Соціально-правовий захист та психологічна допомога у кризових ситуаціях. Рекомендації та поради в умовах війни

Внаслідок надзвичайних подій, які відбуваються в Україні впродовж останнього року, а саме, масові громадянські протести, загроза життю, спостереження за насильницькою смертю, непередбачуване переселення людей, бойові поранення, гостро постала потреба у соціально-психологічній підтримці і супроводі цілих соціальних груп, а також у психологічній та правовій допомозі окремим людям – дітям, дорослим, родинам. Екстремальна ситуація для тих, хто її переживає, може стати кризовою, стресовою, травматичною і викликати відповідно кризу, стрес, психотравму. У якості стресора у таких випадках виступає травматична стресова подія, яка характеризується раптовістю, руйнівною силою.

Однією із таких руйнівних сил та найнебезпечніших криз є війна, яка завдає масам цивільного населення і військовим найбільше фізичних і психологічних травм на все життя. Тому важливо вчасно надавати допомогу постраждалим людям, щоб повернути їх до звичних норм життя і діяльності. За таких обставин цінним є правовий і соціальний захист населення в кризових ситуаціях, а також – медико-психологічна допомога. Такі види допомоги у кризових умовах потребують насамперед люди похилого віку, а також жінки і діти. Не менш важливим є упередження психологічних розладів та завчасна підготовка людей до кризових ситуацій, тобто упередження їх від можливих негативних психологічних травм. Проте у більшості випадків соціально-правовий захист і психологічну допомогу люди отримують у посткризових умовах. Це, зокрема, комплекс психологічних та соціальних заходів, спрямованих на профілактичну і реабілітаційну роботу з військовослужбовцями.

Саме поняття «криза» не має уніфікованого загальноприйнятого визначення, адже залежить від виникнення кризових ситуацій у тій чи іншій сфері життєдіяльності суспільства, держави, бізнесу, людини тощо. Слово «криза» походить від грецького (crisis) і означає різку зміну звичайного стану речей; злам, загострення становища; різкий перелом або занепад, а також – вихід, закінчення. Отже, будь-яка криза (надзвичайна ситуація) змінює повсякденне життя людей, руйнує їх базові потреби в безпеці, стабільній картині світу. Попри те, що психіка людини здатна адаптуватися до будь-якої кризової ситуації, емоційна напруга і стреси під час криз можуть призводити як до оволодіння новою ситуацією, так і до зриву і погіршення життєвих функцій людини. Серед низки можливих негативних наслідків: невротизація, депресія, втрата віри в себе, в майбутнє; різні види вид фізичного і психологічного перевантаження. Все це в подальшому негативно впливає на долю не лише однієї конкретної людини, а й цілих соціальних груп.

Представлений бібліографічний список, який складається з трьох розділів, має сприяти людям у пошуках виходів з кризових ситуацій, подоланні їх наслідків та отриманні соціально-правового захисту. У першому розділі «Соціально-правовий захист жінок та дітей» подано літературу про захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій, зокрема в умовах війни та згідно норм міжнародного права і національного законодавства. Матеріали розділу допоможуть людям скористатися своїми правами для отримання правового і соціального захисту під час або після кризи.

У другому розділі «Психологічна та медична допомога цивільним і військовим» міститься література про надання психологічної допомоги під час різних видів криз, надзвичайних і екстремальних ситуацій, в умовах війни і повоєнний період з метою збереження психологічного, ментального здоров’я людей, зокрема, військовослужбовців. Представлена література допоможе також громадянам, які потрапили чи були в кризовій ситуації, реалізувати своє конституційне право на соціальний захист, передбачене статтею 46 Конституції України.

У третьому розділі «Рекомендації та поради: як діяти в умовах кризової, надзвичайної ситуації та під час війни» зібрано джерела, що містять рекомендації і поради психологів про те, як діяти у різних кризових і надзвичайних ситуаціях, даються роз’яснення як підготуватися до кризи, що робити біженцям і військовим, як сприймати і користуватися інформацією тощо.

Для розкриття теми до бібліографічного списку включені видання, які зберігаються у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського та матеріали з інтернет-ресурсів.

 

 

Соціально-правовий захист жінок та дітей

 

1. Баймуратов М. А. Защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций и международное право / М. А. Баймуратов, М. А. Аль Нсур ; Одес. нац. юрид. акад. – Одеса : Юрид. літ., 2003. – 219 с. – Библиогр.: с. 201–219.

Ва643173

 

2. Війна в Україні випробовує польську систему захисту дітей [Електронний ресурс] // LexInform: Юридичні новини України : [вебсайт]. – Дата публ.: 9.03.2022. – Режим доступу: https://lexinform.com.ua/salvation/vijna-v-ukrayini-vyprobovuye-polsku-systemu-zahystu-ditej/.

 

3. Голоднікова Ю. Не дозволяйте їм нас убивати! [Електронний ресурс] / Ю. Голоднікова // Експертний центр з прав людини : [вебсайт]. – Дата публ.: 1.05.2020. – Режим доступу: https://ecpl.com.ua/news/ne-dozvoliayte-im-nas-vbyvaty/.

Розглянуто питання про подолання наслідків сексуального насильства над жінками, що пострадали під час збройного конфлікту на Сході, вирішуються проблеми захисту їх прав та реабілітації.

 

4. Грушко М. В. Захист прав жінок-військовополонених в умовах збройного конфлікту [Електронний ресурс] / М. В. Грушко // Часопис Київ. ун-ту права. – 2010. – № 3. – (Правова система України і міжнародне право, порівняльне правознавство). – Дата публ.: 17.05.2010. – Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_3/294.pdf.

 

5. Дети в кризисных ситуациях: профилактика негативных явлений и социально-психологическая помощь / отв. ред. И. Д. Зверева. – К. : Наук. світ, 2001. – 63 с. – (Серия «Благополучие детей и молодежи : возможности социальной работы») (Библиотечка социального работника / социального педагога).

Ва610081

 

6. Діти, яких торкнувся збройний конфлікт в Україні : дослідницький звіт [Електронний ресурс] // Радник : [вебсайт]. – Дата публ.: 2019. – 59 с. – Режим доступу: https://radnyk.org/wp-content/uploads/2019/10/Doslidnyczkyj-zvit-Dity-yakyh-torknuvsya-zbrojnyj-konflikt-v-Ukrayini-.pdf.

Цей звіт стосується не тільки дітей, які безпосередньо постраждали від війни, поранених чи полонених. Цей Звіт також про дітей, які, можливо, живуть далеко від районів бойових дій, однак війна торкнулася їх через участь членів родини в бойових діях. Держава має піклуватися про таких дітей і знайти необхідний та збалансований перелік заходів, що допоможе таким дітям повноцінно жити. Планується дослідити проблеми двох груп дітей: дітей із районів бойових дій та дітей, які є членами сімей комбатантів. Кожна група в свою чергу розподілена на підгрупи. До першої відносяться діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, внутрішньо переміщені діти, діти «сірої зони» та діти окупованих територій. Друга підгрупа містить інформацію про проблеми дітей – членів сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок участі в АТО/ООС; дітей – членів сімей ветеранів – учасників бойових дій; дітей – членів сімей діючих військовослужбовців; дітей – членів сімей осіб з інвалідністю внаслідок війни; дітей – членів сімей військовослужбовців, захоплених у полон, та осіб, які є заручниками на тимчасово окупованих територіях України.

В основу такого розподілу покладені особливості проблем, які відповідають кожній групі та підгрупі дітей, зокрема у соціальному та правовому захисті, реабілітації, адаптації. На цьому етапі вивчаються законодавчі, інституційні, фінансові умови та умови наявних політик для дітей, яких торкнувся конфлікт.

 

7. Захист прав дітей [Електронний ресурс] // ЮНІСЕФ. Україна для кожної дитини : [вебсайт]. – Режим доступу: https://www.unicef.org/ukraine/child-protection.

 

8. Захист прав дітей в умовах війни за міжнародним правом та національним законодавством України : монографія / Ю. С. Шемшученко [та ін.] ; за заг. ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Юрид. думка, 2021. – 194, [1] с.

Ва843803

 

9. Зміцнення поваги до міжнародного гуманітарного права : посіб. для нар. депутатів України [Електронний ресурс] // Міжнародний Комітет Червоного Хреста [вебсайт]. – Київ, 2017. – 100 с. – Режим доступу: https://blogs.icrc.org/ua/wp-content/uploads/sites/98/2018/02/MGPOctoberBook_web.pdf

Друге вид. за посиланням:
https
://blogs.icrc.org/ua/2021/12/10/ihl_for_parliamentarians_2_edition/

Посібник побудовано за принципами норм міжнародного гуманітарного права, які є незамінним інструментом обмеження наслідків насильства і забезпечення захисту людей і цивільних об'єктів в умовах збройного конфлікту. Приділено увагу вирішенню питань, щодо надання правової допомоги деяким категоріям осіб, зокрема жінкам та дітям.

 

10. Клименко О. Ю. Інституціоналізація соціального захисту дітей у кризових ситуаціях в сучасному українському суспільстві : [монографія] / О. Ю. Клименко. – Харків : Бровін О. В., 2015. – 398 с. : рис. – Бібліогр.: с. 347–390.

Ва801023

 

11. Клименко О. Ю. Особливості інституціоналізації соціального захисту дітей у кризових ситуаціях в сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... д-ра соцiол. наук : 22.00.04 / Клименко Олена Юріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 36 с.

Ра423744

 

12. Кривов’яз О. В. Захист прав дитини в умовах збройного конфлікту [Електронний ресурс] / О. В. Кривов’яз // Правничий вісн. Ун-ту «КРОК» : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 80–85. – Режим доступу: https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/kryvoviaz_0003.pdf.

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuk_2017_27_11.

У статті досліджено питання захисту прав дитини в умовах збройного конфлікту. Надано пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства з метою захисту прав дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту.

 

13. Магда С. О. Захист прав дітей в умовах воєнного стану / С. О. Магда // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія : Право. – Харків, 2015. – Вип. 20. – С. 88–92. – Дата публ.: 18.05.2016. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/law/article/view/5870.

Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPR_2015_20_21.

Стаття присвячена проблемі захисту прав дітей в умовах дії воєнного стану. Проаналізовано положення національного законодавства та міжнародного гуманітарного права з цього питання. Окреслено перспективи реформування національного законодавства задля забезпечення прав дітей в умовах дії воєнного стану.

 

14. Мохаммад Абдель Карим Мусса Аль-Нсур. Международно-правовая защита прав женщин и детей в период кризисных ситуаций : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мохаммад Абдель Карим Мусса Аль-Нсур ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – Одесса, 2002. – 215 с.

Дс71981

 

15. Мохаммад Абдель Карим Мусса Аль-Нсур. Міжнародно-правовий захист прав жінок і дітей у період кризових ситуацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мохаммад Абдель Карім Мусса Аль-Нсур ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2002. – 20 с.

Ра319223

 

16. Стриженко В. І. Аналіз нормативного врегулювання системи захисту населення і військовослужбовців у надзвичайних ситуаціях минулого і воєнного часу [Електронний ресурс] / В. І. Стриженко, О. Ю. Булах // Військова медицина України. – 2018. – Т. 18, № 3. – С. 28–35. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vmuk_2018_18_3_6.

 

17. Татаренко Г. В. Особливості загального правового статусу жінок за міжнародним законодавством у період збройних конфліктів [Електронний ресурс] / Г. В.Татаренко, К. Алієва, Д. Татаренко / С. 118–122. – Режим доступу: https://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2019/26.02.19/26.02.19-60-62.pdf

Женевська конвенція щодо захисту цивільного населення під час війни (1949); Декларація ООН про захист жінок і дітей в надзвичайних обставинах.

 

 

Психологічна та медична допомога цивільним і військовим

 

18. Вишневськи Діна Поради жителів Донецька на випадок воєнних дій [Електронний ресурс] / Д. Вишневськи // КП в Україні. – 2022. – №4/3. – С. 5 (03.02.2022). – Режим доступу: https://kp.ua/ua/life/a641754-podbajte-pro-vodu-ta-dokumenti-ta-zabudte-pro-tsikavist-poradi-zhiteliv-donetska-na-vipadok-vojennikh-dij

 

19. Воєнний злочин: сексуальне насильство під час війни. Допомога постраждалим : [пам’ятка-допомога постраждалим від сексуального насильства під час війни] [Електронний ресурс] // Київська обласна військова адміністрація : [офіц. вебсайт]. – 6 с. – Дата публ.: 18.04.2022. – Режим доступу: https://koda.gov.ua/wp-content/uploads/2022/04/leaflet-p-1.pdf.

Пам’ятка є супроводом-допомогою для людей (жінки, чоловіки, діти), які пережили сексуальне насильство на війні, або стали свідком цього воєнного злочину, або їм довірилася людина, яка через це пройшла.

Документ дає покрокову інструкцію, як діяти у випадку пережитого сексуального насильства, містить поради психологів, контакти юридичної та психологічної допомоги, а також рекомендації лікаря-гінеколога у разі недоступності медичної допомоги.

 

20. Вязьмітінова С. О. Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій / С. О. Вязьмітінова // Медична психологія. – 2018. – Т. 13, № 4. – С. 86–89. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mpsl_2018_13_4_20.

 

21. Допомога переселенцям [Електронний ресурс] / Куншт : [вебсайт]. – Режим доступу: https://kunsht.com.ua/dopomoga-pereselencyam/

 

22. Комар З. «Психологічна стійкість воїна» : підручник для військових психологів [Електронний ресурс] / Зоран Комар ; Посольство Великої Британії в Україні. – Київ, 2017. – 185 с. – Режим доступу: https://shron1.chtyvo.org.ua/Komar_Zoran/Psykholohichna_stiikist_voina.pdf?PHPSESSID=t9rvn07g0hitfvn8t8tkvfa845.

Підручник розроблено та рекомендується для ознайомлення психологам військових частин, командирам та їх заступникам по роботі з особовим складом. Видання цього посібника стало можливим завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в Україні в рамках проекту «Подолання соціальних наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та громадянського суспільства», який виконує канадська неурядова організація Stabilization Support Service. Погляди, висловлені в цій публікації, належать авторам і можуть не збігатися з офіційною позицією Уряду Великої Британії.

 

23. Котельник А. Як впоратися з тривожністю в умовах війни? [Електронний ресурс] / А. Котельник // Громадський простір : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=yak-vporatysya-z-tryvozhnistyu-v-umovah-vijny.

 

24. Либина А. Чтобы не осталась женщина одинокой : психология совладания с жизненными кризисами и сложными ситуациями / А. Либина. – М. : Селена+, 1995. – 560 с. – (Психологическая культура).

Ва566268

 

25. Лоренсо Руїз А. Особливості взаємодії психологів різних структур під час організації екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації / Руїз А. Лоренсо, В. Є. Христенко // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2013. – Вип. 14 (3). – С. 125–25.129. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_14(3)__21.

 

26. Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи : бібліогр. покажч. до наук.-практ. конф. / уклад. : Л.Є. Корнілова, Є.О. Корнілова ; наук. консультант М. М. Матяш ; Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Асоц. з мед. та психол. реабілітації. – Київ, 2018. – 32 с. – https://bit.ly/3Fksk9G.

 

27. Медична допомога під час війни: де пройти курси з надання першої допомоги [Електронний ресурс] / Діти в місті: Київ.ua: Блог. – Режим доступу: https://kyiv.dityvmisti.ua/blog/6723-medychna-dopomoga-pid-chas-viiny-de-proity-kursy-z-nadannia-pershoi-dopomogy/.

 

28. Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил : наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 1 / ННМБ України ; Т. А. Остапенко (наук. керівник проєкту) ; упоряд.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Самчук ; наук. консультант М. П. Бойчак ; авт. вступ. ст.: В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський, М. П. Бойчак. – Київ, 2021. – 392 с. – До 30-річчя незалежності України. – Режим доступу: http://emed.library.gov.ua/jspui/handle/123456789/188.

Перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил» присвячено актуальним проблемам розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України у період проведення АТО/ООС (2014–2020). У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, в яких розкрито організаційні засади надання медичної допомоги пораненим і хворим, особливості організації хірургічної та терапевтичної допомоги, здійснено ґрунтовний аналіз проблеми бойової психічної травми, зокрема посттравматичного стресового розладу, медичної та медико-психологічної допомоги і реабілітації учасників АТО/ООС. В окремих розділах відображено публікації, в яких описано досвід виконання судово-медичних експертиз у випадках загибелі учасників АТО/ООС, визначено основні завдання, які стоять перед санітарно-епідеміологічною службою МО України, відображено публікації про організацію медичного постачання (медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС. У заключному розділі представлено бібліографічні посібники з актуальних питань медичного забезпечення АТО/ООС. Видання адресовано науковим працівникам, військовим і цивільним лікарям, здобувачам медичної освіти, фахівцям інформаційної та бібліотечної справи й усім, хто цікавиться питаннями медичного забезпечення АТО/ООС.

 

29. Методики вивчення повсякденного стресу і способів розв'язання кризових життєвих ситуацій : для працівників шк. психол. служби, держ. соц. служб у справах сім'ї, дітей та молоді / О. Я. Кляпець. Б. П. Лазоренко, Л. А. Лєпіхова, В. В. Савінов ; АПН України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : [Міленіум], 2009. – 119 с. – Бібліогр.: с. 115–119.

Ва738830

 

30. Методичні рекомендації щодо надання першої психологічної допомоги сім'ям з дітьми, дітям, які перебувають/перебували у зоні збройного конфлікту / Департамент соц. захисту населення Запоріз. обл. держ. адмін. – Запоріжжя. – Режим доступу: https://dszn-zoda.gov.ua/node/7.

 

31. Молода О. Психологічна допомога: які етапи стресу ми проходимо зараз і як з ними впоратися [Електронний ресурс] / О. Молода // 1+1 : [вебсайт]. – Режим доступу: https://1plus1.ua/novyny/psihologicna-dopomoga-aki-etapi-stresu-mi-prohodimo-zaraz-i-ak-z-cim-vporatisa (дата звернення: 23.03. 2022).

 

32. Осичка А. В. Психологические особенности смысловосприятия и целеполагания личности в ситуации жизненного кризиса : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Осичка Алёна Васильевна ; Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова. – О., 2010. – 187 л. : табл.

Дс119501

 

33. Осичка О. В. Психологічні особливості смислосприйняття і цілепокладання особистості в ситуації життєвої кризи : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Осичка Олена Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2010. – 15 с. : рис., табл.

Ра373325

 

34. Основи реабілітаційної психології: Подолання наслідків кризи : навч. посіб. : в 3 т. [Електронний ресурс] / М-во соц. політики України ; заг. керівництво проектом Л. Малогулко. – Київ, 2018.

Т. 1. – 208 с. – Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/a/a/430805.pdf
Т. 2. – 240 с. – Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/a/c/430829.pdf
Т. 3. – 236 с. – Режим доступу: https://www.osce.org/files/f/documents/4/d/430841.pdf

У трьох томах посібника розглянуто питання організації психологічної допомоги різним верствам населення з метою подолання наслідків кризової ситуації в Україні.

Перший том висвітлює методологічні підходи до розгляду проблем реабілітаційної психології, питання організації в різних країнах світу психологічної реабілітації населення, що потерпає від травмівних ситуацій, і окреслює психодіагностичний інструментарій реабілітаційного процесу.

У другому томі представлено випробувані в світі, збагачені вітчизняним досвідом напрямки соціально-психологічної підтримки й допомоги, що сприяють посткризовому зростанню та позитивним змінам як постраждалих людей, так і суспільства загалом.

У третьому томі розглянуто особливості психологічної допомоги різним категоріям населення, а саме внутрішньо переміщеним особам, ветеранам війни та членам їх сімей, людям, що пережили полон та тортури, особливості роботи із дітьми з травмівним досвідом, а також розглядається проблематика психічного здоров’я та професійного вигорання фахівців, що надають таку допомогу.

 

35. Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посіб. / Н. О. Євдокимова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 341 с. : іл., табл.

Ва808719

 

36. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : зб. наук. пр. [II Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 лют. 2016 р.] / Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Каф. практ. психології, Лаб. методології практ. психології ; редкол.: Кузікова С. Б. (голов. ред.) [та ін.]. – Суми, 2016. – 407 с.

Ва801930

 

37. Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 лют. 2015 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Лаб. методології і теорії психології [та ін.] ; редкол.: Кузікова С. Б. [та ін.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 299 с.

Ва801763

 

38. Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / за ред. С. Д. Максименка, В. Л. Зливкова, С. Б. Кузікової ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Київ ; Суми, 2015 – (повне зібрання).

Кн. 2 : Особистість як суб'єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика / Блинова О. Є. [та ін.]. – 2017. – 539 с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці ст.

В355907/2

 

39. Охорона ментального здоров'я та медико-психологічна реабілітація військовослужбовців в умовах гібридної війни: теорія і практика : монографія / В. І. Цимбалюк [та ін.] ; за заг. ред. акад НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. В. І. Цимбалюка. – Київ : Медицина, 2021. – 254 с. : табл., мал.

Ва852137

 

40. Охорона психічного здоров'я в умовах війни : у 2 т. / [А. Кім та ін. ; голов. ред. О. Дубчак]. – Київ : Наш Формат : Америк.-укр. мед. фундація, 2017. – Пер. изд. : Combat and Operational Behavioral Health. – 2011.

Т. 1 / з англ. пер.: Т. Семигіна [та ін.]. – 564, [4] с. : рис., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд.

Т. 2 / з англ. пер.: Т. Охлопкова, О. Брацюк. – 545, [1] с. : рис., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд.

В356993/1-2

 

41. Пам̕ятка учасникам протидії збройній агресії Російської Федерації проти України. Права, обов’язки та гарантії соціального захисту : пам̕ятка / Громад. орг. «Юридична сотня», М-во оборони України, М-во у справах ветеранів України. – Київ : Міжнар. фонд соціальної адаптації, 2021. – 222 с. : іл.

Ця пам’ятка розроблена громадською організацією «Юридична Сотня» спільно з фахівцями Міністерства соціальної політики України, Міністерства оборони України та Генерального Штабу Збройних Сил України з метою забезпечення військовослужбовців базовою інформацією щодо пільг, прав і соціальних гарантій, а також – надання рекомендацій щодо порядку дій в певних ситуаціях.

 

42. Психологічна допомога в кризових ситуаціях / Уварова С. Г. [та ін.] ; голов. ред. Уварова С. Г. ; Укр. асоц. психоаналізу, Міжнар. ін-т глибин. психології, Міжнар. федерація психоаналізу. – Київ : ПВНЗ МІГП, 2016. – 227, [12] с.

Ва802282

 

43. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод. посіб. / З. Г. Кісарчук [та ін.] ; за заг. ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ : Логос, 2015. – 232 с. : іл.

Вс60940

 

44. Психологічна допомога дітям у кризових ситуаціях: методи і техніки : метод. посіб. / З. Г. Кісарчук [та ін.] ; за заг. ред. З. Г. Кісарчук ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. – Київ ; Вінниця : Рогальська І. О., 2016. – 232 с. : іл., табл.

Со34576

 

45. Психологічна допомога під час війни [Електронний ресурс] // Прес-Центр УКМЦ. Ukraine crisis. Media center. – Режим доступу: https://uacrisis.org/uk/psyhologichna-dopomoga-pid-chas-vijny.

 

46. Психологічна допомога під час війни: добірка порад та рекомендацій [Електронний ресурс] / Діти в місті. Усі міста.ua: Блог. – Режим доступу: https://dityvmisti.ua/blog/6727-psykhologichna-dopomoga-ta-pidtrymka-pid-chas-viiny-dobirka-porad-ta-rekomendatsii/.

 

47. Психологічна реабілітація учасників АТО. Види діяльності практичного психолога [Електронний ресурс] // Сумський обласний госпіталь ветеранів війни : [вебсайт]. – Режим доступу: https://sumy-gospital.lic.org.ua/statti/psyhologichna-reabilitatsiya-uchasnykiv-ato-vydy-diyalnosti-praktychnogo-psyhologa/.

 

48. Сердюк Л. З. Особливості надання психологічної допомоги внутрішньопереміщеним особам внаслідок конфлікту на сході України [Електронний ресурс] / Л. З. Сердюк, І. І. Баранаускіне, Н. Д. Володарська // Укр. психолог. журн. – 2020. – № 1. – С. 176–187. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2020_1_13.

 

49. Цицей Р. М. Психічна травма як наслідок пережитої людиною надзвичайної ситуації [Електронний ресурс] / Р. М. Цицей // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2013. – Вип. 13. – С. 258–265. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2013_13_32.

 

50. Чуйко О. В. Зарубіжні моделі психосоціальної реабілітації дітей, травмованих війною [Електронний ресурс] / О. В. Чуйко // Укр. психолог. журн. – 2017. – № 1. – С. 192–203. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2017_1_17.

 

51. Швалб А. Ю. Соціально-психологічний тренінг «Вижити та врятувати» [Електронний ресурс] / А. Ю. Швалб, В. М. Астапенкова, Я. В. Бученко, В. О. Горбань, А. В. Дудолад, Г. К. Сухоставська // Проблеми екстремальної та кризової психології. – 2014. – Вип. 16. – С. 236–243. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2014_16_32.

 

52. Шевченко Н. Ф. Психологічна допомога в кризових та екстремальних ситуаціях : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н. Ф. Шевченко ; Держ. ВНЗ «Запоріз. нац. ун-т» М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 184 с. – Бібліогр.: с. 166–169.

Ва781167

 

 

Рекомендації та поради:
я
к діяти в умовах кризової, надзвичайної ситуації та під час війни

 

53. Гасанова Л. Як упоратися із затяжним страхом та руйнівною панікою під час війни [Електронний ресурс] / Л. Гасанова // Одеський обласний центр громадського здоров’я : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://healthcenter.od.ua/2022/03/08/yak-uporatysya-iz-zatyazhnym-strahom-ta-rujnivnoyu-panikoyu-pid-chas-vijny/.

 

54. Дії в разі викиду аміаку [Електронний ресурс] // Сумський обласний госпіталь ветеранів війни : [вебсайт]. – Дата публ.: 21.03.2022. – Режим доступу: https://sumy-gospital.lic.org.ua/novyny-2/dii-v-razi-vykydu-amiaku/.

 

55. Довженко О. Як добирати джерела інформації під час війни [Електронний ресурс] / Отар Довженко // Детектор Медіа : [вебсайт]. – Дата публ.: 24.03.2022. – Режим доступу: https://ms.detector.media/trendi/post/29225/2022-03-24-yak-dobyraty-dzherela-informatsii-pid-chas-viyny/.

 

56. Допомога українцям [Електронний ресурс] // Діти в місті: Усі міста.ua : Блог. – Режим доступу : https://dityvmisti.ua/dopomoga-ukraintsiam/.

Матеріал побудовано за рубриками: «Гуманітарна допомога»; «Вся інформація для переселенців»; «Безпека та медична допомога»; «Освіта»; «Як відволікти дитину»; «Для гарного настрою»; «Найактуальніші новини від «Діти в місті» в соцмережах»; «Офіційні джерела інформації»; «Пошук роботи: віддалено, в Україні, за кордоном».

 

57. Єфремова О. Війна: що робити зі страхом і панікою [Електронний ресурс] / О. Єфремова // ВВС News Україна : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/blogs-60604260.

 

 58. Зливков В. Сучасні тренінгові технології: інтегративний підхід : [посібник] / В. Зливков, С. Ліпінська, С. Лукомська. – Київ : Лисенко М. М. [вид.], 2020. – 207 с. : іл. – Бібліогр.: с. 203–206.

Посібник присвячено тренінговим технологіям в контексті популярного нині інтегративного підходу у психологічній науці та практиці. Висвітлено історичний і методологічний аспекти становлення тренінгових форм роботи психолога, визначено їх сучасний стан та перспективи розвитку. Окреслено можливості використання тренінгових технологій у практиці психологічного супроводу персоналу, профілактики емоційного вигорання та розвитку стресо- та життєстійкості особистості, проаналізовано балінтовські групи в контексті розвитку кар’єри персоналу, ресурсний підхід до подолання особистістю кризових ситуацій; особливу увагу приділено актуальній у вирішенні багатьох запитів клієнтів в умовах сьогодення тренінговій технології – консонансній терапії. У посібнику поєднано сучасні теоретичні розвідки та авторські практичні методики. Посібник адресовано широкому колу як практичних психологів, так і педагогів, соціальних працівників та усіх, хто цікавиться психологією тренінгової роботи.

Ва844524

 

59. Марковська М. Долаємо паніку. 46 вправ і порад, як стабілізуватися під час війни [Електронний ресурс] / М. Марковська // НУШ. Нова українська школа [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://nus.org.ua/articles/dolayemo-paniku-46-vprav-i-porad-yak-stabilizuvatysya-pid-chas-vijny/.

 

60. Поради від експертів ЮНІСЕФ «Як підтримати дітей у стресових ситуаціях» [Електронний ресурс] // Міністерство освіти і науки України : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/news/poradi-vid-ekspertiv-yunisef-yak-pidtrimati-ditej-u-stresovih-situaciyah.

 

61. Правила безпеки в інтернеті у воєнний час: що можна і не можна робити [Електронний ресурс]. – Дата публ.: 28.02.2022. – Режим доступу: https://t1.ua/news/65092-pravyla-bezpeky-v-interneti-u-voyennyy-chas-shcho-mozhna-i-ne-mozhna-robyty.html.

 

62. Простун Н. Як не впасти духом і зберегти емоційне здоров’я в умовах війни: поради психолога [Електронний ресурс] / Н. Простун // ITC.ua : провід. укр. інформ. ресурс про IT для користувачів та ентузіастів / голов. ред. Т. Ворона. – Дата публ.: 17.03.2022. – Режим доступу: https://itc.ua/ua/articles/yak-ne-vpasti-duhom-i-zberegti-emoczijne-zdorovya-v-umovah-vijni-poradi-psihologa/.

 

63. Райт Н. Кризове консультування. Як діти і що говорити у критичних ситуаціях = Crisis & Trauma counseling. What to do and say when it matters most! / д-р Норман Райт ; [пер. з англ. О. Лавріненко ; ред. Г. Кірієнко] ; Укр. єванг. теол. семінарія. – Київ : Паливода А. В. [вид.], 2018. – 399 с. : схеми. – Бібліогр.: с. 392–399.

Ва833087

 

64. Романенко М. Як зберігати спокій під час війни. Ефективні техніки, доступні кожному [Електронний ресурс] / М. Романенко // ELLE. Україна : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://elle.ua/otnosheniya/psihologija/yak-zberegti-spoky-pd-chas-vyni/.

Новаторкою у сфері освіти, експертом у сфері стосунків та виховання Мариною Романенко даються різні поради що робити, якщо починається панічна атака під час війни і як при цьому зберегти душевний баланс.

 

65. Свєженцева І. Тривожність під час війни. Що допоможе заспокоїтися [Електронний ресурс] / І. Свєженцева // Суспільне. Новини : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://suspilne.media/211997-trivoznist-pid-cas-vijni-so-dopomoze-zaspokoitisa/.

 

66. Світла Ю. Психологи розповіли, як заспокоїти дітей під час війни [Електронний ресурс] / Ю. Світла // 9 канал : [вебсайт]. – Дата публ.: 23.03.2022. – Режим доступу: https://bit.ly/3JEm2D5.

 

67. Супергерої безпеки. Як підготувати дітей до можливих надзвичайних ситуацій : рекомендації Світлани Ройз [Електронний ресурс] / Дніпропетровська ОУНБ ім. первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія : [вебсайт]. – Режим доступу: https://www.libr.dp.ua/kruza.html.

 

68. Що робити якщо немає українського TV або інтернету : [інструкція] [Електронний ресурс] // Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва: [вебсайт]. – Режим доступу: https://library.vn.ua/news-and-events/novini/kviten-2022-news/ukraiinske-efirne-movlennya.

Через воєнні дії українське ефірне мовлення може бути частково або повністю відключене у деяких регіонах нашої країни. Але телебачення на сьогодні залишається надзвичайно важливим джерелом інформації про перебіг воєнних дій, тож доступ до нього кожного українця є стратегічно важливим. У покроковій інструкції надана інформація про альтернативні шляхи доступу до українських телеканалів.

Джерело: Телеграм канал Держспецзв’язку https://t.me/dsszzi_official

 

69. Як діяти при виявленні підозрілого поштового відправлення / Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Гмирьова : [вебсайт]. – Режим доступу: http://www.reglibrary.mk.ua/index.php/yak-diyati-pri-teroristichnikh-zagrozakh.

 

70. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] / Бориспільська районна державна адміністрація Київської області : [офіц. веб-портал]. – Режим доступу: http://raybori.gov.ua/2022/02/22/yak-diyati-u-krizoviy-situatsiyi-pam-yatka-dlya-sim-yi/.

 

71. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] / Дніпропетровська ОУНБ ім. первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія : [вебсайт]. – Режим доступу: https://www.libr.dp.ua/kruza.html.

 

72. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] / Ерудит. нет : [вебсайт]. – Режим доступу: https://erudyt.net/novini/novini-shkilnoi-osviti/yak-diiaty-u-kryzoviy-sytuatsii-pam-yatka-dlya-sim-yi.html.

 

73. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського : [вебсайт]. – Київ. – Дата публ.: 15.02.2022. – Режим доступу: https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/YAk-diyati-u-krizovii-situatsii-.pdf.

 

74. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] / Переяславська міська територіальна громада : [офіц. cайт]. – Павлоград. – Режим доступу: https://phm.gov.ua/?p=141061.

 

75. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] // Сумська обласна рада : [офіц. веб-портал]. – Режим доступу: https://sorada.gov.ua/actual/81-emergency/22077-jak-dijaty-u-kryzovij-sytuatsiji-pamjatka-dlja-simji.html.

 

76. Як діяти у кризовій ситуації? Пам’ятка для сім’ї [Електронний ресурс] // Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр ім. Т. Г. Шевченка. – Дата публ.: 25.02.2022. – Режим доступу: https://ukrdrama.dp.ua/wp-content/uploads/2022/02/20220225_081501.pdf.

 

77. Як діяти у разі надзвичайної ситуації або війни [Електронний ресурс] // Національна музична академія України імені П. І. Чайковського : [вебсайт]. – Дата публ.: 15.02.2022. – Режим доступу: https://knmau.com.ua/wp-content/uploads/YAk-diyati-u-razi-NS-abo-vii-ni.pdf.

Матеріал містить поради щодо дій у разі виникнення кризової ситуації, зокрема: «Що робити в надзвичайній ситуації або в зоні бойових дій»; «Як не стати жертвою дезінформації»; «Як підготувати «Тривожну валізу»; «Що має бути в аптечці» тощо.

 

78. Як знайти близьких під час війни? Пошук людей в умовах воєнного стану [добірка корисних сервісів] [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, Сектор правовой інформації. – Режим доступу: https://library.vn.ua/news-and-events/virt-exhibition/virt-exhibition-2022-rik/yak-znajti-blizkix-pid-chas-vijni.

Тисячі українських сімей, батьків і дітей розділені війною. Централізований збір інформації, який надасть змогу кожній людині віднайти своїх рідних та близьких, став вкрай необхідним. З огляду на це, почали працювати «гарячі лінії» для пошуку зниклих осіб та створені органи, на які покладаються відповідні завдання у цьому. Тож, куди можна звернутись за допомогою?

Джерело: https://everlegal.ua/yak-znayty-blyzkykh-pid-chas-viyny-poshuk-lyudey-v-umovakh-voennogo-stanu

 

79. Як не панікувати під час війни. Поради психолога [Електронний ресурс] / Одес. обл. центр громадського здоров̕ я : [вебсайт]. – Одеса. – Режим доступу: https://healthcenter.od.ua/2022/03/01/yak-ne-panikuvaty-pid-chas-vijny-vazhlyvi-porady-psyhologa/.

 

80. Як не стати жертвою дезінформації [Електронний ресурс] // Національна музична академія України імені П. І. Чайковського. – Дата публ.: 15.02.2022. – Режим доступу: https://t.me/kyivosvita/1584.

 

81. Як опанувати себе під час війни? Що рекомендують фахівці? [Електронний ресурс] / Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Режим доступу: https://library.vn.ua/news-and-events/novini/berezen-2022-news/yak-opanuvati-sebe-pid-chas-vijni.

 

82. Як підготуватися до надзвичайних ситуацій: навчальні курси та ресурси (добірка корисних ресурсів) [Електронний ресурс] / Громадський Простір : [вебсайт]. – Режим доступу: https://www.prostir.ua/?news=yak-pidhotuvatysya-do-nadzvychajnyh-sytuatsij-navchalni-kursy-ta-resursy.

 

 

Виконавець:
Світлана Блиндарук,
мол. наук. співробітник НБУВ

Редактор
Олександр Дуднік

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vnbi@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 9.15 - 17.45
сб - нд: вихідні