праву внутреннего рынка. В посо­бии раскрываются основные правила передвижения лиц и перемещения товаров, услуг и капитала, анализируются ключевые дела Суда Европей­ских Сообществ по этим вопросам. Раскрываются основные аспекты гармо­низации законодательств, развития гражданства ЕС, соблюдения прав человека в ЕС, регулирования электронной коммерции в ЕС и др. Право внутреннего рынка ЕС рассматривается в широком юридическом и соци­альном контексте. Приводятся исчерпывающие указатели судебных дел, статей Договоров ЕС и указатель документов Сообщества, посвященных внутреннему рынку ЕС. Для студентов, изучающих право Европейского Союза, специалистов, руководителей предприятий, предпринимателей, сотрудничающих или готовящихся к сотрудничеству со странами ЕС.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645295

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Д-27

 17. 17. Довгань, Віктор Миколайович.

  Європейський парламент [Текст] : правовий статус і компетенція в системі органів Європейського Союзу / В. М. Довгань. - К. : КНТ, 2007. - 204 с.

  В монографії здійснено аналіз інституційного механізму Євро­пейських Співтовариств та Європейського Союзу, ролі і місця Європей­ського Парламенту в системі органів, компетенції в процесі прийняття рішень та правових основ міжпарламентського співробітництва між Ук­раїною та Євросоюзом. Розглянуто етапи становлення та розвитку Євро­пейського Парламенту в контексті реформування ЄС та створення Євросоюзу. В роботі порівнюється порядок формування та внутрішня струк­тура Європейського Парламенту з представницькими асамблеями міжна­родних організацій та парламентами держав. Монографія буде корисною для державних службовців та практи­куючих юристів, які займаються питаннями співробітництва з ЄС, а результати дослідження можуть бути використані науковцями, виклада­чами та студентами вищих навчальних закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА686501

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Д-58

 18. Дубовицкая, Елена Алексеевна.

  Европейское корпоративное право / Е.А. Дубовицкая. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтере Клувер, 2008. — 304 с.

  В книге представлены современные проблемы европейского корпоратив­ного права. Анализируются положения Договора о ЕС, посвященные свободе перемещения компаний, и реализация этих положений в практике Европей­ского сообщества. Рассмотрены соответствующие решения Европейского суда, основные корпоративно-правовые директивы ЕС, а также статуты наднациональных компаний, таких как Европейское акционерное общество и Европейский кооператив. Особое внимание уделяется новым директивам ЕС (о транснацио­нальном слиянии, о поглощениях, о правах акционеров) и новым планам Ев­ропейской комиссии в сфере корпоративного права. Изучается влияние евро­пейских актов на национальное корпоративное право государств — членов ЕС и возможности последних самостоятельно сближать свое национальное право путем «конкуренции законодателей». Для научных работников и юристов-практиков, занимающихся вопроса­ми корпоративного права европейских стран, а также преподавателей, студен­тов и аспирантов юридических вузов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708077

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)Д-79

 19. Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека [Текст] : учебник для вузов / М. В. Каргалова [и др.] ; ред. Л. Энтин ; Московский гос. ин-т международных отношений (Университет) МИД России. Институт европейского права. - 2-е изд., пересмотр. и доп. - М. : НОРМА, 2007. - 939 с.

  В учебнике рассматриваются содержание, структура и особен­ности европейского права, показаны его становление и эволюция, институциональная система Европейского Союза. Наряд; с действующим порядком правового регулирования анализируются основные изменения, предусмотренные Конституцией ЕС.
  Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, а также специалистов в области международного права международных отношений.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА681503

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Е-24

 20. Європейська інтеграційна політика [Текст] : навч. посіб. / А. М. Поручник, В. І. Чужиков, Д. О. Ільницький, О. А. Федірко ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. І. Чужикова ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 452 с.

  У навчальному посібнику розглядаються особливості сучасного Європейсько­го Союзу. Значну увагу приділено становленню ЄС та його еволюції від зони пре­ференційної торгівлі до політичного союзу. Детально розглядаються механізми та інструменти реалізації горизонтальних і секторальних політик Євросоюзу та роз­поділу коштів у його консолідованому бюджеті. Визначено особливості та харак­тер конвергенції України та ЄС.
  Посібник розрахований на читача, який спеціалізується в галузі міжна­родних відносин і має початкові знання в галузі європейської інтеграції (студенти, магістранти, аспіранти), а також на держслужбовців, які реалізу­ють спільні з ЄС проекти. Він стане в пригоді викладачам вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації, які викладають курси «міжнародна економіка», «міжнародні економічні відносини», «європейська інтеграція», а також там, які цікав­ляться розвитком відносин між Україною та ЄС.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА732791

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Є-24

 21. Європейська інтеграція/Уклад.: М. Яхтенфукс, Б. Колєр-Кох. Пер. з нім. М. Яковлєва. - К.: Вид. дім «Києво-Могилянська ака­демія», 2007.- 394 с.: іл. - (Актуал. світові дискусії).

  Збірник праць пропонує широкий і ґрунтовний огляд інститутів, політичних сфер та проблемних питань європейської інтеграції. Вміщені доповіді зорієн­товані на провідне питання: як у цій динамічній багаторівневій системі можна демократично і водночас ефективно здійснювати урядування. Книжка при­служиться усім, хто торує шлях інтеграції України у Європейську Спільноту. Буде корисною нинішнім і майбутнім політологам, юристам, соціологам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 682269

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Є-24

 22. Європейська інтеграція та процеси внутрішньої трансформації: українські перспективи та португальський досвід [Текст] = Integração europeia e processos de transformação interna:prospectivas ucranianas e a experiência portuguesa = European integration and processes of internal transformation : [монографія] / [Вишняков О. К. та ін. ; відп. ред.: Дубовик В. А., Родрігеш Л. Н.]. - О. : Астропринт, 2011. - 167, [1]+179, [1] с.

  Дана монографія підготовлена українськими і португальськими вченими спеціалістами в галузі економіки, права, соціальних і політичних наук, міжнародних відносин і безпекових студій. Вони розглядають проблеми, з якими в даний час стикається Україна в своїй євроінтеграційній політиці, та аналізують нинішній стан відносин між Україною та Європейським Союзом. Досліджуються також деякі аспекти досвіду Португалії у відносинах з Європейським Союзом. Монографія виконана в рамках проекту, фінансованого Європейською програмою Міжнародного Фонду «Відродження». Вона розрахована на широке коло читачів, які цікавляться питаннями європейської інтеграції і, зокрема, роллю України і Португалії у цьому процесі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА754806

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Є-24

 23. Європейська інтеграція України [Текст] : політико-правові проблеми / В. П. Горбатенко [та ін.] ; ред. В. П. Горбатенко ; Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. - К. : Юридична думка, 2005. - 329 с.

  В монографії викладені теоретико-методологічні проблеми і особливості практичної реалізації ідеї європейської інтеграції України. Охарактеризо­вані визначальні напрямки розвитку України у процесі забезпечення дано­го процесу. У книзі знайшли відображення сучасні політологічні і правові підходи до проблем модернізації українського суспільства, гармонізації за­конодавства України та ЄС, довгострокових стратегій співробітництва між Україною і Євросоюзом, міжнародного досвіду забезпечення інтеграційної політики, правового регулювання важливих сегментів суспільного розвитку та ін. Розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх, хто цікавиться політико-правовими проблемами європейської інтеграції України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА 677607

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Є-24

 24. Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір [Текст] : зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-практ. конф. (17-19 груд. 2009 р., м. Ужгород) / Київ. ун-т права НАН України, Закарп. держ. ун-т ; ред. кол.: Бошицький Ю. Л. [та ін.]. - К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. - 308 с.

  У збірнику матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції опубліковано статті студентської молоді, присвячені проблемам розвитку юридичної освіти і науки в умовах євроінтеграції, аналізу готовності вищої юридичної освіти України до входження у загальноєвропейський освітній простір.
  Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану юридичної освіти та науки.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА731388

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 Є-24

 25. Європейський проект та Україна [Текст] : монографія / [Єрмолаєв А. В. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2012. - 186 с.

  Підготовлена колективом дослідників Національного інституту стратегічних досліджень монографія присвячена проблемі європейської інтеграції України. У книзі поєднано дослідження особливостей еволю­ції ЄС як специфічного інтеграційного утворення з аналізом євроінтеграційного руху України. Такий підхід дозволяє по-новому поглянути на європейський вибір У країни у зв’язку з проблемами державного суве­ренітету та комплексом зовнішньополітичних, соціально-економічних і гуманітарних питань. Особливу увагу приділено визначенню місця і ролі нашої держави в сучасному європейському безпековому просторі. Автори пропонують нову концепцію формування сучасних наддер­жавних утворень, які реалізуються як «стратегічні проекти», тобто пла­новані у конкретній часовій перспективі системні утворення з екстрапо­ляцією результатів у майбутнє. Приділено увагу проблемним питанням європейської інтеграції та способам подолання труднощів у контексті можливих варіантів розвитку подій у ЄС. Для фахівців у сфері міжнародних відносин, безпекових студій, ши­рокого кола читачів, які цікавляться європейським майбутнім України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА755415

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Є-24

 26. Європейський Союз: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича ; авт.-уклад. Ю. І. Макар [та ін.]. - Чернівці : Рута, 2008. - 224 c.

  В посібнику опубліковані матеріали про основні етапи розвитку створення та розвитку ЄС, глосарій основних його термінів, в таблицях подані статистичні та інші, необхідні для засвоєння, дані про об’єднану Європу. Основний матеріал посібника підібраний для лінгвокраїнознавчого вивчення Євросоюзу, його символів, структур, діяльності. Один з розділів посібника присвячений співпраці України з Євросоюзом та перспективам її вступу до нього. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, які здобувають фах міжнародника, перекладача, а також на викладачів відповідних кафедр та аспірантів, докторантів і всіх зацікавлених.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА703641

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 Є-24

 27. Вибрані справи Європейського суду з прав людини [Текст] / уклад. Ю. Зайцев, О. Павліченко. - К. : Фенікс, 2003 .

  Вип. 1. - К. : [б.в.], 2003. - 288 с.

  До збірника рішень Європейського суду з прав людини вміщено переклади українською мовою основних рішень, які розглядались українськими суддями під час проведення практичних занять із застосування норм Європейської конвенції з прав людини.
  До книжки І увійшли переклади справ, що значною мірою пов'язані з тлумаченням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на свободу та особисту недоторканність.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В346917/Вип. 1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Є-24 I

 28. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип.2. — К.,“Фенікс”. - 2004. - 273 с.

  До збірника рішень Європейського суду з прав людини вміщено переклади українською мовою основних рішень, які розглядались українськими суддями під час проведення практичних занять із застосуванням норм Європейської конвенції з прав людини. До книжки II увійшли переклади справ, що значною мірою пов’язані з тлумаченням статті 6 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на справедливий судовий розгляд.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В349586/ 2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Є-24 II

 29. Вибрані справи Європейського суду з прав людини.

  Вип. 3 (видання друге)— К., «Фенікс». — 2006. — 144 с.

  До збірника рішень Європейського суду з прав людини вміщено переклади українською мовою справ, які свідчать про широкий спектр проблемних питань, що перебувають на розгляді в Суді. До книжки III увійшли переклади актуальних справ, що пов'язані з тлумаченням статті 3, статті 5, етапі 6 (зокрема, п. 1 цієї статті), статті 11, статті 3 Першого Протоколу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В349586/ 3

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Є-24III

 30. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип. 4 (видання друге) — К., «Фенікс». — 2006. — 400 с.

  До збірника рішень Європейського суду з прав людини вміщено переклади українською мовою основних рішень, які запропоновані до розгляду українським прокурорам під час проведення практичних занять із застосування норм Європейської конвенції з прав людини. До книжки IV увійшли переклади справ, що значною мірою пов'язані з тлумаченням статті 5 Європейської конвенції з прав людини, яка гарантує право на свободу та особисту недоторканність.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В349586/ 4

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Є-24 IV

 31. Вибрані справи Європейського суду з прав людини.

  Вип.5. — К.:«Фенікс», 2007. — 656 с.

  До збірника справ Європейського суду з прав людини вміщено перекла­ди українською мовою справ, які свідчать про широкий спектр проблемних питань, що перебувають на розгляді в Суді. До випуску V увійшли переклади актуальних справ, що пов'язані з тлума­ченням статей 2, 3, 5, 6 Конвенції з прав людини. Це видання не можна вважати таким, що дає правовим документам, які у ньому згадуються, будь-яке офіційне тлумачення, спроможне створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, статутних орга­нів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі Європей­ської конвенції з прав людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В349586/ 5

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Є-24 V

 32. Вибрані справи Європейського суду з прав людини. Вип.6. — К.:«Фенікс», 2008. — 336 с.

  В цій збірці представлені переклади українською мовою 16 нещодавно ухва­лених Європейським судом з прав людини рішень (одне рішення від 2004 року, решта — від 2006 року). До цього випуску справ (том VI) увійшли переклади текс­тів, які стосуються практики застосування Європейським судом з прав людини норм Європейської конвенції з прав людини, зокрема, статті 3 (право не бути підданим катуванню), сталі 5 (право на свободу та особисту недоторканність), етапі 6 (право на справедливий судовий розгляд), статті 8 (право на особисте та сімейне життя), статті 10 (право на свободу вираження поглядів) та статті 1 Пер­шого протоколу (право на мирне володіння майном). Видання розраховане на всіх, хто цікавиться практикою застосування Єв­ропейської конвенції з прав людини та діяльністю Європейського суду з прав людини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В349586/ 6

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 1)Є-24 VI

 33. Інституційні та нормотворчі аспекти адаптації національних законодавств до норм та стандартів ЄС [Текст] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 9 травня 2009 р., м.Ужгород / ДВНЗ "Ужгородський національний ун-т". Юридичний факультет, Інститут держави і права країн Європи. Факультет міжнародних відносин, Науковий центр європейських досліджень. - Ужгород : Ліра, 2009. - 232 с.

  У збірнику вміщено матеріали виступів учасників міжнародної науково-практичної конференції стосовно найбільш актуальних аспек­тів євроінтеграційних процесів у країнах Центральної та Східної Євро­пи. Розглянуто правові та соціально-економічні засади процесу інтегра­ції України до Європейського Союзу. Визначені базові тенденції та клю­чові чинники, які впливають на євроінтеграційні процеси. Запропоно­вано розробити законопроекти щодо адаптації українського законодав­ства до норм та стандартів Європейського Союзу. Видання розраховано на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА721233

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 І-71

 34. Капица Ю.М., Федченко Л.Ю., Шахбазян К.С.

  Европейский Союз - Украина: охрана интеллектуальной собственности при реализации международных научных программ и проектов. - К.: «Интергид», 2002.- 77 с.

  Рассмотрены вопросы охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, создаваемых в рамках совместных научных проектов организаций Украины и сnран Европейского Союза. Приведены рекомендации по патентованию изобретений в странах ЕС, источники патентной информации. Брошюра предназначена для ученых и специалистов, патентоведов, участвующих в международных научных проектах, а также осуществляющих передачу технологий в страны Европейского Союза.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 652218

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-20

 35. Кернз В.

  Вступ до права Європейського Союзу: навч. посіб: Пер. з англ. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 381 с.

  Розкриваються як традиційні, так і нові складові загальної системи права Європейського Союзу. Окремий розділ присвячено практичним рекомендаціям студентам, які готуються розпочати власну кар’єру, спеціалізуючись на праві Європейського Союзу. Особливу цінність становлять словник найважливіших термінів права Співтовариства (шістьма мовами), покажчик основних норматив­них документів Співтовариства і покажчик прецедентів та судових процесів на основі права Співтовариства. Українською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася. Для студентів, що вивчають право Європейського Союзу, спеціалістів, під­приємців, які співпрацюють або готуються співпрацювати з країнами, що вхо­дять до Європейського Союзу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 622022

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-36

 36. Кібенко О.Р.

  Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України. Серія: “Юридичний радник”. - X.: Страйд, 2005. - 432 с.

  Монографія присвячена аналізу сучасних тенденцій розвитку європейського корпоративного права. Основним предметом дослідження виступає право Європейського Союзу (як наднаціонального утворення) та право Великобританії. У роботі також аналізується законодавчий досвід інших європейських країн, США, Канади, Австралії тощо. Робота складається із двох частин. У першій висвітлюється історія розвитку корпоративного права ЄС та Великобританії, включаючи сучасний період реформ, розглядаються особливості джерел правового регулювання та основні правові конструкції у цій галузі. Досліджується також чинна правова база процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС та формулюються його методологічні засади стосовно корпоративного права. Друга частина містить порівняльний аналіз регулювання окремих груп правовідносин у праві ЄС, Великобританії та України. Розглядаються питання створення товариств й розкриття ними інформації, формування та підтримки розміру капіталу товариств, корпоративного управління, діяльності груп товариств, поглинання й реорганізації. Особлива увага приділена проблемам, що виникають у практиці застосування нового законодавства України - Цивільного та Господарського кодексів, Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців". На підставі проведеного аналізу сформульовані рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства України. Видання буде корисним для наукових співробітників, практикуючих фахівців у сфері права та міжнародних, відносин, а також може бути використане викладачами, аспірантами і студентами щодо учбових курсів "Міжнародне право", «Цивільне право» та «Господарське право».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 662557

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-38

 37. Ковальова О.О.

  Стратегії євроінтеграції: як реалізувати європейський вибір Ук­раїни: монографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. — 340 с.

  З огляду на завдання реалізації європейського вибору України на основі класичних теорій європейської інтеграції і новітніх політологічних концепцій розширення Європейського Союзу на Схід досліджені спільні стратегії Євросоюзу ї країн Центральної і Східної Європи, зроблено спробу узагальнити досвід відносин України з ЄС. Проаналізовані такі політичні аспекти співробітництва, як поглиблення політичної взаємодії, входження до євроатлантичного простору безпеки, зменшення політичних ризиків і запобігання негативним наслідкам розширення. Вступ до Євросоюзу розглянуто як процес виконання державою-кандидатом комплексу умов щодо членства. Доведено, що відповідність політичному критерію, заснованому на беззастережній прихильності демократичним цінностям, є вирішальним чинником зближення України з ЄС. Для політиків, політологів, істориків, правознавців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться актуальними проблемами інтеграції України до Європейської спільноти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 640491

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО К-56

 38. Копійка, Валерій Володимирович.

  Європейський Союз. Історія і засади функціонування [Текст] : навч. посібник / В. В. Копійка, Т. І. Шинкаренко ; ред. Л. В. Губерський. - К. : Знання, 2009. - 751 с.

  У пропонованому навчальному посібнику висвітлюється істо­рія й аналізується сучасний стан європейської інтеграції. Логіка викладення матеріалу відповідає діалектиці інтеграційних проце­сів у Європі, починаючи з перших повоєнних років і завершуючи початком XXI ст. За структурою посібник побудовано згідно з основ­ними етапами розвитку європейської інтеграції, що дає можли­вість розкрити закономірності й послідовність євро інтеграційного процесу, становлення спільного економічного, соціального, валют­но-фінансового, політико-правового, науково-дослідного просто­ру, простору свободи, безпеки та законності. Особлива увага приді­лена проблематиці відносин України і Європейського Союзу. У до­датках наведено необхідні таблиці, словники, схеми, які мають полегшити систематизацію та узагальнення знань з історії інтегра­ційних процесів у Європі.
  Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних за­кладів. Книга буде корисною також науковим працівникам, спеціалістам-практикам, усім, кого цікавлять проблеми інтегра­ційних процесів у Європі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА714719

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(4) К-65

 39. Конституция Европейского Союза: Договор, устанавливающий Конституцию для Европы (с комментарием). — М.: ИНФРА-М, 2005. — 622 с.

  В настоящем издании впервые на русском языке приводится текст Договора, устанавливающего Конституцию для Европы, со всеми официальными приложениями к нему и комментарием, который дает разъяснения, необходимые для понимания этой первой в истории наднациональной Конституции. Изучение Конституции Европейского Союза предусмотрено учебной программой курсов "Право Европейского Союза" ("Европейское право"), "Конституционное право" и "Международное право". Поэтому ее текст и комментарий к ней могут также использоваться в качестве учебного пособия при изучении этих предметов. Предназначено для работников органов государственной власти, внешнеполитических и внешнеэкономических организаций, правоохранительных органов, юристов-практиков, руководителей предприятий, предпринимателей, научных работников, преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов и факультетов, а также для всех заинтересованных читателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 680580

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-65

 40. Кравчук, І. В..

  Гармонізація національних правових систем з правом ЄС [Текст] / І. В. Кравчук, М. В. Парапан ; Центр європейського та порівняльного права. - К. : Слово, 2004. - 320 с.

  Запропонована книга - включає: короткий огляд природи та джерел права ЄС, аналіз взаємодії права ЄС із національними правовими системами держав-членів ЄС; узагальнення та аналіз досвіду нових держав-членів ЄС - країн Центральної та Східної Європи у сфері гармонізації національ­ного права з acquis communataire в процесі підготовки до при­єднання до ЄС; правові засади та аналіз механізму адаптації права України до права ЄС; пропозиції щодо вдосконалення правового, інституційного, кадрового, інформаційного та фінансового забезпечення процесу адаптації права України до права ЄС. Видання розраховане на державних службовців, аспірантів, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, які працюють у сфері адаптації права України до права ЄС.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА669022

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-78

 41. Кресін О. В.

  Конституція об’єднаної Європи / За ред. Ю. С. Шемшученка. — К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005.- 116 с.

  У книзі висвітлено етапи розробки та обставини прий­няття Конституції Європейського Союзу («Договору, що запроваджує Конституцію для Європи») — унікального наднаціонального конституційного акту, підписаного гла­вами держав та урядів усіх країн-членів ЄС у 2004 році. Аналізуються основні положення документа щодо функ­ціонування органів Європейського Союзу — Європейської Ради, Ради Міністрів, Європейського Парламенту, Євро­пейської Комісії, система нормативно-правових актів ЄС, засади внутрішньої та зовнішньої політики. Розглянуто питання про прийняття до ЄС нових країн. Висвітлено су­часний стан та перспективи ратифікації Конституції Європейського Союзу. Книга містить докладну бібліографію друкованих та електронних видань українською, російською, англійсь­кою та іншими мовами, присвячену розвитку консти­туційного процесу в ЄС.
  Для державних службовців, дипломатів, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами розвитку Європейського Союзу та європейської інтеграції України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672479

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 К-80

 42. Луць Л.А.

  Європейські міждержавні правові системи та проблеми інте­грації з ними правової системи України (теоретичні аспекти): Мо­нографія. — К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. — 304 с.

  Монографія е комплексним загальнотеоретичним дослідженням проблем сутності та розвитку сучасних європейських міждержавних правових систем, їх ролі у забезпеченні і снування, структуризації та функціонування регіональ­ного соціального простору, а також особливостей інтеграції з ними сучасної правової системи України. Особливу увагу приділено розкриттю можливостей використання поня­тійно-категоріального апарату дослідження європейських міждержавних пра­вових систем.
  У монографії охарактеризовані загальні та особливі ознаки правових сис­тем Ради Європи та Євросоюзу, а також основні юридичні ознаки сучасної правової системи України; визначено поняття, стадії та основні способи євро­пейської правової інтеграції; проаналізовано механізм взаємодії між національ­ними правовими системами та правовими системами Ради Європи та Євро­пейського Союзу. Розрахована на науковців, юристів-практиків, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів, студентів, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, політичних партій та громадських організацій, усіх, хто цікавиться проблемами загальної теорії права, європейської правової інте­грації та сучасного міжнародного права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 638894

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91 Л-86

 43. Манукян В.И.

  Европейский суд по правам человека: право, прецеденты, комментарии: научно-практическое пособие. — К., Истина, 2006. — 368 с.

  Книга содержит подробные комментарии важнейших положений Европейской конвенции по правам человека, анализ ведущих прецедентов Европейского суда по правам человека, в том числе дела “против Украины”, а также необходимые исторические сведения, обширный справочный и графический материал, статистическую информацию. По мнению автора, практика Европейского суда (case law) — это не только (и не столько) собрание решений по конкретным делам, а уникальный источник юридической мысли и стиля, так как представляет различные правовые системы, традиции и школы. Эта книга поможет студентам, практикующим юристам и всем, интересующимся защитой прав человека, лучше понять правовое поле, в котором действует Суд в Страсбурге и которое он сам создает.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672561

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)М-24

 44. Марченко, Володимир Володимирович.

  Конституційно-правовий статус уряду в країнах ЄС (на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини, Іспанії) [Текст] : монографія / В. В. Марченко ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. - К. : Правова єдність, 2010. - 216 с.

  У монографії проведено комплексний аналіз конституційно-правового статусу урядів в країнах Європейського Союзу на прикладі Франції, Федеративної Республіки Німеччини та Іспанії. Досліджено сутність та особливості виконавчої влади і уряду, сформульовано їх поняття. Розглянуто порядок формування і структуру урядів та особливості їх функ­ціонування. Визначено місце і роль уряду в системі вищих органів виконавчої влади. Проаналізовано особливості взаємодії уряду з главою держави та парламентом, а також парламентського контролю та відповідальності уряду. На підставі здійсненого аналізу розроблено пропозиції та рекомендації щодо удосконалення правового регулювання ді­яльності Кабінету Міністрів України. Монографія розрахована на студентів, аспірантів, викладачів вищих юридичних навчальних закладів, працівників державного апарату, усіх, хто цікавиться проблемами організації та діяльності уряду. Може використовуватися як навчальний посібник з кон­ституційного права України, державного права зарубіжних країн, теорії держави та права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА729956

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 М-30

 45. Марчук, Микола Іванович.

  Право Європейського союзу [Текст] : навч. посіб. / М. І. Марчук ; Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х. : ХНУВС, 2012. - 235 с.

  У навчальному посібнику охарактеризовані структурні елементи Євросоюзу, проаналізовані особливості його зовні­шньої та внутрішньої політики, дається стислий аналіз змін у конституційному устрої ЄС після ратифікації Лісабонського договору. Приділяється увага основам економічної системи та правового статусу людини і громадянина в Європейському союзі. Окреслені основні проблеми європейської інтеграції України.
  Для студентів, курсантів та слухачів магістратури, які вивчають дисципліну «Право Європейського союзу».

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 756387

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 М-30

 46. Микієвич, Михайло Миколайович.

  Інституційне право Європейського Союзу у сфері зовнішньої політики та безпеки [Текст] / М. М. Микієвич ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2005. - 415 с. -

  У монографії проаналізовано становлення та розвиток спільної зовнішньої політики та політики безпеки Європейського Союзу з акцентом на формуванні зовнішньополітичної функції ЄС та створення інституційних засад здійснення зовнішньої політики та політики безпеки. Досліджено міжнародно-правову практику Європейського Союзу в кризових ситуаціях, боротьбі з транснаціональною злочинністю, досягненні екологічної безпеки, про­тидії нелегальній міграції Розглянуто міжнародно-правові аспекти співробітництва України з Європейським Союзом у рамках спільної зовнішньої політики та політики безпеки.
  Для наукових працівників та юристів-практиків, фахівців у сфері міжнародного та європейського права і міжнародних відносин, викладачів і студентів вищих закладів освіти.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678210

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)М-59

 47. Микієвич М. М.

  Міжнародно-правові аспекти співробітництва Євро­пейського Союзу з третіми країнами: монографія.- Львів: Видавничий центр ЛНУ ІМ.Івана Франка, 2001 - 200 с.

  У монографії розглянуто головні правові форми і засоби співпраці Європейського Союзу з третіми країнами. Досліджено особливості між­народної правосуб’єктності Європейського Союзу та правового регу­лювання відносин ЄС з групами країн різного соціально-економічного розвитку. Проаналізовано головні проблеми співпраці України з Євро­пейським Союзом через призму виконання Угоди про партнерство і співробітництво 1994 р. та запропоновано концептуальні засади розвитку двосторонніх відносин. Для науковців і практичних працівників, студентів вищих закладів освіти, фахівців з міжнародного права та міжнародних відносин.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 609502

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 М-59

 48. Муравйов В.І.

  Вступ до права Європейського Союзу : підручник. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. - 303 с.

  Досліджено широкий спектр питань правового регулювання процесу європейсь­кої інтеграції в межах Європейського Союзу. Висвітлено юридичну природу європейських інтеграційних об'єднань та їх правових систем, діяльність інститутів об'єднань, основні свободи внутрішнього ринку Європейського співтовариства, правові засади його зовнішніх зносин. Окремий розділ присвячено правовому ре­гулюванню відносин України з Європейським Союзом. Проаналізовано практику органів європейських інтеграційних об'єднань, рішення Суду Європейського співто­вариства та національних судових установ держав-членів. Для викладачів, студентів і всіх, хто вивчає питання правового регулювання єв­ропейської інтеграції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 45206

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 1)М-91

 49. Мухаева, Нелли Рашидовна.

  Право Европейского Союза: учеб. пособие дня студентов  вузов, обучающихся по специальности 021106 «Юриспруденция» / Н.Р. Мухаева. — М.: Юнити-Дана, 2006. — 159 с.

  В доступной и систематизированной форме излагаются процессы обра­зования и развития европейского права, его структура, принципы, нормы, институты, система законодательства, формы и порядок реализации право­вых норм, их соотношение с международным и национальным правом го­сударств — членов Европейского Союза. Рассмотрены также юрисдикция институтов и органов Европейского Союза, процедура принятия ими реше­ний в свете Конституции Европейского Союза.
  Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и фа­культетов.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684174

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)М-92

 50. Шевчук, С..

  Ніццький договір та розширення ЄС [Текст] / С. Шевчук, І. Кравчук ; пер. А. Пендак [та ін.] ; наук. ред. С. Шевчук ; Центр порівняльного права. - К. : Логос, 2001. - 195 с.

  Міжурядова конференція, яка розпочалась 14 лютого 2000 року, завершилась підписанням Ніццького договору, який вносить зміни до установчих договорів і прокладає шлях для найграндіознішого в історії розширення ЄС, що має на меті тривалий мир, стабільність і процвітання демократичних держав Європи.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА615147

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Н-70

 51. Оуенз К.

  Право: посіб.: Пер. з англ. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 605 с.

  Завдяки простоті та доступності викладення матеріалу ця книга ось уже протягом п’яти років є одним з основних навчальних посібників з права для студентів Великої Британії, що навчаються бізнес-спеціальностям. Вона набуває особливої актуальності в умовах входження України в європейське еконо­мічне і правове поле. У посібнику розглядаються загальні принципи права країн ЄС, правові основи організації бізнесу, трансакцій, взаємовідносин і співпраці суб’єктів підприємницької діяльності, укладання угод, продажу і постачання товарів та послуг, експорту, страхування і банкрутства, наводять­ся численні приклади практичного застосування права у сфері бізнесу. Україн­ською мовою книга видається вперше, російською — не видавалася. Для студентів економічних спеціальностей, фахівців-практиків, усіх, хто цікавиться економікою і правом.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 628924

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х8 О-90

 52. Парламентський вимір європейської інтеграції [Текст] : зб. матеріалів / Т. О. Бурячок [та ін.] ; ред. С. Г. Плачкова ; Верховна Рада України. Комітет з питань європейської інтеграції, Інститут соціально-економічних стратегій. - К. : Нора-прінт, 2005. - 100 с.

  Матеріали, включені до збірника, присвячені    питанням парламентського виміру європейської інтеграції і можуть бути корисними для студентів, аспірантів, науковців, які займаються вивченням питань європейської інтеграції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА668387

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 П-18

 53. Право Европейского Союза: учеб. пособие / С.Ю. Кашкин П68 [и др.]; отв. ред. С.Ю. Кашкин. — М ТК Велби, Изд-во Про­спект, 2008. — 304 с.

  В пособии раскрыты основные темы программы курса «Право Евро­пейского Союза» («Европейское право»), учтены поправки, внесенные Ниццким договором 2001г., Договором о присоединении 2003 г., и основ­ные положения Проекта Конституции для Европы. Предназначено для изучения учебного курса «Право Европейского Союза» («Европейское право»), «Международное публичное право», «Кон­ституционное право». Для студентов юридических вузов и факультетов, аспирантов, препода­вателей, научных работников и юристов-практиков, а также всех заинтере­сованных читателей.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 701187

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)П-68

 54. Свобода Павел

  Вступ до європейського права / Пер. з чеської. — К.: «К.І.С.», 2006. —280 с.

  «Вступ до європейського права» є найкращим підручником для тих, хто бажає розпо­чати вивчення цієї фундаментальної як за глибиною дослідження, так і за важливістю для сучасної України дисципліни.
  На українському ринку видань з європейського права даний підручник безумовно за­слуговує особливої уваги: глибина дослідження та академічна довершеність праці Павла Свободи гармонійно поєднується з доступністю стилю та відсутністю категоричності. А отже, цей підручник здатен задовольнити найбільш вибагливі вимоги української професу­ри та експертів з європейського права, але водночас студентську спільноту та усіх, для кого дана проблематика не є профілюючою.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 42225

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 1)С-25

 55. Сміт К. Е.

  Європейський Союз: творення зовнішньої політики на при­кладі Східної Європи / Пер. з англ. С. І Фатія.— Харків: Тарбут Лаам, 2006.— 308 с.

  Книжка містить глибокий аналіз політики Європейського Со­юзу стосовно Східної Європи, починаючи з 1980-х років, а також яскраво ілюструє, як мета політики ЄС змінювалася з часом, як еволюціонували інструменти політики та як це відображалося в перегляді політики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 677527

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО С-50

 56. Сухицька, Наталія Валеріївна.

  Основи права Європейського Союзу [Текст] : курс лекцій / Сухицька Н. В. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України, чл.-кор. НАПрН України О. Г. Мурашина ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 258 с.

  Навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу» підгото­влено відповідно до навчальної програми з курсу згідно освітньо-про­фесійної програми підготовки фахівців напряму 0601 «Право» спе­ціальності «Правознавство» вищих навчальних закладів. В посібнику викладено історико — теоретичні засади та основи правової системи Європейського Союзу, розглянуто питання внутрішньої та зовнішньої політики ЄС. Поданий матеріал може бути використано в опануванні дисциплін «Міжнародні організації» та «Міжнародне право». Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, практикуючим юристам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756829

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 С-91

 57. Сухицька, Наталія Валеріївна.

  Основи права Європейського Союзу в схемах і таблицях [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сухицька Н. В. ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., засл. юриста України, чл.-кор. НАПрН України О. Г. Мурашина ; Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна", Ін-т права та суспіл. відносин. - К. : Ун-т "Україна", 2012. - 96 с.

  Навчальний посібник «Основи права Європейського Союзу в схемах і таблицях» підготовлено відповідно до навчальної програми з курсу згідно освітньо-професійної програми підготовки фахівців напряму 0601 «Право» спеціальності «Правознавство» вищих навчальних закладів. В посібнику викладено історико - теоретичні засади та основи правової системи Європейського Союзу, розглянуто питання внутрішньої та зовнішньої політики ЄС. Поданий матеріал може бути використано на допомогу в опануванні дисциплін «Міжнародні організації» та «Міжнародне право». Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам, практикуючим юристам.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА756827

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 С-91

 58. Тоді, Філіп.

  Нарис історії Європейського Союзу [Текст] / Ф. Тоді ; пер. з англ. М. Марченко. - К. : Аналітично-дослідницький центр "АНОД" : К.І.С., 2001. - 136 с.

  «Нарис історії Європейського Союзу» Філіпа Тоді - це хроно­логічно викладена політична історія європейської інтеграції з контекс­туальним оглядом історії Європи з XVII століття. Головні історичні, економічні та політичні етапи розвитку Європейського Союзу, викла­дені у доступній формі, дозволяють отримати цілісне уявлення про Європейський Союз від початку і до наших днів.
  Книга ґрунтовно висвітлює всі сфери діяльності Союзу; аналізує процес розширення, розповідає про внутрішню організацію, розподіл влади, базові принципи, покладені в основу ЄС, а також торкається та­ких дискусійних питань, як спільна діяльність в галузі сільського гос­подарства, законодавства та монетарної політики.
  З урахуванням результатів останніх досліджень в книзі подається детальний аналіз різних напрямків політики Європейського Союзу; наве­дено хронологію подій, путівник інституціями ЄС.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС36418

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х91 Т-50

 59. Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір [Текст] : [монографія] / В. Д. Гвоздецький [та ін.] ; заг. ред. В. Д. Гвоздецький ; Академія управління МВС України. - К. : Логос, 2009. - 378 с.

  У монографії досліджуються злободенні питання загальнотеоретичної та філософсько-правової думки, зокрема через призму необхідності докорінних змін у вітчизняній правовій доктрині і юридичній практиці. Значна увага приділена аналізу методологічних проблем сучасного правознавства, і перш за все - вітчизняного. Простежено окремі тенденції розвитку інститутів держави, юрисдикційних органів, національного законодавства у напрямі їх адаптації до правової системи Європейського Союзу. Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів та всіх, хто цікавиться актуальними змінами у теоретичній і практичній юриспруденції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА713816

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х62(2Ук) Т-65

 60. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин [Текст] : [монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А. І. Кудряченко ; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. - К. : Фенікс, 2011. - 632 с.

  Колективна монографія науковців Інституту європейських дослі­джень НАН України та інших академічних інститутів, дослідних уста­нов та викладачів вищих навчальних закладів України є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем між­народних відносин України з європейськими країнами упродовж IX— XXI століть. Спираючись на архівні матеріали, широку джерельну та історіографічну базу, авторський колектив монографії здійснив аналіз політико-правового дискурсу ґенези міжнародних взаємин в Європі, до­слідив роль України в системі міжнародних відносин на континенті, з’ясував регіональні інтереси та геостратегічні пріоритети незалежної України у довгостроковій перспективі.
  Монографічне дослідження стане в нагоді для науковців — істо­риків, політологів, фахівців з міжнародних відносин і державного управ­ління, культурологів, філософів, для політиків і дипломатів, а також для широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС52420

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Т3(2Ук)0,02 У-45

 61. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього [Текст] : [кол. монографія] / А. І. Кудряченко [та ін.] ; кер. авт. кол. і наук. ред. А. І. Кудряченко ; НАН України, Ін-т європ. дослідж. - К. : Фенікс, 2009. - 541 с.

  Колективна монографія науковців Інституту європейських досліджень НАН України та інших академічних інститутів, дослідницьких установ та викладачів вищих навчальних закладів є узагаль­нюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем сходження незалежної Української держави в колі європейських країн, аналізу її можливостей, викликів і перспектив. На широкому історичному матеріалі здійснено ретроспективний аналіз існування й визнання України як європейської держави, дослідження політико-правових, економічних, світоглядних і духовно-культурних засад нинішніх взаємин України з далекими і близькими сусідами по спільному європейському домі, їх становлення, трансформації і сучасного стану. Монографічне дослідження становить інтерес та стане в нагоді для науковців — політологів, істориків, фахівців з міжнародних відносин і державного управління, культурологів, філософів, для політиків і дипломатів, а також для широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВС48755

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО У-45

 62. Україна на шляху до Європи [Текст] / упоряд. В. І. Шкляр, А. В. Юричко ; голов. ред. кол. А. В. Юричко. - К. : Етнос, 2006. - 496 с.

  Видання об'єднує статті провідних вчених-політологів, журналістів, державних діячів, у яких висвітлюються пробле­ми інтеграції до ЄС, аналізується досвід країн, які пройшли цей шлях, а також проблеми і набутки України в реалізації стратегічної мети.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА684193

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО У-45

 63. Україна в міжнародних організаціях [Текст] : навч. посіб. / Ю. І. Макар [та ін.] ; ред. Ю. І. Макар ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Прут, 2008. - 880 с.

  Міжнародні організації відіграють значну роль у політичних процесах сучас­ного світу й нерідко мають вирішальний голос у міжнародних політичних проце­сах. Тому метою, яку ставили автори при написанні цього навчального посібника, було насамперед створення цілісного уявлення про роль України у функціонуванні міжнародних організацій, членом яких вона є, та визначення перспективи набуття членства у найбільш потужних міжнародних організаціях сучасності - Європейсь­кому Союзі та НАТО. Структура даного навчального посібника побудована на принципі об’єднання викладу матеріалів теми, додатків, списку рекомендованої літератури та контроль­них питань для самоперевірки знань у межах одного розділу. Такий підхід забезпе­чить засвоєння студентами відповідного обсягу знань, стимулюватиме у них пізна­вальний та науковий інтерес до проблеми міжнародних організацій, дозволить самостійно опрацювати основні найважливіші документи, зміст яких ілюструє та доповнює основний матеріал. Для студентів, які навчаються за спеціальностями Країнознавство, Міжнарод­ні відносини, Міжнародна інформація, Політологія.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА720394

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 91  У-45

 64. Черняк, Юлія Валеріївна.

  Інститут підсудності в міжнародному приватному праві країн Європейського Союзу та України [Текст] : монографія / Ю. В. Черняк. - К. : Прецедент, 2008. - 276 с.

  Книга є комплексним порівняльним дослідженням інсти­туту міжнародної підсудності цивільних справ. Розглянуто іс­торію становлення внутрішнього законодавства про міжнарод­ну підсудність у країнах Європейського Союзу та в Україні, на­прямки міжнародно-правової уніфікації норм інституту міжна­родної підсудності. Особливу увагу приділено Брюссельській Постанові N8 44/2001 та Луганській Конвенції 1988 р. про між­народну підсудність та визнання і виконання судових рішень з цивільних і торговельних справ, а також конвенціям з питань міжнародної підсудності, які розроблені під егідою Гаазької Конференції з міжнародного приватного права. Авторкою сформульовано висновки про основні підходи сучасного українського законодавства щодо визначення міжнародної підсудності.
  Може бути корисною для студентів юридичних вузів і фа­культетів, аспірантів, викладачів, адвокатів та інших суб'єктів правозастосовчої діяльності, а також усіх, хто цікавиться питан­нями міжнародного приватного права і цивільного проце­суального права.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА696416

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Х 93  1)Ч-49

 65. Шемятенков В.Г.

  Европейская интеграция. Учебное пособие. — М.: Междунар. отношения, 2003. — 400 с.

  В учебном пособии всесторонне рассмотрены история и сущность евро­пейской интеграции, а также право, институты и политика Европейского Союза. Большое внимание уделено новейшим достижениям интеграции — Единому внутреннему рынку, Экономическому и валютному союзу и пред­стоящему расширению ЕС. Объективно проанализирован весь комплекс отношений между ЕС и Россией. Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей ву­зов, а также научных работников, специалистов-практиков и всех тех, кто интересуется проблемами зарубежной Европы. Она носит энциклопедичес­кий характер и помимо своего главного предназначения — быть основой систематического учебного курса — может служить справочником по всем аспектам европейской интеграции.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 642823

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: ФО Ш-46

 66. Шнирков, Олександр Іванович.

  Україна - Європейський Союз: економіка, політика, право [Текст] / О. І. Шнирков [и др.]. - К. : ВПЦ "Київський ун-т", 2006. - 268 с.

  Досліджено розвиток економічного, політичного та правового співробітницт­ва України з Європейським Союзом. Проаналізовано передумови розвитку інте­грації України до Євросоюзу у сферах економіки, політики та права. Для науковців, спеціалістів, а також аспірантів і студентів, які займаються економічними, політичними та правовими проблемами розвитку Союзу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ВА678446

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: У9(2Ук)8 1) Ш-77

Підготували: зав. сектору Смоляр І. Е., провідний бібліотекар Шепет Г. В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138