Мелвін Дьюї та його УДК в сучасних реаліях бібліотек

Мелвін Дьюї та його УДК в сучасних реаліях бібліотек

Універсальна десяткова класифікація існує понад 120 років. За цей період вона зазнала великих змін, не раз піддавалася критиці, але, незважаючи  на це, й досі має надзвичайне поширення. Її історія тісно пов’язана зі створенням Десяткової класифікації М. Дьюї (ДКД).

Мелвін Дьюї (Мелвілл Луїс Косут Дьюї, анг. Melville Louis Kossuth Dewey, Melvil Dui, 1851–1931) розробив свою класифікацію в 1873 р., ще будучи студентом Амхертського коледжу. У 1876 р. він анонімно опублікував її в книзі «Класифікація і предметний покажчик для каталогізації та розташування книжок і брошур у бібліотеці». Видання містило всього 42 сторінки, з яких 11 займала таблиця класифікації, що мала тисячу ділень. Решта припадала на вступну статтю, в якій автор виклав основні положення десяткової системи класифікації, й абетково-предметний покажчик. Друге видання вийшло в 1885 р. із зазначенням прізвища упорядника і з першими словами  назви «Десяткова класифікація…». Видання вже мало обсяг у 314 сторінок. Дьюї додав до таблиць абетково-предметний покажчик, який називався «Відносний покажчик» (у 12-му виданні кількість понять у ньому збільшилася до 43 тисяч). Поступово ці таблиці набули поширення в бібліотеках США, а згодом – в Англії.

Виникнення  Універсальної десяткової класифікації пов’язано з іменами бельгійських юристів Поля Отле і Анрі Лафонтена, які висунили в 1895 р. ідею створення Міжнародного бібліографічного репертуару (МБР).  У червні 1895 р. П. Отле направив М. Дьюї лист, в якому виклав своє бачення щодо створення МБР. Передбачалося , що його основою стане доопрацьована ДКД за участю та під патронатом М. Дьюї. Для цього потрібна була згода автора на переклад таблиць французькою, німецькою та італійською мовами. У відповідь М. Дьюї направив П. Отле офіційний дозвіл на використання ДКД з внесенням, за потреби, будь-яких доповнень і змін. Цей дозвіл доповнювала згода автора на переклади ДКД. Згодом це рішення М. Дьюї оформив офіційно на ім’я  Міжнародного бібліографічного інституту (МБІ). З цього часу починається історія власне УДК, хоча офіційне публікування першого видання таблиць класифікації, що дістали  через десятиліття назву «Універсальна десяткова класифікація» , розпочалося лише в 1899 р.

Упровадження УДК в Україні (тоді Міжнародної універсальної децимальної класифікації – МДБК) розпочалося ще у 20-х роках ХХ ст. МДБК – перша класифікація міжнародного типу була перекладена на українську мову і вийшла друком 1919 р. за упорядкування Ю. Іванова-Меженка, тогочасного директора Книжкової палати. Особливістю класифікації Ю. Іванова-Меженка є те, що в ній відображено українську тематику.

У 1997 р. для впровадження україномовної системи УДК Книжковою палатою України було розроблено проєкт «Класифікаційна система України», що передбачало створення еталона таблиць УДК українською мовою, видання їх у традиційному друкованому вигляді та в електронній формі. Придбано ліцензію Консорціуму на видання УДК українською мовою Міжнародного еталона УДК, а також доповнень і виправлень до таблиць.

Перше видання УДК українською мовою (середні таблиці) здійснено у 2000 р., що можна вважати знаменною подією для всієї країни. Таблиці складалися з двох томів – власне таблиць і АПП до них. У 2008-2011 рр. вийшло друком друге доповнене й виправлене видання таблиць у 8 томах., у 2017 р. – знову двотомне видання УДК з урахуванням змін і доповнень на той час.

З ухваленням у 2017 р. Кабінетом Міністрів України постанови про впровадження УДК, вона стає єдиною класифікаційною системою для застосування в бібліотеках усіх типів і видів, інформаційних установах, видавництвах, книготоргівельній мережі тощо. 

 

1. Ахвердова Марина.  Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання [Електронний ресурс] / М. Ахвердова, Н. Чунакова // Вісник Книжкової палати. - 2009. - № 9. - С. 17-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2009_9_10

У публікації надано коротку інформацію про основні нові та змінені індекси, в які розділи переміщено матеріал із вилучених індексів з метою акцентування на них уваги користувачів, щоб було легше відстежити у величезному масиві таблиць найсуттєвіші зміни й урахувати їх у подальшій роботі (тобто, внести відповідні виправлення, корективи в систематичний каталог, робочі таблиці та картотеки, систематичну контрольну картотеку до каталогу тощо).

Шифр НБУВ: Ж15184

2. Визначення індексів УДК для наукових документів [Текст] : метод. рек. / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад.: М. Й. Ахвердова, В. М. Муравйова, Ю. О. Набхан]. - Київ : Кн. палата України, 2016. - 31 с.

Шифр НБУВ: Р1301881

3. Використання Універсальної десяткової класифікації при формуванні структури бібліографічних покажчиків [Текст] : інструкція / Держ. наук. установа "Кн. палата України ім. Івана Федорова" ; [уклад. О. М. Устіннікова, О. В. Клюшніченко]. - Київ : Книжкова палата України, 2017. - 51 с.                       

Шифр НБУВ: ВА814689     

4. Головко Лариса.  Впровадження УДК у роботу бібліотеки Криворізького державного педагогічного університету (з досвіду роботи бібліотеки) [Електронний ресурс] / Л. В. Головко, Г. П. Ростальна // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. - 2018. - Вип. 5. - С. 121-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npkpnuiobk_2018_5_22

У статті розкрито зміст поняття УДК, методику роботи з переіндексування документів надана характеристика знаків, які можна використовувати при індексуванні, висвітлюється досвід упровадження Універсальної десяткової класифікації (УДК) у практику роботи бібліотеки Криворізького державного університету.

Шифр НБУВ: Ж68849:Бібл.,Кн.зн.

5. Грудініна Наталія. Документи персонального характеру в інформаційно-пошукових системах освітянських бібліотек: відображення засобами УДК [Електронний ресурс] / Н. Грудініна, І. Лобановська // Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. - 2019. - Вип. 4. - С. 22-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujlis_2019_4_4

Стаття присвячена розкриттю особливостей відображення в ІПС освітянських бібліотек документів персонального характеру засобами УДК з урахуванням інформаційних запитів користувачів та їх задоволення. Висвітлено особливості систематизування за УДК документів персонального характеру для їх багатоаспектного представлення в інформаційно-пошукових системах освітянських бібліотек. Визначено, що цілісного дослідження розвитку елементів сучасного довідково-пошукового апарату бібліотек у персонологічному аспекті до сьогодні не здійснено, і відображення персоналій залишається однією з найбільш складних проблем бібліотекознавства.

Шифр НБУВ: Ж101715

6. Гуцол, Галина.  Універсальна десяткова класифікація в Україні: історія і сучасність [Електронний ресурс] / Г. Гуцол // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 45. - С. 61-70. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_45_8

У статті поетапно досліджено історію розвитку та застосування Універсальної десяткової класифікації (УДК) в Україні від першого видання українською мовою у часи Української Народної Республіки до сучасності, проаналізовано організаційне, ліцензійне, наукове та нормативно-методичне забезпечення УДК в Україні.

Шифр НБУВ: Ж70113

7. Дворник Анна.  Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2019 року за розділами УДК [Електронний ресурс] / А. Дворник // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 8. - С. 11-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_8_4

У статті подано результати дослідження бази даних "Літопис журнальних статей" за 2019 рік та виконано порівняльний аналіз найпоширеніших напрямів наукових досліджень у 2018 та 2019 роках в Україні за розділами УДК

Шифр НБУВ: Ж15184

8. Діденко,  Анна.  Огляд найновіших змін та доповнень до УДК (2014—2015) [Електронний ресурс] / А. Діденко, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. - 2020. - № 12. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2020_12_8

У статті розглянуто найновіші зміни та доповнення до Універсальної десяткової класифікації (УДК) за 2014—2015 рр., розроблені Консорціумом УДК — власником міжнародного англомовного еталона УДК. Проаналізовано, що за 2014—2015 рр. таблиці УДК доповнено низкою нових класів, багато класів зазнали модифікацій, окремі — вилучено. Нові класи подано з їхнім описом, методичними вказівками, примітками, прикладами комбінування, посиланнями. У змінених класах уточнено та/або розширено текстовий опис, відкореговано методичні вказівки й примітки, наведено нові приклади комбінування, введено посилання тощо. Вміст вилучених класів перенесено в інші рубрики, а в окремих випадках їх видалено як зайві. Завдяки регулярному введенню змін та доповнень у таблиці УДК забезпечується їх актуалізація й вдосконалення відповідно до змін, подій та явищ, що відбуваються у світі й відображаються в Класифікації. Наукове редагування української версії УДК, введення усталених, унормованих понять і словосполучень, уніфікація термінології в різних класах дають змогу вдосконалювати систему для максимального забезпечення пошукових потреб користувачів УДК.

Шифр НБУВ: Ж15184

9. Добко, Тетяна.  Впровадження УДК і ББК бібліотеками України: історичні паралелі і реалії сьогодення [Електронний ресурс] / Т. Добко // Бібліотечний вісник. - 2018. - № 2. - С. 10-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_2_4

Висвітлюється досвід упровадження бібліотечних класифікацій Універсальної десяткової класифікації (УДК), Бібліотечнобібліографічної класифікації (ББК) у практику роботи бібліотек України. Наголошено на значних працевитратах переіндексації документів, на необхідності організації чіткої координації, належного методичного, фінансового і кадрового забезпечення цього процесу.

Шифр НБУВ: Ж14595

10. Зарванська, Ірина.  Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів [Електронний ресурс] / І. Зарванська // Вісник Книжкової палати. - 2013. - № 5. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2013_5_8

Представлено Універсальну десяткову класифікацію як систему організації знань. Окреслено поняття "авторський оригінал". Означено місце бібліотеки та роль УДК в соціально-комунікаційному процесі. Подано практичні напрацювання та висловлено окремі пропозиції щодо покращення функціонування класифікації.

Шифр НБУВ: Ж15184

11. Зніщенко, Микола.  Упровадження УДК — шлях бібліотек Київщини до міжнародних бібліотечних комунікацій [Електронний ресурс] / М. Зніщенко, Л. Соляник, Н. Острікова // Вісник Книжкової палати. - 2017. - № 7. - С. 14-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2017_7_4

Висвітлено питання впровадження УДК у бібліотеках Київської області, порушено низку проблем, виявлених у ході цього процесу.

Шифр НБУВ: Ж15184

12. Короткий тлумачний словник термінів з УДК / ред.: М. І. Сенченко; уклад.: М. Й. Ахвердова, Т. Е. Калініна, Н. І. Коханевська, Ю. О. Набхан, Н. М. Чунакова; Книжк. палата України ім. І. Федорова. - Київ, 2011. - 27 c. - Бібліогр.: 12 назв. - укp.

Наведено 125 термінологічних статей з УДК для уніфікації україномовної термінології та сприяння її оволодінню у методичному апараті таблиць УДК.

Шифр НБУВ: Р119049

13. Лобузіна, Катерина ВілентіївнаБібліотечні класифікації в сучасних інформаційних сервісах [Текст] : [монографія] / К. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, НБУВ ім. Вернадського, 2010. - 132 с.

Висвітлено особливості функціонування, організації та актуалізації бібліотечних класифікацій у середовищі нової інформаційної технології. Досліджено використання традиційних універсальних бібліотечних класифікацій сучасними інформаційними службами. Розглянуто структури даних авторитетних файлів класифікаторів. Викладено методи підтримки в актуальному стані бібліотечної класифікації (на прикладі розробки розділів рубрикатора з тематики кібернетики та комп'ютерних технологій). Запропоновано шляхи вирішення завдання підтримки та представлення класифікаційної схеми у користувацькому інтерфейсі інформаційного сервісу.

Шифр НБУВ: ВС49402             

14. Лобузіна,  Катерина. Формування системи відповідності між Рубрикатором НБУВ і УДК в електронному каталозі [Електронний ресурс] / К. Лобузіна, С. Галицька, Н. Орєшина // Бібліотечний вісник. - 2018. - № 4. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2018_4_4

У статті розглядаються питання удосконалення лінгвістичних засобів наукової бібліотеки та засоби адаптації власної класифікаційної системи бібліотеки до УДК. Наголошується на важливості формування електронного алфавітно-предметного покажчика до бібліотечної класифікації, що дає змогу реалізувати предметний доступ до ресурсів бібліотечного фонду через онлайновий інтерфейс електронного каталогу.

Шифр НБУВ: Ж14595

15. Лугова Тетяна.. Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в умовах інформатизації [Електронний ресурс] / Т. А. Лугова, А. В. Городніченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія.  - 2016. - № 2. - С. 57-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2016_2_11

У статті розглядається методика надання індексу УДК для художніх, навчальних та наукових видань, виявлено особливості використання єдиного алгоритму надання індексу УДК для прийняття класифікаційних рішень у процесі вирішення індексування різних документів в умовах інформатизації.

Шифр НБУВ: Ж24838

16. Лугова Тетяна.Порівняльна характеристика класифікаційних систем УДК та ББК [Електронний ресурс] / Т. А. Лугова, А. В. Городніченко // Соціум. Документ. Комунікація . - 2016. - Вип. 1. - С. 30-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/cdk_2016_1_4

У статті проаналізовано найпоширеніші в Україні універсальні документні класифікації, здійснено порівняльний аналіз класифікаційних систем УДК та ББК, показано їхні переваги та недоліки, подано тенденції розвитку цих систем та особливості використання у сучасних інформаційних сервісах. Визначено, що зазначені класифікаційні системи мають ряд переваг і недоліків, оскільки різняться за багатьма критеріями. Попри все, вони не втрачають своєї актуальності, а, навпаки, їхні позиції щодо застосування на території України зміцнюються. Порівняльний аналіз показав, що саме УДК володіє такими вимогами до документної класифікаційної системи, як універсальність, міжнародність, адаптивність до появи нових галузей знань.

Шифр НБУВ: Ж74618

17. Набхан, Юлія. Універсальна десяткова класифікація в системі соціальних комунікацій: підсумки роботи Книжкової палати України за 2010 рік [Електронний ресурс] / Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 3. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_3_7

Наукове значення роботи полягає у розробленні й удосконаленні національного еталона класифікації усіх галузей знань на основі міжнародного еталона УДК, а також розробленні інших варіантів таблиць на основі національного еталона УДК.

Шифр НБУВ: Ж15184

18. Подошовка, Ніна. Науково-організаційні заходи з упровадження УДК у бібліотеках Харкова [Електронний ресурс] / Н. Подошовка // Вісник Книжкової палати. - 2019. - № 3. - С. 26-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2019_3_7

Розкрито тематику проведених у Харківській державній науковій бібліотеці імені В. Г. Короленка (ХДНБ) науково-організаційних заходів, присвячених упровадженню Універсальної десяткової класифікації (УДК), до участі в яких були залучені викладачі Харківської державної академії культури (ХДАК) та фахівці бібліотек Харкова, які мають досвід опрацювання документів за УДК.

Шифр НБУВ: Ж15184

19. Сербін Олег. Бібліотечно-бібліографічні класифікації: історична еволюція та сучасні тенденції розвитку : монографія / О. О. Сербін; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. - Київ, 2009. - 138 c. - Бібліогр.: с. 126-136.

Розглянуто історію створення, впровадження та розвитку основних класифікаційних систем XIX - XX ст., зокрема, Сен-Симона - Конта, М. Дьюі, Ч. Кеттера, Ш.Р. Ранганатана, а також Бібліотеки Конгресу США. Наведено хронологію й історичну періодизацію видання та використання біблотечно-бібліографічних класифікаційних систем українською мовою. Проаналізовано фундаментальні та структурні характеристики класифікацій, що використовуються в інформаційному просторі України з урахуванням його специфічності.

Шифр НБУВ: ВС48306 

20. Сербін Олег. Систематизація інформації в контексті розвитку класифікацій наук [Текст] : монографія / О. Сербін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 430 с. : рис. - Бібліогр.: с. 364-428.

Наведено результати комплексного дослідження становлення та розвитку систематизації інформації в контексті еволюції класифікацій наук, як інформаційно-пошукового підгрунтя ефективного функціонування наукового сегменту соціальних комунікацій. Висвітлено історичні передумови, основні тенденції та напрями еволюції класифікацій наук. Розглянуто актуальні теоретичні та практичні питання систематизації як основи організації знань в контексті оптимізації, уніфікації, класисифікації інформаційних даних. Проаналізовано основні аспекти створення, запровадження та використання бібліотечно-бібліографічних класифікаційних систем крізь призму еволюції класифікаційних наук.

Шифр НБУВ:  ВА802618

21. Сербін, Олег.  УДК українською мовою: історичні аспекти створення та аналітичний огляд структури / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2008. - № 5. - С. 10-16. - Бібліогр.: 9 назв. - укp. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2008_5_3

Розглянуто передумови й аспекти створення Універсальної десяткової класифікації (УДК) українською мовою 2000 року видання - першої, після набуття Україною незалежності у 1991 р., класифікаційної системи, що орієнтована на впорядкування фондів інформаційних установ України й яку використовують у роботі бібліотеки технічного та природничого профілю, служби НТІ та безпосередньо Книжкова палата України. Висвітлено основні тенденції розвитку класифікацій десяткового принципу побудови на прикладі УДК українською мовою. Розкрито значення та вплив УДК на вітчизняну систематизаційну практику.

Шифр НБУВ: Ж14595

22. Сербін Олег.  "Таблиці відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" як приклад консолідації різноструктурних класифікаційних систем / О. Сербін // Бібліотечний вісник. - 2011. - № 4. - С. 29-32. - Бібліогр.: 13 назв. - укp. . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2011_4_4

Розглянуто "Таблицю відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" (далі Таблиця) як механізм систематизації бібліографічної інформації шляхом співвідношення індексів двох різних класифікаційних систем: Універсальної десяткової класифікації (УДК) і Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК). Викладено способи оптимізації (вдосконалення) структури, запропоновано нові підходи до формування даних Таблиць. Зазначено, що УДК і ББК - класифікаційні системи, що відрізняються у питаннях подання інформації у них як структурно, так і методологічно. Тому спроби віднайти шляхи гармонізації даних КС повинні бути спрямовані, насамперед, на представлення співвідносності понять з відповідними їм індексами.

Шифр НБУВ: Ж14595

23. Систематизація документів та організація каталогів і картотек освітянських бібліотек за таблицями Універсальної десяткової класифікації [Текст] : практ. посіб. / уклад. Лобановська Інна Георгіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - Київ : Ліра-К, 2019. - 105 с. : іл. - (Серія "На допому професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 20). - Бібліогр.: с. 103-105.

У посібнику висвітлено питання наукового і документного класифікування, схарактеризовано систематизацію, як процес аналітико-синтетичного опрацювання документів, представлено Універсальну десяткову класифікацію як міжнародну інформаційно-пошукову мову класифікаційного типу. Викладено основні положення загальної та спеціальної методики систематизування документів за таблицями УДК у галузевому аспекті, подано методичні рекомендації з організації систематичних каталогів, картотек і баз даних за таблицями УДК.

Шифр НБУВ: ВС67546

24. Троповський, Л. Н. Короткі таблиці десяткової класифікації [Текст] : для невеликих б-к / Л.  Троповський ; Комітет в справах культурно-освітніх установ УРСР. Науково-методичний кабінет бібліотекозавства. – Харків,  Вид-во Книжкової палати УРСР, 1947. - 64 с.. Укр. переклад з другого випр. і доп. рос. видання.

Шифр НБУВ:  ВА570129

25. Устіннікова Ольга.  Дослідження тематичної спрямованості публікацій у періодиці України за розділами УДК [Електронний ресурс] / О. Устіннікова // Вісник Книжкової палати. - 2018. - № 5. - С. 3-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2018_5_2

У статті наведено результати дослідження бази даних "Літопис журнальних статей" за 2017 рік із застосуванням бібліометричного методу.

Шифр НБУВ: Ж15184

26. Чунакова Наталія. Ведення та удосконалення національного еталона таблиць УДК українською мовою [Електронний ресурс] / Н. Чунакова // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 4. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2011_4_7

Регулярний та оперативний випуск видання "Зміни та доповнення" дасть змогу вчасно актуалізувати національні таблиці УДК і сприяти функціонуванню в Україні однієї з найпоширеніших міжнародних класифікацій.

Шифр НБУВ: Ж15184

Виставку підготували:

наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

С. Масловська

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Н. Білінець

молодша наукова співробітниця відділу теорії та історії бібліотечної справи Інституту бібліотекознавства

Л. Рудицька

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)