Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2019 році

У 2019 р. Національною бібліотекою України імені В.І. видано 53 наукових видань загальним обсягом 1129,77 обл.-вид. арк. (13 колективних та індивідуальних монографій, 1 збірник документів, 17 збірників наукових праць, 18 бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, 4 науково-методичних видання); опубліковано 977 наукових публікацій загальним обсягом 463,48 обл.-вид. арк. (695 статей у вітчизняних виданнях, 25 статей у зарубіжних виданнях, 214 статей у наукових фахових періодичних виданнях, що входять до міжнародних баз даних; 286 тез до конференцій).

 

Перелік опублікованих книжкових видань

(галузь науки: книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство, документознавство, архівознавство, історія науки, інформаційні технології,

соціальні комунікації, літературознавство, мовознавство)

 

Монографії

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України  (1991–2002) : [монографія] /  Л. А. Дубровіна, О. С. Онищенко, В. М. Горовий [та ін.]  ;  НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 436 с. (36,44 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9077-8. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9078-5

У колективній монографії з історії Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського 1991–2002 років розкривається найбільш динамічний та плідний період її функціонування, пов’язаний із становленням незалежності України, наростанням демократичних процесів, глибокими змінами в соціальному устрої держави, в усіх сферах суспільного життя, з наповненням новим змістом функцій Бібліотеки як національної установи. Висвітлено розвиток на нових засадах наукових напрямів та науково-дослідної роботи, фундаментальних та прикладних досліджень у галузі національного бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, архівознавства та інших споріднених наук; бібліотечно-інформаційної діяльності; міжнародної співпраці. Розкрито внесок наукових працівників та бібліотечних фахівців у діяльність НБУВ як науково-дослідного інституту, науково-інформаційного центру та найбільшої бібліотеки країни. Монографію підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993 –2018)».

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського в науково-інформаційному просторі (2000 – 2018) / В. Горовий, Ю. Половинчак, К. Лобузіна [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ: НБУВ, 2019. – 398 с. (25,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9154-6. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9155-3

Розглядається хід впровадження електронних інформаційних технологій – комп’ютеризації традиційних бібліотечних процесів і розвитку дистанційного обслуговування користувачів в національній науковій бібліотеці України в межах реалізації державної програми інформатизації.

 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського: розвиток національної бібліографії, біографічних досліджень та науково-бібліографічної діяльності (2002 – 2018) : монографія / В. І. Попик, О. В. Бугаєва, Т. В. Добко, С. С. Кіраль, Т. В. Котлярова, Н. І. Любовець, Л. С. Новосьолова  [та ін.] ; наук. ред.: В. І. Попик ; НАН України, Нац.  б-ка им. В. І. Вернадского. – Київ, 2019. – 171 с. (7,5 обл.-вид. арк.)  — Тираж 300. – ISBN (друк.) 978-966-02-9154-6. – ISBN (електрон.) 978-966-02-9155-3

         У монографії досліджено розвиток біографістики, національної бібліографії та науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського упродовж 2002–2018 рр. Проаналізовано досвід Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського – науково-інформаційного центру національної бібліографії України та української біографістики. Розкрито багатоаспектну довідково-бібліографічну діяльність в галузі обслуговування широкого кола користувачів.

      

Національна бібліотека Україні імені В.І. Вернадського: збереження, консервація та реставрація бібліотечних фондів в Україні (1992-2018) / Л. Муха, Л. Затока, Л. Куява ; Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Центр консервації і реставрації. - Київ, 2019. -   240 с. (11,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-9146-1 (друк.). – ISBN 978-966-02-9147-8 (електрон.)

До монографії включено матеріали, які висвітлюють науково-практичну діяльність Центру консервації і реставрації Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського за більш ніж 25-ліття його роботи. Це матеріали, які стосуються питань превентивної консервації документів, впровадження інноваційних технологій, принципів, методів та підходів у сучасній системі збереження фондів. Видання складається з декількох розділів, де репрезентовано дослідження процесів природного та штучного старіння паперу;  надано методичні рекомендації, інструкції та технологічні регламенти, що можуть бути використані для уповільнення процесів старіння паперових та новітніх носіїв інформації в умовах бібліотечного середовища. Представлено ретроспективний анотований список основних публікацій Центру консервації і реставрації НБУВ за 1993–2019 рр. Матеріали монографії апробовані та запроваджені в умовах Бібліотеки і можуть бути використані профільними установами України.

 

Семантичні технології у науковій бібліотеці: монографія / відповід. ред.: К. В. Лобузіна; Власова Т. Ю., Галицька С. В., Гарагуля С. С., Гриценко Н. О., Дорош М. В., Ісаєва О. В., Кириленко С. Е., Клюшнікова О. В., Коновал Л. В., Кудименко Л. Г., Лобузін І. В., Лобузіна К. В., Мартинюк О. М., Медвідь Т. С., Орєшина Н. В., Пелюховська І. З., Перенесієнко І. П., Самохіна Н. Ф., Сандул О. Г., Чала Н. І.; НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 310 с. (13,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN 978-966-02-9131-7 (друк.). – ISBN 978-966-02-9132-4 (електрон.)

Монографію присвячено впровадженню семантичних вебтехнологій у бібліотечно-інформаційну діяльність. Розглянуто принципові зміни, що відбулися у сучасному цифровому середовищі та науковій комунікації (великі, пов’язані та відкриті дані), їх вплив на діяльність наукових бібліотек. Висвітлено зміни підходів до організації наукових електронних бібліотечних ресурсів та систем пошуку джерел наукової інформації, вимог до компетентностей бібліотечних спеціалістів, моделей цифрових об’єктів історико-культурної спадщини та організації знань цифрових історико-культурних колекцій, інтеграції бібліотечних лінгвістичних інструментів до сучасних веб-технологій.

 

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 1918–2018 / відп ред. Л.А. Дубровіна. – Київ, 2018. – 472 с. (38,35 обл.-вид. арк.)  ­­– Тираж 200. – ISBN 978-966-02-8726-6 (друк.). – ISBN 978-966-02-8727-3 (електрон.)

Наукове видання підготовлено з нагоди 100-річчя одного з найважливіших за своєю метою, завданнями та фондами структурного підрозділу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – Інституту рукопису (від 1918 до 1992 р. – відділ рукописів). Подано історію фундації та функціонування Інституту рукопису, проаналізовано його внесок у розвиток науки та культури України. Окремими розділами представлені науковий доробок та кадровий склад Інституту за 1918–2018 рр. У додатках репрезентовано матеріали про склад та зміст рукописного фонду Інституту та проанонсований його сучасний склад.

 

Історична біографіка в Україні: проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 2019. – 364 с. (14,1 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. –  ISBN 978-966-02-8833-1 (друк.). – ISBN 978-966-02-8834-8 (електрон.)

Колективна монографія Інституту біографічних досліджень Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського містить аналіз сучасного стану, проблемно-тематичного діапазону, здобутків і нерозв’язаних проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки, а також завдань і перспектив їх подальшого вдосконалення. Сформульовані в монографії методичні рекомендації адресовані міністерствам і відомствам, науковим установам та закладам освіти, бібліотекам, музеям, видавництвам, редакціям журналів, ЗМІ, інформаційним центрам, громадським осередкам, які працюють у сфері історико-біографічних досліджень, інтеграції й поширення культурологічної інформації та історико-біографічних знань.

 

Шляхи підвищення ефективності функціонування соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформаційних впливів : монографія / В. Горовий (кер. проекту), М. Закіров, Ю.Половинчак [та ін.]; НАН України, Нац. біб-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 280 с. (15,6 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. –  ISBN 978-966-02-8869-0

У монографії розглянуто особливості процесу управління інформаційно-комунікаційними потоками в умовах впливу на національний інфопростір глобальних інформаційних ресурсів, питання вдосконалення методик використання національних інформаційних комунікацій та оптимізації бібліотечної діяльності як чинника підвищення ефективності інформаційно-комунікаційних процесів національного інформаційного середовища.

 

Ціборовська-Римарович І. О. Друкарня Бердичівського монастиря босих кармелітів: історія та видавнича діяльність. 1758–1844. – Київ: Академперіодика, 2019. – 652 с., 28 с. іл. (57,62 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN 978-966-360-394-0 

Монографія присвячена історії та видавничій діяльності друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів, яка в часи свого функціонування була найбільш потужним друкарським осередком на Правобережній Україні, що видавала друкарську продукцію латинським шрифтом. У роботі на документальній основі викладено історію друкарні, подано книгознавчий  аналіз репертуару її друків, висвітлено особливості їхнього художнього оформлення, зібрана інформація про розповсюдження та побутування примірників її видань у другій половині XVIII – XIX ст., бібліографічно відтворено репертуар друкарської продукції, подано науковий попримірниковий опис екземплярів бердичівських видань, виявлених у сучасних бібліотеках, музеях і архівах України.

 

Булгаков Ю. В. Академік А. Д. Коваленко: життя та наукова діяльність: джерелознавче дослідження / Ю. В. Булгаков ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства.  – Київ: НБУВ, 2019. – 192 с. (11,2 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN 978-966-02-8925-3 (друк.). – ISBN 978-966-02-8926-0 (електрон.)

У монографії на широкій документальній базі досліджено життєвий шлях та наукову діяльність видатного українського вченого у галузі механіки академіка АН УРСР Анатолія Дмитровича Коваленка (1905–1973). Особливу увагу приділено діяльності А. Д. Коваленка як очільника Інституту механіки АН УРСР (1959–1965) та завідувача відділу технічної теорії пружності і пластичності цього інституту, завідувача кафедри теорії пружності КДУ ім. Т. Г. Шевченка (1949–1959). Висвітлено діяльність А.Д. Коваленка як співробітника та в. о. головного вченого секретаря Президії АН УРСР. Розкрито участь вченого у вітчизняному та міжнародному науково-інформаційному обміні. Досліджено формування наукової школи А. Д. Коваленка. У якості ілюстрацій до наукової біографії вченого представлено добірку зображень документів та фотознімків. Наприкінці книги розміщено додатки «Список доповідей А. Д. Коваленка на наукових форумах», «Дипломні та дисертаційні роботи, підготовлені під керівництвом А.Д. Коваленка», список абревіатур і скорочень та іменний покажчик.

 

Gorova S.V. Identity of informational society: problems of realisation. Monography / S.V. Gorova Accent Graphics Communications & Publishing, Vancouver, Canada, 2019. – 208 p. (10,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 500. – ISBN 978-1-77192-491-7

Розвиток сучасної інфосфери на основі впровадження електронних інформаційних технологій створює для людини унікальне середовище існування із зростаючими обсягами надлишкової інформації. Такі обсяги здійснюють все більший тиск на нервову систему, розумову діяльність людини. В якісно новому інформаційному середовищі людина має адаптуватися. При цьому повинен бути економно застосований творчий ресурс, інструменти управління інформаційними процесами, в тому числі бібліотечними. Такий підхід дає змогу досягати найбільш ефективного використання інформаційних ресурсів в інтересах суспільного розвитку. Розгляд даної проблеми розширює перспективи  вдосконалення діяльності бібліотечних установ в умовах глобальної інформатизації.

 

Особові та інституційні зібрання у складі історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : монографія / О. В. Заєць. – Київ, 2018. – 240 с. (12,78 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. –  ISBN 978-966-02-8692-4

Видання є результатом наукового опрацювання фонду історичної бібліотеки Києво-Печерської лаври, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, на предмет виявлення печаток, штампів, екслібрісів, наліпок, які свідчать про колишніх власників книг. З’ясування первинних господарів книжок стало поштовхом до вивчення архівних матеріалів Києво-Печерської лаври, що зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в м. Києві.

 

Вергунов В. А. Член-кореспондент АН УРСР М. О. Тюленєв (1889–1969) – вчений, педагог та фундатор сільськогосподарської меліоративної дослідної справи в Україні : до 130-річчя від дня народження / В. А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти та техніки, Ін-т вод. проблем і меліорації Нац. аграр. акад. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН", Панфильська досл. станція Нац. аграр. акад. України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне ; Київ : НУВГП, 2019. – 123 с. – (Іст.-бібліогр. серія "Аграр. наука України в особах, документах, бібліографії" ; кн. 108). (8,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN 978-966-327-428-7

Розкрито творчі здобутки на ниві осушувальних меліорацій в Україні видатного вченого, члена-кореспондента АН УРСР М. О. Тюленєва. Методом історико-наукового аналізу із залученням раніше недоступних архівних документів та матеріалів реконструйовано життя і творчі звитяги М. О. Тюленєва у розвитку вітчизняної меліоративної науки. Встановлено, що, завдячуючи розробкам, а також практичним рекомендаціям М. О. Тюленєва, насамперед у 20-х–30-х рр. минулого століття, відбувалось організаційне становлення системи наукового забезпечення осушувальних меліорацій в УСРР, його збереження під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр. та піднесення у 50-х–60-х рр. ХХ ст.

 

Збірники документів

 

В. І. Вернадський і Україна: листування. Кн. 2 : К-Я. Офіційне. Родинне  / авт. та упоряд.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: А. Г. Загородній (голова), О. С. Онищенко (заст. голови) ) [та ін.] ; НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства. – Київ, 2019. – 1040 с. (68,0 обл.-вид. арк.). – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-8431-9 (друк.). – ISBN 978-966-02-8434-0 (електрон.)

Видання продовжує тематику «Володимир Іванович Вернадський і Україна», започатковану в низці томів серії «Вибрані наукові праці академіка
В. І. Вернадського». Представлений у виданні епістолярний матеріал репрезентує листування В. І. Вернадського як з діячами науки і культури, які жили і працювали в Україні, так і з іншими вченими, з якими Володимир Іванович контактував з питань розвитку науки та освіти в Україні, а також з членами своєї родини, описував у своїх листах українські події або висловлював думки про них. Листування репрезентовано трьома блоками – приватно-діловим, офіційним та родинним.

 

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні  видання

 

Архів українського історика Олени Компан у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий каталог / М. А. Філіпович, І. В. Клименко. – Київ, 2019. – 200 с. (16,25 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. –  ISBN 978-966-02-8786-0 (друк.). – ISBN 978-966-02-8787-7 (електрон.)

Наукове видання репрезентує архів українського історика, дослідниці середньовічної та ранньомодерної історії України, історіософа Олени Компан (1916–1986), який зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Видання складається з передмови, в якій висвітлюється життєвий і творчий шлях ученої, та каталогу, де представлені археографічні описи документів особового фонду Олени Компан: біографічних документів, наукових праць, підготовчих матеріалів,  документів службової та громадської діяльності, листування, фотодокументів, матеріалів інших осіб тощо.

 

Архів українського історика Олени Апанович в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біографічне дослідження : науковий каталог / О. П. Степченко, О. П. Бодак,Л. С. Щерба. – Київ : НБУВ, 2019. – 268 с. (15,81 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN  978-966-02-8784-6 (друк.). – ISBN 978-966-02-8785-3 (електрон.)

Видання репрезентує архівну спадщину українського історика та громадського діяча, яскравого представника наукової та культурної еліти України другої половини ХХ ст. Олени Михайлівни Апанович, що зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Каталог містить описання документів особового архівного фонду, що є ґрунтовною джерельною базою для вивчення постаті О. М. Апанович, її наукової діяльності, зокрема як дослідника українського козацтва та особистості першого президента Національної академії наук України В.І. Вернадського, творчої та громадської праці. Структура каталогу обумовлена видовим складом документів архіву, укладених за основними принципами систематизації матеріалів особових архівних фондів. Переважна більшість документів з фонду О.М. Апанович залучається до наукового обігу вперше. Науково-довідковий апарат видання включає іменний, географічний покажчики, а також покажчик установ та організацій.

 

 

Бібліографічні джерела зарубіжної україніки (друга половина ХІХ – початок ХХІ століття). Матеріали до бібліографії : наук.-допом. покажч. / упоряд. В. В. Березкіна ; наук. ред Т. Д. Антонюк ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. – Київ, 2019. – 244 с. (12,08 обл.-вид. арк.)  – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-8871-3

Науково-допоміжний бібліографічний покажчик підготовлено за матеріалами довідково-інформаційних  фондів відділу зарубіжної україніки Національної  бібліотеки України імені В. І. Вернадського, наукової бібліотеки Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Бібліотеки імені О. Ольжича. Покажчик містить вибрані різногалузеві вторинні опубліковані й неопубліковані, періодичні, неперіодичні, продовжувані видання (809 позицій), випущені або надруковані поза межами України, а також на території України в різні часи її історії 8 мовами (українською, російською, польською, чеською, словацькою, англійською, німецькою, французькою) протягом 1858 – 2017 рр.

 

Газети України 1816–1916  років у фондах Національної бібліотеки України імені     В. І. Вернадського : каталог / уклад.: О. С. Залізнюк, І. М. Швець ; ред.-бібліографи: Л. А. Білименко, С. В. Дригайло ; комп’ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2019. –  312 с. (13,86 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. –  ISBN 978-966-02-8939-0

Каталог «Газети України 1816–1916 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» містить 616 назв періодичних видань. Усі газети досліджено укладачами de visu. Каталог складається з повних бібліографічних описів газет та всіх наявних у фондах різноманітних додатків до них, розташованих за алфавітом назв у хронологічному порядку. Опис газет здійснено мовою оригіналу. Видання споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з 4-х допоміжних покажчиків – іменного, географічного, хронологічного і покажчика мов видання.

 

            Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України (надходження 2017–2018 рр.) : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / відп. ред. О. М. Василенко, уклад. : І.А. Лавриненко, Є. А. Рибак, О. Б. Вихристюк. – Київ: НБУВ, 2019. – 182 с. (7,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 130. – ISBN 978-966-02-9014-3 (друк.). – ISBN 978-966-02-9015-0 (електрон.)

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування у 2015–2016 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек наукових установ НАН України.

 

Член-кореспондент АН УРСР Тюленєв Микола Олександрович (1889–1969) : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1911–1964 роки. До 130-річчя від дня народж. / НААН, ННСГБ, Ін-т водних проблем і меліорації, Ін-т архівознавства Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; уклад. В. А. Вергунов, О. В. Бачкала ; наук. ред. В. А. Вергунов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 2019. – 150 с. : портр. – (Сер. «Біобібліографія вчених-аграріїв України» ; кн. 72). (9,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 300

Висвітлено основні етапи життя, науково-дослідної, науково-виробничої діяльності Тюленєва Миколи Олександровича – доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента Академії наук УРСР, відомого вченого – аграрія у галузі освоєння осушуваних земель, агротехніки зернових і кормових культур, болотознавця. Вчений є автором понад 200 наукових і науково-виробничих праць з проблем освоєння осушуваних боліт та заплавних земель, агротехніки зернових і кормових культур на цих землях, редактор та член редакційної колегії низки сільськогосподарських видань, підготував численні кадри агрономів, агромеліораторів для сільського господарства, а також кандидатів сільськогосподарських та технічних наук.

 

Метрична книга Свято-Воскресенської церкви м. Острога 1735–1759 рр. / С. І. Кононський, О. С. Боляк ; ред. Л. А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – 112 с.  (9,26 обл.-вид. арк.) . –  ISBN 978-966-02-8856-0 (електрон.)

Уперше в повному обсязі публікується оригінальний документ XVIIІ ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського – «Метрична книга Свято-Воскресенської церкви міста Острога 1735–1759 рр.», яка є змістовним генеалогічним джерелом. Так, у вступі сучасний представник роду Кононських репрезентує відомості стосовно своїх пращурів, віднайдені в «Метриці», і анонсує значення манускрипту для поповнення знань про інші українські роди.

 

Український друкований плакат 1986–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог. Вип. 3 / Уклад.: Т. Галькевич, О. Донець ; відп. ред. Г. М. Юхимець. – Київ, 2018. – 464 с. (25,88 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN  978-966-02-8691-7

Каталог є завершальним етапом роботи над продовжуваним виданням «Український друкований плакат 1950–1992 років з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» у трьох випусках. У каталозі міститься бібліографічна інформація про український друкований плакат зазначеного періоду (3243 назви), а також ілюстрації до окремих позицій бібліографічного опису. Довідково-пошуковий апарат каталогу складають іменний покажчик та покажчик імен художників плакату.

 

Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / відп. ред.: Л. Г. Руденко, наук. ред. Л. В. Івченко ; уклад.: Л. Г. Руденко [та ін.]  ; НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т книгознавства. –– Київ : Академперіодика, 2019. – 1003 с. (102,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 978-966-360-396-4

Науковий каталог «Музична Шевченкіана у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» є продовженням серії видань відділу музичних фондів НБУВ. У праці представлено понад 4000 бібліографічних та аналітичних описів музичних творів і народних пісень, пов’язаних з іменем Великого Кобзаря. До нотобібліографії увійшли друковані видання (у т. ч. перевидання) і нотні рукописи. Робота складається з п'яти розділів: «Музичні твори на тексти Т. Шевченка», «Музичні твори за мотивами творів Т. Шевченка», «Збірки за назвами і авторські збірки на слова Т. Шевченка», «Присвячено Шевченкові», «Улюблені, використані або записані Т. Шевченком народні пісні». Книга також містить довідково-допоміжний апарат –– вісім покажчиків, а саме: іменний, назв і літературних інципітів, місць видання, видавництв, хронологічний, автографів, печаток і штампів та систематичний.

 

Книжкові джерела української біографістики у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : матеріали до бібліографії (2004–2010) / Ю. В. Вернік, Т.В. Котлярова, Н. І. Любовець, В. В. Патик, Н. П. Філіппова, О. М. Яценко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ, 2019. – (Серія «Джерела української біографістики» ; вип. 4). (32,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 966-02-3239-X (серія). – ISBN 978-966-02-8835-5 (вип. 4)

Четвертий випуск бібліографічного покажчика систематизує понад 1300 бібліографічних описів книжкових джерел, виданих у 2004–2010 рр., що містять біографічну інформацію про діячів української історії, науки, культури та інших сфер життя і знаходяться у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Інформація про кожне джерело супроводжується анотацією, в якій розкрито зміст, призначення видання, вказано на характер біографічного матеріалу (довідка, стаття, біографічний розділ тощо), його структуру, а також на наявність довідково-пошукового апарату, іконографії тощо, із зазначенням шифрів зберіган­ня.

 

Тарас Григорович Шевченко : бібліографія літератури про життя і творчість, 2004–2018 / НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; авт. кол.: І.Д. Войченко, О.П. Андрущенко, О.О. Фіклістова, Л.М. Ковінченко, Т.Б. Корольова, Л.В. Лісовська, Д.В. Устиновський ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова) [та ін.] ; наук. ред. С. С. Кіраль. – Київ, 2019. – 812 с. (47,5 обл.-вид. арк.). – ISBN 978-966-02-8868-3

Книга містить бібліографію праць, присвячених життю і творчості Тараса Шевченка, що з’явились упродовж 2004–2018 рр. У покажчику подано науково-бібліографічний опис видань українською та 10-ма іноземними мовами (всього 4413 позицій). Більшість записів супроводжують анотації, у яких розкрито зміст монографій, збірників, випусків наукових записок та журналів, повністю або частково присвячених Т. Г. Шевченкові. Науково-допоміжний апарат включає предметно-тематичний покажчик, іменний покажчик, список використаних періодичних та продовжуваних джерел.

 

Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 1. 1798–1903 / уклад.: Л.С. Новосьолова, В.Ю. Омельчук, О.О. Фіклістова [та ін.]. ; ред.: О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2019. – 1074 с. – (Національна бібліографія України). (49,41 обл.-вид. арк.). – ISBN  978-966-02-8907-9 (електрон.). – ISBN  978-966-02-8908-6 (Т. 1)

Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 2. 1904–1916 / уклад.: Л.С. Новосьолова, В.Ю. Омельчук, О.О. Фіклістова [та ін.]. ; ред.: О. С. Онищенко [та ін.].– Київ, 2019. – 1142 с. – (Національна бібліографія України). (50,31 обл.-вид. арк.). – ISBN  978-966-02-8907-9 (електрон.). – ISBN  978-966-02-8909-3 (Т. 2)

Міжнародний зведений каталог-репертуар української книги, 1798–1923 : Науково-бібліографічне видання: у 3 т. Т. 3. 1916–1923 /уклад.:  Л.С. Новосьолова, В.Ю. Омельчук, О.О. Фіклістова [та ін.]. ; ред.: О. С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2019. – 1060 с. – (Національна бібліографія України). (46.4 обл.-вид. арк.). – ISBN  978-966-02-8907-9 (електрон.). – ISBN  978-966-02-8910-9 (Т. 3)

До Каталогу включені видання українською мовою, що вийшли друком у 1798–1923 рр., незалежно від їх місця публікації, які зберігаються у фондах провідних бібліотек України, інших країн світу, наукових установах та міжнародних інформаційних центрах.

 

Стандарти з бібліотечної справи і суміжних галузей (чинні станом на 1.11.2019) : анот. бібліогр. покажчик / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. І. В. Соколова ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ, 2019. – 63 с. (3,14 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. – ISBN 978-966-02-9129-4 (друк.). – ISBN 978-966-02-9130-0 (електрон.)

Покажчик містить відомості про національні стандарти з бібліотечної, інформаційної, архівної та видавничої справи в Україні, чинні станом на 1 листопада 2019 р. Призначений для наукових працівників та фахівців бібліотек, інформаційних установ, архівів і видавництв, викладачів, аспірантів, студентів закладів вищої освіти, широкого кола користувачів.

 

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2019 році : бібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Є. М. Білько, С. Ю. Брянцева, А. О. Ткаченко, В. С. Кабкова, М. Ю. Кузнeцова, І. М. Смелік ; відп. ред. О. М. Василенко. – Київ, 2019. – 182 с. (6,2 обл.-вид. арк.) – Тираж 50. – ISBN 978-966-02-9079-2 (друк.). – ISBN 978-966-02-9080-8 (електрон.)          

Науково-інформаційне видання «Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2019 році: бібліографічний покажчик», започатковане у 2013 р. з метою залучення широкого кола партнерів для взаємовигідного обміну документами та якісного задоволення інформаційних потреб користувачів, продовжує інформувати партнерів про обмінний фонд НБУВ та нові видання, що надійшли до його складу. У покажчику представлено видання з обмінного фонду, які пропонуються установам-партнерам НБУВ з документообміну.

 

Бібліотека та наукова електронна комунікація: науковий реферативний огляд / відп. ред. К. В. Лобузіна; уклад.: Гарагуля С. С., Коновал Л. В., Корнілова Є. О., Лобузіна К. В., Лаєнко Н. А., Півнюк О. В., Сандул О. Г., Ясінська О. А.; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 200 с. (8,3 обл.-вид. арк.) ISBN 978-966-02-9134-8 (електрон.)

Розвиток інформаційних технологій та телекомунікацій суттєво вплинули на систему наукових комунікацій, що відобразилося у зміні її структури, традиційних засобів та форм обміну інформацією між науковцями та між наукою і суспільством. Науковий реферативний огляд представлено у вигляді інтерактивного бібліографічного покажчика і присвячено змінам у діяльності бібліотек внаслідок розвитку семантичних вебтехнологій і тенденції до формування консолідованих інтелектуальних електронних ресурсів. Розглянуто новітні підходи до бібліотечно-інформаційного обслуговування з використанням мобільних застосунків та віртуальних сервісів.

 

Бібліотеки наукових установ Національної академії наук України : довідник / О. С. Онищенко [та ін.]; НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 220 с. (12,8 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. – ISBN 978-966-02-9097-6 (друк.). – ISBN 978-966-02-9098-3 (електрон.)

У довіднику вміщено розгорнуті статті про мережу бібліотек установ НАН України та їх місце в системі інформаційного забезпечення наукових досліджень; про організаційну та координаційну діяльність Інформаційно-бібліотечної ради НАН України з розвитку бібліотечно-інформаційної складової наукової діяльності Академії; про роботу науково-методичних центрів – Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника. Подано відомості про бібліотеки наукових установ НАН України, представлено інформацію про історію формування, тематичний склад книжкових фондів, наявність рідкісних і цінних видань з певної галузі знання; про склад і структуру довідково-пошукового апарату, довідково-інформаційну діяльність бібліотек, інформаційні ресурси, найпоширеніші форми роботи і послуги.

 

Науково-методичні  видання

 

Інструкція з обліку фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / О. М. Василенко (наук. керівник), Т. І. Клочок, Л. А. Пестрецова, О. І. Посмєтна, Л. М. Яременко; О. М. Василенко (відп. ред.) ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 91 с. (3,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 80.

Інструкція є нормативним документом, що визначає правила і порядок обліку документів, які входять до складу фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, регламентує організацію системи обліку фонду: види, методи та засоби обліку документів, диференційованих залежно від їхнього виду.

 

Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в 2018 році : інформ.-аналіт. огляд / автори : Г. І. Солоіденко, О. В. Полякова, О. Л. Сокур, Є. М. Білько, О. І. Посмєтна; відп. ред. О. М. Василенко, Г. І. Солоіденко / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 24. –  208  с. (11,26 обл.-вид. арк. – Тираж 130.

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек наукових установ Національної академії наук України в … році», підготовлених за матеріалами звітів бібліотек. Випуск містить аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкову інформацію про діяльність бібліотечно-інформаційних підрозділів 95 наукових установ НАН України, які надали звіти до Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Подано  нові законодавчі акти, інші нормативно-правові документи в галузі бібліотечної справи і науково-інформаційної діяльності, список нормативних документів зі стандартизації в галузі бібліотечної справи та інформації.

 

Бібліотечні послуги: облік, статистика, ефективність : науково-методичний посібник / уклад. : О. Яковенко, А. Венідиктова ; відп. ред. О. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 86  с. (5,2 обл.-вид. арк.). – Тираж 150. – ISBN 978-966-02-9127-0 (друк.). – ISBN 978-966-02-9128-7 (електрон.)     

У науково-методичному посібнику охарактеризовано основні види традиційних та інноваційних послуг, які надають бібліотеки, розглянуто питання організації статистики, визначено показники ефективності, методи оцінювання якості бібліотечно-інформаційних послуг відповідно до положень національних стандартів.

              

Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи/ НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського  / [авт. кол.: Т. В. Добко, Л. М. Бондар, І. Г. Лобановська, та ін. ; наук. ред. Т. В. Добко / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ, 2019. – 359 с. – (Серія «На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек»; вип. 21).  (2,3 обл.-вид. арк. (розділ). – ISBN 978-617-7536-15-3

Посібник підготовлено з метою надання практичної допомоги бібліотекарям закладів загальної середньої освіти щодо удосконалення їхньої професійної діяльності. У виданні висвітлено технологію роботи сучасної шкільної бібліотеки, зокрема питання формування бібліотечного фонду, забезпечення бібліотечного та бібліографічного обслуговування, застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, удосконалення методів і форм соціокультурної роботи, виховання інформаційної культури учнів, планування та звітності тощо. Додатки, вміщені в посібнику, сприятимуть оптимізації організації роботи шкільної бібліотеки.

 

Збірники наукових праць

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового; відп. ред. Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2018. – Вип. 50: Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – 520 с. (29,07 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікативних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості продукування та поширення наукової інформації, функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супровіду соціально-політичних реформ та участі бібліотек у цих процесах.

.

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), В. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 51 – 378 с. (20,83 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. –  ISBN 2224-9516

До збірника увійшли статті, присвячені книгознавчим дослідженням бібліотечних фондів, дослідженням з формування, використання, організації доступу до довідково-бібліографічних ресурсів бібліотеки; представлено науково-видавничу, інформаційну діяльність бібліотек; опубліковано матеріали, присвячені особистостям у бібліотечній сфері.

 

Наукові праці  Національної  бібліотеки  України  імені В. І. Вернадського  / редкол.: В. Попик (голова), В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. В. Горового; відп. ред. Н. Іванова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 52: Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – 436 с. (24,07 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

Представлено матеріали, в яких висвітлюються актуальні питання сучасного розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні. Розглянуто особливості функціонування нових форм інформаційного обміну в науковій комунікації. Окрему увагу приділено проблемам інформаційного супроводу соціокультурних трансформацій та участі бібліотек у цих процесах.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.]; за заг. ред. В. Горового; відп. ред. Л. Чуприна; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 53: Соціокомунікаційні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – 292 с. (16,64 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються сучасні тенденції розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних інституцій у процесі суспільних трансформацій в Україні, особливості функціонування бібліотек в умовах цифровізації. Розглянуто окремі аспекти ролі бібліотек у політичній комунікації. Окрему увагу приділено проблемам удосконалення технологій інформаційного забезпечення розвитку соціальних комунікацій.

 

Наукові  праці  Національної  бібліотеки  України  імені В. І. Вернадського : збірник наукових праць  / редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. –– Вип. 54. – 320 с. (15,1 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. -  ISBN 2224-9516

Збірник містить наукові статті, присвячені актуальним проблемам комплексного вивчення слов’янського мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства, фольклористики, етнології, історичної славістики та історіографії славістичних досліджень.

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк , В. Горовий [та ін.] ; за заг. ред. Л. Дубровіної ; відп. ред. С. Закірова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В . І. Вернадського, Асоц . б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 55: Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій . – 320 с. (18,69 обл.-вид. арк.) — Тираж 300. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання функціонування бібліотек в умовах розвитку соціальних інформаційних комунікацій. Розглянуто особливості процесу удосконалення технологій інформаційного забезпечення діяльності наукових бібліотек в Україні і світі. Особливу увагу приділено інформаційним аспектам еволюційних процесів в Україні та загальним тенденціям впливу цифрових технологій на соціально-комунікаційні процеси. Збірник підготовлено за результатами виконання науково-дослідного проекту «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі (1993 –2 018)».

 

Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: В. Попик (голова), Г. Боряк, В. Горовий [та ін.] ;  відп. ред. О. Василенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення  розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – 328 с. (23,0 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. –  ISBN 2224-9516

У збірнику наукових праць представлено матеріали, в яких розглядаються різноаспектні питання науково-методичного та нормативного забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності наукової бібліотеки. У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом бібліотекознавства дослідження за темою «Розвиток нормативно-методичної бази діяльності наукових бібліотек відповідно до міжнародних стандартів». У публікаціях розкриваються теоретичні і прикладні аспекти імплементації міжнародних стандартів в бібліотечній справі України та зарубіжних країнах, розвитку і впровадження національних стандартів у практику бібліотек, зокрема, організація бібліотечної статистики інформаційних ресурсів та сфери бібліотечно-інформаційного обслуговування, методичні підходи щодо розвитку системи обліку фондів бібліотек, визначення якості та ефективності функціонування бібліотек. Окремий розділ присвячено питанням організації електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному середовищі.

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 23. – 344 с. (27,9 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 966-02-2780-9 (серія). – SBN 978-966-02-9036-5 (друк.). – ISBN 978-966-02-9037-2 (електрон.)

Черговий випуск  збірника  продовжує  публікацію  наукових  студій,  що  презентують архівну та бібліотечну спадщину України через оприлюднення нових джерельних матеріалів. Це статті, що залучають до наукового обігу, зокрема: опис особового архіву видатного українського композитора Л. М. Ревуцького; аналітичні огляди різних напрямів діяльності Національної академії наук України; лінгвістичні та текстологічні характеристики слов’янських рукописів  Лествиці  Іоанна  Синайського  із  фондів  Інституту  рукопису  НБУВ.  Історію  книжкових колекцій та зібрань висвітлено в матеріалі, присвяченому проблемі виявлення родових бібліотек Подільської губернії початку ХХ ст. Об’єктами кодикологічного та кодикографічного  дослідження  стали  рукописна  пам’ятка  римо-католицької  гомілетики  XV  ст.  з  монастиря  св. Еґідія в Нюрнберзі та грецький Евхологіон 1778 р. з колекції надазовських манускриптів В.І. Григоровича з фондів Державної бібліотеки Росії. Спеціальні історичні дисципліни представлені студіями з джерелознавства та історіографії. Публікація значного за обсягом та репрезентативного за змістом комплексу листів відомої української мисткині Олени Кульчицької  до  мистецтвознавця  Стефана  Таранушенка  дає  можливість  розширити  уявлення  про  її  творчість  1957  року,  задуми,  що  були  втілені  діячкою  згодом,  та,  власне,  про  її  особистість.  Окрім того, збірник представляє рецензію на нове видання з історії Унійної Церкви в Україні та повідомлення стосовно атрибуції двох світлин з фондів відділу образотворчих мистецтв НБУВ як нових джерел до біографії видатного художника ХІХ – початку ХХ ст. Вільгельма Котарбінського,  життя і творчість якого тісно пов’язані з Україною.

 

Рукописна та книжкова спадщина України: археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 24. – 348 с.  (27,9 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 966-02-2780-9 (серія)

До  збірника  увійшли  археографічні,  джерелознавчі,  кодикологічні  студії,  статті  з  історії  книжкових  колекцій  та  зібрань,  публікації  документів,  інформаційні  повідомлення,  в  яких  висвітлюються різні напрями та аспекти дослідження рукописної та книжкової спадщини України. У першому розділі збірника репрезентовано склад та зміст архівного фонду видатного українського композитора В. С. Косенка; історію формування, дослідження та використання фонду автографів Інституту рукопису НБУВ; діяльність академіка А. Д. Коваленка як ученого секретаря Президії Академії наук УРСР; текстологічний аналіз грецької грамоти Вселенського  патріарха  Єремії  ІІ  православному  братству  Різдва  Пресвятої  Богородиці  в  Рогатині  тощо. Книжкові колекції та зібрання представлені студіями з іконографії образу св. Миколая в українських гравюрах доби Бароко на матеріалах ілюстрованих стародруків та мідних гравірувальних дощок XVII–XVIII ст. та статтею з дослідженням зібрання українського друкованого плаката 1920-х – початку 1930-х років з фондів НБУВ. У розділі «Кодикологія та кодикографія» уточнюється час написання та визначаються специфічні особливості української рукописної книги  XVII  ст.  Джерелознавчі  студії  збірника  присвячені  характеристиці  документів  Оперативного штабу райхляйтера Розенберга стосовно використання радянських кінодокументів в ідеологічній боротьбі Третього райху проти більшовизму; узагальненню обговорення підбору вчителів і службовців для греко-католицьких початкових і середніх навчальних закладів на Холмщині та Підляшші через аналіз листування київського протоієрея Петра Лебединцева.  У  Повідомленнях  надано  інформацію  про  повернення  з  Німеччини  в  Україну  Грамоти  Петра І митрополитові Іоасафу  Кроковському 1708 р., вивезену в роки Другої світової війни.

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол. : В. І. Попик (голов. ред.) [та ін.] – Київ, 2019. – Вип. 17. – 344 с. (21,88 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. – ISSN 2520-2855 (друк.). – ISSN 2520-2863 (електрон.)

Тематичний випуск збірника присвячено століттю Національної академії наук України та Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Долі цих установ нерозривно переплетені між собою долями людей, які їх творили і формують нині. В межах цієї конкретики матеріали збірника розкривають теоретичні і методичні засади висвітлення життєвого і творчого шляху відомих діячів науки, освіти і культури України, сучасні проблеми і тенденції розвитку української і світової біографістики, біографіки та біобібліографії, питання формування електронних біобібліографічних ресурсів.

 

Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць Ін-ту біогр. дослідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. І. Попик (голов. ред.) та ін. – Київ, 2019. – Вип. 18. – 364 с. (21,5 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. - ISSN 2520-2855 (друк.). – ISSN 2520-2863 (електрон.)

Збірник наукових праць присвячений теоретичним і методичним засадам вітчизняної біографістики як окремої спеціальної історичної дисципліни, сучасним проблемам, тенденціям і перспективам розвитку української та світової біографіки та біобібліографії, питанням формування електронних біобібліографічних ресурсів, висвітленню життєвого та творчого шляху відомих діячів науки, освіти та культури України. Вміщено  низку ювілейних матеріалів, присвячених діяльності академічних установ (до 100-річчя Біографічної комісії УАН–ВУАН,  25-річчя  Інституту біографічних досліджень НБУВ) та окремим особистостям (до 100-річчя від дня народження Івана Лисяка-Рудницького (1919–1984), 125-річчя від дня народження Віктора Петрова-Домонтовича (1894–1969).

 

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. / редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] ; НАН України, Нац.  б-ка им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров. – Киев, 2019. – Вип. 17. – 212 с. (12,01 обл.-вид. арк.)  — Тираж 200. – ISBN 2224-1825 (серія)

У цьому випуску збірника вміщено статті про наукові проекти, зокрема про результати виконання науково-дослідної роботи «Бібліотечна, архівна та інформаційна діяльність національної бібліотеки в сучасному науково-інформаційному просторі». У статтях провідних фахівців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського розглянуті основні напрями діяльності бібліотеки як науково-дослідного інституту НАН України. Окремі наукові статті українських та білоруських учених присвячені питанням трансформації сучасної бібліотеки як системи в цілому та окремих її складових. Традиційно особливу увагу приділено проблемі інформаційного забезпечення розвитку науки. Для фахівців є цікавими статті розділу «Книга в просторі культури», де опубліковані дослідження книгознавців Азербайджану, Білорусі, України. Вступна стаття академіка НАН України О. С. Онищенка присвячена актуальній  проблемі сучасності –особливостям  функціонування наукових бібліотек у цифровій сфері.

 

Читання академіка В. І. Вернадського / НАН України, Комісія НАН України з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.   І.  Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 1. – 132 с. (7,67 обл.-вид. арк.) — Тираж 200. – ISBN 978-966-02-9115-7 (друк.). – ISBN 978-966-02-9116-4 (електрон.)

Випуск 1 «Читання академіка В. І. Вернадського» містить матеріали XXVIII читань академіка В. І. Вернадського «В. І. Вернадський і становлення фундаментальної науки в Україні» (12 березня 2018 р.) і ХХІХ читань академіка В. І. Вернадського «Розвинуте наукове середовище – неодмінна умова формування креативного вченого» (12 березня 2019 р.), у яких науковці, практики, представники органів державної влади та громадських організацій висвітлюють заповіти всесвітньовідомого українського вченого нащадкам як дороговказ сучасному суспільству, актуальні проблеми вивчення величезної і безцінної гуманістичної наукової спадщини академіка В. І. Вернадського про ноосферу як наступний щабель розвитку людства.

 

Повернення в Україну грамоти Петра I Іоасафу Кроковському 1708 р.  Матеріали урочистого передання грамоти та українсько-німецького колоквіуму 30 травня 2019 р., присвяченого історії унікального документа Софійської колекції / упоряд. Л. А. Дубровіна, З. К. Шарикова, Т. І. Арсеєнко. – Київ, 2019. –  112 с. (6,56 обл.-вид. арк.) – Тираж 300. – ISBN 978-966-02-9138-6 (друк.). – ISBN 978-966-02-9139-3 (електрон.)

Матеріали збірника відображають видатну подію в історії спільних українсько-німецьких культурних і наукових зв’язків та результат співпраці  багатьох науковців, державних і громадських діячів України та Федеративної Республіки Німеччина в галузі реституції культурних цінностей. 30 травня 2019 року було проведено урочисті заходи, пов’язані з поверненням з Німеччини до фондів Національної бібліотеки України  імені В.  І. Вернадського грамоти Петра І про затвердження на Київську митрополію Іоасафа Кроковського 1708 року, незаконно вивезеної під час Другої світової війни. Публікуються виступи офіційних представників НАН України, Міністерства культури України, представників Міністерства закордонних справ України, Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні, а також директора Інституту східноєвропейських студій Тюбінґенського університету Клауса Ґестви, членів Змішаної українсько-німецької комісії з питань повернення та реституції втрачених та незаконно переміщених під час та внаслідок Другої світової війни культурних цінностей. У збірнику також публікуються матеріали наукового українсько-німецького колоквіуму за участю українських та німецьких вчених, присвяченому історії дослідження та поверненню грамоти, обговоренню питань реституційного процесу між нашими країнами в галузі культурної спадщини.

 

Реймське Євангеліє – унікальна кирилично-глаголична писемна пам’ятка (палеографічно-кодикологічна розвідка) // Реймське Євангеліє. Видання факсимільного типу. Дослідження : у 2 т. Київ : Горобець, 2019. Т. 2 : Дослідження. Автор – Гнатенко Л. А. 31–67 (Бібліографія Реймського Євангелія с. 58–67). (1,9 обл.-вид. арк.) – Тираж 200. – ISBN 978-966-2377-47-7 (Т.2)

У межах започаткованого видавництвом «Горобець» 2009 року проекту «Повертаємо в Україну культурну спадщину», у співпраці з Національним заповідником «Софія Київська» вийшло друком новітнє наукове видання факсимільного типу унікального кирилично-глаголичного рукописного Реймського Євангелія. Видання складається з двох частин. Перша частина відтворює сторінки рукопису, а друга містить результати її дослідження сучасними українськими науковцями, що розкривають кодикологічні, палеографічні, мистецькі та мовні особливості кодексу, історію його створення, побутування та вивчення.

 

Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Том 1 : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / ред. Л.А.Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко, О. А. Вакульчук, Г. В. Індиченко, Т. В. Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, В. І. Попик, Г. Я. Рудий, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2019. – 466 с. (19,5 обл.-вид. арк.) – Тираж 100. - ISBN  978-966-02-8991-8 (друк.). – ISBN  978-966-02-8992-5 (т. 1)

 

Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху: Том 2 : матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 8–10 жовтня 2019 р.) : у 2 т. / ред. Л.А.Дубровіна, В. М. Горовий, О. М. Василенко, О. А. Вакульчук, Г. В. Індиченко, Т.В.Коваль, Г. І. Ковальчук, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна, Л. В. Муха, В. І. Попик, Г.Я. Рудий, О. П. Степченко, Н. В. Стрішенець. – Київ, 2019. – 396 с. (16,5 обл.-вид. арк.) — Тираж 100. – ISBN  978-966-02-8991-8 (друк.). – ISBN 978-966-02-8993-2 (т. 2)

Збірник містить матеріали міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: актуальні тенденції у цифрову епоху», організованої Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського (8–10 жовтня 2019 р.), в яких висвітлені традиції та інновації у діяльності наукових бібліотек у цифрову епоху. Українськими та зарубіжними фахівцями розкриті теоретичні та прикладні аспекти формування, використання, організації доступу до електронних інформаційних ресурсів наукової бібліотеки в сучасному веб-середовищі та оптимізації бібліотечної діяльності у цифрову епоху, зокрема: діяльність, управління, взаємодія наукових бібліотек у цифрову епоху; розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації; біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікативний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій; сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія; інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики. Представлено сучасні особливості формування та використання архівної та рукописної наукової спадщини; традиції, інновації, перспективи збереження бібліотечних фондів; розглянуті атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складової наукових досліджень.