ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В

БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ

Бібліотеки України як складові комунікаційної інфраструктури права інтелектуальної власності, направлені на сприяння процесу культурного, професійного та інтелектуального збагачення людини, формування інформаційної та технологічної грамотності  для підвищення якості життя суспільства. На сучасному етапі розвитку суспільства одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні є захист права інтелектуальної власності, в тому числі в діяльності сучасних бібліотек. Реалізація політики захисту права інтелектуальної власності передбачає надання якісних бібліотечно-інформаційних послуг користувачам із дотриманням нормативно-правових актів у сфері системи стандартів бібліотечно-інформаційної галузі з метою підвищення ефективності діяльності бібліотек, їх інтеграції у світовий інформаційний простір. Під сферою інтелектуальної власності розуміється середовище з внутрішньою єдністю, в якому здійснюється сукупність різноманітних видів творчої, інтелектуальної діяльності людини, що охоплюють різні сфери економічного та суспільного життя, унаслідок чого створюються об’єкти права інтелектуальної власності. На сьогодні актуальним є питання дотримання бібліотеками майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності під час формування бібліотечно-інформаційних ресурсів. Це зумовлено тим, що з одного боку, бібліотеки зобов’язані дотримуватися права інтелектуальної власності авторів творів, з іншого, забезпечити широке використання їхніх творів користувачами бібліотек. Для досягнення мети стосовно трансформації бібліотечної системи у високотехнологічне та інноваційне бібліотечно-інформаційне виробництво, що здійснює та надає комплекс сучасних послуг по отриманню системи знань, які змінюються відповідно до вимог часу, де кожен користувач може знайти те, що йому потрібно відповідно до своїх очікувань і свободи вибору, необхідно актуалізувати систему знань, вмінь і навичок працівників бібліотек ­– конкурентоспроможних фахівців, їхню безперервну освіту в сфері права інтелектуальної власності відповідно до міжнародних стандартів.

КНИГИ

«Про авторське право і суміжні права»: Закон України №2811 від 01.12.2022

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-20#Text

СТ10184

ДСТУ 8299:2015

Інформація та документація. Знак охорони авторського права. Правила подання у виданнях [Текст]. - Чинний від 2017-07-01. - Київ : УкрНДНЦ, 2019. - IV, 7 с. - (Національний стандарт України)

1. Авторське право та авторознавча лінгвістична експертиза у цифрову добу [Текст] : монографія / О. І. Харитонова [та ін.] ; за ред. О. І. Харитонової, Н. І. Клименко. - Одеса : Фенікс, 2017. - 267, [1] с. - Бібліогр. в знесках.

Розкрито сутність, специфіку, порядок проведення та проблематику окремих аспектів авторознавчої лінгвістичної експертизи у цифрову епоху. Приділено увагу авторським правам як інтелектуальній власності. Розглянуто суб'єкти й об'єкти авторських прав. Акцентовано на правовому регулюванні відносин авторства у різних правових системах. Розглянуто колізії реалізації авторських прав і права на інформацію у контектсі інформаційної безпеки.

Шифр НБУВ: ВА820057

2. Бібліотека. Наука. Комунікація: 100-річчя Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 6–8 листопада 2018 р.) / ред. О. М. Василенко, Л. А. Дубровіна, В. І. Попик, В. М. Горовий, О. А. Вакульчук, Т. Ю. Гранчак, Т. В. Добко, Т. В. Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, С. В. Старовойт, Н. В. Стрішенець. – Київ: НБУВ, 2018. – 824 с.978-966-02-8614-6. – URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002176

Зі змісту:

Іванов Ю. Ф., Іванова М. В., Білінець Н. Г. Ліцензійні договори щодо об’єктів права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек. С 38-43;

Кириленко О. Г. Проблеми авторського права в науковому опрацюванні документів та організації електронних каталогів бібліотек. С. 43-45;

Литвинова Л. Нові європейські норми щодо захисту авторських прав в Інтернеті. С. 65-71.

Шифр НБУВ: ВА826412       

3. Бібліотека XXI століття: перспективи та інновації [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 квітня 2015 р.) / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства ; [уклад.: Бачинська Н. А. та ін.]. - Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. - 236 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

Зі змісту:

Барабаш М. О. Проблеми авторського права у цифровому середовищі.

(Вивчення проблеми авторського права у цифровому середовищ, зокрема в електронних бібліотеках)

Шифр НБУВ: ВС61102

4. Добровольська Вікторія Василівна.

Інформаційно-документаційне забезпечення розвитку соціокомунікаційного простору культури в Україні [Текст] : монографія / Вікторія Добровольська ; [відп. ред.: С. Х. Литвин] ; Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - Київ : НАКККіМ, 2020. - 351 с. - Бібліогр.: с. 303-351.

Комплексно досліджено проблему інформаційно-документаційного забезпечення розвитку сучасного соціокомунікаційного простору культури України в епоху цифрового суспільства. Окреслено перспективи розвитку документальних цифрових систем культурної спадщини в соціокомунікаційному просторі культури. Досліджено формування суспільного інформаційного образу закладів культури, бібліотек, архівів, музеїв у спільнотах соціальних мереж. Установлено й узагальнено критерії та пріоритети відбору об'єктів історико-культурної документальної спадщини для оцифрування. Обґрунтовано основні засади збереження цифрової культурної спадщини…

Шифр НБУВ: ВА843254

5. Збірник нормативно-правових актів у сфері правового регулювання інтелектуальної власності Україні [Текст] : [темат. добірка : для студентів ВНЗ] / [уклад.: А. В. Аксютіна та ін.] ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро : Біла К. О. [вид.], 2021. - 401 с. : табл. - Назва на корінці : Інтелектуальна власність.

Шифр НБУВ: ВА852356

6. Зеров Костянтин Олександрович.

Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет [Текст] : [монографія] / Зеров К. О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2018. - 219 с. - Бібліогр.: с. 177-206.

Комплексно досліджено питання захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет, в умовах реформування авторського законодавства. Розроблено науково-теоретичні засади та практичні рекомендації щодо вдосконалення національної системи правової охорони авторських прав, уточнено категоріально-понятійний апарат у цій сфері. Розкрито специфіку деяких видів творів у мережі Інтернет. Розглянуто окремі види порушень авторських прав на такі твори. Подано інформацію про основні способи захисту авторського права на твори, розміщені в мережі Інтернет, у законодавстві України крізь призму положень Угоди про асоціацію.

Шифр НБУВ: ВА827360

7. Інформаційні ресурси, інтелектуальна власність, комунікації в освітньо-науковій та інноваційній сферах: філософсько-правові та прикладні аспекти : матеріали круглого столу, 12 трав. 2017 р., Вінниця / упоряд.: О. Д. Довгань, М. В. Беланюк, С. А. Лапшин, О. Г. Радзієвська, О. І. Яременко; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, НДІ інформатики і права НАПрН України, Голов. територ. упр. юстиції у Вінниц. обл., Держ. суд. адмін. України. - Вінниця, 2017. - 227 c. - укp.

Висвітлено актуальні філософсько-правові та прикладні проблеми розвитку інформаційних ресурсів, інтелектуальної власності та комунікацій в освітньо-науковій та інноваційній сферах. Розглянуто особливості інтелектуальної власності у сферах наукових досліджень. Досліджено документальні потоки України з інтелектуальної власності в Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського, визначено перспективи й основні напрями розвитку таких потоків.

Шифр НБУВВА838809

8. Кадєтова Олена Веніамінівна.

Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності [Текст] : монографія / О. В. Кадєтова ; за наук. ред. О. П. Орлюк, д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України ; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України. - Київ : Юрінком Інтер, 2019. - 343 с. - Бібліогр.: с. 196-224.

Шифр НБУВ: ВА833289

9. Коротун Олена Миколаївна.

Адміністративно-правові аспекти забезпечення охорони прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні: проблеми теорії та практики правозастосування [Текст] : монографія / О. М. Коротун ; НДІ публ. права. - Київ : НУБіП України, 2019. - 292 с. - Бібліогр.: с. 252-292.

На основі аналізу доктринальних та нормативних джерел розлянуто проблемні питання охорони та захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності в Україні. Розкрито сутність діяльності публічної адміністрації та суду, спрямованої на захист інтересів суспільства та держави. Основну увагу приділено розкриттю теоретичних засад адміністративно-правового забезпечення та організаційно-структурному забезпеченню охорони і захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності. Сформовано низку науково-практичних пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства у сфері охорони та захисту прав інтелектуальної власності.

Шифр НБУВ: ВА837999

10. Менсо Ірина Володимирівна.

Правове регулювання діяльності електронних бібліотек щодо використання творів у цифровій формі [Текст] / І. В. Менсо. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 176 с.

Комплексно досліджено теоретичні і практичні аспекти діяльності електронних бібліотек за цивільним законодавством України, а також сформульовані пропозицій щодо вдосконалення законодавства в цій сфері.

Шифр НБУВ: видання в опрацюванні

11. Національний репозитарій академічних текстів: відкритий доступ до наукової інформації [Текст] : монографія / [О. С. Чмир та ін.] ; Держ. наук. установа "Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації". - Київ : ДНУ "УкрІНТЕІ", 2017. - 199 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 137-161.

Шифр НБУВ: ВА818584

12. Охорона та захист прав інтелектуальної власності: економіко-правові підходи [Текст] : [монографія] / [М. Є. Бичковська та ін. ; ред.: О. О. Кулініч, Р. Б. Шишка]. - Київ : Ліра-К, 2019. - 275 с. - Бібліогр. в знесках.

Шифр НБУВ: ВА843709

13. Підкамінь Леонід Йосипович.

Основи інтелектуальної власності об'єктів науково-технічної творчості [Текст] : навч. посіб. / Л. Й. Підкамінь, А. О. Ангельська, Ю. Г. Добровольський ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Чернівці : ЧНУ ім. Юрія Федьковича : Рута, 2019. - 291 с. : рис. - Бібліогр.: с. 284-289.

Розкрито визначальну роль інтелектуальної власності як юридично оформленого права на результат творчої діяльності людини у динаміці розвитку всіх елементів економічної та соціальної життєдіяльності суспільства. Описано характеристики об'єктів науково-технічної творчості, основні принципи їх правової охорони, методики та способи комерціалізації зазначених об'єктів, види ліцензійних угод, особливості державної системи правової охорони та правового захисту автора і правовласника об'єктів інтелектуальної власності. Викладено питання використання та правової охорони об'єктів права інтелектуальної власності у мережі Інтернет.

Шифр НБУВ: ВА835832

14. Питання охорони авторського права у наукових виданнях [Текст] : (метод. рек.) / [Ю. М. Капіца та ін.]. - Київ : Академперіодика, 2017. - 108, [1] с. : табл. - Бібліогр.: с. 86-88.

Шифр НБУВ: ВА820000

15. Правове регулювання використання зображень у електронних бібліотеках за законодавством України [Текст] : монографія / [О. І. Харитонова та ін.] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса : Юрид. літ., 2017. - 70 с. - Бібліогр.: с. 58-64.

Шифр НБУВ: ВА815387

16. Сорока Наталія Євгенівна.

Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід [Текст] : монографія / Наталія Сорока. - Харків : Право, 2019. - 332 с. - Бібліогр.: с. 322-332.

Висвітлено деякі аспекти правового регулювання авторського права і суміжних прав у Європейському Союзі в особливих умовах інформаційного суспільства. Проблему розглянуто у контексті увідповіднення національного законодавства у сфері інтелектуальної власності нормам права ЄС у рамках Угоди про асоціацію та враховано вимоги процесу формування Вищого суду з питань інтелектуальної власності. Вперше систематизовано та проаналізовано практики Суду ЄС у сфері авторського права і суміжних прав, зокрема, понад шістдесят рішень Суду ЄС. Запропоновано об’єднання матеріалу за тематичними розділами щодо критеріїв охороноздатності, основних видів використання твору, винятків і обмежень з авторського права, концепції справедливої винагороди. Окреслено питання використання творів в онлайн середовищі та співвідношення авторського права і фундаментальних прав і свобод.

Шифр НБУВ: ВА831759

17. Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.01.2022) : анотований бібліографічний покажчик / відп. ред. О. М. Василенко ; уклад. І. В. Соколова. – Київ: НБУВ, 2022.

Покажчик містить відомості про національні стандарти з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 1 січня 2022 р. Науково-інформаційне видання призначене для наукових працівників, фахівців бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, аспірантів, студентів спеціальних навчальних закладів, широкого кола користувачів.

Шифр НБУВ: URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0004261

18. "Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності", всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Міжнародному дню інтелектуальної власності (3 ; 2020 ; Київ).

Створення, охорона, захист і комерціалізація об'єктів права інтелектуальної власності. III Всеукраїнська науково-практична конференція. Присвячено Міжнародному дню інтелектуальної власності. Київ, 23 квітня 2020 р. [Текст] : зб. матеріалів / [упоряд.: А. С. Ромашко, С. Ю. Петряєв] ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського : Політехніка, 2020. - 163 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Розглянуто питання створення об'єктів інтелектуальної власності й охорони, захисту та комерціалізації об'єктів права інтелектуальної власності, а також проблеми взаємозв'язку права інтелектуальної власності з інформаційним правом, інформаційною безпекою як складових права та навчальних дисциплін. Увагу приділено концепції розвитку творчості студентів і стимулювання винахідницької діяльності в Україні. Висвітлено кримінально-правовий аспект публічно-правової охорони інтелектуальної власності. Визначено роль патентної документації під час проведення маркетингових досліджень. Подано інформацію щодо проблеми розмежування рівнів правового регулювання захисту комерційної таємниці у процесі укладання угоди злиття та поглинання. Розкрито особливості впровадження результатів раціоналізаторської творчості в малосерійному експериментальному виробництві в умовах обмеження інноваційних можливостей.

Шифр НБУВ: ВА843093

19. Сусліков Л. М.

Створення об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. для аспірантів всіх спец. / Сусліков Л. М., Студеняк І. П. ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород : Говерла, 2020. - 419 с. : рис. - Бібліогр.: с. 417-419.

Посібник присвячений розгляду питань, пов’язаних із створенням об’єктів інтелектуальної власності. Розглянуто основні положення законодавства України з питань інтелектуальної власності та її правової охорони, особливості авторського та патентного права, умови надання правової охорони об’єктам промислової власності. Детально висвітлюються питання оформлення та подання заявки на одержання патенту України на об’єкти промислової власності, процедура розгляду заявки в патентному відомстві, права та обов’язки власника патенту, методи реалізації патентних прав, передача права на винахід, особливості патентування об’єктів промислової власності в іноземних державах.

Шифр НБУВ: ВА842261

20. Улітіна Ольга Володимирівна.

Фотографічний твір як об'єкт авторського права [Текст] : [монографія] / [Улітіна Ольга Володимирівна] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 183 с. - Бібліогр.: с. 165-178.

Шифр НБУВ: ВА839591

21. Уманців Галина Вікторівна.

Облік об'єктів інтелектуальної власності [Текст] : монографія / Г. В. Уманців, І. К. Шушакова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2020. - 431 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 280-344.- DOI http://doi.org/10.31617/m.knute.2020-410

Висвітлено організаційно-методологічні засади відображення об'єктів права інтелектуальної власності в системі обліку підприємства. Досліджено зміст процесу комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності у розрізі його етапів з метою виокремлення облікової специфіки кожного із них. Проаналізовано інституціональне забезпечення обліку об'єктів інтелектуальної власності. Наведено методичні підходи до оцінювання об'єктів інтелектуальної власності, а також використання обліково-аналітичної інформації при прийнятті рішень щодо комерціалізації інтелектуальної власності.

Шифр НБУВ: ВА852504

22. Федорова Надія Вікторівна.

Телеформат як об'єкт права інтелектуальної власності [Текст] : монографія / Федорова Надія Вікторівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 219 с. - Бібліогр.: с. 210-219.

Шифр НБУВ: ВА839593

23. Хрідочкін А. В.

Енциклопедія інтелектуальної власності [Текст] / А. В. Хрідочкін, М. Ю. Віхляєв. - Запоріжжя : Гельветика, 2022. - 580 с.

У енциклопедії представлена понятійно-категорійна система сучасної сфери інтелектуальної власності. Видання містить понад 800 термінів і понять, що відображають різні аспекти сфери інтелектуальної власності: теоретичні засади процесу створення об’єктів інтелектуальної власності, складові сучасної сфери інтелектуальної власності, стандарти виникнення (набуття) прав на об’єкти інтелектуальної власності, економічні, правові та організаційні аспекти використання об’єктів інтелектуальної власності, проблеми захисту прав інтелектуальної власності. Значну частину пропонованого масиву становлять терміни, що увійшли до лексикону останніми роками.

Шифр НБУВ: видання в опрацюванні

24. Хромова Олена Олександрівна.

Ліцензія як форма розпорядження авторським і суміжними правами [Текст] : монографія / О. О. Хромова. - Харків : Право, 2019. - 167 с. - Бібліогр.: с. 152-167.

Шифр НБУВ: ВА836398

СТАТТІ

25. Бусол О. 
Способи правового захисту інтелектуальної власності суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності / О. Бусол // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. - 2016. - Вип. 43. - С. 194-198. - укp.

На основі аналізу законодавства України узагальнено способи правового захисту від порушення прав інтелектуальної власності. Виокремлено основні проблеми, які заважають ефективно захищати авторські права творців від академічного плагіату.

Шифр НБУВЖ70113

26. Візит студентів КУП НАН України до бібліотеки Всесвітньої організації інтелектуальної власності [Електронний ресурс] // Часопис Київського університету права. - 2017. - № 4. - С. 325. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2017_4_80

Шифр НБУВ: Ж23574

27. Денисенко Р. В. 
Щодо службових об’єктів інтелектуальної власності, створюваних у процесі виконання договорів на проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт / Р. В. Денисенко // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2021. - № 1. - С. 15-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_1_3

Проаналізовано правовий режим службових об’єктів, створених у процесі виконання НДР та ДКТР. Доведено необхідність включення до суб’єктів договірних відносин автора, винахідника такого об’єкта. Виокремлено ознаки службових об’єктів, досліджено зміст термінів «службові обовʼязки» та «доручення роботодавця». Розглянуто особливості розподілу майнових прав на службові об’єкти між замовником, виконавцем та працівником-автором і виплати винагороди авторові службового об’єкта, проаналізовано структуру такої винагороди, запропоновано джерела та строки її виплати.

Шифр НБУВ: Ж23880

28. Дорожко Г. К. 
Сучасні підходи до охорони науково-технічної інформації, як результату інтелектуальної творчої діяльності / Г. К. Дорожко, А. С. Ромашко, Л. В. Кравець, О. В. Поладько // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2021. - № 3. - С. 34-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_3_5

Стаття присвячена термінам, що стосуються науково-технічної інформації. Приділено особливу увагу інформації, яка має комерційну цінність та є об’єктом права інтелектуальної власності. Виявлено розбіжності законодавства щодо визначення понять «ноухау», «комерційна таємниця» та «раціоналізаторська пропозиція», що впливає на їх комерціалізацію. Проаналізовано практику порушень конфіденційності інформації. Проаналізовано послугу ВОІВ щодо цифрових міток часу і стандарти з систем управління якістю та інформаційною безпекою. Надано рекомендації з управління інформацією.

Шифр НБУВ: Ж23880

29. Зеров К. О. 
Інтелектуальна власність в сфері інформаційно-комунікаційних технологій / К. О. Зеров // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2021. - № 5. - С. 32-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_5_5

У публікації розглянуто питання правової охорони інтелектуальної власності у сфері інформаційних (інформаційно-комунікаційних) технологій. Проаналізовано базові види економічної діяльності, які відносяться до креативних індустрій в ІТ, що спрямовані як на створення, так і на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на вже створені екземпляри (або копії) програмного забезпечення. Проведена коротка описова характеристика обʼєктів авторського права у сфері інформаційних технологій і можливостей їх правової охорони, а саме: компʼютерної програми, бази даних і веб-сайта.

Шифр НБУВ: Ж23880

30. Іванова М. 
Питання державної реєстрації об'єктів права інтелектуальної власності в діяльності бібліотек [Електронний ресурс] / М. Іванова // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 7. - С. 24-29. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_7_7

У статті розглянуто процеси виконання працівниками бібліотек функціональних обов'язків, під час яких можуть створюватись об'єкти авторського права. Зауважено, що авторське право на твір виникає внаслідок факту його створення; авторське особисте немайнове право на твір належить автору, а майнове, залежно від обставин створення, — як автору, так і роботодавцю-бібліотеці (під час створення службових творів). Наголошено, що бібліотеки мають право на захист створених об'єктів інтелектуальної власності.

Шифр НБУВ: Ж15184

31. Іванова М. 
Критерії охороноздатності баз даних у діяльності бібліотек / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 111-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_56_9

У статті аргументовано, що складовою бібліотечно-інформаційних ресурсів виступають бази даних. Розкрито поняття «база даних» відповідно до міжнародного та національного законодавства. Визначені та охарактеризовані критерії, за яких база даних виступає об’єктом авторського права.

Шифр НБУВ: Ж70113

32. Іванова М. 
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського як сторічне сховище інтелектуальної власності українського народу [Електронний ресурс] / М. Іванова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2018. - Вип. 50. - С. 429-440. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2018_50_34

У статті акцентується увага на пріоритетних напрямах національних інтересів України, а саме – на збереженні інтелектуального потенціалу українського народу. Розкриваються принципи та умови створення Національної бібліотеки України ім. В . І. Вернадського. Доводиться, що протягом сторіччя бібліотека, збираючи і зберігаючи документальні джерела, залишається надійним сховищем і нтелектуальної власнсті держави. Вказується на важливу роль бібліотеки у збереженні інтелектуального надбання нації.

Шифр НБУВ: Ж70113

33. Капіца Ю. М. 
Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина друга - Україна, нові незалежні країни / Ю. М. Капіца // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2021. - № 5. - С. 95-107. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_5_10

Досліджується врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень і розробок (ДР) між науковими установами, університетами та підприємствами в Україні, нових незалежних державах (Білорусь, Казахстан, РФ) (ННД), а також практика укладання договорів. Вказано на нерозвинутість у ННД сучасних підходів до розподілу майнових прав та використання об’єктів права інтелектуальної власності у договорах ДР порівняно з практикою ЄС, США. Пропонуються зміни до законодавства України з удосконалення укладання договорів ДР; розробка примірних застережень для різних варіантів взаємовідносин університетів, наукових установ, національних та іноземних підприємств і організацій.

Шифр НБУВ: Ж23880

34. Кемпе В. 
Сучасна наукова бібліотека та авторське право: як не порушити закон / В. Кемпе // Наукові праці Національної бібліотеки  України ім. В.І. Вернадського. - 2016. - Вип. 44. - С. 141-150. - укp.

Розглянуто проблеми правового врегулювання відносин між бібліотекою як соціальним закладом, покликаним забезпечувати загальну доступність інформації, і суб’єктами інтелектуальної власності, права яких захищено Законом України «Про авторське право і суміжні права».

Шифр НБУВЖ70113

35. Литвинова Л. 
Модернізація авторського права ЄС в епоху цифрових технологій / Л. Литвинова // Бібліотечний вісник. - 2019. - № 2. - С. 3-9. - Режим доступу:

http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2019_2_3

Порушено питання оновлення норм авторського права ЄС в інформаційному суспільстві. Розглянуто Директиву про авторське право на цифровому єдиному ринку від 12 вересня 2018 р. Приділено увагу статтям Директиви про авторське право на цифровому єдиному ринку, які безпосередньо стосуються бібліотек та їхніх користувачів в Європі.

Шифр НБУВ: Ж14595

36. Литвинова Л. 
Розширення відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою / Л. Литвинова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2019. - Вип. 56. - С. 173-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2019_56_13

У статті висвітлено питання відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою. Розглянуто ініціативу Plan S щодо публікацій у відкритому доступі, яка підтримується міжнародним консорціумом спонсорів cOAlition S. Наведено відгуки академічної спільноти щодо ініціативи публікації результатів досліджень винятково у журналах відкритого доступу або на відповідних відкритих платформах. Приділено увагу новій версії Керівництва по імплементації Plan S.

Шифр НБУВ: Ж70113

37. Римарчук Р. 
Деякі особливості та правові обмеження використання авторських прав у цифровому середовищі / Р. Римарчук, Г. Римарчук // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". Сер. Юрид. науки. - 2020. - 7, № 2. - С. 216-222. - Бібліогр.: 7 назв. - укp.

Проаналізовано проблему охорони авторських прав у цифровому середовищі, оскільки захист авторських прав не обмежується захистом друкованих видань. Новітні технології надали нові цифрові засоби для зберігання та передавання інформації, до яких потрібно застосовувати законодавчі акти, щоб сприяти їх захисту. Значна частина наукових видань основана на змісті, який визначають науковці щодо використання авторських прав без оплати. Саме цей зміст "викуповується" системою вищої освіти та стає предметом власності бібліотек і навчальних закладів. Саме тому останні зусилля щодо розроблення альтернативи. Моделі публікацій привертають все більше уваги в наукових групах і навчальних закладах.

Шифр НБУВЖ29409 

38. Троцька В. М. 
Правові аспекти використання бібліотеками та іншими закладами творів, що вийшли з комерційного обороту / В. М. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2021. - № 2. - С. 5-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2021_2_2

Стаття присвячена дослідженню норм Директиви Європейського парламенту та Ради № 2019/790 про авторське право і суміжні права в єдиному цифровому ринку, а саме: положень про дозволене використання творів, що вийшли з комерційного обігу, бібліотеками та іншими закладами культурної спадщини. Зроблено порівняльний огляд відповідних норм законодавства ЄС та України у сфері авторського права і суміжних прав.

Шифр НБУВ: Ж23880

39. Троцька В. М. 
Відкритий доступ до опублікованих творів: питання дотримання авторського права / В. М. Троцька // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2020. - № 2. - С. 22-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2020_2_4

У статті розглянуті питання використання опублікованих творів, що пропонуються публіці на умовах відкритого доступу, в цифровій мережі. Досліджено визначення терміну «відкритий доступ». Розглянуто проблемні питання виплати коштів авторами за публікацію творів та відкритого доступу до них, а також шляхи вирішення цих питань, зокрема, на прикладі укладення трансформаційних угод.

Шифр НБУВ: Ж23880

40. Удовик В. 
Питання про повторне використання творів образотворчого мистецтва статусу Суспільного надбання галерей, бібліотек, архівів і музеїв (GLAM) в аспектах європейської реформи авторського права / В. Удовик, Л. Литвинова, З. Пономаренко // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 2. - С. 3-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_2_3

Мета роботи – вивчення законодавчого процесу і розкриття особливостей юридичної концепції нормативної бази Європейського Союзу, зокрема Директиви DSM, ст. 14, що стосується творів із категорії суспільного надбання у контексті питання збереження та використання культурної спадщини в секторі GLAM на фоні сучасної технологічної демократизації та відкритості.

Шифр НБУВ: Ж14595

41. Шевченко М. 
Авторське право в контексті оцифрування документів XX століття бібліотеками України: законодавчий і техніко-технологічний аспекти [Електронний ресурс] / М. Шевченко // Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 7. - С. 13-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_7_5

Використання цифрових технологій для збереження культурної спадщини є світовою тенденцією. Конвертація в цифровий формат дає змогу розкрити значні за обсягом бібліотечні колекції та надати до них необмежений доступ користувачам. Водночас актуальною проблемою є дотримання бібліотеками та іншими установами законодавства про авторське й суміжні права, через що вони не можуть вільно визначати об'єкти оцифрування. Метою статті є окреслення першочергових напрямів розв'язання зазначеної проблеми в Україні з метою надання бібліотекам законних підстав для оцифрування документів ХХ ст., захищених авторським правом, позакомерційних творів і творів-сиріт.

Шифр НБУВ: Ж15184

           АВТОРЕФЕРАТИ

42. Агеєнко Т. М. 
Правове регулювання інформаційних відносин у книговидавничій сфері в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Т. М. Агеєнко; Університет митної справи та фінансів. - Дніпро, 2021. - 15 c. - укp.

Наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання - виявлення закономірностей та особливостей правового регулювання інформаційних відносин у книговидавничій сфері. Обґрунтовано необхідність законодавчого регулювання створення та діяльності електронних видавництв і бібліотек, зокрема наголошено на доцільності формування законодавчого забезпечення поряд з ефективним використанням інформаційної складової культурних цінностей у зв'язку з розвитком діяльності електронних книговидавництв і бібліотек.

Шифр НБУВРА449950

43. Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна.

Охорона прав інтелектуальної власності співавторів творів науки [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дюкарєва-Бержаніна Катерина Юріївна ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2019. - 20 с.

Шифр НБУВ: РА439104

44. Заклінська Юлія Михайлівна.                                             

Видавнича діяльність наукових бібліотек України в електронному комунікаційному просторі: автореф. дис. ... д.філософ : 029 - Культура і мистецтво. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Ю. М. Заклінська ; Харківська державна академія культури. — 2021 — укp.

Дисертаційна праця є комплексним дослідженням особливостей видавничої діяльності наукових бібліотек України в сучасному електронному комунікаційному просторі. Визначено стратегічні напрями підвищення її ефективності та запропоновано інноваційну модель подальшого розвитку вумовах технологічної (цифрової) та аналітико-когнітивної (змістової)конвергенції бібліотечної сфери України..

 Постачальник даних: УкрІНТЕІ (Український Інститут науково-технічної експертизи та Інформації)

  Завантажити автореферат

 З матеріалами дисертації можна ознайомитись в НРАТ (Національний репозитарій академічних текстів)

45. Золота Леся Володимирівна.

Адміністративно-правова охорона права інтелектуальної власності у сфері наукової діяльності в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Золота Леся Володимирівна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2019. - 20 с.

Шифр НБУВ: РА440270

46. Капіца Юрій Михайлович.

Уніфікація і гармонізація законодавства з охорони прав інтелектуальної власності держав-членів ЄС та законодавство України [Текст] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Капіца Юрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2019. - 43 с.

Шифр НБУВ: РА441657

47. Левченко Наталія Петрівна.

Відкриті електронні ресурси у діяльності бібліотек закладів вищої освіти: специфіка формування, управління, доступ [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Левченко Наталія Петрівна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2020. - 20 с. : рис.

Шифр НБУВ: РА446147

48. Макаренко Павло Дмитрович. 
Бібліотека як складова інформаційної інфраструктури системи інтелектуальної власності України : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / П. Д. Макаренко; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2016. - 19 c. - укp.

Розроблено теоретико-методичні засади підвищення ефективності функціонування бібліотечної складової інформаційної інфраструктури системи інтелектуальної власності (ІВ) України. Охарактеризовано основні етапи розвитку бібліотечної складової інформаційної інфраструктури системи ІВ України. Визначено особливості інформаційно-ресурсного потенціалу наукових універсальних та галузевих бібліотек України, їх роль і завдання у формуванні розподіленого веб-ресурсу у сфері ІВ. Обгрунтовано модель бібліотечно-інформаційної підтримки інтерактивної комунікаційної взаємодії суб'єктів сфери ІВ.

Шифр НБУВ: РА426966

49. Мар'їна О. Ю. 
Бібліотеки України в цифровому медіапросторі: теоретико-методологічні засади розвитку : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / О. Ю. Мар'їна; Харківська державна академія культури. - Харків, 2018. - 38 c. - укp.

Дисертацію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню перспектив розвитку бібліотек України, визначенню шляхів їх адаптації до цифрового медіапростору. Проаналізовано тенденції формування, динаміку розвитку цифрового медіапростору. Виокремлено п’ять рівнів цифрової модернізації вітчизняних бібліотек. Визначено напрями інтеграції зарубіжних і вітчизняних бібліотечних установ до цифрового медіапростору. Відзначено потужну динаміку створення та наповнення ресурсів Відкритого доступу. Запропоновано реалізацію контент-стратегії розвитку бібліотек у цифровому медіапросторі…

Шифр НБУВРА435624

50. Менсо Ірина Володимирівна. 
Правове регулювання діяльності електронних бібліотек за цивільним законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / І. В. Менсо; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2017. - 20 c. - укp.

Розкрито особливості вільного використання творів електронними бібліотеками та охарактеризовано договірні відносини під час формування фондів електронних бібліотек. Сформульовано й обгрунтовано пропозиції з удосконалення цивільно-правового регулювання відносин, що виникають під час функціонування ЕБ..

Шифр НБУВРА431755

51. Митник Анна Костянтинівна.

Науковий парк як суб'єкт правовідносин інтелектуальної власності [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Митник Анна Костянтинівна ; Приват. ВНЗ "Ун-т Короля Данила". - Івано-Франківськ, 2018. - 20 с.

Шифр НБУВ: РА440773

52. Софіюк Т. О. 
Право фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Т. О. Софіюк; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 19 c. - укp.

Досліджено питання захисту права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами (ОП), які передані до фонду бібліотек або архівів. Здійснено аналіз права особи на недоторканність особистої документації й його узгодження з правом інших осіб на проведення наукових досліджень. Висловлено пропозицію щодо запровадження критеріїв класифікації ОП з точки зору співвідношення публічного інтересу в одержанні інформації, прав та інтересів особи, недоторканність приватного життя якої знаходиться під загрозою внаслідок розголошення певних даних. Запропоновано механізм цивільно-правового захисту права фізичної особи на ознайомлення з ОП, переданими до фонду бібліотек або архівів і шляхи вдосконалення вітчизняного законодавства.

Шифр НБУВ: РА418578

53. Улітіна Ольга Володимирівна.

Правова охорона та захист авторського права на фотографічні твори [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Улітіна Ольга Володимирівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2018. - 20 с.

Шифр НБУВ: РА436952

54. Фесенко Євгенія Володимирівна.

Особливості спадкування авторських прав [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Фесенко Євгенія Володимирівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2018. - 19 с.

Шифр НБУВ: РА436568

55. Чередник Наталія В'ячеславівна.

Права інтелектуальної власності дослідницьких університетів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чередник Наталія В'ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2019. - 20 с.

Шифр НБУВ: РА441771

56. Актуальні проблеми інтелектуальної власності в інформаційній сфері / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ. Заснований відділом з охорони інтелектуальної власності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2016 р.

Щомісячний інформаційно-аналітичний дайджест покликаний ознайомити широке коло фахівців у сфері інтелектуальної власності, а також всіх користувачів, які цікавляться цією проблематикою, з інформаційними джерелами мережі Інтернет та новими надходженнями до фондів НБУВ, що висвітлюють сучасні  проблеми інтелектуальної власності в Україні та за кордоном.

Шифр НБУВhttps://nbuviap.gov.ua/proekty/informatsiino-analitychni-vydannia/aktualni-problemy-intelektualnoi-vlasnosti-v-informatsiinii-sferi

Виставку підготували:

наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

С. Масловська

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Н. Білінець

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)