СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА: ІННОВАЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕСУРСІВ І ПОСЛУГ

Сучасна бібліотека: інноваційні трансформації ресурсів і послуг

Цифровізація істотно посилює традиційні функції бібліотеки – пізнавальну, просвітницьку, інформаційну, культурно-виховну, меморіальну, дозвіллєву, комунікаційну. Організація знання у формі бібліотечних фондів завжди була важливою, а зі стрімким нарощуванням масиву електронної інформації вона стає особливо актуальною. Аналітичними проблемами бібліотеки в доцифровий період займалися мало і вузько. Тепер же аналіз, синтез, витяг із масивів потрібної, до того ж достовірної інформації, виходять на передній план. Цифровізація стимулює  тенденцію перетворення бібліотек у лабораторії комплексного опрацювання всіх видів інформації і на всіх її носіях. Досить оптимістична тенденція, яка вселяє в бібліотеки нові життєздатні сили. Бібліотечне співтовариство повинне використати її повною мірою. Тут криється гарантована бібліотечна перспектива.

Таким чином, у наші дні вимальовується модель цифровізованої бібліотеки як широкого комплексу інтегрованих соціокультурних функцій, інтегрованих (бібліотечно-архівно-музейно-інтернетних) ресурсів, інтегрованих (офлайн-, онлайн-, індивідуальних і масових) інформаційних сервісів. Звичайно, це – ідеальний варіант цифрової трансформації бібліотек. На практиці він реалізується не завжди бездоганно. Але запит на такий інтегрований науково-інформаційний комплекс стійкий. Він – об’єктивний, історичний, соціально значущий.

Бібліотеки перебувають найближче до втілення його в життя. Адже тут зібрано документи за весь період писемності в Україні, накопичено багатий досвід їх опрацювання і введення в суспільний обіг, сформовано велику когорту спеціалістів, здатних освоїти і розвивати процеси цифровізації. Безумовно, для цього необхідно на державному рівні визначити статус бібліотек як одного з головних провідників цифровізації, дати їм відповідне фінансово-морально-технічно-технологічне забезпечення, системно готувати цифрово компетентні  бібліотечні кадри. Багато чого тут залежить і від бібліотечного співтовариства, його ініціатив, ентузіазму, згуртованості, бо конкуренція за інформаційні ресурси, інформаційні сервіси велика і вона постійно наростає.

1. Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального розвитку громад [Текст] : матеріали обл. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.) / [уклад.: Маковська В. В., Шмаль Т. А.] ; Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка. - Хмельницький : Стихар А. М. [вид.], 2019. - 183 с. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника увійшли авторські доповіді та тези учасників обласної науково-практичної конференції «Бібліотека в системі соціалізація особистості та соціального розвитку громад», в яких порушуються актуальні проблеми розвитку публічних, наукових, університетських бібліотек, формування та розбудови краєзнавчих ресурсів, зокрема історико-культурних фондів, розвитку сучасних технологій обслуговування  мешканців громад області, прєктної та грантової діяльності.

Шифр НБУВ: ВА848345

2. Бібліотека в сучасному інформаційному і соціокультурному середовищі: досягнення, виклики і вектори розвитку [Текст] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 125-річчю від дня заснування Полтав. обл. універс. наук. б-ки ім. І. П. Котляревського / [упоряд. М. А. Федорова ; редкол.: Н. В. Влезько та ін.] ; Департамент культури і туризму Полтав. облдержадмін. [та ін.]. - Полтава : АСМІ, 2020. - 235, [1] с. - Бібліогр. в кінці ст.

До збірника включені матеріали, які були оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції, що проходила у вересні 2020 р. у Полтавській ОУНБ імені І. П. Котляревського і була присвячена 125-й річниці від дня заснування головної книгозбірні Полтавщини – Полтавської ОУНБ ім. І. П. Котляревського.

Шифр НБУВ: ВА845002

3. Бібліотека як важлива складова загальнокультурних процесів сучасності [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка : [збірник] / [уклад. Л. З. Григаш] ; Департамент культури Закарпат. облдержадмін., Комун. закл. "Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Федора Потушняка" Закарпат. облради. - Ужгород : РІК-У, 2020. - 287 с. : фот. - Бібліогр. в кінці ст.

Збірник матеріалів науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю Закарпатської  ОУНБ ім. Ф. Потушняка, містить статті бібліотечних фахівців Закарпаття. В статтях відзначаються певні здобутки книгозбірень за останнє п’ятиріччя, а також проблеми та виклики, що постають перед бібліотекарями в реаліях сьогодення.

Шифр НБУВ: ВС68073

4. Бібліотеки у формуванні інформаційного ресурсу стратегічних комунікацій українського суспільства [Текст] : [монографія] / [В. М. Горовий та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 248, [1] с. - Бібліогр.: с. 223-[249].

У монографії розглядається зростаюче значення стратегічних інформаційних комунікацій в організації національного інформаційного простору, розкривається їхній зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства, досліджується джерельна база забезпечення їх функціонування, у якій особлива увага приділяється системі наукових бібліотек, Розглянуто перспективи розвитку цієї соціальної інформаційної системи.

Шифр НБУВ: ВС68824

5. Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність [Текст] : наук.-метод. посіб. / [авт.-уклад.: О. Яковенко, А. Венідиктова ; відп. ред. О. Василенко ; пер. з англ.: Т. Арсеєнко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2019. - 131 с. : табл. - Бібліогр.: с. 125-129.

У науково-методичному посібнику охарактеризовано основні види традиційних та інноваційних послуг, які надають бібліотеки, розглянуто питання організації статистики, визначено показники ефективності, методи оцінювання якості бібліотечно-інформаційних послуг згідно з положенням національних стандартів: ДСТУ ISO 2789:2016. Міжнародна бібліотечна статистика. ДСТУ ISO 2789:2013, IDT. Information and documentation – Library indicators: ДСТУ ISO 16439:2016. Методи та процедури оцінювання впливу бібліотек. ISO 16439:2014, IDT. Information and documentation – Methods and procedures for assessing the smpact of libraries.

Шифр НБУВ: ВА844803

6. Желай Оксана Петрівна

Електронний сервіс сучасної бібліотеки [Текст] : монографія / Желай Оксана ; [наук. ред. В. М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2021. - 204, [1] с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 180-[205].

У монографії комплексно досліджено й узагальнено досвід функціонування електронного сервісу сучасної бібліотеки, проаналізовано ефективність інформаційно-аналітичного обслуговування різних категорій бібліотечних користувачів, зокрема представників органів державної влади та самоврядування. Закцентовано увагу на важливості вдосконалення дистанційних форм інформаційного, інформаційно-аналітичного обслуговування для підвищення ефективності суспільно-інформаційного забезпечення.

Шифр НБУВ: ВА854062

7. З історії книжкової культури України: дослідження ретроспективних книжкових, образотворчих, музичних видань та історичних колекцій з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського [Текст] : [колект. монографія] / [Антонюк Т. Д. та ін. ; наук. ред.: д-р іст. наук, проф. Г. І. Ковальчук ; редкол.: Т. Д. Антонюк та ін.] ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства]. - Київ : Академперіодика, 2021. - 393, [6] с. : іл. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 300 экз. - ISBN 978-966-360-437-4

Колективна монографія є підсумком наукових досліджень з історії книжкової культури України, що проводилися науковцями Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського впродовж 2016—2018 років на базі фондів відділів стародруків та рідкісних видань, образотворчих мистецтв, музичних фондів, зарубіжної україніки, бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Історія книжкової культури України XVI—XХ ст., що постає зі сторінок цього видання, має різноаспектний, але абсолютно достовірний характер, оскільки ґрунтується на конкретних джерелах. 

Шифр НБУВ: ВС68252

8. Iмплементація міжнародних стандартів у діяльність наукових бібліотек [Текст] : (з досвіду Нац. б-ки України імені В. І. Вернадського)  / Тетяна Миколаївна Коваль  [та ін.] ; Леся Туровська (ed.). - Beau Bassin : LAP LAMBERT  acad. publ., 2020. - 130 с. : табл. - Бібліогр.: с. 128-130.

Стратегічний курс української держави на інтеграцію з Європейським Союзом зобов’язує всі її інституції (у тому числі бібліотечні) імплементувати міжнародні стандарти як національні із залученням відповідного виконавчого інструментарію. Спираючись на законодавчі документи, монографія простежує основні тенденції впровадження міжнародних стандартів у діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ). Зокрема узагальнює результати теоретичних і практичних  досліджень відділу комплексного бібліотечного обслуговування НБУВ за три роки (2017-2019) стосовно розвитку нормативно-методичної бази статистичного обліку читачів відповідно до міжнародних стандартів.

Шифр НБУВ: ВА846043

9. Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000-2020) [Текст] / [Т. Д. Антонюк та ін. ; відп. ред. Г. І. Ковальчук] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. - Київ : НБУВ, 2021. - 613, [1] с. : фот. - Бібліогр.: с. 359-611.

У монографії розкрито діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського щодо дослідження та опрацювання історико-культурних фондів, що зберігаються у відділах стародруків та рідкісних видань, бібліотечних зібрань та історичних колекцій, зарубіжної україніки, образотворчих мистецтв, музичних фондів і частково сектору картографічних видань. Окрема увага приділена питанню створення електронних ресурсів, що дозволяють наблизити відповідну інформацію для віддалених користувачів, прискорити бібліографічний пошук ретроспективних різновидових видань та колекцій. Бібліографічний покажчик публікацій співробітників названих підрозділів демонструє обсяги і напрями наукових досліджень історико-культурних фондів НБУВ.

Шифр НБУВ: ВС68667

10. Наукова бібліотека Ужгородського національного університету: від джерел до сучасності [Текст] : [колект.] монографія / [О. В. Бряник та ін. ; редкол.: М. М. Медведь (голова) та ін. ; заг. упоряд., ред. Л. Мельник] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2021. - 570 с. : фот. - Бібліогр. в кінці гл.

У монографії досліджується історії виникнення, етапи становлення та розвиток Наукової бібліотеки Ужгородського університету. Аналізуються найвагоміші здобутки колективу книгозбірні за 75 років її діяльності. Значна увага приділяється книжковому фонду бібліотеки, його багатству, комплектуванню та збереженню. Архівні матеріали, спогади, фотодокументи фіксують святкове та буденне життя бібліотекарів, які своєю працею сприяють успішному науковому та навчально-виховному процесу в університеті.

Шифр НБУВ: ВС68527

11. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 - 2018) [Текст] / [В. М. Горовий та ін. ; відп. ред. В. М. Горовий] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 340, [27] с. : рис., табл., фот. кольор. - Бібліогр. в знесках.

На прикладі розгортання наукової та науково-практичної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2000-2018 рр. у монографічному дослідженні обґрунтовано зростаюче суспільне значення бібліотечних установ в реалізації завдань, передбачених законами України «Про Національну програму інформатизації», «Про концепцію Національної програми інформатизації», Постановою Верховної Ради України «Про затвердження завдань Національної програми інформатизації» та іншими нормативними документами. Поряд з розглядом важливих теоретичних проблем адаптації бібліотечної системи і всіх категорій користувачів, у тому числі дистанційних, до розвитку і зростаючих можливостей електронних інформаційних технологій у дослідженні розглядається проблема активізації інформаційних працівників бібліотеки безпосередньо у роботі з ефективного використання інформаційних ресурсів розвитку: в аналізі нових масивів інформації глобального інформаційного простору, у тематичному відборі затребуваної інформації, організації її використання, в утвердженні орієнтирів національної інформаційної традиції у вітчизняному інфотворенні, підтримці інтерактивних зв’язків з віддаленими користувачами. 

Шифр НБУВ: ВС67161

12. Нова модель інформаційного образу бібліотеки: зміна традиційного сприйняття її призначення та функцій: матеріали III наук.-практ. інтернет-конф. (Ужгород, 21 жовтня 2021 р.) / редкол. : М. М. Медведь, В. В. Воробець, Л. О. Мельник та ін. ; ДВНЗ “Ужгор. нац. ун-т”, Наук. б-ка. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2021. – 216 с. ; іл.

До наукового збірника ввійшли матеріали доповідей в якому автори порушили актуальні проблеми розвитку наукової бібліотеки, як сучасного центру інформаційних технологій та бібліотечного сервісу, зокрема, розглянули питання інноваційних наукометричних досліджень та бібліометричних технологій, нові тенденції в організації бібліотечного простору та інформаційному обслуговуванні користувачів; креативність в застосуванні нових ідей в бібліотечній практиці в контексті світового досвіду та українських реалій; практичний досвід роботи бібліотек під час карантинних обмежень та ін.

Шифр: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38166

13. Превентивні методи збереження документів наукових бібліотек у несприятливих екологічних умовах [Текст] : монографія / [Л. П. Затока та ін. ; відп. ред. Л. В. Муха] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2020. - 123 с. : табл., рис., фот. - Бібліогр. в підрядк. прим.

Монографію присвячено впровадженню превентивних методів збереження документів у діяльність наукових бібліотек. Розглянуто можливі зовнішні та внутрішні чинники впливу сучасних екологічних умов на стан фондів НБУВ та бібліотек науково-дослідних установ НАН України. Висвітлено основні складові організації процесу впровадження превентивних методів у бібліотеці: матеріалознавчі, технологічні та екологічні аспекти, а також інтеграцію досягнень інноваційних технологій.

Шифр НБУВ: ВС68731

14. Семантичні технології у науковій бібліотеці [Текст] : [колект.] монографія / [Т. Ю. Власова та ін. ; відп. ред. К. В. Лобузіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2019. - 311 с. : рис. - Бібліогр. в кінці гл.

Монографію присвячено впровадженню семантичних вебтехнологій у бібліотечно-інформаційну діяльність. Розглянуто принципові зміни, що відбулися у сучасному цифровому середовищі та науковій комунікації (великі, пов’язані та відкриті дані), їх вплив на діяльність наукових бібліотек. Висвітлено зміни підходів до організації наукових електронних бібліотечних ресурсів та систем пошуку  джерел наукової інформації, вимог до компетентності бібліотечних спеціалістів, моделей цифрових об’єктів історику-культурної спадщини та організації знань цифрових історико-культурних колекцій, інтеграції бібліотечних лінгвістичних інструментів до сучасних вебтехнологій.

Шифр НБУВ: ВС67320

15. Струнгар Валерія Валеріївна

Бібліотека в інтерактивному медіасередовищі: стан та перспективи [Текст] : монографія / Валерія Струнгар ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : [б. в.], 2021. - 247, [1] с. : рис. - Бібліогр.: с. 217-[248].

У монографії комплексно досліджено бібліотечний сегмент соціальних медіа, розкрито специфіку його формування і функціонування в контексті суспільного використання соціальних медіа. Висвітлено напрями діяльності вітчизняних і зарубіжних бібліотек щодо використання соціальних медіа, визначено їх особливості. Запропоновано комплекс дієвих методів та критеріїв, які мають використовувати бібліотечні установи для розвитку бібліотечного представництва в соціальних медіа та вдосконалення комунікаційної діяльності. Окреслено перспективні напрями та завдання розвитку інформаційно-бібліотечних процесів в інтерактивному медіа середовищі в контексті сучасної трансформації бібліотек в інформаційні центри з акумуляції та забезпечення доступу до інформаційних ресурсів.

Шифр НБУВ: ВА852829

16. Чотири простори бібліотеки: модель діяльності [Текст] : практ. посіб. / [авт.-уклад. О. Бояринова та ін.] ; ВГО "Укр. бібл. асоц.". - Київ : Українська бібліотечна асоціація, 2020. - 103 с. : рис.

У виданні представлено модель бібліотеки, що поєднує чотири простори: навчання, натхнення, зустрічей та подій, адаптовану експертами для застосування у публічних бібліотеках України. Загальну концепцію кожного простору доповнюють дизайнерські рішення, ідеї щодо змістовного наповнення, приклади бібліотечних послуг та сервісів.

Шифр НБУВ: ВА844026

17. Безпала Галина.  

Австрійська національна бібліотека в системі наукових ком-унікацій [Електронний ресурс] / Г. Безпала // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 62. - С. 28-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_62_4

У статті розглядається стан та сучасні тенденції розвитку наукових комунікацій в Австрійській національній бібліотеці, типи та формати наукових комунікацій, які використовуються бібліотекою.

Шифр НБУВ: Ж70113

18. Бондаренко Віктор. 

Особливості розробки мобільного застосунку бібліотеки в онлайн-конструкторі: критерії, алгоритм створення, перспективи [Електронний ресурс] / В. Бондаренко, В. Струнгар // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 61. - С. 192-207. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_61_16

У праці охартеризовано, що важливими в контексті розробки мобільних застосунків виступають критерії вибору конструктора. Досліджено рейтинги безкоштовних конструкторів мобільних застосунків, зроблено аналіз висновків експертів у сфері ІТ технологій, визначено конструктори, які можуть бути використаними бібліотеками для розробки мобільного застосунку задля покращення обслуговування та підвищення комунікації з користувачами. Розроблено та застосовано безкоштовний мобільний застосунок та висвітлено процес його створення.

Шифр НБУВ: Ж70113

19. Веремчук Олена. 

Бібліотечні онлайн-каталоги: еволюція технологій [Електронний ресурс] / О. В. Веремчук, Л. Ф. Трачук // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2021. - № 2. - С. 42-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2021_2_7

Досліджено  еволюційні етапи розвитку бібліотечних онлайн-каталогів (OPAC) та сучасні вимоги до цих сервісів в контексті клієнтоорієнтованості.

Шифр НБУВ: Ж24838

20. Вовк Наталія. 

Позиціонування бібліотеки у молодіжному інтернет-середовищі [Електронний ресурс] / Н. С. Вовк, С. В. Жаворонко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2021. - № 2. - С. 23-32. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2021_2_5

Висвітлено організаційні аспекти рекламно-інформаційного представлення діяльності сучасних публічних бібліотек у мережі інтернет.

Шифр НБУВ: Ж24838

21. Горовий Валерій.

Бібліотечний ресурс у сучасній інформаційній діяльності  [Електронний ресурс] / В. Горовий // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 63. - С. 9-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2022_63_3

У статті розглядається проблема формування інформаційної основи національного розвитку. Ця основа ґрунтується на практичному досвіді еволюції біологічного виду Номо Sapiens, розвитку його трудових навиків, форм спілкування, практики фіксації знань, набутого досвіду в різних формах писемної культури, формування суспільної пам’яті в центрах збереження й використання інформації, що набували протягом свого розвитку вигляду бібліотечних структур різного призначення. Під час революційних перетворень ХХ–ХХI ст. в інформаційній сфері суспільства, пов’язаних з розвитком електронних інформаційних технологій, з активізацією глобальних інформаційних процесів у ході своєї комп’ютеризації бібліотечні установи набувають нових організуючих якостей. У сучасній організації інформаційних процесів саме комп’ютеризовані бібліотеки сприяють підвищенню якості, суспільного значення сучасних інформаційних обмінів. Зростає значення бібліотек як суспільних інформаційних центрів, центрів збереження й розвитку національної пам’яті, інформаційної національної консолідації українського суспільства.

Шифр НБУВ: Ж70113

22. Гранчак Тетяна.

Бібліотечно-інформаційна підтримка підприємницької діяльності: досвід Британської бібліотеки і перспективи для України [Електронний ресурс] / Т. Гранчак // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 81-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_9

Потреба модернізації, інноваційного розвитку вітчизняного бібліотечного сервісу актуалізує дослідження відповідного досвіду зарубіжних бібліотек. У статті висвітлюється досвід Британської бібліотеки з організації орієнтованого на підтримку малого і середнього бізнесу інноваційного бібліотечного сервісу, розглядаються можливості адаптації цього досвіду в умовах України.

Шифр НБУВ: Ж14595

23. Денбновецький Станіслав. 

Цифрова трансформація українських бібліотек в умовах  глобалізаційних перетворень [Електронний ресурс] / С. О. Денбновецький // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2022. - № 1. - С. 26-33.

Шифр НБУВ: Ж24838

24.Каращук Оксана.  

Бібліотеки в розвитку інформаційної системи вітчизняного

інформаційного простору (на прикладі Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського) [Електронний ресурс] / О. Каращук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2022. - Вип. 63. - С. 124-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2022_63_11

Висвітлено наукові праці щодо інформаційного простору, інформаційної політики і діяльності наукових бібліотек та вплив комунікаційних засобів, які зазнають значних змін. Наголошено на тому, що значний потенціал має Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у розвитку системи стратегічних комунікацій в Україні.

Шифр НБУ : Ж70113

25. Коваль Тетяна. 

Віртуальна бібліотечна виставкова діяльність у системі  наукових комунікацій [Електронний ресурс] / Т. Коваль, Л. Туровська // Бібліотечний вісник. - 2022. - № 1. - С. 54-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2022_1_7

Охарактеризовано особливості віртуальної виставкової діяльності наукової бібліотеки та обґрунтувано ефективність електронних бібліотечних виставок у системі наукових комунікацій. Узагальнено досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського на прикладі одного з її провідних підрозділів – відділу комплексного бібліотечного обслуговування.

Шифр НБУВ: Ж14595

26. Коваль Тетяна. 

Електронні засоби наукових комунікацій в контексті  дистанційного бібліотечного сервісу [Електронний ресурс] / Т. Коваль, Л. Туровська // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2021. - Вип. 62. - С. 84-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2021_62_8

Результати дослідження зумовлюють науково-комунікаційну діяльність із залученням віддалених мережевих наукових колективів, окреслюють практичні шляхи розширення відкритого доступу до наукової інформації, передбачають розвиток нових електронних форм наукових комунікацій, зростання міжнародного та міждисциплінарного співробітництва, підвищення ролі неформальної електронної комунікації і самоорганізації вчених.

Шифр НБУВ: Ж70113

27. Кузьменко Олена. 

Трансформація та розширення функцій бібліотек в  сучасному цифровому просторі [Електронний ресурс] / О. І. Кузьменко, В. В. Загуменна // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2021. - № 3. - С. 38-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2021_3_7

Окреслено процеси трансформації основних функцій сучасної бібліотеки у задоволенні постійно зростаючих інформаційних потреб користувачів та посилення ролі бібліотек в умовах цифровізації суспільства.

Шифр НБУВ: Ж24838

28. Кухарчук Єлизавета. 

Поглиблення взаємодії бібліотеки з цифровою наукою: організаційно-методичні засади [Електронний ресурс] / Є. Кухарчук, В. Копанєва // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2020. - Вип. 60. - С. 177-187. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2020_60_13

Представлено концептуальну модель бібліотеки в середовищі цифрової науки. Наголошено, що впровадження організаційно-методологічних основ розвитку бібліотеки в середовищі цифрової науки потребуватиме управлінських рішень на трьох рівнях : на рівні наукової установи, до якої входить бібліотека (університет, інститут), відомчому і міжвідомчому.

Шифр НБУВ: Ж70113

29. Назаровець Марина. 

Послуги університетських бібліотек з підтримки наукової  комунікації [Електронний ресурс] / М. А. Назаровець // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. - 2018. - Вип. 53. - С. 96-108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2018_53_11

Розглядаються нові послуги бібліотек закладів вищої освіти, які формуються під впливом створення нових каналів наукової комунікації у світі. Проаналізовано інформацію, що доступна на веб-сайтах провідних бібліотек ЗВО України та світу, бібліотечні послуги з підтримки використання на різних етапах наукового дослідження цифрових інструментів, які надаються користувачам під час організації інформаційних заходів, індивідуальних консультацій та підготовки довідкових матеріалів.

Шифр НБУВ: Ж70200

30. Онищенко Олексій. Цифровізація – стратегічний шлях розвитку бібліотечної сфери [Електронний ресурс] / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. - 2021. - № 4. - С. 3-9. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2021_4_3

Окреслюється коло завдань, які бібліотечному співтовариству необхідно буде вирішувати у найближчому майбутньому. Обґрунтовується важливість істотного оновлення функціоналу бібліотек, у першу чергу, нарощення їхньої аналітичної, експертної діяльності; долучення бібліотек до цифрового всеобучу. Увага акцентується на необхідності пошуку шляхів поповнення бібліотечних фондів, зокрема за рахунок архівно-музейно-інтернетних ресурсів; нарощування темпів оцифрування документів на традиційних носіях; урізноманітнення інформаційного обслуговування користувачів з використанням онлайн-сервісів; ретельного вивчення (із залученням соціології) складу читачів, рівня їхньої цифрової грамотності; піднесення на якісно новий рівень професії бібліотекаря, формування його інформацієзнавчих компетенцій.

Шифр НБУВ: Ж14595

31. Салата Галина 

Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні [Електронний ресурс] / Г. В. Салата // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2022. - № 1. - С. 7-13.

Шифр НБУВ: Ж24838

32. Сафонова Тетяна. 

Менеджмент безпеки профдіяльності в бібліотеках України [Електронний ресурс] / Т. Сафонова, І. Коханова // Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 2. - С. 37-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_2_8

Статтю присвячено осмисленню питання менеджменту безпеки профдіяльності в бібліотеках України з позиції соціальної та психологічної безпеки в галузі. Розкрито проблеми та сучасні тенденції менеджменту безпеки бібліотечної діяльності, а також питання нормативно-правового забезпечення бібліотечної сфери.

Шифр НБУВ: Ж15184

33. Сенченко Микола. 

Розвиток бібліотечно-інформаційних систем в умовах цифрової трансформації України / М. Сенченко, Л. Костенко, В. Копанєва //Вісник Книжкової палати. - 2022. - № 1. - С. 16-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2022_1_5

У статті з'ясовано, що потребує вдосконалення функціональна взаємодія між науково-інформаційними ресурсами України, які характеризуються бібліорізноманіттям і значними обсягами. Як виняток можна навести систему інституційних репозитаріїв і зібрання наукової періодики, які підтримує Видавнича служба "УРАН". Констатовано, що інтероперабельність в них забезпечується завдяки використанню технології OAI/PMH. Зауважено, що державний підхід до цифрової трансформації цих ресурсів та організації їх функціональної взаємодії потребує ухвалення відповідної цільової програми. Практичнішим є синергетичний підхід до консолідації українського сегмента наукових знань кооперативними зусиллями зацікавлених інституцій. Це завдання потребує насамперед інтенсифікації діяльності з розроблення та ухвалення нормативних актів і стандартів, що сприятимуть функціональній трансформації наявних інформаційних систем в інтероперабельні.

Шифр НБУВ: Ж15184

34. Ярема Іван. 

Бібліотека нового покоління та її роль як соціального інституту в інформаційну добу [Електронний ресурс] / І. Ярема // Вісник Книжкової палати. - 2021. - № 10. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2021_10_7

У статті з'ясовано місце й роль бібліотеки в суспільному житті в інформаційну добу. Увагу зосереджено на основних засобах комунікації та отримання інформації в інформаційному суспільстві; наголошено на потребі трансформації бібліотечних установ у науково-інформаційні центри, здатні повною мірою забезпечити потреби сучасних користувачів.

Шифр НБУВ: Ж15184

Виставку підготували:

наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

С. Масловська

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Н. Білінець

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Л. Рудицька

 

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)