Нормативно-правові документи

Нормативні акти України в бібліотечній і суміжних галузях

 1. Закони України
  1. Про авторське право і суміжні права
  2. Про бібліотеки і бібліотечну справу
  3. Про видавничу справу
  4. Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні
  5. Про інноваційну діяльність
  6. Про інформаційні агентства
  7. Про інформацію
  8. Про концепцію Національної програми інформатизації
  9. Про культуру
  10. Про науково-технічну інформацію
  11. Про наукову і науково-технічну діяльність
  12. Про національний архівний фонд і архівні установи
  13. Про національну програму інформатизації
  14. Про обов'язковий примірник документів
  15. Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки
  16. Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування, матриць
  17. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні
  18. Про телекомунікації
 2. Укази та розпорядження Президента України
  1. Положення про Фонд Президентів України
  2. Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек
  3. Про деякі заходи щодо популяризації класичної української літератури та збереження літературної і культурної спадщини
  4. Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"
  5. Про заходи щодо вдосконалення діяльності Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
  6. Про комісію з комплексного обстеження стану фондів бібліотек, архівів та музеїв України
  7. Про надання Державній науковій медичній бібліотеці статусу національної
  8. Про надання Державній бібліотеці України для дітей статусу національної
  9. Про надання Львівській науковій бібліотеці імені В. Стефаника Національної академії наук України статусу національної
  10. Про надання Центральній науковій бібліотеці імені В.І.Вернадського статусу національної
  11. Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України
  12. Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій
  13. Про Положення про книжкову серію "Президентська бібліотека: духовні першоджерела України"
  14. Про Положення про національний заклад (установу) України
  15. Про присвоєння А. Кобзаренко звання Герой України
  16. Склад Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 3. Постанови та розпорядження Верховної Ради України
  1. Про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2006-2008 роки
  2. Про надання статусу Національної парламентської бібліотеки України Державній бібліотеці Міністерства культури України
 4. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України
  1. Про затвердження Державної програми "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки
  2. Про затвердження Державної програми розвитку діяльності Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського на 2005-2010 роки
  3. Про затвердження Державної програми розвитку культури на період до 2007 року
  4. Про затвердження Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"
  5. Про затвердження Концепції легалізації програмного забезпечення та боротьби з нелегальним його використанням
  6. Про затвердження Концепції формування системи національних електронних інформаційних ресурсів
  7. Про затвердження переліку бібліотек, до яких надсилаються документи у рамках міжнародного документообміну, що звільняються від сплати мита
  8. Про затвердження переліку завдань (проектів) Національної програми інформатизації на 2006 рік, їх державних замовників та обсягів фінансування
  9. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами
  10. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності
  11. Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року
  12. Про затвердження Положення про про Національний реєстр електронних інформаційних ресурсів
  13. Про затвердження Положення про Національну юридичну бібліотеку
  14. Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек
  15. Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року
  16. Про затвердження Програми збереження бібліотечних та архівних фондів на 2000-2005 роки
  17. Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні
  18. Про порядок доставляння обов'язкових примірників документів
  19. Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади
  20. Про присвоєння Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О.Сухомлинского
  21. Про створення Державної науково-педагогічної бібліотеки України
  22. Про створення Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук
  23. Про схвалення Концепції Державної цільової науково-технічної програми використання в органах державної влади програмного забезпечення з відкритим кодом
  24. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи "Бібліотека - XXI"
  25. Про утворення Державної патентної бібліотеки
  26. Програма діяльності Кабінету Міністрів "Назустріч людям"
 5. Нормативні акти міністерств і відомств України
  1. Інструкція про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України
  2. Інструкції про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання
  3. Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування
  4. Інструкція про порядок переміщення через державний кордон текстових, аудіо- та аудіовізуальних матеріалів
  5. Про затвердження Положення про електронні наукові фахові видання
  6. Про затвердження Порядку внесення електронних наукових фахових видань до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт
  7. Про затвердження Порядку передавання електронних копій періодичних друкованих наукових видань на зберігання до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
  8. Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи
  9. Про деякі питання функціонування офіційного Веб-порталу Київської міської влади
  10. Про організацію мережевого інформаційного забезпечення наукових досліджень
  11. Положення про систему депозитарного зберігання бібліотечних фондів України
  12. Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України
  13. Про Центральну наукову сільськогосподарську бібліотеку УААН
  14. Типові правила користування бібліотеками в Україні
 6. Інструктивні та методичні матеріали Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадского
  1. Інструкція з органiзацiї прийому — передачi бiблiотеки науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
  2. Інструкція для користувачів комп'ютерної мережі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського
  3. Інструкція про перевiрку бiблiотечного фонду бiблiотеки науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
  4. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України: Збірник документів і матеріалів
  5. Положення про бiблiотеку науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
  6. Положення про мережу бiблiотек Hацiональної академiї наук України
  7. Правила користування комп'ютерами в читальних залах
  8. Санітарно-гігієнічна обробка документів, каталогів та засобів їх зберігання
  9. Типові правила користування бiблiотекою науково-дослiдної установи Hацiональної академiї наук України
 7. Міжнародні документи та документи інших держав
  1. Будапештская ініціатива «Відкритий доступ»
  2. Всемирная встреча на высшем уровне по вопросам информационного общества
   • Женева, 2003 г.
    1. Декларация принципов
    2. План действий
   • Тунис, 2005 г.
    1. Тунисское обязательство
    2. Тунисская программа для информационного общества
  3. Декларация ИФЛА о библиотеках, информационных службах и интеллектуальной свободе
  4. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации
  5. Измерение качества в библиотеках / ИФЛА
  6. Закон о калифорнийской библиотеке (Извлечение)
  7. Концепция государственной информационной политики Российской Федерации
  8. Концепция развития библиотечного дела в Российской Федерации до 2015 года
  9. Манифест ИФЛА об Интернет
  10. Модельный библиотечный кодекс для государств — участников СНГ  (2004)
  11. Межведомственная программа "Электронные библиотеки России"
  12. Окинавская хартия глобального информационного общества
  13. Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу
  14. Про Хартію суспільного надбання
  15. Программа ЮНЕСКО "Информация для всех"
  16. Соглашение о создании системы межбиблиотечного абонемента государств — участников СНГ
  17. Стратегия модернизации библиотечного дела России
  18. Федеральная целевая программа "Электронная Россия на 2002-2010 годы"
  19. Хартия о сохранении цифрового наследия (ЮНЕСКО)