Нові надходження біобібліографічних видань до відділу науково-бібліографічної інформації

Нові надходження біобібліографічних видань до відділу науково-бібліографічної інформації

 

 1. Валерій Власенко : до 60-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / упоряд.: О. К. Линник, О. М. Малиш ; передм. В. А. Нестеренко. – Суми : Триторія, 2019. – 188, [23] с. : фот.

Біобібліографічний покажчик присвячено науково-дослідному та науково-педагогічному доробку відомого краєзнавця, науковця, педагога, кандидата історичних наук, доцента Сумського державного університету (СумДУ), головного редактора наукових журналів «Сумська старовина» та «Європейські історичні студії» члена Національної спілки краєзнавців України Валерія Миколайовича Власенка.

Видання містить статтю кандидата історичних наук, доцента СумДУ Вадима Анатолійовича Нестеренка – «Трудар на ниві науки та освіти» і «Основні дати життя та науково-педагогічної діяльності» науковця.

У покажчику подано бібліографію праць В. М. Власенка за період з 1992 по жовтень 2019 рр.

Науково-допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика назв праць В. М. Власенка, іменного покажчика (прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів, видатних осіб, які зустрічаються в бібліографічному описі й анотаціях) та географічного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва848973
Шифр зберігання ВНБІ: д В58

 

 1. Михайло Петрович Войнаренко : до 70-річчя з дня народж. : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ; Хмельниц. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Хмельницький : Хмельниц. наук. ун-т, 2020. – 204 с. : фот. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).

Біобібліографічний покажчик висвітлює життєвий і науковий шлях доктора економічних наук, професора, член-кореспондента Національної академії наук України, дійсного члена Академії економічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, проректора з науково-педагогічної роботи, першого проректора Хмельницького національного університету Михайла Петровича Войнаренка. У покажчику зібрано і систематизовано основні відомості про життя М. П. Войнаренка, представлено матеріали, які відображають його педагогічну, наукову та творчу діяльність, висвітлено його внесок у розвиток вітчизняної освіти та університету.

Покажчик починається ґрунтовною вступною статтею ректора Хмельницького національного університету, доктора технічних наук, професора М. Є. Скиби «Талант помножений на працю». Біографічний нарис продовжує перелік основних дат життя й діяльності. Покажчик адресований науково-педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться наукою в Україні.

Шифр зберігання НБУВ: Ва844460
Шифр зберігання ВНБІ: д В65

 

 1. Андрій Миколайович Гірник : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. Г. Павлів, О. О. Копитова ; авт. вступ. ст.: А. Я. Боднар, С. В. Ільницький, Ю. І. Сватко [та ін.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Наук. б-ка. – Київ : НаУКМА, 2021. – 101 с. : фот. – (Вчені НаУКМА).

У біобібліографічному покажчику, відображено праці відомого українського науковця і педагога, кандидата філософських наук, професора кафедри психології та педагогіки Національного університету «Києво-Могилянська академія» Андрія Миколайовича Гірника.

Вступні статті покажчика висвітлюють основні віхи життєвого та творчого шляху вченого, багатогранність особистості Андрія Миколайовича, наукові досягнення.

В інтерв’ю Андрія Гірника Олександрі Листопад ювіляр розповідає про життєвий шлях, формування професійних і наукових інтересів, творчі плани на майбутнє. У статтях доцентки кафедри психології та педагогіки НаУКМА Алли Боднар, директора Тренінг Центру «МАЛЕС» Сергія Ільницького, доктора філологічних наук Юрія Сватка, доктора психологічних наук Валентина Рибалки, завідувача кафедри психології та педагогіки НаУКМА Володимира Чернобровкіна містяться розповіді про Андрія Миколайовича як неординарну особистість, небайдужого колегу, вченого, дослідника.

Структурно покажчик складається з трьох розділів, побудованих за хронологічним принципом. Представлено літературу, видану упродовж 1973–2020 рр. Довідковий апарат складається зі вступного слова від укладачів, інтерв’ю, вступних статей, переліку основних дат життя і діяльності вченого, іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849876
Шифр зберігання ВНБІ: д Г51

 

 1. Роксолана Зорівчак : біобібліогр. покажч. 2011–2017 / уклад.: Г. Домбровська, М. Мазепа, В. Хасхачик ; передм.: Н. Клименко, О. Грабовецька, Т. Шмігер ; редкол.: В. Кметь, В. Сулим, А. Содомора [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка. – Львів, 2018. – 347 с. : портр. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; число 34. Біобібліографія вчених університету).

Біобібліографічний покажчик містить інформацію про науково-методичний доробок Роксолани Петрівни Зорівчак (1934–2018) – доктора філологічних наук (1988), професора (1989), дійсного члена Наукового товариства ім. Шевченка (1992), академіка Академії наук вищої школи України (1993), члена Національної спілки письменників України (1997), відмінника освіти України (2002), заслуженого працівника освіти України (2005), лауреата Літературної премії імені Григорія Кочура (2011).

Ім’я Роксолани Петрівни Зорівчак добре відоме в науковому світі саме завдяки якісним і кількісним показникам її праць. Ерудований філолог, вона присвятила себе вивченню історії перекладацтва в Україні та історії англомовних перекладів української літератури, зокрема англомовної рецепції творів Т. Шевченка й Лесі Українки. Предметом досліджень вченої була перекладацька творчість І. Франка, М. Старицького, Г. Кочура, М. Лукаша, А. Содомори та інших відомих майстрів українського перекладу.

Покажчик подає літературу про життєвий і творчий шлях науковця. Зібрані матеріали охоплюють період 2011–2017 роки, відображаючи багатогранну діяльність Р. П. Зорівчак як дослідниці, педагога, засновника першої перекладознавчої кафедри у Львові та громадської діячки – в контексті суспільно-культурного та наукового життя України другої половини ХХ – початку ХХІ ст.

Шифр зберігання НБУВ: Ва847470
Шифр зберігання ВНБІ: д З-86

 

 1. Микола Ільницький = Mykola Ilnytskyi : біобібліогр. покажч. (2005–2020) / уклад.: Л. І. Ільницька, М. З. Литвин ; передм. Т. В. Пастуха ; відп. ред. І. Я. Соляр ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 217, [19] с. : кольор. іл., фот.

У біобібліографічному покажчику відображений творчий і науковий доробок відомого українського письменника і вченого, члена-кореспондента НАН України, професора Львівського національного університету імені Івана Франка, провідного наукового співробітника відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича НАН України Миколи Миколайовича Ільницького. Микола Ільницький – постать, добре знана у науковому та літературному світі. Його праці значною мірою сформували обличчя українського письменства, літературної критики й компаративістики другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

До покажчика включені окремі видання його літературознавчих праць, поетичних творів, художніх перекладів, записів народних пісень, історико-літературні та літературно-критичні статті, рецензії тощо. Відображені також праці, які упорядкував чи редагував вчений. Також подано літературу про М. Ільницького.

Видання містить передмову доктора філологічних наук, завідувача відділу української літератури Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Тараса Васильовича Пастуха – «Я відчував потребу самореалізації…». Матеріал систематизовано у двох розділах «Твори Миколи Ільницького» та «Література про Миколу Ільницького». У виданні представлено 702 позиції літературно-критичних, історико-літературознавчих праць, перекладів та фольклорних записів М. Ільницького.

Шифр зберігання НБУВ: Ва847286
Шифр зберігання ВНБІ: д І-48

 

 1. Олександр Сергійович Кирилюк : біобібліогр. покажч. : до 70-ліття від дня народж. / авт. передм. Ю. А. Іщенко ; уклад. О. О. Лунєва ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ ; Одеса, 2020. – 216 с. – (Вчені Національної академії наук України).

Біобібліографічний покажчик містить відомості про основні дати науково-педагогічної та громадської діяльності відомого філософа та культуролога, доктора філософських наук, професора, завідувача кафедри філософії Одеської філії Центру гуманітарної освіти НАН України Олександра Сергійовича Кирилюка.

Викладено інформацію про біографічні та бібліографічні дані, висловлювання друзів і колег про наукові здобутки вченого. Бібліографія робіт охоплює період від 1973 до 2020 років. Включено індивідуальні та колективні монографії, статті у збірниках наукових праць і часописах, тези доповідей на конференціях.

Вступну статтю до видання написав Ю. Іщенко. Далі відображено основні дати навчальної, виробничої, наукової, викладацької, освітянської і громадсько-політичної діяльності та хронологічний покажчик друкованих і рукописних наукових, методичних та публіцистичних праць О. С. Кирилюка 1973–2020 рр. У додатку «Слово друзів та колег», розміщено висловлювання на адресу Олександра Сергійовича в різні роки. Це – статті, відгуки, рецензії, рекомендаційні листи. Інший додаток репрезентує літературний досвід О. С. Кирилюка в різних жанрах: вірші, есеї, поетичні переклади.

Шифр зберігання НБУВ: Ва846891
Шифр зберігання ВНБІ: д К43

 

 1. Бібліографічний покажчик «Ольга Кобилянська: до 155-ї річниці від дня народження» / уклад.: С. Л. Константин, Н. Б. Масіян. – Чернівці : Родовід, 2019. – 79 с. : іл., фот.

У покажчику зібрано інформацію про документи, які відображають факти біографії буковинської письменниці Ольги Кобилянської та членів її родини, наявні у фондах бібліотек, прозові твори і публікації про її життя і діяльність. Книга містить 148 бібліографічних записів, згрупованих за відповідними розділами.

Вперше до покажчика залучено документи, що уточнюють факти біографії О. Кобилянської та її родини, зокрема, листування письменниці з державними установами щодо отримання довідки про її благонадійність для подання клопотання на переоформлення пенсії покійного батька, щодо надання матеріальної допомоги сестрам Кобилянським, прохання про виплату мистецької стипендії; віднайдено матеріали, які розширюють уявлення про брата Юліана Кобилянського як про активного громадського діяча кінця XIX – початку XX ст., зокрема, його участь у товариствах «Союз», «Руска Рада»; актуалізовано особові справи батька Юліана Кобилянського (секретаря Чернівецької повітової управи) і брата Максиміліана Кобилянського (ад’юнкта повітового суду в Путилі, судового секретаря Заставнівського повітового суду), справу за звинуваченням Максиміліана Кобилянського та Марії Балицької у зв’язках з російськими поліцейськими органами під час російської окупації Буковини; виявлено низку постанов щодо присвоєння імені О. Кобилянської школі й вулиці, відзначення ювілейних дат, відкриття меморіального будинку-музею письменниці.

Шифр зберігання НБУВ: Ва843894
Шифр зберігання ВНБІ: д К55

 

 1. Непереможний гетьман : до 445-річчя від дня народж. Петра Конашевича-Сагайдачного : бібліогр. покажч. / уклад. Ю. Круть ; ред.: В. Кучерява, Н. Лінкевич ; Держ. б-ка України для юнацтва. – Київ, 2020. – 53 с.

Петро Конашевич-Сагайдачний – козацький ватажок, кошовий отаман Війська Запорозького, Гетьман реєстрового козацтва. Організатор успішних походів українських козаків проти Кримського ханства, Османської імперії та Московського царства, меценат православних шкіл. Оспіваний у багатьох козацьких думах та українських народних піснях, Сагайдачний значно перевершував попередників своєю освіченістю і талантами. Фактично він став першим великим гетьманом України. Петро Сагайдачний проводив політику, спрямовану не тільки на відстоювання інтересів козацтва, але й на загальноукраїнські інтереси, як він їх розумів у духовній сфері, у питаннях віри, освіти, автономії території України.

Представлений бібліографічний покажчик містить описи джерел, статей з періодичних видань, збірників, енциклопедій та електронних ресурсів. Матеріал складається з трьох розділів, має іменний покажчик та додаток «Золотий меч Петра Сагайдачного».

Шифр зберігання НБУВ: Ва843210
Шифр зберігання ВНБІ: д К64

 

 1. Литвин Сергій Харитонович: учений-історик, педагог, військовик, громадський діяч : до 70-річчя від дня народж. та 35-ліття наук.-пед. діяльності : біобібліогр. покажч. / уклад.: В. В. Добровольська, О. М. Збанацька. – Київ, 2020. – 131 с. : портр.

Покажчик висвітлює життєвий шлях і науково-педагогічний доробок полковника, доктора історичних наук, професора, академіка НАН вищої освіти України, відомого вченого у галузі історії України, воєнної історії, документознавства, архівознавства, головного редактора наукового фахового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» та науково-популярного журналу «Воєнна історія» Сергія Харитоновича Литвина. Основною темою його наукових досліджень є історія національно-визвольної боротьби українського народу 1917–1921 рр.

До видання увійшли різнопланові наукові праці С. Х. Литвина від початку його науково-педагогічної діяльності до сьогодні. Включено численні публіцистичні статті періоду його активної громадської діяльності щодо Криму. У покажчику зібрано й систематизовано 537 бібліографічних позицій, опублікованих у 1989–2019 рр.

Науково-допоміжний апарат складається з іменного покажчика, алфавітного покажчика організацій і установ та алфавітного покажчика періодичних і продовжуваних видань.

Шифр зберігання НБУВ: Ва844045
Шифр зберігання ВНБІ: д Л64

 

 1. Ігор Якович Лосієвський український документознавець, книгознавець, літературознавець, поет : біобібліогр. покажч. / уклад. О. В. Непочатова ; наук. ред. Л. В. Глазунова ; ред. С. М. Миценко ; Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Харків, 2020. – 171 с. : портр. – (Бібліотечні діячі Слобожанщини ; вип. 2) (Науковці України ; вип. 3).

Видання містить інформацію про професійну і творчу діяльність завідувача науково-дослідного відділу документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка, доктора філологічних наук, професора кафедри інформаційної, бібліотечної та архівної справи Харківської державної академії культури, заслуженого працівника культури України Ігоря Яковича Лосієвського.

Подано відомості про окремі грані наукової і творчої діяльності І. Я. Лосієвського. Зібрано бібліографічні описи публікацій з документознавства, архівознавства, книгознавства, бібліотекознавства, літературознавства, історії науки і культури, літературної критики науковця. Окремі розділи містять описи видань, в яких І. Я. Лосієвський є укладачем, науковим редактором, членом редколегій, рецензентом, офіційним опонентом дисертацій. Подано інформацію про його життя і творчість, а саме: біографічні матеріали, рецензії, відгуки та посилання на праці і художні твори.

Науково-довідковий апарат містить покажчики: іменний, предметний, псевдонімів та криптонімів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва845956
Шифр зберігання ВНБІ: д Л79

 

 1. Вадим Іванович Лялько : [хронол. покажч. друк. праць] / уклад.: М. О. Попов, О. А. Апостолов, Є. М. Дорофей [та ін.] ; відп. ред. М. О. Попов ; НАН України, Наук. центр аерокосм. дослідж. Землі ІГН НАН України. – Київ : Академперіодика, 2021. – 112, [15] с. : фот. – (Біобліографія вчених України).

Висвітлено життєвий і творчий шлях, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність академіка НАН України Вадима Івановича Лялька – відомого вченого в галузі гідрогеології та аерокосмічних досліджень Землі, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державних премій в області науки і техніки України та премії ім. В. І. Вернадського АН України. Ним опубліковано понад 630 праць у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах конференцій. Хронологічний покажчик друкованих праць, авторські свідоцтва і патенти, науково-популярні роботи знайомлять читача з вагомим доробком ученого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва850520
Шифр зберігання ВНБІ: д Л97

 

 1. Енциклопедист київської старовини : до 80-річчя від дня народж. Анатолія Макарова : біобібліогр. покажч. / упоряд. Н. І. Рижкова ; авт. нарису І. Б. Гирич ; Департамент культури викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.), Публ. б-ка ім. Лесі Українки, Від. краєнав. літ. та бібліогр. – Київ, 2019. – 64 с. : іл. – (Києвознавці ; вип. 10).

Видання присвячено літературному критику, письменнику, журналісту, культурологу, досліднику українського бароко і знавцю київської старовини – Анатолію Макарову.

Посібник містить літературознавчий нарис завідувача відділу Інституту української археографії та джерелознавства НАНУ ім. М. Грушевського, києвознавця Ігоря Борисовича Гирича, присвячений творчій біографії Анатолія Макарова.

Відображає бібліографію його окремих праць, публікацій у періодичних виданнях і збірниках, окремими розділами виділені рецензії та видання, які він упорядкував чи редагував та публікації про нього.

Шифр зберігання НБУВ: Ва841484
Шифр зберігання ВНБІ: д М15

 

 1. Максименко Іван Андрійович : біобібліогр. покажч. : до 75-річчя від дня народж. / уклад.: Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк ; Ун-т держ. фіск. служби України, Наук. б-ка. – Ірпінь, 2020. – 47 с. : фот. – (Портрети вчених Університету ДФС України).

Покажчик присвячено кандидату філософських наук, доценту, завідувачу кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України Івану Андрійовичу Максименку. У виданні представлено бібліографію наукових праць, опублікованих від 1986 по 2019 рік. До збірника увійшли монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, добірка фотографій із його особистого архіву.

Основний матеріал видання структуровано за розділами: «Життєвий і науковий шлях»; «Хронологічний покажчик друкованих праць»; «Алфавітний покажчик назв праць»; «Алфавітний іменний покажчик».

Шифр зберігання НБУВ: Р137500
Шифр зберігання ВНБІ: д М17

 

 1. Марх Олександр Тевійович : біобібліогр. зб. / уклад. Л. П. Єрьоміна ; за ред. І. І. Зінченко ; Одес. нац. акад. харч. технологій, Наук.-техн. б-ка. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2020. – 87 с. : фот. – (Видатні вчені ОНАХТ).

Біобібліографічний збірник присвячено Олександру Тевійовичу Марху – доктору технічних наук, професору, провідному вченому в галузі консервування харчових продуктів.

Видання включає біографічний нарис та хронологію основних подій в житті та діяльності О. Т. Марха, де описано творчий шлях та науково-педагогічну діяльність. Видання відображає наукову спадщину вченого, його наукові роботи з 1924 по 1989 р., авторські свідоцтва, роботи, які вийшли за його редакцією. В збірнику представлено літературу про життя та діяльність вченого, спогади його учнів, вірші, які вони присвятили своєму керівникові.

Шифр зберігання НБУВ: Ва845387
Шифр зберігання ВНБІ: д М29

 

 1. Михайлуца Микола Іванович : біогр.-бібліогр. покажч. з нагоди ювілею / уклад.: О. В. Осипенко, О. П. Шипотілова ; Одес. нац. мор. ун-т, Нац. спілка краєзнавців України. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2019. – 87 с. : фот.

Покажчик укладено з нагоди 60-річчя Миколи Івановича Михайлуци – завідувача кафедри українознавства, історико-правових та мовних дисциплін Одеського національного морського університету, члена Правління Національної спілки краєзнавців України, Почесного краєзнавця України, доктора історичних наук, професора. М. І. Михайлуца – відомий дослідник історії взаємин держави і церкви в роки Другої світової війни, історії християнських церков на Півдні України в умовах тоталітарних режимів 20–40-х рр. ХХ ст. та краєзнавства.

Бібліографія праць охоплює період 1986–2019 рр. і складається з 250 позицій. Видання розраховане на науковців, краєзнавців, студентів, усіх, хто цікавиться історією розвитку української історичної науки та історіографії.

Шифр зберігання НБУВ: Ва840266
Шифр зберігання ВНБІ: д М69

 

 1. Олександр Іванович Мороз : біобібліогр. покажч. : до 65-річчя від дня народж. / уклад.: О. Н. Кузь, З. Р. Тартачинська ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2020. – 63 с. : фот. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки).

Подано відомості про відомого українського геодезиста, доктора технічних наук, професора Львівської політехніки, заслуженого діяча науки і техніки України Олександра Івановича Мороза.

Видання містить інформацію про вагомі здобутки провідного науковця, талановитого лектора, директора Інституту сталого розвитку ім. В. Чорновола.

Посібник представляє перелік опублікованих монографій, наукових статей, підручників, навчальних посібників, навчально-методичної літератури, доповідей на наукових конференціях, патентів, авторефератів дисертацій, захищених під керівництвом О. І. Мороза.

Шифр зберігання НБУВ: Ва846554
Шифр зберігання ВНБІ: д М80

 

 1. Марія Никирса : бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Д. Мурашевич, М. І. Махмутова ; наук. ред. та авт. вступ ст. О. В. Добржанський ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2020. – 99 с. : фот. – (Буковина).

Марія Дмитрівна Никирса відомий краєзнавець Буковини, знавець архівних фондів Державного архіву Чернівецької області, автор багатьох публікацій про Чернівці, вулиці і площі міста, про визначні події в історії краю.

Видання містить інформацію про книги, статті, переклади, радіо- та телеефіри дослідниці, висвітлює основні етапи життя та діяльності відомого науковця. Представлено матеріали за 1977–2019 рр. Бібліографічний покажчик рекомендовано науковцям, студентам, усім, хто цікавиться науковою та краєзнавчою діяльністю М. Никирси.

Шифр зберігання НБУВ: Ва844712
Шифр зберігання ВНБІ: д Н62

 

 1. Микола Іванович Піддячий: особистість, педагог, вчений : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / упоряд. Л. Н. Штома ; наук. ред.: І. Д. Бех, Л. О. Пономаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Харків : Діса плюс, 2021. – 150, [7] с. : фот. – (Ювіляри НАПН України ; вип. 36)

Микола Іванович Піддячий – фундатор напряму наукових досліджень «Соціально-професійний розвиток особистості», доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної Слов’янської академії освіти імені Яна-Амоса Коменського, головний науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

У виданні відображено основні дати життя професора, науково-педагогічну і громадську діяльність, представлено науковий доробок ученого за 20-річний період його діяльності (2000–2020): авторські свідоцтва, монографії, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, статті в продовжуваних та періодичних виданнях, матеріалах конференцій тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Ва849772
Шифр зберігання ВНБІ: д П32

 

 1. Ярослав Поліщук: науковець, краєзнавець, педагог : до 60-річчя від дня народж. : наук.-допоміж. біобібліогр. покажч. / уклад. Т. В. Матушевська ; наук. ред. О. Л. Промська ; Рівнен. обл. універс. наук. б-ка. – Рівне : Волин. обереги, 2020. – 111 с. – (Славетні замляки).

Ярослав Олексійович Поліщук – відомий український літературознавець, культуролог, краєзнавець, педагог, перекладач, доктор філологічних наук, професор. Творчий доробок науковця складає близько 500 наукових та науково-популярних праць. Він підготував та видав дванадцять фундаментальних наукових книг, здебільшого це роботи інноваційного характеру. Ярослав Олексійович є автором численних публіцистичних, гумористичних творів, есеїв, поезій, краєзнавчих розвідок.

До видання включені бібліографічні описи книг, брошур, статей із збірників, періодичних видань українською, польською, англійською та словацькою мовами за період з 1973 по серпень 2020 року. У покажчику подано наукові, науково-популярні праці вченого, публіцистичні статті, художні твори, переклади, матеріали, що відображають його наукову, педагогічну та громадську діяльність.

Шифр зберігання НБУВ: Ва848322
Шифр зберігання ВНБІ: д П50

 

 1. Анатолій Петрович Ранський : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / уклад. О. М. Немчук ; Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 87 с. : фот. – (Вчені нашого університету).

У покажчику представлено відомості про Анатолія Петровича Ранського – українського науковця, доктора хімічних наук, професора, завідувача кафедри хімії та хімічної технології Вінницького національного технічного університету, лауреата Міжнародного фонду Дж. Сороса, дійсного члена Нью-Йоркської академії наук.

Представлені у виданні матеріали висвітлюють багаторічну науково-педагогічну, винахідницьку та громадську діяльність вченого, науковий доробок якого становить понад 450 опублікованих наукових робіт: монографії, навчальні посібники, статті у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, авторські свідоцтва СРСР та патенти України тощо.

Науково-методичний доробок професора А. П. Ранського подано за такими розділами: «Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Навчально-методичні видання», «Статті у наукових збірниках та журналах», «Матеріали науково-технічних конференцій, тези доповідей», «Депоновані рукописи», «Авторські свідоцтва на винаходи та патенти», «Дисертації». Довідково-пошуковий апарат видання містить іменний покажчик співавторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва841631
Шифр зберігання ВНБІ: д Р22

 

 1. Рейн Георгій Єрмолайович. Лікар-реформатор : біобібліогр. покажч. / уклад.: Н. І. Мамедова, Л. Є. Корнілова, І. М. Сорока [та ін.] ; наук. ред. Т. А. Остапенко ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ : Коляда О. П. [вид.], 2020. – 160 с. : фот. – (Товариство київських лікарів в особах / Нац. наук. мед. б-ка України). – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 144–152.

Георгій Єрмолайович Рейн – видатний акушер-гінеколог, засновник Київської школи акушерів-гінекологів, професор кафедри акушерства і жіночих хвороб Університету Св. Володимира, реформатор системи охорони здоров’я.

Покажчик містить науковий доробок професора, що налічує 150 наукових праць, біографічні дані та матеріали про нього.

Наукові праці розташовані в хронологічному порядку й охоплюють період з 1876 по 1935 роки. На початку кожного року подано окремі видання автора (монографії, навчальні посібники), далі представлено статті з наукових збірників, періодичних видань, доповіді, повідомлення про хворих на засіданнях медичних товариств. Видання містить скановані копії деяких робіт Г. Є. Рейна та статей про нього. Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик назв праць.

Шифр зберігання НБУВ: Вс67593
Шифр зберігання ВНБІ: д Р35

 

 1. Стекленьов Євген Петрович – видатний учений в галузі віддаленої гібридизації тварин (1930–2019) : матеріали до бібліографії, 1957–2017 / Н. І. Ясинецька ; відп. ред. Н. І. Ясинецька ; Нац. акад. аграр. наук України, Біосфер. заповідник «Асканія-Нова». – Дніпро : Асканія-Нова, 2020. – 52 с. : фот.

Бібліографія присвячена 90-річчю від дня народження Євгена Петровича Стекленьова, відомого дослідника в галузі відділеної гібридизації і фізіології тварин. У видані простежується шлях становлення основних напрямів наукових досліджень Євгена Петровича, який понад 50 років присвятив розробці наукових основ віддаленої гібридизації диких та сільськогосподарських тварин. В його наукових працях узагальнено результати вивчення бар’єрів міжвидової гібридизації, здійснено дослідження фізіології відтворення, морфології та генетики.

Видання містить вступну статтю кандидата біологічних наук Н. І. Ясинецької «Життєвий та творчий шлях Є П. Стекленьова». Далі представлено перелік наукових праць вченого.

Видання зацікавить широке коло читачів та тих, кого приваблює історія біологічних наук.

Шифр зберігання НБУВ: Ва844164
Шифр зберігання ВНБІ: д С79

 

 1. Василь Якович Тацій : до 80-річчя від дня народж. та 55-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / упоряд.: О. В. Петришин, В. С. Батиргареєва, В. І. Борисов ; НАН України, Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2020. – 160, [2] с. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

У виданні висвітлюються основні етапи життя, наукової, педагогічної та громадської діяльності відомого правознавця, провідного вченого в галузі кримінального права, теорії держави і права, конституційного права, доктора юридичних наук, професора, академіка НАН України і Національної академії правових наук України, ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, почесного президента Національної академії правових наук України Василя Яковича Тація.

У центрі уваги вченого – широке коло наукових проблем у галузі правознавства. Він – автор понад 800 наукових праць, у тому числі близько 60 монографій, навчальних посібників, що стали вагомим внеском у розвиток юридичної науки.

Шифр зберігання НБУВ: Ва841441
Шифр зберігання ВНБІ: д Т24

 

 1. Дмитро Федака : до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Б. Бадида, С. Д. Федака ; ред. Н. М. Бондаренко ; Департамент культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка Закарпат. облради. – Ужгород : Timpani, 2020. – 219 с. : фот. – (Культура краю в особах).

Бібліографічний покажчик присвячено педагогу, літературознавцю, журналісту, видавцю, відомому книжковому редактору та упоряднику Дмитру Михайловичу Федаку.

Розпочинається покажчик з біографії «Подвижник книги», яку написав відомий історик, письменник та публіцист Сергій Дмитрович Федака. Видання вміщує фотоматеріали з архіву Дмитра Федаки, обкладинки його авторських книг та кількох упорядкованих ним книг.

Окрім цього до покажчика додано спогади Мар’яни Нейметі, Івана Ребрика та Івана Яцканина про відомого редактора, дарчі написи на книжках з бібліотеки Дмитра Федаки, біографічну розвідку «Про Федак у Кальнику», плани-проспекти книжкової серії «Народна бібліотека» та «Письменство Закарпаття», а також деякі витяги з листування з П. Частом, І. Сеньком, Д. Кременем, І. Яцканином.

Видання розраховане на широке коло читачів, передусім – бібліотечних працівників, журналістів, дослідників історії, літератури краю та шанувальників видавничої справи.

Шифр зберігання НБУВ: Ва845160
Шифр зберігання ВНБІ: д Ф32

 

 1. Савицький В. Л. Наукова стежина професора Хижняка: сторінки біографії та наукової діяльності / В. Л. Савицький ; літ. запис Миколи Закревського. – Київ : Людмила, 2021. – 436 с. : іл., фот. – Текст укр., рос. – Бібліогр.: с. 220–299.

Видання представляє одну з найбільш фундаментальних наукових шкіл з гігієни та організації охорони здоров’я сучасної України. Її формування закономірний результат плідної наукової і практичної діяльності видатного вченого-гігієніста, організатора санітарно-епідеміологічної служби України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, дійсного члена Нью-Йоркської академії, професора кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії Міністерства оборони України Миколи Івановича Хижняка.

Перші розділи книги висвітлюють сторінки біографії вченого, роботу в науково-дослідних інститутах союзного та республіканського підпорядкування. Далі подається перелік монографій, підручників, посібників, санітарних правил, методичних рекомендацій розроблених за участю професора М. І. Хижняка, які відображають широту наукових інтересів автора та демонструють самостійність і цінність предметно-методологічної основи його наукової школи.

В наступних розділах книги представлений перелік дисертаційних робіт учнів та послідовників М. І. Хижняка, публікується бібліографія його наукових праць.

Шифр зберігання НБУВ: Ва847714
Шифр зберігання ВНБІ: д Х43

 

 1. Леонід Черноватий : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Білоус ; наук. ред. І. Задорожна ; Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Вінниця : Нова Книга, 2021. – 295 с. : іл. – (Почесні професори Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка).

Леонід Миколайович Черноватий – академік Академії наук Вищої школи України, професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, почесний професор Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, президент Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, член Європейського лінгвістичного товариства.

Посібник містить інформацію про науково-методичний доробок Леоніда Миколайовича, подає дані про життєвий і творчий шлях науковця, його дослідження з методики навчання іноземних мов, психології навчання перекладу, лінгвістики та перекладознавства, граматики англійської мови. Зібрані матеріали відображають наукову діяльність Л. М. Черноватого як дослідника, педагога, організатора та громадського діяча.

Шифр зберігання НБУВ: Ва847202
Шифр зберігання ВНБІ: д Ч-49

 

 1. Шишка Олександр Володимирович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Б. Ніколюк ; Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка. – Львів, 2020. – 66 с. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 64).

Олександр Володимирович Шишка – відомий львівський краєзнавець, дослідник історіографії Львова Автор книг: «Ти славен, Львове», «Слідами листопадових боїв», двотомника «Наше місто Львів», статей до «Енциклопедії Львова». Був членом авторського колективу і редактором матеріалів, що стосуються Львівської політехніки в «Енциклопедії сучасної України».

У представленому бібліографічному покажчику відображено основні етапи життя, наукову, педагогічну, науково-організаційну діяльність О. В. Шишки. Видання містить інформацію про науковий доробок вченого, має довідково-інформаційне призначення.

Шифр зберігання НБУВ: Ва843882
Шифр зберігання ВНБІ: д Ш65

 

Виконавець
Антоніна Головащук, наук. співробітник

Наук. ред.
Павло Штих, наук. співробітник

Контактна інформація