Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2008 році

 1. Зубкова Н.М. Архів і бібліотека видатного діяча українського просвітництва Б.Д.Грінченка: з фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. Ін-т рукопису; відп. ред.: Л.А. Дубровіна. — К., 2008. — 177 с. (11,25 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4886-1

  У виданні здійснено джерелознавче і книгознавче дослідження архівної та бібліотечної спадщини видатного діяча українського просвітницького руху України кінця ХІХ — початку ХХ ст. Б.Д.Грінченка. Архів та книжкове зібрання Б.Д.Грінченка розглянуті як комплексне культурно-історичне явище, вивчені їх місце і роль у формуванні духовності українського суспільства. Визначено шляхи впровадження Б.Д.Грінченком ідеї народної просвіти через розвиток національної мови, його внесок у теорію та практику бібліотечної і видавничої справи в Україні. Встановлено основні напрями діяльності просвітницьких установ України задекларованого періоду.

  В издании осуществлено источниковедческое и книговедческое исследование архивного и библиотечного наследия выдающегося деятеля украинского просветительского движения Украины конца ХІХ — начала ХХ ст. Б.Д.Гринченко. Архив и книжное собрание Б.Д.Гринченко рассмотрены как комплексное культурно-историческое явление, изучено их место и роль в формировании духовности украинского общества. Определены пути внедрения Б.Д.Гринченко идей народного просветительства через развитие национального языка, его взнос в теорию и практику библиотечного и издательского дела в Украине. Установлены основные направления деятельности просветительских учреждений Украины задекларированного периода.

 2. Степченко О.П. Українські вчені — фундатори спеціалізованих відділів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського (1918-1934) / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського; Ін-т рукопису; відп. ред. Л.А. Дубровіна. — К., 2008. — 217 с. (13,62 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4885-4

  Видання присвячене вивченню історії формування рукописних та книжкових фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, зокрема її спеціалізованих підрозділів, у 1918-1934 рр. Джерельною базою дослідження є особові архіви видатних українських учених, що зберігаються в Інституті рукопису НБУВ. Проаналізовано особливості формування, структуру, наповнення та склад рукописних і книжкових фондів НБУВ зазначеного періоду. Визначено місце й роль архівної спадщини видатних українських учених у розкритті достовірної історії створення НБУВ. До наукового обігу залучено нові архівні джерела, що висвітлюють найскладніший та малодосліджений період функціонування Бібліотеки.

  Издание посвящено изучению истории формирования рукописных и книжных фондов Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского, в частности ее специализированных подразделов, в 1918-1934 гг. Источником исследования являются личные архивы выдающихся украинских ученых, которые сохраняются в Институте рукописей НБУВ. Проанализированы особенности формирования, структура, наполнение и состав рукописных и книжных фондов НБУВ отмеченного периода. Определенно место и роль архивного наследия выдающихся украинских ученых в раскрытии достоверной истории создания НБУВ. В научный оборот вовлечены новые архивные источники, которые освещают самый сложный и малоисследованный период функционирования Библиотеки.

 3. Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського на сторінках газет (1918-2008): бібліографічний покажчик / авт.-уклад.: Н.Ф.Самохіна (кер.), О.С.Залізнюк, Н.М.Носкіна, Н.І.Таранова; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; редкол.: О.С.Онищенко (голова) та ін. — К., 2008. — 344 с. (15,17 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4924-0

  Покажчик містить 3195 бібліографічних описів газетних статей, в яких висвітлюється багатогранна діяльність Бібліотеки з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційно-бібліографічного забезпечення наукових досліджень, обслуговування читачів за період від її створення до сьогоднішнього дня.

  Указатель содержит 3195 библиографических описаний газетных статей, в которых освещается многогранная деятельность Библиотеки по вопросам библиотековедения, библиографоведения, книговедения, информационно-библиографического обеспечения научных исследований, обслуживания читателей за период от ее создания до сегодняшнего дня.

 4. Половинчак Ю.М. Газета "Киевлянин" і українство: досвід національної самоідентифікації: монографія / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 218с. (9,9 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4786-4

  У монографії висвітлено напрями, характер та особливості боротьби газети "Киевлянин" з українством наприкінці ХІХ — початку ХХ ст. У дослідженні розкривається роль газети у протидії офіційних та монархічних кіл Російської імперії культурно-освітній та суспільно-політичній діяльності українства. Проаналізовано протидію українських культурних, наукових, політичних сил антиукраїнським нападкам газети "Киевлянин", які для відсічі нападкам газети використовували можливості української преси, загальноросійських видань, думської трибуни та судових слухань.

  В монографии отражены направления, характер и особенности борьбы газеты "Киевлянин" с украинством в конце ХІХ — начале ХХ ст. В исследовании раскрывается роль газеты в противодействии официальных и монархических кругов Российской империи культурно-образовательной и общественно-политической деятельности украинства. Проанализировано противодействие украинских культурных, научных, политических сил антиукраинским нападкам газеты "Киевлянин", которые для отпора нападкам газеты использовали возможности украинской прессы, общероссийских изданий, думской трибуны и судебных слушаний.

 5. Самохіна Н.Ф. Документні ресурси наукової бібліотеки: модель обігу, рівнева організація: [монографія] / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 167c. (8,15 обл.-вид. арк.). Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4828-1

  Монографію присвячено дослідженню організації розміщення традиційних документних ресурсів наукової бібліотеки за рівнями (оперативний, депозитарний) відповідно до інтенсивності їх використання для підвищення ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів. Основні аспекти рівневої диференціації документів розглянуто на прикладі фонду основного зберігання та газетного фонду Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. У виданні висвітлено розвиток системи комплектування НБУВ газетною періодикою, перспективи впровадження інформаційних технологій у бібліотечну сферу.

  Монография посвящена исследованию организации размещения традиционных документных ресурсов научной библиотеки по уровням (оперативный, депозитарный) в соответствии с интенсивностью их использования для повышения эффективности библиотечно-информационного обслуживания пользователей. Основные аспекты уровневой дифференциации документов рассмотрены на примере фонда основного хранения и газетного фонда Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского. В издании отражено развитие системы комплектования НБУВ газетной периодикой, перспективы внедрения информационных технологий в библиотечную сферу.

 6. Архівні фонди установ Національної академії наук України. Путівник. / Редкол.: О.С.Онищенко (відп. ред.) та ін. — К., 2008. — 448 с. (23,3 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4772-7

  Видання є першим путівником по архівних фондах установ НАН України. До путівника включені описові статті на 168 фондів. Серед документів — науково-організаційна, управлінська і науково-дослідна документація, документація з особового складу установ, громадських організацій, товариств, координаційних органів НАН України тощо. Інформація про склад та зміст документів доповнена короткими історичними відомостями про установи-фондоутворювачі.

  Издание является первым путеводителем по архивным фондам учреждений НАН Украины. В путеводитель включены описательные статьи на 168 фондов. Среди документов — научно организационная, управленческая и научно-исследовательская документация, документация личного состава учреждений, общественных организаций, обществ, координационных органов НАН Украины и тому подобное. Информация о составе и содержании документов дополнена короткими историческими сведениями об учреждении-фондодержателе.

 7. Національна академія наук України. 1918-2008: до 90-річчя від дня заснування / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; голов. ред. Б.Є.Патон. — К.: Вид-во КММ, 2008. — 624 с. (39 обл.-вид. арк.). — Тираж 1200. — ISBN 978-966-02-4876-2

 8. Национальная академия наук Украины. 1918-2008: к 90-летию со дня основания / НАН Украины; Нац. б-ка Украины им. В.И.Вернадского; глав. ред. Б.Е.Патон. — К.: Изд-во КММ, 2008. — 670 с. (42,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 700. — ISBN 978-966-02-5009-3

  У книзі викладено історію Національної академії України від дня заснування (1918) до сьогодення. Увагу зосереджено на життєздатності академічної моделі В.І.Вернадського, становленні структури, наукових шкіл і напрямів Академії, показі наукових здобутків, їх впливу на виробничу і суспільну практику, ролі Академії як основи національної наукової системи. Подано наукові портрети видатних академічних шкіл і вчених. Розглянуто проблеми розвитку НАН України в епоху перетворення науки на основну рушійну силу прогресу, інтеграції Академії в європейський і світовий науковий простір.

  В книге изложена история Национальной академии Украины со дня основания (1918) до настоящего времени. Внимание сосредоточено на жизнеспособности академической модели В.И.Вернадского, становлении структуры, научных школ и направлений Академии, показе научных достижений, их влияния на производственную и общественную практику, роли Академии как основы национальной научной системы. Поданы научные портреты выдающихся академических школ и ученых. Рассмотрены проблемы развития НАН Украины в эпоху превращения науки в основную движущую силу прогресса, интеграции Академии в европейское и мировой научное пространство.

 9. Історія Національної академії наук України (1946-1950): Частина 1. Документи і матеріали / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т архівознавства. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Редкол.: О.С.Онищенко (гол. ред) та ін. — К., 2008. — 620 с. (36,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 600. — ISBN-978-966-02-5063-5

 10. Історія Національної академії наук України (1946-1950): Частина 2. Додатки / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Ін-т архівознавства. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського; Редкол.: О.С.Онищенко (гол. ред) та ін. — К., 2008. — 730 с. (45,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 600. — ISBN-978-966-02-5064-2

  Цим збірником продовжується видання документів та матеріалів з історії діяльності Національної академії наук України. До наукового обігу вводяться невідомі та маловідомі архівні документи, матеріали періодичних видань, що характеризують діяльність АН УРСР у 1946-1950 рр. До другої частини збірника включено наукові розробки колективу Інституту архівознавства, що сприяють заповненню джерельних інформативних прогалин, які не вдалося висвітлити документально в першій частині.

  Этим сборником продолжается издание документов и материалов по истории деятельности Национальной академии наук Украины. В научное обращение вводятся неизвестные и малоизвестные архивные документы, материалы периодических изданий, которые характеризуют деятельность АН УССР в 1946-1950 гг. Во вторую часть сборника включены научные разработки коллектива Института архивоведения, способствующие заполнению источниковых информативных пробелов, которые не удалось осветить документально в первой части.

 11. Дубровіна Л.А., Онищенко О.С. Історія Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. 1965-1991 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 373с. (19,85 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4829-8

  У період 1965-1991 років Державна публічна бібліотека УРСР повернулася до виконання функцій Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР з метою забезпечення розвитку вітчизняної науки. Це спричинило до значних змін в її структурі та завданнях. Реформи в СРСР спрямовувалися на зростання потреб радянської держави в соціально-економічній, загальноосвітній та професійній сферах життя і відповідно — у політичній, виробничій та науково-технічній літературі, а отже — у вдосконаленні бібліотечної справи. На грунтовному аналізі діяльності ЦНБ ім. В.І.Вернадського АН УРСР досліджуються процеси централізації та уніфікації бібліотек, формування та обігу їх фондів, активізації культурно-масової діяльності тощо.

  В период 1965-1991 годов Государственная публичная библиотека УССР вернулась к выполнению функций Центральной научной библиотеки Академии наук УССР с целью обеспечения развития отечественной науки. Это повлекло за собой значительные изменения ее структуры и задач. Реформы в СССР были направлены на рост потребностей советского государства в социально-экономической, общеобразовательной и профессиональной сферах жизни и соответственно — в политической, производственной и научно-технической литературе, а следовательно — в совершенствовании библиотечного дела. На обстоятельном анализе деятельности ЦНБ им. В.И.Вернадского АН УССР исследуются процессы централизации и унификации библиотек, формирования и обращения их фондов, активизации культурно-массовой деятельности и тому подобное.

 12. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України. 2003-2008: Бібліографічний покажчик / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Вид. підгот.: В.Ю.Омельчук, Л.В.Бєляєва, С.А.Дзюбич та ін. Редкол.: В.М.Литвин (голова) та ін. — К., 2008. — 568 с. (31,43 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4998-1

  Видання містить бібліографічні описи монографій, брошур, збірників наукових праць, навчальних посібників, довідкових видань, словників, бібліографічних покажчиків, авторефератів дисертацій, виданих установами Секції суспільних і гуманітарних наук у 2003-2008 роках.

  Издание содержит библиографические описания монографий, брошюр, сборников научных трудов, учебных пособий, справочных изданий, словарей, библиографических указателей, авторефератов диссертаций, изданных учреждениями Секции общественных и гуманитарных наук, в 2003-2008 годах.

 13. Борис Євгенович Патон: біобібліографія / НАН України; Ін-т електрозварювання ім. Є.О.Патона / Уклад.: Л.В.Бєляєва, Л.С.Новосьолова, Л.І.Тіманова та ін.; Відп. ред.: І.К.Походня. — К.: "Наукова думка", 2008. — 623 с. (52,97 обл.-вид. арк.). — Тираж 2000. — ISBN 978-966-00-0797-0

  В книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності видатного українського вченого в галузі зварювання, металургії й технології металів, матеріалознавства, видатного суспільного діяча й талановитого організатора науки, академіка Національної академії наук України, Академії наук СРСР, двічі Героя Соціалістичної Праці СРСР, Героя України, учасника Великої Вітчизняної війни, ліквідатора аварії на ЧАЕС Бориса Євгеновича Патона. Покажчик друкованих праць знайомить читача з науковим доробком ученого.

  В книге освещены основные этапы жизни, научной, научно-организационной и общественной деятельности выдающегося украинского ученого в области сварки, металлургии и технологии металлов, материаловедения, выдающегося общественного деятеля и талантливого организатора науки, академика Национальной академии наук Украины, Академии наук СССР, дважды Героя Социалистического Труда СССР, Героя Украины, участника Великой Отечественной войны, ликвидатора аварии на ЧАЭС Бориса Евгеньевича Патона. Указатель печатных работ знакомит читателя с научными трудами ученого.

 14. Кириличні стародруки 15-17 ст. у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського: каталог / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / Г.І. Ковальчук (заг.ред.), Н.П. Бондар (уклад.). — К., 2008. — 232с. (11,74 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4724-6

  Каталог є результатом науково-бібліографічного опрацювання кириличних видань 15-17 ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. Роботу виконано з урахуванням набутків та практичного досвіду попереднього каталогу кириличних стародруків бібліотеки 1958 р. видання, проте удосконалено засади бібліографічного опису, проведено їх уніфікацію, внесено суттєві доповнення та уточнення описів, додано нові видання та примірники. Каталог організовано за географічно-хронологічним принципом, доповнено детальним алфавітним та хронологічним покажчиками, іншими додатками, великим ілюстративним матеріалом. У вступній статті висвітлено ряд невідомих і маловідомих фактів з історії окремих видань, виявлених у процесі роботи над каталогом.

  Каталог является результатом научно-библиографической обработки кириличных изданий 15-17 ст., которые сохраняются в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.І.Вернадского. Работа выполнена с учетом наработок и практического опыта предыдущего каталога кириличных старопечатных книг библиотеки в 1958 г. издания, однако здесь усовершенствованы принципы библиографического описания, проведена их унификация, внесены существенные дополнения и уточнения описаний, добавлены новые издания и экземпляры. Каталог организован по географически-хронологическому принципу, дополнен детальным алфавитным и хронологическим указателями, другими приложениями, обширным иллюстративным материалом. Во вступительной статье отражен ряд неизвестных и малоизвестных фактов из истории отдельных изданий, обнаруженных в процессе работы над каталогом.

 15. Шамрай М.А. Альдини в бібліотеках України: Каталог / НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського / О.С.Онищенко (ред.кол.), Г.І.Ковальчук (заг.ред.). — К. : Академперіодика, 2008. — 138с. (9,78 обл.-вид. арк.). — Тираж — 300. — ISBN 978-966-360-093-2.

  Каталог альдин є науковим описом наявних у бібліотеках України примірників видань відомого італійського друкаря, вченого і гуманіста Альда Пія Мануція та його нащадків. У 1494 році розпочала у Венеції діяльність його друкарня, книги якої зажили собі світової слави завдяки друкарській довершеності та високому історико-філологічному рівню підготовки античних текстів до видання. Всього у каталозі представлено описи 140 видань друкарні Альдів; примірників з урахуванням дублетів чи окремих томів — 190.
  Завдяки вивченню провенієнцій, залишених у стародруках колишніми власниками книжок, науковий опис раритетів ХУ-ХУІ ст. дозволяє прослідкувати міграцію зарубіжних видань в Україні в різні часи.

  Каталог альдин является научным описанием имеющихся в библиотеках Украины экземпляров изданий известного итальянского печатника, ученого и гуманиста Альда Пия Мануция и его потомков. В 1494 году начала в Венеции деятельность его типография, книги которой снискали себе мировую славу благодаря печатному совершенству и высокому историко-филологическому уровню подготовки античных текстов к изданию. Всего в каталоге представлены описания 140 изданий типографии Альдов; экземпляров с учетом дублетов или отдельных томов — 190.
  Благодаря изучению провениенций, оставленных в старопечатных изданиях прежними владельцами книжек, научное описание раритетов ХV-ХVI ст. позволят проследить миграцию зарубежных изданий в Украине в разные времена.

 16. Книга в Україні. 1861-1917: Матеріали до репертуару української книги. Вип. 11 "Н" / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров; Наук. ред. В.Ю.Омельчук. — К., 2008. — 340 с. (10,4 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 978-966-02-4454-2

  Одинадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "Н"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 2142 позиції.

  Одиннадцатый выпуск указателя содержит библиографическое описание изданий (буквы "Н"), которые вышли на украинском и русском языках в Украине с 1861 по 1917 год. В него включены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, работ научных обществ, других общественных, государственных учреждений по всем областям знаний. Указатель составлен в алфавите фамилий авторов или заглавий работ. Всего выпуск содержит 2142 позиции.

 17. Українська біографістика=Biographistica Ukrainica: зб. наук. праць / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Інститут біографічних досліджень; редкол.: В.І.Попик (відп.ред.) та інш. — К., 2008. — Вип. 4 — 554 с. (30,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4822-9

  Збірник наукових статей продовжує започатковану Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського у 1996 р. серію видань, присвячених теоретичним і методичним проблемам біографістики як окремої історичної дисципліни, вивченню історії, сучасного стану та перспектив розвитку біографічних досліджень в Укераїні та світі. Проаналізовано світоглядні засади вітчизняної біографіки, висвітлено завдання розвитку електронних біографічних науково-інформаційних ресурсів, проблеми просопографії. Збірник містить біографічні статті, оригінальні біографічні та генеалогічні розвідки. Окрему рубрику складають спогади та документи про визначного вітчизняного вченого-археолога та письменника Віктора Петрова (Домонтовича).

  Сборник научных статей продолжает основанную Институтом биографических исследований Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского в 1996 г. серию изданий, посвященных теоретическим и методическим проблемам биографистики как отдельной исторической дисциплины, изучению истории, современного состояния и перспектив развития биографических исследований в Украини и мире. Проанализированы мировоззренческие принципы отечественной биографики, отражены задачи развития электронных биографических научно-информационных ресурсов, проблемы просопографии. Сборник содержит биографические статьи, оригинальные биографические и генеалогические разведки. Отдельную рубрику составляют воспоминания и документы о выдающемся отечественном ученом-археолога и писателе Викторе Петрове (Домонтовиче).

 18. Бугаєва О. В., Гончаренко М. І., Горбик В. О., Даниленко В. М., Зінченко Ю. І., Кім Н. А. Реєстр імен українського біографічного словника: літери А — Б / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. Інститут біографічних досліджень; Українське біографічне товариство / В.І. Попик (відп.ред.). — К., 2008. — 158с. — (Серія "Реєстр Українського біографічного словника; Вип.1). (12,8 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4845-8

  Підготовлений Інститутом біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського "Реєстр імен українського біографічного словника" призначений бути основою створення фундаментального національного біографічного зводу у його книжковому та електронному варіантах. Реєстр на літери А і Б охоплює понад 4 тисячі імен, відібраних з електронної бази даних "Національна біографістика. Персоналії" на підставі вироблених інститутом критеріїв. Публікація Реєстру має стати основою для його широкої фахової апробації спеціалістами в Україні та за її межами, уточнення і доповнення переліку імен.

  Подготовленый Институтом биографических исследований Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского "Реестр имен украинского биографического словаря" призван быть основой создания фундаментального национального биографического свода в его книжном и электронном вариантах. Реестр на буквы А и Б охватывает свыше 4 тысяч имен, отобранных из электронной базы данных "Национальная биографистика. Персоналии" на основе выработанных институтом критериев. Публикация Реестра должна стать фундаментом для его широкой профессиональной апробации специалистами в Украине и за ее пределами, уточнения и дополнения перечня имен.

 19. Франкомовні довідкові та бібліографічні видання ХУІІІ — початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського: каталог / Уклад. М.А.Стельмашева, А.М.Беба, Р.С.Кириченко; НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 272 с. (10,21 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4725-3

  У каталозі представлені видання з найбільшої в Україні колекції зарубіжних видань ХУІІІ — початку ХХ ст., що зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, як в основному книгосховищі, так і у фондах її спеціалізованих відділів: бібліотечних зібрань та історичних колекцій, стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, довідково-бібліографічного обслуговування, формування музичного фонду, Інституті рукопису. Видання представлені енциклопедіями, словниками, довідниками, покажчиками, атласами, альманахами, бібліографічними посібниками з різних галузей знань, довідниками-каталогами колекцій тощо, виданими відомими видавничими домами Парижа, Ліона, Тулузи, Руана та іншими центрами книгодрукування Франції, а також Нідерландів, Швейцарії, Бельгії, Німеччини, Англії, Росії.

  В каталоге представлены издания наибольшей в Украине коллекции зарубежных изданий XVIII — начала ХХ ст., которые сохраняются в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского, как в основном книгохранилище, так и в фондах ее специализированных отделов: библиотечных собраний и исторических коллекций, старопечатных книг и редких изданий, изобразительных искусств, справочно-библиографического обслуживания, формирования музыкального фонда, Институте рукописей. Издания представлены энциклопедиями, словарями, справочниками, указателями, атласами, альманахами, библиографическими пособиями по разным отраслям знаний, справочниками-каталогами коллекций и тому подобного изданными известными издательскими домами Парижа, Лиона, Тулузы, Руана и другими центрами книгопечатания Франции, а также Нидерландов, Швейцарии, Бельгии, Германии, Англии, России.

 20. Українсько-македонський науковий збірник. Вип. 3 / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. — К., 2008. — 307 с. (21,43 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4734-5

  Збірник містить статті з актуальних проблем природничих і технічних наук, а також філософії, права, соціології, політології, історії, мовознавства, літературознавства, фольклористики тощо.

  Сборник содержит статьи по актуальным проблемам естественных и технических наук, а также философии, праву, социологии, политологии, истории, языкознанию, литературоведению, фольклористике и так далее.

 21. Онищенко О.С., Ристовські Б., Чумак В.В., Марченко Т.Я., Бенедик Н.В. Українсько-македонський словник / НАН України; Український мовно-інформаційний фонд; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні. — К., 2008. — 328с. — (Серія "Словники України"). (20,7 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4877-9

  Українсько-македонський словник містить 20 тисяч загальновживаних слів української мови, які складають її основний лексичний мінімум, та македонські відповідники до них. У словнику також подано та перекладено найвідоміші українські фразеологізми і сталі словесні комплекси. Може використовуватися як довідник при перекладі українських текстів, вивченні української мови македонцями та при проведенні зіставних досліджень науковцями-славістами.

  Украинско-македонский словарь содержит 20 тысяч общеупотребительных слов украинского языка, которые составляют ее основной лексический минимум, и македонские соответствия к ним. В словаре также поданы и переведены самые известные украинские фразеологизмы и традиционные словесные комплексы. Может использоваться в качестве справочника при переводе украинских текстов, изучении украинского языка македонцами и при проведении сопоставимых исследований научными работниками-славистами.

 22. Слов'янські обрії: збірник наукових праць. Вип. 2 / НАН України. Український комітет славістів. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 896 с. (39,61 обл.-вид. арк.). — Тираж 500. — ISBN 978-966-02-4860-1

  У науковому збірнику висвітлюється широке коло питань історії та культури слов'ян, їхніх відносин з іншими народами, представлені наукові статті, доповіді, підготовлені до ХІУ Міжнародного з'їзду славістів.

  В научном сборнике освещается широкий круг вопросов истории и культуры славян, их отношений с другими народами, представлены научные статьи, доклады, подготовленные к ХIV Международному съезду славистов.

 23. Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов'янських мов: тематичний блок: (ХІV Міжнародний з'їзд славістів, 10-16 вересня 2008, Охрид, Республіка Македонія) / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; Український комітет славістів; Комісія зі слов'янського словотворення при Міжнародному комітеті славістів. — К., 2008. — 126с. (7,02 обл.-вид. арк.). — Тираж 120. — ISBN 978-966-02-4733-8

  Збірник містить матеріали тематичного блоку "Динаміка та стабільність лексичних і словотвірних систем слов'янських мов", організованого вченими України і включеного до програми ХІУ Міжнародного з'їзду славістів (10-16 вересня 2008, Охрид, Республіка Македонія). У доповідях та матеріалах дискусії розглянуто динамічні тенденції в лексичних і словотвірних системах української, польської, російської, чеської та інших слов'янських мов, способи та засоби забезпечення стабільності аналізованих систем, збереження типологічних ознак лексики та словотворення слов'янських мов.

  Сборник содержит материалы тематического блока "Динамика и стабильность лексических и словообразовательных систем славянских языков", организованного учеными Украины и включенного в программу ХІV Международного съезда славистов (10-16 сентября 2008, Охрид, Республика Македония). В докладах и материалах дискуссии рассмотрены динамические тенденции в лексических и словообразовательных системах украинского, польского, русского, чешского и других славянских языков, способы и средства обеспечения стабильности анализируемых систем, сохранения типологических признаков лексики и словообразования славянских языков.

 24. Україна — Монголія: 800 років у контексті історії: зб. наук. пр. / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / О.С.Онищенко (голова редкол.). — К., 2008. — 142c. — Укр., рос. мовами. (9,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4502-0

  У збірнику узагальнено дослідження сучасних українських учених з історії, культури Монголії, що є джерелом і до вивчення історії України. У випуск включено також наукові доповіді, які виголошено на міжнародній науковій конференції "Україна — Монголія: 800 років у контексті історії" (Київ, 18 квітня 2006 р.).

  В сборнике обобщены исследования современных украинских ученых истории, культуры Монголии, которые являются источником и для изучения истории Украины. В выпуск включены также научные доклады, которые произнесены на международной научной конференции "Украина — Монголия: 800 лет в контексте истории" (Киев, 18 апреля 2006 г.).

 25. Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2005-2006 рр.): наук.-інформ. системат. покажчик / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / Н.В.Стрішенець (відп.ред.), Р.Л.Красій (уклад.) — К. : НБУВ, 2008. — 278с. (22,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-4609-6

  Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування за 2005-2006 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.

  Указатель подает сведения о зарубежных периодических изданиях, которые поступили из всех источников комплектования за 2005-2006 гг. в фонды Национальной библиотеки Украины имени В.И.Вернадского и библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины.

 26. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. — Вип. 20: Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; АБУ. — К., 2008. — 224 с. (11,62 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4607-2

  У статтях збірника представлено результати багатогранної дослідницької діяльності науковців Інституту бібліотекознавства НБУВ з поглибленого аналізу складників системи інноваційної діяльності наукової бібліотеки: інформаційні технології формування ресурсів наукової бібліотеки; вивчення інформаційних потреб користувачів бібліотек системи, місця електронних ресурсів у їх задоволенні; розроблення пошукового апарату сучасної бібліотеки, уніфікація та стандартизація каталогізації як процесу реалізації комунікацій; інтелектуалізація пошукових систем, інформаційно-пошукові мови у веб-орієнтованих системах; система використання інформаційних ресурсів наукової бібліотеки, нові види послуг, науково-методичне забезпечення інноваційного розвитку бібліотечно-інформаційної діяльностінауково-дослідних установ НАН України; інноваційні процеси в розвитку бібліотек та реорганізація системи підвищення кваліфікації.

  В статьях сборника представлены результаты многогранной исследовательской деятельности научных работников Института библиотековедения НБУВ в области углубленного анализа составляющих частей системы инновационной деятельности научной библиотеки: информационные технологии формирования ресурсов научной библиотеки; изучение информационных потребностей пользователей библиотек системы, роли электронных ресурсов в их удовлетворении; разработка поискового аппарата современной библиотеки, унификация и стандартизация каталогизации как процесса реализации коммуникаций; интеллектуализация поисковых систем, информационно-поисковые языки в веб-ориентированных системах; система использования информационных ресурсов научной библиотеки, новые виды услуг, научно методическое обеспечение инновационного развития библиотечно-информационной деятельности научно-исследовательских учреждений НАН Украины; инновационные процессы в развитии библиотек и реорганизация системы повышения квалификации.

 27. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. — Вип. 21 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; АБУ. — К., 2008. — 324 с. (14,95 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4902-8

  До збірника наукових праць включено матеріали, присвячені аналізу процесу трансформації ролі та функцій бібліотечних закладів в умовах глобалізації, еволюції сучасних форм інформаційно-аналітичної діяльності в контексті розвитку електронних інформаційних технологій, механізмів підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек та посилення їх суспільного впливу.

  В сборник научных трудов включены материалы, посвященные анализу процесса трансформации роли и функций библиотечных учреждений в условиях глобализации, эволюции современных форм информационно-аналитической деятельности в контексте развития электронных информационных технологий, механизмов повышения эффективности использования информационных ресурсов библиотек и усиления их общественного влияния.

 28. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського. — Вип. 22 / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського; АБУ. — К., 2008. — 366 с. (16,57 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4977-6

  Збірник містить статті, в яких висвітлюються проблеми формування і використання інформаційно-аналітичних ресурсів наукової бібліотеки; застосування веб-технологій у науковій бібліотеці; питання бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах розвитку електронного середовища, інноваційних і традиційних технологій збереження інформаційних ресурсів.

  Сборник содержит статьи, в которых освещаются проблемы формирования и использования информационно-аналитических ресурсов научной библиотеки; применение веб-технологий в научной библиотеке; вопрос библиотечно-информационного обслуживания в условиях развития электронной среды, инновационных и традиционных технологий сохранения информационных ресурсов.

 29. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 6 / МААН. Совет директоров научн. б-к и информ. центров; редкол.: А.С.Онищенко (пред.) и др. — К., 2008. — 477 с. (20,18 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-4901-1

  В сборник помещены работы, в которых определяется роль современной библиотеки как одного из основных элементов инфраструктуры информационного общества, рассматривается процесс усиления ценностно-ориентировочной функции библиотеки в условиях глобализации информационного пространства, приводятся результаты проводимых в библиотеках многоаспектных исследований, в частности анализируются новые подходы к формированию структуры информационных ресурсов библиотек, гармонизации формирования и использования традиционных книжных и электронных документов, сетевых информационных ресурсов, к созданию новых информационных продуктов и услуг на основе изучения информационных потребностей пользователей и внедрения современных технологий.
  В выпуске впервые помещены статьи, рассматривающие возможности маркетинговой деятельности библиотек, проблемы соблюдения норм авторского права. Традиционно в поле зрения авторов вопросы методического обеспечения библиотечной деятельности, работа с библиотечными собраниями и коллекциями.

  У збірнику вміщені роботи, в яких визначається роль сучасної бібліотеки як одного з основних елементів інфраструктури інформаційного суспільства, розглядається процес посилення цінністно-орієнтовної функції бібліотеки в умовах глобалізації інформаційного простору, наводяться результати багатоаспектних досліджень, що проводяться в бібліотеках, зокрема аналізуються нові підходи до формування структури інформаційних ресурсів бібліотек, гармонізації формування і використання традиційних книжкових і електронних документів, мережевих інформаційних ресурсів, до створення нових інформаційних продуктів і послуг на основі вивчення інформаційних потреб користувачів і впровадження сучасних технологій.
  Випуск вперше містить статті, що розглядають можливості маркетингової діяльності бібліотек, проблеми дотримання норм авторського права. Традиційно у полі зору авторів питання методичного забезпечення бібліотечної діяльності, робота з бібліотечними зібраннями і колекціями.

 30. Рубрикатор Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського. Розділ "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка". "М8 Поліграфічне виробництво" / Н.О.Артюшенко, А.Г.Бровкін (кер.), С.В.Галицька, І.А.Зарічняк (відп. за вип.); голов. ред. О.С.Онищенко; НАН України. Національна б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2008. — 196 с. (6,9 обл.-вид. арк.). Тираж 350. — ISBN 978-966-02-4979-0

  "Рубрикатор НБУВ" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки.
  "М8 Поліграфічне виробництво" — це підрозділ розділу "М Технологія деревини. Виробництва легкої промисловості. Поліграфічне виробництво. Фотокінотехніка" основних таблиць, який входить до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації документів із питань поліграфічного виробництва. Складається з 3-х частин: систематичної, алфавітної, довідкової.

  "Рубрикатор НБУВ" — вариант "Рабочих таблиц классификации НБУВ", который используется в технологическом цикле "Путь документов в процессе библиотечной обработки в НБУВ" в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, а также выполнении информационных запросов пользователей Библиотеки.
  "М8 Полиграфическое производство" — это подраздел раздела "М Технология древесины. Производства легкой промышленности. Полиграфическое производство. Фотокинотехника" основных таблиц, который входит в состав "Рубрикатора НБУВ" и предназначен для систематизации документов по вопросам полиграфического производства. Состоит из 3-х частей: систематической, алфавитной, справочной.

 31. Таблиця етнічних типових поділів / А.Г.Бровкін, Л.В.Головіна, І.А.Зарічняк; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; О.С.Онищенко (голов.ред.). — К., 2007. — 284с. — (Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського). (15,33 обл.-вид. арк.). — Тираж 350. — ISBN 978-966-02-4456-6

  Таблиця етнічних типових поділів — це допоміжна таблиця, яка входить до складу "Рубрикатора НБУВ", призначена для розкриття етнічного аспекту змісту документів із метою забезпечення тематичного пошуку за етнічними ознаками. Складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової.

  Таблица этнических типовых делений — это вспомогательная таблица, которая входит в состав "Рубрикатора НБУВ", предназначенная для раскрытия этнического аспекта содержания документов с целью обеспечения тематического поиска по этническим признакам. Состоит из трех частей: систематической, алфавитной, справочной.

 32. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2007 році: Інформаційно-аналітичний огляд / Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського; Авт.: В.П.Здановська, А.А.Свобода, Н.І.Смаглова, Г.І.Солоіденко; відп. ред. О.В.Воскобойнікова-Гузєва. — К., 2008. — Вип. 13. — 140 с. (4,94 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-4815-1

  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань, підготовлених за матеріалами звітів про діяльність підрозділів НАНУ. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці, довідкова інформація про діяльність 99 бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України. Також вміщено інформаційні матеріали про використання установами НАН України передплачених онлайнових науково-інформаційних ресурсів та про загальнодержавну реферативну базу даних "Україніка наукова".

  Выпуск продолжает серию информационно-аналитических изданий, подготовленных по материалам отчетов о деятельности подразделений НАНУ. Выпуск вмещает аналитические материалы, статистические таблицы, справочную информацию о деятельности 99 библиотечно-информационных подразделений НИИ НАН Украины. Также вмещены информационные материалы об использовании учреждениями НАН Украины подписных онлайновых научно-информационных ресурсов и об общегосударственной реферативной базе данных "Украиника научная".