Нові надходження біобібліографічних покажчиків до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського

1. Михайло Бабидорич: життя в журналістиці : бібліогр. покажч. : до 95-річчя від дня народж. / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., Комун. закл. «Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка» Закарпат. облради ; уклад.: М. Б. Бадида, І. В. Когутич. – Ужгород : TIMPANI, 2018. – 152 с. : фот. – (Закарпатська публіцистика в іменах: бібліографія).

Бібліографічний покажчик, приурочений 95-річчю від дня народження патріарха закарпатської журналістики, яскравого публіциста Михайла Івановича Бабидорича. У виданні відображено життя та творчість журналіста, який 53 роки працював у газеті «Закарпатська правда», де пройшов шлях від кореспондента, завідувача відділу, відповідального секретаря до заступника редактора. Школа юного журналіста, яку він започаткував у газеті, подарувала цілу плеяду справжніх талантів, серед яких одним з найяскравіших став колишній газетяр, а нині відомий письменник, театрал Олександр Гаврош. За серію статей, опублікованих у «Закарпатській правді», які лягли в основу книжки «Маски й обличчя», Михайло Іванович отримав премію імені Ярослава Галана.

Видання розраховане на бібліотечних працівників, журналістів, дослідників і шанувальників історії краю.

Шифр зберігання НБУВ: Ва823829

Шифр зберігання ВНБІ: д Б12

 

2. Бажанов Марко Ігорович : біогр. і бібліогр. довід. : до 95-річчя від дня народж. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: Ю. В. Баулін, Ю. А. Пономаренко, О. В. Харитонова [та ін.]. – Харків : Право, 2017. – 56, [35] с. : іл. – (Харківська школа кримінального права).

Довідник підготовлений до 95-річчя від дня народження відомого вченого-криміналіста доктора юридичних наук, професора, академіка Національної академії правових наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Заслуженого професора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Марка Ігоровича Бажанова (30 грудня 1922 р. – 28 жовтня 2001 р.).

Діапазон наукових інтересів М. І. Бажанова був надзвичайно широким. Активно працюючи в науці кримінального процесу, вчений глибоко досліджував і проблеми матеріального кримінального права. Вже у середині 1950-х років ним були опубліковані перші праці з кримінального права, в яких розглядалися питання кримінальної відповідальності за крадіжку, розбій і хуліганство.

Неоціненним є внесок М. І. Бажанова у розвиток вчення про покарання. Багато уваги вчений приділяв і проблемам кримінально-правової охорони особистості від злочинних посягань.

Бібліографічний довідник містить біографічні відомості про життєвий і творчий шлях М. І Бажанова, бібліографію його наукових праць, переліки дисертаційних робіт, а також перелік публікацій про життя, наукову та педагогічну діяльність ученого.

Шифр зберігання НБУВ: ВА824895

Шифр зберігання ВНБІ: д Б16

 

3. Роман Іванович Байцар : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; уклад.: Г. М. Щитинська, А.  В. Ржеуський. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 114, [16] с. : іл. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 59).

Роман Іванович Байцар – доктор технічних наук, професор кафедри метрології, стандартизації та сертифікації Національного університету «Львівська політехніка», вчений у галузі електронної техніки, метрології, стандартизації та сертифікації.

Наукові дослідження Романа Івановича супроводжується активною винахідницькою діяльністю. Основний напрям – методологічні та технологічні проблеми точних вимірювань, розроблення напівпровідникових мікросенсорів, працездатних у складних умовах експлуатації. Особливо важливими були дослідження, що виконувалися за конкурсним проектом Держкомітету України з питань науки і технології «Розробка основ технології одержання мікрокристалів Si–Ge з газової фази для створення на їх основі частотних сенсорів з підвищеними метрологічними характеристиками».

У творчому доробку ученого понад 430 опублікованих праць, зокрема 26 винаходів, 30 методичних розробок, 4 навчальні посібники.

Видання підготував колектив Науково-технічної бібліотеки університету до 70-річчя від дня народження Р. Байцара у співпраці з ювіляром.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821222

Шифр зберігання ВНБІ: д Б18

 

4. Вячеслав Іванович Борисов : до 75-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності / Нац. акад. прав. наук України ; упоряд.: В. С. Батиргареєва, Д. П. Євтєєва, Г. С. Крайник. – Харків : Право, 2018. – 111, [1] с. : фот. кольор. – (Біографія і бібліографія вчених-правознавців).

У виданні висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну і громадську діяльність відомого фахівця у галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, соціології кримінального права та міжнародного кримінального права, доктора юридичних наук, професора, директора Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук, професора кафедри кримінального права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заслуженого юриста України Вячеслава Івановича Борисова.

Академік В. І. Борисов є головним редактором збірника наукових праць «Питання боротьби зі злочинністю», заступником головного редактора електронного наукового видання «Вісник Асоціації кримінального права України», а також членом редакційних колегій низки періодичних видань, серед яких «Вісник Національної академії правових наук України», «Право України», «Проблеми законності» та ін.

 Плідна наукова діяльність професора В. І. Борисова, його фундаментальні знання у галузі права відображено у близько 450 наукових працях, зокрема, монографіях, підручниках, навчальних посібниках, науково-практичних коментарях, що є свідченням значного внеску в розвиток вітчизняної юридичної науки.

У яскравій палітрі гармонійної особистості В. І. Борисова важливе місце посідають його захоплення, найпомітнішими серед яких є прихильність до мистецтва, поезії, історії України.

Шифр зберігання НБУВ: Ао174610

Шифр зберігання ВНБІ: д Б82

 

5. Ярослав Ганіткевич : бібліогр. покажч. / авт. вступ. ст.: З. Служинська, В. Дяків ; уклад.: З. Служинська, Г. Белявська ; наук. ред. М. Сахелашвілі. – Львів : ПАІС, 2018. – 103 с.

У 2017 році видатному сучаснику – Ярославу Володимировичу Ганіткевичу виповнилося 88 років від дня народження та 63 роки науково-педадогічної діяльності. Ярослав Володимирович – доктор медичних наук, видатний український вчений у галузі біотехнології, біомінералогії, в останню чверть століття – один із провідних істориків медицини, дійсний член Наукового товариства імені Шевченка (НТШ), почесний член Українського лікарського товариства, лауреат премії імені І. Огієнка.

У роки незалежності України Ярослав Ганіткевич став одним з ініціаторів відродження Наукового товариства імені Шевченка, був першим головою Лікарської комісії НТШ, відновив видання «Лікарського збірника», започатковане Є. Озеркевичем у 1898 році, на сторінках якого він активно пропагував повернення до українських національних традицій у медицині, публікував матеріали про медичні організації в УНР, про лікарів української діаспори. Ярослав Ганіткевич багато сил доклав для виходу у світ тритомного енциклопедичного довідника Павла Пундія і Ярослава Ганіткевича «Українські лікарі», в якому окрім загальної редакції і вступних статей, він виступає автором багатьох статей про відомих і репресованих українських лікарів.

Науковий доробок професора Я. Ганіткевича становить понад 500 праць з історії медицини, фізіології людини та тварин. З них 16 монографій, 8 брошур, понад 200 статей та 215 публікацій у збірниках, журналах і газетах.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821432

Шифр зберігання ВНБІ: д Г19

 

6. Глінка Костянтин Дмитрович : до 150-річчя від дня народж. видат. вченого-ґрунтознавця К. Д. Глінки (1867–1927) : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Фундам. б-ка ; уклад.: О. Д. Кандаурова, І. П. Жидких, О. І. Артюхова. – Харків, 2018. – 28 с. : іл. – ( Педагоги-вчені ХНАУ).

Біобібліографічний покажчик присвячено 150-річчю від дня народження видатного вченого-ґрунтознавця Костянтина Дмитровича Глінки. У покажчику представлена наукова спадщина вченого, яка зберігається у цінному книжковому фонді Фундаментальної бібліотеки ХНАУ імені В. В. Докучаєва, а також подано видання про видатного науковця.

Із самого початку своєї наукової діяльності К. Д. Глінка паралельно з ґрунтознавчими дослідами проводив геологічні та мінералогічні роботи. Уже після захисту магістерської дисертації «Глауконит» (1896) у віці 28 років він широко відомий у наукових колах як мінералог.

Учений-ґрунтознавець проводив дослідження ґрунтів паралельно з геохімічними і мінералогічними. Вони охоплюють широке коло питань фізичної географії і ґрунтового вивітрювання. Професор вніс багато нового в розуміння закономірностей географічного розподілу ґрунтів, генезису, солонцевого процесу, підзолоутворення й утворення бурих напівпустельних ґрунтів.

Шифр зберігання НБУВ: Р134307

Шифр зберігання ВНБІ: д Г54

 

7. З вінка шани Олесеві Гончару : ретроспект. зб. бібліогр. вид. (2003– 2018 рр.) : до 100-річчя від дня народж. / Департамент культури і туризму Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. б-ка для юнацтва ім. Олеся Гончара ; упоряд. Н. М. Требіна ; ред. С. В. Сичова. – Полтава : АСМІ, 2018. – 123 с. : фот., іл. – Бібліогр. в кінці ст.

Відомий український письменник Олесь Терентійович Гончар був депутатом Верховної Ради СРСР, УРСР, двічі лауреатом Державної (Сталінської) премії СРСР (1948, 1949), Державної премії УРСР імені Т. Г. Шевченка (1962). У 1959–1971 рр. він голова правління Союзу письменників України, лауреат Ленінської премії (1964), лауреат Державної премії СРСР (1982), Герой Соціалістичної Праці (1978), Герой України (2005, посмертно), кавалер десяти орденів, у т. ч. двох бойових – Червоної Зірки і Слави третього ступеня, багатьох медалей.

У своїх творах Олесь Терентійович віднаходив у людині сильне, поетичне, непокірне, бунтівливе, піднесене, красиве.

Пропонований збірник містить покажчики, розвідки, підготовлені до ювілеїв письменника за останні 15 років. У покажчику «Високих літ високий лет» зібрана література про життя і творчість письменника, наявна у фондах Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва ім. Олеся Гончара. У трьох розвідках досліджені: фронтова доля, духовність, світ почуттів у житті і творчості великого українця. У дайджесті-покажчику «І сам [Гончар] продовжується в майбуття» йдеться про молодих письменників-полтавців – лауреатів Міжнародної українсько-німецької літературної премії його імені.

 

Шифр зберігання НБУВ: Ва822468

Шифр зберігання ВНБІ: д Г65

 

8. Гродзинський Моріц Маркович : біобібліографія : до 130-річчя від дня народж. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал. – Харків : Право, 2017. – 35, [2] с. : портр. – (Харківська школа кримінального процесуального права).

Бібліографія підготовлена до 130-річчя від дня народження відомого українського вченого, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки УРСР, основоположника харківської школи кримінального процесу Моріца Марковича Гродзинського.

Окрім бібліографії у виданні містяться автобіографічні дані вченого, у тому числі ті, що відновлені завдяки архівним даним, наводиться перелік дисертаційних досліджень, здійснених під науковим керівництвом Моріца Марковича, а також публікації, в яких згадується про життя, наукову та педагогічну діяльність вченого.

За роки професорської діяльності М. М. Гродзинський підготував 11 кандидатів юридичних наук. Серед його учнів: В. А. Познанський, М. Г. Богатирьов, М. І. Бажанов, М. П. Діденко, Д. А. Постовий та ін.

Шифр зберігання НБУВ: Р133771

Шифр зберігання ВНБІ: д Г86

 

9. Багатогранність науково-педагогічного пошуку професора Світлани Трохимівни Золотухіної : біобібліогр. покажч. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; упоряд. О. І. Башкір ; за ред. Л. Д. Зеленської. – Харків : Іванченко І. С., 2018. – 43, [1] с.

Оцінка спадщини відомих постатей, які заклали фундамент національної педагогіки і ставали рушійною силою процесу розвитку суспільства, є сьогодні актуальною та затребуваною у зв’язку з необхідністю підготовки майбутніх учителів у контексті розбудови нової української школи.

Біобібліографічний покажчик присвячений знаному вченому, педагогу, очільнику історико-педагогічної наукової школи Слобожанщини, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди Світлані Трохимівні Золотухіній.

Видання підготовлено до друку з нагоди 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності вченої. Покажчик відображає її творчий доробок, інформує про досягнення професора в галузі освіти та педагогіки.

Шифр зберігання НБУВ: Р134379

Шифр зберігання ВНБІ: д З–81

 

10. Іваненко Валентин Васильович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; уклад.: С. І. Світленко, В. Д. Мирончук, В. Ю. Медяник. – Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. – 191, [2] с. : фот. кольор.

Покажчик присвячено відомому українському історику, доктору історичних наук, професору, заслуженому діячеві науки і техніки України, проректору, професору кафедри східноєвропейської історії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Валентину Васильовичу Іваненку.

Ім’я В. В. Іваненка як висококваліфікованого науковця, педагога й університетського менеджера широко відоме в Україні та за її межами. Валентин Васильович – автор і співавтор близько 540 друкованих праць, серед яких численні монографії, збірники документів і матеріалів, підручники, навчальні та методичні посібники, науково-популярні брошури, наукові та публіцистичні статті. Вагомий доробок ученого в галузі соціально-політичної історії України ХХ ст., його багатогранна робота у сфері модернізації навчально-виховного процесу вищої школи отримали широке визнання.

Видання містить біографічні дані дослідника, а також хронологічний, алфавітний і видовий покажчики наукових, навчально-методичних, публіцистичних праць.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821649

          Шифр зберігання ВНБІ: д  І–18

 

11. Віктор Федорович Іваницький (1881-1955). Життя, віддане книзі : [збірник] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд. і наук. ред. Г. І. Ковальчук ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова), Т. В. Добко, Г. І. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2018. – 310, [1] с. – Бібліогр.: с. 276-297.
До 100-річчя Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського.

Збірник присвячено заступнику директора Всенародної бібліотеки України (нині – Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського) у 1923–1933 рр., керівнику відділу Орієнталія та інших спеціалізованих відділів установи, видатному бібліотекознавцю, книгознавцю, сходознавцю Віктору Федоровичу Іваницькому (20. ХІ. 1881–26. ІІ. 1955).

Віктор Федорович непересічна особистість, інформація про яку повертається до загалу спеціалістів лише останніми роками. До сьогодні В. Ф. Іваницький відомий обмеженому колу спеціалістів. Але ця постать неординарна і заслуговує на те, щоб його наукові здобутки знайшли належне місце в історіографії кількох наук, адже він був не лише блискучим знавцем Давнього Сходу, гебраїстом, але й бібліотекознавцем, книгознавцем, бібліографом, перекладачем.

Збірник складається зі статей про В. Ф. Іваницького, публікації архівних документів, зокрема, автобіографій, спогадів, заяв щодо реабілітації, а також підготовлених ним бібліотечних інструкцій. Подано бібліографічний список праць ученого, література про нього, іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Вс64650

Шифр зберігання ВНБІ: д І–19

 

12. Мирон Капраль : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; уклад., авт. вступ. ст. А. Фелонюк. – Львів : Манускрипт, 2018. – 98, [17] с. : фот.

У 2018 р. виповнилося 50 років від дня народження сучасного українського історика, археографа та джерелознавця, доктора історичних наук, професора, керівника Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України Мирона Капраля. Він знаний в Україні та за кордоном як дослідник історії українських міст, передусім  Львова, видавець історичних джерел, упорядник творчої спадщини М. Грушевського і Я. Дашкевича, організатор наукового життя.

У біобібліографічному покажчику висвітлено життєвий шлях і науковий доробок історика, зібрано та за тематично-хронологічним принципом укладено публікації вченого за 1991–2018 рр. Книга складається зі вступної статті та трьох розділів. У вступі висвітлено основні віхи біографії, фахові здобутки. Перший розділ містить найважливіші події життя та діяльності М. Капраля, систематизовані за хронологією. У другому розділі подається бібліографія творчого доробку вченого, насамперед друковані праці – окремі видання, статті та матеріали. Третій розділ «Допоміжні покажчики» включає алфавітний реєстр назв опублікованих праць, упорядкованих і редагованих видань, предметно-тематичний покажчик, вказівники імен і географічних назв, що фігурують у бібліографічних описах.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822775

Шифр зберігання ВНБІ: д К20

 

13. Лідія Андріївна Лисиченко : біобібліографія / НАН України, Ін-т укр. мови ; упоряд. І. Є. Богданова, Т. Ю. Лисиченко ; авт. вступ. ст. С. І. Дорошенко, О. О. Маленко. – Харків : Вид-во Іванченка І. С., 2018. – 103, [25] с. : фото. – (Біобібліографія вчених України).

Ювілейне видання містить інформацію про життєвий і науковий поступ доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни Лисиченко (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). У покажчику окреслено шляхи професійного становлення відомої української лінгвістки, презентовано напрями дослідницької діяльності Л. А. Лисиченко у просторі національного мовознавства, подано бібліографію наукових праць ученої.

Основну увагу приділено працям професора з питань лексико-семантичної системи української мови, мовної та концептуальної картин світу, діалектології, стилістики художнього тексту.

У виданні подано інформацію про наукове осмислення і вивчення Л. А. Лисиченко досвіду представників Харківської філологічної школи, зокрема її лінгвістичної традиції, що має початок від середини ХІХ століття й до сьогодення.

Шифр зберігання НБУВ: Ао274735

Шифр зберігання ВНБІ: д Л63

 

14. Володимир Мельниченко : біобібліографія / упоряд. В. Стеценка ; вступ. ст. С. Гальченка ; голов. ред. А. Мнишенко. – Київ : Либідь, 2018. – 182, [49] с. : іл.

У виданні представлено літературу про життя і діяльності Володимира Мельниченка – знаного вченого, доктора історичних наук, академіка Національної академії педагогічних наук України, заслуженого діяча науки України й водночас яскравого публіциста, письменника, одного з найкращих популяризаторів історичних знань, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, почесного академіка Національної академії мистецтв України, члена Національної спілки письменників України.

У документальній розповіді «Феномен Володимира Мельниченка» вперше повно розкрито непросту творчу долю історика, якого життя випробувало у різних суспільно-політичних ситуаціях. Під його керівництвом (2001–2015) Культурний центр України у Москві здобув статус національного і світове визнання. За точним висловом Сергія Гальченка, Володимир Мельниченко «давно тримає пальму першості в українознавчому дослідженні перебування Тараса Шевченка і Михайла Грушевського у Москві.

Шифр зберігання НБУВ: Ва822284

Шифр зберігання ВНБІ: д М48

 

15. Надія Іванівна Миронець  : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Ю. Середенко, Н. Казакова, Л. Кузьменко ; авт. вступ ст.: Г. Папакін, М.  Жулинський. О. Гуржій [та ін.]. – Київ : Людмила, 2018. – 170, [VIII] с. : фот. – (Біобібліографія вчених України).

Покажчик охоплює понад шестидесятилітню наукову, педагогічну та громадську діяльність відомого українського історика, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України, лауреата Міжнародної літературно-мистецької премії імені Олени Теліги та премії Ліги українських меценатів імені Дмитра Нитченка, завідувача відділу Інституту української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського НАН України (2001–2012) Надії Іванівни Миронець.

Із перших публікацій Н. І. Миронець простежується її кредо історика-джерелознавця – об’єктивний аналіз джерел і літератури. Праці вченої, присвячені українським політичним і громадським діячам, діячам культури та літератури, стали важливими складовими патріотичного й естетичного виховання молоді: вони увійшли до шкільних програм і бібліографічних посібників.

Численними науковими розвідками Н. Миронець сприяла введенню до наукового обігу творів політичних діячів, письменників і поетів. Також Надія Іванівна займалася просвітницькою діяльністю, ініціювала видання творів маловідомих в Україні авторів і разом із громадськістю та державними структурами опікувалася встановленням меморіальних знаків українським митцям, як в Україні, так і поза її межами.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824448

Шифр зберігання ВНБІ: д М64

 

16. Володимир Степанович Осадчук : біобібліогр. покажч. до 80-річчя від дня народж. / Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ ; уклад. Л. В. Квятківська. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 103 с. : іл. – (Вчені нашого університету).

Біобібліографічний покажчик підготовлено з нагоди 80-річчя від дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, академіка  Академії інженерних наук України, доктора технічних наук, професора кафедри радіотехніки Вінницького національного технічного університету Осадчука Володимира Степановича.

Покажчик відбиває основний науковий доробок вченого,  висвітлює його багаторічну науково-педагогічну, винахідницьку та громадську діяльність.

Наукова робота професора В. С. Осадчука проводиться за напрямом досліджень фізичних процесів та явищ у напівпровідниках і напівпровідникових приладах у широкому діапазоні частот, а також розроблення на основі цих явищ нового класу мікро- та наноелектронних приладів. Результатом наукової та педагогічної діяльності В. С. Осадчука є більш ніж 800 публікацій, серед них: 18 монографій і 12 навчальних посібників, 310 авторських свідоцтв, патентів України і Російської Федерації.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821252

Шифр зберігання ВНБІ: д О–72

 

17. Галина Остапівна Партин : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; уклад. Р. В. Проскурницька, бібліогр. ред. І. О. Войтович ; редкол.: А. І. Андрухів, О. В. Харгелія, Р. С. Самотий [та ін.]. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2017. – 71, [16] с. : іл. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки : вип. 60).

У покажчику відображено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну, педагогічну діяльність кандидата економічних наук, професора кафедри фінансів Інституту економіки та менеджменту Національного університету «Львівська політехніка» Галини Остапівни Партин.

Сфера наукових інтересів вченої охоплює проблеми фінансового управління, зокрема формування системи управління витратами і фінансовими результатами суб’єктів господарювання, організації управлінського обліку та фінансового контролінгу.

За період науково-педагогічної діяльності Г. О. Партин опублікувала понад 320 науково-методичних праць як в українських, так і у закордонних наукових виданнях, з них 3 підручники, 14 навчальних і навчально-методичних посібників, 3 словники з фінансово-банківської термінології, статті в «Енциклопедії банківської справи України», статті у наукових періодичних збірниках.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821225

Шифр зберігання ВНБІ: д П18

 

18. Пасєка Станіслава Раймондівна : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. В. А. Красномовець. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2018. – 57, [4] с. : фот. – ( Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 35).

У виданні, приуроченому 60-річчю від дня народження, представлено відомості про життя та науково-педагогічну діяльність відомої вченої-економіста, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Станіслави  Раймондівни Пасєки.

Професор С. Р. Пасєка активно займається науково-дослідницькою роботою. Від 2016 року є академіком Академії економічних наук України. У колі її наукових інтересів – актуальні проблеми розвитку туризму сфери гостинності в Україні, економіка праці та соціально-трудові відносини, освітній менеджмент. Вчена – автор понад 150 праць, серед яких 11 монографій. Основні теоретичні й практичні положення її наукових досліджень обговорювалися на 40 міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, конгресах, семінарах, п’ять з яких було організовано очолюваною нею кафедрою.

Шифр зберігання НБУВ: Ва823589

Шифр зберігання ВНБІ: д П19

 

19. Галина Петрівна Петришин : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; уклад. О. Б. Ніколюк. – Львів : Растр-7, 2017. – 123 с. : іл. – (Біобібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 57).

Галина Петрівна Петришин – кандидат архітектури, професор, завідувач кафедри «Містобудування» Інституту архітектури Національного університету «Львівська політехніка». У покажчику відображено основні етапи життя, наукову, науково-організаційну та педагогічну діяльність вченої.

Наукова та педагогічна діяльність професора Г. П. Петришин супроводжується активною методичною роботою – опубліковано 2 методичні посібники та 1 підручник з грифом МОН України (у співавторстві), 25 посібників, лекційних курсів і методичних розробок до навчальних курсів.

Діяльність Галини Петрівни сприяє поширенню знань та інформації про Україну та поглиблює співпрацю із закордонними ВНЗ. Організована у 2013 р. міжнародна конференція «Креативний урбанізм» до 100-річчя кафедри містобудування Національного університету «Львівська політехніка» стала помітним явищем в українському науково-освітньому просторі.

Покажчик побудовано за хронологічним принципом. У межах кожного року бібліографічні описи розміщено за видами видань: монографії, наукові статті, тези та доповіді конференцій, депоновані рукописи, статті з газет, а також видання іноземними мовами.  

Шифр зберігання НБУВ: Ва823793

Шифр зберігання ВНБІ: д П30

 

20. Сергій Іванович Пирожков / НАН України ; відп. ред.: В. А. Денисенко, А. В. Денисенко. – Київ : Академперіодика, 2018. – 204, [26] с. : фот. – (Біобібліографія вчених України).

До 70-річчя академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова.

Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, дипломатичної та громадсько-політичної діяльності відомого вченого, доктора економічних наук, професора, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, премії НАН України та М. І. Туган-Барановського, Заслуженого діяча науки і техніки України, віце-президента НАН України, академіка НАН України Сергія Івановича Пирожкова. Науково-дослідні інтереси вченого охоплюють різноманітні питання соціології та демографії, створення системи стратегічного аналізу і наукових засад національної безпеки держави, широкого кола проблем міжнародних відносин і конфліктології. Вагомий внесок ученого в обґрунтування цивілізаційного розвитку незалежної України.

Наукова спільнота України високо шанує його як відомого в Україні та за її межами вченого у галузі демографії, методології стратегічного аналізу та економічного розвитку, автора і співавтора понад 450 наукових праць. Серед важливих наукових досягнень академіка С. І. Пирожкова – оцінка реальних втрат населення України під час демографічних катастроф у 1930–1940 роки, визначення перспектив динаміки населення України до 2050 року.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824046

Шифр зберігання ВНБІ: д П33

 

21. Радишевський Ростислав Петрович : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, НАН України, Міжнар. шк. україністики ; упоряд.: В. Єршов, О. Янішевський ; вступ. ст. О. Г. Астаф'єва. – Київ : Талком, 2018. – 303, [63] с. : фот.

Виповнилося 70 років з дня народження відомого українського вченого, доктора філологічних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка Академії знань (Краків), завідувача кафедри полоністики Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директора Міжнародної школи україністики НАН України, провідного наукового співробітника Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Ростислава Петровича Радишевського.

Біобібліографічний покажчик містить наукові праці вченого, опубліковані упродовж 1974–2018 рр. Публікації розміщено за жанрами і подано у хронологічному порядку. Вступна стаття окреслює основні етапи наукової біографії професора. Бібліографічний покажчик знайомить читачів із науковими та науково-популярними працями, перекладами, поезією.

Шифр зберігання НБУВ: Ва823158

Шифр зберігання ВНБІ: д Р15

 

22. Ривлін Абрам Львович : біобібліографія : до 125-річчя від дня народж. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; уклад.: О. В. Капліна, О. І. Самофал. – Харків : Право, 2018. – 24 с. – (Харківська школа кримінального процесуального права).

Бібліографія підготовлена до 125-річчя від дня народження відомого українського вченого, доктора юридичних наук, професора Абрама Львовича Ривліна.

А. Л. Ривлін – автор понад 80 друкованих праць, серед яких уперше виданий в Україні підручник «Организация суда и прокуратуры в СССР» (1962), який одержав високу оцінку юридичної спільноти та вийшов другим, доповненим виданням у 1968 р.

Абрам Львович брав участь у комісії з підготовки проекту Кримінально-процесуального кодексу Української РСР (1960). Професор підготував 8 кандидатів юридичних наук. Серед його учнів: З. М. Онищук, В. Д. Фінько, Г. М. Ясинський та ін.

Окрім бібліографії у виданні містяться автобіографічні дані вченого, у тому числі ті, що відновлені завдяки архівним даним, наводиться переклад дисертаційних досліджень, здійснених під науковим керівництвом А. Л. Ривліна, а також публікації, де висвітлюється його життя, наукова та педагогічна діяльність.

Шифр зберігання НБУВ: Р134035

Шифр зберігання ВНБІ: д Р49

 

23. Салапатов Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад.: Ю. Є. Гребенович, М. М. Чемерис ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вид-во Гордієнко Є. І., 2018. – 31, [4] с. : фот. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 23).

У покажчику представлено відомості про життя, науково-педагогічну діяльність і наукові праці вченого, освітянина, кандидата технічних наук, доцента, декана факультету обчислювальної техніки, інтелектуальних та управляючих систем Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Володимира Івановича Салапатова.

Володимир Салапатов був одним із тих, хто брав участь у розробці міжнародного проекту «Коспас-SARSAT». Завдяки успішному виконанню цієї програми з боку СРСР у 1982 р. був запущений у космос перший у рамках цієї програми штучний супутник Землі.

В. І. Салапатов має близько 50 років викладацького стажу. У його творчому доробку понад 70 наукових і методичних праць. Для студентів викладає «Вступ до спеціальності», «Програмування на Асемблері», «Проектування та розробка трансляторів», «Паралельні обчислювальні процеси», «Теорію паралельних та розподілених систем».  

Шифр зберігання НБУВ: Р134310

Шифр зберігання ВНБІ: д С16

 

24. Сегай Михайло Якович : біобібліографія : до 95-річчя від дня народж. / Київ. НДІ суд. експертиз М-ва юстиції України ; авт.-уклад. А. В. Іщенко, Д. А. Ляшенко, А. О. Полтавський [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Рувіна. – Київ : КНДІСЕ Мінюсту України, 2018. – 63 с. : іл. – (Біографія і бібліографія науковців України).

Видання містить матеріали про життєвий шлях, науковий доробок провідного вченого правознавця у галузі криміналістики та судової експертизи, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Національної академії правових наук України Михайла Яковича Сегая.

Михайло Якович своїм багаторічним служінням науці криміналістиці та судовій експертології подає приклад поколінням практиків і науковців своєю невтомною наснагою, відданістю науковим ідеям і практичним доробкам, яким він присвятив усе своє життя.

Професор М. Я. Сегай – автор понад 200 наукових праць, серед яких понад 15 монографій, методичних посібників та методик. Свій досвід талановитий криміналіст і вчений залюбки передавав молодим спеціалістам, був керівником з підготовки дисертаційних робіт багатьох співробітників інституту, зокрема: Н. І. Клименко, В. М. Палій, В. М. Прищепи та ін.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824141

Шифр зберігання ВНБІ: д С28

 

25. Іван Сенько : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Філол. ф-т, Каф. слов'ян. філології та світ. літ., Наук. б-ка ; уклад.: О. В. Бряник, Н. С. Лехман, Л. О. Мельник. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2017. – 195 с. : фот.

Бібліографічний покажчик, укладений з нагоди 80-ліття від дня народження, висвітлює життєвий і творчий шлях літературознавця, фольклориста, краєзнавця, доцента Ужгородського національного університету Івана Михайловича Сенька.

І. М. Сенько – автор численних праць, серед яких монографії, навчальні посібники, словники, збірники наукових статей, збірники фольклорних творів, упорядкованих ним, бібліографічні покажчики, публікації у періодичних і продовжуваних виданнях, рецензії, огляди.

Важливою місією служіння народу Іван Михайлович завжди вважав збір і дослідження усної народної творчості – фольклору, якому присвятив свою кандидатську дисертацію «Історичні пісні слов’янських народів про події ХІХ століття».

Особливою сферою наукових зацікавлень вченого є краєзнавство. Вражає широта краєзнавчих праць дослідника: від публікацій науково-популярного характеру до ґрунтовних монографічних видань.

Пропоноване видання подає опис доробку науковця та літературу про нього за період з 1961 до 2017 року.

 Шифр зберігання НБУВ: Ва821843

Шифр зберігання ВНБІ: д С31

          26. Стеценко Анатолій Іванович : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; уклад. П. М. Гунько ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси : Вид-во Гордієнко Є. І., 2018. – 30, [4] с. : фот. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 24).

Біобібліографічний покажчик висвітлює життя та науково-педагогічну діяльність відомого вченого, кандидата наук з фізичного виховання і спорту, професора кафедри спортивних дисциплін Інституту фізичної культури, спорту і здоров’я Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

За роки роботи в університеті вчений має цілу низку наукових досягнень. Об’єктами зацікавлень А. І. Стеценка є проблеми загальної теорії спорту, системи підготовки спортсменів високої кваліфікації, менеджмент у спорті, силова підготовка спортсменів. Він є автором понад 60-ти наукових і навчально-методичних праць, рецензував десятки кандидатських дисертацій, підготував 4 кандидата наук з фізичного виховання і спорту, педагогіки.

Анатолій Іванович підготував 15 майстрів спорту і майстрів спорту міжнародного класу, серед яких чемпіони і призери чемпіонатів світу та Європи. Видання стане у пригоді науковцям, викладачам, студентам і всім , хто цікавиться персоналіями дослідників науки у галузі фізичної культури та спорту.

Шифр зберігання НБУВ: Р134317

Шифр зберігання ВНБІ: д С79

 

27. Василь Олександрович Сухомлинський: до 100-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська [та ін.] ; наук. ред. Л. Д. Березівська. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 с. – (Видатні педагоги світу ; вип.12).

Важливе місце серед постатей української та світової педагогіки ХХ століття належить Василю Олександровичу Сухомлинському (1918–1970). Його творчий доробок завжди був і залишається об’єктом численних досліджень вітчизняних і зарубіжних учених.

Біобібліографічний покажчик представляє комплексне видання, що є частковим продовженням п’яти попередніх (1978, 1987, 2001, 2008, 2013). У ньому проаналізовано, доповнено і систематизовано записи публікацій, окремих видань, присвячених вивченню науково-практичної діяльності та педагогічних ідей ученого за період 1945–2017 роки з метою популяризації його творчості як в Україні, так і за її межами. Покажчик підготовлено з метою визначення кола дослідників спадщини вченого, виокремлення напрямів і змісту творчого використання ідей і доробку, виявлення недостатньо вивчених питань у дослідженнях життєвого шляху видатного педагога.

Бібліографічний матеріал покажчика висвітлено у такій послідовності: основні дати життя і діяльності В. Сухомлинського та увічнення його пам’яті, вивчення діяльності та творче використання спадщини педагога. Зарубіжні джерела у покажчику наведено у загальному списку за абеткою, а в кінці опису вміщено інформацію про мову видання, місце та видавництво або ж назву друкованого органу засобами транслітерації української мови.

Посібник має допоміжний апарат, який представлено іменним покажчиком, абетковим покажчиком назв педагогічних праць та художніх творів В. Сухомлинського.ё

Шифр зберігання НБУВ: Вс64225

Шифр зберігання ВНБІ: д С91

 

28. Віктор Васильович Трохимчук. Навчаючи, ми самі вчимося «Docendo discimus (Seneca)» : бібліогр. покажч. до ювілею фармацевт. та освіт. діяльності Заслуж. працівника освіти України проф. Трохимчука Віктора Васильовича / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Укр. військ.-мед. акад. ; уклад.: А. В. Кабачна, О. П. Шматенко. – Київ : Вид-во Людмила, 2018. – 166 с. : фот. – (Вчені нашої академії).

Історія розвитку фармацевтичної науки та освіти в Україні нерозривно пов’язана з іменем професора Віктора Васильовича Трохимчука. Відомий вчений, талановитий дослідник у галузі управління фармацією в сучасних економічних умовах і проблем стандартизації, розробки технології лікарських препаратів та ефективних методів дослідження якості препаратів в інтересах практичної медицини. Педагог В. В. Трохимчук майже півстоліття присвятив освітянській діяльності і фармацевтичній справі, зокрема фармацевтичному забезпеченню населення.

Бібліографічний покажчик розкриває різні грані життя та науково-педагогічної діяльності вченого. Біографічний нарис розповідає про основні етапи життєвого шляху у Ленінграді, Києві і  Одесі, результати та досягнення науково-дослідницької роботи В. В. Трохимчука.

Видання популяризує наукові праці професора, містить перелік патентів, що увійшли до бази Укрпатент. Бібліографія зацікавить дослідників, наукових працівників, викладачів і студентів медичних, фармацевтичних закладів вищої освіти та практичних працівників охорони здоров’я.

Шифр зберігання НБУВ: Ва823410

Шифр зберігання ВНБІ: д Т26

 

29. Володимир Зіновійович Туркевич / НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля ; упоряд. Н. І. Колодніцька ; відп. ред. та авт. вступ. ст. Т. О. Гарбуз. – Київ : Академперіодика, 2018. – 68, [1] с. – (Біобліографія вчених України).

У книзі висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної, педагогічної і громадської діяльності відомого українського вченого у галузі матеріалознавства, доктора хімічних наук, професора, академіка НАН України, лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, премії НАН України ім. І. М. Францевича, директора Інституту надтвердих матеріалів імені В. М. Бакуля НАН України Володимира Зіновійовича Туркевича.

Наукові дослідження професора В. З. Туркевича охоплюють широке коло питань з термодинаміки надтвердих матеріалів під високим тиском, з вивчення фізико-хімічного аспекту синтезу та спікання надтвердих матеріалів за високих значень тиску і температури.

В. З. Туркевич має понад 250 наукових праць, у тому числі один підручник, вісім колективних монографій, 136 статей і сім винаходів. Його роботи добре відомі як в Україні, так і за кордоном. Він виступив з-понад 30 доповідями на міжнародних конференціях у різних країнах світу.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824064

Шифр зберігання ВНБІ: д Т88

 

30. Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк : до 65-річчя від дня народж. та 40-річчя педагог. і наук. діяльності : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Б-ка ун-ту ; уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська ; голова редкол. С. А. Копилов. – Кам'янець-Подільський : Друкарня Рута, 2018. – 137, [8] с. : фот. – (Постаті в освіті і науці ; вип. 25).

Виповнилося 65 років з дня народження та 40 років педагогічної і наукової діяльності Анатолія Григоровича Філінюка – доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України, завідувача кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Професор А. Г. Філінюк збагатив історичну науку важливими і цінними дослідженнями. Він відомий вчений, активний громадсько-політичний діяч, мудрий педагог, патріот рідної землі. Анатолій Григорович – авторитетний краєзнавець. У його науковому доробку близько половини опублікованих праць присвячено відтворенню минулого малої Батьківщини.

З матеріалів цього видання зацікавлений читач дізнається про здобутки у науково-дослідній і науково-педагогічній діяльності вченого. Покажчик містить біографічно-історичний нарис і дописи друзів, колег про ювіляра. Бібліографія праць охоплює описи монографій, книг, брошур, навчальних посібників, методичних рекомендацій, що дає змогу презентувати багатогранний творчий і вагомий науковий доробок.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824827

Шифр зберігання ВНБІ: д Ф53

 

31. Фостій Іван Петрович : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. / Пошук. вид. агентство «Книга Пам’яті України», Чернів. обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; уклад. І. І. Саранчук. – Чернівці : Друк Арт, 2018. – 135 с. : фот.

Видання висвітлює літературну, журналістську та наукову діяльність Івана Петровича Фостія – кандидата історичних наук, екс-керівника – головного редактора Чернівецького обласного відділення Пошуково-видавничого агенства «Книга Пам’яті України», члена Національної спілки журналістів України.

За майже 25 років роботи на різних посадах під безпосереднім керівництвом Івана Петровича було видано три томи «Книги пам’яті України. Чернівецька область», «Національну книгу пам’яті жертв голодоморів 1932–1933, 1946–1947 років в Україні», а також тритомник «Реабілітовані історію. Чернівецька область», які повернули народові прізвища, імена, короткі відомості про загиблих у війні з німецьким фашизмом, убитих сталінськими репресіями й організованими комуністичною владою голодоморами.

До бібліографічного покажчика увійшли книжкові, журнальні та газетні публікації І. П. Фостія.

Шифр зберігання НБУВ: Ва824830

Шифр зберігання ВНБІ: д Ф81

 

32. Професор Христєва Лідія Асенівна : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 19381984 р. : до 110-річчя від дня народж. Л. А. Христєвої та 95-річчя з дня заснування Дніпр. ДАЕУ/ Дніпр. держ. аграр.-екон. ун-т, Ін-т біотехнології та здоров’я тварин, Каф. фізіології та біохіміх с.-г. тварин, Наук. б-ка ; уклад.: А. Г. Братчик, Н. В. Кобець, Л. Є. Прудка [та ін.] ; наук. ред. А. С. Кобець. – Херсон : Олді-плюс, 2017. – 136 с. : іл., фото. – (Біобібліографія вчених-аграріїв ДДАЕУ ; вип. 9).

Наукова, педагогічна, громадська діяльність професора Лідії Асенівни Христєвої досить багатопланова. Вона – засновник наукової школи Дніпровського державного аграрно-економічного університету «Гумунові речовини в АПК», автор понад 120 наукових праць, у яких узагальнено значний обсяг експериментального матеріалу і виробничого досвіду в дослідженні фізіології рослин.

У виданні відображено основні етапи життя, науково-дослідну, педагогічну, організаційну та громадську діяльність відомого вченого, педагога, громадського діяча у галузі теорії і практики заснування гумінових добрив та інших фізіологічно активних препаратів гумусової природи професора Л. А. Христєвої. Представлено основні надбання наукової діяльності.

Бібліографічний покажчик надає відомості про наукову діяльність професора Л. А. Христєвої за період з 1938 по 1984 роки, пропонує спогади учнів, колег та однодумців. Покажчик знайомить з книгами, монографіями, статтями в наукових виданнях, авторськими свідоцтвами, які є в науковому доробку відомої вченої, знайомить з літературою про її життя та діяльність.

 Шифр зберігання НБУВ: Ва824546

Шифр зберігання ВНБІ: д Х93

          33. Чернов Борис Олексійович : біобібліогр. покажч. / ДВНЗ «Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди» ; упоряд.: О. І. Шкира, Л. В. Губар, Л. М. Забарило [та ін.]. – Київ : Міленіум, 2018. – 171 с. : кольор. іл., фот. – (Наукова еліта Переяславщини).

Видання створене з нагоди 80-річчя від дня народження українського вченого у галузі теорії, методології географії і краєзнавства, дидактики географії, кандидата педагогічних наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, Почесного професора університету Бориса Олексійовича Чернова.

Біобібліографія включає інтерв’ю із професором Б. О. Черновим і список літератури, переданої ним у фонди бібліотеки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

Науковий доробок Б. О. Чернова розташовано за хронологією, а список дарчої літератури зроблено у вигляді бібліографічного покажчика з алфавітною розстановкою і довідково-бібліографічним апаратом, що складається з іменного, предметного та покажчика персоналій.

Шифр зберігання НБУВ: Ва825095

Шифр зберігання ВНБІ: д Ч–49

 

34. Покликання : біобібліогр. покажч. : до 90-річчя від дня народж. Павла Павловича Чучки / Держ. ВНЗ «Ужгород. нац. ун-т», Філол. ф-т, Каф. словац. філології, Наук. б-ка ; уклад.: Л. О. Мельник, Н. С. Лехман, О. В. Бряник. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2018. – 223 с. : фот.

Біобібліографічний покажчик присвячено 90-річчю від дня народження заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора, українського лінгвіста, дослідника сучасної та історичної ономастики, діалектології, лексикографії, мови писемних пам’яток, міжмовних контактів Павла Павловича Чучки.

Покажчик містить опис доробку вченого та літературу про нього за період з 1952 р. до грудня 2017 р.

У виданні представлено окремі видання П. П. Чучки (монографії, підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, словники, довідники), численні наукові та науково-популярні статті з питань мовознавства, матеріали конференцій, публікації у пресі, література про життя і творчість науковця.

При укладанні бібліографії були враховані також публікації, подані під псевдонімами (В. Ковач, М. Ковач, П. Павлик, Ч. Павлик, Ч. Павлюк).

Описи праць розташовані за хронологією, в межах кожного року – за алфавітом прізвищ авторів або назв книг і статей, спочатку кирилицею – далі мовами, які використовують латинську графіку.

Шифр зберігання НБУВ: Ва821833

Шифр зберігання ВНБІ: д Ч–96

 

Виконавець:

 А. Головащук, мол. наук. співр. НБУВ

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45