Біобібліографічні покажчики у фондах відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ : нові надходження

Найкраще задовольнити потреби дослідників у пошуку потрібної літератури чи джерел для більш детального вивчення життя та творчості видатних особистостей можуть персональні бібліографічні покажчики. Адже вони представляють собою науково-бібліографічну базу попередніх досліджень з наукової чи мистецько-культурної творчості видатної особи. Ця база є основою для розширення та поглиблення знань про персону.

Біобібліографічні покажчики мають чітку систему подання інформації. Їм властиві стислість викладу, фактографічність та багатогранність представленого матеріалу. Різними засобами у них розкривається внесок особи у розвиток тієї чи іншої галузі знання, її наукова діяльність. Персональні бібліографічні покажчики містять різнопланову структуровану інформацію, яка може стати основою для подальших досліджень. Підготовкою таких видань займаються наукові установи і навчальні заклади, бібліотеки та інститути науково-технічної інформації. Структуру покажчика, як правило, складають: передмова, біографічний нарис, основні дати життя та діяльності персони, список праць діяча, література про нього, допоміжні покажчики, зміст. За своїм завданням і формою вони різноманітні, часто подають інформацію про творчі надбання видатних осіб у поєднанні з біографічними відомостями про них та літературою, що присвячена їх творчості. Бібліографія таких видань містить посилання на праці наукових установ і організацій, дисертації, рецензії, статті із журналів, брошури, бібліографічні покажчики, довідники, енциклопедії, а також офіційні наукові доповіді і повідомлення на наукових конференціях, семінарах, з’їздах тощо. Наукова і довідкова цінність кожного бібліографічного видання залежить від обсягу, повноти і характеру наданих матеріалів. Наявність у них довідково-пошукового апарату дає змогу досліднику швидко зорієнтуватись у документах і звільняє його від трудомістких пошуків необхідної інформації.

Отже, цінність бібліографічних покажчиків і довідкових видань біографічного характеру у представленій в них широкій бібліографічній базі, яка є основою переважної більшості попередніх робіт і водночас фундаментом для написання нових наукових досліджень. Вона сприяє дослідникам у пошуку додаткової інформації з різноманітних галузей і напрямів знань, полегшує їм цей процес, а тому має бути різноплановою й вичерпною у джерелознавчому й історіографічному аспектах, а також відповідно оформленою.

 

Фізико-математичні науки

1. Борис Вікторович Гриньов / Ін-т сцинтиляційних матеріалів НАН України ; упоряд.: П. О. Стадник, В. О. Закоріна, Ж. В. Сльозова. – Київ : Академперіодика, 2016 . – 143 с. : 16 с. іл., портр. – (Біобібліографія вчених України).

Покажчик присвячено діяльності одного з винахідників у галузі матеріалознавства та приладобудування – академіку НАН України, доктору технічних наук, професору Борису Вікторовичу Гриньову. Висвітлено основні етапи життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності вченого. Провідною темою його наукових досліджень є процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем, а також використання властивостей сцинтиляційних матеріалів. Загалом спрямованість наукових інтересів вченого полягає у пошуку нових сцинтиляторів, у розробці та застосуванні приладів і пристроїв на їхній основі.

Хронологічні покажчики наукових і публіцистичних статей, тез наукових доповідей знайомлять з науковим доробком вченого за період з 1983 по 2015 рік. Окремим розділом подано авторські свідоцтва та патенти (1988–2015).

Шифр зберігання НБУВ: Ва800735

Шифр зберігання ВНБІ: д Г85

 

2. Антон Григорович Наумовець / НАН України, Ін-т фізики НАН України. – Київ : Академперіодика, 2016. – 160 с., 17 с. іл., портр. – (Біобібліографія вчених України).

Науково-довідкове видання відображає життєвий і творчий шлях, наукову, науково-організаційну та громадську діяльність в галузі експериментальної фізики поверхні, фізичної та молекулярної електроніки видатного координатора та організатора науки, заслуженого діяча науки і техніки України, першого віце-президента та академіка НАН України Антона Григоровича Наумовця. Результати ґрунтовних наукових дослiджень та експериментiв, виконаних Антоном Григоровичем та його учнями за бiльш як пiвстолiття активної творчої роботи, увiйшли до пiдручникiв та монографiй і добре вiдомi фахiвцям. Зокрема, він є автором двох монографiй, одна з яких «Двумерные кристаллы», видана росiйською й англiйською мовами.

Антон Григорович Наумовець – лауреат Державних премій СРСР та України у галузі науки і техніки, премiї iм. М. М. Боголюбова НАН України, премiї iм. В. I. Вернадського фонду «Україна–ХХI сторiччя», кавалер Ордена Ярослава Мудрого V та IVступенів, нагороджений багатьма вітчизняними та зарубіжними нагородами.

У книзі подано науковий доробок вченого, серед якого: дисертації, окремі статті у довідкових та енциклопедичних виданнях, публікації у періодичних виданнях України та зарубіжних країн з актуальних питань розробки та створення наноструктурних матеріалів та нанотехнологій.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Основні дати життя та діяльності», «Хронологічний покажчик друкованих праць» (1958–2015), «Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук, виконані за науковою консультацією/керівництвом А. Г. Наумовця», «Головні результати, одержані особисто й у співпраці з колегами». Видання доповнено листами від керівників вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, вчених-фізиків України та різних країн світу зі словами вдячності, подяки за багатогранну працю ювіляра та його вагомий внесок у розвиток освіти, науки та культури.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 804467

Шифр зберігання ВНБІ: д Н34

 

3. Фирстов Сергей Алексеевич : биобиблиография / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И. Н. Францевича; сост.: Г. Ф. Саржан, И. Д. Горная, А. Л. Еременко. – Киев : КИМ, 2015. – 80 с.

Видання присвячено відомому вченому в галузі фізичного матеріалознавства, доктору фізико-математичних наук, професору, академіку НАН України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, заслуженому діячу науки і техніки України Сергію Олексійовичу Фирстову. Висвітлено значний внесок вченого у розвиток фізичного матеріалознавства, розглянуто основний напрям його наукових досліджень, пов'язаних з проблемою міцності та пластичності матеріалів, їх науковими розробками, структурним аналізом та технологією обробки.

Науковий доробок С. О. Фірстова складають понад 530 публікацій. Серед них: 6 монографій, 17 винаходів та патентів, а також дисертації, навчальні посібники, статті з періодичних і продовжуваних видань, збірників наукових праць ВНЗ, тези виступів на наукових форумах, авторські свідоцтва та патенти. Матеріали покажчика охоплюють період з 1965 по 2015 рік.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 798331

Шифр зберігання ВНБІ: д Ф62

 

Хімічні науки

4. Владислав Володимирович Гончарук / НАН України, Ін-т колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського ; уклад.: Г. С. Мацибура, В. О. Рябушко ; авт. вступ. ст. В. Г. Сафронова. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Академперіодика, 2016. – 188 с. : портр. – (Біобібліографія вчених України). – Укр., рос., англ.

Владислав Володимирович Гончарук – видатний вчений у галузі хімії, фізики, біології і технології води, заслужений діяч науки і техніки України, доктор хімічних наук, академік НАН України. Ним створено новий напрям у галузі хімії і технології водоочищення – каталітичне знешкодження токсичних домішок у природних і стічних водах. Це відіграло велику роль у період ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Саме тоді було розроблено та впроваджено високі технології очищення води від радіонуклідів та дезактивації техніки, матеріалів та одягу.

Під керівництвом вченого створено нові технології очищення питної води. Запропоновано принципово нові підходи до якісного водоспоживання. Завдяки його ініціативі та наполегливості у Києві були відкриті бювети з артезіанською водою.

Професор В. В. Гончарук – автор близько 1000 публікацій, лауреат багатьох премій, член редколегії журналів: «Вісник НАН України», «Доповіді НАН України», «Наука и инновации» та  інших журналів.

Видання знайомить з науковим доробком В. В. Гончарука майже за 50 років плідної праці (1967–2016). Висвітлено основні етапи його життя, наукової, науково-організаційної та громадської діяльності. У межах року матеріал розміщений у логічній послідовності: книги, брошури, статті з газет і журналів, авторські свідоцтва та патенти. Допоміжний апарат містить покажчик авторських свідоцтв і патентів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 806336

Шифр зберігання ВНБІ: д Г65

 

Техніка. Технічні науки

5. Петро Дем'янович Лежнюк : біобібліогр. покажч. до 70-річчя від дня народж. / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ВНТУ ; уклад.: Л. Д. Андронік, Л. М. Желюк ; відп. за вип. Т. Є. Притуляк. – Вінниця, 2016. – 80 с. : іл. – (Вчені нашого університету).

Матеріали покажчика відображають надбання відомого фахівця України і світу, автора понад 500 наукових публікацій в галузі електроенергетики та електромеханіки, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри електричних станцій і систем Вінницького національного технічного університету, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії наук вищої освіти України – Петра Дем'яновича Лежнюка, який своїми працями збагатив вітчизняну енергетичну освіту і науку. Суттєвим є те, що за результатами досліджень ним було започатковано науковий напрям по застосуванню теорії подібності при керуванні нормальними режимами електроенергетичних систем, розроблено способи та засоби їх автоматизації. Досліджено умови і шляхи відновлення та експлуатації малих ГЕС в Україні.

Життєвий шлях, наукові і трудові досягнення ювіляра висвітлено в розділах: «Короткий біографічний нарис» та «Основні віхи життя та діяльності Петра Дем'яновича Лежнюка». Привітання від колег містить розділ «Слово про колегу та вчителя».

Покажчик надає інформацію про науковий доробок вченого з 1975 по 2015 рік. До нього увійшли наукові праці, публікації в періодичних і наукових виданнях. Матеріал структуровано за розділами: «Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Статті в журналах та наукових збірниках», «Матеріали конференцій та семінарів», «Авторські свідоцтва та патенти. Депоновані рукописи», «Дисертації». Окремим розділом подано дисертації, захищені під керівництвом П. Д. Лежнюка. «Публікації про П. Д. Лежнюка» містять інформацію про професора-ювіляра в друкованих виданнях та інтернет-ресурсах. Матеріали у розділах розміщено в хронологічно-абетковому порядку. Допоміжний апарат представлено іменним покажчиком співавторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 799767

Шифр зберігання ВНБІ: дЛ40

 

6. Анатолій Львович Майстренко : біобібліографія / НАН України, Ін-т надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля ; [уклад. Н. І. Колодніцька ; авт. вступ. ст. В. М. Колодніцький ; відп. ред. С. А. Клименко]. – 2-ге вид., допов. – Київ, 2016. – 110 с. : портр.

У виданні висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого у галузі комп'ютерного матеріалознавства, автора розробок проблем міцності структурно-неоднорідних матеріалів та комп’ютерного моделювання фізико-механічних властивостей надтвердих композитів, члена-кореспондента НАН України, доктора технічних наук, професора Анатолія Львовича Майстренко. У його роботах визначено роль у формуванні нових підходів до дослідження алмазів. Охарактеризовано основні здобутки вченого у застосуванні нових технологічних методів спікання композиційних алмазовмісних матеріалів для породоруйнівних інструментів.

Бібліографія містить вичерпний перелік друкованих праць науковця за 1970–2016 роки. У межах кожного року матеріал розміщено у такій послідовності: книги, статті, авторські свідоцтва, патенти.

Довідково-пошуковий апарат видання складають: іменний покажчик, покажчик патентних документів, алфавітний покажчик праць та список скорочень. У додатках подано перелік прізвищ учнів А. Л. Майстренка, які захистили дисертації на здобуття вченого ступеню кандидата наук.

Шифр зберігання НБУВ: АО 273577

Шифр зберігання ВНБІ: д М14

 

Медицина. Медичні науки

7. Борис Семенович Зіменковський / Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ;[уклад.: А. В. Магльований, О. Д. Луцик, Н. В. Кучумова та ін.]. – Львів : Кварт, 2015. – 219 с. : портр., фот.

У покажчику представлено науковий доробок відомого науковця в галузі фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії, педагога, організатора вищої медичної освіти в Україні, ректора та заслуженого професора Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького (ЛНМУ), заслуженого працівника Вищої школи, почесного доктора Люблінського медичного університету, доктора фармацевтичних наук Бориса Семеновича Зіменковського. Висвітлено багатогранну наукову та науково-педагогічну діяльність вченого, доробок якого складає 800 наукових і навчально-методичних праць, близько 130 авторських свідоцтв на винаходи та патентів. Завдяки його наполегливій праці, створено низку лікарських засобів з групи тіазолідинів. Важливо зазначити, що за результатами проведених ним досліджень було виявлено речовини з порівняно сильними антимікробними, протигрибковими, противірусними, протизапальними і протипухлинними властивостями.

До хронологічного покажчика друкованих праць Б. С. Зіменковського включено бібліографічні описи монографій, авторефератів дисертацій, підручників, учбово-методичних посібників, тез виступів на науково-практичних і науково-технічних конференціях, симпозіумах з питань медицини та хімічних сполук, які проходили в Україні та за її межами; наукових статей у журналах і тематичних збірниках, періодичних і продовжуваних виданнях, надрукованих українською, російською та польською мовами. Матеріал охоплює період з 1966 по 2015 рік. Окремо подано розділ «Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата/доктора наук, виконані за науковим керівництвом/консультацією Б. С. Зіменковського» (кандидатські дисертації та докторські дисертації (1984–2004). У розділі «Публікації про Б. С. Зіменковського та ЛНМУ імені Данила Галицького» зібрано матеріали про вченого-ювіляра.

Шифр зберігання НБУВ: АО 273406

Шифр зберігання ВНБІ: д З-62

 

Історія. Історичні науки

8. Морозов Анатолій Георгійович : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; [авт. вступ. ст.: В. М. Мельниченко, С. В. Корновенко] ; уклад.: В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця, О. З. Силка ; наук. ред. Г. М. Голиш. – Черкаси, 2016. – 68 с. : портр. – (Бібліографія вчених України ; вип. 7).

У виданні відображено науковий доробок українського вченого, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького А. Г. Морозова, напрацьований за 40 років науково-педагогічної діяльності. Подано вичерпний перелік його наукових праць за 1982–2015 роки.

До книги увійшли наукова біографія та список опублікованих праць: навчально-методичні посібники, статті з періодичних і продовжуваних видань, збірників наукових праць, матеріалів науково-практичних конференцій тощо.

Матеріал систематизовано за розділами: «Основні дати життя і діяльності», «Хронологічний покажчик друкованих праць А. Морозова», «Наукова школа А. Морозова», «Видання за співредакцією А. Морозова», «Видання за рецензуванням А. Морозова», «Матеріали про А. Морозова». Допоміжний апарат містить іменний покажчик та список умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 802541

Шифр зберігання ВНБІ: д М80

 

9. Павло Федака : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Закарпат. крайове культур.-освіт. т-во «Просвіта» ; уклад.: П. М. Федака, Б. В. Досяк. – Ужгород : Карпати, 2015. –  496 с. : фот.

Науково-довідкове видання висвітлює життєвий і творчий шлях, науково-дослідну, організаційну і громадську діяльність відомого українського вченого-етнолога, історика, краєзнавця, музеєзнавця, громадського, культурного і політичного діяча Павла Федаки.

Павло Михайлович Федака – автор понад 1500 публікацій, більш як 400 неопублікованих матеріалів, кілька десятків створених експозицій і виставок, біля 300 організованих ним наукових, культурно-просвітницьких і громадсько-політичних заходів тощо.

Покажчик містить відомості про наукові та трудові досягнення ювіляра на ниві етнології, історії, пам’яткознавства, геральдики, громадсько-культурного і політичного життя Закарпаття упродовж 1971 – першої половини 2015 років, (усього – 2939 джерел). Ним опрацьовано матеріали досліджень народного житла українців Закарпаття в період ХVIII – XX століть та визначено місце творчої спадщини у царині історії, досліджено історичний розвиток гуцульських і лемківських поселень, вивчено їх зовнішній вигляд, внутрішню структуру, форми забудови, типи та розміри.

Праці вченого відображають дослідження з історії Закарпатського крайового культурно-освітнього товариства «Просвіта», вивчення діяльності М. Антоновича, А. Волошина, В. Скуратівського тощо); у сфері спеціальних історичних дисциплін – з'ясування історичних коренів символіки Карпатської України.

Переважну більшість документів у покажчику складають наукові та науково-популярні статті, публікації політичного і громадського спрямування. Окремо подано відомості про редакторську та рецензійну діяльність діяча, матеріали неопублікованих праць, експедиційних матеріалів, доповідей та виступів на наукових і науково-практичних конференціях.

Основними джерелами пошуку інформації були каталоги та картотеки Наукової бібліотеки Ужгородського національного університету, Закарпатської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Ф. Потушняка, інших бібліотек області та інформація з попередніх біобібліографічних покажчиків: «Павло Федака» – до 50-річчя (1995) і 60-річчя (2005) від дня народження.

Посібник доповнено ґрунтовним допоміжним апаратом, що складається з іменного покажчика, покажчиків співавторів, псевдонімів і криптонімів, основних скорочень, покажчика використаних періодичних видань. «Фотолітопис» містить низьку фотографій із власного архіву ювіляра.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 799579

Шифр зберігання ВНБІ: д Ф32

 

Економіка. Економічні науки

10. Крисоватий Андрій Ігорович (до 50-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / Терноп. нац. екон. ун-т, Б-ка ; уклад.: В. В. Гриськів, Г. А. Філіповська ; відп. за вип. К. З. Возьний. – Київ : Вид-во «Центр учбової літератури», 2016. – 60 с., [22] с. : іл. – (Вчені Тернопільського національного економічного університету).

Покажчик підготовлено з нагоди ювілею відомого українського вченого, талановитого педагога, доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України Андрія Ігоровича Крисоватого. Науковий доробок вченого складає понад 190 наукових праць, присвячених актуальним питанням у галузі податків та фіскальної політики. Серед них: монографії, підручники, навчальні посібники, методичні матеріали, наукові статті зі збірників і журналів, виступи на конференціях, інтерв'ю тощо.

Матеріали охоплюють період з 1990 по 2015 рік. Список опублікованих наукових робіт систематизовано за алфавітом та видами видань.

 Особливу увагу приділено опублікованим джерелам (навчальні посібники, монографії, праці конференцій), які вийшли у світ при активному сприянні А. І. Крисоватого, як відповідального, наукового редактора, члена редакційних колегій і рецензента. Окремий розділ у покажчику містить аналіз діяльності професора при підготовці та атестації наукових кадрів, де наведено перелік дисертаційних робіт, виконаних і захищених під його науковим керівництвом.

Основними джерелами добору інформації були каталоги та картотеки бібліотеки Тернопільського національного економічного університету, ресурси мережі Інтернет та особистий архів вченого. Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 799905

Шифр зберігання ВНБІ: д К85

 

Культура. Наука. Освіта

11. Іванюк Ганна Іванівна : біобібліогр. покажч. / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд.: Н. М. Демченко, В. А. Зотова. – Київ, 2014. – 32 с. : іл. – (Вчені – ювіляри Київського університету імені Бориса Гринченка ; вип. 27).

Видання присвячене Ганні Іванівні Іванюк – відміннику освіти України, завідувачу кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктору педагогічних наук, професору. Вона автор багатьох наукових праць, монографій, навчально-методичних і навчальних посібників для студентів ВНЗ, статей у фахових виданнях України та наукових періодичних виданнях інших держав.

Значну увагу у працях Ганни Іванівни приділено питанням взаємодії професорсько-викладацького складу кафедри педагогіки та психології зі студентами, а також з дошкільними та загальноосвітніми навчальними закладами Києва з метою підвищення ефективності підготовки фахівців із дошкільної, початкової та мистецької освіти, що створює умови для професійного зростання майбутніх педагогів вищої кваліфікації.

У книзі подано бібліографію основних наукових праць ювілярки:  дисертації, автореферати дисертацій, навчальні посібники, публікації у періодичних виданнях, збірниках наукових праць, матеріали наукових конференцій, присвячених актуальним питанням української педагогіки та освіти.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Вітання до ювілею», «Основні дати життя та діяльності», «Науковий доробок Г. І. Іванюк. Покажчик наукових праць» (1992–2015), «Наукова школа В. І. Іванюк», «Фотогалерея. Фото з власного архіву ювілярки».

 

Шифр зберігання НБУВ: Р 130123

Шифр зберігання ВНБІ: д І-24

 

12. Онкович Ганна Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор: до 70-річчя від дня народж. : біобібліографія / НАПН України, Ін-т вищ. освіти, від. теорії та методології гуманітар. освіти ; упоряд. і наук. ред. О. А. Щербакова. – Київ : Видавн. дім Дмитра Бураго, 2015. – 232 с. : табл.

Науково-інформаційне видання присвячено 70-річчю від дня народження доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу теорії та методології гуманітарної освіти Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України Ганни Володимирівни Онкович. Представлені матеріали висвітлюють її багаторічну науково-педагогічну діяльність, пов'язану з питаннями нового напряму у педагогічній науці – медіа-освіти та медіа-дидактики, педагогіки вищої школи.

Покажчик має розгалужену систему подачі матеріалу: біографічну довідку про діяльність Г. Онкович, покажчики її праць (друкованих та електронних) ­– хронологічний та систематичний, а також абетковий перелік зазначених праць ювілярки. Хронологічний покажчик включає понад 670 позицій (1966–2016 рр.). Систематичний покажчик, структурований за наступними публікаціями: дисертації та автореферати дисертацій, монографії; наукове редагування; рецензування наукових праць і навчально-методичних видань; статті в енциклопедичних виданнях та матеріали у покажчиках і словниках; підручники, посібники, навчально-методичні розробки і програми; публікації у наукових виданнях, збірниках матеріалів конгресів, симпозіумів, форумів, конференцій, семінарів; виступи, статті, спогади у періодичній пресі та художньо-публіцистичній літературі; публікації іноземними мовами; електронні публікації, література про Г. В. Онкович, її творчий, педагогічний і науковий доробок.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 806736

Шифр зберігання ВНБІ: д О-58

 

Філологічні науки. Літературознавство

13. Іван Багряний (1906–1963): український письменник і політичний діяч (до 110-річчя від дня народж.) : біобібліогр. покажч. / упоряд. С. Козак. – Київ : Літ. Україна, Укр. видавн. спілка ім. І. Багряного, 2016. – 264 с.

У книзі надана повна картина творчості однієї з найяскравіших, найдраматичніших постатей в українському письменстві і громадянстві першої половини і середини ХХ ст., видатного поета, прозаїка, драматурга та громадсько-політичного діяча – Івана Багряного (Івана Павловича Лозов᾿яги), ім’я якого відносно недавно стало відоме широкому загалу читачів. Незламний борець за свободу, в'язень сталінських і гітлерівських катівень, перебуваючи поза Україною, він завжди жив нею, уболівав за її долю, мріяв про вільну Україну – де б її народ був господарем на своїй землі.

Його творчість була відзначена Державною премією України ім. Т. Шевченка (посмертно).

Видання поєднує здобутки літературознавчих досліджень творчості письменника в Україні та в діаспорі. У ньому містяться відомості про твори Івана Багряного та матеріали про його життя і діяльність опубліковані з 1925 до 2016 року.

Матеріал у покажчику складається з двох частин. Перша частина – «Творчий доробок Івана Багряного» містить два покажчика: хронологічний покажчик публікацій (1925–2016) та систематичний покажчик (за жанрами творів), який відображає книжкові видання та публікації в часописах і збірниках. Друга частина – «Література про Івана Багряного» складається з дванадцяти розділів: «Книжкові видання», «Публікації у книжкових виданнях», «Передмови і післямови», «Публікації в наукових виданнях» (літературознавство, мовознавство, публіцистика тощо), «Публікації в періодичній пресі УРСР», «Публікації в альманахах, збірниках, бюлетенях», «Матеріали до біографії», «Інтерв'ю», «Спогади», «Вшанування пам'яті», «Відомості в енциклопедіях, довідниках, словниках, покажчиках» та «Ілюстрації».

Уперше ґрунтовно досліджено видання творів письменника та бібліографію про нього у періодиці української еміграції, насамперед у часописах: «Українські вісті», «Нові дні», «Київ», «Наші позиції».

Запропонована книга – це свого роду бібліографічне дослідження про Івана Багряного, що містить 2647 джерел. Видання довершує іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 804506

Шифр зберігання ВНБІ: д Б14

 

14. Тетяна Буйницька: до 90-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. /М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; уклад. Світлана Маценка. – Львів, 2016. – 36 с. : іл.

Бібліографічний покажчик висвітлює наукову діяльність визначного філолога, провідного германіста з питань лінгвостилістичного аналізу художнього тексту, доцента кафедри німецької філології Львівського національного університету імені Івана Франка Тетяни Олексіївни Буйницької.

Однією з актуальних питань у її дослідженнях є поєднання лінгвостилістики, літературної стилістики та стилістичний феномен гри слів. Особливу увагу приділено певним жанрам: репортажу, оповіданню, афоризмам, літературі подорожей.

Покажчик включає список друкованих праць, навчально-методичних праць, статей у періодичних і продовжуваних виданнях, тез доповідей на науково-практичних конференціях, рецензій та перекладів з німецької мови за період з 1962 по 2015 рік. Видання доповнюють біографічна довідка про дослідницю, вітальні слова з нагоди ювілею від колег та учнів та фотоматеріали.

Шифр зберігання НБУВ: Р 130118

Шифр зберігання ВНБІ: д Б90

 

15. Магнетизм і переконлива чарівність прози Михайла Вдовцова: до 60-річчя від дня народж. : зб. матеріалів / Упр. культури і мистецтв Вінниц. обл. держ. адміністрації, Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад.: Г. А. Біловус, О. Ф. Ковалевська. – Вінниця, 2015. – 124 с. : іл. – (Наші видатні земляки).

Збірник присвячений українському прозаїку, краєзнавцю, природоохоронцю, члену Національної спілки журналістів України та Національної спілки письменників України Михайлу Леонтійовичу Вдовцову.

У виданні систематизовано друковані джерела та електронні ресурси, які знайомлять з життям письменника, всебічно і ґрунтовно розкривають його творчий доробок.

«… Дуже нетрадиційною є його проза: запашна, глибоко народна, вийнята із самісінької серцевини («з горіха – зерня») нашого селянського побуту, нашої славетної подоляцької натури». Так з душею висловився про творчу діяльність Михайла Вдовцова побратим по перу – український поет Михайло Каменюк.

Посібник складається з двох частин: текстової та бібліографічної. До першої увійшли статті та відгуки вінницьких письменників про ювіляра, а також його вибрані твори. Другу частину складають розділи: «Бібліографія творів Михайла Вдовцова» (2009–2015), «Про Михайла Вдовцова» (1995–2015), «Довідково-бібліографічні матеріали» (2010–2015). Включено бібліографічні описи окремих видань; творів письменника, опублікованих у збірниках, альманахах, періодичних виданнях; публікацій про його життя і творчість.

Видання підготовлене на основі матеріалів, які зберігаються у фондах Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва, представлені в електронних каталогах інших бібліотек України, а також мережі Інтернет. Збірник доповнено світлинами із власного архіву ювіляра. Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 799715

Шифр зберігання ВНБІ: д В-25

16. Зимомря І. Стихія творчого поступу : біобібліогр. покажч. Миколи Зимомрі / Іван Зимомря, Руслана Жовтані ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т літ. ім. Т. Шевченка НАН України. – Ужгород : Вид-во «ФОП Сабов А. М.», 2016. – 314 с.

Видання висвітлює життєвий і творчий шлях, науково-педагогічну діяльність відомого вченого у галузі теорії літератури та перекладознавства, доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи України, завідувача кафедрою теорії та практики перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Миколи Івановича Зимомрі. У книзі подано науковий доробок літературознавця, який складає понад 800 опублікованих праць, присвячених питанням порівняльного літературознавства, перекладознавства та культурознавства: «Сприйняття творчості Тараса Шевченка», «Художній переклад і рецепція в контексті взаємодії літератур», «Августин Волошин», «Німеччина та Україна: у нарисах взаємодії культур», «Опанування літературного досвіду», «Долі в людях» та ін. Науковець дослідив питання теорії та практики перекладу, німецько-українські і польсько-українські літературні зв’язки, літературні процеси на Закарпатті, в Україні загалом та за її межами. Зокрема, Микола Іванович віднайшов першу публікацію автобіографії Тараса Шевченка (Ляйпциґ, 1860).

Микола Зимомря – лауреат Міжнародних літературних премій, член Національної спілки журналістів та письменників України. Його прозові збірки художніх творів, зокрема: «Дзвони для ангелів», «Промінці студеного сонця», «Образки Срібної землі»; переклади творів відомих українських письменників (М. Вовчка, І. Франка, Д. Павличка, Т. Шевченка) відомі широкому колу читачів України та країн Європи: Угорщини, Болгарії, Словаччині, Польщі, Німеччини.

Бібліографічні записи у розділі «Дослідницькі, літературно-критичні та публіцистичні статті, рецензії, художні твори» розташовано таким чином: окремо видані художні твори, нариси, статті та твори, що друкувалися в періодичних виданнях і збірках; матеріали про діяльність М. Зимомрі. До покажчика увійшли також тези доповідей на конференціях, конгресах та симпозіумах. Окремо приділено увагу працям, де він виступає у ролі укладача наукових збірників на пошану вчених: І. Гранчака, В. Задорожного, М. Мушинки, І. Хланти, А. Вірського; у ролі упорядника, наукового редактора та рецензента, члена редколегії. Матеріали охоплюють період з 1959 по 2015 рік. Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика назв опублікованих праць та покажчика імен.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 801043

Шифр зберігання ВНБІ: д З-62

 

17. «Я все життя збираю колоски …»: до 75-річчя від дня народж. Л. М. Куцого : бібліогр. покажч. / уклад. О. М. Зелена ; ред. С. В. Лавренюк ; відп. за вип. Н. І. Морозова ; Упр. культури і мистецтв Вінниц. облдержадмін. Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – 96 с. : іл. – (Письменники Вінничини).

Видання підготовлене до ювілею відомого українського поета-гумориста, сатирика, публіциста, автора півтора десятка гумористичних, сатиричних і ліричних поетичних збірок, а також книг для дітей Леоніда Мироновича Куцого. Серед основних: «Вуха без капелюха» (1995), «Замакітрений макогін» (1998), «Веселий Петрик» (2000), «Дебільний осел» (2000), «Калікографія» (2001), «Двоюрідна кума» (2001), «Колоски» (2002), «Тези на протезах» (2003) тощо. Кожен вірш письменника присвячено певним соціальним чи побутовим проблемам. Сутність його життя полягає у збагаченні українського поетичного слова.

Відкриває книгу стаття вінницького письменника, журналіста та кінодокументаліста Володимира Рабенчука з досить незвичною назвою «…Зустрічав я на церкви Гагаріна, та зустрівся з Богом замість нього», яка містить відгуки про життя та творчість гумориста та кілька неопублікованих творів ювіляра.

Бібліографічна частина складається з чотирьох розділів: «Твори Леоніда Куцого», що містить матеріали про збірки та окремі твори, опубліковані у збірниках, альманахах, періодичних виданнях, рецензії на них; «Упорядник та редактор видань», де автор представлений як упорядник та редактор видань; «Життя і творчість гумориста» включає матеріали про літературні премії та нагороди письменника; «Довідкові та бібліографічні матеріали» містять інформацію про ювіляра. Окрему увагу приділено його громадській діяльності, зустрічам у колі письменників та бібліотекознавців Вінничини. Хронологічні межі добору літератури – 1996–2015 рр.

Видання підготовлено на основі документів, які зберігаються у фондах Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки імені К. А. Тимірязева: літописів газетних та журнальних статей, краєзнавчого довідково-бібліографічного апарату і електронних баз даних, а також даних з особистого архіву, наданих автором. Допоміжний апарат представлено «Іменним покажчиком».

Шифр зберігання НБУВ: Ва 799718

Шифр зберігання ВНБІ: д К88

 

18. В’ячеслав Медвідь: до 65-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. /М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; уклад.: Ю. І. Горбань, В. В. Степко, Г. О. Стешенко. – Київ, 2015. –190 с. : іл. – (Видатні постаті КНУКіМ ; вип. 3).

Видання присвячене відомому українському письменнику-прозаїку, заслуженому діячу мистецтв України, лауреату Національної премії України імені Тараса Шевченка, лауреату літературної премії «Український стиль» асоціації «Нова література» Вячеславу Григоровичу Медведю. Укладачі поставили за мету всебічно розкрити не тільки його життєвий шлях, творчість, а й громадську та культурно-просвітницьку діяльність.

Матеріали у покажчику з можливою повнотою відображають публікації письменника за 1968–2015 роки. Бібліографічні записи (всього – 466) подано за хронологією, а в межах року – за алфавітом прізвищ авторів або назв публікацій.

Розділ «Видання творів В. Медведя» включає бібліографічні описи окремих видань; художніх творів в збірниках і періодичних виданнях; публікацій в антологіях, альманахах; перекладів іноземними мовами; перекладів з іноземних мов; літературознавчих та літературно-філософських есе; публіцистичних, мистецтвознавчих, критичних статей тощо.

Покажчик доповнено нарисами про дитячі роки автора, роки навчання у Київському державному інституті культури та перші його проби пера. Інформативність видання посилюється наявністю листів та звернень до Вячеслава Медведя, висловлювань різних діячів культури, письменників, літературознавців про його творчу діяльність: Миколи Жулинського, Павла Загребельного, Олександра Климчука, Людмили Таран, Ніли Зборовської та ін. До книги також включено інформацію про проведення творчих вечорів, літературно-мистецьких свят і літературних проектів, літературні дискусії, а також джерела, де В. Медвідь був науковим редактором, рецензентом, членом редколегії. До видання включено широку добірку кольорових фотоматеріалів з приватного архіву письменника. На особливу увагу заслуговує сторінка пошани – відзнаки, подяки, вітальні листи; автографи письменників на книгах з особистої бібліотеки; цитати з творів письменника; вірші різних письменників, присвячені В. Медведю; сторінки спогадів матері письменника та його інтерв’ю.

Довідковий апарат складається зі змісту, іменного покажчика та переліку опрацьованих періодичних видань.

Шифр зберігання НБУВ: ВС 60584

Шифр зберігання ВНБІ: д М42

 

19. Анатолій Подолинний – науковець, літературний критик, письменник: до 75-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін. Вінниц. обл. універс. наук. б-ка ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. Г. М. Авраменко ; ред. С. В. Лавренюк. – Вінниця, 2015. – 72 с. – (Наші видатні земляки).

Покажчик продовжує серію біобібліографічних посібників «Наші видатні земляки», започатковану Вінницькою ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва 35 років тому.

Книга знайомить з творчою спадщиною талановитого майстра літературного жанру, фольклориста, критика, поета, громадського діяча, члена Національної спілки письменників України, лауреата кількох літературних премій, кандидата філологічних наук, професора Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, заслуженого працівника культури України Анатолія Мусійовича Подолинного.

На його рахунку щедрий ужинок збірок поезій, зокрема: «Яблуко з Рахнівки» та «Є така птиця» (для дітей), «В нас дорога довга: вибрані вірші»; книжок «З-над Божої ріки: літературний словник Вінниччини», «Жити Україною: статті, рецензії, есе», «Тільки б голос твій чути», «Українська мова в двадцятому сторіччі», а також довідкових, хрестоматійних, антологічних видань, передмов до поетичних збірок талановитих подолян, рецензій, статей, зокрема до «Української літературної енциклопедії», «Енциклопедії сучасної України» тощо. Цінним є іменний словник «Тарас Шевченко і Вінниччина», який уклав Анатолій Подолинний до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка.

Систематизовані друковані джерела (науково-популярна, публіцистична, художня література, наукові праці) та електронні ресурси всебічно і ґрунтовно висвітлюють діяльність письменника на ниві літературознавства, переважно в жанрі пейзажної та медитативної лірики.

Матеріал розміщено у хронологічній послідовності. У межах кожного року представлено книги, а потім – публікації в періодичних виданнях, збірниках наукових праць та продовжуваних виданнях.

Покажчик складається з двох розділів. Перший розділ: «Творчість А. М. Подолинного (вибрана бібліографія)» містить основні літературознавчі праці, художні твори автора та рецензії на них. Другий – це «Публікації про наукову, літературну та громадську діяльність А. М. Подолинного».

Хронологічні межі добору літератури 1961–2014 рр. Основними джерелами пошуку інформації були каталоги та картотеки Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва. Допоміжний апарат містить іменний покажчик та матеріали з електронних ресурсів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 799717

Шифр зберігання ВНБІ: д П44

 

20. Сергей Константинович Шелковый: к 65-летию со дня рождения : биобиблиогр. указ. / Нац. техн. ун-т «Харьков. политехн. ин-т», Науч.-техн. б-ка ; сост.: Л. П. Семененко, В. И. Кулиш ; науч. ред. Л. П. Семененко. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2012. – 424 с. : фот.

До біобібліографічного покажчика увійшли бібліографічні записи наукових, навчально-методичних та літературних публікацій Сергія Костянтиновича Шовкового – члена Національної спілки письменників України, автора понад 20 книжок поезії та прози, лауреата багатьох літературних премій, статті вчених і літераторів низки країн про його творчість, наукову та літературну діяльність.

Матеріал представлено за розділами: наукові, навчально-методичні публікації (статті, тези доповідей на всесоюзних, регіональних та вузівських конференціях, учбово-методичні видання); літературні публікації, надруковані у збірниках та окремо опубліковані вірші, критичні літературні статті, переклади поетичних творів інших авторів, а також твори письменника в перекладах інших авторів.

Більшість публікацій складають літературно-критичні статті, нариси, листи з висловлюваннями літераторів і вчених про С. К. Шовкового; інтерв’ю; відгуки вчених, колег та спогади друзів: письменників, філологів та філософів; вірші, присвячені С. К. Шовковому; згадки і посилання на його наукові дослідження. Хронологічні межі добору літератури – 1973–2012 рр. Посібник супроводжується ґрунтовним допоміжним апаратом, що складається з іменного покажчика, покажчика місць видань наукових і літературних публікацій С. К. Шовкового і публікацій про нього (вміщує назви 49 міст із 16 країн світу), переліку використаних електронних ресурсів. Вміщено фотоматеріали з приватного архіву митця.

 

Шифр зберігання НБУВ: Ва 804587

Шифр зберігання ВНБІ: д Ш44

 

21. Григорій Штонь = Hryhoriy Shton' : [матеріали урочис. засід. Вченої ради Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка від 15 берез. 2016 р. з нагоди присудження звання Почес. д-ра Григорію Штоню] / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Надія Скотна (голова) та ін.]. Дрогобич : ДДПУ, 2016. 60 с. фот. – (Серія «Doctor Honoris Causa»). Парал. тит. арк. англ., обкл. парал. укр., англ.

Григорий Максимович Штонь – знавець та майстер художнього слова, український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, доктор філологічних наук, професор, член Національної спілки письменників України, лауреат Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, автор понад 200 літературно-критичних і наукових праць, навчальних посібників, монографій, присвячених творчості багатьох українських авторів: Тараса Шевченка, Івана Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, Олександра Довженка тощо.

Видання відкривається публікацією промови професора Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Галини Сабат «Слово про професора Григорія Штоня». Далі подано тексти двох виступів Г. М. Штоня «Духовна складова поетичного мислення Івана Франка» та  «Гуманітарна складова художнього мислення Івана Франка». У чотирьох розділах вміщено бібліографію Григорія Максимовича Штоня: «Наукові праці та інша творча діяльність» (монографії), «Наукові статті, рецензії, передмови, розділи в академічних історіях» (1972–2010), «Художні твори», «Кінострічки. Вистави». Інформація у збірнику подана на основі друку матеріалів з урочистого засідання Вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка від 15 березня 2016 року з нагоди присудження Григорію Штоню звання Почесного доктора.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 800746

Шифр зберігання ВНБІ: д Ш92

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

22. Мистці Тернопільщини : бібліогр. покажч. Ч. 1: Образотворче мистецтво / Департамент культури, релігій та національностей Терноп. облдержадмін., Терноп. обл. універс. наук. б-ка ; уклад. В. Миськів ; автор вступ. ст. І. Дуда ; керівник проекту та наук. ред. В. Вітенко ; ред. Г. Жовтко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. – 496 с. : іл. – (Мистецька Тернопільщина).

Видання продовжує започатковану серію «Мистецька Тернопільщина». Висвітлено історію розвитку образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Тернопільщини кінця ХІХ – початку XX століття в іменах видатних художників, скульпторів, фотохудожників, мистецтвознавців, а також мистців української західної діаспори – уродженців Тернопільщини.

Покажчик складається зі вступної статті мистецтвознавця, заслуженого працівника культури Ігора Дуби «Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво Тернопільщини», де викладено історію культури та мистецтва краю різних часів і суспільних епох, а також з п᾿яти розділів: «Живопис. Графіка»; «Фотохудожники»; «Скульптура»; «Українська західна діаспора»; «Мистецтвознавці». Матеріал згруповано за абеткою прізвищ авторів, назв публікацій надрукованих у книжках, наукових збірниках, періодичних виданнях, газетах. Подано 160 персоналій. Загальна кількість бібліографічних записів у покажчику становить 3902. Бібліографію кожного діяча доповнено матеріалом про його життєвий та творчий шлях. До кожного розділу додається іменний покажчик.

Шифр зберігання НБУВ: В356141/1

Шифр зберігання ВНБІ: Щ(4УК)д. я1 М65

 

23. Андрій Чебикін : бібліогр. покажч. / М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, Б-ка ; відп. за вип. О. Ф. Соколова, О. В. Ковальчук ; упоряд.: О. Ю. Щербак, Л. П. Веклин. – Київ, 2016. – 118 с. : іл. – (Викладачі НАОМА–ювіляри ; вип. 3).

 Видання висвітлює мистецьку діяльність художника-графіка, дійсного члена і президента Національної академії України, ректора Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, народного художника України, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка, професора Андрія Володимировича Чебикіна.

Покажчик поділено на декілька розділів, значну частку яких становлять відомості не лише про його публікації, а й інформація щодо репродукцій його мистецьких творів у пресі, каталогах виставок та художніх альбомах. Зібрано інформацію про участь митця у різноманітних художніх виставках, як персональних, так і колективних. Розділ «Друковані праці А. В. Чебикіна» складається з видань і публікацій у періодичних виданнях. Вагомим документальним матеріалом є список учнів майстра, із зазначенням назв їхніх дипломних робіт, а для іноземних студентів і країни походження.

Посібник доповнено відеоматеріалами про життєвий, творчий шлях А. В. Чебикіна, а також представлено перелік монологів, діалогів і роздумів художника, опублікованих у періодичних виданнях та інтернет-інтерв᾿ю. Допоміжний апарат представлено «Хронологічним покажчиком каталогів художніх виставок та пленерів».

Шифр зберігання НБУВ: Ва 802120

Шифр зберігання ВНБІ: д Ч-34

 

Філософські науки. Психологія

 

24. Леонід Васильович Губерський / НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; авт. вступ. ст. М. В. Попович ; уклад.: В. Г. Нестеренко, І. І. Тіщенко, З. Р. Чорнобровкіна. – Київ : Академперіодика, 2016. – 172 с. : портр. – (Біобібліографія вчених України).

Видання включає відомості про основний творчий доробок, наукову, науково-організаційну, викладацьку та громадську діяльність видатного українського вченого у галузі філософії, академіка Національної академії України та Національної академії педагогічних наук України Леоніда Васильовича Губерського.

Понад 250 його наукових і навчально-методичних праць охоплюють широке коло соціально-філософських проблем освіти, культури, гуманітаристики тощо. Вислів Леоніда Васильовича, що «… гуманітарна освіта здатна приносити людині усвідомлення своєї причетності до загальнолюдських ідеалів і цінностей», цілком відповідає його освітянським уявленням щодо ідеологічного осмислення сучасної дійсності. Мета вченого – вироблення нової філософії освіти, яка сприяє формуванню всебічно духовно розвиненої особистості.

Покажчик складається зі вступної статті академіка НАН України М. В. Поповича «Наукова діяльність Леоніда Васильовича Губерського» та окремих розділів: «Основні дати життя та діяльності»; «Хронологічний покажчик друкованих праць» з 1970 по 2016 рр. (668 позицій). Розділ «Л. В. Губерський як редактор періодичних видань» характеризує редакторську діяльність вченого у відомих виданнях: «Вісник Київського національного університету», Філософська думка», «Політика і час», «Пам᾿ять століть» тощо. У розділі «Література про життя та діяльність Л. В. Губерського» зібрано інформацію про наукову та творчу діяльність Леоніда Васильовича.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 804938

Шифр зберігання ВНБІ: д Г93

 

25. Іщенко Микола Павлович, доктор філософських наук, професор, заслужений працівник освіти України: до 70-річчя від дня народж. та 45-річчя наук.-дослід. діяльності : біобібліогр. покажч. / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ім. Михайла Максимовича ; [уклад.: Т. І. Іщенко, В. О. Кірєєва, Л. Г. Лисиця ; авт. вступ. сл.: Г. М. Голиш, А. Є. Конверський ; наук. ред. М. І. Михальченко]. – Черкаси : Бізнес інновац. центр ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2016. – 116 с. : портр. – (Серія «Бібліографія вчених України» ; вип. 8).

Видання підготовлено з нагоди ювілею українського вченого-філософа, політолога, заслуженого працівника освіти України, доктора філософських наук, академіка Української академії політичних наук, професора кафедри державного управління і соціально-політичних наук Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Миколи Павловича Іщенка.

Покажчик відображає науковий доробок вченого як результат  науково-дослідницької, так і науково-педагогічної діяльності, його досягнення й відкриття в галузі філософських і соціально-політичних наук. У його працях розглядаються соціальні проблеми глобалістики, відмова від насильницьких методів боротьби та підтримання мирних відносин з усіма країнами Європи і світу.

Покажчик містить статті керівників вищих учбових закладів України про життєвий і творчий шлях, наукове керівництво М. П. Іщенка, основні курси викладання, автореферати дисертацій, захищених  його учнями, доповіді і виступи: «Феномен професора М. Іщенка в житті і науці», «Творчий шлях Іщенка Миколи», «Основні дати життя та діяльності». Окремо викладено матеріали про видання за редакцією та рецензуванням Миколи Павловича. «Хронологічний покажчик друкованих праць» включає бібліографічні відомості про автореферати дисертацій та друковані праці (1971–2016). Посібник супроводжується допоміжним апаратом, що складається з покажчика авторів і співавторів, списку абревіатур та умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 804982

Шифр зберігання ВНБІ: д І-98

 

 

Підготувала м.н.с. Блиндарук С. В.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45