Нові надходження біобібліографічних видань до фонду відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

1. Лариса Євстахіївна Азарова : біобібліогр. покажч. до 70-річчя з дня народж. / уклад. К. В. Дєдова ; Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ. – Вінниця, 2021. – 59 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).

У науковому виданні висвітлено основні етапи життя, науково-педагогічної та науково-організаційної діяльності відомої вченої у галузі мовознавства, відмінника освіти України, завідувача кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету, професора, доктора філологічних наук, керівника наукової школи, члена-кореспондента Міжнародної кадрової академії Лариси Євстахіївни Азарової.

Основний напрямок наукових досліджень Л. Є. Азарової пов’язаний з проблемою розвитку методів моделювання та розпізнавання голосової мовної інформації, мімічних та психоемоційних станів людини, створення нових методів дослідження жестових мов спілкування.

Життєвий шлях, наукові і трудові досягнення ювілярки розглянуто в розділах: «Біографічний нарис» та «Основні дати життя та науково-педагогічної діяльності». Привітання від колег містить розділ «Слово про колегу, науковця, педагога».

Науковий доробок Л. Є. Азарової складають 270 науково-методичних праць, з них 11 монографій, наукові статті, серед яких 4 – в наукометричних базах Scopus та Web of Science, а також дисертації, навчальні посібники, статті з періодичних і продовжуваних видань, збірників наукових праць ВНЗ, тези виступів на наукових конференціях, авторські свідоцтва та патенти. Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849072
Шифр зберігання ВНБІ: д А35

 

2. Осип Безпалко : (до 140-річчя від дня народж.) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Наук. б-ка ; упоряд.: Н. М. Загородна, М. С. Семенюк. – Чернівці, 2021. – 116 с. – (Серія «Буковина»).

У бібліографічному покажчику відображено праці відомого українського науковця і педагога, політичного і державного діяча, педагога Осипа Івановича Безпалка.

Вступна стаття Василя Ботушанського, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, висвітлює основні віхи життєвого та творчого шляху вченого, багатогранність його особистості, наукові досягнення.

Покажчик складається з двох розділів. Перший розділ «Праці Осипа Безпалка» містить статті, інтерв’ю, літературні твори та переклади, документи; відображає редакторську та видавничу діяльність науковця. Другий – «Публікації про життя і діяльність Осипа Безпалка» – дисертації, окремі статті у довідкових та енциклопедичних виданнях, періодичних, продовжуваних виданнях, газетних матеріалах України та зарубіжних країн, збірниках наукових праць ВНЗ. Видання доповнено фотоматеріалами з власного архіву ювіляра та іменним покажчиком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва854615
Шифр зберігання ВНБІ: д Б40

 

3. Петро Білоніжка – вчений, педагог / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, [Геол. ф-т] ; авт.-упоряд.: М. Павлунь [та ін.]. – Львів, 2020. – 146 с. : іл., фот.

Пропоноване видання подає інформацію про відомого українського вченого у галузі мінералогії і геохімії, кандидата геолого-мінералогічних наук, дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка, почесного члена Українського мінералогічного товариства, доцента кафедри мінералогії Львівського національного університету імені Івана Франка Петра Михайловича Білоножку.

Бібліографія включає понад 360 наукових праць. Стисло описано найвагоміші наукові здобутки у вивченні мінералогії і геохімії родовищ калійних солей Передкарпаття, осадових утворень Карпат і Гірського Криму, історії науки і національно-визвольних змагань в Україні.

У покажчику у хронологічному порядку представлено перелік наукових праць вченого за період з 1961 по 2020 рік. Також наявний іменний покажчик співавторів. Окремо приділена увага сторінці, де Петро Білоніжка виступає як офіційний опонент дисертацій та учасник конференцій.

Видання доповнено світлинами (фотоілюстрації, фотоальбом та фоторепродукції), наданими з сімейного архіву, які складають вагому частину книги.

Шифр зберігання НБУВ: Ва847787
Шифр зберігання ВНБІ: д Б61

 

4. Вишневський Леонід Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1988–2019 рр. / уклад.: С. Л. Войтенко [та ін.] ; наук. ред. Ю. П. Полупан ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця. – Чубинське : Ін-т розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця НААН, 2020. – 64 с. : портр., фот.

Біобібліографічний покажчик містить відомості про основні дати науково-виробничої та організаційної діяльності відомого науковця, кваліфікованого фахівця та організатора галузі тваринництва, кандидата сільськогосподарських наук Леоніда Васильовича Вишневського.

Видання включає низку вступних статей та хронологію основних подій в житті та діяльності Л. В. Вишневського: «Життя присвячене галузі тваринництва» (Ю. П. Полупан), «Сторінки біографії» (С. Л. Войтенко), «Леонід Вишневський: спомін про життя» (І. Ковальчук); перелік літератури про життя та діяльність вченого; хронологічний покажчик публікацій (1988–2019); патенти та свідоцтва на реєстрацію авторського права; фотоматеріали.

Окремій розділ містить «Короткий виклад окремих наукових праць Л. В. Вишневського» (передрук із наукових збірників).

Науково-допоміжний апарат представлено предметно-тематичним та іменним покажчиками.

Шифр зберігання НБУВ: Ва848570
Шифр зберігання ВНБІ: д В-55

 

5. Василь Михайлович Власенко : [нарис, бібліогр. покажч.] / авт. та уклад. бібліогр. покажч. Н. В. Власенко ; Нац. акад. наук України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології НАН України. – Київ : Ін-т сорбції та проблем ендокринології НАН України, 2021. – 152, [2] с. : іл., фот. – (Біобібліографія провідних вчених).

Науково-довідкове видання відображає життєвий і творчий шлях, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність українського вченого в галузі хімічної технології, кінетики і каталізу, координатора та організатора науки, доктора хімічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України Василя Михайловича Власенка. Результати ґрунтовних наукових дослiджень та експериментiв, виконаних Василем Михайловичем та його учнями за бiльш як пiвстолiття активної творчої роботи, увiйшли до пiдручникiв та монографiй і добре вiдомi фахiвцям.

Василь Михайлович Власенко – заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, премії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР, премії Ради Міністрів СРСР, кавалер орденів «Знак пошани» та «За заслуги». За період наукової діяльності ученим підготовлено близько 300 наукових праць, 50 авторських свідоцтв і патентів. Зокрема, він є автором 7 монографiй, серед яких «Каталитическая очистка газов кристаллы», «Катализ в азотной промышленности», «Экологический катализ». Суттєвим є те, що за результатами досліджень ним було започатковано науковий напрям по практичному застосуванню каталізу – екологічного каталізу, який нині має загальне визнання. Він створив власну школу і зробив вагомий внесок у хімічну технологію і вчення про каталіз.

Покажчик починається ґрунтовним нарисом кандидата хімічних наук Н. В. Власенко, у якому представлено наукові досягнення В. М. Власенка, висвітлено багатогранність особистості та основні віхи життя, доповнені фотоматеріалами з архіву Василя Михайловича, обкладинки його авторських книг та кількох упорядкованих ним книг.

Бібліографія праць охоплює період 1958 по 2010 рр. і складається з 318 позицій.

Видання розраховане на науковців, студентів та усіх, хто цікавиться історією розвитку вітчизняної хімічної науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва850113
Шифр зберігання ВНБІ: д В-58

 

6. Бібліографічний огляд праць та штрихи до творчого портрета кандидата філологічних наук, доцента В. Л. Галацької / М. А. Мироненко. – Дніпро : Ліра, 2021. – 122 с. : іл., фот.

У запропонованому бібліографічному огляді праць кандидата філологічних наук, члена Національних спілок журналістів та театральних діячів України, доцента кафедри теорії мистецтва Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара Валентини Леонідівни Галацької, окрім переліку наукових та журналістських публікацій, подано найбільш цікаві з точки зору автора-укладача зразки статей найрізноманітнішої тематики.

Видання складається з трьох частин. У перших двох наведено перелік наукових та журналістських публікацій, починаючи з 1989-го та 1981-го років відповідно. Третя частина містить візуальний покажчик географічного розподілу наукових та журналістських публікацій Валентини Галацької в Україні й за кордоном (в Болгарії, Молдові, Німеччині, Польщі, Сербії, Словаччини тощо).

Шифр зберігання НБУВ: Ва853491
Шифр зберігання ВНБІ: д Г15

 

7. Гернет Володимир Олександрович (1870–1929) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1892–1936 рр. / [уклад.: В. В. Власов та ін. ; наук. ред.: В. В. Власов] ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр «Ін-т виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова». – Одеса : ННЦ «ІВіВ ім. В. Є. Таїрова», 2020. – 74, [1] с. : іл., фот.

У виданні відображено основні етапи життєвого та творчого шляху вітчизняного вченого-енохіміка, першого завідувача Виноробної станції, заступника завідувача Станції з наукової роботи Володимира Олександровича Гернета. Видання присвячене 150-річчю від дня народження вченого і містить біографічні матеріали та бібліографію наукових праць з 1892 по 1936 рр.

Покажчик структурований за трьома основними розділами. Перший всебічно й досконало подає інформацію про увесь рід Гернетов. Матеріал доповнено фотографіями з власного архіву вченого. Другий розділ включає інформацію про методику розведення винограднику. До третього розділу включено «Хронологічний покажчик публікацій В. О. Гернета» (1892–1936). «Література про життя та діяльність В. О. Гернета», «Хронологічний покажчик публікацій В. О. Гернета» та «Іменний покажчик».

Шифр зберігання НБУВ: Ва847637
Шифр зберігання ВНБІ: д Г39

 

8. Наталія Трохимівна Гончарук : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Є. І. Бородін та ін. ; авт. передм.: Є. І. Бородін, Л. Л. Прокопенко Т. М. Котишева]. – Дніпро : ДРІДУ НАДУ : Ліра, 2021. – 270, [4] с. : фот. кольор.

Покажчик укладено з нагоди 25-річчя наукової діяльності та 20-річчя публічної служби доктора наук з державного управління, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, кавалера ордена княгині Ольги ІІІ ступеня, Наталії Трохимівни Гончарук.

Наталія Трохимівна Гончарук – визнаний вчений і експерт, професіонал з великої літери у галузі науки державного управління та адміністрування в нашій країні, автор і співавтор близько 300 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 27 монографій, 15 навчальних посібників і конспектів лекцій з державного управління, місцевого самоврядування, публічної служби, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, адміністративної реформ та кадрової політики. Плідна наукова і громадська діяльність Н. Т. Гончарук відзначена багатьма нагородами: почесним званням «Заслужений діяч науки і техніки України», орденом княгині Ольги ІІІ ступеня, Почесною грамотою Національної академії державного управління при Президентові України, Грамотою Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії при Президентові України, подяками голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації та двічі – голови Дніпропетровської обласної ради, відзнакою голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації – нагрудним знаком «За розвиток регіону» та відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради.

Видання містить біографічні дані, висловлювання друзів і колег про наукові здобутки вченого, основні віхи життєвого, трудового і творчого шляху як керівника в органах державної влади та органах місцевого самоврядування й дослідника. Окреме місце у покажчику відведено громадській та організаційній діяльності Н. Т. Гончарук: участь у Радах, комісіях та робочих групах; участь у науково-дослідних роботах; участь у міжнародних наукових проєктах тощо.

Матеріали покажчика охоплюють період з 2000 по 2021 рік. Включено дисертації та автореферати дисертацій, індивідуальні та колективні монографії, статті у наукових фахових виданнях України, навчальні посібники та опорні конспекти лекцій, науково-методичні публікації (методичні рекомендації), статті в Енциклопедії державного управління та Енциклопедичних словниках, тези доповідей та виступів на конференціях, форумах, конгресах, публікації в зарубіжних наукових виданнях. Окремо покажчик містить розділ «Наукова школа професора Наталії Трохимівни Гончарук», де представлено теми дисертацій, підготовлених та захищених під її керівництвом та науковим консультуванням, відгуки на автореферати дисертацій.

Допоміжний апарат містить хронологічний, видовий, алфавітний покажчики наукових і навчально-методичних праць ученого та фотоматеріали.

Шифр зберігання НБУВ: Ва853521
Шифр зберігання ВНБІ: д Г65

 

9. Юрій Івакін : бібліогр. покажч. / [упоряд.: О. О. Козак, Є. М. Лебідь-Гребенюк] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2021. – 79 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-дослідному та науково-педагогічному доробку відомого українського літературознавця і мистецтвознавця, письменника, доктора філологічних наук, лауреата Шевченківської премії Юрія Олексійовича Івакіна. Коло його наукових зацікавлень – поетика і стиль, історизм поезії Шевченка, взаємини літературної творчості письменника з українським письменством. Про високу креативність розвідок Ю. Івакіна свідчать численні факти його першості як дослідника низки монографій, присвячених вивченню шевченкознавчих проблем: «Сатира Шевченка», «Стиль політичної поезії Шевченка: Етюди», «Поезія Шевченка періоду заслання».

Бібліографічний покажчик включає список наукових праць, упорядкованих Олегом Козаком за матеріалами архіву родини Івакіних: монографії та статті (1950–2020), художні твори (1953–2021), інтерв’ю з письменником. Включено також праці, які упорядкував чи редагував вчений. Окремо подано літературу про Юрія Івакіна. Видання доповнюють біографічна довідка про дослідника, статті про його шевченкознавчі студії та спогади колег про нього.

Шифр зберігання НБУВ: Ва853272
Шифр зберігання ВНБІ: д І-17

 

10. Юрій Володимирович Калюжний : бібліогр. покажч. / упоряд. Т. В. Гвоздь ; ред.: Т. М. Брик [та ін.] ; авт. передм. Ю. В. Головач, О. Л. Іванків, Т. М. Пацаган ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2021. – 50 с. : фот. – (Бібліографія українських вчених).

Покажчик укладено з нагоди 70-річчя від дня народження відомого українського вченого, фізика-теоретика, знаного фахівця в галузі статистичної теорії м’якої речовини, доктора фізико-математичних наук, професора Юрія Володимировича Калюжного.

Він є автором понад 240 наукових робіт, з яких понад 130 статей опубліковані у виданнях, які входять в Master Journal List, Thompson ISI; автором розділів у трьох колективних монографіях, двох оглядових статей; також він є членом редколегії журналу Condens. Ім’я Юрія Володимировича добре відоме в науковому світі саме завдяки якісним і кількісним показникам цитувань його праць.

Ю. В. Калюжний – лауреат відзнак НАН України «За професійні здобутки» (2009), «За підготовку наукової зміни» (2019), «За наукові здобутки» (2021), премії Львівського міського голови талановитим вченим у рамках Програми «Львів науковий» (2016), член Львівської системи дослідників І рівня (2019), стипендіат Міжнародного наукового фонду Дж. Сороса (США, 1993 р.).

У виданні відображено основні дати життя професора, науково-педагогічну і громадську діяльність, представлено науковий доробок ученого за 45-річний період його діяльності (1976–2021 рр.): дисертації, монографії, публікації у вітчизняних й зарубіжних продовжуваних та періодичних виданнях, препринти, матеріалах конференцій тощо.

Довідковий апарат складається зі вступного слова від Ю. Головача, О. Іванкова та Т. Пацагана, переліку основних дат життя і наукової діяльності вченого, алфавітного покажчика співавторів. Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться історією української науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва843802
Шифр зберігання ВНБІ: д К17

 

11. «На вічних сторінках щоденних газет зостануться наші сліди...» (Яків Ковалець в українській літературі та журналістиці) : біобібліогр. покажч. / [уклад.: О. І. Іваненко, О. М. Плаунова ; вступ. ст. І. Ю. Коцюбинський] ; Чернігів. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Чернігів : ОУНБ ім. В. Г. Короленка, 2020. – 171, [24] с. : фот.

Книга знайомить з творчою спадщиною талановитого майстра літературного жанру, журналіста, краєзнавця, громадського діяча, члена Національної спілки журналістів, члена Всеукраїнської Асоціації дослідників голодоморів, члена прес-групи ради Чернігівської обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», лауреата кількох літературних премій Якова Феофановича Ковальця. Укладачі поставили за мету всебічно розкрити не тільки його життєвий шлях, творчість, а й активну громадську діяльність, зокрема як ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС (1986); учасника Помаранчевої революції (1996–2004 рр.), учасника Революції Гідності.

Яків Феофанович Ковалець – поет та публіцист відомий далеко за межами Чернігова. На його рахунку щедрий ужинок збірок поезій та прозових книг, зокрема: «Олава», «Зірниці тривоги», «Росте тополя у Чернігові», «Беру вас на лікування», «Стрічка на кубанці», «Пекучий молох чужини», «Покаяння меча», «На палаючому Сході» тощо. Його дослідження базуються на багатому фактичному матеріалі, охоплює довгий історичний період і глибокий пласт особистих вражень, спогадів і суджень неординарних людей, котрі у різні часи співпрацювали чи просто контактували з письменником.

За видовою ознакою до покажчика включені: книги, збірники, брошури, публікації з газет та журналів. Матеріали згруповано за розділами: «Окремі видання»; «Публікації у збірниках та періодичних виданнях»; «Поетичні твори»; «Публіцистичні студії», «До батьківського порогу (Талалаївський край у творчості Я. Ковальця)», «Рецензії Я. Ф. Ковальця», «Редакторська діяльність», «Публікації про творчість Якова Ковальця», «Відомі земляки про Я. Ковальця». Окремі сторінки у покажчику присвячені пісенній творчості письменника, де він виступає як автор патріотичних пісень, подіям Другої світової війни, окремим видатним постатям Чернігівщини й майстрам української словесності. Але особливої уваги заслуговує його активна участь у ліквідації аварії на ЧАЕС. Цьому питанню присвячено розділ: «Аварія на ЧАЕС у творчості Я. Ковальця» (1986–2018). Допоміжним апаратом слугують покажчики: іменний, географічний та фотоматеріали з архіву митця.

Шифр зберігання НБУВ: Ва852039
Шифр зберігання ВНБІ: д К56

 

12. Профессор Вадим Григорьевич Кононенко : биобиблиогр. указ. / [сост.: В. С. Гресь, Т. В. Стригун, Н. М. Ткаченко]. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьков. авиац. ин-т», 2021. – 127 с. : фот.

У біобібліографічному покажчику відображено праці відомого українського науковця і педагога, доктора технічних наук, професора, лауреата Державної премії УРСР, заслуженого діяча науки УРСР, завідуючого кафедрою виробництва літальних апаратів Вадима Григоровича Кононенко. Вступні статті покажчика висвітлюють основні віхи життєвого та творчого шляху вченого, відображаючи багатогранну діяльність вченого у галузі літакобудування. Багаторічна науково-педагогічна діяльність В. Г. Кононенко відзначена почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України.

До збірника увійшли дисертації, монографії, учбові посібники, статті в продовжуваних та періодичних виданнях, тези доповідей, авторські свідоцтва та патенти, а також матеріали про життя та діяльність автора. Бібліографія робіт охоплює період від 1947 до 1988 років. Окремо виділено розділ, який містить праці, видані під редакцією професора.

При укладанні посібника були використані документальні архівні документи та фотоматеріали Державного архіву Харківської області та архіву Національного аерокосмічного університету ім. Н. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».

Науково-допоміжний апарат включає іменний покажчик співавторів та перелік дисертацій, захищених під керівництвом науковця.

Шифр зберігання НБУВ: Ва848891
Шифр зберігання ВНБІ: д К64

 

13. Вдовичин Р. Василь Кучабський – історик, публіцист, бібліотекар : матеріали до біобібліогр. / Роксолана Вдовичин ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів, 2020. – 158 с.

У виданні зібрано праці відомого українського історика, публіциста, бібліотекаря, громадського і військового діяча Василя Кучабського, а також дослідження, які висвітлюють його життя і діяльність.

Матеріали до біобібліографії систематизовано у двох розділах: «Праці Василя Кучабського», «Література про Василя Кучабського». Перший розділ включає: окремі видання; публікації (статті, рецензії, нариси); архівні матеріали (листи В. Кучабського до різних осіб, службові документи). Другий розділ містить літературу про В. Кучабського, зокрема рецензії на його праці, а також бібліографічні джерела, в яких зареєстровано праці В. Кучабського та електронні джерела. Хронологічні межі добору літератури – 1913–2013 рр. Більшість описів супроводжується анотаціями.

Видання розраховане на істориків, політологів, культурологів, релігіознавців, краєзнавців, бібліотечних працівників та усіх, хто досліджує історію України, зокрема, українську політичну думку, історію української церкви. Допоміжним апаратом у книзі слугує іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва847374
Шифр зберігання ВНБІ: д К95

 

14. Володимир Андрійович Лужецький : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. Л. В. Квятківська. – Вінниця, 2021. – 80 с. : іл. – (Серія «Вчені нашого університету).

Видання продовжує серію «Вчені нашого університету», яку науково-технічна бібліотека випускає в рамках проєкту «Науку творять обрані». Представлені матеріали висвітлюють багаторічну наукову, педагогічну та винахідницьку діяльність доктора технічних наук, професора кафедри захисту інформації факультету інформаційних технологій Вінницького національного технічного університету Лужецького Володимира Андрійовича.

Покажчик відображає доробок науковця, який складає 350 наукових праць, серед яких понад 110 винаходів, 20 навчальних посібників та монографій, близько 100 наукових статей, присвячених актуальним питанням розвитку інформаційних технологій та захисту інформації. Серед них: дисертації, монографії, підручники, навчальні посібники, науково-методичні матеріали, наукові статті у наукових збірниках і журналах, виступи на конференціях, авторські свідоцтва на винаходи та патенти. Матеріали охоплюють період за 1976–2020 рр.

До покажчика входять: біографічний нарис про життєвий та творчий шлях видатного вченого, наукові праці, перелік дисертацій, захищених під керівництвом науковця, біографічні матеріали про вченого-ювіляра. Оцінюється його внесок у розвиток інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, зроблений ним упродовж останніх сорока трьох років.

Книга містить відгуки почесних гостей ТОВ «Українські системи безпеки-К» зі словами вдячності за тісну і плідну співпрацю; ювілейні вітання та висловлювання на адресу Володимира Андрійовича як чудового лектора, багатогранного науковця, колегу, наставника від колективів вищих учбових закладів міста Вінниці. Враховуючи досвід В. А. Лужецького, матеріали, представлені у покажчику, репрезентують його як керівника науково-дослідних робіт, як організатора проведення багатьох Міжнародних науково-практичних конференцій «Методи та засоби кодування, захисту й ущільнення інформації», «Інформаційні технології та комп’ютерна інженерія» і «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання».

Покажчик доповнений іменним покажчиком співавторів та світлинами з сімейного архіву В. А. Лужецького.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849151
Шифр зберігання ВНБІ: д Л83

 

15. Максименко Сергій Дмитрович: особистість починається з любові : біобібліогр. покажч. / уклад.: А. М. Маслюк [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : «Видавництво Людмила», 2021. – 335 с. : іл., фот.

Сергій Дмитрович Максименко – видатний український психолог, знаний фахівець з вікової, педагогічної та практичної психології, відомий у світовому науковому просторі як фундатор наукової школи генетичної психології та реформатор вітчизняної психологічної науки, доктор психологічних наук, професор, академік, дійсний член Національної академії педагогічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, директор Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України.

У покажчику представлено науковий доробок ученого, а саме: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, довідкові видання, статті, вміщені в наукових збірниках, матеріалах наукових конференцій, публікації в періодичній пресі, що вийшли в Україні та за кордоном, літературу про життєвий шлях, науково-педагогічну та громадську діяльність С. Д. Максименка. Вступні статті від упорядників доповнюють основні дати життя й діяльності вченого. «Хронологічний покажчик друкованих праць С. Д. Максименка» (1971–2021) вміщує бібліографічні описи праць вченого, розміщених за прямою хронологією, а в межах року – за видами документів. Окремо подано розділ «Наукова школа С. Д. Максименка», який відображає бібліографічні описи авторефератів докторських та кандидатських дисертацій, де Сергій Дмитрович був науковим керівником.

Посібник містить ґрунтовний допоміжний апарат, що складається з трьох покажчиків: іменного покажчика прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів, відомості про яких зустрічаються у бібліографічних описах; алфавітного покажчика назв праць С. Д. Максименка; алфавітного покажчика назв міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, у яких брав участь С. Д. Максименко. Книга доповнена світлинами з життя ювіляра.

Шифр зберігання НБУВ: Ва857114
Шифр зберігання ВНБІ: д М17

 

16. Юрий Андрійович Мицик : біобібліографія / упоряд. І. Тарасенко ; вступ. ст. В. Брехуненко ; наук. ред.: К. Козелецька, Я. Федорук ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства і. М. С. Грушевського. – Київ, 2020. – 175 с. : фот.

У покажчику висвітлюється життєвий і творчий шлях видатної людини, яка належить до стислого грона провідних істориків ранньомодерної доби, зокрема до дніпровської джерелознавчої школи професора Миколи Ковальського. Це – відомий український історик, доктор історичних наук, професор Юрій Андрійович Мицик. Палітра його наукових зацікавлень надзвичайно широка – від історії козацтва до Голодомору-геноциду 1932–1933 рр., історії української повстанської армії та української діаспори у США й Канаді.

Бібліографія містить вичерпний перелік друкованих праць науковця за 1970–2020 роки. У межах кожного року матеріал розміщено у такій послідовності: монографії та окремі видання, статті (у т. ч. й редакторська діяльність). Наукових праць з 2010 по 2020 роки опубліковано понад 500 позицій. Серед них 12 монографій, 13 збірників документів, понад 400 наукових статей, також 79 статей до «Енциклопедії історії України», 4 статті до Шевченківської енциклопедії, численні рецензії та переклади українською мовою монографій канадського історика польського походження Анджея Перналя.

Завдяки його наполегливій праці, ним було створено та започатковано низку проєктів, зокрема два археографічних: «Документальна спадщина монастирів Гетьманщини» (вийшло 4 томи) та «Сіверщина гетьманських часів» (поки вийшло 2 томи із запланованих 4); окремо – проєкт, присвячений Голодомору 1932–1933 рр. – «Український голокост: свідчення тих, хто вижив» (вид. у 10 т.).

Науковий доробок професора в багатьох випадках визначив сучасні тенденції дослідження та інтерпретації низки ключових проблем української історії: літописання ХVI–XVIII ст., козацтво, Національно-визвольна війна середини ХVIІ ст., громадська війна другої половини ХVIІ ст., історія Православної Церкви. На цій ниві учений, крім публікації наукових і науково-популярних статей, долучився до підготовки двох наукових праць та видав дві науково-популярні книги, що виразно віддзеркалює наукове кредо вченого.

Основним матеріалом для пошуку інформації слугували джерела з архівосховищ та відділів рукописів наукових бібліотек України, Польщі, Німеччини, Канади, Росії, зокрема фонди Головного архіву давніх актів (АГАД, Варшава), Національного архіву Польщі (Краків), бібліотек Чарторийських, Оссолінських, Баворовських, Рачинських, Польської академії наук у Кракові та Курніку.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849775
Шифр зберігання ВНБІ: д М70

 

17. Моргун Валентина Олексіївна : біобібліогр. зб. / уклад.: Д. О. Жигунов, Т. Є. Мазепа, А. М. Кейдалюк ; за ред. І. І. Зінченко ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук.-техн. б-ка. – Херсон : Олді-Плюс, 2021. – 87 с. : фот. – (Видатні вчені ОНАХТ).

Дане видання присвячено Валентині Олексіївні Моргун – талановитому вченому і висококваліфікованому фахівцеві в галузі переробки зерна, доктору технічних наук, професору, завідувачу кафедри «Технологія переробки зерна» Одеської національної академії харчових технологій з 1992 по 2011 рік.

У збірнику описаний творчий шлях В. О. Моргун, відзначені основні віхи її науково-педагогічної, громадської і літературної діяльності. Наводиться перелік опублікованих наукових праць та дисертаційних робіт, виконаних під її керівництвом, а також література та спогади про неї. Багаторічна науково-педагогічна діяльність Валентини Олексіївни Моргун відзначена почесними нагородами та відзнаками: «Почесною відзнакою Голови Одеської обласної адміністрації», знаком «За наукові досягнення», трудовою відзнакою «Знак пошани».

Покажчик включає нарис про життєвий та творчий шлях дослідниці, хронологічний покажчик друкованих видань В. О. Моргун за період з 1939 по 2011 роки, наукові праці, публікації в періодичній пресі, доповіді, авторські свідоцтва та патенти на винаходи. Матеріали збірника розташовані в хронологічному порядку, всередині хронології – в алфавіті, авторські свідоцтва та патенти в нумераційній послідовності.

Довідково-пошуковий апарат містить алфавітний покажчик друкованих праць та іменний покажчик співавторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва850676
Шифр зберігання ВНБІ: д М79

 

18. Олівер Олексійович Орлов : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. / уклад. О. М. Бичко ; [вступ. ст. В. М. Нижника] ; Хмельниц. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – 76 с. : портр. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).

Покажчик підготовлено з нагоди ювілею відомого українського вченого, талановитого педагога, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України кафедри маркетингу і торговельного підприємництва Хмельницького національного університету Олівера Олексійовича Орлова. За вагомий особистий внесок у розбудову вітчизняної науки, багаторічну сумлінну працю і високий професіоналізм ім’я вченого занесене до Книги пошани Хмельницького національного університету.

Науковий доробок вченого складає 235 наукових праць, присвячених актуальним питанням у галузі планування діяльності промислового підприємства. Серед них: монографії, підручники та навчальні посібники, дисертації та автореферати дисертацій, наукові праці, свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір, навчально-методичні праці; опубліковані джерела (навчальні посібники, монографії, праці конференцій), які вийшли у світ при активному сприянні О. О. Орлова, як відповідального, наукового редактора, члена редакційних колегій і рецензента. Особливу увагу приділено науковим статтям, включеним до наукометричної бази Scopus. Окремий розділ у покажчику містить аналіз діяльності професора при підготовці та атестації наукових кадрів, де наведено перелік дисертаційних робіт, виконаних і захищених під його науковим керівництвом. Також включено публікації із періодичних та науково-популярних краєзнавчих видань, що доповнюють інформацію про життя та діяльність О. О. Орлова. Матеріали охоплюють період з 1963–2020 роки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва853174
Шифр зберігання ВНБІ: д О-66

 

19. Наукова спадщина О. Я. Пилипчука. У 8 т. [Т. 1.] Пилипчук Олег Ярославович : біобібліогр. покажч. / [упоряд. Пилипчук О. О.] ; Акад. наук вищ. освіти України ; [вступ. ст. В. М. Скляра]. – Київ : Талком, 2021.  – 173 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик містить науковий доробок Олега Ярославовича Пилипчука – відомого дослідника в царині історії науки й техніки, вченого-біолога, доктора біологічних наук, професора, завідувача екології та безпеки життєдіяльності Державного університету інфраструктури та технологій МОН України.

О. Я. Пилипчук – науковий редактор низки статей в енциклопедичних та довідкових виданнях, автор та співавтор багатьох підручників, навчальних посібників, низки монографій, біобібліографій, багатьох підручників, навчальних посібників, серії науково-популярних робіт, понад 420 публікацій; головний редактор серії «Історія науки в школах, напрямах, іменах» (2005–2020 рр.), голова і член редколегії наукових збірників та фахових видань, рецензент та офіційний опонент дисертацій, учасник конференцій та з’їздів. Завдяки наполегливій п’ятдесятирічній праці та таланту, Олег Ярославович на сьогодні є визнаним корифеєм історії науки й техніки. За самовіддану працю та особистий внесок у розвиток науки та освіти України Олега Ярославовича нагороджено почесною відзнакою «Знаком Пошани» та численними грамотами, отриманням закордонних грантів.

Посібник починається з вступної статті доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, культурології та історії науки НТУ «ХПІ» В. М. Скляра, де досконало досліджено основні етапи навчальної, виробничої, наукової викладацької, освітянської та громадсько-політичної діяльності вченого.

Хронологічний покажчик праць О. Я. Пилипчука (1975–2020 рр.) включає монографії, навчальні посібники, статті з енциклопедій, довідників, наукових збірників та збірників наукових праць ВНЗ, періодичних, продовжуваних видань, виступи та матеріали доповідей на науково-практичних конференціях, депоновані видання, що надруковані в Україні та за кордоном.

Окремий розділ містить перелік дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук, виконані під керівництвом та за науковою консультацією О. Я. Пилипчука, рецензії та видання, які він упорядкував чи редагував.

Предметний покажчик праць О. Я. Пилипчука містить підбір матеріалу у галузі зоології, екології, українознавства, освіти, історії біологічних наук, історії залізничного транспорту. Включено описи джерел, статей з періодичних та продовжуваних видань, збірників наукових праць, енциклопедичних та довідкових видань, публікації із періодичних та науково-популярних видань, що доповнюють інформацію про життя та діяльність науковця.

Шифр зберігання НБУВ: В358507/1
Шифр зберігання ВНБІ: д П32

 

20. Омелян Пріцак: Життєпис. Спадщина. Наукові інтереси. До 100-річчя від дня народження : [зб. ст.] / упоряд. Т. Сидорчук ; редкол.: О. Бубенок [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Н.-д. центр орієнталістики ім. Омеляна Пріцака. – Київ, 2021. – 289 с. : іл., портр. – Текст укр., англ.

Збірник статей укладено з нагоди 100-річчя від дня народження видатного вченого та інтелектуала ХХ століття, історика, філолога, медієвіста, сходознавця Омеляна Пріцака.

Він є автором понад 700 наукових праць, (монографій, статей, рецензій), найвідоміша з яких – його opus magnum «Походження Русі». Ім’я вченого пов’язано зі створенням міжнародних наукових асоціацій, видань і форумів, трьох українознавчих кафедр у Гарвардському університеті.

Видання надає інформацію про вагомий науковий доробок вченого з 1919 по 2006 рік. Тематичний підбір матеріалу структуровано за трьома розділами: «Інтелектуальная біографія О. Пріцака», «Наукова спадщина О. Пріцака», «Проблеми глобальної історії у світлі наукових інтересів О. Пріцака».

До збірника увійшли тексти доповідей, що були виголошені науковцями на міжнародній конференції, присвяченій 100-річчю від дня народження Омеляна Пріцака, яка відбулася 30–31 травня 2019 року в Національному університеті «Києво-Могилянська академія», де представлена унікальна і рідкісна наукова спадщина Омеляна Пріцака. Збірник доповнено світлинами із власного архіву ювіляра.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849877
Шифр зберігання ВНБІ: д П77

 

21. Галина Петрівна Сабат : біобібліогр. покажч. : до 50-річчя від дня народж. / уклад.: В. Зварич, П. Сабат. – Дрогобич : Коло, 2020. – 157, [25] с. : фот.

У покажчику представлено відомості про науково-педагогічний доробок докторки філологічних наук, професорки кафедри романської філології та компаративістики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Галини Петрівни Сабат.

Галина Петрівна Сабат – упорядник науково-популярних видань, автор чотирьох монографій, півтори сотні літературознавчих статей, які друкували не тільки видання України, а також і сусідніх держав: Польщі, Болгарії, Білорусі, Казахстану. Предметом досліджень вченої було вивчення та аналізування творчості таких відомих майстрів літературного жанру як Володимира Винниченка, Павла Тичини та ін. Галина Сабат належить до когорти зберігачів і популяризаторів творчого доробку Івана Франка, зокрема на особливу увагу заслуговують її статті, присвячені проблемам казкової генології. Більша частина видань молодого вченого присвячена жанрам утопії й антиутопії, адже в Україні таке дослідження вкрай необхідне.

Матеріал у виданні складається з трьох частин. Перша частина «Опубліковані праці» представляє окремі авторські видання, навчально-методичні посібники, упорядницькі видання (де авторка зазначена як упорядник та редактор видань), автореферати дисертацій; статті, рецензії, нариси (1994–2020). Друга – це «Науково-педагогічна практика» Галини Сабат, а саме наукове керівництво дисертаціями; офіційне опонування кандидатських і докторських дисертацій; відгуки на автореферати дисертацій; титульне рецензування монографій, колективних збірників; участь у наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах, круглих столах. До третьої частини «У світлі літературознавчих оцінок» увійшли публікації про Галину Сабат та відгуки від письменників і літературознавців про її наукову діяльність, зокрема оцінювання її монографічних праць, присвячених вивченню творчої спадщини Івана Франка, зокрема його казок.

Допоміжний апарат містить іменний покажчик та фотоматеріали з власного архіву дослідниці.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849529
Шифр зберігання ВНБІ: д С12

 

22. Богдан Ілліч Сіменач : бібліогр. покажч. наук. пр. / [О. П. Бабуркіна, М. О. Блудова] ; Держ. установа «Ін-т патології хребта та суглобів ім. М. І. Ситенка Нац. акад. мед. наук України». – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 24 с.

Покажчик підготовлено на честь 100-річчя з дня народження талановитого лектора, лауреата Державної премії України, доктора медичних наук, професора Богдана Ілліча Сіменача. Він містить інформацію про вагомі здобутки провідного науковця, в основу яких покладено нетрадиційні концепції та застосування методології системного підходу у вивченні захворювань суглобів.

Посібник представляє перелік монографій, бібліографічних покажчиків, посібників, методичних рекомендацій, наукових статей, доповідей на наукових конференціях, авторських свідоцтв, патентів та винаходів, рецензій, авторефератів дисертацій, захищених під керівництвом Богдана Ілліча Сіменача. Наукова спадщина вченого заслуговує на визнання як цілком самодостатній внесок у розвиток вітчизняної наукової думки.

Шифр зберігання НБУВ: Р138123
Шифр зберігання ВНБІ: д С37

 

23. Олександр Амфіанович Тищинський (1835–1896) : біобібліогр. покажч. / уклад. і вступ. ст. О. Б. Коваленка та О. Я. Рахна ; наук. ред. О. Б. Коваленко ; Черніг. ОУНБ ім. В. Г. Короленка. – Чернігів, 2020. – 79 с. – (Історики та краєзнавці Чернігівщини ; вип. 27).

Дане видання продовжує серію «Історики та краєзнавці Чернігівщини» у царині історичних досліджень. Книга знайомить з науковим доробком вченого за 1859–2019 рр., який складає біля 100 публікацій, зокрема у часописах. Частину своїх творів О. А. Тищинський оприлюднив під псевдонімами і криптонімами: «Леся-ій», «А. Т.», «А. Т-ій», «Тиша», «Тишинський» та «Тишко».

Матеріал у покажчику складається зі вступної статті вчених-істориків Олександра Коваленко й Олександра Рахно «Громадський діяч і краєзнавець Олександр Тищинський» та окремих розділів: «Праці О. А. Тищинського» та «Публікації про О. А. Тищинського».

Науково-допоміжний апарат включає іменний та географічний покажчики та список псевдонімів О. А. Тищинського.

Шифр зберігання НБУВ: Ва852037
Шифр зберігання ВНБІ: д Т47

 

24. Фергад Туранли : бібліогр. покажч. : віншування до 60-річчя з дня народж. / уклад. М. М. Суховець ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.». – Київ, 2020. – 74 с. : іл., фот.

Туранли Фергад Ґардашкан Оглу – фахівець у галузі історії та мовознавства, тюркології й орієнтальної археографії.

Покажчик складається зі вступної статті доктора історичних наук, заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Я. С. Калакура «Український сходознавець із азербайджанським корінням», а також «Хронологічного покажчика друкованих праць», який включає бібліографічні відомості про монографії (2000–2020), статті в українських наукових виданнях (1998–2019); статті в іноземних наукових виданнях (1995–2019); статті у фахових виданнях, які індексуються в міжнародних наукометричних базах (2013–2020); тези наукових доповідей, матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів, хроніки за 1995–2020 рр., видані в Україні та Турції; рецензії та відгуки на окремі видання; навчальні програми та методичні рекомендації. Окремі розділи у виданні містять матеріал про наукове редагування, упорядкування та переклад Фергада Туранли, його наукове керівництво і офіційне опонування. На особливу увагу заслуговує сторінка пошани – відзнаки, подяки, нагороди.

Видання може стати в нагоді науковцям, викладачам, які цікавляться гуманітарними дисциплінами, зокрема тюркологією та арабістикою у вищих навчальних закладах.

Шифр зберігання НБУВ: Ва850505
Шифр зберігання ВНБІ: д Т86

 

25. Володимир Фенич : бібліогр. пр. та наук.-пед. і громад. діяльність / уклад. Лариса Падяк. – Ужгород : Вид-во Валерія Падяка, 2020. – XXV, 141 с. : кольор. іл.

Матеріали покажчика відображають надбання відомого фахівця України і світу, кандидата історичних наук, доцента, педагога вищої школи, викладача факультету історії та міжнародних відносин – Володимира Івановича Фенича, який своїми працями збагатив вітчизняну історію на тлі політичних змін (розпад Радянського Союзу) та перебудови держави.

Володимир Іванович Фенич – автор понад 200 наукових публікацій 11 монографій, 114 публікацій у наукових збірниках, часописах та довідкових виданнях, науково-публіцистичні статті; координатор Науково-дослідного центру історично-релігійних студій «Логос» Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет» та викладач-доцент Інституту русинської мови та культури Центру мов та культур національних меншин Пряшівського університету (Словацька республіка).

В активі науковця 18 публікацій, що з’явилися за кордоном – у Сербії, Румунії, Словаччині, Німеччині. Він поставив за мету повернути з історичного забуття питання, пов’язане з греко-католицькою церквою, заборонену радянською владою у 1946 році, зокрема вивченню ужгородської унійної традиції, історії та історіографії карпатських русинів. Одним з найкращих його досліджень з цього приводу можна вважати матеріал про Мукачівську єпархію.

Видання складається з двох частин: «Бібліографія праць» та «Науково-педагогічна і громадська діяльність». Обидві частини всебічно представляють майже тридцятилітню як науково-педагогічну роботу, так і громадську діяльність Володимира Фенича. Перша частина – це бібліографічний покажчик наукових, навчально-методичних видань, публікацій у наукових збірниках і часописах, рецензій та відгуків, передмов до наукових видань інших авторів, а також різноманітних публіцистичних матеріалів та інтерв’ю. До видання включено 199 публікацій. У бібліографії відображено також вагомий доробок В. Фенича як редактора та упорядника. Друга частина акцентує увагу на участі В. Фенича у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах, його ініціативах в організації наукових заходів (конференцій, круглих столів, семінарів, презентацій); також представлена його участь у редколегіях, фахових комісіях, наукових інституціях, підготовці наукових кадрів. Окремий розділ містить матеріали про життєвий та творчий шлях В. Фенича.

Орієнтиром у бібліографічному масиві є довідково-пошуковий апарат, зокрема зміст, вступне слово, біографічна довідка та ціла низка покажчиків: покажчик назв публікацій В. Фенича, покажчик прізвищ та імен, покажчик назв періодичних видань та їх державно-адміністративної приналежності, покажчик праць В. Фенича за місцем видання. Додаткова частина містить відомості про нагороди діяча: свідоцтва, сертифікати, подяки, грамоти, відзнаки, дипломи (1996–2019).

Шифр зберігання НБУВ: Ва848095
Шифр зберігання ВНБІ: д Ф42

 

26. Цюпко Василь Васильович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1961–2015 рр. / уклад.: Кунець В. В. [та ін.] ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т тваринництва. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Харків, 2021. – 107, [20] с. : фот. – (Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах ; кн. 26) (Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах).

Покажчик продовжує історико-бібліографічну серію біобібліографічних посібників, започатковану у 2012 році «Наукові здобутки вчених Інституту тваринництва Національної академії аграрних наук України в бібліографії, архівних та літературних джерелах».

Книга знайомить з науковою спадщиною видатного вченого в галузі фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин, доктора біологічних наук, професора Василя Васильовича Цюпка, що налічує понад 200 праць з питань вирощування ремонтних телиць з визначенням їх типу й рівня годівлі.

«Хронологічний покажчик публікацій» (1961–2015) включає бібліографічні відомості про дисертації, автореферати дисертацій, навчальні посібники, статті з наукових збірників та збірників наукових праць ВНЗ, періодичних, продовжуваних видань, матеріалів тез доповідей на наукових конференціях, з’їздах та симпозіумах за 1961–2015 рр., видані в Україні та за її межами, авторські свідоцтва та патенти, нормативні документи. Окремо викладено праці, опубліковані під редакцією В. В. Цюпка.

Біографічна частина містить короткий нарис та літературу про життя та наукову діяльність професора Василя Васильовича Цюпка, а також коротку довідку про основні дати його життя і діяльності. Окремо подані біографічні статті відомих науковців, які розкривають життєвий і професійний шлях вченого. Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний та іменний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Ва851815
Шифр зберігання ВНБІ: д Ц98

 

27. Шевченківська енциклопедія. Тарас Шевченко та його сучасники : енциклопедія / редкол.: М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; відп. ред. О. В. Боронь ; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Київ : Ліра-К, 2021. – 607, XII с. : іл., кольор. іл., фот.

В основу цього видання покладено відповідні статті шеститомної «Шевченківської енциклопедії» (2012–2015). Книга складається зі стислих біографій про осіб з оточення поета – родичів, друзів, знайомих, його сучасників загалом, прямо чи опосередковано з ним пов’язаних. Том містить 941 статтю.

Висвітлено взаємини українського генія з однодумцями і близькими товаришами, зв’язки поета з чиновниками та іншими особами. Критерієм добору матеріалу слугував факт особистого знайомства чи зустрічі з Шевченком (за окремими винятками: М. Гоголь, І. Котляревський, О. М. Петров, деякі високопосадові особи, особисті контакти з якими не підтверджено документально, що потребує подальших розшуків). Датування в документальних матеріалах (листи, щоденник тощо) наведено за старим стилем. Так само датовано написання творів, перебування Шевченка в населених пунктах тощо. У текстах статей застосовано систему скорочень: основні скорочення, абревіатури, бібліографічні скорочення. Поданий у енциклопедичному виданні матеріал багато ілюстрований. Розраховано на літературознавців, викладачів, студентів і школярів.

Шифр зберігання НБУВ: Вс68682
Шифр зберігання ВНБІ: д Ш37.122

 

Укладач
мол. наук. співробітник
Світлана Блиндарук

Наук. ред.
наук. співробітник Павло Штих

Контактна інформація