Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2010 році

Монографії

 1. Новий курс: реформи в Україні. 2010-2015. Національна доповідь / за заг. ред. В.М.Гейця [та ін.]. — К. : НВЦ НБУВ, 2010. — 232 с. (11,07 обл.-вид. арк.). — Тираж 1200. — ISBN 978-966-02-5605-7.

  Колективна праця продовжує започатковану Національною академією наук України у 2009 р. серію щорічних доповідей із ключових проблем соціально-економічного, суспільно-політичного та культурного поступу сучасної України. Ґрунтуючись на основних відправних положеннях і висновках попередньої доповіді "Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави" щодо проблем, які нагромадилися впродовж попереднього десятиліття, Національна доповідь 2010 р. являє собою стратегічний і одночасно практичний документ, спрямований у майбутнє. Її метою є окреслення сформованого вітчизняною академічною наукою концептуального бачення принципово нового курсу здійснення в Україні назрілих модернізаційних перетворень, конкретних завдань і механізмів їх реалізації.
  Коллективный труд продолжает основанную Национальной академией наук Украины в 2009 г. серию ежегодных докладов по ключевым проблемам социально-экономического, общественно-политического и культурного продвижения современной Украины. Основываясь на основных отправных положениях и выводах предыдущего доклада "Социально-экономическое состояние Украины: последствия для народа и государства" относительно проблем, которые накопились на протяжении предыдущего десятилетия, Национальный доклад в 2010 г. являет собой стратегический и одновременно практический документ, направленный в будущее. Его целью является очерчивание сформированного отечественной академической наукой концептуального видения принципиально нового курса осуществления в Украине назревших модернизационных трансформаций, конкретных заданий и механизмов их реализации.
 2. Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс / НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / К., 2010. — 360 с. (18,8 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5689-7.

  У монографії розглядаються соціальні інформаційні комунікації, їх зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства. Досліджується джерельна база їх функціонування як система соціальних інформаційних баз та інфотворчих структур українського суспільства. Розглядаються перспективи розвитку даної соціальної інформаційної системи.
  В монографии рассматриваются социальные информационные коммуникации, их содержание, осорбенности развития в процессе эволюции общества. Исследуется база источников их функционирования как система социальных информационных баз и инфосоздающих структур украинского общества. Рассматриваются перспективы развития данной социальной информационной системы.
 3. Лобузіна К. В. Бібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / Л.Й.Костенко (наук. ред.). — К. : НБУВ, 2010. — 132 с. (7,7 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5433-6.

  Монографію присвячено особливостям функціонування, організації та актуалізації бібліотечних класифікацій у середовищі нової інформаційної технології. Досліджено використання традиційних універсальних бібліотечних класифікацій сучасними інформаційними службами. Розглянуто структури даних авторитетних файлів класифікаторів. Викладено методи підтримки в актуальному стані бібліотечної класифікації (на прикладі розробки розділів рубрикатора з тематики кібернетики та комп'ютерних технологій). Запропоновано шлях вирішення завдання підтримки та представлення класифікаційної схеми у користувацькому інтерфейсі інформаційного сервісу.
  Монография посвящена особенностям функционирования, организации и актуализации библиотечных классификаций в среде новой информационной технологии. Исследовано использование традиционных универсальных библиотечных классификаций современными информационными службами. Рассмотрены структуры данных авторитетных файлов классификаторов. Изложены методы поддержки в актуальном состоянии библиотечной классификации (на примере разработки разделов рубрикатора по тематике кибернетики и компьютерных технологий). Предложены пути решения задач поддержки и представления классификационной схемы в интерфейсе пользователя информационного сервиса.
 4. Ляшко С. М. Українські біографічні довідкові видання ХІХ-ХХ століття: історичні та теоретико-методичні засади. — Запоріжжя : Дике Поле, 2010. — 288 с. (16,74 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-2994-45-2.

  У монографії на прикладі біографічних довідкових видань ХІХ-ХХ ст. висвітлюються історичні поняття та теоретико-методичні засади розвитку української біографічної довідкової справи як прикладного напряму спеціальної історичної дисципліни — біографістики. Автор зосереджується на системному дослідженні науково-теоретичних та організаційно-практичних аспектів довідкової біографістики як суміжної галузі біографістики і книгознавства, пропонує на цій основі обґрунтовану періодизацію біографічної довідкової справи, а також напрями удосконалення науково-методичних засад підготовки біографічних довідкових видань.
  В монографии на примере биографических справочных изданий ХІХ-ХХ ст. освещаются исторические понятия и теоретико-методические принципы развития украинского биографического справочного дела как прикладного направления специальной исторической дисциплины — биографистики. Автор сосредотачивается на системном исследовании научно-теоретических и организационно-практических аспектов справочной биографистики как смежной отрасли биографистики и книговедения, предлагает на этой основе обоснованную периодизацию биографического справочного дела, а также направления усовершенствования научно-методических принципов подготовки биографических справочных изданий.
 5. Солоіденко Г. І. Українська бібліотечна термінологія: становлення та основні етапи розвитку / НАН України. Нац. б-ка ім. В. І. Вернадського. — К., 2010. — 204 с. (16,19 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5809-9.

  У монографії визначено основні етапи розвитку української бібліотечної термінології упродовж ХХ ст. Особливості її формування розкриваються на тлі ідеологічних та політичних обставин існування української державності. Значну увагу приділено висвітленню теоретичної та практичної термінологічної діяльності в СРСР, в окремих зарубіжних країнах, зв'язкам бібліотечної терміносистеми із суміжними терміносистемами, стандартизацією бібліотечно-інформаційної діяльності. Досліджено внесок видатних вітчизняних науковців у розвиток бібліотечного знання.
  В монографии определены основные этапы развития украинской библиотечной терминологии на протяжении ХХ ст. Особенности ее формирования раскрываются на фоне идеологических и политических обстоятельств существования украинской государственности. Значительное внимание уделено освещению теоретической и практической терминологической деятельности в СССР, в отдельных зарубежных странах, связям библиотечной терминосистеми со смежными терминосистемами, стандартизацией библиотечно-информационной деятельности. Исследован вклад выдающихся отечественных ученых в развитие библиотечного знания.

  Збірники документів
 6. Українська бібліотечна асоціація: документи і матеріали : 2001-2009 рр. / Українська бібліотечна асоціація ; уклад. : Т.В. Добко та ін. — 5-те вид., допов. і перероб. — К.: Самміт-Книга, 2010. — 144 с. (8,37 обл.-вид. арк.). — Тираж 1000.- ISBN 978-966-7889-54-8.

  У збірнику відображено основні документи Української бібліотечної асоціації, літературу про її діяльність, хроніку основних подій, наведено дані про її Президію, регіональні відділення, почесні відзнаки тощо за період 2001-2009 рр.
  В сборнике отображены основные документы Украинской библиотечной ассоциации, литература о ее деятельности, хроника основных событий, приведены данные о ее Президиуме, региональных отделениях, почетные отличия и т. п. за период 2001-2009 гг.

  Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання
 7. Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч.1 "П — По" / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / В.Ю. Омельчук (наук. ред.) ; С.Й. Петров (зібрали), С.С. Петров (зібрали). — К., 2010. — 511с. — (Національна бібліографія України). (18,1 обл.-вид. арк.). — Тираж 400. — ISBN 978-966-02-5690-3 (Вип. 13), 978-966-02-5691-0 (ч. 1).

  Книга в Україні, 1861-1917 : матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 13, ч.1 "П — По" / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / В.Ю. Омельчук (наук. ред.) ; С.Й. Петров (зібрали), С.С. Петров (зібрали). — К., 2010. — 511с. — (Національна бібліографія України). (17,95 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5690-3 (Вип. 13), 978-966-02-5692-7 (ч. 2).

  Одинадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літери "П"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 роки. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знань. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 4375 позицій.
  Одиннадцатый выпуск указателя содержит библиографическое описание изданий (буквы "П"), которые вышли на украинском и русском языках в Украине с 1861 по 1917 годы. В издание включены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочников, словарей, трудов научных обществ, других общественных, государственных учреждений по всем отраслям знаний. Указатель построен в алфавите фамилий авторов или названий публикаций. Всего выпуск включает 4375 позиций./
 8. Українсько-бельгійські літературні зв'язки. 1870-2008 : Бібліографічний покажчик / НАН України; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського / О. С Онищенко (гол.ред.), Т.Добко, Я.Кравець, Н.Дацькова, М.Чиж (уклад.). — К. : НБУВ, 2010. — 246 с. (13,9 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5372-8.

  Бібліографічний покажчик відображає літературу про українсько-бельгійські літературні зв'язки, творчість окремих бельгійських письменників у дослідженнях українських літературознавців, публікації українських письменників у Бельгії і бельгійських в Україні. Зафіксовано відомості про книги, матеріали наукових конференцій, автореферати дисертацій, статті з журналів, збірників, енциклопедій, довідників, газет українською, російською, французькою, фламандською, нідерландською та англійською мовами, видані переважно в Україні та Бельгії за період від 1870 до 2008 рр.
  Библиографический указатель отображает литературу об украинско-бельгийских литературных связях, творчество отдельных бельгийских писателей в исследованиях украинских литературоведов, публикации украинских писателей в Бельгии и бельгийских в Украине. Зафиксированы сведения о книгах, материалах научных конференций, авторефератах диссертаций, статьи из журналов, сборников, энциклопедий, справочников, газет на украинском, русском, французском, фламандском, нидерландском и английском языках, изданные преимущественно в Украине и Бельгии за период с 1870 по 2008 гг.
 9. Радченко В. Ю., Шкаріна В. А. Держава і право: Бібліографічні посібники: анотований каталог / НАН України; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / Т.В.Добко (наук. ред.). — К. : НБУВ, 2010. — 292 с. (12,96 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5116-8.

  У покажчику відображено основні бібліографічні посібники з питань держави і права українською та російською мовами, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського.
  В указателе отображены основные библиографические пособия по вопросам государства и права на украинском и русском языках, которые хранятся в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского.

  Науково-методичні видання
 10. Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2009 році : інформаційно-аналітичний огляд. Вип. 15 / Нац. б-ка України імені В.І.Вернадського / Авт.: В.П.Здановська, А.А.Свобода, Н.І.Смаглова, Г.І.Солоіденко ; А.А.Свобода, Г.І.Солоіденко, (відп. ред.). — К., 2010. — 202 с. (8,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 150. — ISBN 978-966-02-5688-0.

  Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань "Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2009 році", підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність 101 бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи, консультації зі створення і використання електронних ресурсів, список нових надходжень бібліотекознавчої літератури, додатки з показниками роботи бібліотек.
  Выпуск продолжает серию информационно-аналитических изданий "Робота библиотек научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Украины в 2009 году", подготовленных по материалам отчетов этих подразделений. В выпуск вошли аналитические материалы, статистические таблицы и справочная информация о деятельности 101 библиотечно-информационного подразделения НИУ НАН Украины. Также помещены новые законодательные и нормативные документы в области библиотечного дела, консультации по созданию и использованию электронных ресурсов, список новых поступлений библиотековедческой литературы, приложения с показателями работы библиотек.
 11. Бровкін А. Г., Артюшенко Н. О., Галицька С. В., Зарічняк І. А. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського ; Розділ "Ж Техніка і технічні науки в цілому" / НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / Олексій Семенович Онищенко (голов.ред.). — К., 2010. — 239 с. (13,95 обл.-вид. арк.). — Тираж 350. — ISBN 978-966-02-5564-7.

  "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки. Розділ "Ж Техніка і технічні науки в цілому" — це розділ основних таблиць, який входить до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації документів із питань загальнотехнічних дисциплін, проектування, матеріалознавства, конструкцій, загальної технології, монтажу, експлуатації, ремонту, реконструкції та модернізації. Складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової.
  "Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского" — вариант "Рабочих таблиц классификации НБУВ", который используется в технологическом цикле "Путь документов в процессе библиотечной обработки в НБУВ" в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, информационном поиске, а также выполнении информационных запросов пользователей Библиотеки. Раздел "Ж Техника и технические науки в целом" — это раздел основных таблиц, который входит в состав "Рубрикатора НБУВ" и предназначен для систематизации документов по вопросам общетехнических дисциплин, проектирования, материаловедения, конструкций, общей технологии, монтажа, эксплуатации, ремонта, реконструкции и модернизации. Состоит из трех частей: систематической, алфавитной, справочной.
 12. Бровкін А. Г., Галицька С. В., Зарічняк І. А., Якушко Б. П. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського ; Розділ "Н Будівництво" / НАН України ; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського / Олексій Семенович Онищенко (голов.ред.). — К., 2010. — 599 с. (22,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 50. — ISBN 978-966-02-5701-6.

  "Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" — варіант "Робочих таблиць класифікації НБУВ", який використовується у технологічному циклі "Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ" в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, інформаційному пошуку, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки. Розділ "Н Будівництво" — це розділ основних таблиць, який входить до складу "Рубрикатора НБУВ" і призначений для систематизації документів із питань технології будівництва, будівельних матеріалів і конструкцій. Складається з трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової.
  "Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского" — вариант "Рабочих таблиц классификации НБУВ", который используется в технологическом цикле "Путь документов в процессе библиотечной обработки в НБУВ" в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, информационном поиске, а также выполнении информационных запросов пользователей библиотеки. Раздел "Н Строительство" — это раздел основных таблиц, который входит в состав "Рубрикатора НБУВ" и предназначен для систематизации документов по вопросам технологии строительства, строительных материалов и конструкций. Состоит из трех частей: систематической, алфавитной, справочной.

  Збірники наукових праць
 13. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 26 / НАН України ; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського ; Асоц. б-к України. К., 2010. — 308 с. (18,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN нет

  До збірника наукових праць включено матеріали, у яких висвітлюються актуальні проблеми ефективного управління інформаційними потоками та роль у цьому процесі бібліотечних структур як універсальних інформаційно-наукових центрів. Представлені у збірнику статті охоплюють широкий спектр проблем, пов'язаних із пошуком, систематизацією, зберіганням, продукуванням та використанням інформації, еволюцією бібліотечних закладів в умовах інформатизації і демократичних перетворень.
  В сборник научных трудов включены материалы, в которых освещаются актуальные проблемы эффективного управления информационными потоками и роль в этом процессе библиотечных структур как универсальных информационно-научных центров. Представленные в сборнике статьи охватывают широкий спектр проблем, связанных с поиском, систематизацией, хранением, продуцированием и использованием информации, эволюцией библиотечных учреждений в условиях информатизации и демократических преобразований.
 14. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 27 / НАН України ; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського ; Асоц. б-к України. К., 2010. — 388 с. (18,3 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN нет

  До збірника наукових праць включено матеріали, які відображають актуальні питання, пов'язані зі створенням єдиного інформаційного простору в Україні та входження його у світову мережу Інтернет. Висвітлено роль наукових та бібліотечних структур у цьому процесі, а також приділено увагу проблемам мотивації наукової діяльності молоді та залучення її до світового віртуального наукового співтовариства.
  В сборник научных трудов включены материалы, которые отображают актуальные вопросы, связанные с созданием единого информационного пространства в Украине и вхождения его в мировую сеть Интернет. Отражена роль научных и библиотечных структур в этом процессе, а также уделено внимание проблемам мотивации научной деятельности молодежи и привлечения ее к мировому виртуальному научному содружеству.
 15. Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 28 / НАН України ; Нац. б-ка ім. В.І.Вернадського ; Асоц. б-к України. К., 2010. — 654 с. (37,27 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  Збірник містить статті, в яких досліджуються проблеми формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів, оптимізації доступу до цих ресурсів; розкривається значення бібліотечних колекцій і зібрань, архівних фондів бібліотек у формуванні суспільства знань; розглядається роль української біографістики у сучасному науково-дослідницькому та інформаційному вимірі; висвітлюються інші питання бібліотечно-інформаційної діяльності.
  Сборник содержит статьи, в которых исследуются проблемы формирования и использования библиотечно-информационных ресурсов, оптимизации доступа к этим ресурсам; раскрывается значение библиотечных коллекций и собраний, архивных фондов библиотек в процессе формирования общества знаний; рассматривается роль украинской биографистики в современном научно-исследовательском и информационном измерении; освещаются другие вопросы библиотечно-информационной деятельности.
 16. Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 8 / НАН України. Нац. б-ка им. В.И.Вернадского ; МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] — Киев, 2010. — 375 с. (17,03 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  Опираясь на итоги проведенных исследований, практику реализации научных проектов, авторы статей восьмого выпуска сборника рассматривают инновационные преобразования в различных сферах библиотечной деятельности, обусловленные особенностями современной трансформационной эпохи. Большое внимание уделено анализу факторов, влияющих на стратегию формирования фондов научной библиотеки, проблемам модернизации организационно-управленческой деятельности библиотек, изучению читательских потребностей. Наряду с закрепившимися в предыдущих выпусках рубриками, появились новые: "Наукометрические исследования. Вопросы методики", "Социальные информационные коммуникации", "Правовые аспекты функционирования информации", "Современные проблемы каталогизации".
  Спираючись на підсумки проведених досліджень, практику реалізації наукових проектів, автори статей восьмого випуску збірки розглядають інноваційні перетворення в різних сферах бібліотечної діяльності, обумовлені особливостями сучасної трансформаційної епохи. Велика увага приділена аналізу чинників, що впливають на стратегію формування фондів наукової бібліотеки, проблемам модернізації організаційно-управлінської діяльності бібліотек, вивченню читацьких потреб. Разом з рубриками, що закріпилися в попередніх випусках, з'явилися нові: "Наукометричні дослідження. Питання методики", "Соціальні інформаційні комунікації", "Правові аспекти функціонування інформації", "Сучасні проблеми каталогізації".
 17. Слов'янські обрії: збірник наукових праць. Вип. 3 / НАН України. Український комітет славістів. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського / О. С. Онищенко (голов. ред.). — К., 2010. — 228 с. (16,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300. — ISBN 978-966-02-5639-2.

  У збірнику висвітлюється широке коло питань з історії та культури слов'ян, їхніх відносин з іншими народами.
  В сборнике освещен широкий круг вопросов по истории и культуре славян, их отношений с другими народами.

  Українська біографістика=Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. Вип. 6 / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол. Т.І.Ківшар (гол.ред.) та ін. -К., 2010.- 336 с. (25,12 обл.-вид. арк.). — Тираж 500.

  Проаналізовано інформаційне значення зарубіжних, насамперед, російських енциклопедичних і словникових видань як джерельної бази української біографістики. Низку наукових публікацій присвячено українським діячам, творча спадщина яких належить культурам як українського, так і російського народів. Частину матеріалів збірника підготовлено в межах українсько-російського наукового проекту "Російсько-українські культурні зв'язки: біографічний аспект", що виконувався впродовж 2006-2008 рр. за результатами спільного конкурсу, організованого Національною академією наук України та Російським гуманітарним науковим фондом.
  Проанализировано информационное значение зарубежных, в первую очередь, русских энциклопедических изданий и словарей как источниковой базы украинской биографистики. Ряд научных публикаций посвящен украинским деятелям, творческое наследие которых принадлежит культурам как украинского, так и русского народов. Часть материалов сборника подготовлены в пределах украинско-российского научного проекта "Российско-украинские культурные связи: биографический аспект", который выполнялся на протяжении 2006-2008 гг. по результатам совместного конкурса, организованного Национальной академией наук Украины и Российским гуманитарным научным фондом.
 18. Українська біографістика=Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. Вип. 7 / Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол. Т.І.Ківшар (гол.ред.) та ін. — К., 2010.- 412 с. (30,25 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

  Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України.
  Сборник научных трудов посвящен теоретическим и методическим принципам отечественной биографистики как отдельной специальной исторической дисциплины, современным проблемам, тенденциям и перспективам развития украинской и мировой биографики и биобиблиографии, вопросам формирования электронных биобиблиографических ресурсов, освещению жизненного и творческого пути известных деятелей науки, образования и культуры Украины.
Видано журналів:
 • Науково-теоретичний та практичний журнал "Бібліотечний вісник", 6 номерів — 39,2 обл.-вид. арк. (гол. редактор — акад. НАН України О. С. Онищенко);
 • Український реферативний журнал "Джерело", 24 номери — 300 обл.-вид. арк. (гол. редактор — чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. редактора — акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);
 • Журнал "Україна: події, факти, коментарі", 24 випуски — 74,4 обл.-вид. арк.