Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Електронна виставка нових надходжень до відділу ДБО

  Персоналія

 1. Академік АН УРСР Гродзинський Андрій Миколайович  (1926 -1988) : біобібліогр. покажч. / Асоц. біб-к України, Держ. наук. с.-г. б-ка НААН ; уклад. : М. М. Давиденко, Т. А. Бугаєнко, Г. А. Гродзинська [та ін.] ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2012. – 204 с.

  Академік АН УРСР, доктор біологічних наук, професор Андрій Михайлович Гродзинський – відомий учений у галузі ботаніки та фізіології рослин, директор Центрального республіканського ботанічного саду (нині Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка), голова Ради ботанічних садів України та Молдови. У нашій країні та за кордоном його знають як основоположника наукового напряму з вивчення хімічної взаємодії рослин (алелопатії).
  Біобібліографічний покажчик відображає основні етапи його життя, наукову, організаційну, громадську діяльність. Подано відомості про праці вченого за період з 1953 по 2011 роки (частково). Гродзинський є автором 7 монографій, понад 300 наукових і науково-публіцистичних праць.
  Для зручності користування у виданні наведено предметно-тематичний та іменний покажчики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва763383

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: д Г86

Природничі науки

 1. Абракітов В. Е. Безпека життєдіяльності, екологія та охорона праці : енцикл. словник / В. Е. Абракітов ; Харк. Нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 396 с.

  У наш час екологія перетворилась на одну з найважливіших міждисциплінарних наук, а проблема взаємодії людського суспільства та біосфери стала головною проблемою сучасності. Перед людством постала потреба суворо зіставляти й узгоджувати свою повсякденну діяльність із фундаментальними законами загального розвитку життя на Землі.
  Актуальність проблеми полягає також у тому, що у суспільстві переважає екологічна неосвідченість, тоді як життя вимагає науково обґрунтованих підходів та конкретних дій у справі раціонального використання природних ресурсів, охорони природи та примноження її багатств.
  Даний енциклопедичний словник – це перший в Україні словник з питань безпеки життєдіяльності, охорони праці і екології. Видання містить основні поняття, терміни та визначення, які відносяться до галузей безпеки життєдіяльності, охорони праці та суміжних наук.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 761682

  Шифр зберігання ВДБО: А7я2 А16

Обчислювальна техніка

 1. Киричок Т. Ю. Український тлумачний словник електронних видань / Тетяна Киричок. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 128 с.
  Потреба в удосконаленні й доповненні довідкових видань новітньою науковою термінологією стає особливо актуальною у зв’язку з відродженням статусу української мови. Вільне володіння національною науково-професійною мовою є невід’ємною складовою фахової культури.
  Важливим напрямом розвитку електронних видань є застосування професійної термінології, методів її адаптації, пошуку еквівалентів спеціальних термінів, які ще не мають аналогів у рідній мові. Розвивається не лише технічна термінологія електронних видань, але й комп’ютерний сленг, який впевнено увійшов у сьогодення.
  Друковані видання часто супроводжуються електронною версією на оптичних дисках. Великою перевагою електронних видань порівняно з друкованими є їх набагато більша функціональність. Це дозволяє значно спростити пошук необхідної інформації, динамічно побудувати процеси вивчення матеріалу.
  Український тлумачний словник електронних видань дає поштовх до вирішення проблеми впровадження новостворених українських термінів, запозичених з інших мов, а також уніфікації української професійної термінології.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 758567

  Шифр зберігання ВДБО: З 97я2 К43

Суспільні науки

 1. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / авт. : Т. Ф. Алєксєєнко, Т. П. Басюк, О. В. Безпалько [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої ; Ін-т пробл. виховання НАПН України [та ін.] – К. ; Сімф. : «Універсам», 2012. – 536 с.

  Розвиток соціальної педагогіки обумовлює необхідність пошуку нових підходів до теоретичної підготовки соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців соціальної роботи з урахуванням сучасних тенденцій в практиці.
  Соціальна робота та соціальна педагогіка як окремі галузі педагогічного знання зараз перебувають на етапі активного розвитку теоретичних положень та аналізу й систематизації досягнень соціальної та соціально-педагогічної практики.
  Дане видання відрізняється від інших інноваційним підходом щодо викладення матеріалу, представленням сучасних надбань в соціальній сфері шляхом напрацювання методологічних засад соціальної роботи та соціальної педагогіки як науки та практики. У ньому розкрито теоретико-методологічні основи соціальної, соціально-педагогічної роботи, зміст і напрями, основи соціальної політики, правові, психологічні, соціокультурні основи соціальної та соціально-педагогічної роботи, інституції, що здійснюють роботу в соціальній сфері, висвітлює технології та інновації. Кожна стаття у даному виданні має пристатейну бібліографію.

  Шифр зберігання НБУВ: Вс 54427

  Шифр зберігання ВДБО: С5я2 Е64

 2. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2012. – 254 с.

  В умовах зростаючого прискорення еволюції всіх загальноцивілізаційних процесів і кардинальних перетворень протягом останніх десятиліть у житті сучасної України інформаційна складова в соціокультурній трансформації нашого суспільства набуває особливого значення.
  У монографії аналізуються основні напрями розвитку інформаційної діяльності в політичній сфері, забезпечення суспільно значущою інформацією наукових установ у контексті інноваційного розвитку України, обгрунтовується роль бібліотечної діяльності в інформатизації.
  Сучасне інформаційне забезпечення наукових установ значною мірою відображає проблеми сучасного інформаційного забезпечення в системі соціальних структур суспільства. Позитивним при цьому є факт продемонстрованої життєздатності бібліотечних підрозділів у наукових установах, як прототипу суспільно необхідних спеціальних інформаційних структур для роботи зі зростаючими інформаційними потоками.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва54337

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: С5я2 І-74

Історія

 1. Геральдика Дніпропетровщини : офіційні символи територіальних та муніципальних утворень / авт.-упоряд.: В. М. Бекетова, О. Ю. Потап ; Дніпропетр. облдержадмін., Дніпропетр. облрада, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. – Дніпропетровськ :  АРТ-ПРЕС, 2012. – 192 с.

  Видання презентує багату історію становлення і розвитку геральдичних традицій у Придніпров’ї в минулому та сьогоденні.
  Представлені в даній книзі герби та прапори населених пунктів і муніципальних утворень відтворюють природні та історичні особливості краю, характеризують багатство його надр, своєрідність господарського розвитку, економічні досягнення Дніпропетровщини. Понад 60 міст, районів, селищ і сіл даного регіону мають свої герби та прапори – символи місцевого самоврядування.
  Пропоноване видання включає такі розділи: «З історії геральдики Придніпров’я»; «Геральдика Дніпропетровщини радянських часів»; «Сучасний стан герботворчості на Дніпропетровщині»; «Офіційні символи територіальних та муніципальних утворень».

  Шифр зберігання НБУВ: Вс 54173

  Шифр зберігання ВДБО: Т215(4УКР)я2 Г37

 2. Журавльов Д. В. Визначні битви та полководці української історії : карти, озброєння, тактика, наслідки / Д. В. Журавльов. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2013. – 414 с.

  Дане видання в стислій формі подає цікавий фактичний матеріал не лише найважливіших, вирішальних для подальшого ходу історії України баталій, але і тих битв, котрим просто пощастило з увагою нащадків: битва на Стугні, битва на Калці, битва на Ворсклі, облога Переяслава, Конотопська битва, бій під Крутами та ін.
  Книга містить короткі біографічні дані про кількасот відомих і напівзабутих давньоруських, візантійських, українських, російських, половецьких, литовських, польських, турецьких, татарських, шведських, німецьких, австро-угорських воєначальників і командирів різних рівнів. У додатку подаються короткі біографічні довідки полководців.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 760210

  Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УКР)я2 Ж91

 3. Історія України в особах : Давньоруська держава. Литовсько-польська доба / кер. авт. кол. О. В. Русина. – К. : «Україна», 2012. – 440 с.

  Історія України є частиною історичної науки. Вона вивчає головні тенденції і закономірності соціально-економічного, політичного і духовного розвитку народів, що проживали на території України в минулому, а також тих, що живуть на цій території в даний час.
  Дане видання через нариси про видатних осіб, які творили історію періоду ІХ–ХІІІ століть та сер. ХІV – сер. ХVІІ ст., ознайомить читача з періодом Давньоруської держави та Литовсько-польської доби. Під час правління Аскольда та Діра у Східній Європі виникла перша слов’янська держава – Київське князівство. Подається інформація про розширення кордонів Київської держави та зовнішньополітичну діяльність за добу правління Олега та князя Святослава; про розквіт Київської Русі та реформи державного устрою при правлінні Володимира Великого; про поширення освіти та перший збірник законів «Руська правда» за правління Ярослава Мудрого.
  У книзі йдеться про українські землі під литовським і польським володарюванням (сер. ХІV – сер. ХVІІ ст.) періоду Литовсько-польської доби за правління славетного Любарта Гедиміновича, Василя Верейського, Костянтина Острозького.
  Представлені у виданні церковно-культурні діячі ХV – першої половини ХVІІ ст. – Григорій Цамблак, Іван Федоров, Іван Вишенський, Іов Борецький, Петро Могила, а також козацькі ватажки Ян Оришовський, Криштоф Косинський, Семерій Наливайко, Іван Підкова, Павло Бут, Яків Острянин та ін.

  Шифр зберігання НБУВ: Вс 54253

  Шифр зберігання ВДБО: Т3(4Ук)д.я2 І-90

 4. Козацтво в історії та культурі України : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; укл. : Т. В. Кузнець [та ін.] – Умань : вид. «Сочінський», 2012. – 93 с.

  Героїка українського козацького минулого надихала українських та іноземних письменників, художників, композиторів і кінематографістів. Це – сотні авторів, тисячі наукових досліджень і художніх творів, величезний обсяг інформації. Козацтво було неповторною моделлю суспільного розвитку з оригінальним соціально-політичним устроєм, своєрідним побутом, традиціями, етичними і правовими нормами, культурою, фольклором.
  Укладачі даного довідкового видання систематизували різнопланові публікації з історії козацтва, або ті, що містять відомості про українське козацтво, і зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Це близько 1300 назв досліджень, які тематично згруповані у такі розділи: «Загальні матеріали з історії українського козацтва», «Життєписи видатних особистостей козацької доби», «Рання історія козацтва (кінецьХV – середина ХVІІ ст.)», «Українська національна революція середини ХVІІ ст.», «Козацтво періоду Гетьманщини», «Регіональна історія козацтва», «Культура та духовність козацтва», «Козацька історія в навчальній літературі».

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 761594

  Шифр зберігання ВДБО: Т3(4УКР)4я1 К59

 5. Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922) : документи і матеріали / упоряд. : В. М. Даниленко, Н. В. Кривець. – К. : Смолоскип, 2012. – 592 с.

  Видання продовжує серію публікацій архівних документів з історії української дипломатії XX століття. У збірнику вміщено документи з фондів Української Центральної Ради, Міністерства закордонних справ Української Держави, посольства Української Держави в Німеччині, а також листи до радника посольства УНР в Німеччині Є. Чикаленка і спогади А. Жука про Миколу Порша.
  Документи подано у хронологічній послідовності із заголовком, що розкриває зміст публікації. Більшість документів друкується вперше і повністю.
  Кожен документ має легенду, в якій вказані скорочена назва архіву, де він зберігається, фонду, опису, справи, відомості про оригінальність документа і спосіб його виконання.
  Для зручності користування до збірника включено географічний та іменний покажчики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва763087

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4УК)6я2 У45

 6. Харківщина в мемуарах, щоденниках і подорожніх записках з XVIII ст. до сьогодення : бібліогр. покажч. / уклад. : Н. В. Аксьонова, В. В. Кравченко, Ю. Ю. Полякова, [та ін.]. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – 140 с.

  Свідчення сучасників допомагають науковцям скласти цілісне уявлення про конкретну епоху, побут та звичаї окремих верств населення в конкретно-історичний проміжок часу. Ці документи мають велике значення і для вивчення історії Слобожанщини, різних аспектів її суспільно-політичного, наукового, мистецького життя.
  Покажчик містить мемуари, щоденникові та подорожні записки про Харківщину, які вийшли окремими виданнями або були надруковані на сторінках часописів і збірників видань упродовж XVIII-XXI ст.
  Із газетних публікацій до покажчика включено тільки ті, що друкувалися на шпальтах харківських газет.
  Матеріали в покажчику розташовані хронологічно, у підрозділах – за абеткою. Бібліографічні записи супроводжено короткими анотаціями, біографічними відомостями про авторів та осіб, про яких йдеться в джерелах, і матеріалами, присвяченими аналізу самих спогадів.
  Допоміжний апарат включає іменний покажчик.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва763288

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4УК-ХАР)я1 Х21

 7. Ярошинський О. Б. Українознавство в умовах розбудови незалежної України : бібліографія (1989 – 2012 рр.). ­– К. : ННДІУВІ, 2013. – 224 с.

  Видання є продовженням зі значними доповненнями та уточненнями попереднього покажчика О. Б. Ярошинського «Українознавство в системі освіти і науки : бібліографія». (К., 2010).
  Політичне і національне пробудження в Україні кінця 80-х рр. XX ст. повернуло до життя позитивне значення слова українознавство.
  Більшість друкованих праць, у яких розкривається місце українознавства в системі освіти і науки, належить перу наукових співробітників Інституту українознавства.
  Науково-дослідний інститут українознавства став засновником фахових періодичних видань – наукового, суспільно-політичного, культурно-мистецького, релігійно-філософського, педагогічного журналу «Українознавство», «Збірника наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства», журналу «Українознавець».
  Матеріали подаються за алфавітом авторів і назв у такій послідовності: періодичні видання, програми конференцій, матеріали конференцій, збірники наукових праць, монографії, навчальні посібники, довідкові та енциклопедичні видання, автореферати дисертацій, статті у журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій, довідкових виданнях та газетні статті.
  У кінці бібліографічного покажчика вміщено предметний та іменний покажчики.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762493

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т3(4Ук)я1 Я77

Етнографія

 1. Нації і народності Херсонщини: минуле і сьогодення : анот. наук.-допом. бібліогр. покажч. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. / ХОУНБ ім. О. Гончара, ДАХО ; уклад.: Л. М. Андрієнко, З. С. Орлова ; відп. ред. Л. І. Зелена. – Херсон, 2012. – 276 с.

  Бібліографічний покажчик містить цінну інформацію про видання сучасних науковців, видатних дореволюційних дослідників, радянських істориків присвячені колонізаційним процесам та етнічній історії регіону.
  Представлено матеріали з історії поселення, побуту, характеру традиційно-побутової культури та сучасного становища багатьох націй і народностей, які проживають у Херсонській області.
  Для зручності читачів, подано коротку змістовну інформацію та посилання на конкретні сторінки текстів монографій, збірників наукових праць, брошур, довідників тощо, що відображають етнічну історію регіону наприкінці XVIII та впродовж XIX століття, національний і мовний склад населення, вплив національного колориту на зміни назв населених пунктів та господарств краю у першій половині XX століття, дані досліджень демографічних процесів у системі багатонаціонального складу населення області.
  Література у покажчику згрупована за тематичними розділами. У межах розділів представлено довідкові видання, матеріали загального змісту та краєзнавчі публікації.
  Серед друкованих видань – документальні джерела, статистичні матеріали, історичні та етнографічні дослідження, твори публіцистики українською та російською мовами.
  Видання буде корисним для користувачів за допомогою якого вони зможуть оперативно розшукати необхідні публікації та архівні документи з історії націй і народностей не лише Херсонщини, а й Південної України.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 763030

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Т5(4Ук-ХЕС)я1 Н35

Економічні науки

 1. Підприємництво та дозвільна система : довідник / Харк. міськрада ; Упр. підприємництва та дозвіл  процедур. – Х. : Золоті сторінки, 2012. – 128 с.

  Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку країни. Така діяльність передбачає вирішення цілого комплексу складних, суперечливих проблем з урахуванням загальнодержавних та регіональних інтересів, а також мотивів діяльності різних соціальних груп населення.
  Головними завданнями для органів влади усіх рівнів на найближчу перспективу є спрощення механізму отримання суб'єктами господарювання дозвільних документів, скорочення надмірної кількості дозволів, що не передбачені законами, які перешкоджають розвитку підприємництва, залученню інвестицій.
  Довідник підприємця допоможе представникам бізнесу зорієнтуватись у законодавчих нововведеннях щодо дерегуляції господарської діяльності та регуляторної політики, порядку оформлення документів дозвільного характеру, організаційних механізмів роботи Єдиного дозвільного центру.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва 762122

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: У8(4УК)21я2 П32

 2. Регіональна економіка : словник термінів : навч. посіб. / авт. : А. А. Мазаракі, Т. М. Мельник, А. В. Бохан [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2012. – 352 с.

  Для розвитку регіональної економіки України необхідно створити сприятливі соціально-економічні та культурні умови стимулювання процесу відтворення, систематизації, розвитку та збагачення відповідного понятійно-термінологічного потенціалу науки нашої держави з урахуванням специфіки сучасної української мови. Від цього залежить підвищення рівня професіоналізму людей у сфері регіонознавства та країнознавства, визначення пріоритетних напрямів регіональної політики, використання прогресивного вітчизняного та зарубіжного досвіду з метою раціонального й ефективного використання регіональних ресурсів.
  Структура словника – абетково-гніздова, що надає можливість за короткий проміжок часу знайти необхідний термін та його тлумачення.
  У тексті статей найбільш поширені слова подані скорочено відповідно до загальноприйнятих стандартів.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 761307

  Шифр зберігання ВДБО: Уя2 Р33

Політика. Політичні науки

 1. Вавринюк А. А. Політичний устрій країн регіону : Західна Європа : енцикл. довід. для студ. / А. А. Вавринюк. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 100 с.

  Відоме всім поняття Західної Європи сформувалося під час холодної війни, коли Європа була поділена «залізною завісою» на два ворожі табори – капіталістичну Західну Європу та соціалістичну Східну Європу.
  Енциклопедичне видання є лексиконом знань на тему політичного устрою країн Західної Європи. Із політично-економічного погляду термін «країни Західної Європи» стосується сьогодні всіх держав Європейського Союзу (ЄС).
  У довіднику подається інформація про 15 держав ЄС. Стаття про окрему країну містить такі відомості: загальна інформація (столиця, офіційна мова, державна релігія, кількість населення, структура населення за статтю, площа, валюта та ін.; політичний устрій (парламент, федеральний президент, федеральний уряд, судова влада); правлячі партії.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 757180

  Шифр зберігання ВДБО: Ф3(4)я2 В12

 2. Геополітика: енциклопедія / за ред. чл.-кор. НАПН України, д-ра філос. наук, проф. Є. М. Суліми. – К. : Знання України, 2012. – 919 с.

  Енциклопедія охоплює всі основні аспекти історії, теорії і напрями розвитку геополітики як науки і виду політики. Включено велике число персоналій, що дозволяє познайомитися з особливостями життєдіяльності, ідейними поглядами, науковими концепціями, і політичними доктринами класиків і сучасних представників геополітичної науки, політичних діячів.
  Значна кількість статей присвячена суб’єктам геополітики – державам і міждержавним організаціям. Висвітлено основні вузли геополітичних суперечностей у сучасному світі.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Вс 54557

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: ФОя2 Г35

Право

 1. Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.11 «Міжнародне право» в Україні (1991-2012 рр.) : довідник / уклад., передм., вступ Т. Р. Короткого, Н. В. Сажієнко. – Одеса : Фенікс, 2012. – 166 с.

  Довідкове видання містить інформацію про захищені в Україні з 1991–2012рр. дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю «Міжнародне право».
  Видання включає три покажчики: алфавітний, предметний і хронологічний. У них наведені загальні списки дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю «Міжнародне право», а також окремі списки дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю «Міжнародне право».
  При підготовці покажчиків була використана електронна бібліотека авторефератів дисертацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Були оброблені також автореферати, що знаходяться на зберіганні в бібліотеках національного університету «Одеська юридична академія», Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, бібліотеці й архіві відділу міжнародного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького та інші.
  Мета видання – надати допомогу студентам у пошуку літератури при підготовці наукових робіт з міжнародного права, а також допомогти аспірантам та здобувачам при виборі напрямів теми дисертаційного дослідження.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва760891

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Х91я1 К68

 2. Парламентаризм : реєстр термінів і понять / авт.-упоряд. : О. Л. Копиленко [та ін.] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К. : К. І. С., 2012. – 512 с.

  Парламентаризм – це парламентська система, система організації державної влади, для якої характерним є визнання провідної або істотної ролі парламенту. Питання розвитку парламентаризму є обов’язковим чинником цивілізованого суспільства. У процесі розвитку парламентаризму його термінологічна основа збагачується новими термінами та поняттями, вдосконалюється за рахунок трансформації й уточнення значення чинних термінологічних одиниць, а також за рахунок поповнення новими термінами.
  Зазначений реєстр представляє собою організований за змістовою ознакою список термінів, що означають базові поняття, які стосуються різних аспектів парламентської діяльності.
  Реєстр побудовано у формі розташованих в алфавітному порядку термінів з відповідними визначеннями. Поняття, що позначаються словосполученням, наводяться за ключовим словом. При розкритті змісту термінів використовуються досягнення української та зарубіжної політико-правової думки.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 760780

  Шифр зберігання ВДБО: Х80я2 П18

Наука  Освіта

 1. Інформаційні ресурси : слов. законод. та стандартиз. термінології / укл. : П. І. Рогова, Я. О. Чепуренко, С. М. Зозуля [та ін.] ; НАПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 283 с.

  У наш час стрімко зростає кількість видань, в яких інформаційна тематика знаходить все ширше відображення.
  Пропоноване видання включає терміни та визначення із законів України, що регулюють відносини в інформаційній сфері; національних та державних стандартів України; міждержавних стандартів, прийнятих Держстандартом України з бібліотечної та архівної справи, інформаційної та видавничої діяльності. Також вміщено терміни з міждержавних стандартів, яким в Україні не було надано чинності, але вони використовуються фахівцями при здійсненні міжнародної інформаційної та наукової діяльності.
  До словника увійшло понад 1700 термінів, які розміщено за абеткою. Поряд з кожним терміном в круглих дужках вказується номер і назва нормативно-правового акта та наводиться стаття або пункт, в якому вміщено той чи інший термін. Стандартизовані абревіатури термінів із їхнім розшифруванням подано в окремому переліку.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 760684

  Шифр зберігання ВДБО: Ч23я2 І-74

 2. Книгознавство : термін. слов. : редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; Ін-т укр. філології ; уклад.: Ю. В. Бондар, О. В. Гресько, В. О. Жадько [та ін.] – К. : ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 303 с.

  Пропоноване видання містить понад 4 000 статей, у яких подано нові тлумачення термінів із галузі книгознавства, видавничої справи, редагування, бібліотечно-інформаційної діяльності, видавничого бізнесу, поліграфії. Терміни, які складаються з двох і більше слів, відображено як у статтях-визначеннях (на першому місці – іменник), так і в статтях-посиланнях. Курсивом у пояснювальних текстах виділено синоніми.
  Довідковий апарат видання складається зі списку використаних джерел та словника термінів, складних для перекладу з російської мови на українську.

  Шифр зберігання НБУВ: Вс 54295

  Шифр зберігання ВДБО: Ч611я2 К53

Літературознавство

 1. Українська діаспора : літературні постаті, твори, біобібліографічні відомості / упорядкув. В. Просалової ; Донец. обл. держ. адмін., Укр. культ. центр, Донец. обл. від-ня Т-ва зв’язків з українцями за межами України (Т-во «Україна-Світ») [та ін.] – Донецьк : Сх. вид. дім, 2012. – 516 с.

  У виданні зібрано і систематизовано біографічні факти, наведено перелік художніх творів літераторів, які розпочали чи продовжили творчу діяльність за межами України. Необхідність даного довідкового видання зумовлена відсутністю точних біографічних відомостей про літераторів, усунення низки неточностей, що стосуються як біографічних подробиць, так і ідентифікації художніх творів і письменників, які друкувалися під різними літературними іменами в багатьох куточках світу, зокрема Павлини Андрієнко-Данчук, Івана Арделяна, Пилипа Бака, Ореста Бачинського, Олеся Квітневого, Петра Кізка та інших.

  Шифр зберігання НБУВ: Ва 760716

  Шифр зберігання ВДБО : Ш5(4УКР=4/8)д.я1 У45

Література універсального змісту

 1. Місцеві газети у фондах Херсонської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олеся Гончара, 1865-2009 : каталог / уклад. Л. І. Зелена. – Херсон, 2012. – 269 с.

  До каталогу включено всі газети Херсонської області: обласні, міські районні одноденні, а також газети і окремо видані до них додатки, що друкувалися в найрізноманітнішій періодиці.
  У бібліотеці зберігається найбільша в області колекція місцевих газет, починаючи з 1865 року і до сьогодення. Вона становить вагому частину бібліотечного зібрання про область і має історико-культурну та наукову цінність. Це був особливий тип видання, який свого часу набув великого поширення.
  У фонді бібліотеки є мікрофільми окремих газет. Інформація про кожну газету подана в межах відповідної назви друкованого видання за хронологією або окремим записом у відповідному розділі за алфавітом назв.
  Для зручності користування фондом визначена структура каталогу, виокремлено три основних розділи: «Найстаріші газети з 1865 по 1943 рік», «Від часу звільнення області від окупації під час Великої Вітчизняної війни (1944 р.) до здобуття Україною незалежності (1991 р., серпень)», «Газети періоду розбудови незалежної України (1991, серпень-2009 рр.)».
  Всі газети описані «de visu», в окремих випадках описи доповнені даними з бібліографічних посібників, довідників, інших джерел.
  Довідково-пошуковий апарат посібника складається з алфавітного покажчика назв газет, іменного покажчика осіб, причетних до випуску газети, географічного покажчика місць видання та друкування газет.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва763029

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я171(4Ук)112 М65

 2. Сільськогосподарські періодичні видання в Україні, 1918-1940 : наук.-допом. ретросп. бібліогр. покажч. / НААН, ДНСГБ ; уклад. : В. А. Вергунов, О. П. Анікіна ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К. : Нілан-ЛТД, 2012. – 240 с.

  Бібліографія сільськогосподарської періодики є чи не найскладнішою ділянкою бібліографічної роботи в Україні.
  Покажчик містить найповнішу бібліографію періодичних і продовжуваних галузевих видань 20-30-х років минулого століття й налічує 605 назв.
  Матеріал систематизовано за розділами: I. «Журнали»; II. «Періодичні видання («Бюлетені», «Вісті», «Наукові записки», «Збірники наукових праць», «Труди») державних органів управління сільським господарством та сільськогосподарською наукою, академій, комітетів»; III. «Періодичні видання («Бюлетені», «Вісті», «Наукові записки», «Збірники наукових праць», «Труди») сільськогосподарських науково-дослідних установ та закладів освіти»; IV. «Періодичні видання («Бюлетені», «Вісті», «Наукові записки», «Збірники наукових праць», «Труди») наукових товариств, з’їздів, нарад, комітетів та інших сільськогосподарських організацій».
  Бібліографічний опис періодичних видань складено згідно з державними стандартами. Для покажчика відібрано найбільш повний і точний варіант бібліографічного опису. Всі періодичні видання описані в покажчику під заголовком. У тих випадках, коли назва або підзаголовок журналу змінилися на останніх номерах, опис зроблено за першою назвою. Описи зроблено та перевірено de visu.
  Науково-пошуковий апарат складає: іменний покажчик та алфавітний покажчик назв періодичних видань.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва763300

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я172(4Ук) С-36

 3. Німецькі сільськогосподарські видання у фондах державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України та науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів аграрного профілю (1822-2010) : наук. -допом. бібліогр. покажч. / НААН, ДНСГБ ; уклад. : В. А. Вергунов, Н. Ф. Гриценко, Я. В. Каніболоцька ; наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2011. – 540 с.

  Видання інформує про всі джерела комплектування за 1822–2010 рр., що надійшли до фонду ДНСГБ НААН та підпорядкованої мережі бібліотек.
  Матеріал для видання було відібрано за такими критеріями: надруковані німецькою мовою; видані на території Німеччини у різні історичні етапи її розвитку; аграрної та іншої тематики, надруковані німецькою мовою незалежно від місця видання (країни); авторами яких є відомі німецькі вчені-аграрії; німецькі сільськогосподарські науково-дослідні установи, навчальні заклади та виробничі об’єднання.
  До покажчика увійшли 4835 видань, що зберігаються у фондах ДНСГБ НААН та 12 галузевих бібліотек України.
  На підставі колекції німецької книги у фондах бібліотек аграрного профілю, за допомогою системи автоматизації бібліотек ІРБІС, формується відповідна база даних під назвою «німецька книга в мережі». У перспективі це дасть змогу створити спільну систему, яка складатиметься з іноземної бібліографії всіх бібліотек аграрної галузі України і буде використовуватися для багатоаспектного пошуку інформації.

  Шифр зберігання книги у НБУВ: Ва763154

  Шифр зберігання книги у фонді ВДБО: Я181(4Ук)2 Н67

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45