Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 1999-2003 роки

Збірники документів і матеріалів:
 1. Історія Національної академії наук України (1918-1933): Науково-довідковий аппарат / Автори-укладачі: Л. А. Дубровіна (керівник) та ін. Редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін. — К., 2002. — 448 с. — (Джерела з історії науки в Україні).
 2. Історія Національної академії наук України (1934-1937): Документи і матеріали / Редкол.: О. С. Онищенко (відпов. ред.) та ін. — К.: НБУВ, 2003. — 831 с. — (Джерела з історії науки в Україні).
 3. Історія Національної академії наук України (1938-1941): Документи і матеріали / Редкол.: О. С. Онищенко ( відпов. ред.) та ін. — К.: НБУВ, 2003. — 920 с. — (Джерела з історії науки в Україні).
   
  Покажчики. Каталоги. Дослідження фондів:
 4. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1916: Бібліографічний покажчик. Вип. 3. 1901-1910 / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; Наук.ред. В. Ю. Омельчук; Уклад. М. Д. Бойченко та ін. — К.,1999. — 736 с. — (Нац. бібліогр. України).
 5. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 1798 — 1916: Бібліогр. покажч. Вип. 4. 1911-1916 / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук; Уклад. М. Д. Бойченко та ін. — К., 2001. — 310 с. — (Нац. бібліогр. України).
 6. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798 — 1916: Бібліографічний покажчик. Вип. 5: 1917-1923. — У 2 т. / Уклад. Л. С. Новосьолова та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2002. — 792 с. — (Нац. бібліогр. України).
 7. Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. 1798-1923: Бібліогр. покажч. / Упоряд.: М. Д. Бойченко та ін.; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К.: НБУВ, 2003. — (Нац. бібліогр. України).
  • Т. 1: 1798-1911. — 676 с.
  • Т. 2: 1912-1923. — 690 с.
  • Т. 3: Науково-допоміжний апарат. — 668 с.
 8. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 2. "Б" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — (Нац. бібліогр. України).
  • Вип. 2. "Б" — К., 1999. — 365 с.
  • Вип. 3. "В" — К., 2001. — 336 с.
  • Вип. 4. "Г" — К., 2002. — 422 с.
  • Вип. 5 "Д" — К., 2003. — 532 с.
  • Вип. 6 "Е, Є, Ж" — К., 2004. — 266 с.
 9. Фоменко Д., Цинковська І., Юхимець Г. Аркушеві образотворчі видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1904-1923): Бібліографічний покажчик / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін.; Авт. вступ. ст. Г. Юхимець — К.: НБУВ, 2002. — 196 с.: іл.
 10. Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга ХV ст. З фондів Інституту рукопису НБУВ: Каталог / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2003. — 356 с.
 11. Археологія України: Бібліогр. покажч., 1981-1990 / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; / Уклад. І. Г. Шовкопляс. Відп. ред. О. С. Онищенко; Бібліогр. ред. Л. А. Бурдонос, за участю В. С. Гоїнець. — К., 1999. — 460 с.
 12. Українська революція і державність (1917-1920 рр.): Науково-бібліогр. видання / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; Уклад.: А. Л. Панова, В. Ф. Солдатенко, Л. В. Бєляєва та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2001. — 816 с.
 13. Грецькі рукописи у зібраннях Києва: Каталог / Упоряд. Є. Чернухін. Київ-Вашингтон, 2000. — 383 с.
 14. Дениско Л. М. Релігійні православні періодичні видання ХІХ — початку ХХ століття у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Каталог / Наук. ред. О. С. Онищенко. — К .: НБУВ, 2001. — 200 с.
 15. Шолохова Л. В. Фоноархів єврейської музичної спадщини: Колекція фонографічних записів єврейського фольклору із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Анотований каталог фоноциліндрів та нотних і текстових розшифровок. — К.: НБУВ, 2001. — 843 с.
 16. Пересопницьке Євангеліє (1556 — 1561 ): Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик / Автори та укладачі І. П. Чепіга, Л. А. Гнатенко, О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна / Голова ред. кол. О. С. Онищенко. — К., 2001. — 700 с.
 17. Києво-Могилянська академія в документах і рідкісних виданнях з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Каталог. — Вип. 2. Документи з історії Києво-Могилянської академії за матеріалами фондів Інституту рукопису (1615-1817) / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. Ін-т рукопису; Відп. ред. Л. А. Дубровіна — К.: НБУВ, 2003. — 477 с.
 18. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. 1998-2003: Бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ; Вид. підгот.: В. Ю. Омельчук та ін. Редкол.: І. Ф. Курас (голова) та ін. — К., 2003. — 754 с.
 19. В. І. Вернадський. Вчений. Мислитель. Громадянин. Праці вченого та література про нього з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ; Уклад.: Л. В. Бєляєва, Л. С. Новосьолова та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2003. — 260 с.
 20. Голобуцький П. В., Моісеєнко Н. І., Хижняк З. І. Петро Могила (1596-1647): Бібліогр. покажч. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія"; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К.: НБУВ, 2003. — 248 с.
 21. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2001-2002 рр.): Систематичний покажчик / Уклад.: О. Б. Вихристюк, Р. Л. Красій, Н. І. Малолєтова, Г. М. Новицька, О. В. Полякова, В. Ф. Яновська, А. К. Ятченко; НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. — К., 2003. — 327 с.
   
  Монографії:
 22. Сорока М. Б. Національна система реферування української наукової літератури / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; Наук. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2002. — 209 с.
 23. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1941-1964). — К.: Наук. думка, 2003. — 360 с.
 24. Курас І. Ф., Геєць В. М., Онищенко О. С., Дзюба І. М. Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України. 1999-2003. До 85-річчя Національної академії наук України. — К., 2003. — 208 с.
   
  Довідкові, науково-методичні видання:
 25. Цинковська І. І., Юхимець Г. М. Опис аркушевих образотворчих документів. Методичні рекомендації. — К.: НБУВ, 2000. — 71 с.
 26. Архівні установи України. Довідник / Уклад. Г. В. Боряк, Л. А. Дубровіна, С. Г. Даневич та ін. Відп.ред. О. С. Онищенко, Р. Я. Пиріг. — К., 2000. — 260 с. (спільно з Державним комітетом архівів України та Міністерством культури і мистецтв України).
 27. Архівна справа і діловодство в Національній академії наук України. Збірник законодавчих актів, нормативних і методичних документів з архівної справи і діловодства / Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К.: НБУВ, 2002. — 168 с.
   
  Збірники наукових праць:
 28. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / Відп. ред. О. С. Онищенко. Вип. 2 — 11, К., 1999 — 2003.
 29. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних і бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т українскої археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін. Вип. 5-8, К., 2000 — 2003.
 30. Українська біографістика : Зб. наук. праць / Відп. ред. В. С. Чишко. Вип. 2. — К., 1999. — 354 с.
 31. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Науч.-практ. и теорет. сб. / Редкол.: А. С. Онищенко и др. — К.: НБУВ.
  • Вып. 1. — 2000. — 211 с.
  • Вып. 2. — 2003. — 359 с.
 32. Библиотечное дело и краеведение: Сборник научных трудов / Ред. кол.: П. Т. Тронько, А. А. Непомнящий, А. Р. Эмиров и др. — Киев; Симферополь: Крымское учебно-педагогическое гос. изд-во. Вып. 1-4, 1999 — 2003. (Видається спільно з Республіканською кримськотатарською бібліотекою ім. І. Гаспринського та Фондом підтримки бібліотек Криму).

Основні видання та публікації про наукову діяльність Бібліотеки
Монографії:
 1. Дубровіна Л. А., Онищенко О. С. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1918-1941 / НАНУ. НБУВ. — К.: НБУВ, 1998. — 336 с.
 2. Вони ж. Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1941-1964). — К., 2003.
   
  Бібліографічні покажчики:
 3. Центральна наукова бібліотека ім. В. І. Вернадського Академії наук України, 1918-1993 рр.: Бібліогр. покажч. / Уклад.: І. Г. Шовкопляс та ін. — К., 1993. — 299 с.
 4. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 1918-1998: Бібліогр. покажч. літ. за 1993-1998 рр. / Уклад. Н. М. Погребецька; Відп.ред. В. Ю. Омельчук. — К., 1998. — 165 с.
 5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського (1993-2003 рр.): Науково-бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. Н. М. Погребецька; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К.: НБУВ, 2005. — 518 с.
   
  Статті:
 6. Онищенко О., Дубровіна Л. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського в 1918-1998 рр.: основні етапи розвитку // Бібл. вісник. — 1998. — № 5. — С. 5-17.
 7. Онищенко О., Попроцька В. Наукова діяльність Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (1993-1998) // Бібл. вісник. — 1998. — № 3. — С. 6-13.
 8. Онищенко О., Попроцька В. Основні підсумки наукової діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібл. вісник.
  • 2000. — № 2. — С. 6-15.
  • 2001. — № 2. — С. 3-14.
  • 2002. — № 3. — С. 3-15.
 9. Солонська Н. Г. Попроцька В. Г. Від бібліотеки Ярослава Мудрого — до Національної бібліотеки України // Дивослово. — 2001. — № 10. — С. 66-69.
 10. Попроцкая В. Г. Научная и издательская деятельность Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Вестник БАЕ. — 2003. — № 1. — С. 60-65.