Нові надходження до відділу НБІ

Бібліографічні покажчики

 

1. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія = Library science. Record studies. Imformology : наук.-допом. бібліогр. покажч. журн. / уклад.: С. Х. Литвин, В. В. Добровольська, О. М. Збанацька, О. Г. Кириленко ; наук. ред. С. Х. Литвин ; Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого. – Київ, 2019. – 83 с. – До 15-річчя журн. (2004–2018).

У покажчику подано інформацію про статті, що публікувалися на сторінках наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» упродовж 2004–2018 рр. До видання включено 837 бібліографічних описів статей та повідомлень, що стосуються проблем теорії та практики бібліотекознавства, документознавства, інформології та суміжних галузей.

Науково-допоміжний апарат включає іменний покажчик авторів та персоналій; алфавітний покажчик організацій, установ, періодичних видань.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834675

 

2. Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» (для студентів юрид. ф-ту та Навч.-наук. ін-ту заоч. навчання та підвищ. кваліфікації) / уклад.: Л. Р. Наливайко, О. І. Наливайко, А. О. Рибалкін [та ін.] ; за заг. ред. Л. Р. Наливайко ; М-во внутр. справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. загальноправ. дисциплін. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Дніпро, 2018. – 291 с.

Матеріал у покажчику розташовано за темами, а в межах теми – прізвища авторів та назви публікацій – за алфавітом. Переліки рекомендованої літератури включають такі описи видань: нормативно-правові акти з урахуванням останніх законодавчих змін, монографії, статті наукових фахових видань, збірники матеріалів наукових та науково-практичних конференцій, семінарів та круглих столів, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, словники, енциклопедії, дисертації та автореферати дисертацій.

Видання має перелік основної літератури до курсу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831260

 

3. Бібліографічний покажчик для написання курсових та наукових робіт з навчальної дисципліни «Конституційне право» (для студентів юрид. ф-ту та Навч.-наук. ін-ту заоч. навчання та підвищення кваліфікації) / Л. Р. Наливайко ; М-во внутр. справ України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ, Каф. загальноправ. дисциплін. – 4-те вид., перероб. і допов. – Дніпро, 2018. – 294 с.

Покажчик підготовлено на основі матеріалів з конституційного права та інших суспільних наук, виданих з 1949 по 2018 роки. Бібліографічний покажчик включає понад 5 000 бібліографічних джерел.

В кінці видання – перелік основної літератури до курсу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831268

 

4. Бучач. Цікаві сторінки минувшини : рек. бібліогр. покажч. / Тернопіл. обл. від-ня Всеукр. громад. орг. «Укр. бібл. асоц.», Бучац. ЦБС ; уклад.: Л. Луців, Н. Лестюк ; вступ. ст. М. Козак. – Тернопіль : Навч. книга : Богдан, 2017. – 79 с. : іл.

Покажчик містить описи матеріалів, які розповідають про історію краю, архітектурно-мистецькі та сакральні пам’ятки, видатних особистостей краю Бучаччини.

Науково-допоміжний апарат містить іменний та географічний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ: Ва820875

 

5. Вінницька ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва: нові грані розвитку (2007–2016) : бібліогр. покажч. / Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін., Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. М. Авраменко, О. Ю. Антонюк, Г. А. Біловус ; ред. С. В. Лавренюк. – Вінниця, 2017. – 287 с. – До 110-ї річниці з часу заснування.

У виданні представлено підсумок діяльності закладу за останнє десятиліття. Основні розділи покажчика: видання Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва за 2007–2016 рр.; наукові праці, статті фахівців бібліотеки; публікації, інтернет-джерела, відеозаписи про Вінницьку ОУНБ ім. К.А.Тімірязєва.

Видання супроводжує іменний покажчик авторів, укладачів, редакторів, осіб, згаданих у публікаціях.

Шифр зберігання НБУВ: Ва828250

 

6. Наша культура (Вінніпег, 1951–1953) : сист. покажч. змісту / Наталія Прокопенко ; відп. ред. Л. В. Сніцарчук ; НАН України, Львів. нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника. – Львів, 2017. – 130, [2] с.

Бібліографічний покажчик розкриває зміст журналу «Наша культура» за весь період його виходу (листопад 1951 – жовтень 1953). Увесь масив публікацій систематизовано за розділами: Наукові статті; Художня література; Персоналії; Рецензії й огляди; Хроніка культурного життя.

У бібліографічному описі збережено особливості лексики і правопису оригіналу. Псевдоніми розкрито у квадратних дужках за допомогою довідників та енциклопедій, електронних джерел. Описи публікацій, за винятком художніх творів, доповнені анотаціями. Анотації не подаються у випадку, коли назва статті розкриває її зміст.

Науково-допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831650

 

7. Субєктивний елемент злочину : бібліографія / Р. В. Вереша ; Акад. адвокатури України. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 109 с.

Покажчик містить відомості про джерела, в яких розглядається питання суб’єктивної сторони злочину як самостійного правового явища. Видання включає публікації текстів кримінальних кодексів та інших нормативно-правових актів, словники та енциклопедії, коментарі до Кримінального кодексу України та кримінальних кодексів іноземних держав, дисертації, автореферати дисертацій, підручники та іншу навчально-методичну літературу. Основна увага приділяється роботам вітчизняних вчених-криміналістів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва826341

 

Наука

 

8. Творці української науки / кер. проекту А. Руденко ; редкол.: О. І. Амоша, Ю. В. Великий, М. З. Мальський, В. В. Руденко. – Київ : АНАВіТ, 2018. – 174 с. – (Економічні науки ; т. 1).

Видання представляє сучасні тенденції та історію розвитку економічних наук, знайомить з науковими школами, які сформовані в Україні та їх представниками, а також з їхніми науковими здобутками.

Пропоноване видання включає такі розділи: Бухгалтерський облік та оподаткування; Макро- та мікроекономіка; Менеджмент; Регуляторна політика та підприємництво; Фінанси та банківська справа.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822696

 

Історичні науки

 

9. Афонский словарь : [карман. энцикл. слов.-справ.] / А. Г. Холодюк. – М. : Святая Гора, 2017. – 183 с. : іл.

Довідкове видання адресоване прочанам Святої Гори Афон та тим, хто бажає познайомитись з географічними назвами півострова, його монастирями, скитами, печерами, а також спеціальними термінами та поняттями, які пов’язані зі Святою Горою Афон.

Видання містить перелік релігійних свят та короткий російсько-грецький розмовник.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831204

 

10. Руська Унійна (Греко-Католицька) церква кінця XVI – початку XIX ст. у постатях : словник / В. О. Балух, В. П. Коцур ; М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута, 2018. – 279 с. : іл.

У словнику розкрито історію становлення природи Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви через аналіз життєписів видатних діячів цієї Церкви, починаючи від зародження унійного руху як відповіді на Реформацію і активізацію московського православ’я на Україні наприкінці ХVI століття. Поберестейська історія українського греко-католицизму засвідчила відсутність у ньому самоізоляції і наявність збереження історичних тенденцій та прагнень, з метою збереження київських традицій в українському християнстві шляхом об’єднання українського греко-католицизму з українським православ’ям через утворення в ХVII ст. єдиного Київського патріархату в єдності з Римом. Саме тому варто аналізувати, по-новому інтерпретувати історію Руської Унійної (Греко-Католицької) церкви кінця XVI – початку ХІХ століть у персоналіях. У виданні подано інформацію про творчий та життєвий шлях 100 творців, захисників і прихильників Руської Унійної церкви.

Видання збагачене пристатейною бібліографією, містить світлини та ілюстративний матеріал.

Шифр зберігання НБУВ: Ва827106

 

Економічні науки

 

11. Публічне управління = Public administration. Dictionary of terms : термінол. слов. / за заг. ред. В. С. Кубійди, М. М. Білинської, О. М. Петроє ; уклад.: В. С. Кубійда, М. М. Білинська, О. М. Петроє [та ін.] ; наук. ред.: В. С. Кубійда (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2018. – 223 с.

Пропонований словник є фундаментальним вітчизняним виданням, що надає наукову інформацію щодо термінологічної системи публічного управління. Видання охоплює більшість термінів, що відображають різні аспекти теорії і практики публічного управління.

Науково-допоміжний апарат містить алфавітний покажчик статей.

Шифр зберігання НБУВ: Вс65598

 

12. Словник економіста та підприємця / А. М. Туренко, І. А. Дмитрієв, О. С. Іванілов, І. Ю. Шевченко ; М-во освіти і науки України ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2018. – 339 с. – Бібліогр.: с. 283–300. – Присвяч. 25-річчю каф. економіки і підприємництва Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-ту.

Словник містить систематизацію трактувань базових термінів фінансової та інвестиційної діяльності в умовах соціально-економічної турбулентності національної економіки та інтенсифікації міжнародних інтеграційних процесів.

Науково-допоміжний апарат включає список літератури та предметний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва830066

 

Юридичні науки

 

13. Тлумачний словник юридичних термінів сучасної англійської мови / М. А. Кізіль ; М-во внутр. справ ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпро, 2018. – 119 с. – Текст укр., англ.

Англомовна юридична термінологія використовується як у фаховій літературі, так і в енциклопедичних та спеціальних словниках, друкованих ЗМІ. Дане видання містить п’ятсот англомовних юридичних термінів, поданих із дефініціями та контекстами реального застосування.

Тлумачний словник включає список лексикографічних джерел та список ілюстративного матеріалу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва834486

 

14. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комент. / О. В. Гетманцев, В. В. Гордєєв, С. І. Запара [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Ясинка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 523 с.

У даному науково-практичному коментарі, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм адміністративного процесуального права з роз’ясненням і коментуванням всіх його положень.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64935

 

15. Право інтелектуальної власності : термінол. слов. / [упоряд.]: Ю. Ф. Іванов, О. В. Куриліна, М. В. Іванова. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Маслаков Р. О. [вид.], 2019.– 457 с. – Бібліогр.: с. 443–457.

Термінологічний словник репрезентує наукове опрацювання понад 1 500 визначень. Головним напрямом науково-довідкового видання є висвітлення термінології в галузі права інтелектуальної власності. Метою видання є розширення розробки повноцінного законодавства у сфері інтелектуальної власності, підвищення рівня правового виховання, розповсюдження правової культури та правової свідомості українського суспільства.

Видання включає перелік нормативно-правових актів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва831370

 

16. Цивільний процесуальний кодекс України : наук.-практ. комент. / Й. Г. Богдан, М. В. Вербицька, О. В. Гетманцев [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Ясинка. – Київ : Правова єдність : Алерта, 2018. – 602 с.

У даному науково-практичному коментарі, з урахуванням останніх його змін, проведено науково-системний аналіз норм цивільного процесуального права з роз’ясненням і коментуванням усіх його положень.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64934

 

17. Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції / редкол.: І. Б. Черкаський, І. М. Гаєвський, В. П. Зубрій [та ін.] ; уклад.: А. Г. Чубенко, М. В. Лошицький, Д. М. Павлов [та ін.] ; ОБСЄ, Координатор проектів в Україні. – Київ : Ваіте, 2018. – 825 с. – Бібліогр.: с. 799–823. – Дод. тит. арк. англ.

Словник включає термінологію, що міститься у відповідних міжнародних юридичних документах, національному законодавстві, інформаційній та науковій літературі. Крім тлумачення лексичного значення термінів, видання містить додаткову інформацію: дані назви термінів англійською мовою та представлено їх англомовну транскрипцію.

Науково-допоміжний апарат містить: алфавітний покажчик термінів; перелік використаних джерел; міжнародні документи; законодавство України; наукова та інформаційна література; корисні посилання.

Шифр зберігання НБУВ: Вс65817

 

Архівна справа

 

18. Державний архів Житомирської області : путівник. Т. 1 / Держ. архів. служба України, Держ. архів Житомир. обл. ; редкол.: С. М. Синицький, Л. В. Мироненко, О. Г. Бовсунівська [та ін.]. – Житомир : Волинь, 2014 . – 119 с. – (Архівні зібрання України. Путівники).

Державний архів Житомирської області – один з найбільших серед обласних архівів України як за обсягом документальних масивів, так і за їх «географією». У фондах архіву зберігаються документи з історії не лише Житомирської, а й Рівненської, Волинської, Хмельницької, Тернопільської, Київської, Вінницької областей, які входять до історичних регіонів Волині, Поділля та Київщини.

Путівник містить дев’ять розділів, побудованих за історично-хронологічним принципом: фонди місцевих органів державного управління і адміністративно-військових установ; фонди закладів та організацій міських, станових і земських самоуправлінь; фонди установ суду, прокуратури та охранки; фонди державних установ майна, землеробства та землевпорядкування; фонди фінансово-податкових закладів та банків; фонди установ освіти і навчальних закладів; фонди суспільних установ і організацій; фонди релігійних установ; особові фонди.

Шифр зберігання НБУВ: В356007/1

 

Філологічні науки

 

19. Арабсько-український словник : всеохоплюючий розгорнутий алфавіт. слов. : близько 120 000 слів та виразів / [упоряд.]: Алі Субх, Юрій Кочержинський ; за заг. ред. М. А. Субха, О. Г. Хоміцької. – Київ : Талком, 2019. – 787 с. – Текст укр., араб. – Бібліогр.: с. 11.

Арабсько-український словник, що виданий в Україні вперше, містить понад 120 тис. слів та виразів сучасної арабської мови. Видання доповнене актуальними та частотними суспільно-політичними, економічними, технічними та військовими термінами. Переклади арабських слів вивірялися за арабомовними джерелами.

Словник містить список використаної літератури, перелік умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Вс65688

 

20. Словник українських прізвищ історико-етимологічний : з поясненнями давніх значень і ориґінал. словоформ, висвітленням титулів аристократії і шляхти, досягнень видат. діячів і звань достойників, посад відомих представників : [у 2 ч.] / упоряд. В. Ф. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2018.

Ч. 1. – 710 с.
Ч. 2. – 727 с. – Бібліогр.: с. 722–726.

Для загального висвітлення історії народу особливе значення має історія прізвищ, яка нерозривно пов’язана з історією держави. Цінність видання полягає в великому обсязі пізнавальної інформації. Автор надає важливі свідчення про носіїв прізвищ, часто відомих історичних осіб, їхні титули, звання, досягнення. Пропонована праця поєднує в собі історичну та мовну складову, що робить її цікавою для читачів.

Словник містить понад 154 200 прізвищ.

Шифр зберігання НБУВ: В357743/1,2

 

21. Українсько-гінді словник : близько 12 500 слів / упоряд.: Ю. Ботвінкін, А. Пономаренко, О. Гриців, Д. Беверакі ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2019. – 481 с. – Текст укр., гінді. – Парал. назва на обкл., зворот. тит. арк. гінді. – Бібліогр.: с. 5–9.

При підготовці словника було використано понад 12 000 найуживаніших слів. Текстовий масив включає актуальні суспільно-політичні, економічні, технічні та військові терміни, а також слова-реалії мови гінді. Українсько-гінді словник видається в Україні вперше. Видання містить список використаних джерел та умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ао275217

 

22. Словник українських говірок Бузько-Інгульського Межиріччя : близько 20 000 діалектизмів / уклад.: Л. С. Спанатій, А. П. Супрун, М. Ф. Тимченко ; наук. ред. П. Ю. Гриценко ; за заг. ред. Л. С. Спанатій ; НАН України, Ін-т укр. мови, Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. – Миколаїв : Іліон, 2018. – 875 с.

Довідкове видання містить близько 20 000 діалектизмів. Збирання і записування лексичного матеріалу до Словника проводилося понад 40 років. Вихідну форму слова в заголовку передано засобами звичайної орфографії, а в квадратних дужках – фонетичну його транскрипцію. Формування українських степових говірок Бузько-Інгульського межиріччя бере початок із XVIII століття. Їх основу становлять середньонаддніпрянські говірки. У різний час українські степові говірки зазнали певного впливу білоруських, російських, болгарських, частково – німецьких, польських, чеських, грецьких, сербських та інших говірок.

Видання включає такі розділи: Передмова; Структура словникової статті; Графіка; Умовні скорочення; Список населених пунктів у порядку їх нумерації, у яких записаний лексичний матеріал; Карта Миколаївської області.

Шифр зберігання НБУВ: Со36304

 

Енциклопедичні видання

 

23. Традиції та сучасні концепти енциклопедичної справи в Україні : [колектив. монографія] / А. М. Киридон, С. Д. Абрамович, А. В. Арістова [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Киридон ; Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во». – Київ : Енциклопед. вид-во, 2018. – 278, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр. в кінці розд.

Створення енциклопедій є складною й скрупульозною справою, що потребує колективної діяльності науковців та установ. Пропоноване видання порушує низку питань з проблем енциклопедистики: витоки й традиції енциклопедистики в Україні; теоретичні та практичні аспекти видавничої культури енциклопедії; розвиток галузевих знань та концептуалізація енциклопедичного контенту; інформаційні та маркетингові технології в створенні сучасних енциклопедій. Величезна увага приділяється принципам підготовки сучасних енциклопедій, питанням оформлення, критеріям відбору гасел широкого спектру напрямів досліджень, змістовного наповнення, створення електронних енциклопедій, унікального проекту «Великої української енциклопедії», що розробляється в друкованій та електронній версіях. Видання сприятиме виробленню навичок створення енциклопедичних видань, опануванню інструментарію, формуванню культури енциклопедистики, допомагатиме вирішувати теоретико-методологічні проблеми.

Шифр зберігання НБУВ: Ва832698

 

24. Енциклопедичний словник Холмщини / уклад.: А. Салюк, А. Арцишевська. – Львів : Сполом, 2017. – 599 с. : іл. – Бібліогр.: с. 576–583.

Енциклопедичне видання містить близько 665 різних за обсягом статей. У словнику викладено інформацію з життя української спільноти Холмщини у різні історичні періоди (від ІХ до середини ХХ століть).

Серед матеріалів словника вагому частку складають статті біографічного характеру про видатних осіб місцевого походження та емігрантів, які зробили вагомий внесок у збереження українського етносу на Холмщині та українське державотворення. Статті розташовано в алфавітному порядку. До більшості статей додано фотографії.

Науково-допоміжний апарат містить розділи «Джерела та література» та «Алфавітний покажчик».

Шифр зберігання НБУВ: Вс65543

 

Укладачі: Л. П. Мацкевич, П. М. Штих

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45