НАУКОВІ БІБЛІОТЕКИ В УМОВАХ КОМПЛЕКСНИХ ЗМІН ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Розбудова ефективного, з погляду як забезпечення комунікативних потреб, так і оптимальної організації, економного й раціонального використання фінансових, технічних ресурсів, національного науково-інформаційного простору вимагає злагодженого функціонування складної і, водночас, неформалізованої, гнучкої, мобільної інфраструктури. Роль інтегруючого центру науково-інформаційного простору повинна й надалі належати спеціалізованим науковим бібліотекам, які володіють різноманітними інформаційними можливостями та величезним, нагромадженим упродовж багатьох десятиліть, науково-методичним та практичним організаційним досвідом. Така перспектива може справдитися, однак за неодмінної умови, коли ці бібліотеки розвиватимуться у національному інформаційному просторі ХХI ст. вже не у своєму традиційному образі книгозбірень, а, насамперед, як провідники дійсно інноваційної соціокомунікаційної діяльності – центри вільного доступу до найрізноманітніших за походженням ресурсів наукової інформації, медіатеки, що забезпечують інтеграцію, систематизацію й поширення наукової інформації на всіх видах носіїв, органічну інтеграцію своєї роботи з усіма іншими учасниками інформаційно-комунікаційних процесів. КНИГИ 1. Бібліотека. Наука. Комунікація : формування національного інформаційного простору : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 4-6 жовт. 2016 р.) /НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц.б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – Київ, 2016. – 640 с. Шифр: ВА805571 2. Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб. /НАН Украины, Нац. б-ка Україны им. В.И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – Київ, 2017. – Вып. 14. – 244с. Шифр: Ж70678 3. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики : монографія / [ Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.]; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 324 с. Шифр: ВС61468 4. Бібліотека ХХI століття: перспективи та інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 23 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка, Каф. книгознавства і бібліотекознавства. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2015. – 237 с. Шифр: ВС61102 5. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ, 2012. - 183 с. : рис., табл. - Бібліогр. в кінці ст. Шифр: ВА761091 6. Бондаренко, Вікторія. Бібліотечне інтернет-обслуговування : стан та перспективи : монографія / Вікторія Бондаренко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Т. Гранчак. – Київ, 2016. – 276 с. Шифр: ВА811967 7. Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія /О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г.І. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с. Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990 – 2010-х рр. Шифр : ВА780717 8. Горовий, Валерій Микитович. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НВЦ НБУВ, 2010. - 356 с. Шифр: ВА731033 9. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУВ, 2011. - 247 с. Шифр: ВС52366 10. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. – 222 с. У моногра фії висвітлюються проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ. Розглядаються основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва. Шифр: ВС52206 11. Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ , 2013. – 208 с. Шифр: ВС56318 12. Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. - 253 с. Шифр: ВС54337 13. Короленківські читання 2015. Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку : матеріали XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2015 р. У 2 ч. Ч. 1 / Харк. держ. наук. б-ка ім.. В. Г. Короленка; [уклад. О.П. Куніч]. – Харків, 2016. – 181с. Шифр: В356436 14. Лобузіна, Катерина Вілентіївна. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / К. Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 249 с. Шифр: ВС53255 15. Материалы II Международного конгресса «Библиотека как феномен культуры» (Минск, 22-23 октября 2014 г.) / Национальная библиотека Беларуси ; составитель А. А. Суша. – Минск, 2014. – 347 с. Шифр: ВА807242 16. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського [Текст] Вип. 44 / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ : НБУ ім. В. І. Вернадського, 2016. – 684 c. Шифр: Ж70113/2016/44 17. Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 218 с. Шифр: ВС58641 18. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2012. - 245 с. Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов’язаних, зокрема, із удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучасних бібліотек. Шифр: ВС54338 19. Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 250 с. У монографії розглядаються соціальні інформаційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності. Досліджуються тенденції їх активізації в сучасній соціальній інформаційній системі, у розбудові вітчизняного комунікативного простору, соціальне й науково-освітнє значення, а також питання організації безпеки вітчизняного інформаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних інформаційних технологій, у тому числі й у контексті розвитку соцмереж. Шифр: ВС56147 20. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» [Текст] : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11 – 12 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: Шишка О. В. та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – 620 с. Шифр: ВА771782 21. Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 224 с. У колективній монографії розглядається розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення її структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України. Шифр: ВС 56129 СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ 22. Вергунов В. Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. – 2014. – №1. – С.3 –8. Шифр: Ж14595/2014/1 23. Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С.12 – 17. Шифр: Ж14595/2015/3 24. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2016. – №1. – С.12 – 17. Шифр: Ж14595/2016/1 25. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2014. – №4. – С.3 –8. Шифр: Ж14595/2014/4 26. Дворкина М. Как библиотеки привлекают пользователей / М. Дворкина //Библиотековедение – 2016. – №3. – С. 345 – 349. Шифр: Ж29530/2016/65.3 27. Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – №3. – С.3 –7. Шифр: Ж14595/2014/3 28. Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібілотеки «Україніка» / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2016. – №2. – С.11 –17. Шифр: Ж14595/2016/2 29. Кочукова Е., Селюцкая О. Особенности комплектования научной библиотеки в современных условиях / Е. Кочукова //Научные и технические библиотеки – 2016. – №8. – С. 36 – 44. Шифр: Ж29584/2016/8 30. Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С.18 –23. Шифр: Ж14595/2012/6 31. Мар’їна О. Конвент-стратегія бібліотек у цифровому середовищі / О. Мар’їна // Бібліотечний вісник. – 2016. – №4. – С.8 –12. Шифр: Ж14595/2016/4 32. Онищенко О. Бібліотека і «цифрове» покоління : нова ситуація – нові форми роботи / О. Онищенко // Бібліотечний вісник. – 2016. – №5. – С.3 –7. Шифр: Ж14595/2016/5 33. Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – №5. – С.3 –10. Шифр: Ж14595/2015/5 34. Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С.3 –11. Шифр: Ж14595/2015/3 35. Пшибытко М. Состояние информатизации библиотек республики Беларусь на современном этапе / М. Пшибытко // Бiбліятэчны свет. – 2016. – №5. – С.5 –8. Шифр: Ж15925/2016/5 36. Постельжук О. Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук // Бібліотечний вісник. – 2013. – №1. – С.3 –9. Шифр: Ж14595/2013/1 37. Рибачок О. Європейська цифрова бібліотека (Європіана) : створення та пріоритети розвитку (2000 – 2020) / О. Рибачок // Бібліотечний вісник. – 2017. – №2. – С.8 – 16. Шифр: Ж14595/2017/2 38. Редькина Н. Эффективные веб-технологии в деятельности библиотеки / Н. Редькина //Научные и технические библиотеки – 2017. – №3. – С. 15 – 25. Шифр: Ж29584/2017/3 39. Свирюкова В. Инновации в организации справочно-библиографического обслуживания в научной библиотеке / В. Свирюкова //Вестник БАЕ. – 2016. – №2. – С. 25 – 27. Шифр: Ж69199/2016/2 40. Соколов А. Библиотека как национальная ценность в эпоху глобализации (элементы библиотечной аксиологии) / А. Соколов //Библиотековедение – 2016. – №4. – С. 376 – 385. Шифр: Ж29530/2016/65.4 41. Шрайберг Я. Время перемен : глобальные информационные тренды и перспективы / Я. Шрайберг //Научные и технические библиотеки – 2016. – №9. – С. 3 – 55. Шифр: Ж29584/2016/9

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)