ДО 200-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО УКРАЇНСЬКОГО ПОЕТА ТА ХУДОЖНИКА Т. Г. ШЕВЧЕНКА

                                                                                                    НЕ ВМИРАЄ ДУША НАША,

                                                                                                    НЕ ВМИРАЄ ВОЛЯ …

 

НА ВІЧНОМУ ШЛЯХУ ДО ШЕВЧЕНКА

Для багатьох поколінь українців – і не тільки українців – Шевченко означає так багато, що сама собою створюється ілюзія, ніби ми все про нього знаємо, все в ньому розуміємо, і він завжди з нами, в нас. Та це лише ілюзія. Шевченко як явище велике й вічне – невичерпний і нескінченний. Волею історії він ототожнений з Україною і разом з її буттям продов­жується нею, вбираючи в себе нові дні і новий досвід народу, відзиваючись на нові болі й думи, стаючи до нових скрижалів долі. Він росте й розвивається в часі, в історії, і нам ще йти і йти до його осягнення. Ми на вічнім шляху до Шевченка...

Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому. Але щоб краще зрозуміти його як нашого сучасника, треба повністю осягнути його як сучасника людей, проблем, суспільства XIX століття. Він сам приходить у наш день. Але й ми повинні йти у його час. Лише так між нами й ним буде глибше взаєморозуміння.

Ми щиро захоплюємося високим образом Кобзаря, його громадянською принциповістю і моральною чистотою, почуттям соціальної і національної справедливості, відданістю правді і свободі. Та чи можемо сповна уявити собі, що за цим стояло, скільки це вимагало душевних сил і боротьби, скільки це коштувало мук і болю, скільки для цього треба було прозрінь думки і висоти духу? Щоб це уявити, треба добре знати не лише самого Шевченка, а й його епоху, атмосферу життя суспільства, його сучасників. І не тільки однодумців та друзів, а й супротивників, опонентів і антиподів. Увесь широкий спектр поглядів, інтересів і настроїв епохи, що у своїй сукупності й створювали ту історичну реальність, в якій він був собою.

Великий подвиг Тараса Шевченка полягав передусім у тому, що він, винищивши поняття про свій народ – повернувши цьому поняттю його споконвічну гідність, – водночас підніс до загальнолюдського рівня і відроджувану літературу цього народу.

І не менш великий подвиг його в тому, що відроджувану літературу свого народу він запліднив найпередовішими ідеями свого часу і навіть випереджальними. Не запозиченими (хоч начитаність його, відбита в щоденниках і в автобіографічних повістях, безсумнівна, а зацікавлення його досягненнями людської думки було постійно велике), а тими, до яких підводив і досвід власного народу, які народжувалися з болю і роздумів про нього, з потреб боротьби за його кращу долю, за його майбутнє. І, звичайно ж, з високого поняття про людину, про людство.

Шевченко – творець в українській літературі, в духовному житті України того могутнього і нещадного духу національної самокритики, того “національного сорому”, який завжди є потребою і передумовою великого національного руху, всякого національного відродження. Поезія Тараса Шевченка давно стала нетлінною і важливою частиною духовного єства українського народу. Шевченко для нас –  це не тільки те, що вивчають, а й те, чим живуть. З чого черпають сили й надії. У глибини майбутнього посилав він свої непорушні заповіти синам свого народу, і серед цих заповітів перший і останній:

Свою Україну любіть,

Любіть її... во время люте,

В остатню тяжкую минуту

За неї Господа моліть.

Книжки представлені на виставці:

 1. Антонович Дмитро Володимирович.

  Шевченко - маляр [Текст] / Д. В. Антонович ; вступ. слово С. А. Гальченко ; післямова Т. І. Андрущенко. - К. : Україна, 2004. - 272с.;

  Одне з кращих досліджень мистецької спадщини Т. Г. Шевченка. Видання ілюстроване, розраховане не тільки на фахівців, а й широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 658388

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ143(4Ук) А-72

 2. Арсенич Петро.

  Тарас Шевченко і Прикарпаття [Текст] / П. Арсенич ; Івано-Франківський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Івано-Франківське обласне об'єднання Всеукраїнського товариства ім. Тараса Шевченка "Просвіта". - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2001. - 200 с.

  У книжці на основі архівних, літературних і музейних джерел, газетно- журнальних повідомлень, публікацій професора В. Полєка та інших дослідників розповідається про поширення та видання творів Т. Шевченка в Галичині, про вшанування його пам’яті на Івано-Франківщині, спорудження йому пам’ятників, видання поштових листівок.
  У кінці книжки в алфавітному порядку подані короткі біографічні довідки про відомих людей, які причетні до пропаганди літературно- мистецької спадщини Кобзаря, про наших земляків-лауреатів націо­нальної премії ім. Т. Шевченка та про членів Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
  Книга ілюстрована рідкісними фотографіями із музеїв та збірки П. Арсенича.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 628693

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4"Ш"  А-85

 3. Барабаш Юрій.

  Просторінь Шевченкового Слова [Текст] : текст - контекст, семантика - структура : [монографія] / Юрій Барабаш. - К. : Темпора, 2011. - 506 с.

  Монографія Юрія Барабаша «Просторінь Шевченкового Слова» містить комплексний аналіз поетової спадщини, ґрунтований на засадах структурно-семантичного та ком­паративного методів. Підставовими у шевченкознавчому дискурсі книги є такі дефініції, як текст і контекст, діа­хронія та синхронія, знак і образ, бінарна опозиція та ін.
  Праця розрахована на фахівців-філологів, викладачів і студентів навчальних закладів гуманітарного профілю, а також на читачів—шанувальників Шевченкової поезії.
  Текст подано в авторській редакції.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 742210

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Б-24

 4. Барабаш Юрій Я.

  Тарас Шевченко: імператив України [Текст] : історіо- й націософська парадигма / Ю. Я. Барабаш ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ін-т л-ри ім. Тараса Шевченка НАН України. - К. : ВД "Києво-Могилянська академія", 2004. - 180 с.

  Предметом розгляду автора є ідейно-художня парадигма України у творчості Тараса Шевченка як осердя і поетичне втілення імперативу історичного призначення українства, чинник його національної самосві­домості, змагань до незалежності, розвою національної культури. Книжка містить статті про історіософію, націософію, релігійно-етичні засади Шев­ченка; окремі студії присвячено аналізові його «петербурзького тексту», містерії «Великий льох» і повісті «Художник» у літературному й духовному контексті доби.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 659295

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Б-24

 5. Брижицька Світлана Анатоліївна.

  "Я не одинокий...". Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. - середина 20-х років ХХ ст.) [Текст] / С. А. Брижицька ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Центр українознавства. - Черкаси : Брама-Україна, 2006. - 191 с.

  На широкій джерельній базі з’ясовуються складові національного самоствердження Тараса Шевченка; досліджуються формовияви його національної самосвідомості. Доведено, опосередковано за листами до митця існування його впливу па формування націо­нальної ідентичності його сучасників. Простежено визначення українцями себе як «українців» через вживання української мови, національне ототожнення з образом Т. Шевченка.
  Для істориків, а також для всіх, хто цікавиться процесами пацієтворсния і формування національної ідентичності.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 684237

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" 1)Б-87

 6. В літопис шани і любові / Упоряд. Л. Д. Зінчук, ВІЇ В. О. Судак.— К-, Вид-во при Київ, ун-ті, 1989.— 296 с.

  У збірнику висвітлюються малодосліджені факти життя і творчості великого українського мислителя, поета і художни­ка Тараса Шевченка.
  Автори — письменники, літературознавці, фахівці в галузі шевченкознавства — прагнуть розкрити значення творчої спадщини Великого Кобзаря в духовному житті радянського народу та прогресивних людей всього світу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 503880

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" В-11

 7. Відоменко Олександр Андронікович.

  Сумна і радісна Шевченкіана [Текст] / О. А. Відоменко. - Хмельницький : Поділля, 1996. - 53 с.

  Тарас Шевченко як мислитель, як совість української нації привертав і привертатиме увагу багатьох дослідників літератури і мистецтва.
  Проте збірка О. А. Відоменка вносить дещо нове до біографічних даних та організацію роботи по вшануванню пам”яті поета за ра­дянського часу.
  Автор нарисів є уродженцем рідних Т.Г. Шевченкові села Моринець на Черкащині і є праправнуком поета по брагу Йосипу, виклав у своїх нарисах перекази про поета, що їх зберегла пам”ять його родичів, детальніше, індивідуально розповів про них. Дослідження навіть незначних фактів з життя художника дало змогу по-іншому глянути на його світогляд.
  Саме такою є праця Олександра Відоменка, що розкриває постать генія, його характер і тому може бути корисною для вчителів та стар­шокласників.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 572799

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" В-42

 8. II Международные Шевченковские чтения: сборник мате­риалов / общ. ред. В.Я. Бабенко. - Оренбург; Уфа: ИЦ Уфим­ского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, 2013 г. -200 с.

  Сборник содержит материалы II Международных Шевченковских чтений, состоявшихся в г. Оренбурге 27 марта 2013 г. с участием представителей России, Украины, Казахстана и посвященных 20-летию со дня создания НИИ «Институт Тараса Шевченко». Участники чтений обсуждали актуальные вопросы, связанные с опытом деятельности ИТШ, изучением научного и художественного наследия Т.Г. Шевченко, сохранением культурной памяти о Кобзаре в различных формах, региональной историей.
  Сборник предназначен научным работникам - литературоведам, историкам, культурологам, представителям других гуманитарных дисциплин, преподавателям, студентам, сотрудникам библиотек, всем интересующимся творчеством Т.Г. Шевченко, историей шевченковедения.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 774450

  Місце зберігання: ВНООФ

 9. Вічний як народ: Сторінки до біографії Т. Г. Шевченка: Навч. посібник /Автори-упорядники О. І. Руденко, Н. Б. Петренко. — К.: Либідь, 1998. — 272 с.

  Тема України, доля народу, біблійні мотиви — ці невичерпні пласти творчості українського генія, великого поета і художника Т.Г. Шевченка висвітлюються в книзі. Сторінки життя та творчості Кобзаря, хрестоматійно відомі теми доповнюють і поглиблюють раніше не публіковані документи, спогади сучасників Т.Г. Шевченка, а також репродукції з його картин, офортів, автографи тощо.
  Для студентів вищих навчальних закладів, учителів та учнів середніх шкіл, ліцеїв і гімназій, усіх шанувальників великого Кобзаря.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 583415

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" В-54

 10. Гаско М. Е.

  Пошуки і знахідки: Літ.-критич. статті.— К.: Рад. письменник, 1990.— 350 с.

  Протягом багатьох років автор вивчає життя й творчість Тараса Григоровича Шевченка і Миколи Васильовича Гоголя, не оминаючи при цьому дискусійних або й зовсім спірних моментів у їхніх біографіях. Дослідник постійно працює в архівах: і київських, і ленінградських, і московських. Наслідком цього стали етюди, що і склали цю книгу, яка за своїм характером є продовженням двох попередніх. Читачі мають змогу познайомитися з невідомими сторінками життя і творчості геніальних синів українського народу, колом їхніх друзів і знайомих.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 252279

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Г-22

 11.  Генералюк Леся.

  Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва [Текст] / Л. Генералюк ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - К. : Наукова думка, 2008. - 544 c.

  Комплексне дослідження представляє Шевченка-поета й Шевченка-художника в нерозривній єдності його творчої природи, художнього мислення і реалізації таланту. Універсальна постать українського митця-поета є знаковою в контексті історії світової культури, еволюційний розвиток якої тяжіє до синкретизму, до створення полісинтетичних видів мистецтв. Літературознавчий дискурс теми поєднано з методологіями суміжних гуманітарних дисциплін - мистецтвознавством, філософією, культурологією, естетикою, епістемологією, психологією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 707589

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Г-34

 12. Генералюк Леся Станіславівна.

  "Святим дивом сяють храми Божі...". Храми України в малярстві, поезії, прозі Шевченка [Текст] / Леся Генералюк ; [вступ. сл. Мирослава Поповича] ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка Нац. акад. наук України, Ін-т філос. ім. Г. С. Сковороди Нац. акад. наук України, Нац. музей Тараса Шевченка. - К. : Балтія-Друк, 2013. - 167 с.

  До Вашої уваги книга Лесі Генералюк про українські храми, котрі відвідував, змальовував, згадував у своїх творах Шевченко. На перший погляд може скластись враження, що предмет дослідження надто вузький і спеціальний, як для масового читача. Чому саме храми стали предметом авторської зацікавленості? Яке відношення мають старовинні культові споруди до Шевченкової поезії, завжди гостро актуальної, сповненої, сказати б, пекучої зацікавленості сьогоденням, жагою справедливості тут і тепер? Зрештою, звернення великого українського поета до історії, до традицій старовини також було способом розкриття глибокого драматизму сучасності, але чи достатньо досліджена ця тематика в нашій критиці? Шевченкіана невичерпна - і тому, що безконечні глибини Шевченкової творчості, і тому, що ми чигаємо Шевченка щоразу по-новому. Однак, можна сказати, що наскріз­не прочитання доробку Шевченка, сформованого як у площині красного письменства, так і в площині малярства, - тема, несправедливо обійдена дослідниками. І це мало свої причини: захоплення постаттю великого поета як поета народного і наці­онального привело до певного спрощення його образу. Тарас Шевченко був поетом і художником-самоуком. Але він був самоуком, а став фаховим, високопрофесійним майстром, який з одного боку органічно сприйняв і переробив досвід народної творчості, а з другого - досвід європейського класичного мистецтва.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 32350

  Місце зберігання: ВНООФ

 13. Гончар Юлія Олегівна.

  Сердечний рай. (Гендерні аспекти художнього світу Тараса Шевченка) [Текст] : [монографія] / Ю. О. Гончар ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, НАН України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Черкас. наук. центр шевченкозн. дослідж. - Черкаси : Брама-Україна, 2010. - 187 с.

  У монографії осмислено можливості застосуван­ня ґендерної літературної теорії для інтерпретації художнього світу письменника із викорисанням критеріїв «фемінність», «маскулінність», «андрогінність». Подано аналітичний огляд праць, у яких актуалізовано ґендерний підхід до творчості Т. Шевченка. Окреслено джерела своєрідності ґендерного світобачення поета. Здійснено аналіз специфіки відображення фемінності і маскулінності, переосмислення, наближення їх до нової андрогін- ної якості у доробку Т. Шевченка з урахуванням ґендерної ідентичності автора, своєрідності структури процесу творення, типу письма.
  Для літературознавців, викладачів, студентів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 723544

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Г-65

 14. Грабович Григорій.

  Поет як міфотворець [Текст] : семантика символів у творчості Тараса Шевченка / Г. Грабович ; пер.з англ. С. Павличко. - 2.вид., випр. й авторизоване. - К. : Часопис "Критика", 1998. - 206 с.

  Поет як міфотворець, книжка відомого американсько-українського славіста й україніста Григорія Грабовича, вперше з'явилася англійською мовою в 1982 р. і відразу привернула до себе максимальну увагу. В наукових колах її вітали як перелом в шевченкознавстві. Натомість громадська думка різко поляризувалася: книжку не раз осуджували, зокрема ті, хто її не читав або не розумів. Давно вже малодоступна, в поновленому й розширеному виданні вона знову пропонується до уваги читача.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 582075

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Г-75

 15. Грабович Григорій.

  Шевченко, якого не знаємо. (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета) [Текст] / Г. Грабович ; ред. В. Дивнич. - К. : КРИТИКА, 2000. - 317 с.

  Зібрані у цій книжці есеї представляють головний напрям моєї друкованої шевченкіани за останнє десятиліття. (Виїмком із цих хронологічних рамок є есей про Шевченкову «Тризну», який з’явився ще 1980 року, тобто за два роки до появи книжки.  Поет як міфотворець, й опосередковано, але суттєво вплинув на сприйняття цієї книжки.) Поза цією збіркою залишаються деякі принагідні статті та моя праця над рецепцією Шевченка, перший розділ із якої, про Костомарова, вже вийшов друком англійською та українською мовами*. Надалі мають появитися ще досі недруковані есеї та праці, які щойно завершую.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 603406

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Г-75

 16. Дзюба І.М.

  «Кавказ» Тараса Шевченка на тлі непроминального минулого. — К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України: Держ. б-ка України для юнацтва, 1996. — 110 с. — Рос. — До 150-річчя від дня написання поеми «Кавказ».

  Чому Кавказ упродовж двох століть є ареною нескінченних війн і кавказький синдром став прикметою політичного і духовного життя Росії? На це запитання намагається відповісти своїм дослідженням Іван Дзюба, спираючись на історичні джерела, порівнюючи погляди російських літераторів і Тараса Шевченка щодо кавказьких злочинів імперії. Видання відкривається поемою Шевченка «Кавказ» мовою оригіналу та в перекладі російською.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 570640

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Д-43

 17. Дзюба Іван Михайлович.

  Тарас Шевченко [Текст] / І. М. Дзюба. - К. : Видавничий дім "Альтернативи", 2005. - 704 с.: іл. - (Серія "Особистість і доба").

  Пропонована книга є спробою поєднати докладну розповідь про життєвий шлях Тараса Шевченка з текстологічним аналізом його поетичних і прозових творів та коротким оглядом малярської спадщини.
  Автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті.<
  Книжка розрахована на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 668131

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Д-43

 18. Дзюба Іван Михайлович.

  Тарас Шевченко. Життя і творчість [Текст] / І. М. Дзюба. - К. : Києво-Могилянська академія, 2008. - 718 c.

  Праця Івана Дзюби «Тарас Шевченко» поєднує розповідь про життєвий і творчий шлях великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини, аналізом конкретних творів та характерних мотивів поезії й прози в синхронному й діахронному вимірах.
  У цій праці, як і в попередніх, автор прагнув охопити весь обшир літературної та громадянської діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному житті, з’ясувати природу його магнетичної влади над поколіннями українців.
  У праці використано багатий матеріал культуркомпаративістського і культургерменевтичного характеру.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 694776

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Д-43

 19. Доля: Кн. про Тараса Шевченка в образах та фактах / Авт.-упоряд. тексту В. О. Шевчук: К.: Дніпро, 1993.— 779 с.

  Книжка розповідає про життєвий і творчий шлях великого українського поета Т.Г. Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 29864

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Д-65

 20. Дослідник на ниві Шевченкознавства: зб. наук. ст. М. І. Ма­цапури / упоряд. Т. М. Мацапура— К.: Унів. в-во ПУЛЬСАРИ, 2011.— 268 с.: іл.— Бібліогр.: с. 199-207, 214-218.

  У книзі висвітлюється життя і творчість відомого шевченкознавця Миколи Івановича Мацапури (1900—1974). Подано низку його статей про творчість Т. Г. Шевченка-художника та його оточення.
  У спогадах співробітників-науковців розповідається про музеєзнавчу діяльність М. І. Мацапури, зокрема зі створення експозицій музеїв у Харкові, Києві та інших містах, про відкриття Державного музею Т.Г. Шевченка у Києві.
  Книга може зацікавити читачів, небайдужих до нашої історії та творчості великого Кобзаря.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 749563

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Д-70

 21. Дузь І. М..

  Шевченко і Одеса [Текст] : літературознавчі нариси / І. М. Дузь. - Одеса. : Маяк, 1994.. - 128 с.

  Книжка літературознавчих нарисів відомого українського вченого розповідає про духовні зв’язки Т.Г. Шевченка з друзями і знайомими, що проживали в причорноморському місті, пропаганду і поширення його малярських та поетичних творів, вшанування його світлої пам’яті. Йдеться про сценічне відтворення образу великого Кобзаря, героїв його творів, наукову й мистецьку Шевченкіану одеських вчених, письменників, художників, композиторів, майстрів сцени.
  Видання розраховане на учнівську та студентську молодь, викладачів шкіл, вузів, масового читача.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 257512

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Д-81

 22. Єфремов Сергій Олександрович.

  Шевченкознавчі студії [Текст] / С. О. Єфремов ; упоряд. О. В. Меленчук. - К. : Україна, 2008. - 368 с.

  До видання ввійшли вперше зібрані разом шевченкознавчі твори видатного історика української літератури, критика, культурно- громадського діяча Сергія Єфремова (1876- 1939) - як фундаментальні наукові праці, так і оригінальні розвідки, полемічні статті, рецензії на тогочасні публікації, що стосуються життя і творчості Кобзаря.
  Для викладачів вузів, учителів, студентів, учнів, а також широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 708165

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Є-92

 23. Жадько Віктор Олексійович.

  Іду за Шевченком. Від Києва до Канева [Текст] / Віктор Жадько. - К. : Експрес-Поліграф, 2010. - 126 с.

  Видання — результат кропіткої праці автора, який упродовж кількох років пройшов увесь шлях Т. Шевченка, яким мандрував Кобзар, тричі приїздивши в Україну, відвідуючи Київ та Малу Батьківщину — Черкащину в 1843—1844, 1845—1846 та 1859 роках. З об’єктивною достовірністю вказані місця, які Шевченко змалював і подано їх сучасні світлини; написана історія створення малюнків та місць, які відвідував Поет, людей, з якими зустрічався; картини художників, які присвятили Кобзареві свої полотна; про Чернечу гору, де покоїться пророк нашого народу; про міста і села, де встановлено пам’ятники та бронзові погруддя Великому Українцеві.
  Книжка переконливо засвідчує, що Черкащина — край, який не забуває свого геніального земляка, що, по цій землі Поет ходив, її описував, планував дожити останні роки свого буття й тут упокоївся.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 29938

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Ж-17

 24. Жур П. В.

  Шевченківський Київ.— К.: Дніпро, 1991.— 287 с.

  Книги П. В. Жура про життя і творчість Т. Г. Шев­ченка («Третя зустріч», «Шевченківський Петербург», «Літо перше», «Дума про Огонь») здобули заслужену популярність серед читачів.
  У новому дослідженні «Шевченківський Київ» письменник спирається на маловідомі або зовсім невідомі джерела, в тому числі цікаві архівні матеріали, виявлені ним самим.
  Видання розраховане на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 254347

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Ж-91

 25. Жур Петр Владимирович.

  Шевченковский Корсунь [Текст] : литературно-художенственное исследование / П. В. Жур. - М. : Деловая печать, 2003. - 72 с.

  Корсунь и Тарас Шевченко. Корсунь и Петр Жур. Недалеко от Корсуня-Шевченковского в селе Гарбузин (это село теперь в черте города) родился и провел детство известный писатель и шевченковед, лауреат Государственной премии Украины, участник Великой Отечественной войны Жур Петр Владимирович (1914- 2002). Его перу принаkдлежат повести о Великом Кобзаре: «Шевченковский Петербург», «Шевченковский Киев», «Лето первое», «Дума про огонь», «Третья встреча» и наиболее полное жизнеописание Т.Г. Шевченка - «Труды и дни Кобзаря». Он же стал инициатором создания и ведущим автором по существу Шевченковской Энциклопедии - «Шевченковского словаря». Свой последний труд - эту книгу - он завершил 13 сентября 2002 года, а 17 сентября завершилось его земное подвижничество. Однажды, будучи уже в недомогании, он сказал: «Я не могу не закончить!» А в свои последние минуты просил включить в текст письмо ленинградских литераторов в редакцию «Литературной газеты». Этим письмом было начато создание «Шевченковского словаря».
  В преддверии 190-летия со дня рождения Великого Кобзаря выход в свет книги «Шевченковский Корсунь» станет хорошим подарком для всех почитателей таланта гения украинского народа. За этот труд, как и за другие произведения, мы будем вспоминать «добрым тихим словом» автора, замечательного человека Петра Владимировича Жура.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 263568

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Ж-91

 26. Жур Петро Володимирович.

  Труди і дні Кобзаря [Текст] : літопис життя і творчості Т.Г.Шевченка / П. В. Жур. - К. : Дніпро, 2003. - 520 с. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

  Літопис життя і творчості Т.Г. Шевченка «Труди і дні Кобзаря» є підсумком багаторічної дослідницько-пошукової роботи відомого літературознавця, лауреата Шевченківської премії Петра Жура. Простежуючи день за днем життєвий і творчий шлях поета й художника, П. Жур на документальній основі встановлює точні дати його перебування в Україні та поза її межами, виникнення кожного віршованого чи малярського твору, повістей і листів, записів у щоденнику та ін. Використані автором архівні матеріали, мемуарні згадки, публікації в тодішній пресі створюють широку панораму ді­яльності Шевченка та сприйняття його творчості сучасниками.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645138

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Ж-91

 27. Жур Петро Володимирович.

  Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну.: видавництво Художньої літератури «Дніпро», Київ – 1970, 307 с.

  У книзі «Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну» автор на основі широко вивченого, а часто невідомого архівного, мемуарного та епістолярного матеріалу яскраво, правдиво і переконливо розповідає про останнє перебування Т. Шевченка на Україні (1859), про зустрічі поета з близькими йому людьми, про твори, написані в цей час поетом, про переслідування поета царською поліцією.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 135589

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Ж-91

 28. Забужко Оксана Степанівна.

  Шевченків міф України [Текст] : спроба філософського аналізу / О. С. Забужко. - К. : Абрис, 1997. - 142 с.

  У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії “національна" версія християнської есхатології - колективного гріха й колективної покути?
  На ці та інші питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй новій книжці, котра ще до виходу в світ здобула високу оцінку провідних фахівців як вітчизняної, так і зарубіжної славістики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 584209

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" З-12

 29. Завадка Богдан.

  Серце чистеє подай. Проблеми релігії у творчості Тараса Шевченка [Текст] / Б. Завадка ; АН України, Ін-т українознав. - Л. : УПІ ім. Ів.Федорова : Фенікс Лтд., МП "РАС", 1993. - 159 с.

  Аналізуючи поетичні, драматичні і прозові твори, “Щоденник” та епістолярну спадщину, автор з'ясовує релігійний світогляд Т.Г. Шевченка як орієнтир у виробленні та утвердженні концепції націовставання. Шевченкова концепція націовставання джерелиться із геніально відчутих глибинних пластів духовності української нації, грунтується на перепущеному через власний розум і серце болісному історичному досвіді української людини. Ця концепція упідставлює найменування Т.Г. Шевченка українським національним Пророком.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 593478

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" З-13

 30. Зайцев Павло.

  Життя Тараса Шевченка [Текст] / П. Зайцев. - 2-ге вид. - К. : Обереги, 2004. - 480 с. - (Бібліотека українського раритету).

  Талановита монографія видатного шевченкознавця Павла Зайцева своєчасно не дійшла до свого основного читача. Внаслідок драматичного перебігу історичних подій в Україні ця, єдина у своєму роді, правдива біографія Тараса Шевченка була неприйнятною для цензурних приписів різної, часом протилежної орієнтації.
  Книга розкриває і утверджує перед читачем новий, нетрадиційний образ Шевченка й водночас повертає із забуття добре ім’я її автора.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 658379

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" З-17

 31. Касіян Василь Ілліч.

  Пророк [Текст] : літ.-мистец. кн. / В. І. Касіян ; есе Я. П. Гоян ; відп. ред., упоряд. іл. О. Б. Гоян. - К. : Веселка, 2006. - 430 с.: іл. - (Серія "Бібліотека Шевченківського комітету").

  Сяйливе слово пророк дало назву новій книжці, унікальній в українському книговиданні, національному мистецтві й шевченкознавстві. Уперше в Україні відкривається скарбниця народу - Шевченкіана видатного художника, академіка, першого з митців лауреата Шевченківської премії Василя Касіяна, щедро ілюстрований літопис життя і геніальної творчості Тараса Шевченка. Нове літературно-мистецьке видання іде в світ як виквіт одного роду: ілюстрації Василя Касіяна зріднені з художнім словом лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслуженого діяча мистецтв України Яреми Гояна — племінника художника, сина його рідної сестри Олени.
  Книгою про Тараса Шевченка віддано шану Василеві Касіяну в 110-ту річницю його народження.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 26989

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" К-28

 32. Ковтун Юрій Іванович.

  Тарасові музи [Текст] / Ю. І. Ковтун. - К. : Україна, 2003. - 208 с.

  У науково-популярній книзі розповідається про жіноцтво, яке оточувало Тараса Шевченка, про його сердечні почуття, його музи, що надихали великого поета й художника на створення геніальних поезій, невмирущих полотен, про музу всього його життя, якою була для нього Україна. В додатку: листи Т.Г. Шевченка до коханих жінок.
  Видання розраховане на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 645280

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" К-56

 33. Королюк Ніна Іванівна.

  Полум'яне слово Шевченка в музиці. Хорова творчість українських композиторів [Текст] / Н. І. Королюк. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 1995. - 200 с.

  Книга професора Ніни Королюк “Полум’яне слово Шевченка в музиці” присвячена 180-річному ювілею від дня народження геніального поета України. Ця робота є узагальнюючим професіональним підсумком музично-хорового надбання українського народу в озвученні віршів Шевченка за 150-річний період.
  Книга розрахована на широке коло читачів, а також на музикантів різних спеціальностей, хорових диригентів, викладачів музично - хорових дисциплін, студентів та викладачів гуманітарних учбових закладів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ао 257945

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" К-68

 34. Крижова Н. О.

  Шляхами Великого Кобзаря [Текст] : атлас / [упоряд.: Л. М. Веклич, Н. О. Крижова ; авт. текстів: Білоконь О. В. та ін. ; відп. ред. Н. О. Крижова]. - К. : Картографія, 2013. - 87 с.

  Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» є ілюстрованим науково-популярним картографічним виданням, що містить детальну інформацію про Тараса Григоровича Шевченка - геніального поета, художника, мислителя-гуманіста і революційного демократа, творча спадщина, якого увійшла до скарбниці найцінніших надбань світової культури.
  На картах показані села, містечка і міста, якими мандрував Великий Кобзар, місця перебування поета у засланні, у Санкт-Петербурзі, Києві та Москві. Окремі карти демонструють місця, де зберігається спадщина поета та пам’ятні об'єкти. Тексти розкривають людські й творчі контакти митця з прогресивними діячами культури, їхній вплив на творчість поета й художника. Подано відомості про багатьох осіб з оточення Т.Г. Шевченка, широко представлені репродукції його малярських творів.
  Атлас «Шляхами Великого Кобзаря» підготовлений з використанням матеріалів заповідників та музеїв Т.Г. Шевченка в Україні та в інших державах.
  Видання присвячене 200-річчю з дня народження Т.Г. Шевченка і розраховане на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: СО 32360

  Місце зберігання: ВНООФ

 35. Луценко Іван Антонович.

  Тарас Шевченко та Осетія [Текст] : (Штрихи українсько-осетинських літературних взаємозв'язків) / І. А. Луценко, І. В. Братусь. - К. : Либідь, 2002. - 192с.+ 7 арк. іл.

  У монографії розглядаються питання українсько-осетинських літературних зв’язків, вплив творчості Тараса Шевченка на ці зв’язки. До наукового вжитку вводяться імена письменників багатьох поколінь, які робили внесок у процес взаємозбагачення літератур. Серед них автори вирізняють постать Коста Хетагурова, котрий гідно продовжив традиції Шевченка.
  Для студентів, викладачів вищої та середньої школи й усіх, хто цікавиться історією вітчизняної літератури.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 629722

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Л-86

 36. Мельниченко Володимир Юхимович.

  Тарас Шевченко в Москві [Текст] / Володимир Мельниченко. - К. : Либідь, 2009. - 740 с. : іл. - (Бібліотека Шевченківського комітету).

  У книзі розкрито малодосліджену сторінку Шевченкової біографії — поетове перебування в Москві у 1844, 1845, 1858 і 1859 роках. Автор зма­льовує життя тодішньої Москви в усіх його побутових і культурних подробицях, подає портрети «освічених москвичів» — знайомих Шевченка та життєписи його друзів Осипа Бодянського й Михайла Щепкіна.
  Видання щедро ілюстроване Шевченковими графічними і живописними творами, архівними фотографіями, багато з яких публікуються вперше.
  Для широкого читацького загалу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 29446

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" М-48

 37. Мельниченко Михайло Васильвич.

  Т. Г. Шевченко і пирятинці [Текст] : нариси / Михайло Мельниченко. - К. : Просвіта, 2012. - 103 с.

  Книга розрахована на вчителів та учнів освітніх закладів в ознайомленні і вивченні української літератури, а також на всіх небайдужих до історії рідного краю, на туристів, на справжніх українців.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 755275

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" М-48

 38. Мельниченко Володимир.

  Тарас Шевченко і Михайло Грушевський на Старому Арбаті [Текст] / В. Мельниченко. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2006. - 655 с.

  Генеральний директор Культурного центру України в Москві, доктор історичних наук, член-кореспондент АПН України Володимир Мельниченко випускає в світ фундаментальну новаторську монографію, яка складається з трьох частин. У першій розповідається про історію Старого Арбату з українським наголосом на ній. Друга частина присвячена перебуванню в Москві, зокрема в арбатському ареалі, Тараса Шевченка, а третя розкриває життя та діяльність Михайла Грушевського на знаменитій російській вулиці з вересня 1916 року до березня 1917 року. Це перша в українській і світовій історіографії книга з даної проблеми.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 672942

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" М-48

 39. Мельничук Богдан Іванович.

  Українська поетична шевченкіана [Текст] : навч. посіб. зі спецкурсу / Б. І. Мельничук ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 174 с.

  У пропонованому посібнику оглядається українська поетична шевченкіана за 170 років її розвитку - від 1841 року до наших днів (розділ “Лекції"), подаються зразки творів, написаних у XIX - XX століттях (розділ “Мала антологія українськсї поетичної шевченкіани”).
  Для студентів вищих навчальних закладів, учителів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто хоче поглибити свої знання про Тараса Шевченка та про художнє осмислення його постаті.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 741780

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" М-48

 40. Національний музей Тараса Шевченка: [Альбом] / Упоряд.: Т. Андрущенко, С. Гальченко. — К.: Мистецтво, 2002. — 224 с.

  Альбом представляє значну частину мистецької колекції творів Тараса Шевченка, рукописи його поезій, прижиттєві видання, меморіальні речі, що зберігаються в Національному музеї Тараса Шевченка. Це неоціненна спадщина генія, постать і творчість якого сфокусувала в собі буття українського народу на всі часи. Репродукції художніх творів супроводжуються науковими коментарями.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 37121

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Н-35

 41. Останнім шляхом Кобзаря: Авт. кол.: Грабович Г., Дзюба І. М., Жулин- ський М. Г. та ін.— К.: «Український літопис», 1994 / Упоряд. Новицький М. Л.— 280 с.

  Хронологію і дух походу-реквієму, присвяченого 130- річчю перепоховання Тараса Шевченка, відтворює літопис «Останнім шляхом Кобзаря». Наведено роздуми відомих політичних та релігійних діячів, письменників і науковців про вплив Кобзаря на сучасне українське духовне життя.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 23527

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" О-76

 42. Панасюк Броніслав Якович.

  Український ренесанс у творах Тараса Шевченка [Текст] : [наук. дослідж.] / Броніслав Панасюк. - 2-ге вид., доопрац. і допов. - К. : Просвіта, 2010. - 303 с.

  У пропонованому дослідженні вперше в Україні розглядається творчість Т. Шевченка під кутом зору її філософського і політичного змісту про становище українців у Російській імперії, що мистецьки передавалося тодішній владі, інтелігенції, українському народові. Показується, що творчість Т. Шевченка тим і була цінною для царів, генеральних секретарів та народу, що в ній поєднується трійця, яка доносить думки поета до українського народу, рухає сучасне суспільство: поезія, філософія і політика.
  У книзі викриваються темні сторони боротьби і замовчування, викривлення і спрямування в неукраїнський бік філософських та політичних думок Тараса Шевченка із застосуванням вишуканих ідеологічних методів. Якби не потужна філософська і політична начинка поезії Т. Шевченка, інтерес влади до неї був би значно знижений в усі епохи. В су&часний складний період української історії у творчості Т. Шевченка на перше місце виступає його філософія і політика.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 734328

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" П-16

 43. Пахаренко Василь.

  Незбагнений апостол [Текст] : світобачення Шевченка / В. Пахаренко. - 2. вид., доп. - Черкаси : Брама-Ісуеп, 1999. - 295 с.

  У пропонованому есеї досліджується своєрідність художнього світобачення Т. Шевченка — Ного джерела, механізм, визначальні складники, провідні ідеї. В окремому розділі автор виділяє та характеризує основні суспільні стереотипи сприймання постаті іі доробку митця.
  Видання адресується всім, кого цікавить духовний феномен Т. Шевченка, передовсім учителям-словесникам, викладачам і студентам гуманітаристики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 592468

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ143 (4Ук) П-21

 44. Пилип'юк Василь.

  Шевченкова посвята [Текст] / Василь Пилип'юк. - Л. : Світло й тінь, 2013.

  Серед багатьох видів, і жанрів мистецтва - фотомистецтво можна вважа­ти наймолодшим.
  Шукаючи впродовж багатьох років фотохудожника, який би об’їздив Україну і сфотографував ті місця, де перебував Шевченко і замальовував архітектурні краєвиди чи пейзажі, я неодноразово звер­тався навіть до профільного видавництва «Мистецтво», але скрізь чув одне слово: «криза». «Невже це жорстоке слово може стосуватися нашого генія і націєтворця», - думалося мені. Але надія мене не покида­ла. І от не зовсім несподівано, а, напевно, з промислу Господнього, з’являється до мене з готовим проектом Василь Пилип’юк - не лише знайомий і відомий фотомитець, а ще й освячений іменем Тараса Шевченка, як лауреат Національної премії його імені, який дарує нам напередодні 200-річного ювілею нашого національного генія таке близьке і рідне моєму серцю видання «Шевченкова посвята».
  Про кожну репродукцію малярського твору, вміщену в альбомі, факсиміле автографа чи видання творів поета, краєвиди, якими милувався Шевченко з дитячих і юнацьких літ і аж до останнього свого приїзду в Україну в 1859 р., храми, сільські хати і палаци, польові дороги і стежки, парки і алеї, якими ходив Тарас Шевченко, інтер’єри му­зейних експедицій - все це побачене не лише зіркими очима Василя Пилипюка і зафіксовано ним засобами світла, кольору й алегорій, але й пережите серцем фото-митця, якому дано було наблизитися на відсхань серця до цих пам’ятних місць і водночас на відстань серця до «абсолютно геніального поета» (І. Бунін) і художника Тараса Шевченка, названого «російським Рембрандтом». Адже саме йому, за видатні здобутки в галузі гравірувального ми­стецтва, було першому присвоєно звання академіка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 32348

  Місце зберігання: ВНООФ

 45. Святий Київ наш великий: Мал. Тараса Шевченка та його сучасників: [Альбом] / Упоряд.: М. Скиба та ін. — К.: Мистецтво, 2004. — 176 с.

  В альбомі репродуковано краєвиди 40—60-х років XIX ст. з видами Києва та його околиць. Найповніше представлено київський доробок Тараса Шевченка 1843-1846 рр. і твори Михайла Сажина, у співпраці з яким поет-художник виконав значну частину композицій. Видання є спробою у реконструйованому і розширеному вигляді втілити задум двох митців — укласти альбом київських краєвидів. У виданні вміщено також роботи Василя Штернберга, Федора Солнцева, Василя Тімма та інших художників — сучасників Тараса Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 25647

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ143 (4Ук) С-25

 46. Сергієнко Г. Я.

  Шевченко і Київ : Історико-біографічний нарис,— К.: Дніпро, 1987.— 326 с.

  У книзі розповідається про перебування Т. Г. Шевченка в Києві, його роботу в Археографічній комісії, участь у таємному Кирило-Мефодіївському товаристві, останній приїзд поета до міста влітку 1859 року, про увічнення пам’яті Кобзаря у дожовтневому і радянському Києві.
  Книга розрахована на літературознавців, студентів, учителів, краєзнавців, широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 243627

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-32

 47. Скоць Андрій Іванович.

  Шевченкознавчі студії: Декалог [Текст] : монографія / А. І. Скоць ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л. : Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2006. - 204 с.

  Монографія Андрія Скоця присвячена актуальним проблемам шевченкознавства. Складовими частинами дослідження є монографічні теми, в яких подано мікроаналіз Шевченкових поем “Катерина”, “Наймичка”, “Сон” (“У всякого своя доля...”), і теми оглядові, де розглянуто Тараса Шевченка в ранній “добі романтичного націоналізму”, досліджено Шевченків тайнопис, його поетику умовчань, незримі субстанції художності (“рядки незримі”) - емоційно-психологічні паузи, так звані апосіопези в “Кобзарі” і знамениті Шевченкові образи-символи - співця Кобзаря, Слова, Волі, Дніпра, його астральні дивосвіти - поетичні образи Сонця, Місяця, Зір. Книжка новаторська, відзначається високими науковими якостями, написана оригінально, талановито, майстерно, свіжо, любовно. Вона буде корисною шевченкознавчою наукою для учнів середніх шкіл і студентів-філологів, стане в добрій послузі учителям-словесникам і викладачам української літератури у вищих навчальних закладах, повчанням для всіх шанувальників нашої національної Біблії - “Кобзаря” Тараса Шевченка.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 701602

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-44

 48. Славить Грузія Кобзаря: літературно-публіцистичний збірник / упор., передмова, перекл, заг. ред. Р. Ш. Чілачави. Львів: Світ, 2011. — 296 с + 8 вкл — (Серія “Шевченко і світ”).

  До збірника увійшли поезії, наукові розвідки, літературознавчі і мистецтвознавчі роздуми грузинських авторів про життя, поетичну й малярську спадщину Т. Шевченка, про світове значення його творчості, а також вибрані поезії Т. Шевченка та їх грузинські переклади, виконані Р. Чілачавою. Усі вони свідчать про справжню популярність українського генія в братній Грузії, про щиру любов і повагу до його високого таланту. Наприкінці книги подаються біографічні відомості про перекладачів, авторів статей та хроніка грузинської Шевченкіани.
  Для широкого кола читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 52229

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-47

 49. Смілянська Валерія Леонідівна.

  Структура і смисл: спроба наукової інтерпретації поетичних текстів Тараса Шевченка [Текст] / В. Л. Смілянська, Н. П. Чамата ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К. : Вища школа, 2000. - 208 с.

  Монографія складається з коротких нарисів про лірику та поеми Тараса Шевченка — вершинні надбання української культури. Мета дослідження — науково підтвердити досконалість і високу майстерність Шевченкової поезії і водночас показати механізм функціонування літературного твору, специфічної художньої організації поетичного тексту, завдяки якій він стає явищем мистецтва. Застосований авторами книжки системний підхід до аналізу поетичного твору як цілісності може бути використаний для наукової та літературно-есеїстичної інтерпретації поетичного тексту — як Шевченкового, так і будь-чийого іншого.
  Для літературознавців, викладачів, студентів-філологів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 608361

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: >Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-50

 50. Смаль-Стоцький Степан.

  Т. Шевченко. Інтерпретації [Текст] / С. Смаль-Стоцький ; передм., заг. ред., примітки В. І. Пахаренко ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Черкас. держ. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. наук. центр шевченкознав. дослідж. - Черкаси : БРАМА : Вовчок О.Ю. [вид.], 2003. - 284 с.

  Пропонована книга знайомить українського читача з авторитетною, ґрунтовною працею видатного шевченкознавця С. Смаль-Стоцького, яка виходила лише в діаспорі (двома виданнями — 1934 і 1965 р.).
  У цьому дослідженні академік С. Смаль-Стоцький здійснив скрупульозне філологічне прочитання основних творів «Кобзаря», ключових ідей та символів Т. Шевченка.
  Книга адресується насамперед шевченкознавцям, учителям, викладачам, студентам-гуманітаріям, а також усім допитливим шанувальникам українського художнього слова.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 650491

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-50

 51. . Соловей Оксана.

  Шевченківські доповіді [Текст] / О. Соловей ; упоряд. Д. Чередниченко. - К. : Задруга, 2000. - 58 с.

  Скрізь, де живуть українці, пам'ятають і шанують Кобзаря. До книжки знаної на еміграції літераторки Оксани Соловей ввійшли доповіді, що вона читала на щорічних Шевченківських святах далеко від Батьківщини.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 603739

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-60

 52. Cпогади про Тараса Шевченка / Укладання і примітки В.С.Бородіна, М. М. Павлюка, О. В. Бороня; передмова В. Л. Смілянської. — К.: Дніпро, 2010.— 608 с.

  До збірника спогадів про Тараса Шевченка ввійшли мемуари його сучасників. Матеріали збірника, в яких розповідається про окремі епізоди життя геніального сина українського народу, створюють цілісну картину життєвого і творчого шляху основоположника нової української літератури.

  Шифр зберігання книги у НБУВ:Вс 51975

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" С-73

 53. ТВОРЧІСТЬ Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ФІЛО­СОФСЬКІЙ КУЛЬТУРІ УКРАЇНИ: 36. наук, праць / АН України. Ін-т філософії; Відп. ред. М.І.ЛУК. -К.: Наук, думка, 1992. -144 с.

  Автори збірника намагаються по-новому оцінити місце і роль Т.Г. Шевченка в історії філософської культури України, нетрадиційно висвітлюють його світоглядні позиції, ставлення до релігії, атеїзму, проблем гуманізму, історії української культури, а також деякі аспекти його естетичної спадщини.
  Для науковців, викладачів та студентів вузів, усіх, хто цікавиться історією вітчизняної культури.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 545402

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ю3(2Ук) Т-28

 54. Шевченко Т. Г.

  Кобзар. — Донецьк: ТОВ «ВКФ «БАО», 2012. — 480 с.

  Кобзар — так назвав український народ Тараса Григоровича Шевченка. Ім’я цього всесвітньо відомого поета й митця є уособленням незламної сили духу та пророчого дару.
  Геній Великого Кобзаря світить нам крізь століття. Цілі покоління українців виховувалися на його творах. І сьогодні Шевченкова поезія продовжує надихати нас на нові звершення й перемоги.
  Це видання включає поетичні твори, написані Кобзарем з 1837 по 1861 рік.
  Адресовано всім шанувальникам українського поетичного слова.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 53097

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 55. Шевченко Т. Г.

  Альбом Т. Г. Шевченка 1845 року -  Київ: Наукова думка, 2000, 40 с.

  У неоціненній спадщині Тараса Шевченка є ще малодосліджені матеріали. У рукописах поета, в альбомах із його малюнками та фольклорними записами, в колекції архівних матеріалів та в колосальній друкованій шевченкіані уважний дослідник ще може відшукати те, чого не помічали його попередники.
  Альбом 1845 року — це унікальний документ в історії України: 35 невеличких робіт суттєво доповнюють його малярську спадщину і водночас ознайомлюють сучасників із переважно втраченими пам’ятками української архітектури, нагадують про складну і трагічну долю нашого народу.
  Перше видання цього альбому як меморіальної пам’ятки — ще один крок у розкритті багатогранного таланту Тараса Шевченка.
  Розрахований на літературознавців, мистецтвознавців, істориків та всіх шанувальників його творчості.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 34751

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ143 (4Ук) Ш-37

 56. Шевченко Тарас Григорович.

  "Я так її, я так люблю..." [Текст] = "Я так, я так её люблю ..." : вибр. вірші та поеми / Тарас Шевченко ; [іл. Т. Г. Шевченка ; упорядкув., вступ. ст. Миколи Жулинського ; прим. Сергія Гальченка]. - К. : Либідь, 2012. - 702 с.

  Книга містить вибрані вірші та поеми Тараса Шевченка, написані в різні періоди життя Великого Кобзаря. Поетичні твори, що вже давно увійшли до скарбниці світової літератури, подано в оригіналі та в російських перекладах, здійснених М. Рильським, А. Тарковським, Л. Вишеславським, Б. Пастернаком, В. Інбер, В. Державшим та багатьма іншими блискучими перекладачами. Книгу щедро ілюстровано малюнками, офортами й малярськими творами Шевченка, які віддзеркалюють іще одну грань його могутнього таланту.
  Для широкого читацького загалу.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 31422

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 57. Шевченко Тарас Григорович.

  Вибрана поезія. Живопис. Графіка / Упоряд., авт. прим. С. Гальченко; вступ, ст. І. Дзюби. — К.: Мистецтво, 2007. — с.: іл. — Укр., англ.

  Поетична і малярська спадщина Тараса Шевченка давно стала набутком світової культури. Дане видання вибраних поезій мовою оригіналу та в перекладах англійською мовою (здійснене лауреатом премії імені Івана Франка Вірою Річ із Великої Британії) доповнюється репродукціями найкращих зразків живописних та графічних творів, що вдало розкривають різнобічність таланту Тараса Шевченка — поета і художника.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 44610

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 58. Шевченко Тарас Григорович.

  Пророк. Поеми. Поезії [Текст] / Т. Г. Шевченко; упоряд. текстів, комент. С. А. Гальченко; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Х. : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2010. - 416 с.

  Тарас Шевченко - видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний і громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Поет мріяв про той час, коли його країна буде незалежною суверенною державою, коли в Україні будуть поважати мову, культуру та історію народу, а люди будуть щасливими.
  Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі: у багатьох країнах йому поставлені пам'ятники, його твори перекладені майже на всі мови світу, його ім'ям в Україні названо навчальні заклади, театри, площі, вулиці, міста.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 722552

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 59. Шевченко Т. Г.

  «Заповіт» мовами народів світу / Упоряд. Б. В. Хоменко; Вступ, ст. Б. В. Хоменка; Ред. тому А. О. Білець- кий.— К-: Наук, думка, 1989.— 248 с.

   «Завещание» на языках народов мира

  Подається славетний програмний вірш Великого Кобзаря «Запо­віт» і 150 його перекладів мовами народів СРСР та зарубіжних країн. Друкується по одному перекладу «Заповіту» кожною з цих мов, про інші переклади сказано в примітках.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 497308

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 60. Шевченко і світ. Збірник.— К-: Дніпро, 1989.— 316 с.

  У збірнику йдеться про світову славу Т.Г. Шевченка. Автори простежують, як відкривали, сприймали, перекладали, інтерпретували творчість геніального українського поета в слов’янському світі, Західній Європі, Латинській Америці та інших регіонах. Це перший збірник у радянському літературознавстві, який розкриває шляхи Шевченка до інтернаціональної аудиторії.
  Видання розраховане на широке коло читачів.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 499666

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 Ш-37

 61. Шевченко Тарас Григорович.

  Гайдамаки [Текст] : [збірка] / Тарас Шевченко. - Х. : Фоліо, 2011. - 667 с. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури).

  До видання увійшли твори геніального українського поета, великого Кобзаря — Тараса Григоровича Шевченка (1814—1861), серед яких такі перлини поезії, як «Катерина», «Гайдамаки», «Сон», «Заповіт», що, безперечно, втілили в собі духовне багатство, притаманне українському народові.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 735610

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 62. Шевченко Т. Г.

  Кобзар. Повна ілюстрована збірка [Текст] / передм. І. Дзю- би. — Харків : Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2010, —720 с. :іл.

  Найновіше видання «Кобзаря» укладене й підготовлене до друку за сприяння Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України. Тексти творів подані за оригіналами рукописів і першодруків, що дозволило усунути неточності, допуще­ні у пізніших виданнях. Книгу прикрашають репродукції картин та замальовок Шевченка, які супроводжуються мистецтвознавчим коментарем.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 724432

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 63. Шевченко Т. Г.

  ПОЕЗІЇ. — К., Видавничий дім «Альтернативи», 2003. — 368 с.

  Цей «Кобзар» є відтворенням видання 1927 р. На жаль, фактично весь наклад (50 тис. прим.) був знищений, оскільки його художникові Петру Носку, як і багатьом іншим українським митцям, сталінська система інкримінувала шпигунство. В 1999 р. добре ім’я художника-шевченківця було реабілітоване.
  Самобутність і неповторність художніх ілюстрацій до віршованих творів Великого Кобзаря спричинилися до повторного видання книги через сімдесят шість років.
  Стиль і граматика видання 1927 р. збережені. Видавництво дозволило собі лише незначні правки в підтекстівках й усунення наявних описок й орфографічних помилок.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 635613

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 64. Шевченко Тарас Григорович.

  Усі твори в одному томі [Текст] / Т. Г. Шевченко. - К. ; Ірпінь : Перун, 2007. - 822 с. - (Літературні класики України. Повне зібрання творів в одному томі) (Поетична поличка "Перуна").

  Вперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю літературну спадщину великого українського поета Тараса Шевченка, автора творів, які принесли митцеві неперебутню любов українського народу та обезсмертили його ім’я.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 690356

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш6(4Ук)5 Ш-37

 65. Шевченківська енциклопедія : в 6 т. — Т. 1: А-В / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2012. — 744 с.

  Викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. Перший том містить 1142 статті.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354112/1

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(0)я2  Ш-37 I

 66. Шевченківська енциклопедія : в 6 т. — Т. 2: Г—3 / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Г. Жулинський (гол.) [та ін.]. — К., 2012. — 760 с

  Викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Тараса Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано понад півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани в українському та зарубіжному шевченкознавстві. Другий том містить 1081 статтю.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: В354112/2

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(0)я2  Ш-37II

 67. Шевченко Т.Г.

  Кобзар / Т. Шевченко ; упоряд., вст. ст. Р. Лубківського ; ілюстр. М. Стороженка. - Львів : Світ, 2013. - 408 с.: іл.

  Видання присвячується 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка.
  Книга містить найвизначніші твори генія української та світової літератури. Увазі польськомовних читачів пропонуються поетичні переклади шедеврів „Кобзаря”, що їх протягом півтора століття здійснювали польські та українські автори, представники народів- сусідів, перед якими, незважаючи на складні колізії минулого, нині відкривається нова історична перспектива.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ІВ 218800

  Місце зберігання: ВНООФ

 68. Shevchenko T.G.

  Kobzar / Taras Shevchenko ; translated by Vera Rich ; introduced and complied by

  R. Zorivchak. — Kyiv : Mystetstvo Publishers, 2013. — 336 pp. — in English.
  The poetic heritage of Taras Shevchenko has long been an essential part of world culture. His Kobzar, the quintessence of the artist's philosophy, has been published in many languages of the world. The book introduces the translations of Shevchenko's poetry in English made by Vera Rich (1936—2009), winner of the Ivan Franko Translation Prize of the National Union of Writers of Ukraine, a British journalist, poet, and translator, one of the most active popularizers of Taras Shevchenko's works in the English-speaking world. The introductory article and an essay on Vera Rich were written by Roksolana Zorivchak.
  The English-language version of Kobzar will be of interest to all admirers of the literary legacy of the great Ukrainian poet.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: ІВ 218801

  Місце зберігання: ВНООФ

 69. «Який я щасливий тою нелицемірною дружбою!» Друзі Тараса Шевченка. Загальна редакція Зої Діденко, —Хмельницький: ПП Мельник А. А., 2013.- 156 с.

  Книжка розповідає про життя й діяльність друзів Тараса Шевченка, про їхні стосунки у різні періоди життя Кобзаря.

  Шифр зберігання книги: Ва 774646

  Місце зберігання: ВНООФ

 70. Яцюк Володимир Макарович.

  "Не забудьте пом'янути...": Шевченківська листівка як пам'ятка історії та культури 1890-1940 [Текст] / В. М. Яцюк. - К. : Криниця, 2004. - 488 с.

  У щедро ілюстрованому виданні вперше на рівні монографічного дослідження висвітлюється історія з'яви старих шевченківських поштових карток і тлумачиться їхній зміст. Розмаїття листівок розглядається в літературно-художньому контексті як оригінальний і досі маловивчений шар української історії та культури. У дослідженні багато місця відведено питанням класифікації, встановлення авторства, часу й місця друку цих промовистих мініатюрних пам'яток, значна частина : яких публікується вперше.
  За кількістю зібраного філокартичного матеріалу, присвяченого одній історичній постаті, грунтовністю його опрацювання монографія не має аналогів. Розрахована на науковців, митців, музейників, колекціонерів, а також усіх, хто цікавиться історією та культурою України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Со 26072

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Щ143 (4Ук)  Я-94

 71. Яцюк Володимир Макарович.

  Віч-на-віч із Шевченком [Текст] : іконографія 1838-1861 років / В. М. Яцюк. - К. : Балтія Друк, 2004. - 112 с.

  Тарас Шевченко... У кожного він свій. Образ найщирішого лірика і гнівного бунтаря, художника, людини, духовного батька відродженої української нації постає перед внутрішнім зором сучасника завдяки поетичним, прозовим і малярським творам митця, щоденнику й листуванню, спогадам друзів. Однак цей збірний портрет з уяви не був би таким виразним, якби не було змоги окреслити його достеменним зоровим образом, ба, - навіть розмаїттям образів, серед яких і автопортрети художника, і портрети роботи його сучасників, і прижиттєві фотографії Шевченка. Все те - дуже цінне й важливе, бо недаремно ж великі митці твердили, що для них портрет людини є живим відбитком її душі...

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Co 26007

  Шифр зберігання книги в універсальному підсобному фонді: Ш5(2=Ук)5-4 "Ш" Я-94

Підготували: зав. сектору Смоляр І. Е., провідний бібліотекар Музиченко Я. О.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3.

пн - сб: 09.15 - 18.00
нд: вихідний
Сектор запису читачів і контролю відвідувань:
+38 (044) 524-8137, +38 (044) 524-8136
Сектор обслуговування періодичними виданнями:
+38 (044) 524-4419
Сектор обслуговування у читальних залах:
+38 (044) 524-8176
Сектор універсального підсобного фонду і каталогів:
+38 (044) 524-1911
Сектор обслуговування картографічними виданнями:
+38 (044) 524-4438
Сектор культурно-просвітницької діяльності:
+38 (044) 524-8138