Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2006 році

 1. Булатова С. О. Книжкове зібрання роду польських магнатів Яблоновських у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут рукопису. — К.: НБУВ, 2006. — 334с. : іл.
  Монографію присвячено історії бібліотечного зібрання роду польських магнатів Яблоновських. Висвітлюється походження, формування та розвиток зібрання протягом ХVІІ-ХХ ст. у періоди приналежності його різним представникам роду Яблоновських, встановлені їхні науково-культурні уподобання та зв'язок з наповненням книжкового фонду. Приділяється увага реконструкції складу зібрання в різні періоди, аналізу шляхів комплектування та його історико-культурному значенню. Проаналізовано значний обсяг першоджерел з українських і польських книго- та архівосховищ, у додатках представлені описи власницьких книжкових знаків у виданнях зібрання.
 2. Дениско Л. М. Бібліотека Київської духовної академії (1819-1919) / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / О. С. Онищенко (наук. ред.). — К.: НБУВ, 2006. — 224 с. — Бібліогр.: с. 125-203.
  У монографії висвітлено історію бібліотеки Київської духовної академії за весь період її існування (1819-1919), формування книжкового фонду та його класифікації, встановлено персональний склад бібліотекарів, їхні життєписи і внесок у розвиток бібліотеки. Подано також біобібліографічні матеріали до біографій найвидатніших бібліотекарів Київської духовної академії та список облікових документів бібліотеки.
 3. Мищак І. М. Архівна справа в Україні середини 1940-х — середини 1960-х років (історичний нарис) / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / Я. С. Калакура (наук. ред.). — К.: НБУВ, 2006. — 188 с. — Бібліогр.: с. 161-185.
  На основі дослідження історії архівної справи та аналізу архівних джерел розглянуто основні етапи та напрями діяльності архівістів у 1940-х — 1960-х рр. Висвітлено повоєнну відбудову мережі архівних установ та налагодження архівної роботи. Проаналізовано особливості розвитку архівної справи в Україні в роки хрущовської "відлиги".
 4. Ціборовська-Римарович І. О. Родові шляхетські бібліотеки Правобережної України XVIII століття (Вишневецьких-Мнішків, Потоцьких, Мікошевських): історична доля та сучасний стан / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К.: НБУВ, 2006 р. — 396 с.
  Монографію присвячено історії трьох родових шляхетських бібліотек, які постали в Україні у XVIII ст. — князів Вишневецьких — графів Мнішек із Вищневецького замку, магнатів Потоцьких із Тульчинського маєтку та шляхтичів Мікошевських із Трусилівки на Волині, і формувалися під впливом ідей доби Просвітництва. На широкій джерельній базі вперше проведено комплексне історико-книгознавче дослідження названих книгозбірень, яке включає бібліографічну та історико-книгознавчу реконструкцію складу фондів, окреслення шляхів їхнього комплектування, ролі і функції родової бібліотеки та книжкових зібрань, сформованих на основі їхніх фондів як історико-культурних пам'яток.
 5. Ляшко С. М. Біографічна довідкова справа в Україні (60-ті рр. XIX — 40-і рр. XX ст.): Нариси / НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Ін-т біогр. досліджень.- Запоріжжя: Дике Поле, 2006. — 88 с.
  Показано процес функціонування та розвитку довідкової біографістики в Україні на прикладах громадської організації — біографічного гуртка В. Б. Антоновича, наукової установи УАН-ВУАН — Постійної комісії для складання Біографічного словника України (1918-1933) та державної установи — редакції Української радянської енциклопедії (1930-1934), загальна мета, методична та практична діяльність яких були спрямовані на підготовку національного біографічного словника та інших довідкових видань.
 6. Кашеварова Н., Малолетова Н. Деятельность Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга в оккупированной Европе в период Второй мировой войны: Справочник-указатель архивных документов из киевских собраний / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Госкомархив Украины. — К.: НБУВ, 2006. — 577с.
  У довіднику розкривається склад і зміст київського, найбільшого з відомих, масиву документів Оперативного штабу рейхсляйтера Розенберга, що здійснював у період Другої світової війни тотальну конфіскацію та привласнення Третім рейхом культурних і наукових цінностей, створення ідеологічних обгрунтувань завоювань рейху. Він зберігається в Києві, у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України і налічує понад 100 тис. документів. Крім того, у Довіднику представлені документи, пов'язані з діяльністю Оперативного штабу, що зберігаються в фонді рейхскомісара України. Довідник містить поглиблену інформацію про діяльність Штабу як в окупованих східних, так і в західних областях Європи. Розрахований на широке коло дослідників Третього рейху.
 7. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 8, ч. 1 "К-Кн" / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Уклад.: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю.Омельчук. — К.: НБУВ, 2006. — 408с. — (Національна бібліографія України).
 8. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 8, ч. 2 "Ко-Кя" / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Уклад.: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю.Омельчук. — К.: НБУВ, 2006. — 492с. — (Національна бібліографія України).
  Восьмий випуск (чч. 1 та 2) покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "К-Кя"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 роки. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань.
 9. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 9 "Л" / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Уклад.: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю.Омельчук. — К.: НБУВ, 2006. — 340 с. — (Національна бібліографія України). (17,62 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 966-02-3241-1 (серія); ISBN 966-02-4177-1 (Вип. 9).
  Дев'ятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Л"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 роки.
 10. Донець О.М. Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1923-1958): Каталог / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. — К.:НБУВ, 2006.- 162 с.: вкл. 28 с.
  Каталог є першим в Україні науково-бібліографічним виданням, що презентує зібрання радянського лубка 1923-1958 рр. Він містить відомості про історію та основні етапи розвитку цього виду масової друкованої графіки; загальну характеристику зібрання; допоміжний довідковий аппарат та ілюстрований додаток.
 11. Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Матеріали до бібліографії (2001-2003 рр.) / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. Інститут біографічних досліджень / Авт.-уклад.: Н.І.Мельник-Любовець, О.М.Яценко; О.С.Онищенко (голова редкол.). — К.: НБУВ, 2006. — 204 с. — (Серія "Джерела української біографістики"; Вип. 2).
  У другому випуску систематизовано широке коло джерел, що містять біографічну інформацію про діячів історії та культури України. У книгу увійшло понад 400 книжкових видань, які вийшли у світ на території України за період 2001-2003 рр. ы знаходяться у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. До кожного з них подано анотацію, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на наявність біографічного матеріалу, його характер, структуру, а також допоміжного апарату, іконографії тощо із зазначенням шифрів зберігання.
 12. Матеріали до Українського біографічного словника. Короткі біографічні довідки. Випуск 1. "А". — К.: НБУВ, 2006. — 259 с.
  Книга являє собою збірник коротких біографічних довідок на літеру "А", підготовлених Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського для електронної версії Українського біографічного словника, що формується на інформаційному веб-порталі НБУВ. Збірник вміщує понад 330 біографій українців і осіб іншого етнічного походження та іноземців, чия діяльність була пов'язана з Україною.
 13. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2003-2004 рр.): Систематичний покажчик / НАН України. Національна б-ка України імені В.І.Вернадського; Уклад.: Р.Л.Красій, Н.І.Малолєтова, О.В.Полякова. — К.:НБУВ, 2006. — 425 с.
  Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування за 2003-2004 рр. до фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
 14. Підрозділ "М1 Технологія деревини" / Н.О.Артюшенко, А.Г.Бровкін (кер.), С.В.Галицька, І.А.Зарічняк (відп. за вип.) / НАН України. Національна б-ка України ім. В.І.Вернадського; Гол. ред.: О.С.Онищенко. — К.: НБУВ, 2006. — 198с. — (Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського).
  "Рубрикатор НБУВ" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки, інформаційному пошуку. Складається з 3-х частин: систематичної, алфавітної, довідкової.
 15. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2005 році: Інформаційно-аналітичний огляд / Національна б-ка України імені В.І.Вернадського; Авт.: А.А.Свобода, Н.І.Смаглова, Г.І.Солоіденко, Т.Л.Кулаковська; Відп. ред. О.В.Воскобойнікова-Гузєва. — К.:НБУВ, 2006. — Вип. 11. — 121 с.
  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань, підготовлених за матеріалами звітів про діяльність підрозділів НАН України. До випуску увійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці, довідкова інформація про бібліотечно-інформаційні підрозділи НДУ з адресними відомостями, характеристикою складу та обсягу документно-інформаційних фондів і можливостей використання інформаційних ресурсів мережі Інтернет; подана консультація з організації роботи з консервації документів, інформація про заходи з підвищення кваліфікації бібліотечних фахівців.
 16. Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України. Вип. 4 / Авт.-укладачі: Т.Л.Кулаковська, А.А. Свобода, Н.І. Смаглова, Г.І. Солоіденко; Відп. ред. О.В.Воскобойнікова-Гузєва.- К.: НБУВ, 2006. -150 с.
  Збірник продовжує серію видань, яка виходить з 1997 р. До четвертого випуску увійшли законодавчі та нормативні документи з бібліотечної справи і науково-інформаційної діяльності.
  Видано чотири випуски збірників наукових праць, у т. ч. за назвами:
 17. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 4 / Редкол.: А.С.Онищенко (пред.) и др. — К.: НБУВ, 2006. — 438 с.
  Автори статей даного випуску спираються на підсумки проведених досліджень, практичний досвід реалізації наукових проектів, узагальнюють досягнення бібліотек національних академій наук, інших великих бібліотек та центрів у розвитку інформаційної сфери суспільства, формуванні єдиного інформаційно-інтелектуального простору; простежують нові тенденції кумуляції, аналітико-синтетичної обробки, збереження і багатоаспектного використання даних і знань в інформаційних системах когнітивного типу, які розвиваються як результат використання сучасних інтелектуальних інформаційних технологій. Традиційно значну увагу приділено історії бібліотек. проблемам їх міжнародного співробітництва, видання наукової літератури як бази розвитку книгообміну та зміцнення наукових зв'язків академій, питанням розвитку термінології і стандартизації. Збірник містить 10 статей співробітників НБУВ.
 18. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Бібліотеки Національної академії наук України: історія і сучасність / НАН України. Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; АБУ; Редкол.: О.С.Онищенко (гол.) та ін. — К.: НБУВ, 2006. — Вип. 15. — 368 с.
  У збірнику вміщені матеріали, які висвітлюють історію бібліотек системи Національної академії наук України як невід'ємну частину історії інститутів, життя Академії в цілому, складову культурного будівництва в державі. Більшість авторів подає відомості про час заснування бібліотеки наукового закладу, його перших директорів і засновників, літературу, яка становила ядро фонду бібліотеки, про вчених, колекції яких зберігаються в бібліотеці, завідувачів і співробітників бібліотек, внесок кожного в становлення певних напрямів діяльності, простежують, як світові і вітчизняні суспільно-політичні події і процеси позначились на долі бібліотек, осмислюють сучасні інноваційні явища в їх діяльності. Збірник містить 7 статей співробітників НБУВ та 23 — бібліотек мережі науково-дослідних установ НАН України.
 19. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип. 16 / НАН України. Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського. АБУ; Редкол.: О.С.Онищенко (гол.) та ін. — К.:НБУВ, 2006. — 608 с.
  Збірник містить статті, в яких висвітлюються проблеми інформаційних технологій у системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки; бібліотечно-інформаційних технологій обробки знань та інтелектуалізації пошукових систем; технології формування інформаційних ресурсів рукописної, друкованої, електронної україніки; технології формування і використання ресурсів електронного українського біографічного словника; інноваційні технології збереження інформаційних ресурсів.У збірнику вміщено 34 статті співробітників НБУВ.
 20. Слов'янські обрії: Міждисциплінарний збірник наукових праць. Вип. 1 / НАН України. Український комітет славістів. Національна б-ка України імені В.І.Вернадського. К.: НБУВ, 2006. — 588 с.
  У науковому міждисциплінарному збірнику в галузі славістики висвітлюється широке коло питань історії та культури слов'ян, а також їхніх взаємин з іншими народами, представлені наукові статті, рецензії та інформаційні повідомлення.
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник", 6 номерів — 37,42 обл. — вид. арк. (гол. ред. — акад. НАН України О.С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело", 24 номери — 300 обл.-вид. арк. (гол. ред. — чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. ред. — акад. НАН України О.С. Онищенко) (Видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал "Україна: події, факти, коментарі", 23 випуски — 100 обл.-вид. арк..