Нові надходження біобібліографічних видань до фонду Відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

 1. Володимир Акатріні : біобібліогр. покажч. / уклад. М. І. Махмутова ; наук. ред. і вступ. слово Л. І. Щербанюк ; вступ. ст. Т. Г. Рендюк ; Муніцип. б-ка ім. Анатолія Добрянського. – Чернівці : Друк Арт, 2021. – 35 с. : фот.

Покажчик містить інформацію про надруковані книги, статті та інші опубліковані матеріали молодого науковця, історика та краєзнавця, громадського діяча Володимира Михайловича Акатріні.

Вступна стаття Лесі Щербанюк, директора Муніципальної бібліотеки ім. А. Добрянського, є поєднанням особливостей історико-біографічного нарису, історичного портрету та словникової біографії, репрезентує життя вченого. Далі розповідь про молодого дослідника продовжує Теофіл Рендюк, доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, директор Інституту добросусідства.

Бібліографічна частина складається зі списку праць молодого науковця. Матеріали розташовано в хронологічному порядку за роками виходу з друку. Хронологічні рамки представлених публікацій – 2008–2021 рр.

Для зручного користування видання містить іменний покажчик, до якого включено прізвища та ініціали всіх осіб, які згадуються в бібліографічному списку.

Шифр зберігання НБУВ: Р139340
Шифр зберігання ВНБІ: д А38

 

 1. Михайло Миколайович Братичак : до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: О. Т. Астахова, Л. М. Ріпак ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Ін-т хімії та хім. технологій, Каф. хім. технології переробки нафти та газу. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. – 123 с. : портр. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки).

Видання продовжує серію видань, які відображають науковий доробок учених Національного університету «Львівська політехніка».

Покажчик підготовлений працівниками кафедри хімічної технології переробки нафти і газу Інституту хімії та хімічних технологій до 75-річчя від дня народження доктора хімічних наук, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, дійсного члена Української нафтової академії, завідувача кафедри хімічної технології переробки нафти та газу М. М. Братичака.

У вступній статті «Життєвий і творчий шлях М. М. Братичака» наведено біографічну довідку з оглядом наукового доробку вченого та основні дати його життя.

Бібліографія публікацій поділена на окремі розділи: підручники (з грифом Міністерства освіти і науки України), навчальні посібники, монографії, словники, конспекти лекцій, каталоги-довідники, методичні вказівки, наукові статті, доповіді на наукових конференціях, авторські свідоцтва та патенти, автореферати дисертацій, захищених під керівництвом та за науковим консультуванням М. М. Братичака, держбюджетні роботи, виконані під його керівництвом та за наукового консультування, міжнародні гранти.

Покажчик побудовано за хронологічним принципом. Хронологічні рамки представлених публікацій: 1973–2020 рр.

Видання містить допоміжний іменний покажчик співавторів, до якого включено всі прізвища та ініціали, наявні у бібліографії.

Покажчик адресовано вченим, докторантам, аспірантам, студентам, а також усім, хто цікавиться питаннями хімії та хімічних технологій переробки нафти і газу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва852352
Шифр зберігання ВНБІ: д Б87

 

 1. Булеев Иван Петрович : биобиблиография / сост. Н. Е. Брюховецкая ; отв. ред. А. И. Амоша ; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Юбилейн. изд. – Киев : Ин-т экономики пром-сти, 2020. – 163, [12] с. : фот.

У виданні у вигляді бібліографії висвітлено основні етапи життя, трудова, науково-дослідна та навчально-педагогічна діяльність доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, академіка Академії інженерних наук України І. П. Булєєва в оцінці колег, друзів й близьких. Наведено основні публікації, які знайомлять з еволюцією поглядів вченого у розумінні складних процесів переходу національної економіки від планово-централізованої до децентралізованої моделі економіки, яка базується на ринкових відносинах.

У вступній статті Н. Є. Брюховецька пояснює ідею підготовки даного видання як бажання зібрати у форматі книги «добрі слова» на адресу ювіляра від його учнів та тих, чиї роботи опонував І. П. Булєєв, виконував разом фундаментальні дослідження, готував кадри вищої кваліфікації, допомагав керівникам і працівникам реального сектора економіки, органам управління з наукової точки зору осмислити свою роботу і подивитися на неї більш глибоко й докладно, а також зупинитися на деяких підсумках творчого та життєвого шляху вченого.

Перший розділ присвячено основним етапам трудової, наукової та експериментально-аналітичної, науково-педагогічної та суспільної діяльності І. П. Булєєва. До нього увійшли: бібліографічні описи публікацій у наукових журналах та збірниках, монографій, національних доповідей, методичних посібників та рекомендацій, норми та нормативи, конференції, навчальні посібники, також бібліографічні описи авторефератів докторів та кандидатів наук, дисертацій, яких консультував та якими керував й виступав як опонент, наукові доповіді, підготовлені під його керівництвом та за його участю, представлено також інформацію про роки роботи вченого як члена спецрад, експертних рад, органів громадського управління, роки його членства в наукових організаціях. Надана також література про життя та діяльність, його участь у науково-видавничих колегіях, редакційних радах журналів, рецензування дисертацій, монографій та інших досліджень, перелік його нагород, тематика наукових звітів, виконаних під його керівництвом. Представлено його доробок, як упорядника, перекладача, редактора.

Матеріали розташовані в алфавітному порядку за назвами творів друку. Хронологічні рамки публікацій, представлених у виданні – 1973–2019 рр.

У другому розділі зібрано привітання та відгуки учнів, друзів, колег та товаришів по службі з нагоди 80-річчя вченого.

Третій розділ містить заключне слово ювіляра.

Покажчик адресовано науковцям, студентам економічних навчальних закладів, усім, хто цікавиться історією вітчизняної економічної науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва852359
Шифр зберігання ВНБІ: д Б90

 

 1. Михайло Йосипович Бурбело : до 70-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Немчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2022. – 47 с. : портр., фот. – (Вчені нашого університету).

Покажчик є продовженням серії «Вчені нашого університету». В нього увійшли матеріали про науково-педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електротехнічних систем електроспоживання та енергетичного менеджменту Вінницького національного технічного університету.

Науковий доробок вченого подано за такими розділами: монографії, навчальні посібники та методичні видання, статті у наукових збірниках та журналах, матеріали конференцій, тези доповідей, авторські свідоцтва на винаходи та патенти, депоновані рукописи й дисертації. Бібліографічний матеріал у розділах згруповано в алфавітному порядку, видання іноземними мовами розташовані в кінці відповідного розділу.

Довідково-пошуковий апарат складається зі вступної статті від упорядників та іменного покажчика співавторів.

Видання доповнено світлинами з сімейного архіву.

Розраховане на студентів закладів вищої освіти, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Шифр зберігання НБУВ: Р139168
Шифр зберігання ВНБІ: д Б91

 

 1. Незрадлива дочка українського відродження 60-х років XX ст. Алла Горська : рек. список літ. / упоряд. Г. Москович ; ред. Д. Дигас ; Львів. обл. універс. наук. б-ка. – Львів : ЛОУНБ, 2018. – 16 с. : іл. – (Жіноче обличчя Львова).

Вступна стаття Віктора Зарецького розповідає про Аллу Горську, про яку В’ячеслав Чорновіл казав: «Вона була знищена ворогами України, апологетами комуністичного режиму. Знищена за те, що сміливо і гордо говорила правду всім в очі. Її знищили за те, що вона була сумлінням українського народу».

Автор статті зазначає, що А. Горська, як типовий представник середовища вищої партійної номенклатури, мала у своєму розпорядженні всі дороги до «годівниці», але вибрала власний шлях. Після закінчення живописного факультету Київського художнього інституту відкрила для себе світ, який мав назву «Україна». Її внесок в українське мистецтво як художниці досить вагомий. Мистецький доробок представлений десятками монументальних та живописних творів, великою кількістю графічних робіт, ескізів. Її творчість як митця ґрунтувалась на традиціях київської академічної школи, на народному мистецтві, глибокому знанні світових мистецьких напрямів. Твори художниці знаходяться у Національному музеї у Львові ім. А. Шептицького, Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України, Музеї шістдесятництва, в одній з найбільших у світі колекцій нонконформізму на території СРСР Нортона і Ненсі Додж Ратгерського університету, у Музеї Берлінської стіни Чекпоінт Чарлі.

Алла Горська, Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл, підкреслює В. Зарецький, були одними з головних творців мережі поширення забороненої в УРСР літератури. А. Горську два рази виключали зі Спілки художників, стежили, викликали в КДБ як свідка на допити, проводили бесіди, закликали отямитися. У місті Василькові (Київська область) за нез’ясованих обставин А. Горська трагічно загинула. У 1993 році іменем А. Горської названа вулиця у Франківському районі Львова, яка з’єднує Городецьку з вулицею Федьковича.

До видання включено вірш Івана Світличного «Голови. Аллі Горській». Також літературу про А. Горську, розташовану за алфавітом.

Видання здійснено в рамках проекту «Жіночі імена у вулицях Львова».

Шифр зберігання НБУВ: Р139150
Шифр зберігання ВНБІ: д Г70

 

 1. Дем’янчук Олександр Петрович : біобібліогр покажч / уклад. Н. Г. Павлів ; авт. вступ. ст. М. В. Яковлєв ; НаУКМА – Київ, 2021. – 38 с. – (Вчені НаУКМА).

У виданні із серії «Вчені НаУКМА» зібрано праці відомого українського науковця, політолога, дослідника проблем політичної освіти, політичної системи, державного управління в Україні, професора кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія» доктора політичних наук О. П. Дем’янчука.

Представлений покажчик складається із передмови від укладачів, вступної статті і п’яти розділів. Бібліографічні записи упорядковано за формально-хронологічним принципом та мають наскрізну нумерацію. У межах кожного року матеріал розташовано за абеткою та видами видань.

Для зручності користування виданням складено іменний покажчик прізвищ авторів, співавторів, укладачів, редакторів публікацій, які відображено в бібліографічних описах.

Видання розраховане на науковців, аспірантів, викладачів та всіх, хто цікавиться розвитком політологічної науки, проблемами державного управління й освітньої політики в Україні.

Шифр зберігання НБУВ: Р138388
Шифр зберігання ВНБІ: д Д32

 

 1. Акуленко В. І. Науково-публіцистичні етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі : до 70-річчя Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (1949–2019) / В. І. Акуленко. – 2-ге вид., допов. – Одеса : Фенікс, 2021. – 88 с. : фот.

У передмові представленого науково-публіцистичного видання висвітлюється науково-творча і громадська діяльність відомого вченого-міжнародника, доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії правових наук України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки В. Н. Денисова щодо підготовки і видання фундаментальної трьохтомної Енциклопедії міжнародного права, який разом із доктором юридичних наук, професором, академіком Національної академії наук України Ю. С. Шемшученком очолили і здійснили цей пріоритетний проект на території Східної Європи.

У вступному слові В. І. Акуленко, доктор юридичних наук, професор, Лауреат премії імені академіка В. П. Василенка НАН України розкриває задум написання книги, яка має на меті висвітлити масштабний і змістовний творчий обшир здобутків В. Н. Денисова у вигляді суб’єктивних етюдів, які, за словами В. І. Акуленко, є оглядом науково-педагогічної та суспільної діяльності вченого, спробою науково-правничої публіцистики, що перебуває на межі художньої творчості і науки.

Центральною та основною частиною видання є сім етюдів: «Витоки творчого задуму», «На методологічних магістралях академіка В. М. Корецького», «Серед наукової когорти знакових імен», «Про науково-творчу щедрість і ощадливість», «У творчій аурі наукової школи Денисова», «На дискусійних перехрестях життя», «Український ренесанс науки міжнародного права».

Далі йде розділ «Список використаних джерел».

Розділ «Постскриптум» містить слова подяки, висловлені В. Н. Денисовим головному редактору юридичного журналу «Право України», доктору юридичних наук, професору, академіку НАПрН України, за опублікування статті, приуроченої до публічної презентації Енциклопедії міжнародного права. Даний розділ містить також висловлювання колег та друзів професора В. Н. Денисова.

Видання адресовано всім, хто цікавиться науковим внеском відомих українських вчених юристів.

Шифр зберігання НБУВ: Вс68254
Шифр зберігання ВНБІ: д Д33

 

 1. Олег Володимирович Держко : бібліогр. покажч. / авт.: А. М. Швайка, Т. Є. Крохмальський, І. М. Мриглод ; упоряд.: О. Л. Іванків, Т. Є. Крохмальський ; ред.: І. М. Мриглод, А. М. Швайка, О. Л. Іванків ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 60 с. – (Бібліографія українських вчених).

Книга підготовлена до 60-річчя від дня народження відомого українського вченого, фізика-теоретика, знаного фахівця в галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини доктора фізико-математичних наук, професора Олега Володимировича Держка. У ній відображено основні етапи його життя та наукової діяльності, подано у хронологічному порядку наукові публікації вченого, також алфавітний покажчик його співавторів.

Книга може бути корисною науковим працівникам, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією української науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва854815
Шифр зберігання ВНБІ: д Д36

 

 1. Остання сучасниця покоління великих. Ольга Дучимінська : рек. список літ. / упоряд. М. Москва ; ред. Д. Дигас ; Комунал. закл. Львів. обл. ради «Львів. обл. універсал. наук. б-ка». – Львів : ЛОУНБ, 2018. – 16 с. : іл., фот. – (Жіноче обличчя Львова).

У передмові зазначається, що це видання створено в рамках проекту «Жіночі імена у вулицях Львова» та присвячено славетній жінці, культурно-освітній діячці, письменниці, літературному критику, перекладачу, журналісту, народному вчителю, одному з активних організаторів жіночого руху в Галичині, дослідниці фольклорно-етнографічних та художніх пам’яток Гуцульщини та Бойківщини – Ользі Дучимінської. У 1993 році в місті Львові вулиця Полярна була перейменована на її честь.

Вступна стаття про Ольгу Дучимінську знайомить читача з її біографією та творчістю. Автор статті наголошує, що Ольга Дучимінська посідає особливе місце серед літераторів, які ще не поціновані в тій мірі, на яку заслуговують. Вона була сучасницею і знайомою І. Франка, щирою приятелькою О. Кобилянської, О. Олеся, І. Огієнка, І. Вільде, С. Вінценза, Є. Єнджеєвича та багатьох інших діячів української та зарубіжної культур. Ольга Дучимінська була їх ученицею, помічницею, порадником і наставницею та палкою прихильницею. В статтю вміщено фотографії, зокрема, фотографія Ольги Дучимінської з Ольгою Кобилянською у Чернівцях 1936 року, також портрет Ольги Дучимінської роботи художника з Долини Богдана Фрєїва.

Після вступної статті йде розділ під назвою «Література про Ольгу Дучимінську», матеріал в якому розташовано в алфавітному порядку. Окремим бібліографічним описом з фотографією виділено книгу під назвою «Сумний Христос» – це проза О. Дучимінської, її упорядниками є Роман Горак та онук Ольги Дучимінської – Іван Мигул.

Шифр зберігання НБУВ: Р139149
Шифр зберігання ВНБІ: д Д85

 

 1. Дяченко Микола Васильович : до 80-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: С. В. Євсеєнко, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. В. М. Шейко ; Харків. держ. акад. культури, Б-ка. – Харків, 2021. – 61 с. : портр. – (Видатні педагоги Харківської державної академії культури).

У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях, науковий і творчий доробок професора, доктора філософських наук, заслуженого працівника культури України Дяченка Миколи Васильовича.

Матеріал у покажчику згруповано в чотирьох розділах. Бібліографічні описи в розділах згруповано в хронологічно-алфавітному порядку і створено відповідно до наявних державних стандартів. Більшість біографічних описів четвертого розділу супроводжується довідковими анотаціями.

Видання містить допоміжні покажчики: іменний та предметний. В іменному наводиться перелік співавторів М. В. Дяченка, авторів публікацій про нього, персоналій, яким присвячені його праці. Предметний покажчик складено на перший розділ. Він дозволяє зрозуміти наукові інтереси та напрями досліджень вченого.

Представлена книга стане корисною для всіх, хто цікавиться філософією, етикою, естетикою, культурологією, історією та теорією культури, історією Харківської державної академії культури.

Шифр зберігання НБУВ: Ва854853
Шифр зберігання ВНБІ: д Д99

 

 1. Яковенко-Єременко І. Микола Миколайович Єременко, канд. іст. наук, письменник, краєзнавець, журналіст, волонтер, громадський лідер краю : до 65-річчя з дня народж. : рек. бібліогр. список / Ірина Яковенко-Єременко. – Запоріжжя, 2021 – 30 с.

Бібліографічний покажчик присвячений директору-редактору ТОВ «Чернігівська газета «Нива» й укладений до 65-річчя з дня народження М. М. Єременко – кандидата історичних наук, письменника, краєзнавця, журналіста, волонтера, громадського лідера краю та 15-річчя виходу його першої книги «Край шляху Муравського».

Вміщує біографічну довідку, окремі праці, статті у фахових виданнях, публікації у збірниках і періодичних виданнях, літературу про життя і діяльність вченого. Список публікацій розміщено в хронологічному порядку за алфавітом. Останній запис – травень 2021 року.

Видання розраховане на широке коло читачів та має на меті ознайомити з творчим доробком і життям відомого дослідника історії рідного краю.

Шифр зберігання НБУВ: Р138390
Шифр зберігання ВНБІ: д Є70

 

 1. Профессор Епифанов Сергей Валериевич : биоблиогр. указ. / сост.: Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т». – Харьков : ХАИ, 2021. – 111 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик відображає основні етапи життя та науково-педагогічної діяльності заслуженого діяча науки і техніки України, доктора технічних наук, професора Сергія Валерійовича Єпіфанова, який зробив значний внесок у розвиток вітчизняного газотурбінного двигунобудування.

До книги увійшли дані біографічного характеру, бібліографічні відомості про монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях та семінарах, статті у періодичних виданнях, авторські свідоцтва і патенти, дисертації, виконані під керівництвом вченого. Хронологія охоплює 1975–2020 рр.

Список систематизовано за видами видань. Всередині розділів бібліографічні записи розташовані в хронологічному порядку, в межах року – за алфавітом публікацій.

Довідковий апарат має алфавітний покажчик співавторів.

Покажчик призначений для студентів, науковців, спеціалістів у галузі газотурбінного двигунобудування.

Шифр зберігання НБУВ: Ва852709
Шифр зберігання ВНБІ: д Е67

 

 1. Загородній Анатолій Григорович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів [та ін.] ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. – 243 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 66).

У виданні розкрито основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність кандидата економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, лауреата премії імені Івана Огієнка в галузі освіти, заслуженого працівника освіти України Анатолія Григоровича Загороднього.

Покажчик містить інформацію про науковий та науково-методичний доробок вченого, в ньому наведено основні дати його життя, надано біографічну довідку, а також спогади колег і учнів.

Видання адресовано широкому колу читачів – науковим працівникам, фахівцям з економіки, менеджменту, обліку та аналізу, історикам науки та освіти, аспірантам, студентам, а також працівникам бібліотек та інформаційних служб.

Шифр зберігання НБУВ: Ва857003
Шифр зберігання ВНБІ: д З-14

 

 1. Зикун Наталія Іванівна : до 55-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; Ун-т ДФС України, Наук. б-ка. – Ірпінь : УДФСУ, 2021. – 76 с. : фот. – (Портрети вчених Університету ДФС України).

Біобібліографічний покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та підготовлений до 55-річчя від дня народження Зикун Наталії Іванівни, доктора наук із соціальних комунікацій, професора, завідувача кафедри журналістики, української словесності та культури.

Видання висвітлює основні віхи життя та діяльності Н. І. Зикун. Також у ньому представлена бібліографія наукових праць, опублікованих з 1998 по 2020 роки.

До збірника ввійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників і періодичних видань, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір та добірка фотографій з особистого архіву. Основний матеріал структуровано за розділами: біографічний нарис, хронологічний покажчик друкованих праць. Видання також має допоміжні покажчики: алфавітний покажчик назв праць, алфавітний іменний покажчик.

Праці у покажчику розташовано у хронологічній послідовності, в межах року за алфавітом.

Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам та всім, хто цікавиться журналістикознавством, публіцистикою, історією української журналістики, жанрологією, медіалінгвістикою.

Шифр зберігання НБУВ: Ва854015
Шифр зберігання ВНБІ: д З-60

 

 1. Самородов В. М. Сергій Іллічевський (18951959 ?). Життя в ім’я ботаніки : на посвяту 125-річчя від дня народж. / В. М. Самородов, О. В. Халимон ; наук. ред. В. М. Самородов ; Полтав. держ. аграр. ун-т, Полтав. краєзнав. музей ім. Василя Кричевського. – Полтава : Дивоствіт, 2021. – 254 с. : іл., фот. – (Історико-бібліографічна серія «Постаті аграрної та біологічної науки Полтавщини: факти, документи, бібліографія» ; кн. 14).

На основі різнопланової джерельної бази вперше найбільш повно відтворено життєвий і творчий шлях знаного українського вченого-ботаніка, професора Сергія Олімпійовича Іллічевського.

У покажчику упорядковано перелік публікацій ученого із 105 позицій. Наведено його маловідомі публікації, а також листи. Для зручності користування видання має іменний покажчик.

Книга рекомендована всім шанувальникам історії біологічної науки в Україні.

Шифр зберігання НБУВ: Ва856982
Шифр зберігання ВНБІ: д І-44

 

 1. Леонід Каденюк. Серце, віддане космосу (1951–2018) : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. Сендульська, Л. Гакман ; ред.: М. Довгань, І. Рудько ; Чернівец. облдержадмін., Упр. культури, Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка. – Чернівці : Букрек, 2021. – 123 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик підготовлений до 70-річчя від дня народження людини-легенди, першого космонавта Незалежної України, Героя України – Леоніда Каденюка.

Бібліографічні матеріали посібника відображають інформацію про його життя та діяльність. У посібнику представлено понад 650 бібліографічних описів книг, періодичних видань, фотодокументів, згрупованих за відповідними розділами. Хронологічні рамки – 1996–2021 рр. Окремо подаються «Основні віхи життя та діяльності Леоніда Каденюка», спогади брата Сергія за назвою «Непереборна спокуса НЕБА».

Допоміжний апарат включає іменний покажчик та список використаних періодичних видань.

Видання адресовано науковцям, астронавтам, краєзнавцям, музейним працівникам, бібліотекарям, студентам та всім, хто цікавиться питаннями авіації та космонавтики України.

Шифр зберігання НБУВ: Ва853729
Шифр зберігання ВНБІ: д К13

 

 1. Тимур Робертович Короткий : біобібліогр. покажч. / наук. ред. Н. В. Хендель ; Укр. асоц. міжнар. права. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2020. – 105, [1] с. – (Українська асоціація міжнародного права).

Біобібліографічний покажчик присвячений завідувачу кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету Тимуру Робертовичу Короткому.

Видання містить нарис про професійний шлях і наукову діяльність, хронологічний перелік друкованих наукових праць, науково-дослідну, навчально-педагогічну та громадську діяльність, результати наукової діяльності юриста-міжнародника станом на першу половину 2020 року.

Автор вступної статті «Біографічна довідка» Н. В. Хендель описує роки навчання та роботи, зокрема над широким колом питань міжнародного гуманітарного права, які є предметом досліджень вченого, також надано широкий перелік робіт, що стосуються питань міжнародного морського права.

Далі біобібліографічний покажчик поділяється на розділи: «Наукові, навчальні, навчально-методичні та науково-практичні видання», «Наукові статті», «Бібліографії», «Рецензії». Розділ «Статті в енциклопедіях» поділений на тематичні підрозділи: «Статті в Юридичній енциклопедії», «Статті в Юридичній енциклопедії юнацтва», «Статті в Енциклопедії міжнародного права». Далі йдуть окремі розділи, в яких зібрані видання за такою тематикою: «Фахові публікації у ЗМІ», «Інтерв’ю», «Реферування наукових статей», «Некрологи», «Науково-популярні та публіцистичні статті», «Сценарії», «Матеріали наукових конференцій».

Зібрані у виданні публікації систематизовані за видами видань та розміщені у хронологічному порядку. Повнотекстові версії документів, включених до покажчика, містять посилання на сайти. Бібліографічний опис зроблено за чинними державними стандартами.

Покажчик призначений для вчених, студентів, юридичній громадськості.

Шифр зберігання НБУВ: Ва853779
Шифр зберігання ВНБІ: д К68

 

 1. Василь Кук – головний командир УПА. Бути справжнім патріотом, будівником держави, пишатися приналежністю до Шевченкового роду : до 100-річчя від дня народж. : рек. список літ. / упоряд.: І. Лешнівська, Л. Рудик, Г. Москович ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Лешнівська ; Львів. обл. універс. наук. б-ка. – Львів, 2013. – 15 с. – (Поборники державності України).

Видання присвячується справжньому патріоту, будівнику держави, який пишався приналежністю до Шевченкового роду.

У передмові автори покажчика зазначають, що серед провідників національно-визвольної боротьби українського народу в ХХ столітті найбільш трагічною залишається постать генерал-хорунжого Василя Кука, який у 1950–1954 роках очолював воюючу Україну.

Вступну статтю підготувала І. Лешнівська, заступник директора з наукової роботи Львівської обласної універсальної наукової бібліотеки. В ній йдеться про те, що Василь Кук був останнім провідником воюючої України, також детально описана його біографія. Автор статті відзначає, що вже з малку майбутній повстанський командир виховувався в патріотичному дусі. Особливо підкреслюється, що В. Кук народився в окупованій країні, належав до поневоленого народу і не міг стояти осторонь тих, хто піднявся на боротьбу. Його молодість припала на бурхливі тридцяті роки, коли наростало протистояння між українцями, які змагалися за незалежність, та польською владою, яка намагалася втримати контроль над Західною Україною. В. Кук вважав, що якщо ви людина, якщо вас кривдять і принижують як українця, зневажають вашу мову, хочуть тримати в ярмі та господарювати на вашій землі – ви не можете не відчути бажання боротися за свій народ, за свою державу. Та хіба, стверджував В. Кук, можна відсиджуватися, коли відстріляли майже всю нашу інтелігенцію, створили штучний голод, масово вивозили українців та знищували як націю?

Далі йде розділ під назвою «Список літератури», поділений в свою чергу на підрозділи: «Праці Василя Кука», «Література про Василя Кука», «Вшанування пам’яті», «Вебліографія». Публікації, що подані в розділах, розміщені в алфавітному порядку, незалежно від дати видання.

Шифр зберігання НБУВ: Р139146
Шифр зберігання ВНБІ: д К89

 

 1. Василь Михайлович Кутін : до 80-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. Л. В. Квятківська ; Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 67 с. : фот. – (Вчені нашого університету).

Передмова знайомить читача з покажчиком, у який ввійшли матеріали про наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електромеханічних систем автоматизації в промисловості і на транспорті Вінницького національного технічного університету Василя Михайловича Кутіна.

Бібліографія, наукові та трудові досягнення вченого висвітлені в розділах: «Короткий біографічний нарис», «Основні віхи життя та діяльності», «Слово про колегу, науковця, педагога». Науково-педагогічний доробок вченого подано за такими розділами: «Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Методичні вказівки», «Статті у наукових збірниках та журналах», «Матеріали конференцій, тези доповідей, депоновані рукописи», «Авторські свідоцтва на винаходи та патенти», «Дисертації». Розділ «Публікації про В. М. Кутіна» містить додаткові матеріали про науковця.

Видання доповнено світлинами із сімейного альбому. При його упорядкуванні матеріал у розділах згруповано в алфавітному порядку.

Покажчик розраховано на студентів вищих технічних навчальних закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек.

Шифр зберігання НБУВ: Ва853281
Шифр зберігання ВНБІ: д К95

 

 1. «Він піснею чутливі душі тішив...» : до 100-річчя від дня народж. поета-пісняра Дмитра Луценка : біобібліогр. покажч. : / уклад.: Н. В. Адешелідзе, І. Ф. Осауленко, А. І. Левченко ; ред. В. К. Величко ; Упр. культури та охорони культур. спадщини Черкас. облдержадмін., «Обл. універсал. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. обл. ради, комунал. заклад. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2021. – 52 с.

Біобібліографічний покажчик присвячено життю та творчості видатного поета, автора популярних й улюблених народом пісень Дмитру Луценку.

Покажчик містить твори поета, пісні на його слова, інформацію про його життєвий і творчий шлях. Наданий документальний матеріал доповнено інтернет-ресурсами, відео- та аудіозаписами його пісень у виконанні відомих українських митців. Хронологічні рамки – 1962–2021 рр. Бібліографічні записи, що містить видання, згруповані у відповідні розділи. Матеріали в розділах розташовано в хронологічному порядку, а в межах року – за абеткою назв творів.

Допоміжний апарат включає «Абетковий покажчик назв окремих видань творів Дмитра Луценка», «Іменний покажчик», «Список переглянутих і розписаних періодичних видань, наявних у фондах Черкаської ОУНБ імені Тараса Шевченка».

Видання адресоване літературознавцям, викладачам, митцям, працівникам бібліотечних закладів, аспірантам, студентам і широкому колу читачів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва856518
Шифр зберігання ВНБІ: д Л87

 

 1. Андрій Миколайович Пелещишин: на пошану пам’яті : біобібліогр. покажч. / уклад. І. М. Пашкевич ; редкол.: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Н. І. Мосієнко ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2022. – 96 с. : фот. кольор. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 67).

Покажчик підготовлено на пошану пам’яті А. М. Пелещтшина – науковця, доктора технічних наук, професора, засновника і завідувача кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка».

Видання містить інформацію про основні етапи життя та науковий доробок вченого за 1997–2020 рр. Бібліографічні записи згруповано за розділами, в межах розділів – за датами опублікування документів, у межах року – за алфавітом прізвищ авторів та назв документів.

Видання доповнено іменним покажчиком.

Покажчик буде корисним і цікавим широкому колу читачів – науковим та інженерно-технічним працівникам, історикам науки та освіти, аспірантам, студентам, працівникам бібліотек та інформаційних служб, а також допоможе зберегти світлу пам’ять про відомого науковця.

Шифр зберігання НБУВ: Ва856384
Шифр зберігання ВНБІ: д П24

 

 1. Піскун Іван Романович : біобібліогр. покажч. / упоряд., бібліогр. ред. В. О. Кононенко ; матеріал зібрали: А. Зубар, Н. Кулага, Н. Смоляренко ; Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : НБУ ім. Ярослава Мудрого, 2018. – 35 с. : фот.

У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях та представлено творчий доробок репресованого українського театрознавця Івана Романовича Піскуна – людини, яка все життя присвятила служінню мистецтву.

Після вступної статті історика Н. Смоляренко «Іван Піскун. Театр – доля» вміщено «Основні дати життя і діяльності Івана Піскуна», фотографії з сімейного альбому та «Література про життя і діяльність Івана Піскуна».

Бібліографічна частина покажчика складається з двох розділів: «Творчий доробок Івана Піскуна» та «Література про життя і діяльність Івана Піскуна».

До першого розділу ввійшли описи окремих видань і публікацій у колективних монографіях, періодичних виданнях, передмови, написані І. Піскуном до творів інших авторів, представлено його доробок, як упорядника, перекладача, редактора.

Матеріали розташовано в хронологічному порядку, у межах року – за алфавітом назв творів друку.

У другому розділі подано відомості про публікації, які в цілому присвячені І. Піскуну, та матеріали, що містять згадки про нього або його твори.

Хронологічні рамки представлених публікацій – 1938–2010 рр.

Покажчик створено на основі матеріалів, які надали друзі та колеги, дружина Івана Піскуна з особистого архіву, і доповнено інформацією з державних літописів, каталогів провідних бібліотек України, бібліографічних покажчиків.

Для зручного користування видання містить «Іменний покажчик», до якого включено всі прізвища та ініціали редакторів, упорядників, членів редколегії, фахівців, які підготували до друку дане видання та всіх осіб, які згадуються в бібліографічних записах, також вказується псевдонім І. Р. Піскуна. Сформований іменний покажчик в алфавітному порядку, біля кожного прізвища поставлений номер сторінки, або перелік сторінок (в дужках, через кому) на яких згадується особа.

Покажчик адресовано широкому колу читачів – мистецтвознавцям, театральним діячам, зокрема критикам, історикам театру, студентам творчих ВНЗ, бібліотечним працівникам, усім, хто цікавиться історією вітчизняного мистецтва, зокрема театру.

Шифр зберігання НБУВ: Р138407
Шифр зберігання ВНБІ: д П34

 

 1. «В житті я не взяв жодної фальшивої ноти». Творчий доробок Феодосія Рогового : біобібліографія / уклад. Юрій Роговий. – Київ : Укр. літ. газета ; Житомир : Рута , 2021. – 306 с.

У передмові укладач знайомить читачів із багатогранною постаттю відомого письменника, нарисовця, журналіста, педагога, лауреата премій імені Андрія Головка та імені Тараса Шевченка. Біобібліографія відкривається оглядовою статтею Героя України, академіка, літературознавця і критика І. М. Дзюби «Високо поцінований і мало прочитаний», в якій він висвітлює основні віхи творчості Ф. К. Рогового, його романів та повістей. Далі розповідь про життєвих шлях та творчі здобутки Ф. К. Рогового продовжує стаття полтавського письменника-краєзнавця-літературознавця П. П. Ротача «Про Феодосія – за спогадами і листами». Він це робить із власного досвіду спілкування із письменником протягом десятків років особистого знайомства, спільного досвіду спротиву життєвим ситуаціям та тим, хто уособлював ту епоху. Центральне місце даної книги займає перелік статей та книг написаних письменником Ф. К. Роговим протягом свого життя.

Видання включає в себе розділи: «Основні дати життя і творчості Федосія Рогового», «Творчий доробок Феодосія Рогового» («Окремі видання», «Публікації у збірниках та періодичних виданнях»), «Література про життя і творчість Феодосія Рогового», «Поетичні твори, присвячені Ф. Роговому». Хронологічні рамки представлених матеріалів окреслені роками 1964–2021.

Особливого значення для розуміння Рогового як письменника і мислителя набувають Додатки, подані у книзі. Тут Автобіографія, Біографічна довідка, складена Ю. Роговим для «Літературної енциклопедії» на прохання одного з укладачів і Автобіографії, написані самим письменником в різні часи свого життя, і думки про творчість Ф. Рогового.

У підрозділі «Думки про творчість Ф. Рогового» Особливе місце займає стаття письменника М. Д. Малахути «Молитва над словом Феодосія Рогового». В ній детально описано кожен значимий твір Ф. Рогового, описується тернистий, а часом і трагічний шлях його до читача, подолання тих перепон, які поставали перед ним.

Підрозділ «Інтерв᾿ю останніх років» доповнюють картину світобачення і розуміння життєвих основ письменника, показують його з точки зору філософа і мислителя, дають змогу передбачити хід його думки і хід нашої подальшої історії в сім᾿ї європейських народів. Дещо вирізняються три новели Ф. Рогового про свого товариша і однодумця Григора Тютюнника, написанні ним в останні роки життя. В цих новелах Ф. Роговий проявив себе, як справжній лірик: глибокий і чуттєвий до іншої людини, яку добре розуміє і поважає, цінує її і співчутливий до кожного поруху її душі.

Закінчується книга художньо-документальною повістю Юрія Рогового «Довга дорога до «Свята» (Слово для Батька)» в ній автор переповідає увесь шлях у вихід у світ першого роману Ф. Рогового «Свято останнього млива», про ті всі перипетії, пов’язані із цим романом. Тут із документальною точністю прослідковується кожен крок проходження роману по тогочасній бюрократичній драбині; називається кожне ім’я, яке так чи інакше мало вплив на його долю, а значить і долю самого автора – письменника Шевченківського рівня – Ф. К. Рогового.

Видання призначене для працівників бібліотек, читачів, студентів-філологів та всіх небайдужих громадян України.

Шифр зберігання НБУВ: Ва856190
Шифр зберігання ВНБІ: д Р59

 

 1. Слово як зброя. До 100-річчя від дня народження Петра Федуна – «Полтави» : рек. список / упоряд.: І. Лешнівська, Н. Бала, М. Москва ; ред. Д. Дигас ; наук. ред. І. Лешнівська ; Комун. закл. Львів. облради «Львів. обл. універс. наук. б-ка». – Львів, 2019. – 16 с. : іл.

Видання підготовлено до 100-річчя від дня народження Петра Федуна – «Полтави», одного із провідних ідеологів та публіцистів збройного підпілля, керівника Головного осередку пропаганди Проводу ОУН, заступника Голови Генерального Секретаріату Української Головної Визвольної Ради, начальника політвиховного відділу Головного військового штабу УПА, редактора та автора багатьох підпільних публікацій, який серед визначних постатей національно-визвольної боротьби українського народу середини ХХ століття займає особливе місце.

Видання містить бібліографію праць Петра Полтави та літературу про Петра Полтаву. Бібліографічні описи розташовано за абеткою.

Шифр зберігання НБУВ: Р139144
Шифр зберігання ВНБІ: д Ф34

 

 1. Педагог за покликанням : до 60-річчя від дня народж. д. п. н., проф. Чайки Володимира Мирославовича : біобібліогр. покажч. / уклад. та бібліогр. ред. О. Я. Кульчицька ; Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Наук. б-ка. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 88 с. : іл. – (Бібліографія вчених ТНПУ ім. Володимира Гнатюка).

У біобібліографічному покажчику вміщено основні біографічні матеріали, відомості про педагогічну, наукову та суспільно-громадську діяльність, наведено алфавітний перелік наукових та навчально-методичних праць доктора педагогічних наук, професора – Чайки Володимира Мирославовича.

Бібліографічний покажчик складається з п’яти розділів, додатком до посібника є фотоматеріали, які відображають життєвий і творчий шлях вченого. Бібліографічні описи публікацій згруповані за абеткою, пронумеровані. Загальна кількість їх становить 189 позицій.

Видання адресовано науковцям, аспірантам, працівникам науково-методичних центрів, наукових бібліотек, педагогічним працівникам, студентам педагогічних спеціальностей.

Шифр зберігання НБУВ: Ва852034
Шифр зберігання ВНБІ: д Ч15

 

 1. Андрій Михайлович Швайка : до 60-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / авт. передм.: О. В. Держко, О. П. Матвєєв, І. М. Мриглод ; упоряд. О. П. Матвєєв ; ред.: О. В. Держко, О. Л. Іванків, І. М. Мриглод ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2020. – 49 с. – (Бібліографія українських вчених).

Покажчик підготовлений до 60-річчя від дна народження відомого українського вченого, фізика-теоретика, знаного фахівця в галузі статистичної фізики та теорії конденсованої речовини, доктора фізико-математичних наук Андрія Михайловича Швайки. У ньому відображено основні етапи його життя та наукової діяльності.

У хронологічному порядку подається бібліографія наукових публікацій вченого. Видання має допоміжний алфавітний покажчик його співавторів.

Книга адресована науковим працівникам, викладачам, студентам та всім, хто цікавиться історією української науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва854824
Шифр зберігання ВНБІ: д Ш33

 

 

Укладач
провідний бібліограф Іванна Христенко

 

Наук. та бібліогр. ред.
наук. співробітник Павло Штих

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні