Нові надходження довідково-бібліографічних видань до відділу науково-бібліографічної інформації

Хімічні науки

 

1. Стець Н. В. Хімічний факультет Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара. Історія. Сьогодення. Випускники : монографія / Н. В. Стець, В. С. Коваленко, В. Ф. Варгалюк ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Хім. ф-т. Дніпро : Ліра, 2018. 96, [8] с. : фот. Назва обкл. : Хімічний факультет Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Бібліогр.: с. 83-96.

У виданні розглянуто етапи розвитку одного з найстаріших підрозділів Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара – хімічного факультету. Наведено відомості про викладачів, співробітників та найвідоміших випускників, хто зробив вагомий внесок у розвиток науки, освіти, виробництва (академіків, докторів наук, професорів, заслужених діячів науки і освіти, лауреатів Державних премій, керівників великих підприємств, відомих громадських діячів). Видання доповнюють додатки: перелік виконаних дисертаційних робіт співробітників факультету (1926–2015 рр.), монографії та підручники, видані викладачами хімічного факультету та бібліографічні посилання.

Шифр зберігання НБУВ : Вс65279
Шифр зберігання ВНБІ :  Г(4УКР)д я2 С79

 

Науки про землю

 

2. Падюка Н. Австрійські топографічні карти українських земель (1870-1918): з фонду кабінету картографії Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника : біобібліогр. покажч. / Неоніла Падюка, Тарас Огородник ; [відп. ред. Л. В. Сніцарчук, наук. ред. Р. І. Сосса] ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів : ЛННБ України ім. В. Стефаника, 2018. – 281 с. : іл. – Бібліогр. в знесках.

Покажчики картографічних документів сприяють інформаційному забезпеченню картографічної вивченості території. Це другий посібник картографічних видань Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника, де зберігається найповніша колекція австрійських топографічних карт в Україні. Перший вийшов друком у 2006 році і мав назву: «Картографічна україніка (1945–2000) у фондах Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : каталог».

Книга містить перелік австрійських топографічних карт, які були видані на території українських земель упродовж 1870–1918 років у Військово-географічному інституті у Відні. Видання доповнено допоміжним апаратом, що складається з двох покажчиків: іменного і географічного, а також списку скорочень та додатків.

Шифр зберігання НБУВ : Вс65617
Шифр зберігання ВНБІ :  Д1(4УКР) я1 П12

 

Техника. Технічні науки

 

3. Довідник товарознавця. Продовольчі товари : навч. посіб. / [С. В. Князь та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Князя ; Нац. ун-т «Львів. політехніка». Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. 682 с. : табл. Бібліогр.: с. 575-612.

Довідник охоплює ключові категорії та поняття сфери комерційної діяльності й експертизи якості продовольчих товарів, що допоможе фахівцям зорієнтуватись у галузі товарознавства. У виданні розкривається зміст і сутність поширених у товарознавстві термінів з додаванням у деяких випадках розширених трактувань.

Детально розглянуто питання якості товарів, їх пакування, зберігання, терміни реалізації та транспортування: особливо захисту прав інтелектуальної власності у сфері комерційної діяльності, експертизі товарів; правила використання торговельно-технологічного обладнання. Окремі розділи містять інформацію з товарознавства вин і сирів.

Довідник має предметний покажчик та додатки, які містять перелік державних стандартів з оцінки якості продовольчих товарів, перелік регульованих шкідливих організмів; міжнародних угод, конвенцій, директив та стандартів у сфері фітосанітарної експертизи товарів; спеціалізовану документацію тощо.

Шифр зберігання НБУВ : Ва832851
Шифр зберігання ВНБІ :  Л 8/9 я2 Д58

 

4. Nomina embryologica veterinaria = Міжнародна ветеринарна ембріологічна номенклатура : (термінол. слов.) / Хомич В. Т. [та ін.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – 117 с.

В основу другого видання (перше опубліковане у 1994 р.) покладено багаторічний досвід зарубіжних науковців – членів Міжнародного комітету з ветеринарної ембріологічної номенклатури. Словник містить перелік специфічних ембріологічних термінів з ветеринарної медицини, які використовуються науковцями цієї галузі у країнах світу. Особливо актуальним є знання і використання міжнародних номенклатур у нинішній час, що пов’язано з інтеграцією наукових досліджень та публікацією їх результатів у міжнародних виданнях.

Книга вперше видається українською мовою, доповнена списком скорочень, коментарями (роз’ясненнями деяких термінів) та переліком використаної літератури.

Шифр зберігання НБУВ : Ва827549
Шифр зберігання ВНБІ :  П5/6я2 М58

 

5. Азарова Л. Є. Словник комп’ютерної термінології для студентів-іноземців : словник / Л. Є. Азарова, Ю. В. Поздрань, І. А. Сташкевич ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 51 с. – Текст укр., англ., ісп., араб.

Словник допоможе іноземним студентам оволодіти основами програмування, інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Ознайомлення з матеріалом сприятиме майбутнім професіоналам технічних спеціальностей у розширенні їх словникового запасу професійної лексики й термінологічної бази, що полегшить процес навчання та зробить його  ефективнішим.

Шифр зберігання НБУВ : Ва833727
Шифр зберігання ВНБІ :  З97я2 А35

 

6. Словник по IT : довід. для юриста і не тільки / [Є. О. Харитонов та ін.] ; за ред. Є. О. Харитонова ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса : Юридична література, 2019. 133 с. (Серія «Цивілістика та «IT-право»). Бібліогр.: с. 119132.

Актуальність ІТ-права зумовлена поширенням IT-відносин та зростанням питомої ваги юридичної активності у цій галузі. Адже використання, поширення та зберігання електронної інформаційної продукції у світовому інформаційному просторі потребує захисту прав інтелектуальної власності.

Видання містить 318 термінів, з-поміж яких нормативні джерела та вибрані праці одеської школи ІТ-права. Деякі терміни мають два і більше тлумачень з перекладом  англійською мовою. Словник спрямований на формування уявлення про сутність нових понять у сфері ІТ-права, інформаційного суспільства, інформаційної безпеки тощо.

Шифр зберігання НБУВ : Ао275377
Шифр зберігання ВНБІ :  З97я2 C48

 

7. Українсько-російсько-англійський словник термінів шкіряно-хутрового виробництва : понад 3 000 слів / [уклад.: І. Т. Зварич та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2018. – 151 с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 147–150.

У словнику представлена термінологія, яка вживається у вітчизняних та закордонних літературних джерелах: монографіях, технічних каталогах, періодичній і довідковій літературі та у виданнях, що висвітлюють досвід роботи сучасних підприємств у сферах звірівництва і заготівлі хутрової та шкіряної сировини, виготовлення з неї високоякісних виробів із застосуванням сучасних екологічно ощадливих технологій. Понад 3000 термінів стосуються вихідної сировини та напівфабрикатів, способів обробки, хімічних матеріалів, машин і обладнання, якості та властивостей готової продукції, різних методів її виготовлення.

Шифр зберігання НБУВ : Ва830142
Шифр зберігання ВНБІ :  М2/7я2 У45

 

Історія. Історичні науки

 

8. Енциклопедія голодомору / [передм., авт. текст В. Марочка ; вступ. сл. Є. Нищука] ; Нац. музей «Меморіал жертв Голодомору», Асоц. дослідників голодоморів в Україні. Дрогобич : Коло, 2018. 575 с. Назва у вих. відом. : Енциклопедія голодомору 19321933 років в Україні. Бібліогр. в кінці ст.

Це перше інформаційно-довідкове та меморіальне видання в Україні. Книга містить понад тисячу статей, що висвітлюють причини, обставини та соціально-демографічні наслідки Голодомору. Матеріали видання також торкаються термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного та антропологічного дискурсів Голодомору. Статті подано в алфавітному порядку українською мовою, за винятком окремих англомовних та німецькомовних назв документальних збірок, друкованих періодичних видань. Лексика, орфографія, пунктуація цитат із документів, листів та свідчень очевидців Голодомору – збережена за оригіналом.

Шифр зберігання НБУВ : Вс65583
Шифр зберігання ВНБІ :  Т3(4УКР)6я2 Е64

 

9. Истомин М. И. Частные денежные знаки Украины (1917-1925) = (Augmented catalog in Russian with explanation of key points in English) : расшир. кат. / М. И. Истомин. – Харьков : Иванченко И. С. [изд.], 2019. – 583 с. : ил. – Текст рос., частково англ. – Бібліогр.: с. 582-583.

Каталог знайомить з системою грошових знаків необов’язкового обігу, що були випущені в Україні під час та після громадянської війни упродовж 1917–1925 рр. Подано зображення багатьох грошових знаків, особливо рідкісних, з серійними номерами або діапазонами серійних номерів. Пояснюються відмінності між ними. Каталогізація грошових знаків відображає адміністративно-територіальний поділ часів Російської імперії.

Каталог має розділи: «Населенные пункты «украинских» губерний, в которых выпускались частные денежные знаки», «Дополнительная каталогизация», «Неидентифицированные знаки», «Слова/фразы для идентификации знаков», «Список иудаики», «Украденные знаки», «Похожие тексты на знаках Хмельницкой области».

Матеріал у виданні подано за абеткою населених пунктів України. Каталог призначений для широкого кола колекціонерів, як початківців, так і досвідчених.

Шифр зберігання НБУВ : Со36674
Шифр зберігання ВНБІ :  Т221(4УКР)я2 И89

 

10. Книга пам’яті воїнів Дніпропетровщини, загиблих в АТО / [авт.-упоряд.: Войцеховська Т. В., Якушенко В. В. ; редкол.: Боняк В. В. та ін.] ; Дніпропетр. облрада, Дніпропетр. нац. іст. музей ім. Д. І. Яворницького. – Дніпро : Арт-Прес, 2018. – 223 с. : фот.

Книга Пам’яті нагадує всім про страшну ціну, яку платить Україна у стримуванні ворога на Сході України. Вона містить відомості про мешканців Дніпропетровщини, які брали участь у російсько-українській війні на Сході України упродовж 2014–2018 рр.

У виданні представлено 559 життєписів загиблих бійців ЗСУ, добровольчих батальйонів, подано відомості про навчання, роботу, бойовий шлях у зоні антитерористичної операції, місце поховання, нагороди та інформацію про встановлення меморіальних дощок і стел.

Шифр зберігання НБУВ : Cо35962
Шифр зберігання ВНБІ :  Т3(4УКР-ДНІ)д.я2 К53

 

11. Словник термінів і висловів документів Давньої Русі та Росії ХІ–XVIII століть / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; [упоряд.: В. М. Духопельников, С. С. Кушнарьов]. – Харків, 2017. – 64 с. Бібліогр.: с. 64.

Представлений словник містить часто вживані терміни і вислови у давньоруських літописах, документах державного походження, духовних та договірних грамотах, листах. Стародавні тексти подано з урахуванням сучасної текстології. У словнику розкрито значення окремих термінів, які допоможуть читачам зрозуміти функції і зміст документа.

Видання стане в нагоді студентам історичних і філологічних дисциплін, викладачам-історикам та філологам, а також усім, хто цікавиться українською й російською історією.

Шифр зберігання НБУВ : Ва831706
Шифр зберігання ВНБІ :  Т3(4УКР)4я2 C48

 

12. Томазов В. Патони: родинна хроніка / Валерій Томазов, Марія Дмитрієнко ; [за заг. ред. В. А. Смолія] ; [НАН УКраїни, Ін-т історії НАН України]. Київ : Академперіодика, 2018. 312, [35] с. : іл., фот. + 8 вклад. арк. Текст укр., рос. Бібліогр.: с. 4748.

Пропонована книга – це доповнене та виправлене перевидання праці відомих українських істориків Марії Дмитренко та Валерія Томазова «Рід Патонів історико-генеалогічне дослідження. Документи» (2013).

Друге наукове видання підготовлено Інститутом історії НАН України з нагоди святкування 100-річчя Національної Академії наук України. У книзі висвітлено життя і діяльність наукової династії Патонів, відтворено генеалогічну історію славетного роду, яка відіграла визначну роль в науці, історії та культурі України і Росії. До видання включено велику кількість документів як генеалогічного, так і загального біографічного характеру, що охоплює три покоління вчених і дає уявлення про різні родинні зв’язки. Автором використано інформацію з лютеранських і православних метричних книг, послужних списків представників роду з анкетними даними, що містять відомості про їх сімейний та майновий стан, кар’єрне зростання, нагородження тощо.

Матеріал систематизовано за розділами: «До генеалогії роду Патонів», «Патони (Паттони) та Патон-Фантон-де-Веррайон. Поколінний розпис», «Література щодо генеалогії та історії роду Патонів», «Документи». Перлиною цього видання є генеалогічне дерево Патонів, фотоматеріали з фондів Центрального державного кінофотофоноархіву ім. Г. С. Пшеничного та Меморіального музею академіка Є. О. Патона.

Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик, біографічні дані авторів видання.

Шифр зберігання НБУВ : Вс65187
Шифр зберігання ВНБІ :  Т214(4УКР)я2 Т56

 

Економічні науки

 

13. Cухий П. О. Агробізнес і земельні ресурси : слов.-довід. / П. О. Сухий, М. М. Лупол ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича : Рута, 2018. – 280 с. – Бібліогр.: с. 278–280.

Словник охоплює усі теми таких навчальних дисциплін як «Міжнародні аграрні ринкові відносини», «Земельні ресурси і розвиток агробізнесу в Україні», «Основи землевпорядкування та кадастру». Видання містить визначення і тлумачення понад 1000 понять і термінів зі сфери агробізнесу та земельних ресурсів. Розглядаються питання землевпорядного проектування та земельного права, географічних аспектів управління регіональним розвитком, фінансового менеджменту в різних сферах агробізнесу.

Видання сприятиме здобувачам вищої освіти, викладачам, керівникам та власникам підприємств, всім, хто цікавиться проблемою землеустрою та управлінням регіонального розвитку, підприємницькою діяльністю в оволодінні основними засадами та сучасною мовою економіки. Допоміжний апарат складають предметний покажчик та список використаних джерел.

Шифр зберігання НБУВ : Ва833521
Шифр зберігання ВНБІ :  У9(4УКР)32я2 С91

 

Держава і право. Юридичні науки

 

14. Боровик А. В. Тлумачний словник пенітенціарної лексики / А. В. Боровик, О. Г. Колб ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. Степана Дем᾿янчука. Луцьк : ВолиньПоліграф, 2018. 339 с. Текст укр., рос. Бібліогр. в знесках.

Науково-довідкове видання присвячено дослідженню змісту кримінальної субкультури та її впливу на правопорядок у суспільстві й державі. Змістове відображення субкультурної лексики у науковому джерелі дає можливість усім суб’єктам наукової та навчальної діяльності усвідомити її суспільно-небезпечні наслідки для населення в цілому, та для держави зокрема. Це допоможе фахівцям удосконалити запобіжну діяльність з усунення, блокування та нейтралізації причин, як рецидивної, так і злочинної діяльності в Україні.

Шифр зберігання НБУВ : Ва829092
Шифр зберігання ВНБІ : Х88(4УКР)я2 Б83

 

Культура. Наука. Освіта

 

15. Борисенко П. А. Енциклопедія інновацій та наукоємного виробництва : довідник / П. А. Борисенко. – Запоріжжя : Статус, 2018. – 323 с. : іл. – (Наукова книга). – Бібліогр.: с. 223-232.

Представлена енциклопедія – це друге, розширене видання словника-довідника «Сучасне наукоємне виробництво» (2013) – містить детальне тлумачення 180 понять, пов’язаних зі сферою інновацій та наукоємним виробництвом в Україні та світі. В ній подано найбільш важливі й маловідомі факти про авіабудування, космічну промисловість, оборонно-промисловий комплекс, порівнюється досвід експлуатації надзвукових пасажирських літаків першого покоління – Ту-144 і Concorde, характеризуються найбільші авіабудівельні компанії світу та ін. Суттєву увагу приділено екологічному аспекту сучасного наукоємного виробництва.

У додатках наведено довідкові дані про вчених-дослідників науково-технічного розвитку та наукоємного виробництва, основні відкриття та винаходи у сфері промислового виробництва та транспорту, перелік авіаційних вищих навчальних закладів в Україні I-IV рівнів акредитації тощо.

З-поміж рекомендованих джерел – офіційні сайти Верховної Ради України, Державної служби статистики України, АТ «МОТОР СІЧ», а також наукові, навчальні та довідкові видання.

 Шифр зберігання НБУВ : Ва830528
Шифр зберігання ВНБІ : Ч21я2 Б82

 

16. Березівська Л. Д. Реформування загальної середньої освіти в Україні у ХХ столітті крізь призму джерелознавства : наук.-допом. бібліогр. покажч. / авт.-упоряд. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Л. І. Самчук ; Нац. акад. пед. наук України, Від-ня заг. педагогіки та філософії освіти, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. – Київ ; Вінниця : ТОВ «Твори», 2019. – 251 с.

Це довідково-бібліографічне видання про історію реформ і контрреформ загальної середньої освіти в Україні. У ньому відповідно до визначених хронологічних і територіальних меж представлено 1426 бібліографічних записів першоджерел (нормативно-правові документи, монографії, посібники, підручники, статті тощо), на яких грунтується вивчення означеного процесу, а також історіографічні праці, що відображають поступ педагогічної думки за різні часи реформування: в імперську добу (1899–1917), в добу Української революції (1917–1921), у ранній радянський період (1919–1931), за часів авторитарного режиму (1931–1991) та в перше десятиліття незалежної України (1991–2001).

Науково-допоміжний апарат видання складається з іменного покажчика, системи посилань між розділами та списку скорочень. У додатку вміщено перелік основних періодичних і продовжуваних видань, використаних для формування покажчика.

Шифр зберігання НБУВ : Ва835730
Шифр зберігання ВНБІ : Ч33(4УКР)5я1 Б48

 

17. Васянович Г. П. Педагогічний пантеон. Наука і поезія / Григорій Васянович ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : Норма, 2016. – 328 с. : іл.

У науково-поетичному виданні доктора педагогічних наук, професора, відомого українського поета Григорія Васяновича представлено біографічні дані визначних особистостей – просвітителів, філософів, науковців-педагогів, письменників й освітніх діячів від прадавніх часів до сьогодення. Серед них: Жуковський Василь Миколайович, Падалка Олег Семенович, Коцур Віктор Петрович, Гордійчук Оксана Євгенівна, Пантюк Тетяна Ігорівна, Радул Валерій Вікторович та ін. Книга написана в дусі поетичних епіграм з історико-біографічною довідкою та портретами вчених і діячів, що дає змогу вважати її справжньою педагогічною енциклопедією.

Шифр зберігання НБУВ : Ва835063
Шифр зберігання ВНБІ : Ч30(4УКР)я2 В-20

 

18. Професори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918–2018 : біобібліогр. довід. / [редкол.: чл.-кор. НАН України, проф. М. В. Поляков (голова редкол.) та ін.] ; упоряд.: проф. С. І. Світленко та ін.] ; наук. ред. проф. С. І. Світленко ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. 3-тє вид., перероб. і допов. Дніпро : Ліра, 2018. 398 с. : фот.

Пропонований бібліографічний довідник – це третє видання (попередні – за 2003 і 2008 рр.), що містить 480 персоналій кількох поколінь професорів за останні 100 років історії одного з найвідоміших закладів вищої освіти України. У виданні вміщено біографічні нариси 38-ми нових і призабутих професорів різних поколінь. Статті віддзеркалюють основні віхи життя та науково-педагогічної діяльності учених-освітян. Матеріал у довіднику супроводжується переліком основних праць професорів, джерелами та літературою про них.

Шифр зберігання НБУВ : Со36343
Шифр зберігання ВНБІ : Ч48(4УКР)д.я2 П84

 

19. Ректори Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918–2018 : кн. нарисів / [В. С. Савчук ; редкол.: М. В. Поляков та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. Дніпро : Ліра, 2018. 211 с. : іл., фот. Бібліогр. в знесках.

У науковому виданні вперше, на основі опублікованих і неопублікованих архівних джерел простежено життєвий і творчий шлях усіх ректорів ДНУ ім. Олеся Гончара. Книга містить низку нових імен в історії ректорського корпусу класичного університету міста на Дніпрі та значно розширює джерельну базу його вивчення.

Шифр зберігання НБУВ : Со36640
Шифр зберігання ВНБІ : Ч48(4УКР)д.я2 С13

 

20. Список репресованої літератури  : [заборон. вид. 1920–30-х років] : док. і матеріали / упоряд. Сергій Білокінь ; [ред. Юрій Буряк] ; Укр. культур. фонд. – Київ : Укр. пропілеї, 2018. – 517, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 496517.

Презентоване видання – це літературно-культурологічний проект відомого українського філолога, історика, джерелознавця Сергія Білокіня та видавництва «Українські пропілеї».

Збірник має два розділи. Перший – «Заборонені видання 1920–1930-х років» – це 47 списків бібліографічних описів книг та підручників так званих ворогів народу. Другий розділ «Коментарі та додатки» містить коментарі різних діячів та список використаної літератури з опублікованими джерельними матеріалами; авторефератами та дисертаціями.

Серед представленого переліку заборонених в Україні цензурою комуністичного режиму видань: роботи В. П. Затонського з педагогіки, аванґардну поезію Михайля Семенка, праці М. Зерова, які й сьогодні викликають захоплення у провідних науковців. Це унікальне видання відкриває не лише бібліографію українських митців, але й абсурдність дій радянської влади.

Шифр зберігання НБУВ : Вс65152
Шифр зберігання ВНБІ : Ч611я1 С72

 

Філологічні науки. Мовознавство. Літературознавство

 

21. Коваленко Н. Фразеологічний словник подільських і суміжних говірок / Наталія Коваленко ; [відп. ред. П. Ю. Гриценко] ; Кам᾿янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. Кам᾿янець-Подільський : Рута, 2019. – 410 с.

Пропоноване видання фіксує все розмаїття фразеологічного складу подільських та суміжних з ними говірок сусідніх регіонів з усіма варіантами (фонетичними, морфологічними, лексичними) та синонімічними рядами.

У словнику подано близько 7500 фразем, зафіксованих упродовж 1995–2018 років у 516 населених пунктах Поділля: східні райони Тернопільщини, південні райони Хмельницької області та Вінниччини, і суміжних – західні райони Тернопільської області, північні райони Хмельницької області. Використано також давні джерела (середина ХІХ – поч. ХХ ст.).

Видання містить додатки з поясненням умовних позначень слів, а також списки скорочень: назв населених пунктів; історичних джерел, ремарок та короткий словник діалектних і малорозумілих слів.

Шифр зберігання НБУВ : Ва834169
Шифр зберігання ВНБІ : Ш141.4-33я2 К56

 

22. Мультилінгвальний словник мовознавчих термінів / [уклад.: О. В. Гурко та ін.] ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 252 с. – Бібліогр.: с. 223–224.

У словнику подано тлумачення основних термінів традиційних і новітніх лінгвістичних галузей в українській, англійській, французькій та німецькій мові. Систематизовано й узагальнено підходи до трактування основних мовознавчих понять і категорій крізь призму мультикультуралізму, глобалізації та міжнаціонального наукового діалогу.

Допоміжний апарат містить алфавітні покажчики англомовних, німецькомовних та франкомовних термінів, список використаної літератури. Словник стане в нагоді фахівцям-філологам, перекладачам, викладачам з класичних мов та читачам текстів з гуманітарної тематики.

Шифр зберігання НБУВ : Ва829675
Шифр зберігання ВНБІ : Ш1я2 М90

 

23. Просветов С. Англо-русский словарь для авиации : содержит более 13 000 слов и выражений / С. И. Просветов. – Кривой Рог : СТПРЕС, 2018. – 1024 с. : ил.

Цей словник професійної лексики, стандартної і нестандартної фразеології призначений для льотного персоналу літаків, гелікоптерів і диспетчерів цивільної авіації, які ведуть радіообмін «Земля – Повітря» англійською мовою. Він може буди використаний на різних етапах польоту та під час аварійних ситуацій.

Додатки містять: скорочення, які використовуються в радіотелефонному зв’язку, метеорологічній інформації і авіаційних документах; схематичні зазначення назв основних частин повітряної техніки (гелікоптера, літака), таблиці відмінювання дієслів тощо.

Шифр зберігання НБУВ : Ва829260
Шифр зберігання ВНБІ : Ш143.21я2 П82

 

24. Словник китайських літературознавчих термінів / уклад.: Ісаєва Н. С., Шекера Я. В. – Київ : Логос, 2019. – 202, [1] с. – Бібліогр.: с. 167–168.

Пропонований словник – це квінтесенція китайської мудрості, втіленої у красному письменстві. У ньому представлено китайську літературознавчу термінологію від найдавніших часів до сьогодення та пов’язану з нею парадигму історико-соціальних й культурологічних понять. Подано найважливіші терміни та найголовніші відомості про них.

Довідковий апарат складають іменний покажчик та перелік історичних епох та династій.

Шифр зберігання НБУВ : Ва833710
Шифр зберігання ВНБІ : Ш4(5КИТ)я2 С48

 

25. Українська фольклористична енциклопедія : у 2 т. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ : Сталь, 2018.

Т. 1 : АЛ / упоряд., наук. ред., керівник проекту д-р філол. наук, проф. М. К. Дмитренко, редкол.: М. К. Дмитренко (голова) [та ін.]. 2018. 739 с. : іл. Парал. тит. арк. англ. Бібліогр. в кінці ст.

Вперше в Україні підготовлено ґрунтовне видання у двох томах, яке найповніше розкриває феномен традиційної нематеріальної культури українців від давнини до нинішнього часу: зв’язки фольклору з мовою, міфом, ритуалом, магією, релігією, історією, етнографією, літературою, різними видами народного і професійного мистецтва. У книзі висвітлено походження та жанрове розмаїття фольклору, його національну специфіку, поетику, простежено зародження та розвиток української фольклористики як науки, охарактеризовано явища з теорії фольклору, історії фольклористики, сучасного стану досліджень, архівного збереження, публікацій фольклору. Вміщено інформацію про ряд зарубіжних збирачів і дослідників фольклору, що зробили внесок в українську фольклористику.

Великий масив ілюстрацій (світлин-портретів, колективних фото, титульних аркушів раритетних видань, обкладинок монографій, збірок, журналів та газет, автографів з архівів тощо) доповнюють та унаочнюють викладені відомості.

Книга стане в нагоді для науковців, культурологів, викладачів, журналістів та усім, хто цікавиться традиційною культурою.

Шифр зберігання НБУВ : В357605/1
Шифр зберігання ВНБІ : Ш3(4УКР)я2 У45

 

Підготувала мол. наук. співробітник НБУВ
Світлана Блиндарук

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45