Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2007 році

 1. Національна академія наук України: проблеми розвитку та входження в європейський науковий простір / НАН України. Центр досліджень наук.-тех. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Авт.: О.С.Онищенко, Б.А.Маліцький, В.І.Попик, В.І.Онопрієнко та ін.; Наук. ред.: О.С.Онищенко, Б.А.Маліцький. — К., 2007. — 704 с.
  У монографії розглядається досвід функціонування НАН України в широкому контексті взаємодії традицій і новацій в організації фундаментальних досліджень, історія створення й досвід функціонування європейських академій і центрів фундаментальних досліджень, сучасні зрушення в європейському науковому просторі під впливом європейської інтеграції та її наслідків у національних наукових системах, зміни у співвідношенні фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку економіки в країнах ЄС. Під цим кутом зору висвітлюється досвід організації фундаментальних досліджень у НАН України та її внесок в інноваційний розвиток економіки. У методичному плані сучасний стан Академії наук оцінюється на основі соціологічних досліджень і аналізу статистики, виявлення громадської думки щодо науки і академій наук. На цьому грунті формулюються висновки щодо перспектив виходу на передній край досліджень, виявляються організаційні вади, визначаються шляхи реформування НАН України з врахуванням і збереженням її здобутків та досвіду, місце і роль НАН України в інноваційному розвитку економіки, умови і перспективи інтеграції НАН України в європейський науковий простір.
 2. Гнатенко Л. А. Слов'янська кирилична рукописна книга XIV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: каталог: кодиколого-орфографічне дослідження: палеографічний альбом / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / О.С.Онищенко (голова ред.кол.). — К. : НБУВ, 2007. — 266 с.
  У виданні представлено наукові археографічні описи та кодиколого-орфографічне дослідження 35-ти слов'янських кириличних рукописних кодексів та уривків ХІV ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського з розширеним науковим апаратом. Подано палеографічний альбом, в якому вміщено в хронологічній послідовності 59 ілюстрацій зі зразками текстів та почерків писців усіх рукописів.
 3. Міщук С. М. Рукописні та книжкові зібрання Волині у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: історія, склад, наукове дослідження / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 242 с.
  У монографії розглядаються бібліотечні колекції й архіви чисельних духовних та світських установ, приватних осіб і громадських організацій Волині ХІХ — початку ХХ ст., які зберігались в 1900-1932 рр. у Волинському дослідному краєзнавчому музеї. Це, зокрема: книжкові та рукописні фонди Волинської православної духовної семінарії, архів і бібліотека Луцько-Житомирської римсько-католицької духовної семінарії, Луцької капітули, Житомирського кафедрального собору, Луцько-Житомирських біскупів, архів і бібліотека баронів Шодуарів, зібрання Товариства дослідників Волині та Церковно-археологічного товариства (Волинського єпархіального книгосховища), рукописна збірка Житомирського російського драматичного товариства, конфесійні памятки ХVІІ-ХІХ ст., літургічні пам'ятки ХVІІ-ХVІІІ ст. з монастирів та церков Житомирщини. Включення цієї спадщини в сучасний культурний процес є важливим завданням української науки.
 4. Історія Національної академії наук України (1941-1945) / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Інститут архівознавства; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського / О.С.Онищенко (відп.ред.), Л.М.Яременко та ін. (упоряд.). — К., 2007.
  • Ч. 1: Документи і матеріали. — 808 с.
  • Ч. 2: Додатки. — 576 с.
  Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, мемуарні джерела, що характеризують діяльність АН УРСР у період 1941-1945 рр. Вперше пропонуються документи, які відображають діяльність наукових установ та окремих науковців на окупованих територіях України.
 5. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 10 "М" / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю.Омельчук. — К., 2007. — 486 с.
  Десятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "М"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань.
 6. Бодак О. П. Архів Михайла Брайчевського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Каталог / НАН України. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Інститут рукопису. — К., 2007. — 410 с.
  Видання присвячене архівній спадщині відомого українського історика, культуролога, філософа, громадського діяча, одного з найяскравіших представників наукової та культурної еліти України другої половини ХХ ст. Михайла Брайчевського, що зберігається в Інституті рукопису НБУВ. Структура каталогу обумовлена видовим складом документів архіву, укладених за основними принципами систематизації матеріалів особових архівних фондів. Переважна більшість документів з фонду М.Ю.Брайчевського залучається до наукового обігу вперше. Науково-довідковий апарат видання включає іменний, географічний покажчики, а також покажчик установ та організацій.
 7. М2/7 Виробництва легкої промисловості / Н.О.Артюшенко, А.Г.Бровкін (кер.), С.В.Галицька, І.А.Зарічняк (відп. за вип.) / НАН України. Національна б-ка України ім. В.І.Вернадського; Гол. ред.: О.С.Онищенко — К., 2007. — 375 с.
  "Рубрикатор НБУВ" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки, інформаційному пошуку. Складається з 3-х частин: систематичної, алфавітної, довідкової.
 8. Культур-Ліга: художній авангард 1910-1920-х років: Каталог / Уклад.: Г. Казовський, Н. Щеколдіна; Наук. ред.: С. Захаркін, І. Сергєєва. — К.: Дух і літера, 2007. — 363 с.
  Каталог-альбом "Культур-Ліга: художній авангард 1910-1920-х років" представляє єврейське авангардне мистецтво першої чверті ХХ ст., створене митцями в Києві. До каталогу увійшли статті провідних дослідників, присвячені вивченню творчого доробку окремих художників і діяльності "Культур-Ліги" в цілому, репродукції живопису і графіки, власне каталог творів. Kаталог-альбом є фактом повернення до видатної сторінки загальноукраїнської історії та культури, яка, водночас, свідчить про багатогранну взаємодію українського, єврейського і російського мистецтва із загальноєвропейським художнім процесом і повною мірою відзначає національні особливості і історичні процеси України 1910-1920-х років.
 9. Дениско Л. М. Автографи на книжках із колекції рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: Каталог / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007. — 134 с.
  У книзі опубліковано та описано автографи на книгах із колекцій рідкісних видань, яки зберігаються у відділі стародруків і рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Більшість автографів становлять власницькі та дарчі написи. Автографи є невід'ємною частиною рукописної спадщини відомих діячів історії та культури і можуть бути використані фахівцями у дослідницькій практиці.
 10. Савченко І. В. Українські нотні видання 1917-1923 років у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: науковий каталог / НАН України. Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / О.С.Онищенко (голова ред.кол.). — К.:НБУВ, 2007. — 384 с. — (З історії музичної спадщини Украіни). — Бібліогр.: с. 367-380.
  У ретроспективному науковому каталозі представлено бібліографічну інформацію про масив українських нотних видань зазначеного періоду. Висвітлено історію публікацій окремих сторінок творчої спадщини відомих та маловідомих авторів, розкрито імена багатьох анонімів, подаються посилання на автографи та інші важливі неопубліковані документи, аналітично описано зміст збірників, аналізується діяльність українських нотних видавництв та друкарень. Значна частина описаних нотних видань (близько 700) уводиться у науковий обіг уперше. Робота може стати основою зведеного каталогу українських нотних видань та створення національного репертуару українських нотних видань зазначеного періоду. Книга містить довідково-допоміжний апарат: покажчики авторів, назв, серій, видавництв і друкарень, місць видань, хронологічний, географічний, систематичний, персоналій, автографів, штампів та печаток.
 11. Енциклопедичні, довідкові та бібліографічні зарубіжні книжкові видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського і бібліотек науково-дослідних установ НАН України: Наук.-інформ. систематичний покажчик (Надходження 2003 — 2005рр.) / НАН України. Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського; Уклад.: О.Б. Вихристюк, О.С. Гур'янова, Р.Л. Красій, Н.І. Малолєтова. — К., 2006. — 211 с.
  Покажчик подає відомості про іноземні універсальні та галузеві енциклопедії, довідники, словники і бібліографічні посібники незалежно від року їх видання (крім країн СНД і Балтії), що надійшли до фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України протягом 2003 — 2005 рр.
 12. Методичні рекомендації для Державної реєстрації книжкових пам'яток України. Кириличні рукописні книги та стародруки / Укладачі: Н.П. Бондар, Л.А. Гнатенко, Л.А. Дубровіна, Н.М. Зубкова, О.А. Іванова. Передмова: Л.А. Дубровіна, Г.І. Ковальчук. — К., НБУВ, 2007. — 134 с.
  У виданні запропоновано загальні методичні засади та рекомендації щодо заповнення бази даних кириличних рукописних книг (ХІ-ХІХ ст.) та стародрукованих видань (ХV-ХVІІІ ст.) для Державного реєстру книжкових пам'яток України. Рекомендації є підсумком обговорення методики та методології здійснення археографічного та бібліографічного описів рукописних книг і стародруків на спеціальних семінарах, конференціях, нарадах, проведених на базі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та Національної парламентської бібліотеки України. Опис рукописних книг і стародруків має як спільну основу, так і відмінні специфічні засади, що знайшло відображення в структурі пропонованого видання, яке складається з двох самостійних частин.
 13. Антоненко І. П. Каталогізація електронних ресурсів: наук.-метод. посібник / І.П.Антоненко, О.В.Баркова; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К.:НБУВ, 2007. — 110 с.
  У посібнику подано науково-методичні рекомендації з каталогізації електронних ресурсів, які складаються з термінологічного визначення об'єктів каталогізації, їх уніфікації та типології, правил та форматного забезпечення представлення бібліографічної інформації. Текст супроводжується таблицями, які сприяють використанню стандартів бібліографічного опису та формату UNIMARC (УКРМАРК) для формування каталогізаційних записів на електронні ресурси. Базові терміни щодо видів і типів електронних ресурсів та супутні терміни подано у глосарії. Методика каталогізації опрацювання електронних ресурсів як специфічних об'єктів каталогізації проілюстрована широким спектром прикладів.
 14. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2006 році: Інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського; Авт.: Т.Л.Кулаковська, Н.І.Смаглова, Г.І.Солоіденко; Відп. ред. О.В.Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2007. — Вип. 12. — 132 с.
  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань, підготовлених за матеріалами звітів про діяльність підрозділів НАНУ. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці, довідкова інформація про бібліотечно-інформаційні підрозділи НДУ з адресними відомостями, характеристикою складу та обсягу документно-інформаційних фондів і можливостей використання інформаційних ресурсів мережі інтернет; огляд діяльності Інформаційно-бібліотечної ради НАН України; інформація про використання установами НАН України передплачених зарубіжних науково-інформаційних ресурсів тощо.
  Видано дев'ять випусків збірників наукових праць, у т. ч. за назвами:
 15. Інноваційні технології збереження документальних фондів: запобігання надзвичайній ситуації у бібліотеці, шляхи її подолання: Зб. наукових праць. Вип. 17 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. АБУ. — К., 2007. — 170 с.
  До збірника наукових праць включено матеріали, які висвітлюють питання впровадження інноваційних технологій, принципів та підходів у системі збереження документальних фондів за їх інтенсивного використання, а також під час аварійних ситуацій. Для забезпечення інформацією з питань узагальнення досвіду подолання аварійних ситуацій у бібліотеках світу до збірника включено рекомендаційні анотовані бібліографічні матеріали, підготовлені в Центрі консервації і реставрації НБУВ. До збірника увійшло 11 праць співробітників НБУВ.
 16. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип. 18 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; АБУ. — К., 2007. — 228 с.
  До збірника включено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання діяльності інформаційно-аналітичних структур бібліотек в умовах демократичних перетворень, розширення суспільного впливу бібліотечних установ за допомогою впровадження електронних інформаційних технологій, розвитку дистантних форм обслуговування користувачів. До збірника увійшло 25 праць співробітників НБУВ.
 17. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Вип. 19 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; АБУ; Редкол.: О.С.Онищенко (гол.) — К., 2007. — 712 с.
  Збірник містить статті, в яких висвітлююься проблеми ролі бібліотек у формуванні єдиного науково-інформаційного простору України, а саме: формування та забезпечення доступу до бібліотечно-інформаційних ресурсів країни; інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень; інтеграція реформування ресурсів рідкісних видань бібліотечних зібрань та історичних колекцій; архівні та рукописні ресурси бібліотек; досвід та проблеми розвитку сучасної української біографістики; методологія бібліотекознавчих досліджень. До збірника увійшло 12 праць співробітників НБУВ.
 18. Бібліотеки України загальнодержавного значення: історія і сучасність: Збірник статей / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Асоціація бібліотек України; Редкол.: О.С.Онищенко (гол.) та ін. — К., 2007. — 253 с.
  У збірнику вміщено матеріали, які висвітлюють історію становлення та розвитку найбільших бібліотек України як головних бібліотечно-інформаційних структур багатьох міністерств і відомств, важливу складову культурного будівництва держави. Відомості подано у нерозривному зв'язку з історією держави, використано багатий фактографічний матеріал, який раніше не був опублікований. Автори статей багато уваги приділяють характеристиці та історії формування унікальних фондів, висвітлюють роль їх засновників, осмислюють сучасні інноваційні процеси у діяльності бібліотек.
 19. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: Научно-практический и теоретический сборник. Вып. 5 / МААН. Совет директоров науч. б-к и информ. центров; Редкол.: А.С.Онищенко (пред.) и др. — К., 2007. — 446 с.
  У статтях даного випуску на основі результатів проведених досліджень, а також практичного досвіду реалізації наукових проектів, узагальнюються досягнення наукових бібліотек у розвитку інформаційної сфери суспільства, викладаються конкретні методичні і технологічні рішення розглянутих проблем. Традиційно велика увага приділена проблемам регіональної міжбібліотечної взаємодії, міжнародного співробітництва бібліотек, у тому числі співробітництва в рамках МААН, як факторам підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів, проблемам формування і збереження книжкових і електронних зібрань, історії бібліотек і бібліотечних колекцій, результатам книгознавчих досліджень, питанням розвитку термінології.
 20. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 2 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. — К., 2006. — 430 с.
  Збірник містить статті з актуальних проблем природничих, точних і технічних наук, а також філософії, соціології, права, історії, мовознавства, літературознавства тощо. Висвітлюються теоретичні і практичні питання історико-культурних зв'язків України і Республіки Македонія, результати досліджень у галузі україністики і македоністики. У збірнику також вміщено статті за підсумками міжнародних наукових конференцій "Наука у процесі наближення Македонії та України до Європейського Союзу" (Скоп'є, 2005 р.), "Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності" (Сімферополь, 2006 р.).
 21. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Випуск 11. — К., НБУВ, 2007. — 328 с.
  До збірника увійшли статті, які розкривають склад і зміст архівної та книжкової спадщини, що зберігається в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, зокрема, архіви Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та митрополита Андрія Шептицького, книжкові фонди відділу стародруків та рідкісних видань. Окремий розділ присвячений спеціальним історичним дисциплінам: історіографії проблеми Уніатської церкви Правобережної України, джерелознавчим та біографічним аспектам діяльності М.Ю. Брайчевського, кодикографії музичних знаменних рукописів поморської традиції. Продовжується рубрика "Публікація документів", в якій предствлені актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря, документальна спадщина Києво-Могилянської академії. Питання документально-інформаційних ресурсів та технологій репрезентовані в статтях Л. Чекмарьової та О. Вербіцької. Представлено тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України" за 1993-2006 рр.
 22. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів. Випуск 12. — К., НБУВ
  На основі вивчення архівних та книжкових фондів автори збірника репрезентують наукові студії з історико-книгознавчої проблематики, зокрема, стосовно досліджень сербських видань ХІХ ст.; стародруків ХVІІІ ст. Почаївської друкарні; на архівних документах ІР НБУВ розкривається діяльність Ф.П. Максименка як дослідника стародруків і знавця рідкісних видань та ін. Об'єктом наукового дослідження стали бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму (історія виникнення, функціонування та сучасний стан), французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ — початку ХХ ст. Окремі студії присвячені спеціальним історичним дисциплінам (історіографії, кодикології та кодикографії).
 23. Україна в глобалізованому світі: Зб. наук. праць / НАН України. Ін-т світової економіки і міжнародних відносин; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2007 — 176 с.
  У збірнику відбито участь НАН України в розробленні глобально орієнтованої національної стратегії розвитку України на початку і в перших десятиліттях ХХІ століття; розкрито актуальні проблеми глобалізації та національної стратегії України до 2030 року, цінності духовності та культури; сформульовано нову наукову концепцію глобалізації світового розвитку; запропоновано наукові підвалини теорії, політичної економії та соціології світової системи глобалізму; проаналізовано масовокомунікаційну систему України у глобалізованому світі, роль інформаційно-аналітичних структур наукових бібліотек України у сучасному демократичному процесі, особливості розвитку банківської системи в умовах глобалізації та ін.
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник", 6 номерів — 35,39 обл. — вид. арк. (гол. редактор- акад. НАН України О.С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело", 24 номери — 300 обл.-вид. арк. (гол. редактор — чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. редактора — акад. НАН України О. С. Онищенко) (Видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал "Україна: події, факти, коментарі", 23 випуски — 100 обл.-вид. арк.