Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2005 році

 1. Віктор Іванович Трефілов / НАН України. Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: О. М. Василенко, Л. М. Грищишина, В. В. Картузов; Відп. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2005. — 211 с. - (Біобібліографія вчених України).
  У виданні висвітлено основні етапи життя, творчий доробок та досягнення наукової школи В.І. Трефілова, доктора фіз-мат. наук, професора, академіка НАН України та семи Міжнародних академій наук, який з 1973 по 2001 рік був директором Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України.
 2. Гальченко О. М. Оправа східнослов'янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Наук. ред.: Л. А. Дубровіна, Н. М. Зубкова. — К.: НБУВ, 2005. — 376 с.
  Монографію присвячено практично маловивченій галузі вітчизняної кодикології та книгознавства, а саме вивченню середньовічної оправи східнослов'янських рукописних книг та стародруків як матеріального об'єкта, техніці виготовлення та оздобленню. На підставі існуючих матеріалів з історії інтролігаторства та власних спостережень авторка спробувала вперше у вітчизняній науці представити, як розвивалося впродовж віків східнослов'янське інтролігаторство взагалі і українське зокрема.
 3. Горовий В. М. Особливості розвитку соціальних інформаційних баз сучасного українського суспільства. — К.: НБУВ, 2005. — 300 с.
  У монографії йдеться про розвиток системи соціальних інформаційних баз у час переходу людства до постіндустріального періоду розвитку. В зв'язку з цим розглядаються певні тенденції змін у процесі суспільної трансформації системи українських інформаційних баз традиційних протягом багатьох століть місць збереження всякої фіксованої інформації — бібліотек і перетворення їх у наш час у загальносуспільні інформаційні центри. Розглядаються також позитивні і негативні сторони впливу глобальних процесів на українські інформаційні бази і суспільство в цілому, перспективи їх розвитку і позиціювання в міжнародному інформаційному просторі.
 4. Збереження бібліотечних і архівних фондів у несприятливих екологічних умовах: Інструктивно-метод. рекоменд. / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Авт.: А. Г. Бровкін, Л. М. Волосатих та ін.; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К.: НБУВ, 2005. — 33 с.
  В основу рекомендацій покладено результати наукових досліджень на тему "Вплив екологічних умов на стан збереження документів", проведених співробітниками Центру консервації і реставрації НБУВ відповідно до завдань Програми збереження бібліотечних і архівних фондів України на 2000-2005 рр.
 5. Історія Києва у довідково-бібліографічних виданнях Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: Анот. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Укл. В. А. Шкаріна. — К.: НБУВ, 2005. — 88 с.
  Видання відображає основні джерела довідкової та бібліографічної інформації з історії Києва українською та російською мовами, що зберігаються у відділі довідково-бібліографічного обслуговування Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. На допомогу історикам, краєзнавцям, усім, хто цікавиться минулим міста.
 6. К   Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування / Н. О. Артюшенко, А. Г. Бровкін, С. В. Галицька, І. А. Зарічняк (відп. за вип.); НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Гол. ред. О. С. Онищенко. - К.: НБУВ, 2005. — 587 с. — (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського).
  "Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ)" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, у виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки та інформаційному пошуку. Розділ "К Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування" — це розділ основних таблиць, який входить до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації документів з питань технології металів, машинобудування і приладобудування.
 7. Книга в Україні, 1861-1917: Матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 7 "З, И, І, Ї" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: С. Й. Петров, С. С. Петров; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К.: НБУВ, 2005. — 403 с.
  Сьомий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "З, И, І, Ї"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань.
 8. Мяскова Т. Бібліотека Імператорського університету Св. Володимира: з історії комплектування (1834-1927 рр.) / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.: НБУВ, 2005. — 184 с.
  Монографію присвячено питанням історії та комплектування бібліотеки Імператорського університету Св. Володимира. Визначено основні етапи розвитку бібліотеки у взаємозв'язку з історією Університету. На підгрунті комплексного дослідження архівних джерел вивчено історію, особливості формування бібліотеки, перелік та склад колекцій, що надійшли до її фондів. Встановлено основні джерела комплектування бібліотеки, а також принципи відбору наукової літератури. Висвітлено сучасний стан колекцій бібліотеки колишнього Імператорського університету Св. Володимира.
 9. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (1993-2003 рр.): Науково-бібліографічний покажчик видань бібліотеки та літератури про її діяльність / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. Н. М. Погребецька; Наук. ред. В. Ю. Омельчук. — К.: НБУВ, 2005. — 518 с.
  До покажчика ввійшли праці співробітників НБУВ та інших авторів, в яких безпосередньо висвітлюються історія та діяльність бібліотеки; праці загального характеру, теоретичні і науково-методичні праці співробітників з різних аспектів бібліотечної справи, а також дослідження, в яких використовуються архівні матеріали і фонди бібліотеки.
 10. Перелік документів, що утворюються в діяльності НАН України та її установ, із зазначенням строків зберігання документів / Л. М. Яременко (кер.), О. Г. Мітюков, В. В. Сендик, Л. Є. Варшавська, Л. С. Воловник та ін.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства; Гол. ред. О. С. Онищенко. — К.: НБУВ, 2005. — 279 с.
  Перелік є основним нормативним документом для установ, організацій і підприємств при визначенні строків зберігання документів та їх відбирання для внесення до складу Архівного фонду НАН України. У переліку визначені види і різновиди документів, що утворюються в науково-організаційній, науково-дослідній та управлінській діяльності академічних установ різних рівнів, — Президії та відділень НАН України, регіональних наукових центрів НАН України; наукових, науково-виробничих та науково-допоміжних установ; визначено диференційовані строки зберігання документів для цих груп установ.
 11. Петро Тимофійович Тронько: Біобібліографічний покажчик / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад. Л. І. Тіманова; Гол. ред. кол. І. Ф. Курас. — К. : НБУВ, 2005. — 193 с. — (Біобібліографія вчених України).
  Видання знайомить з головними життєвими віхами та діяльністю П. Т. Тронька — Героя України, державного, громадсько-політичного діяча, відомого українського історика, академіка НАН України.
 12. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2004 році: Інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 10 / Авт.: Т. Л. Кулаковська, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; Відп. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. — К.: НБУВ, 2005. — 144 с.
  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань. До нього ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці, довідкова інформація про бібліотечно-інформаційні підрозділи НДУ з характеристикою складу та обсягу документно-інформаційних фондів і можливостей використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет, список законодавчих документів у галузі бібліотечної справи та науково-інформаційної діяльності, публікацій співробітників НБУВ та НДУ з питань бібліотечно-інформаційної діяльності.
 13. Сербські фольклор і література в українських перекладах та дослідженнях. 1837-2004: Матеріали до бібліографії / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Редкол.: О. С. Онищенко (голова) та ін.; Уклад.: Д. Айдачич, Н. Дацькова, Т. Добко, Н. Моісеєнко та ін. — К.: НБУВ, 2005. — 267 с.
  У покажчику подано відомості про праці вчених та фахівців, які відображають українсько-сербські зв'язки в галузі літератури та фольклору, переклади творів сербських письменників та творів сербської народної творчості українською мовою. Включено книги, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, енциклопедій, довідників, газет українською, російською та сербською мовами, видані на теренах України, а також роботи українських учених, опубліковані поза межами України за період з 1837 до 2004 р.
 14. Українсько-сербські історико-культурні взаємозв'язки: Каталог книжкової виставки з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Уклад.: І. Д. Войченко та ін. — К.: НБУВ, 2005. — 109 с.
  У каталозі представлено рукописи з Інституту рукописів НБУВ, кириличні видання, стародруки, видання українською, сербською, церковнослов'янською, болгарською, російською, англійською, латинською, румунською, французькою, німецькою мовами, що охоплює весь історико-культурний період розвитку взаємин двох народів від найдавніших часів до сьогодення.
 15. Шамрай М. Маргіналії в стародруках кириличного шрифту 15-17 ст. з фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / НАН України. Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; Ред. кол.: О. С. Онищенко (голова) та ін. — К.: НБУВ, 2005. — 332 с.
  Праця є публікацією маргіналій (записів на берегах книг) у стародрукованих виданнях 15-17 ст., що насичені різноманітними відомостями. Покрайні записи на примірниках є основним джерелом пізнання шляхів розповсюдження книги й характеру її сприйняття різними верствами населення. Водночас читацькі записи - цінне історичне джерело, особливо в галузі історії культури.
  Видано п'ять випусків збірників наукових праць, у т. ч. за назвами:
 16. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 3. / Редкол.: А. С. Онищенко (пред.) и др. — К.: НБУВ, 2005. — 363 с.
  У статтях збірника розглядаються різні аспекти діяльності бібліотек і інформаційних центрів академій наук, відбивається трансформація цих науково-інформаційних установ у системоутворюючі елементи інформаційної сфери суспільства, аналізується їх роль у системі інформаційних комунікацій, простежуються й узагальнюються нові тенденції кумуляції, аналітико-синтетичної обробки, збереження і багатоаспектного використання даних і знань в інформаційних системах когнітивного типу. Розглядається вплив інновацій на зміну структури і функцій сучасної бібліотеки, якісні зміни в інформаційному забезпеченні наукових досліджень. Велика увага приділяється проблемам міжнародного співробітництва бібліотек, збереження книжкових і електронних зібрань.
 17. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Вип. 14 / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. АБУ; Редкол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. — К.: НБУВ, 2005. — 889 с.
  Збірник містить статті, в яких висвітлюються проблеми наукового забезпечення інноваційного розвитку бібліотек; інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек; бібліотечних технологій інформаційного сервісу та інтеграції науково-інформаційних ресурсів; науково-інформаційного забезпечення інноваційної діяльності бібліотек. Розглядаються також роль історико-культурної спадщини у формуванні стратегії суспільних перетворень та проблеми української біографістики.
 18. Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Вип. 10 / Ред. кол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) та ін. — К.: НБУВ, 2005. — 471 с.
  Публікації збірника є результатами вивчення та наукової реконструкції унікальних архівних, рукописних та книжкових фондів, що зберігаються в НБУВ.
 19. Українська біографістика: Збірник наукових праць. Вип. 3 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біографічних досліджень. Українське біографічне товариство. — К.: НБУВ, 2005. — 374 с.
  Збірник є продовженням серії видань, присвячених теоретичним і методичним проблемам біографістики як окремої історичної дисципліни. Проаналізовано стан і перспективи розвитку біографічних досліджень в Україні, висвітлено завдання створення в Україні національного електронного біобібліографічного науково-інформаційного ресурсу — "Українського біографічного архіву". Збірник містить велику кількість біографічних статей, оригінальних біографічних та генеалогічних розвідок.
 20. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 1 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. МАНМ. — К.: НБУВ, 2005. — 344 с.
  Збірник містить статті, в яких розглядаються проблеми філософії, соціології, права, історії, мовознавства, літературознавства, книгознавства, геофізики, гідробіології, клітинної інженерії тощо. Висвітлюються теоретичні і практичні питання історико-культурних зв'язків України і Республіки Македонія, результати досліджень у галузі україністики і македоністики. У збірнику також вміщено наукові доповіді, виголошені на Міжнародній науковій конференції "Роль науки у соціальній трансформації суспільств України і Республіки Македонія" (Київ, 31 травня — 7 червня 2004 р.).
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник", 6 номерів — 41,2 обл. — вид. арк. (гол. ред. — акад. НАН України О. С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело", 24 номери — 300 обл.-вид. арк. (гол. ред. — чл.-кор. НАН України В. В. Петров; заст. гол. ред. — акад. НАН України О. С. Онищенко) (Видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал "Україна: події, факти, коментарі", 23 випуски — 100 обл.-вид. арк.