Нові надходження до фонду Відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Персоналії

 

1. Віталій Іларіонович Стріха, 19311999 / редкол.: М. В. Стріха (голова) [та ін.] ; упоряд. М. В. Стріха ; відп. за вип. А. Негруцька ; Акад. наук вищ. освіти України. – 2-ге вид., допов. – Київ : Дух і Літера, 2021. – 311, [16] с. : фот. – (Визначні учені).

Книгу присвячено пам’яті визначного українського ученого-фізика, педагога і громадського діяча, засновника та першого президента АН вищої школи України В. І. Стріхи (1931–1999). Видання містить матеріали про різні аспекти життя вченого, бібліографію його наукових праць, спогади про нього, науково-популярні й публіцистичні статті, виступи різних років життя, матеріали, пов’язані з байдарковими подорожами В. І. Стріхи.

Шифр НБУВ: Ва856017
Шифр ВНБІ: д С85

 

2. Володимир Михайлович Литвин : біобібліогр. покажч. / [уклад. О. М. Устіннікова] ; Кн. палата України ім. Івана Федорова. – 4-те вид., допов. – Київ : Кн. палата України ім. Івана Федорова, 2021. – 295 с. – Назва обкл.: Володимир Михайлович Литвин. 65.

Покажчик підготовлено до 65-річчя з дня народження та 40-річчя початку наукової діяльності вченого-історика, академіка НАН України, академіка Національної академії правових наук, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України, відомого українського політика Володимира Михайловича Литвина.

До видання включено бібліографічні описи: матеріалів про життя; наукову, політичну діяльність В. М. Литвина; друкованих праць ученого; видань, укладачем яких є вчений; робіт під редакцією вченого (всього 2338 записів).

Шифр НБУВ: Ва856841
Шифр ВНБІ: д Л64

 

3. Володимир Трифонович Гриневецький / вступ. ст.: Л. Ю. Сорокін, М. В. Давидюк ; уклад.: Н. І. Батова, В. І. Гарник ; Ін-т географії НАН України ; наук. ред. Є. І. Стеценко. – Київ : Наук. столиця, 2022. – 70 с. : фот.

У виданні відображено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної діяльності Володимира Трифоновича Гриневецького. Покажчик вміщує хронологічний перелік друкованих праць відомого фізика-географа, ландшафтознавця, кандидата географічних наук, фахівця в галузі теорії і методики фізичної географії, раціонального користування, меліоративної географії, ґрунтознавства, стаціонарних ландшафтознавчих досліджень В. Гриневецького. Праці охоплюють період з 1959 по 2018 роки.

Шифр НБУВ: Ва856855
Шифр ВНБІ: д Г85

 

4. Диба Юрій Романович : бібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Н. І. Мосієнко ; бібліогр. ред.: О. В. Харгелія, Н. І. Мосієнко ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2021. – 39 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 65).

У виданні відображено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність та інформацію про науковий доробок вченого – доктора архітектури, професора кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка» Ю. Р. Диби. Покажчик починається зі вступу «Від укладача» та «Біографічної довідки». Праці науковця подано у чотирьох розділах. Бібліографічні описи розміщено за видами видань: монографії, атласи, наукові статті у довідкових і серіальних виданнях, матеріали та тези доповідей конференцій, навчальні видання, публікації іноземними мовами. Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Шифр НБУВ: Р139336
Шифр ВНБІ: д Д44

 

5. Життєвими стежками протоієрея Володимира Леванчука : бібліогр. покажч. до 40-річчя священницької хіротонії митрофорного протоієрея Володимира Леванчука / І. Леванчук, О. Михалиця ; КЗ «Бібліотека для дорослих», Хмільниц. міська рада. – Вінниця : ТВОРИ, 2022. – 72 с. : іл.

Видання містить відгуки друзів і прихильників о. Володимира. Бібліографічна частина знайомить користувачів з пастирською діяльністю та виданнями творів митрофорного протоієрея, краєзнавця, поета, публіциста, громадського діяча В. Леванчука, розкриває його творчу бібліографію.

Шифр НБУВ: Ва857431
Шифр ВНБІ: д Л34

 

6. Лозко Галина Сергіївна : біобібліогр. покажч. / упоряд. та бібліогр. Г. С. Лозко, Д. П. Пилипчука ; наук. ред. Д. П. Пилипчук ; Укр. духов. акад. рідновірів. – Миколаїв : Іліон, 2022. – 144 с. : портр., фот.

Видання присвячено 70-річчю визначного етнолога, філософа, релігієзнавця, діяча культури, доктора філософських наук, професора, ректора Української духовної академії рідновірів Галини Сергіївни Лозко (Волхвині Зореслави). У покажчику подано бібліографію її праць за 1990–1921 рр. Зокрема, автореферати, дисертації, наукові монографії, словникові статті, навчальні та навчально-методичні посібники, тези виступів тощо. Праці систематизовано за розділами: «Вітання від друзів і колег. Подяки, сертифікати», «Основні дати життя та діяльності. Відзнаки та нагороди», «Наукові дослідження і творчість», «Про Галину Лозко та її діяльність».

До довідкового апарату входить іменний покажчик.

Шифр НБУВ: Ва856340
Шифр ВНБІ: д Л72

 

7. Ломоносов А. В. Эпистолярный архив В. В. Розанова в Румянцевском музее : аннот. указ. имен / А. В. Ломоносов ; Рос. гос. б-ка, Центр по исслед. проблем развития б-к в информ. о-ве ; рец. И. А. Едошина. – Москва : Пашков дом, 2021. – 477, [1] с. : портр. – Назва на корінці: Эпистолярный архив В. В. Розанова.

Книга складається з анотованого покажчика імен до листів В. В. Розанову, які зберігаються у відділі рукописів Російської державної бібліотеки. Вона надає уяву про широту поглядів і суспільних зв’язків В. Розанова з усіма сферами релігійного, культурного життя Росії. Вказівки до архівних шифрів і публікацій листів допоможуть у пошуку відомостей про осіб з оточення В. В. Розанова. Наприкінці видання надані списки джерел, літератури та скорочень до всіх видань, а також список шифрів до епістолярного архіву В. В. Розанова.

Шифр НБУВ: Ва849794
Шифр ВНБІ: д Р64

 

8. Народний художник України Данило Нарбут : бібліогр. покажч. / упоряд.: Л. К. Кравченко, Н. В. Ребякова ; авт. вступ. ст. Н. М. Клименко ; Упр. культури та охорони культур. спадщини Черкас. облдержадмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Тараса Шевченка» Черкас. облради. – 2-ге вид., допов., перероб. – Черкаси : ОУНБ ім. Тараса Шевченка, 2021. – 32 с. : іл. – (Черкащини славетні імена).

Випуск серії біобібліографічних покажчиків «Черкащини славетні імена» присвячено життю, творчості народного художника України, лауреата Державної премії України ім. Т. Шевченка Данила Георгійовича Нарбута.

Це друге, доповнене та перероблене видання покажчика «Народний художник України Данило Нарбут» (перше вийшло в 1996 році). Посібник містить нарис мистецтвознавця Н. М. Клименко «Україна Данила Нарбута» про творчий шлях художника, бібліографію окремих видань творів Д. Нарбута, літературу про життя та творчий шлях митця. Бібліографічна частина складається з розділів: «Окремі видання творів Д. Нарбута», «Література про життя і творчість Д. Нарбута», «Вшанування пам’яті Д. Г. Нарбута». У межах цих розділів література розташована за абеткою авторів або назв видань. До деяких описів подано стислі анотації, що розкривають зміст бібліографічних записів. Описи мають наскрізну нумерацію. Допоміжний апарат складається з «Іменного покажчика», «Списку переглянутих і розписаних періодичних видань».

Шифр НБУВ: Р139288
Шифр ВНБІ: д Н28

 

9. Олександр Позіховський – археолог, нумізмат, дослідник стародруків : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. М. Кожан, Т. В. Матушевська ; наук. ред. О. Л. Промська ; ред. З. М. Тирак ; Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. – Рівне : О. Зень [вид.], 2021. – 67 с. : фот. – (Дослідники Рівненського краю).

До видання включено бібліографічні описи книг, статей зі збірників, періодичних видань, бібліографічних покажчиків українською, англійською, польською, білоруською, російською мовами за період з 1986 по 2021 роки. Покажчик анотований. Відбір матеріалу було завершено 30 березня 2021 року. Документи згруповано за розділами: «Праці Олександра Позіховського», «Література про Олександра Позіховського», «Бібліографічні посібники». У «Додатках» подано фотографії з родинного архіву Олександра Позіховського. Для полегшення пошуку інформації видання доповнено допоміжними покажчиками: іменним, географічним і предметно-тематичним.

Шифр НБУВ: Ва854897
Шифр ВНБІ: д П47

 

10. Олександр Семенович Никоненко: хірург, науковець, педагог... : (до 80-річчя з дня народж.) : [біобібліогр. покажч. наук. пр.] / за заг. ред.: С. Д. Шаповала, І. М. Фуштея ; уклад.: Н. М. Бурлай, Н. М. Шевченко, Т. В. Ємчицька, О. О. Внучаєва ; ДЗ «Запоріз. мед. акад. післядиплом. освіти МОЗ України», Наук. мед. б-ка. – Запоріжжя : Орбіта-ЮГ, 2021. – 163 с. : фот. кольор. – Текст укр., рос.

У покажчику висвітлено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності члена-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора О. С. Никоненка. Наукові праці охоплюють період з 1966 по 2021 роки. Окремо подано монографії, навчально-методичні посібники, патенти, статті з наукових збірників, матеріалів наукових конференцій і періодичних видань. Матеріал розташовано за хронологією. Допоміжний апарат включає іменний покажчик співавторів.

Шифр НБУВ: Ва856392
Шифр ВНБІ: д Н63

 

11. Спольнік Олександр Іванович : біобібліогр. покажч. пр. за 1971–2021 рр. / уклад.: Е. М. Бочарова, О. І. Бараболік, Т. Б. Богданова ; наук. ред. Н. М. Ніколаєнко ; Харків. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка, Наук. б-ка. – Харків : ХНТУСГ, 2021. – 92 с. : портр., іл. – (Біобібліографія вчених ХНТУСГ ; вип. 17).

Покажчик присвячено діяльності О. І. Спольніка – доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача кафедри Фізики і теоретичної механіки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. Видання містить праці, що були опубліковані з 1971 по 2021 роки. До бібліографічного покажчика включено наукові, навчальні, навчально-методичні видання, статті та патенти. Матеріал згруповано за видами видань і хронологією, а в межах року за абеткою назв видань. Частина неперевірених видань має неповний бібліографічний опис. Довідковий апарат містить іменний покажчик співавторів і предметно-тематичний покажчик.

Шифр НБУВ: Ва854483
Шифр ВНБІ: д С73

 

12. Тетяна Кара-Васильєва : бібліогр. покажч. / голов. ред. Г. Скрипник ; ред. Н. Ващенко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України, 2021. – 86, [1] с. : кольор. іл.

У покажчику розкрито доробок доктора мистецтвознавства (1979), академіка Національної академії мистецтв України (2017), заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, члена Національної спілки художників України (1980) Тетяни Кара-Васильєвої в галузі українського декоративного мистецтва, зібрано окремі видання: монографії, альбоми, посібники, а також публікації в наукових збірниках, колективних монографіях, журнальні статті, рецензії на її праці. В окремих розділах висвітлюється діяльність Тетяни Кара-Васильєвої в організації виставок народного мистецтва в Україні та за її межами. Видання слугуватиме джерелом для вивчення українського декоративного мистецтва.

Шифр НБУВ: Ва856915
Шифр ВНБІ: д К21

 

13. Томас М. Приймак : бібліогр. покажч. / уклад.: Н. Заворотна, М. Чернявська ; авт. вступ. слова В. Смолій ; НАН України [та ін.] ; рец.: Г. Боряк, О. Донік. – Київ ; Едмонтон : Ін-т історії України НАН України, 2021. – 142 с. : іл., фот. – Текст укр., англ.

Покажчик містить бібліографічні описи праць канадського історика українського та польського походження Томаса М. Приймака. Публікації містять розширений вступ українською та англійською мовами, що розповідає про наукові зацікавлення, академічне життя вченого. Детальний хронологічний покажчик містить анотації та доповнюється допоміжними покажчиками: абетковим і предметними. Видання доповнене ілюстраціями, фотографіями. До довідкового апарату увійшли іменний покажчик і покажчик періодичних видань.

Шифр НБУВ: Вс68486
Шифр ВНБІ: д П75

 

14. Храпак П. Д. Михайло Оскарович Патон: державник, господар, меценат: сторінки життя в селі Хребтієві на Поділлі : [монографія] / П. Д. Храпак ; наук. ред. В. С. Прокопчук ; рец.: Л. Л. Місінкевич, Ю. І. Блажевич, Ю. В. Олійник ; літ. ред. Т. О. Храпак ; техн. ред. Н. І. Кордонська. – Хмельницький : Мельник А. А., 2021. – 211 с. : фот. – Бібліогр. в кінці розд.

Книгу присвячено шановним землякам-хребтіївчанам, славній родині Патонів. У патонознавчій літературі автори дипломатично обходили генеалогію дворянського роду Патонів, переважно висвітлювалася діяльність Євгена Оскаровича Патона як науковця, організатора та директора науково-дослідного інституту електрозварювання, політичного діяча, а легендарна постать Михайла Оскаровича, з відомих причин, замовчувалася. Тому спроби, навіть відомих науковців, відтворити сторінки життя та діяльності М. О. Патона супроводжуються суттєвими неточностями, які поширються... Дане дослідження тим цікавіше та цінніше, що ґрунтується на широкій джерельній базі, а перекази жителів Хребтієва та навколишніх сіл колишнього Ушицького повіту підтверджується все новими архівними документами.

П. Д. Храпак стверджує: «Історію нашу не можна змінити, її можна лише глибше дослідити».

Шифр НБУВ: Ва854545
Шифр ВНБІ: д П20

 

15. Шейко Василь Миколайович : до 80-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури, Б-ка ; уклад.: С. В. Євсеєнко, Т. О. Кирпа, О. М. Левченко, О. С. Хижна ; наук. ред. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК, 2022. – 276 с., [24] : фот. – (Видатні педагоги Харк. держ. акад. культури).

Покажчик висвітлює життєвий шлях, науковий і науково-педагогічний доробок відомого вченого-культуролога, історика, лідера української культурологічної школи, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча мистецтв України, дійсного члена (академіка) Національної академії мистецтв України, ректора Харківської державної академії культури В. М. Шейка.

Довідковий апарат складається з іменного та предметного покажчиків.

Шифр НБУВ: Ва856864
Шифр ВНБІ: д Ш39

 

Енергетика. Радіоелектроніка

 

16. Швидкий В. К. Український тлумачний словник радіоелектронних термінів / передм. В. К. Швидкий. – Вид. 3-тє, випр., перероб., допов. – Львів : Простір-М, 2022. – 482 с.

У словнику наведено тлумачення українською мовою понад 2500 термінів з радіоелектроніки та суміжних наук. Користувачі знайдуть у ньому інформацію з багатьох підгалузей радіотехніки, зокрема, цифрової та вимірювальної техніки, елементної бази, радіоелектроніки тощо. У виданні приділено значну увагу оборотній тематиці. На звороті титульної обкладинки надана інформація про Володимира Кузьмовича Швидкого, в минулому військовослужбовця. Довідковий апарат містить: перелік термінів, які використовуються в словнику; абетки (грецька, латинська, українська); список літератури.

Книга стане у пригоді військовослужбовцям радіотехнічних військ, військ зв’язку, гідроакустикам та ін.

Шифр НБУВ: Ва857090
Шифр ВНБІ: З-84я2 Ш35

 

Сільське та лісове господарство

 

17. Національна академія аграрних наук України. Персональний склад (академіки, члени-кореспонденти, почесні та іноземні члени): 1910–2021 : біогр. довід. / уклад.: В. А. Вергунов, Л. М. Татарчук, С. В. Нижник [та ін.] ; відп. за вип. В. А. Вергунов ; вступ. слово Я. М. Гадзала ; ред.: Т. В. Пономарьова, Л. П. Захарченко, І. М. Баланчук, Л. М. Байбородіна ; НААН України. – 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Аграр. наука, 2021. – 1008 с.

У книзі подано основні відомості про життя, наукову та науково-організаційну діяльність академіків, членів-кореспондентів, почесних та іноземних членів Національної академії аграрних наук України, обраних у 1990–2021 рр. Додатки вміщують списки лауреатів Премії НААН «За видатні досягнення в аграрній науці», інші довідкові матеріали.

Шифр НБУВ: Ва855546
Шифр ВНБІ: П(4УКР)дя2 Н35

 

Медицина. Медичні науки

 

18. Всеукраїнська асоціація інфекціоністів : довідник / уклад.: М. А. Андрейчин [та ін.] ; передм. М. Андрейчин ; рец.: С. О. Крамарьов, М. Д. Чемич. – Вид. 4-те, перероб. і допов. –Тернопіль : Укрмедкнига : ТНМУ, 2021. – 263 с.

У довіднику наведено основні дані про Всеукраїнську асоціацію інфекціоністів, її мету, організаційну структуру, персональний склад. За алфавітом подано стислі статті про провідних фахівців, в яких вказано біографічні дані, віхи професійної роботи, наукові ступені, вчені звання, лікарську категорію, творчий доробок, а також список найважливіших наукових публікацій. Довідковий апарат містить список скорочень.

Шифр НБУВ: Ва853287
Шифр ВНБІ: Р41(4УКР)дя2 В85

 

Історія. Історичні науки

 

19. 30 років Незалежності України: наукове осмислення. Бібліографія. Знакові книги нашої незалежності / упоряд. Д. Г. Стегній ; ред. З. Х. Мусіна ; наук. ред., авт. вступ. ст.: Г. В. Боряк, В. В. Головко ; відп. за вип. А. Скорохватова ; Нац. іст. б-ка України, Ін-т історії України НАН України, Укр. ін-т книги. – Київ : Вініченко, 2021. – 639 с.

Покажчик хронологічно охоплює період від початку демократизації українського суспільства до теперішнього часу і висвітлює важливі процеси розвитку держави. Видання має довідково-інформаційний характер.

Довідковий апарат містить іменний і географічний покажчики.

Шифр НБУВ: Вс68291
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР)6я1 Т67

 

20. Журавлівський І. М. Білоруси і Вінниччина: люди і долі в історії краю : біогр. слов. / авт., упоряд.: Журавлівський І. М., Завальнюк К. В., Зелінський Р. М. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 347, [28] с. : іл., фот. – Назва на корінці: Білоруси і Вінниччина. – Бібліогр. в кінці ст.

Словник містить 894 імені, серед яких персоналії з найдавніших часів до сучасності. Життєдіяльність, зазначених у книзі, білорусів та уродженців Бєларусі пов’язана з Вінниччиною та Поділлям загалом. До видання, як виняток, внесено імена окремих подолян, чия професійна чи творча діяльність має стосунок до білоруського культурного, мистецького, духовного розвитку.

На обкладинці видання вміщено фото, короткі біографічні довідки про авторів: І. М. Журавлівського, К. В. Завальнюка, Р. М. Зелінського.

Шифр НБУВ: Ва856562
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР-Він)дя2 Ж91

 

21. Івченко А. Міста України: 30 років незалежності : довідник / А. Івченко. – Київ : Гурович В. Г., 2022. – 200 с.

Довідник містить понад 30 000 абсолютних, відносних і порівняних статистичних, адміністративних, природних та історичних характеристик усіх сучасних міст України, у яких мешкає понад 61 % населення. Наведена інформація щодо сучасних адміністративного підпорядкування, площі, чисельності населення міста, зміни чисельності за останні 125 років і за час існування незалежності України, історії заснування, надання їм магдебурзького права і статусу міста, географічного положення та поверхневих вод міст, зміни назв міст тощо. Розділ «Най… най… най… міста» присвячений найчисельнішим і найменшим за чисельністю, найбільшим і найменшим за площею, найдавнішим і найновішим містам України. В текстовому розділі довідника «Міста України від А до Я» наведено окремі уніфіковані короткі статті, присвячені кожному з 461 міста України. У кінці видання вміщено коротку інформацію про автора – Івченка Андрія Сергійовича.

Довідковий апарат складається з алфавітного покажчика назв міст та бібліографії.

Шифр НБУВ: Вс69134
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР)я2 І25

 

22. Макаревич М. Україна має жіноче обличчя : [30 есеїв про неймовір. сучасниць] / Мирослава Макаревич ; іл. М. Коцан. – Київ : ІРІО, 2021. – 130, [1] с. : іл., фот. – Авт. на обкл. та на корінці не зазнач.

Україна як жінка – вродлива та багата, незалежна, у розцвіті свого творчого потенціалу. Видання присвячено 30-й річниці Незалежності України. У цій книжці представлено 30 есеїв про наших сучасниць, непересічних українок, знакових представниць двох ключових царин нинішнього життя України – науки та культури. 30 «живих» історій на основі авторських інтерв’ю журналістки-письменниці Мирослави Макаревич. З лайфхаками від українських актрис, науковиць, художниць, письменниць, музиканток, оперної діви й балерини.

Шифр НБУВ: Ва852843
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР)64дя2 М15

 

23. Панченко В. О. Міська геральдика старої України / В. Панченко ; голов. ред. І. Т. Бойко ; наук. ред. Я. С. Калакура ; оригінал-макет Н. В. Задорожної. – Київ : Веселка, 2021. – 598, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 591–[599].

Ця книга своєрідна енциклопедія міської та містечкової геральдики України періоду ХІV – початку ХХ ст. Вона знайомить читачів з основами геральдики, містить огляд символіки 1111 населених пунктів на території сучасної України, які в минулому (до першої третини ХХ ст.) мали статус міста або містечка (чи наближались до нього за багатьма ознаками), а також кольорові реконструкції гербів цих поселень і докладні автентичні ілюстративні матеріали з історії їхньої символіки.

Допоміжний апарат складають «Джерела й література» (архівні джерела, друковані праці й публікації), «Список скорочень».

Шифр НБУВ: Со37819
Шифр ВНБІ: Т215(4УКР)я2 П16

 

24. Україна: 30 років незалежності : стислий довід. / авт. кол.: А. М. Киридон (керівник) [та ін.] ; наук. ред.: А. М. Киридон (голова), А. В. Арістова, Ю. В. Богорадова, С. І. Гірік [та ін.] ; бібліограф Д. М. Панчук. – Київ : Енциклопед. вид-во, 2021. – 536 с.

Пропоноване видання підготовлене до знаменної дати колективом Державної наукової установи «Енциклопедичне видавництво» у співпраці з провідними науковцями – симпатиками «Великої української енциклопедії». У довідковому інформаційному ресурсі за відповідними розділами систематизовано, наявний на час створення, науковий контент. Своєрідним додатком стала хроніка незалежності з 30 фактами-репрезентантами року. Видання містить не лише значний обсяг важливої інформації, але й світлини, інфографіку, малюнки, рисунки, схеми, мапи тощо. До ілюстрування надано світлини з приватних колекцій О. В. Арістова, В. В. Вечерського, М. Б. Гутмана, фотографії В. Л. Бабки, В. С. Білецького, А. О. Тищенка.

Довідковий апарат містить перелік основних скорочень.

Шифр НБУВ: Ва68706
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР)6я2 У45

 

25. Українці в Китаї (перша половина XX ст.) : енциклопед. довід. / уклав. В. Чорномаз. – Одеса : Гельветика, 2021. – 631, [13] с. : іл. – Назва обкл. та корінця: Українці в Китаї.

У довіднику представлено історію формування та розвитку українського громадсько-політичного, культурного життя на терені Китаю в першій половині ХХ ст., подано інформацію про українські громадські організації, що існували тут у зазначений час, українську пресу, театральну й хорову діяльність, персоналії визначних українських громадських діячів у Китаї тощо. Довідковий апарат складається зі «Скорочення».

Шифр НБУВ: Вс68525
Шифр ВНБІ: Т3(4УКР)я2 У45

 

Держава і право. Юридичні науки

 

26. Нормативно-правові акти з міжнародного гуманітарного права : довідник / авт. упоряд.: В. І. Перепадя, І. М. Волков, Р. О. Кайдалов, О. Г. Бондаренко ; рец.: С. В. Бєлай, Л. В. Зіняк ; Нац. гвардія України, Нац. акад. Нац. гвардії України. – Харків : НАНГУ, 2021. – 184 с. – Бібліогр.: с. 170–180.

Довідник розроблено з метою узагальнення основних багатосторонніх міжнародних договорів, звичаїв, законів та інших нормативно-правових актів щодо міжнародного гуманітарного права. Він має на меті сприяти підвищенню рівня знань і правової культури всіх категорій здобувачів вищої освіти, які проходять навчання в Академії.

Допоміжний апарат містить перелік скорочень, список використаних джерел, додатки: «Перелік міжнародних документів з міжнародного гуманітарного права», «Перелік національних нормативно-правових актів України у сфері міжнародного гуманітарного права».

Шифр НБУВ: Ва851212
Шифр ВНБІ: Х91я2 Н83

 

27. Хрідочкін А. В. Публічне управління та адміністрування : слов. термінів / А. В. Хрідочкін, М. Ю. Віхляєв ; за заг. ред. П. В. Макушева ; рец.: Р. А. Калюжний, В. О. Негодченко ; Дніпров. гуманітар. ун-т. – Одеса : Гельветика, 2021. – 603 с.

У словнику представлена понятійно-категорійна система сучасного публічного управління та адміністрування. Видання містить понад 700 термінів і понять, що відображають різні аспекти публічного управління, адміністрування. Значну частину словникового масиву становлять терміни, що увійшли до адміністративного лексикону останніми роками, в процесі розвитку в Україні науки публічного управління та адміністрування.

Зміст: «Вступ»; «Словник термінів публічного управління та адміністрування»; «Покажчик».

Шифр НБУВ: Ва852121
Шифр ВНБІ: Х81(4УКР)я2 Х93

 

Воєнна наука. Військова справа

 

28. Сіреджук П. С. Січові стрільці і старшини Городенківщини : біобібліогр. довід. / П. Сіреджук ; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника», Ін-т історії, етнології і археології Карпат, Городенків. міськрада ; рец.: М. В. Лазаревич, М. Р. Литвин. – Львів : Растр-7, 2021. – 79 с. : іл. – Бібліогр.: с. 67–69.

На титулі книга має напис: «На славу гуцулам, які силою духу і зброї втілювали мрію про Соборну Україну». Пропонована праця є поклоном 1215 Українським Січовим Стрільцям, родом із Галицької Гуцульщини, котрі зі зброєю в руках стали на захист рідного краю. Біобібліографічний довідник написаний на основі раніше неопублікованих матеріалів вітчизняних архівів і документів рукописного відділу Національної бібліотеки Республіки Польща та зібраного автором доробку українських вчених і місцевих краєзнавців.

Фото на обкладинці: Ударний відділ Другої Гуцульської сотні.

Шифр НБУВ: Вс68901
Шифр ВНБІ: Ц4(4УКР)дя2 С40

 

Культура. Наука. Освіта

 

29. Бібліотека наша доля : довідник / уклад. О. О. Баворовська ; комп’ютер. опрац., правка: В. Ю. Дорош, Т. А. Шмаль ; Департамент інформ. діяльності, культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка. – Хмельницький : Стрихар А. М. [вид.], 2021. – 123 с. : фот. – Назва обкл.: 1901–2021. Бібліотека – наша доля.

Видання присвячене 120-річчю з часу заснування Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки. Довідник дає відомості про працівників бібліотеки, які працювали в різні роки та працюють сьогодні.

У довіднику представлено 582 імен працівників бібліотеки. Матеріал згруповано за чотирма розділами. У перших трьох розділах подаються постаті директорів, бібліотечних працівників і працівників фінансово-господарського відділу. До персоналій додається фото, коротка довідка біографічного характеру та про трудову діяльність працівника. У четвертому розділі подано алфавітний список працівників за родом їхньої діяльності, які не увійшли до перших трьох розділів. Допоміжний апарат містить список використаних джерел.

Шифр НБУВ: Ва852909
Шифр ВНБІ: Ч734 (4УКР-ХМЕ)7дя2 Б59

 

30. Вакульчук О. А. Багатотиражна преса України 1917–1941 років: становлення, розвиток, контент : монографія / О. А. Вакульчук ; [відп. ред. Л. А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2021. – 534, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 473–[535].

У виданні розглядається широке коло питань, пов’язаних з процесами становлення, розвитку та функціонування багатотиражних газет, що виходили на території сучасної України впродовж 1917–1941 рр. Ці видання є специфічним явищем, різновидом газетної періодики, яка слугувала формуванню радянських ідеологічних засад в усіх галузях економічної, політичної, культурної діяльності держави, а також організовувала трудові колективи на виконання поставлених владою завдань. Вона об’єднувала у собі всі газети, котрі видавалися заводськими, фабричними, шахтними, транспортними установами та підприємствами, об’єднаннями, політвідділами МТС, а також редакціями колгоспів, радгоспів, навчальних і культурних закладів, профспілкових і громадських організацій тощо. Проаналізовано специфіку етапів становлення багатотиражної преси, розкрито загальне та специфічне у розвитку її різних видів, встановлено особливості функціонування багатотиражних газет на тлі суспільно-політичної ситуації, що склалася в період 1917 –початку 1940-х років.

Довідковий апарат містить список скорочень, абревіатур, список використаних джерел та літератури.

Шифр НБУВ: Вс68745
Шифр ВНБІ: Ч612(4УКР)я2 В14

 

31. Засновники і президенти Національної академії наук України : біобібліогр. матеріали / авт. біогр. ст.: О. В. Бугаєва [та ін.] ; уклад.: Т. В. Добко (керівник) [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2021. – 945, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.

У книзі представлено біографічні довідки та бібліографічні матеріали про засновників і президентів НАН України.

Шифр НБУВ: Вс69007
Шифр ВНБІ: Ч214(4УКР)71дя1 З-36

 

32. Збірник нормативних документів і методичних матеріалів з питань упорядкування видавничої діяльності НАН України та її установ / уклад.-упоряд.: З. А. Болкотун, О. М. Чадюк ; вступ. слово Я. Яцків ; техн. ред. Н. М. Коваленко ; НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 142 с. : табл. – Бібліогр.: с. 127–129.

У збірнику вміщено постанови, розпорядження Президії НАН України, що стосуються питань видавничої діяльності, а також деякі методичні й інформаційні матеріали.

Видання мітить додатки: «Про застосування грифу «Національна академія наук України» установами НАН України. Розпорядження Президії НАН України від 24.01.2002 № 31»; «Документи й посилання»; «Видавничі тортури, або оформлення наукового журналу».

Шифр НБУВ: Ва853280
Шифр ВНБІ: Ч617(4УКР)я2 З-41

 

Філологічні науки. Художня література

 

33. Кафедра української та російської мов як іноземних : бібліогр. покажч. до 20-річ. ювілею Ін-ту філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (2001–2021 рр.) / упоряд.: С. Дерба, Г. Звонко, В. Любчевська-Сокур, О. Якименко-Ломон ; ред. та передм. М. Якубовська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Фенікс, 2021. – 146 с.

Зміст: «Вступ»; «Українська мова як іноземна»; «Російська мова як іноземна»; «Різні галузі філології».

Покажчик вміщує бібліографічні описи видань 2001–2021 рр.

Шифр НБУВ: Ва855625
Шифр ВНБІ: Ш1я1 К30

 

34. Народна культура, фольклор і мова українців Канади : анот. бібліогр. покажч. вид. із фондів Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського / уклад.: Н. Г. Солонська, Г. О. Борисович ; наук. ред. Т. Д. Антонюк, ред. В. Ю. Симкович ; рец.: О. Г. Мушкетик, О. З. Клименко, Л. С. Новосьолова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства, Від. зарубіж. україніки. – Київ : НБУВ, 2021. – 516 с.

У покажчику, який презентує літературу з фондів Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського із заявленої теми, представлено бібліографічні описи книг і статей, в яких відображено історію, стан і проблеми народної культури, мови, фольклору канадських українців, що набули дещо відмінних від культури історичної батьківщини рис. Подано бібліографічні описи опублікованих досліджень вітчизняних і канадсько-українських учених із зазначених проблем.

Довідковий апарат складається з допоміжних покажчиків: іменного, назв, алфавітно-предметного, періодичних і продовжуваних видань, географічних назв; видавництв і видавничих організацій Канади, які друкували праці з пропонованої теми.

Шифр НБУВ: Ва69339
Шифр ВНБІ: Ш3(4УКР)я1 Н30

 

35. Художньо-літературний Київ : краєзн. довід. / уклад. С. Вакулишин ; макет та обкл. В. Бойко. – Київ : Основа, 2021. – 127 с. : іл.

Своєрідний посібник з літературного краєзнавства (більший, ніж енциклопедичний довідник, але менший за альманах) оглядає прозовий і поетичний спадок 175-х літераторів ХХ століття – класиків і призабутих авторів.

Шифр НБУВ: Ао276257
Шифр ВНБІ: Ш5(4УКР)6я2 Х98

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

36. Національна Академія мистецтв України. 25 років / передм. А. Чебикіна ; [уклад.]: С. О. Бердинських, О. А. Буценко, М. К. Васюк [та ін.] ; редкол.: А. В. Чебикін (голова) [та ін.] ; відп. ред. О. В. Скрипник. – Київ : Нац. акад. мистецтв України, 2021. – 393, [2] с. : іл., фот. кольор.

Видання друкується з Постановою Президії Національної академії мистецтв України № 5/39-09 від 15.07.2021 року.

Шифр НБУВ: Ва855948
Шифр ВНБІ: Щ(4УКР)дя2 Н35

 

37. «Прекрасне існує вічно, воно не виникає, не зникає, не збільшується, не меншає...»: мистецтво театру та кіно : бібліогр. покажч. / уклад. В. Вовк ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич, Т. Сопова ; М-во культури та інформ. політики України, Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ : Держ. б-ка України для юнацтва, 2022. – 103 с.

Інформаційний матеріал містить біографічні довідки, книги, публікації в збірниках, періодичних виданнях та електронні джерела інформації за остання два десятиліття. Матеріал згруповано за тематичними розділами, а у межах розділів – за алфавітом. Допоміжний апарат покажчика складають зміст, передмова (від укладачки), іменний покажчик, у якому наведено прізвища авторів, співавторів, упорядників, редакторів та інших осіб, відомості про яких є в бібліографічних записах. Видання має додатки, які слугують інформаційним доповненням до основних розділів покажчика.

Електронна версія покажчика розміщена на вебсайті Державної бібліотеки України для юнацтва (http://www.4uth.gov.ua).

Шифр НБУВ: Ва856609
Шифр ВНБІ: Щ33(4УКР)я1 П71

 

Філософські науки. Психологія

 

38. Археографічний довідник з історії філософії : наук. вид. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка у галузі філософії : 1944–1961 рр. / авт.-упоряд.: Т. Кононенко, Н. Щербина, І. Петленко, А. Бородій ; за заг. ред. Т. П. Кононенка ; ред. Т. Ренке ; літ. ред. Л. Науменко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2021. – 56 с.

Археографічний довідник містить перелік змістовних тематик, які розглядались дослідниками Київського національного університету імені Т. Шевченка у галузі філософії у наукових виданнях з 1944 року по 1961 рік. У виданні порушується проблема археографії філософського джерела та передумов дослідження у сфері історії філософії. Авторський колектив упорядників розробив методологію відтворення детальних і верифікованих вихідних відомостей наукових видань. Створено модель представлення складових опису філософського джерела та укладеної послідовності таких складових, як підстави оригінального історико-філософського дослідження. Запропонована модель передбачає застосування інструментів електронного документа. Довідником можна скористатися при тематичному контент-аналізі періодів історії філософії: елліністично-римському, середньовіччя та відродження, нової (модерної) філософії, радянської інституційної та сучасної філософії.

Зміст: «Вступне слово»; «Наукові записки 1955–1958 рр.»; «Вісник Київського університету 1958–1961 рр.»; «Про авторів-упорядників».

Шифр НБУВ: Со37688
Шифр ВНБІ: Ю3я2 А87

 

Література універсального змісту

 

39. Газети Галичини (1991–2021) у фондах Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника : бібліогр. покажч. / уклад.: Ю. О. Романишин, Н. І. Попадюк ; відп. ред. В. В. Ферштей, ред. А. Чубрей ; Львів. нац. наук. б-ка України ім. Василя Стефаника, Від. період. видань ім. Мар’яна та Іванни Коців. – Львів : Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, 2021. – 61, [1] с.

Покажчик продовжує серію видань, які розкривають фонди періодики ЛННБ України ім. В. Стефаника. У виданні відображено інформацію про назви газетних видань, які зберігаються у ВПВ ім. Мар’яна та Іванни Коців, їхнє місце видання, наявні у фонді роки, топографічний шифр. Допоміжний апарат містить алфавітний і географічний покажчики.

Шифр НБУВ: Ва856854
Шифр ВНБІ: Я171(4УКР)11-11 Г13

 

40. Давні монастирі Мукачівської єпархії (1360–1800) / упоряд. протоієрей О. Монич ; наук. консультанти: Ю. Данилець, М. Єремкіна ; Мукачів. православ. єпархія, Богослов.-іст. н.-д. центр ім. архім. Василія (Проніна), Держ. архів Закарпат. обл., Ф-т історії та міжнар. відносин ДВНЗ «Ужгород. нац. ун-т». – Ужгород : РІК-У, 2021. – (Джерела з історії Мукачівської єпархії ; т. 1).

Т. 1 : Зведений предметно-тематичний каталог документів Державного архіву Закарпатської області. Фонд № 64, описи №№ 1, 4, 5. Фонд № 151, описи №№ 1, 5, 6, 22, 25. – 2021. – 391 с. : іл. – Бібліогр.: с. 345–372.

Видання присвячується 2020-річчю Різдва Христового та 660-річчю Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря.

Зведений предметно-тематичний каталог містить архівні документи Державного архіву Закарпатської області, які відтворюють історію давніх монастирів Мукачівської єпархії вказаного періоду. Проєкт є спробою індексації, кодифікації, систематизації наявних документів, чим суттєво сприяє комунікації та верифікації, передусім у пошуковій дослідницькій роботі за вказаною тематикою. Каталог знайомить з оригіналами, копіями архівних справ з історії давніх монастирів єпархії.

Шифр НБУВ: В358565/1
Шифр ВНБІ: Я181(4УКР)2 Д13

 

41. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (до 140-річчя від дня народження Івана Огієнка) : наук.-допом. бібліогр. покажч. змісту / уклад.: Г. Гайшук, Л. Климчук ; редкол.: С. Копилов [та ін.] ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2021. – 103 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 7 (9)).

Покажчик розкриває зміст двадцять одного випуску наукового збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (2003–2020)», виданого в Кам’янець-Подільському національному університеті ім. Івана Огієнка. Видання налічує 1039 бібліографічних позицій. У цьому збірнику опубліковано наукові праці, що є продовженням дослідження творчої спадщини Івана Огієнка, її місця в українській громадсько-політичній, культурологічній, освітньо-педагогічній, історичній і філологічній думці ХХ–ХХІ століття.

Для зручності користування дотримано суцільної нумерації та розроблено допоміжний апарат: іменний покажчик (авторів, співавторів, а також осіб, яким присвячено статті), алфавітно-предметний покажчик, зміст.

Шифр НБУВ: Ва857103
Шифр ВНБІ: Я172(4УКР)1 О-36

 

42. «Нова ґенерація». (1927–1930) : хронол. та сист. покажч. змісту журн. / упоряд., авт. передм. М. А. Штолько ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, 2021. – 210 с.

Видання містить опис комплекту журналу «Нова ґенерація» за 1927–1930 роки. У покажчику збережено структуру видання, публікації описано за роками, номерами. Книга вміщує бібліографічний опис 1670 публікацій з художньої літератури (поезія, серійні вірші, поеми; проза; гумор; драматургія; репортажі), літературознавства, архітектури, образотворчого мистецтва, скульптури, музики, кіно, фотомистецтва, листування з редакцією, а також ілюстративного матеріалу. Науково-довідковий апарат складається з іменного покажчика, покажчика географічних назв, словника псевдонімів і криптонімів.

Шифр НБУВ: Ва853279
Шифр ВНБІ: Я172(4УКР)1 Н72

 

Укладач
мол. наук. співробітник
А. В. Шумілова

Наук. та бібліогр. ред.
наук. співробітник
П. М. Штих

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні