Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Нові надходження довідково-бібліографічних видань до відділу науково-бібліографічної інформації НБУВ

 

 

Сільське та лісове господарство

 

1. Шпичак Олександр Михайлович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1969–2015 роки / Нац. акад. аграр. наук, Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки», Нац. наук. с.-г. б-ка ; уклад.: В. А. Вергунов, О. П. Анікіна, Л. О. Кириленко, С. О. Пашко ; наук. ред.: В. А. Вергунов, В. М. Жук ; авт. вступ. ст.: Я. М. Гадзало, Ю. О. Лупенко, В. М. Жук. – Київ : ННЦ «ІАЕ», 2016. – 425 с. : фот. – До 75-річчя від дня народження. – (Бібліографічна серія «Академіки Національної академії аграрних наук України»).

У виданні висвітлено основні етапи життя, науково-дослідну, науково-організаційну і громадську діяльність академіка Національної академії аграрних наук України, доктора економічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відомого вченого економіста-аграрника, Олександра Михайловича Шпичака. 48 років своєї плідної праці О. М. Шпичак присвятив питанням економічної оцінки сільськогосподарських земель і використання землеоціночних даних у планово-фінансових розрахунках та розв’язанню проблем економічної взаємодії сільськогосподарських підприємств із сферою заготівель і переробки технічних культур. Завдяки високому професійному рівню наукових досліджень, обґрунтованості методичних і практичних напрацювань науковець здобув визнання не тільки в Україні, а й за її межами.

У покажчику в хронологічній послідовності подано 753 публікації О. М. Шпичака за 1969–2015 роки, 112 законодавчих актів, проекти яких опрацьовано за його участю упродовж 1990–2006 років, 68 праць, опублікованих за його науковою редакцією та 45 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і наукового ступеня кандидата економічних наук, підготовлених під науковим керівництвом О. М. Шпичака. Також включено літературу про життя та діяльність видатного науковця. Науково-довідковий апарат містить предметно-тематичний та іменний покажчики.

Шифр НБУВ: Ва806494
Шифр ВНБІ: д Ш83

 

Історія. Історичні науки

 

2. Абліцов В. Г. Україна. Меценати / В. Г. Абліцов. – Київ : Літера ЛТД, 2016. – 207 с. : фот., іл.

Сутність доброчинної діяльності людини чи не найповніше відображено у статті «Енциклопедії історії України»: «Доброчинність, благодійництво – добровільне надання допомоги соціально знедоленим і матеріально незабезпеченим громадянам суспільства приватними особами, товариствами…». У словнику В. І. Даля знаходимо визначення терміна «філантропія»: «турбота про поліпшення долі людства», у Енциклопедичному словнику Брокгауза і Єфрона – це «прояв співчуття до ближнього й моральний обовязок імущого поспішати на допомогу незаможному». Закордонні енциклопедії визначають філантропію, як «безкорисливу любов до людства, ґрунтовану на ідеї братерства всіх людей, яка зазвичай проявляється шляхом встановлення суспільних інститутів для організованої і систематичної допомоги нужденним».

Усі ці поняття об’єднує одне: головною складовою доброчинності завжди була система цінностей, що існує в суспільстві. Тому закономірно, що за рівнем благочинної і філантропічної діяльності судять не тільки про успішних підприємців, а й у цілому про країну, рівень її цивілізованості.

Мета пропонованої книги – розповісти читачам про історію доброчинності і меценатства в Україні, спробувати створити узагальнений образ нинішніх вітчизняних меценатів і доброчинців.

Книга складається з двох частин. У першій автор стисло знайомить читача з героями видання. Серед них – Григорій Галаган, Іван Мазепа, Петро Могила, Сергій Тарута, представники родів Антоновичів, Безбородьків, Грушевських, Острозьких, Розумовських, Скоропадських, Тарновських, Ханенків, Кличків та ін. У другій – пропонує ілюстровані статті, які є спробою ширше розкрити духовний світ та морально-етичні погляди послідовників давньоримського Мецената.

Шифр НБУВ: Вс61849
Шифр ВНБІ: Т3 (4Укр)д.я2 А15

 

3. Видатні українці. Культура. Мистецтво. Освіта : довідник / відп. за вип. М. І. Преварська. – Київ : Велес, 2016. – 367 с. : портр.

У книзі подано матеріали про життя і творчість діячів культури, мистецтва і освіти, які зробили значний внесок у розбудову нашої держави та популяризацію її у світі від найдавніших часів до наших днів. Серед них – Петро Могила, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Микола Костомаров, Володимир Боровиковський, Богдан Ступка, Анатолій Солов’яненко, Христина Алчевська та багато інших.

Шифр НБУВ: Ва807265
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр)д.я2 В42

 

4. Енциклопедичний словник символів культури України / рец.: Н. О. Мех, В. П. Капелюшний ; [авт. ст.: О. І. Потапенко та ін.]. – Вид. 6-те, випр. – Корсунь-Шевченківський : Всесвіт, 2015. – 911 с.

Символ – духовний код нації. Як явище він має універсальний загальнолюдський характер і водночас він виражається на рівні національної свідомості народу. Адже саме в символах нерідко відображаються національні традиції, звичаї, обряди, вірування, тобто національні риси характеру. Вираження національного менталітету тісно повязується із системою властивих конкретному народові символічних образів і уявлень. Більше того, частина вчених взагалі розглядає менталітет як сукупність символів. Історія символізму сягає глибини сотень тисяч років. Навіть виникнення писемності і літер не змогло замінити символів.

Існують «видимі» символи: геометричні фігури, картини, предмети та «невидимі» – «філософський камінь», символ первинної матерії тощо. Символ може виражатися у звукові, русі, ароматі, кольорі. Нині виокремлюють символи універсальні, специфічні, випадкові, міфологічні, первісні, традиційні, архетипні, колективні, індивідуальні, релігійні, ліричні та ін. Існують поняття «язичницька символіка», «символіка віри», «православна символіка». Значення символу ніколи не може бути пізнаним до кінця.

У посібнику подано інформацію про найважливіші наукові, філософські, художні, міфологічно-релігійні, побутові символи українців. Простежується виникнення, функціонування символів від найдавніших часів до сьогодення, причому на всіх континентах. Значну увагу приділено питанням семантики певного символу в античній міфології, язичництві, християнстві, ісламі, буддизмі. Словник вміщує біля 520 статей та 600 термінів-символів.

Шифр НБУВ: Ва809058
Шифр ВНБІ: Т5(4Укр)я2 Е64

 

5. Заруба В. Н. Дворяне Екатеринославской губернии / В. Н. Заруба. – Днипро : Лира, 2016. – 559 с. : фот., рис. – Библиогр.: с. 556–558.

У книзі представлено біографії значної частини відомих представників дворянства Катеринославської губернії, яке почало активно формуватися у 1776 р., після ліквідації Запорізької Січі та підписання 21 квітня 1785 р. Катериною ІІ законодавчого акту «Жалованная грамота дворянству» або «Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства», що звільнила дворян від обовязкової служби.

Головними і прямими документами джерельної бази даного дослідження стали родовідні книги, які зберігаються в рукописних фондах Дніпропетровського національного історичного музею та Російському державному історичному архіві в місті Санкт-Петербург. Значний обєм інформації містять документи поземельного обліку фіскальними і земськими установами: окладні книги (повітових казначейств), межові книги (земських управ), матеріали семи казенних ревізій, проведених у 1782 р., 1795 р., 1811 р., 1816 р., 1835 р., 1850 р. та 1858 р. Окреме місце займають  «Сенатские обьявления о запрещениях на недвижимые имения», що виходили як додаток до газети «Санкт-Петербургские ведомости» в 1822–1897 рр., де вміщено матеріал генеалогічного характеру, а саме різні списки дворян: землевласників, виборщиків та ін. До важливих джерел інформації належать метричні книги та документи сімейних архівів.

Видання складається з розділів: «Дворяне Екариснославской губернии как социальное общество»; «Предводители дворянства»; «Персональный состав». У довідковій частині подано скорочення.

Шифр НБУВ: Cо34827
Шифр ВНБІ: Т214(4Укр)д.я2 З-35

 

6. Літопис краю : бібліогр. покажч. / Упр. культури Чернівец. облдержадмін., Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка ; авт.-уклад. О. Гаврилюк ; вебліогр. Г. Добровольська. – Чернівці, 2015. – 278 с.

Чернівецька область – унікальний край, в якому поєднані доля Північної Буковини і частини Бессарабії. Сучасна Чернівецька область складається з одинадцяти районів та 418 населених пунктів: одинадцять міст, вісім селищ міського типу, триста девяносто сім сіл.

Науково-допоміжний ретроспективний бібліографічний покажчик створено бібліографами Чернівецької обласної універсальної наукової бібліотеки імені Михайла Івасюка. У покажчику представлено книги, статті з періодичних видань українською та російською мовами, присвячені історії та сучасному життю Буковини та її адміністративного центра. Хронологічні межі видання – 1940–2015 рр.

Матеріали у покажчику згруповано за галузями знань. Кожен тематичний розділ представляє книги та періодичні видання. Для зручності пошуку розділи «Видатні діячі краю», «Краєзнавство», «Бібліографічні посібники» систематизовано за окремим принципом: книги та періодичні видання, які охоплюють інформацію про декількох персоналій – в алфавітному порядку, а матеріали про окремих осіб – за алфавітом їх прізвищ. Допоміжний апарат містить: алфавітний покажчик авторів, географічний покажчик, список використаних періодичних видань.

Шифр НБУВ: Ва805848
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр-Чен)я1 Л-64

 

7. Схід і Південь України: час, простір, соціум. У 2 т. Т. 2. Матеріали до бібліографії / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т історії України ; уклад.: Т. В. Добко (керівник), О. Я Дуднік, А. М. Колесніченко, Л. С. Новосьолова, В. А. Шкаріна, В. Ю. Радченко ; редкол.: В. А. Смолій [та ін.] ; наук. ред. В. І. Попик ; [вступ. ст. О. Удода]. – Київ : НБУВ, 2016. – 944 с.

Подані у покажчику документи відображають історичний, соціально-економічний, науково-освітній, культурний розвиток та суспільно-політичні трансформації регіонів Сходу і Півдня України починаючи з ХVІІ століття до наших часів. Географічні межі матеріалів охоплюють сучасні Дніпропетровську, Донецьку, Запорізьку, Луганську, Миколаївську, Одеську, Херсонську області та Крим.

До видання включено бібліографічні описи книг, зокрема, монографій, нарисів, брошур; матеріалів наукових конференцій; збірників наукових праць; загальних та регіональних енциклопедій; різноманітних довідників, картографічних матеріалів, бібліографічних покажчиків, виданих в Україні та за її межами з кінця ХVІІ ст. до 2015 р. українською, російською та іншими мовами.

Бібліографічний матеріал систематизовано за одинадцятьма основними розділами: 1. Історія південно-східних земель України у ХVІІ–ХХІ ст.; 2. Історична географія та картографія; 3. Демографічні процеси, колонізація, міграція; 4. Етнографія; 5. Національна політика та етнонаціональні процеси; 6. Економічний та соціальний розвиток; 7. Державний устрій та суспільний лад; 8. Наука. Освіта; 9. Культура; 10. Релігійне життя; 11. Довідкова частина. Завершує видання Додаток «Дослідники історії та культури Сходу і Півдня України», де подано біобібліографічні довідки про відомих вчених, істориків, які зробили вагомий внесок у дослідження цих регіонів.

Шифр НБУВ: В355461/2
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр)я1 С92

 

8. Федака С. Хроніка Закарпаття у незалежній Україні (24 серпня 1991 – 24 серпня 2016) : довідник / С. Федака. – Ужгород : Ліра, 2016. – 110 с. – Бібліогр.: с. 108–109.

Хронологічний довідник з історії Закарпаття 1991–2016 років містить близько тисячі дат із короткими характеристиками подій, що на них припадають. Розглянуто переважно соціально-політичний та економічний розвиток усіх регіонів Закарпаття, особливу увагу приділено провідним персоналіям краю.

Довідник містить розділи: «Від проголошення державності до всеукраїнського референдуму (24 серпня – 1 грудня 1991р.)», «Від референдуму до Конституції (2 грудня 1991 р. – 28 червня 1996 р.)», «Від Конституції до Революції (28 червня 1996 р. – 21 листопада 2004 р.)», «Між двома революціями (21 листопада 2004 р. – 21 листопада 2013 р.)», «Революція гідності та пореволюційна доба (22 листопада 2013 р. – до наших днів)», «Підсумки». У «Підсумках» подано інформацію про природні ресурси та екологічну ситуацію на Закарпатті, демографічну ситуацію, статистичні відомості про населені пункти та домогосподарства, економіку, криміногенну ситуацію, освітньо-культурний рівень населення.

Шифр НБУВ: Ва804555
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр-Зак)я2 Ф32

 

9. Червінський В. І. Історія України. Джерельний літопис / В. І. Червінський, М. І. Обушний. – 3-тє вид., перероб. й допов. – Київ : Україна, 2016. – 895 с. : іл., фот., портр., к., табл.

Історія України – наша спадщина, в якій синтезовано багатовіковий історичний досвід українського народу в усіх сферах життєдіяльності від найдавніших часів до сьогодення. Це надбання не лише українського народу, а й інших народів Європи і світу.

Пропонована книга є коротким джерельним літописом історії України з найдавніших часів до сьогодення. До літопису включено як документальні (актові), так і наративні (оповідні) пам’ятки, які охоплюють найрізноманітніші види джерел: уривки з літописів, юридично-правові акти, генеалогічні таблиці княжих династій, фольклорні матеріали із праць відомих істориків та письменників, спогади учасників подій, свідчення іноземців, статистичні таблиці, діаграми, ілюстрації тощо. До видання також увійшли архівні матеріали, віднайдені в архівах України та за її межами, маловідомі чи раніше засекречені документи, які трактувалися однобічно, або замовчувалися з відомих політичних причин, уривки з наукових праць істориків української діаспори. Вміщено карти України різних часів, що дає змогу простежити, яку роль відігравало географічне середовище у формуванні українського етносу  упродовж багатьох століть.

Кожен розділ розпочинається стислою характеристикою конкретного історичного періоду і документів, що його відображають та методичними порадами щодо їх використання. Документи адаптовано згідно з правописом сучасної української мови, деякі вміщено в авторському поданні. Окремі фрагменти праць друкуються із збереженням мовно-стилістичних особливостей оригіналу.

Книга «Історія України. Джерельний літопис», як комплекс достовірних історичних матеріалів, може стати справжньою джерелознавчою скарбницею для об’єктивного вивчення вітчизняної історії.

Шифр НБУВ: Ва806756
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр)я2 Ч-45

 

10. Історик на зламі епох. Станіслав Кульчицький: матеріали до біобібліографії. Інтерв’ю. Спогади / НАН України, Ін-т історії України – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2016. – 530 с.

Книгу видано до 80-річчя доктора історичних наук, професора Станіслава Владиславовича Кульчицького. У його науковому доробку 2882 праці за період шестидесятирічної творчої діяльності. Серед них – окремі видання, розділи в колективних виданнях, статті, інтерв’ю, рецензії, передмови, післямови, газетні публікації та ін.

Основною частиною видання є хронологічний покажчик друкованих праць автора (1955–2016). Крім цього вміщено матеріали про життя і діяльність С. В. Кульчицького, інтерв’ю з ним, спогади Кульчицького про вчителів і колег та історіографічний нарис про нього. У додатках подано перелік виступів С. Кульчицького на наукових конгресах, конференціях, симпозіумах, «круглих столах», а також авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, захищених під науковим керівництвом або за науковою консультацією професора С. В. Кульчицького

Шифр НБУВ: Вс62157
Шифр ВНБІ: д. К90

 

Політика. Політичні науки

 

11. Соціальна мобільність жінок: минуле і сьогодення. Вип. 1. Відомі жіночі постаті світової та вітчизняної політики : довідник / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Центр ґендер. дослідж. ; за наук. ред. Н. І. Земзюліної ; рец.: Т. Д. Чубіна, А. О. Овчаренко. – Черкаси : Гордієнко Є. І., 2015. – 243 с. : портр., фот.

У виданні зібрано біографічні матеріали про відомих жінок-політиків світу та знаних українок, які своєю суспільно-політичною діяльністю змінили стереотип про роль жінки в соціумі, здобувши високий авторитет та довіру співвітчизників.

Розділ «Жіночі дебюти в світовій політиці» містить статті про визначних історичних особистостей: Клеопатру, Ніфертіті, Роксолану, Анну Стюарт, Єлизавету І, Жанну д’Арк, Катерину Велику, княгиню Ольгу, царицю Тамару та інших. У розділі «Жінки – глави держав» розповідається про жінок-президентів різних країн світу та королев Великобританії, Данії, Нідерландів, Швеції. Розділ «Жінки-спікери та віце-спікери парламентів» містить відомості про представництво жінок в органах державної влади в різних країнах. У розділі «Жінки – премєр-міністри та високопосадовці» йдеться про жінок, обраних на найвищі державні посади. До прикладу: Анґела Доротея Меркель, Федеральний Канцлер Німеччини, Беназір Бхутто, прем’єр-міністр Пакистану (1988–1990 і 1993–1996 рр.), Кандоліза Райс, Державний секретар США (2005–2009 рр.) та багато інших. Розділ «Жіноча палітра українського парламенту» вміщує інформацію про жінок-українок, які працювали у керівних структурах вітчизняного політикуму та займалися, чи продовжують займатися, парламентською діяльністю. Серед них – Ганна Герман, Інна Богословська, Ірина Геращенко, Лариса Скорик, Юлія Тимошенко та інші. У «Додатках» подано інформацію про відомих жінок світової політики стародавнього світу, середньовіччя, нового та новітнього часів.

Довідник підготовлено за підтримки Центру ґендерних досліджень при Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького як складову дослідницького проекту «Соціальні практики формування ґендерної чутливості й толерантності в традиційному українському суспільстві модерного періоду». Також він є частиною серії видань про соціально активних жінок.

Шифр НБУВ: Ж74619
Шифр ВНБІ: Ф(4Укр)д.я2 С69

 

Культура. Наука. Освіта

 

12. Універсальна десяткова класифікація (УДК). Зміни та доповнення (2011) : пер. з англ. / Кн. палата України ім. Івана Федорова ; наук. ред. М. І. Сенченко ; підгот. вид.: М. Й. Ахвердова [та ін.] ; пер. Б. С. Волох. – Київ : Кн. палата України, 2015. – 143 с.

У виданні подано інформацію про зміни, введені в таблиці Універсальної десяткової класифікації Консорціумом УДК у 2011 році.

Нові класи подано з їх описом, методичними вказівками, примітками, прикладами комбінування та посиланнями. Вилучені класи подано з посиланням на індекси, в які було перенесено текстові рубрики. Зміни в класах (формулюваннях рубрик, посиланнях, прикладах комбінування, примітках щодо галузі застосування або методичних вказівках щодо застосування) подано у вигляді виділеного тексту. Також у тексті виділено виправлені помилки, допущені у попередніх виданнях Універсальної десяткової класифікації українською мовою.

Для зручності користування таблицями і пошуку необхідних індексів створено Алфавітно-предметний покажчик до змін і доповнень до УДК (2011), розроблений співробітниками Книжкової палати України.

Шифр НБУВ: Со33839
Шифр ВНБІ: Ч737.2я2 У59

 

13. Академік Віль Савбанович Бакіров – заслужений професор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна : бібліогр. нарис / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; рец. В. І. Астахова. – Харків, 2016. – 106 с. : фот.

Видання присвячено ректору Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіку Національної академії наук України, члену-кореспонденту Національної академії педагогічних наук України, доктору соціологічних наук, завідувачу кафедри прикладної соціології соціологічного факультету Вілю Савбановичу Бакірову.

В. С. Бакіров відомий автор наукових та методичних праць, які торкаються теоретико-методологічних проблем соціології, культурних та інституційних змін пострадянської України. Значну увагу він приділив дослідженню тенденцій розвитку університетської освіти. Широко представлено праці автора присвячені комунікативній парадигмі розвитку університетської демократії, інноваційним процесам у вищій школі, інформаційно-комунікативним технологіям вищої освіти. Останнім часом наукові інтереси Бакірова зосереджено на аналізі ролі класичних університетів в інтелектуальному розвитку суспільства та вивченні особливостей класичної університетської освіти на сучасному етапі. Ним створено наукову школу із дослідження проблем трансформації вищої освіти в контексті глобалізаційних і постіндустріальних викликів.

Бібліографічний покажчик включає статтю автора «Обмірковуючи здійснене, з вірою у майбутнє…», інформацію про життєвий і творчий шлях В. С. Бакірова, основні дати життя та діяльності, віхи розвитку університету у 1999–2016 роках, перелік 530 праць науковця, виданих протягом 1974–2016 років, літературу про В. С. Бакірова та фотододаток, що ілюструє його життя та діяльність. Допоміжний апарат – іменний покажчик.

Шифр НБУВ: Вс61232
Шифр ВНБІ: д Б19

 

Філологічні науки. Художня література

 

14. Степаненко М. Сучасні письменники Полтавщини : довідник / М. Степанеко. – 2-ге вид., змін. і допов. – Полтава : Гаража М. Ф., 2016. – 112 с. : фот., портр.

У довіднику подано коротку історію створення Полтавської обласної організації Національної спілки письменників України, відомості про сучасних поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів, критиків, літературознавців, які своїм життєвим і творчим шляхом пов’язані з Полтавщиною та інформацію про крайові періодичні видання.

Шифр НБУВ: Ва807564
Шифр ВНБІ: Ш5(4Укр)6я2 С-79

 

15. Історична Шевченкіана : бібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т історії України, М-во культури України, Нац. істор. б-ка України ; упоряд.: Н. Вощевська, З. Мусіна, Т. Приліпко, Д. Стегній ; наук. ред. Г. Боряк. – Київ : Ін-т історії НАН України, 2016. – 575 с.

Бібліографічний покажчик «Історична Шевченкіана» є підсумком однойменного бібліографічного проекту, започаткованого Національною історичною бібліотекою України, до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Проект здійснюється за підтримки Міністерства культури України і є однією із складових Національного електронного ресурсу «Шевченкіана».

Джерельну базу покажчика склали фонди та бібліографічні напрацювання Національної історичної бібліотеки України та електронні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Наукової бібліотеки національного університету «Києво-Могилянська академія», Науково-довідкової бібліотеки центральних державних архівів України, Національного музею Тараса Шевченка, Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, Інституту історії НАН України, джерела зарубіжної шевченкіани.

Документальні матеріали посібника складаються з книг, статей, публікацій у періодичних та продовжуваних виданнях, наукових збірників, матеріалів конференцій, надрукованих в Україні та за її межами українською та російською мовами упродовж 1842–2015 років. Також представлено видання з фонду іноземними мовами Національної історичної бібліотеки України. Друкований документальний масив доповнено ресурсами з мережі Інтернет.

Джерела згруповано у тематичних розділах: 1. Археографічна та текстологічна Шевченкіана; 2. Історична біографістика. Культурно-інтелектуальні комунікації; 3. Історія видань творів Тараса Шевченка; 4. Тарас Шевченко та історія України; 5. Історичні та етнографічно-побутові сюжети і мотиви у поетичній і прозовій спадщині Тараса Шевченка; 6. Історичні та етнографічно-побутові сюжети і мотиви у мистецькій спадщині Тараса Шевченка; 7. Вшанування пам’яті Тараса Шевченка: історія, місця пам’яті; 8. Бібліографічні посібники; 9. Інтернет ресурси.

Матеріал у розділах та підрозділах розташовано за алфавітом прізвищ авторів і назв творів. Виняток становлять підрозділи «Тарас Шевченко та історики» і «Шевченкознавці», де матеріал подано за алфавітом персоналій. Для повного розкриття тематики бібліографічних записів застосовано систему посилань. Допоміжний апарат включає іменний, географічний та хронологічний покажчики.

Шифр НБУВ: Вс62123
Шифр ВНБІ: д. Ш37.116

 

16. Франківська енциклопедія. У 7 т. Т. 1. А–Ж. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка, Ін-т Івана Франка ; редкол.: М. Жулинський [та ін.] ; наук. ред. і упоряд. Є. Нахлік. – Львів : Світ, 2016. – 678 с. : фот., портр. – (Серія «Іван Франко і нова українська література. Попередники та сучасники»).

Проект «Франківська енциклопедія» у семи томах виконується науковцями Інституту Івана Франка у співпраці з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України згідно з Постановою Президії НАН України від 2 липня 2014 р. № 162 «Про підготовку та видання академічної «Франківської енциклопедії».

Ідея створити «Франківську енциклопедію» не нова. Наприкінці 1980-х років постало питання як підготувати нове покоління франкознавців, спроможних осягнути Франкову творчість у зв’язках і співвідношеннях з іншими національно та естетично близькими письменниками, як комплексно осмислити його суспільно-політичні, ідейно-естетичні настанови, проникнути аналітичним поглядом у серцевину філософської поезії, провести аналіз особливостей поетики та художньої семантики текстів Івана Франка. Для втілення таких задумів у 1990 р.  було створено Львівське відділення Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка (з 2011 року Інститут Івана Франка НАН України), науковці якого, за 20 років існування, збагатили академічне франкознавство фундаментальними працями. Серед них систематичні бібліографічні покажчики, колективні монографії, наукові статті.

Упродовж останніх років франкознавство помітно пожвавилося в різних напрямках (дослідження, видання і бібліографування творчої та наукової спадщини І. Франка). Нині Інститут Івана Франка НАН України є потужною франкознавчою школою, яку репрезентують досвідчені дослідники: М. Барабаш, М. Дерев’яна, М. Лапій, М. Легкий, О. Луцишин, Є. Нахлік, А. Франко та багато ін. Розвиваючи академічне франкознавство та реалізуючи фундаментальні проекти науковці Інституту Івана Франка відстоюють традиції правдивого, глибокого і всебічного дослідження Франкового феномена, осмислення Франкових поглядів, ідей і здобутків як класичного явища національної та світової культури.

Перший том Франківської енциклопедії містить статті про письменників, літературознавців, фольклористів, мовознавців – від засновників нової української літератури до тих, хто потрапив у поле зору І. Франка або за його життя залишив висловлювання про нього, бачив його і потім написав спогади. Статті побудовано переважно на першоджерелах: листи до І. Франка, його архів та особиста бібліотека, Франкові твори, праці, епістолярна спадщина. Автори спиралися також на наукові праці дослідників. Статті ґрунтуються на засадах повноти й точності в охопленні та висвітленні фактів, об’єктивності в інтерпритаціях та оцінках, з обов’язковим зазначенням джерел поданих відомостей, що дасть змогу перевірити їх у разі потреби.

Науково-пошуковий апарат енциклопедії містить: схему статті (пояснення щодо побудови та оформлення), основні скорочення слів, скорочення назв областей, скорочення прикметникових форм, похідних від етнонімів і топонімів, скорочення місяців, абревіатури, бібліографічні скорочення, скорочення топонімів (у бібліографічних описах).

Шифр НБУВ: В356509/1
Шифр ВНБІ: д. Ф83

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

17. Національний геній Іван Миколайчук : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Чернівец. облдержадмін., Чернівец. обл. універс. наук. б-ка ім. Михайла Івасюка. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Чернівці : Букрек, 2016. – 144 с. : фот. – До 75-річчя від дня народження.

Біобібліографічний покажчик видано до 75-річчя від дня народження українського кіноактора, талановитого режисера і сценариста, видатного буковинця Івана Миколайчука.

У покажчику відображено акторські, режисерські роботи, сценарії Івана Миколайчука та інформацію про його життєвий і творчий шлях. Видання містить понад 1250 бібліографічних записів за 1964–2016 рр., які згруповано за чотирма розділами: 1. Роботи Івана Миколайчука. Включено алфавітні переліки кіносценаріїв і фільмографій та переліки акторських і режисерських робіт, систематизованих за хронологічно-алфавітним принципом. 2. Лінія життя та творчості Івана Миколайчука. Вміщує видання і публікації про життя і творчість митця, статті з довідкових джерел і книг, інтерв’ю з Іваном Миколайчуком, літературу про родину кінорежисера, спогади про Івана Миколайчука та матеріали із вшанування пам’яті митця, де подано інформацію про відзначення ювілейних дат від дня народження Івана Миколайчука, фестивалі, присвячені пам’яті кіномитця, мистецько-меморіальний музей-садибу в селі Чорториї Кіцманського району Чернівецької області, пам’ятки та меморіальні дошки та ін. 3. Бібліографія. Розділ складається з бібліографії, метабібліографії та календарів. 4. Вебліографія. Містить алфавітний перелік електронних ресурсів про кіноактора.

Науково-пошуковий апарат книги складається з іменного покажчика, списку фільмів, в яких знімався Іван Миколайчук та списку використаних періодичних видань.

Шифр НБУВ: Ва807776
Шифр ВНБІ: д М59

 

Релігія

 

18. Огинский Н. Ф. Библейский алфавитный толкователь Ветхого и Нового заветов / Н. Ф. Огинский. – Тернополь : Терно-граф, 2016. – 987 с.

У виданні подано найбільш важливі терміни, фрази і вірші Святого Письма. Головною метою «Толкователя» є допомога читачеві зрозуміти основні істини Святого Письма, спираючись безпосередньо на Слово Боже. Головним джерелом при складанні «Толкователя» є тільки Біблія, а не вчення церков, конфесій, філософських течій та ін. Враховуючи зайнятість сучасної особистості і відсутність часу на детальне вивчення головної книги – Біблії, автор, у даному виданні, систематизував найголовніше, щоб читач зрозумів сенс життя і йшов шляхом, вказаним Самим Богом, а не інтерпретаторами чи авторитетами цього світу.

Шифр НБУВ: Вс61579
Шифр ВНБІ: Э37я2 О-38

 

Література універсального змісту

 

19. Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2015. – 604 с.

У фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) зберігаються унікальні за своїм науковим і культурним значенням документи, у тому числі й газети. Важливим завданням, що стоїть перед Бібліотекою, є максимальне розкриття фондів для задоволення наукових, інформаційних та культурних потреб читачів. З цією метою працівниками відділу газетних фондів регулярно готуються до друку наукові каталоги газет України, що охоплюють різні історичні періоди і розкривають зміст зібрання газетної періодики за певний проміжок часу. З 1971 р. по 2014 р. було видано 11 наукових каталогів, які подають інформацію про газетні видання до 1955 р. включно.

Пропонована праця має на меті розкриття змісту колекції київських газет 1838–2015 рр., що зберігається у відділі газетних фондів НБУВ. Каталог містить 1778 повних бібліографічних описів газетних видань. Науково-довідковий апарат видання складається з хронологічного, алфавітного, іменного покажчиків, покажчика мов, словника псевдонімів і криптонімів та списку скорочених назв установ і організацій у заголовках і підзаголовках газет та їх повне найменування.

Шифр НБУВ: Вс60783
Шифр ВНБІ: Я171(4Укр)112 К38

 

20. Мініатюрна книга : кат. колекції від. стародруков., рідкіс. та цін. кн. / М-во культури України, Нац. істор. б-ка України ; упоряд. О. Марченко ; ред.: С. Смілянець, Н. Хівренко ; відп. за вип. А. Скорохватова. – Київ, 2014. – 46 с. – До 75-річчя Історичної бібліотеки.

Колекція мініатюрних видань відділу стародрукованих, рідкісних та цінних книг Національної історичної бібліотеки України дає змогу ознайомитися з особливим видом книжкової продукції – мініатюрними книгами, серед яких примірники справжнього книжкового мистецтва. Колекція нараховує більше 200 видань форматом до 100x100 мм. Велику цінність мають книги дореволюційного періоду, зокрема видання класиків російської літератури О. С. Грибоєдова, К. Ф. Рилєєва, О. С. Пушкіна. Українська поезія представлена мініатюрними виданнями творів Т. Г. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, І. Котляревського, В. Сосюри, Б. Олійника, збірками віршів та пісень.

Найменшими книжками колекції є видання віршів білоруських поетів Якуба Коласа та Янки Купали, надруковані форматом 37x47 мм.

Окремий розділ колекції складають бібліографічні покажчики мініатюрних книг та твори про мініатюрні книги і мікрокниги, які також видані малим форматом.

Видання є продовженням серії каталогів про колекції відділу. Джерельну базу згруповано за розділами: «Художня література та фольклор»; «Літературознавство»; «Мовознавство, словники»; «Мистецтво та культура»; «Мистецтво мініатюрної книги»; «Краєзнавство»; «Історія. Релігія. Суспільство»; «З історії суспільної думки». У кінці вміщено покажчик авторів та назв.

Шифр НБУВ: Р131882
Шифр ВНБІ: Я181(4Укр)2 М62

 

 

Підготувала м. н. с.     Гришина Т. А.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45