Нові надходження довідково-бібліографічних видань до відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

Персоналії

1. Василь Ґренджа-Донський: до 120-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., КЗ «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка» Закарп. обл. ради ; уклад. М. Б. Бадида ; вступ. ст. В. В. Барчан ; відп. за вип. О. А. Канюка. – Ужгород : РІК–У, 2017. – 138 с. : фот., іл. – (Серія «Корифеї Закарпаття: бібліографія»).

Довідково-бібліографічне видання пропонує найповнішу нині джерельну базу, яка складає 686 друкованих праць (1923–2017 рр.) і стосується творчості та життєвого шляху поета, журналіста, громадського діяча, зачинателя української літератури на Закарпатті – Василя Ґренджі-Донського. Бібліографічні джерела систематизовано за розділами: Окремі видання творів В. Ґренджі-Донського; Літературні та публіцистичні твори, надруковані в періодичних виданнях і збірниках; Література про життя і творчість; Бібліографічні та довідкові матеріали; Зірка Ґренджа-Донська (1921–2017) – донька В. Ґренджі-Донського, дослідник і упорядник його творів. Допоміжний апарат складає іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ : Ва821211

Шифр зберігання ВНБІ : д Г80

 

Технологія металів. Машинобудування. Приладобудування.

 

2. Івщенко Л. Й. Термінологічний словник-довідник з трибології, надійності та нанотехнологій / М-во освіти та науки України, Запоріз. нац. техн. ун-т ; Л. Й. Івщенко, В. Ю Черкун, В. І. Кубіч, В. В. Черкун ; за заг. ред. Л. Й. Івщенка. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 116 с.

У словнику подано визначення термінів та короткі відомості, які відносяться до тертя, зношування, мащення, будови поверхневих шарів і методів їх дослідження. Окремими розділами подано основні відомості про надійність технологічних систем, показники надійності, а також викладено класифікацію наноматеріалів, технологій їх отримання, методів дослідження та області їх застосування на сучасному етапі розвитку. Видання завершується переліком посилань.

Шифр зберігання НБУВ : Ва816160

Шифр зберігання ВНБІ : К4 я2 Т35

 

Медицина. Медичні науки.

 

3. Незабутні лікарі Києва (до ювілейних дат професорів Університету Святого Володимира Ю. Мацона, Ф. Мерінга, Є. Афанасьєва, К. Трітшеля) : біобібліогр. нарис / уклад.: Н. І. Мамедова, Л. Є.  Корнілова ; Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ, 2018. – 100 с. – (Товариство київських лікарів в особах).

Біобібліографічний нарис продовжує серію покажчиків «Товариство київських лікарів в особах». До видання увійшли матеріали про життя та діяльність, бібліографічні описи друкованих праць професорів Університету Св. Володимира, членів Товариства київських лікарів, які вчили, лікували, творили історію свого міста.

Матеріал згруповано за п’ятьма блоками: у першому представлені життєвий шлях, лікарську та викладацьку діяльність Ю.-Ф. І. Мацона; в другому – Ф. Ф. Мерінга; в третьому – Є. І. Афанасьєва; в четвертому – К. Г. Трітшеля. Останній блок містить матеріали увічнення їхньої пам’яті, зокрема скановані копії статей газет, в яких були опубліковано матеріали про смерть та поховання. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць (дисертації на ступінь доктора медицини, основні наукові праці тощо). Окремо подано описи літератури про життя та діяльність, значущі та цікаві факти з біографії з посиланнями на літературу.

Шифр зберігання НБУВ : Ва824460

Шифр зберігання ВНБІ : Р(4УКР–2К)д я1 Н44

 

4. Медико-психологічна реабілітація та соціальна адаптація учасників бойових дій: проблеми та перспективи : бібліогр. покажч. до наук.-практ. конф. / Нац. наук. мед. б-ка України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Асоц. з мед. та психолог. реабілітації ; уклад.: Л. Є. Корнілова, Є. О. Корнілова ; наук. консультант М. М. Матяш. – Київ, 2018. – 32 с.

У покажчику зібрано літературу, що висвітлює: проблеми посттравматичних стресових розладів (ПТСР); шляхи психологічної реабілітації та соціальної адаптації військовослужбовців; методи діагностики ПТСР; розкриває методологічні основи психотерапії, психопрофілактики та психокорекції психічних розладів унаслідок надзвичайних ситуацій. Висвітлено питання медико-соціального обґрунтування системи надання допомоги населенню України з питань відновлювального лікування та психосоціальної реабілітації наслідків психотравмувальних подій.

До брошури увійшли бібліографічні описи друкованих праць, зокрема монографій, навчальних посібників, статей зі збірників наукових праць і періодичних видань. Матеріал частково анотований, у низці статей наведено посилання на повнотекстові джерела.

Шифр зберігання НБУВ : Р134051

Шифр зберігання ВНБІ : Р64 я1 М42

 

Історія. Історичні науки.

 

5. Воловник О. П. Почётные граждане Харьковской области = Почесні громадяни Харківської області / О.  П.  Воловник, П. В. Воловник. – Харьков : «Издат. Дом ЖЗЛ», ПРАТ «Харк. книж. ф-ка «Глобус», 2018. – 464 с. – (Современная ЖЗЛ Харьковщины).

Том 18 серії «Сучасне ЖВЛ Харківщини» присвячений життю і діяльності Почесних громадян Харківської області. Видання містить біографічні нариси про чотирьох видатних людей Слобожанщини – представників освіти, сільського господарства, державної служби та промисловості, науки. Це – Пономарьова Галина Федорівна, Глянь Іван Данилович, Колесников Олександр Олександрович, Литвиненко Леонід Миколайович.

Книга не тільки знайомить з біографіями, світоглядом видатних сучасників, але відображає сторінки історії нашої держави, рідного краю.

Шифр зберігання НБУВ : Ва823241

Шифр зберігання ВНБІ : Т3(УКР–ХАР)д я2 П65

 

6. Невиплакані сльози України (запорожці, які загинули в АТО) : бібліогр. покажч. / Комун. заклад «Запоріз. обл. універс. наук. б-ка»; Запоріз. обл. рада ; передм. М. Михайлов ; уклад.: Н. В. Романів, І. В. Макєєва, Т. М. Палівода ; відп. за вип. О. В. Волкова ; ред. Т. Г. Пішванова. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – 368 с.

Видання містить матеріали про запорожців, які загинули на Донбасі під час антитерористичної операції в 2014–2017 рр. До коротких біографічних довідок додаються бібліографічні списки літератури, статті з періодики. У додатках подано рекомендовану літературу, що висвітлює події на Сході України, представлено вірші запорізьких поетів, присвячені воїнам антитерористичної операції. Також надано адреси сайтів, на яких можна отримати інформацію про загиблих земляків. Допоміжний апарат складає географічний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ : Ва823358

Шифр зберігання ВНБІ : Т3(4УКР–ЗАП)6 я1

 

7. Репресії на Черкащині : рек. список літ. / Департамент культури та взаємозв’язків з громадськістю Черкас. обл. держ. адмін., Комун. закл. «Обл. універс. наук. б-ка ім. Т. Шевченка» Черкас. обл. ради ; уклад. Л. Т. Демченко ; ред.: В. К. Величко, Л. Я. Радиш. – Черкаси : ОУНБ, 2018. – 12 с.

Видання приурочено до 80-х роковин великого терору. Рекомендаційний список літератури складений з метою ознайомлення з трагічною сторінкою в історії краю. Він складається з двох розділів: «Книги» та «Матеріали зі збірників і періодичних видань». Опис літератури, яка виходила друком у 1997–2017 роках, розміщено від загального до конкретного. Бібліографічні описи супроводжуються анотаціями.

Шифр зберігання НБУВ : Р134046

Шифр зберігання ВНБІ : Т3(4УКР–ЧЕК)61 я1 Р41

 

Держава і право. Юридичні науки.

 

8. Історія держави і права зарубіжних країн : довідник / уклад. та ред. Ю. В. Цвєткової. – Київ : ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2018. – 98 с.

Видання містить основний словниковий запас термінів, понять, виразів і визначень з курсу «Історія держави і права зарубіжних країн», одним із завдань якого є формування у студентів категорійного апарату. Матеріал згруповано за основними періодами розвитку права і держав світу: Стародавньому, Середньовічному (феодальному), Новому (буржуазному) та Новітньому.

Шифр зберігання НБУВ : Ва824227

Шифр зберігання ВНБІ : Х2(4/8) я2 І-90

 

9. Крегул Ю. І. Правознавство: термінологічний словник : навч. посіб. / Київ. нац. торг.-екон. ун-т ; Ю. І. Крегул, Л. М. Шестопалова ; за ред. Ю. І. Крегула. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 268 с.

Видання містить актуалізовані словникові статті до основних термінів і понять, якими послуговується правознавство як галузь знання та навчальна дисципліна, а також корисну суміжну істотко-правову інформацію. Словник також знайомить з латинськими крилатими висловами, присвяченими темі права та, зокрема судочинства. Окремим розділом представлено персоналії найбільш відомих українських і світових діячів, правників, чий внесок в історичний розвиток юридичної думки, держави та права не можна переоцінити.

Шифр зберігання НБУВ : Ва825277

Шифр зберігання ВНБІ : Х я2 К79

 

Культура. Наука. Освіта.

 

10. Сучасні журнали України: типи, властивості, контент : довід.-енцикл. вид. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд.: Н. М. Сидоренко, О. Ю. Сухомлин ; за заг. ред. Н. М. Сидоренко ; наук. ред. В. В. Різун. – Київ : ВПЦ «Київ. ун-т», 2015. – 367 с.

Анотований покажчик журнальних видань України початку ХХІ ст. орієнтує читачів у розмаїтті видань в Україні, зосереджує увагу на типологічних особливостях сучасних видань, а також наочно демонструє строкатість видавничих і журналістських підходів до створення періодичних видань.

Фактологічні дані упорядковано та запропоновано у формі предметного покажчика, що значно полегшує роботу із довідковим виданням. Досліджувані видання впорядковано за типологічними групами, де за основу типології взято узагальнене і найпоширене розуміння типів журнальних видань не тільки у науковій літературі, але й серед пересічних читачів. Завершують видання відомості про авторів.

Допоміжний апарат містить алфавітний покажчик журналів.

Шифр зберігання НБУВ : Ва823470

Шифр зберігання ВНБІ : Ч612(4УКР) я2 С91

 

Філологічні науки. Художня література.

 

11. Письменники Луганщини: лауреати Державної премії імені Тараса Шевченка : біобібліогр. покажч. / Луган. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Горького, Упр. культури, нац. та релігій Луган. обл. держ. адмін. ; уклад.: І. В. Ільмінська, О. С. Кузнецова ; ред.: Н. Я. Діда, В. Б. Ємельянова, С. А. Моісеєва. – Старобільськ, 2017. – 22 с.

У покажчику зібрані матеріали, які присвячені діячам культури Луганщини – лауреатам Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка. При складанні видання було використано бази даних і каталоги Луганської обласної бібліотеки імені А. М. Горького.

Персоналії містять інформацію про життя і творчість лауреатів – митців Луганщини, бібліографії їхніх творів, за які вони були удостоєні найвищої відзнаки, а також публікації про них.

Шифр зберігання НБУВ : Р133841

Шифр зберігання ВНБІ : Ш5(4УКР)д я1 П35

 

 

12. Публікації співробітників Інституту української мови НАН України (1991–2015) : бібліогр. покажч. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; упоряд.: Н. С. Вербич, С. О. Вербич, Н. Г. Гордієнко [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2017. – 562 с.

Перше видання під назвою «Видання Інституту української мови НАН України (1991–2007)» вийшло друком 2008 року. Друге видання доповнене бібліографічним описом наукового доробку співробітників Інституту за 2008–2015 роки. У покажчику подано інформацію про колективні та індивідуальні праці співробітників Інституту української мови НАН України від часу створення Інституту у 1991 році до 2015 року, зокрема монографії, словники, лінгвістичні атласи, пам’ятки української мови, наукові та науково-популярні статті, автореферати, тези доповідей і матеріали наукових конференцій, з’їздів, конгресів, публікації у засобах масової інформації тощо.

Інформація подана за розділами, назви яких зорієнтовано на проблематику наукових досліджень: загальні питання лінгвоукраїністики, історія української мови, етимологія, діалектологія, ономастика, фонетика, морфологія, синтаксис, словотвір, лексикологія, фразеологія, термінологія, лексикографія, стилістика, культура мови, соціолінгвістика, корпусна лінгвістика, структурна лінгвістика, правопис. В окремих розділах – бібліографічна інформація про підручники, посібники та довідники, статті в енциклопедичних виданнях, персоналії, рецензії, відповідальне редагування.  У кожному розділі виокремлено підрозділ «Колективні праці».

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ : Ва824252

Шифр зберігання ВНБІ : Ш1(4УКР) я1 П88

 

13. Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: словник-індекс : у 3-х т. / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Ю. Гриценко (голова), К. Г. Городенська, О. А. Дюндик [та ін.]. – Київ : Видав. дім Дмитра Бураго, 2017. –

Т. 1: А – Й / підгот.: Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва, І. А. Самойлова, Н. В. Сніжко; передм. П. Ю. Гриценка. – ХХХV+669 с.

Т. 2: К – Позагусати / підгот.: В. О. Балог, З. Г. Козирєва. – ІІІ+637 с.

Т. 3: Позад – Я / підгот.: В. О. Балог, О. С. Боярчук, Л. І. Дідун, З. Г. Козирєва [та ін.]. – V+747 с.

Український лексикон містить близько 300 тис. слів з 18 найпопулярніших словників української мови, зокрема тлумачних, енциклопедичних, орфографічних тощо. Словник-індекс дає різноманітну інформацію про слово: написання, наголос, наявність формальних варіантів і омонімів. Це видання не заступає жодного зі словників, а становить вагомий додаток до них. Видання інтегрує в одному реєстрі слова і фразеологізми без повторення їх лексикографічного опису, проте із збереженням інформації за низкою визначальних параметрів. Наприклад, за параметром тяглості її презентації в словниках різного часу створення: одні слова представлено в реєстрах усіх чи більшості словників; другі – мають виразні часові лакуни, вони повернені в лексикографічне поле після перерви; треті – засвідчують припинення подання лексем у словниках або ж їх пізню появу. Таке об’єднання та презентація мовних даних уможливлює аналіз змін ключових ознак багатьох слів у різних словниках упродовж понад двох століть.

Книга може бути корисною у багатьох сферах лінгвістичного пізнання, зокрема лексико-семантичному, структурному, історичному, статистичному, типологічному, функційному, ортологічному напрямах лінгвістичних студій.

Для зручності користування видання містить список умовних скорочень, пояснення умовних позначень граматичної та інших характеристик слів.

Шифр зберігання НБУВ : В357352/1–3

Шифр зберігання ВНБІ : Ш141.4-403 я2 У45

 

14. Фиштик Й. Лауреати Міжнародної літературної премії імені Вільгельма Маґера : біобібліогр. покажч. / Й. Фиштик, І. Зимомря ; за ред. Р. Крайзелмаєр, М. Зимомря ; Дрогобич. осередок Нац. спілки письменників України, Дрогобич. радіоред. «Франкова земля». – Дрогобич-Ужгород : Нойштадт-Лахен, 2018. – 32 с. : фот., портр.

Видання присвячено 162-річниці від дня народження Івана Франка. У покажчику містяться біобібліографічні відомості про осіб, удостоєних Міжнародної літературної премії імені Вільгельма Маґера упродовж 2007–2018 років, зокрема Оксану Винницьку, Юлію Фиштик, Анну Мілевську-Русек, Миколу Зимомрю, Івана Зимомрю, Владислава Юроша, Олександру Гончар, Владислава Гржежчука, Йосипа Фиштик, Павла Лехновського, Тетяну Ліхтей, Ігора Шимка.

Шифр зберігання НБУВ : Р134054

Шифр зберігання ВНБІ : Ш5(4УКР)6д я1 Ф68

 

Мистецтво. Мистецтвознавство.

 

15. Лисенко І. Співаки України : енциклопед. вид. Т. 2 / Іван Лисенко. – Житомир : Рута, 2018. – 256 с.

Енциклопедичний словник «Співаки України» видавався тричі (1997, 2011, 2012). Викликаний неабиякий резонанс серед шанувальників музичного мистецтва, спонукав авторів видання до подальшої роботи.

У представленому виданні вміщено понад 1000 статей про українських співаків різних часів (починаючи з Київської Русі), які жили і працювали не лише на території материнської України, але й далеко за її межами. Книга повертає із забуття такі маловідомі донині імена оперних і концертних співаків, як  Іван Вольський (1787 – р. см. невід.), С. К. Байдак (бл. 1877 – р. см. невід.), Іван Воробйов (бл. 1890 – р. см. невід.), Степан (Симеон) Васильович Брикін (1861(1862)–1912), Петро Артимович (бл. 1885–1920), Оксана Іванівна Бринь (1924–2015) та інші.  Представлені також деякі кобзарі, лірники і народні співаки, без діяльності яких важко уявити історію української вокальної культури. Зокрема, українські народні співачки Олександра Тонкусь (бл.1860 – після 1903) та Марфа Политика (кін. 19 – поч. 20 ст.), український співак і фольклорист Степан Данилович Нос (Ніс) (1829–1900), вуличний музикант-гармоніст і співак Іван Лисогір (кін. 19 – поч. 20 ст.), український кобзар і співак Федір Данилович Кушнерик та інші.

 Шифр зберігання НБУВ : В357319

Шифр зберігання ВНБІ : Щ31(4УКР)д я2 Л63

 

Релігія.

 

16. Балух В. О. Реформаційні ідеї на українських землях ХVIXVII ст. (100 протестантських діячів) : словник / М-во освіти і науки України ; В. О. Балух, О. В. Балух, В. П. Коцур ; передм. М. В. Шкрібляка. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2017. – 200 с. : іл.

У виданні представлено життєпис і діяльність 100 найвизначніших протестантських інтелектуалів, ідеї, погляди та діяльність яких поширювалася на теренах України в епоху раннього модернізму, а також включено основну літературу про них. Словник вміщує 100 авторських статей, які дають змогу глибше усвідомити, що незважаючи на маргінальність власного впливу, Реформація мала важливе значення для культурно-цивілізаційного поступу українського соціуму. Книгу ілюстровано портретами протестантських діячів.

Шифр зберігання НБУВ : Ва824337

Шифр зберігання ВНБІ : Э37д я2 Б20

 

17. Басенко Р. Європейський Ренесанс і молодіжна політика ордену єзуїтів : бібліогр. покажч. = European Renaissance and youth policy of the Jesuit order : bibliogr. index / Р. Басенко ; наук. ред. Б. Год ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 2017. – 220 с. – (Серія «Studies of Humanism Jesuits»).

Покажчик є міждисциплінарним бібліографічним довідником історико-педагогічного спрямування. В інформаційно-довідковому виданні вперше системно представлено бібліографічну панораму розвитку ренесансно-гуманістичних ідей освіти і виховання в європейській молодіжній політиці ордену єзуїтів у ранній Новий час. В основній частині покажчика, яка складається з шести розділів, подано описи першоджерел, систематизовано бібліографічні титули опублікованих праць української та зарубіжної історіографії, упорядковано тематичні інформаційні ресурси та web-сайти, наведено бібліографію теоретико-методологічних засад історико-педагогічного дослідження. Об’єднання в підрозділи здійснено шляхом формально-типологічного групування (монографії, статті, довідники, дисертації, навчальні видання тощо).

Орієнтиром у бібліографічному масиві є довідково-пошуковий апарат, зокрема зміст, передмова, вступна стаття, іменний покажчик, додатки.

Шифр зберігання НБУВ : Вс64259

Шифр зберігання ВНБІ : Э375 я1 Б27

 

Література універсального змісту.

 

18. Загородній А. Г. Словник економічної афористики / уклад.: А. Загородній, Г. Вознюк, В. Кобилянський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2018. – 740 с.

Словник містить понад 8000 афоризмів з економіки, менеджменту та підприємництва. До видання увійшли афоризми: давньогрецького філософа Геракліта (бл. 542 – бл. 482 рр. до н. е.); таджицького і перського поета, філософа, релігійного діяча Абу Муїн Насир Хосрова (Хусрау) (1004–1072); сирійського церковного діяча, письменника Абу-ль-Фарадж ібн Гаруна (1226–1286); короля Франції Людовіка ХVІІІ (1755–1824); президента, імператора Франції Бонапарта Луї (Наполеона ІІІ) (1808–1873); американського державного діяча і філософа Адамса Дугласа (1952–2001); державного і політичного діяча, першого Президента України після здобуття нею незалежності (1991–1994) Кравчука Леоніда Макаровича (1934); українського поета-сатирика, гумориста Юрія Павловича Берези (1955) та ін. У кінці видання надано список використаної літератури.

Допоміжний апарат містить покажчик імен.

Шифр зберігання НБУВ : Ва825165

Шифр зберігання ВНБІ : Я438 я2 С48

 

19. Державний архів Чернівецької області: довідник «Особові фонди і колекції Державного архіву Чернівецької області» / Держ. арх. служба України, Держ. архів Чернів. обл. ; авт.-упоряд.: Г. Ринжук, А. Авдєєв ; гол. редкол.: Т. Баранова (голова), Ю. Прилепішева, О. Бажан [та ін.]. – Чернівці, 2017. – 156 с. – (Серія «Архівні зібрання України»).

Видання присвячене 100-річчю від дня створення системи архівних установ України та 110-річчю створення Державного архіву Чернівецької області. У довіднику, який є першим повним виданням зібраної інформації за 1907–2012 рр., вміщено дані про склад і зміст документів особових архівних фондів і колекцій документів, що зберігаються в Державному архіві Чернівецької області, а також біографічні відомості про фондоутворювачів. Видання розкриває зміст 49 особових архівних фондів та 9 колекцій, зокрема репрезентує загальні відомості про особові архівні фонди діячів науки, освіти, культури, краєзнавців та інших визначних осіб Буковини.

Довідник складається з двох розділів. До першого – внесено особові фонди. До другого – колекції документів. Основним елементом видання є анотація фондів. Анотації мають описовий характер у формі короткого архівного огляду і складаються з назви фонду, біографічної довідки, з довідкових даних про фонд, з документів службової, творчої, наукової, педагогічної та громадської діяльності, біографічних документів, фотодокументів, колекційних матеріалів. Відомості надаються у формі описової статті, яка складається з таких частин: назва фонду, біографічна (історична) довідка, дані про фонд, анотація змісту фонду, література про фондоутворювачів. У структурі описової статті матеріал подано за уніфікованою схемою опису. Наприкінці довідника розташовано: список скорочень, список назв і номерів особових архівних фондів та колекцій.

Допоміжний апарат складають іменний і географічний покажчики.

Шифр зберігання НБУВ : Вс64288

Шифр зберігання ВНБІ : Я181(4УКР–ЧЕН)2 О-75

 

20. Черниш Н. Нариси з історії української енциклопедичної справи / Н. Черниш ; рец.: І. Б. Гирич, М. Г. Железняк. – Львів : Літ. агенція «Піраміда», 2018. – 348 с.

Видання містить дослідження основних етапів становлення та розвитку енциклопедичної справи в Україні. Подано ґрунтовні відомості про найавторитетніші енциклопедичні праці різних історичних періодів – довідник «Украинский народ в его прошлом и настоящем» (1914–1916), «Українську радянську енциклопедію» (1930–1935), «Енциклопедію українознавства» (1948–1989), англомовні українознавчі довідкові розробки другої половини ХХ ст., «Українську радянську енциклопедію» (1958–1965) та інші видання Головної редакції УРЕ, новітню «Енциклопедію сучасної України» (випуск якої триває). Висвітлено історію створення енциклопедій, проект «Великої Української енциклопедії», розпочатий нещодавно, виокремлено та проаналізовано характерні ознаки змісту, які вирізняють ці видання у масиві довідкових праць ХХ–ХХІ ст.

До книги увійшло 7 нарисів, зокрема «Давні українські праці – предтеча енциклопедій», «Українознавчі дослідження ХІХ – початку ХХ ст. і спроби видання енциклопедії», «Українські загальні енциклопедія» та її редактор Іван Раковський», «Репресована енциклопедія: «Українська радянська енциклопедія» (1930–1934), «Енциклопедична справа в українській діаспорі», «Видавнича діяльність головної редакції «Української радянської енциклопедії», «Енциклопедія сучасної України» – новий погляд на Україну. До кожного нарису вміщено додатки й ілюстрації. У списках літератури до нарисів зосереджено праці дослідників, дотичні до теми, що висвітлюється. Значні за обсягом додатки, зокрема короткі біографічні відомості про українських науковців і громадських діячів – організаторів тієї чи іншої енциклопедії й авторів основних статей, хронологічні покажчики випуску видань, деталізовані характеристики їхнього змісту та великий масив ілюстрацій (титульні сторінки, книжкові розвороти енциклопедій, особливі елементи – емблеми, таблиці, ілюстрації тощо) доповнюють та унаочнюють викладені відомості.

Довідковий апарат складається з покажчиків додатків та ілюстрацій.

Шифр зберігання НБУВ : Ва826812

Шифр зберігання ВНБІ : Я102(4УКР) я2 Ч49

 

21. Цінні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. з фонду Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету. Ч. 1. Авіація. Повітроплавання (1897–1940) : ретроспект. бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад.: О. П. Шкурко, М. Ф. Семенова, В. Ю. Вахнован ; наук. ред. О. П. Шкурко, ред. пер. О. М. Акмалдінова. – Київ, 2018. – 152 с.

Видання присвячено 85-річниці Національного авіаційного університету. Видання включає книги, брошури, звіти, праці наукових товариств, науково-дослідницьких і навчальних інститутів тощо. Представлена перша галузева наукова література, цінні видання теоретиків аеродинамічної науки – М. Жуковського, Г. Ейфеля. При бібліографічному описі видань збережена повнота даних орфографії та пунктуації титульних сторінок, враховуючи фонетичні особливості відповідної епохи. До кожного опису видань додаються анотації.

Видання доповнено списками скорочень, допоміжними покажчиками: іменним, назв видань та алфавітно-предметним.

Шифр зберігання НБУВ : В357259

Шифр зберігання ВНБІ : Я181(4УКР)2 Ц65

Підготувала – Анжела Шумілова,  мол. наук. співроб. НБУВ.

 

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45