Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2004 році

 1. Бібліотеки Києва в період нацистської окупації (1941-1943): Дослідження. Анотований покажчик. Публікації документів / Укл.: Л. А. Дубровіна, Н. І. Малолєтова; Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, ЦДА вищих органів влади та управління України; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К., 2004. — 813 с.
  У комплексному науковому виданні вперше представлені документи з історії бібліотек Києва періоду нацистської окупації 1941-1943 рр. Оперативного штабу окупованих східних областей, рейхскомісара України, Київської міської управи, які зберігаються в київських архівах. Видання складається з трьох частин. Перша — містить дослідження, в яких розкрито проблему бібліотек у контексті війни, поблікуються наукові розвідки з історії бібліотек і бібліотечної справи та огляди архівних фондів, що зберігаються в Києві та Берліні; у другій частині репрезентовано анотований покажчик архівних документів, що всебічно розкриває склад і зміст документів; третя частина — це публікації документів про нацистську діяльність щодо бібліотек у Києві та Україні в цілому. У праці висвітлені основні напрями нацистської політики в галузі культурного освоєння окупованих територій, організацій "захисту" та переміщення книжкових культурних цінностей, аспекти використання книжкових фондів.
 2. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Наукові видання у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2004. — 179 с.
  Монографію присвячено комплексному дослідженню масивів наукових видань як специфічної моделі наукового знання та основи документного фонду всього періоду розвитку Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Висвітлено основні етапи розвитку системи комплектування Бібліотеки, розкрито джерела і способи отримання наукових видань, визначено стратегію формування фонду наукових видань універсальної наукової бібліотеки загальнодержавного рівня.
 3. Газети України 1930-1934 рр. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Каталог: У 2 ч. / Авт.-укл.: Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, О. С. Лук'янчук; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — Київ, 2004.
  • Ч. 1. — 853 с.
  • Ч. 2. — 986 с.
  Каталог містить 9177 назв періодичних видань, в яких наведено бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. Крім того, до нього включено одноденні випуски, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки.
 4. Івченко Л. В. Реконструкція нотної колекції графа О. К. Розумовського за каталогами XVIII сторіччя / НАН України; Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського / О. С. Онищенко (гол. ред.). — К.: НБУВ, 2004. — 644 с. : ноти — (З історії музичної спадщини України; Нотне зібрання Розумовських з фондів Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського (XVIII — початок XIX сторіччя); Вип. 1).
  У праці висвітлено внесок представників родини Розумовських в музичну культуру ХУІІІ — початку ХІХ ст., досліджено фонд нотниці Розумовських, відтворено ймовірну історію комплектування та побутування. Проаналізовано й археографічно описано рукописні каталоги ХУІІІ ст. з колекції інструментальної музики О. К. Розумовського, що є одними з перших зразків вітчизняної музичної бібліографії і, водночас, видатними пам'ятками світової музичної бібліографії (каталоги подаються також у вигляді факсимільних копій).
 5. Книга в Україні, 1861-1917: Матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 6 "Е, Є, Ж" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К., 2004. — 266 с.
  Шостий випуск видання містить бібліографічний опис видань (літери "Е, Є, Ж"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено книги, брошури, навчальні посібники, підручники, довідкові видання, словники, праці наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань.
 6. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Матеріали до бібліографії (Сер. ХІХ-ХХ ст.) / Авт.-укл.: Т. В. Куриленко, Н. І. Мельник, О. М. Яценко; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т біогр. досліджень; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К., 2004. — 365 с. — (Джерела укр. біографістики; Вип. 1).
  У започаткованому виданні систематизовано широке коло джерел, що містять біографічну інформацію про діячів історії та культури України. Увійшло понад тисячу книжкових видань середини ХІХ — ХХ ст., що знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. До кожного з них подано анотацію, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на наявність бібліографічного матеріалу, його характер, структуру, а також допоміжного апарату, іконографії тощо.
 7. Ковальчук Г. І. Книжкові пам'ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах. — К.: НБУВ, 2004. — 644 с.
  У монографії розглядаються основні питання формування, складу і змісту, специфіки наукового опрацювання (бібліотечного, бібліографічного та книгознавчого), збереження фондів стародруків, рідкісних та цінних видань ХІХ-ХХ ст., принципи діяльності відповідних підрозділів наукових бібліотек. Значна увага приділена визначенню основних термінів та понять у цій галузі знань, передусім "рідкісна книга", "цінна книга", "книжкова пам'ятка" тощо, якими оперує книгознавство. Ці питання пов'язуються з діяльністю в рамках міжнародних та вітчизняних програм реєстрації книжкових пам'яток.
 8. Наукові бібліотеки України: Довідник / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. Координац. бюро ЕСУ; Укл.: А. А. Свобода, Л. І. Загородня, Н. Б. Захарова, Н. В. Попович, О. В. Савченко; Редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) та ін. — К., 2004. — 472 с.
  Довідник містить грунтовну аналітичну інформацію про наукові бібліотеки України: історію формування наукових зібрань, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань, склад і структуру довідково-пошукового апарату, наукову та науково-інформаційну діяльність бібліотек, сучасні інформаційні технології, що застосовуються для задоволення потреб користувачів.
 9. Стрішенець Н. В. Англо-український словник-довідник бібліотечно-інформаційної термінології. — К., 2004. — 329 с.
  Словник містить близько 6000 термінів з бібліотекознавства, бібліографії, інформатики, а також суміжних галузей: книгознавства, видавничої діяльності, архівознавства.
 10. Таблиці територіальних типових поділів / І. І. Багрій, А. Г. Бровкін, Л. В. Головіна, І. А. Зарічняк, О. К. Коваленко; НАН України. НБУВ; Гол. ред.: О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2004. — 769 с. — (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського).
  "Рубрикатор Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського" — варіант "Робочих таблиць класифікації", який використовується у технологічному циклі бібліотечного опрацювання документів в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, для організації довідково-пошукового апарату, у виконанні інформаційних запитів користувачів та інформаційному пошуці. "Таблиці" є складовою частиною "Рубрикатора НБУВ" та призначені для розкриття регіонального аспекту змісту документів з метою забезпечення тематичного пошуку за територіальними ознаками.
  Видано чотири випуски збірників наукових праць, у т. ч. за назвами:
 11. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 12 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — К.: НБУВ, 2004. — 310 с.
 12. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 13 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. АБУ; Редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — К.: НБУВ, 2004. — 567 с.
 13. Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 9 / Ред. кол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін. — К.: НБУВ, 2004. — 276 с.
 14. Бібліотечна справа та краєзнавство: Збірник наукових праць. Вип. 5 / Ред. кол.: П. Т. Тронько, А. А. Непомнящий, А. Р. Еміров та ін. — Київ; Сімферополь: ДОЛЯ, 2004. — 184 с. (видається спільно з Республіканською кримськотатарською бібліотекою ім. І. Гаспринського та Фондом підтримки бібліотек Криму).
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник" — 6 номерів, загальним обсягом 39,16 обл. — вид. арк. (гол. ред. — акад. НАН України О. С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело" — 24 номери загальним обсягом 300 обл.-вид. арк. (гол. ред. — чл.-кор. НАН України В. В. Петров; заст. гол. ред. — акад. НАН України О. С. Онищенко) (Видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Комп'ютерний журнал "Україна: події, факти, коментарі" — 21 випуск.