Наука в Україні. Довідкові видання (1919–2016 рр.)

Наука, наукознавство

1. Барна М. М. Видатні вчені-ботаніки / М. М. Барна, Л. С. Барна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка, Каф. ботаніки, Терноп. від-ня Укр. ботан. т-ва. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 191 с. : портр.

Шифр НБУВ: Ва768921
Шифр ВНБІ: Е5д.я2 Б25 

2. Герої – освітяни і науковці України / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: С. М. Ніколаєнко [та ін.] ; упоряд.: О. А. Сай [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Генеза, 2012. – 462 с. : портр.

Шифр НБУВ: Вс54233
Шифр ВНБІ: Ч213(4Ук)д.я2 Г39

3. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; авт.: Т. Ю. Горбань [та ін.] ; за ред. А. П. Коцура, Н. В. Терес. – Київ : Книги – ХХІ, 2007. – 463 с.

Шифр НБУВ: Ва701290
Шифр ВНБІ: Ч213(4Ук)д.я2 Д50

4. Діячі науки і культури України: нариси життя та діяльності, 1841–2008 / авт.: В. А. Вергунов [та ін.] ; за ред.: А. П. Коцура, В. П. Коцура, Н. В. Терес. – Київ ; Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. – 686 с. : портр.

Шифр НБУВ: Вс50738
Шифр ВНБІ: Ч213(4Ук)д.я2 Д50

5. Кононенко М. П. Українські вчені – натуралісти, математики, лікарі, педагоги : посіб.-довід. / М. П. Кононенко, Г. С. Сазоненко ; Укр. гуманітар. ліцей Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Укр. центр духов. культури, 2001. – 310 с. – Присвячується десятиріччю ліцею.

Шифр НБУВ: Ва641694
Шифр ВНБІ: Ч216(4Ук)я2 К64

6. Кучер Р. В. Наукове товариство імені Т. Шевченка: два ювілеї / Р. В. Кучер. – Київ : Наук. думка, 1992. – 111 с.

Шифр НБУВ: Ва548646
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 К95

7. Матеріали робочої групи з розроблення концепції розвитку наукової сфери України / уклад. О. С. Галелюка. – Київ : Академперіодика, 2006. – 89 с.

Шифр НБУВ: Ва674344
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 М34

8. Наука України : стат. зб. [1991–1996 рр.]. – Київ, 1996–1997. 1991–1995 роки / М-во статистики України ; авт. кол.: В. П. Жукович [та ін.]. – 1996. – 112 с.

Шифр НБУВ: Со23816
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34

1991–1996 роки / Держ. ком. статистики України ; авт. кол.: О. І. Ізотенко, Є. М. Жуйкова, О. М. Кузнєцова, І. В. Коряк. – 1997. – 109 с.

Шифр НБУВ: Вс32999
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34

9. Наукова та інноваційна діяльність в Україні : стат. зб. : [1998–2015] / Держ. ком. статистики України. – Київ, 1999–2016. 1991, 1995–1998 роки / відп. за вип. Н. Г. Луценко ; підгот.: О. М. Кузнєцова [та ін.]. – 1999. – 287 с. 

Шифр НБУВ: Вс33629 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

1991, 1995, 1997–1999 роки. – 2000. – 318 с. 

Шифр НБУВ: Со24254 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

1991, 1995, 1998–2000 роки. – 2001. – 290 с. 

Шифр НБУВ: Со24484 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2003 рік / відп. за вип. І. В. Калачова ; підгот.: О. І. Білоконь [та ін.]. – 2004. – 360 с. 

Шифр НБУВ: Со26008 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2004 рік. – 2005. – 360 с. 

Шифр НБУВ: Со26528 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2005 рік / відп. за вип. І. В. Калачова. – 2006. – 362 с. 

Шифр НБУВ: Со27108 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2006 рік. – 2007. – 351 с. 

Шифр НБУВ: Со29371 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2007 рік. – 2008. – 361 с. 

Шифр НБУВ: Со28346 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2008 рік. – 2009. – 365 с. 

Шифр НБУВ: Со29264 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2009 рік. – 2010. – 347 с. 

Шифр НБУВ: Со30005 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2010 рік / Держ. служба статистики України ; відп. за вип. І. В. Калачова. – 2011. – 282 с. 

Шифр НБУВ: Со30667 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2012 рік. – 2013. – 287 с. 

Шифр НБУВ: Со32109 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2013 рік / відп. за вип. О. О. Кармазіна. – 2014. – 314 с. 

Шифр НБУВ: Со33151 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2014 рік. – 2015. – 255 с. 

Шифр НБУВ: Вс59660 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

2015 рік. – 2016. – 257 с. 

Шифр НБУВ: Со34648 
Шифр ВНБІ: С6(4Ук)я2 Н34 

10. Науковий потенціал України : київський літопис ХХІ століття / Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. мистецтв України, Акад. інж. наук України, Укр. акад. архітектури, Укр. технол. акад., Трансп. акад. України ; редкол.: Б. Є. Патон [та ін.]. – Київ : Стройкова Л. І., 2009. – 263 с. – Присвячується 90-річчю Національної академії наук України. 

Шифр НБУВ: Со29812 
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Н34 

11. Науковий та інноваційно-інвестиційний потенціал України : київський літопис ХХІ століття / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. акад. мед. наук України, Нац. акад. пед. наук України, Нац. акад. прав. наук України, Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Б. Є. Патон [та ін.]. – Київ : Стройкова Л. І., 2013. – 271 с. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. 

Шифр НБУВ: Со33036 
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Н34 

12. Творцы мировой науки от античности до ХХ века : популяр. биобиблиогр. энцикл. / Рос. гос. б-ка ; сост.: З. П. Джинова, Г. В. Шандуренко. – М. : Пашков дом, 2001. – 783 с. 

Шифр НБУВ: Вс38220 
Шифр ВНБІ: Ч21д.я2 Т28 

13. Україна наукова = Science in Ukraine : довід.-імідж. вид. / НАН України, Укр. акад. геральдики ; авт.-упоряд. В. В. Болгов. – Київ : Поліграфкнига. Т. 1. – 2005. – 239 с. : фот. Т. 1, вип. 2. – 2008. – 431 с. : фот. 

Шифр НБУВ: С10553/1;1,2 
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 У45 

14. Шаров І. Вчені України: 100 видатних імен / І. Шаров. – Київ : Вид-во «АртЕк», 2006. – 485 с. 

Шифр НБУВ: Ва676118 
Шифр ВНБІ: Ч21(4Ук)д.я2 Ш26 

Національна академія наук України 

15. Академія наук України / за ред. А. П. Шпака. – Київ : Наук. думка, 1993. – 191 с. – Текст парал. укр., англ. 

Шифр НБУВ: Ао257423 
Шифр ВНБІ: Ч214(4УКР)71я2 А38 

16. Академія наук України : довідник, 1994 / відп. за вип. В. П. Цемко. – Київ : Манускрипт, 1993. – 356 с. 

Шифр НБУВ: Ао257499 
Шифр ВНБІ: Ч214(4УКР)712я2 А38 

17. Академія наук України : каталог / відп. за вип. А. П. Шпак ; голов. ред. С. В. Язенок. – Київ : Март, 1993. – 159 с. 

Шифр НБУВ: Ва554520 
Шифр ВНБІ: Ч214(4УКР)71я2 А38 

18. Академія наук України: персон. склад / АН України ; уклад.: Ю. О. Храмов, В. М. Палій. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Манускрипт, 1993. – 313 с. – 75 АНУ. 

Шифр НБУВ: Ао257433 
Шифр ВНБІ: Ч214(4УКР)71я2 А38 

19. Вакаренко О. Г. Науково-видавнича діяльність Національної академії наук України: 2002–2011 рр. / О. Г. Вакаренко, А. І. Радченко. – Київ : Академперіодика, 2013. – 142 с.

Шифр НБУВ: Ва763707
Шифр ВНБІ: Ч214(4УК)71я2 В14

20. Відділення економіки НАН України : історико-біограф. довід. / НАН України ; ред. А. І. Радченко. – Київ : Академперіодика, 2014. – 242 с. : фот.

Шифр НБУВ: Ва778755
Шифр ВНБІ: Ч214(4УК)71я2 В42

21. Державний західний науковий центр : інформ. проспект / НАН України, Держ. ком. України з питань науки та інтелект. власності ; упоряд. І. Дуцяка. – Львів, 1999. – 127 с.

Шифр НБУВ: Ва595353
Шифр ВНБІ: Ч214(4УК)71я2 Д36

22. Звідомлення Всеукраїнської Академії Наук у Київі за 1923 рік (З нагоди п’ятирічного існування Академії, 1918–1924) / Всеукр. Акад. Наук. – Київ : Друк. Всеукр. Акад. Наук, 1924. – 165 с.

Шифр НБУВ: Вс29015
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 З-43

23. Звідомлення про діяльність Української Академії Наук у Київі до 1 січня 1920 року. – [Б. м., б. р.]. – ХСV с.

Шифр НБУВ: Вс29014
Шифр ВНБІ: Ч214(4Укр)71я2 З-43

24. Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України, Інформ.-бібл. рада НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; відп. ред. О. С. Онищенко ; рец.: А. І. Радченко, П. М. Шкатула ; бібліогр. ред. Н. І. Моісеєнко. – Київ, 2013. – 140 с.

Шифр НБУВ: Вс55042
Шифр ВНБІ: Ч214(4Укр)71я2 І-74

25. Історія Академії наук України, 1918–1923 : док. і матеріали / АН України, Ін-т укр. археографії, Центр. наук. б-ка ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т рукопису ; упоряд.: В. Г. Шмельов (ст. упоряд.) [та ін.] ; редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1993. – 575 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Шифр НБУВ: Вс29848
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

26. Історія Академії наук України, 1918–1993 / АН України, Ін-т історії України ; редкол.: Б. Є. Патон (голова) [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1994. – 318 с.

Шифр НБУВ: Ва556183
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 І 90

27. Історія Національної академії наук України, 1918–1933 : наук.-довід. апарат / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд.: О. О. Колобов [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2002. – 448 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Шифр НБУВ: Вс37765
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

28. Історія Національної академії наук України, 1924–1928 : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: В. А. Кучмаренко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 1998. – 762 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Шифр НБУВ: Вс33033
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

29. Історія Національної академії наук України, 1929–1933 : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; редкол.: П. С. Сохань (відп. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Т. В. Вересовська [та ін.]. – Київ, 1998. – 542 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Шифр НБУВ: Вс33691
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

30. Історія Національної академії наук України, 1934–1937 : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: В. А. Кучмаренко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2003. – 832 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Шифр НБУВ: Вс38309
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

31. Історія Національної академії наук України, 1938–1941 : док. і матеріали / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; упоряд.: В. А. Кучмаренко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2003. – 920 с. – (Джерела з історії науки в Україні).

Шифр НБУВ: Вс38308
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

32. Історія Національної академії наук України, 1941–1945 : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2007. Ч. 1 : Документи і матеріали. – 808 с. Ч. 2 : Додатки. – 576 с.

Шифр НБУВ: В349903/1–2
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

33. Історія Національної академії наук України, 1946–1950 : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко, С. В. Старовойт, О. М. Березовський, В. А. Кучмаренко ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2008. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 1 : Документи і матеріали. – 604 с. – Бібліогр.: с. 588–599. Ч. 2 : Додатки. – 716 с.

Шифр НБУВ: В351175/1–2
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

34. Історія Національної академії наук України, 1951–1955 : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського ; упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.] ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2012. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 1 : Документи і матеріали. – 879 с. : іл. Ч. 2 : Додатки. – 913 с.

Шифр НБУВ: В354712/1–2
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

35. Історія Національної академії наук України, 1956–1960 : у 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; редкол.: О. С. Онищенко (голов. ред.) [та ін.] ; упоряд.: Л. М. Яременко [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2016. – (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 1 : Документи і матеріали. – 869 с. Ч. 2 : Додатки. – 1063 с.

Шифр НБУВ: В356584/1,2
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 І 90

36. Національна академія наук України, 1918–2008 : до 90-річчя від дня заснування / авт. кол.: О. С. Онищенко [та ін.] ; редкол.: Б. Є. Патон (голов. ред.) [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : Вид-во КММ, 2008. – 624 с.

Шифр НБУВ: Вс46820
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

37. Національна академія наук України : каталог / НАН України. – Київ : Март, 2003. – 198 с.

Шифр НБУВ: Ва695469
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

38. Національна академія наук України: персон. склад, 1918–1998 / уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Ф. Мачулін. – 3-тє вид., допов. і перероб. – Київ : Фенікс, 1998. – 278 с.

Шифр НБУВ: Вс32943
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

39. Національна академія наук України: персон. склад, 1918–2003 / Міжнар. асоц. акад. наук ; уклад.: В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; відп. ред. В. Л. Богданов. – Київ : Фенікс, 2003. – 302 с.

Шифр НБУВ: Вс43565
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

40. Національна академія наук України та державні академії наук. Київський літопис ХХІ століття : до 90-річчя НАН України / НАН України, Акад. мед. наук України, Акад. пед. наук України, Акад. прав. наук України, Укр. акад. аграр. наук ; уклад. В. В. Стройков. – Київ, 2008. – 375 с. : іл.

Шифр НБУВ: Ва714432
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

41. Національна академія наук України : довідник, 2009 : у 2 ч. / НАН України.– Київ : Академперіодика, 2009. Ч. 1. – 214 с. Ч. 2. – 399 с.

Шифр НБУВ: А123200/Ч. 1,2
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

42. Національна академія наук України, 1918–2013 : хронологія / НАН України, Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва ; авт. кол.: Г. А. Будзика [та ін.] ; відп. ред. В. Ф. Мачулін. – Київ : Фенікс, 2013. – 526 с. : фот.

Шифр НБУВ: Вс56762 з дод.
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

43. Палій В. М. Національна академія наук України, 1918–2013 : персон. склад / В. М. Палій, Ю. О. Храмов ; Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. – 6-те вид., допов. і випр. – Київ : Фенікс, 2013. – 441 с. : фот.

Шифр НБУВ: Вс56763
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 П14

44. Національна академія наук України: статистичний і наукометричний аналіз ефективності наукового потенціалу / НАН України, Держ. установа «Ін-т дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва» ; голов. ред. В. Л. Богданов ; авт. кол.: Б. А. Маліцький [та ін.]. – Київ : Фенікс, 2016. – 226 с. : рис., табл.

Шифр НБУВ: Ва805574
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 Н35

45. Національна академія наук України : анот. кат. кн. вид. ... / НАН України. – Київ : Академперіодика, 2005 –    .

2004 року / упоряд.: О. Г. Вакаренко, А. І. Радченко. – 2005. – 244 с.

Шифр НБУВ: Ва672507
Шифр ВНБІ: Я175.1(4Ук) Н35

2005 року. – 2006. – 385 с.

Шифр НБУВ: Ва676611
Шифр ВНБІ: Я175.1(4Ук) Н35

2006 року. – 2007. – 340 с.

Шифр НБУВ: Ва702378
Шифр ВНБІ: Я175.1(4Ук) Н35

2007 року / упоряд.: А. І. Радченко, М. В. Язвинська. – 2008. – 389 c.

Шифр НБУВ: Вс46597
Шифр ВНБІ: Я175.1(4Ук) Н35

2008 року. – 2009. – 443 с.
2009 року. – 2010. – 431 с.
2010 року / А. І. Радченко, Ю. В. Діденко. – 2011. – 427 с.
2011 року / уклад.-упоряд.: А. І. Радченко, Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська. – 2012. – 412 c.
2012 року / уклад.-упоряд.: М. В. Язвинська, А. І. Радченко. – 2013. – 439 с.
2013 року / уклад.-упоряд.: М. В. Язвинська, Ю. В. Діденко. – 2014. – 546 с.
2014 року. – 2015. – 498 с.
2015 року. – 2016. – 465 с. 

Шифр НБУВ: Ж73883
Шифр ВНБІ: Я175.1(4Ук) Н35

46. Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук: нарис історії / Н. Д. Полонська-Василенко ; редкол.: П. С. Сохань [та ін.]. – Київ : Наук. думка, 1993. – 391 с. – (Пам’ятки історичної думки України). – Репр. відтвор. з вид. Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук (Нарис історії). – Мюнхен, 1955–1958. – Ч. 1–2.

Шифр НБУВ: Ва552344
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 П52

47. Постійна комісія УАН – ВУАН для складання біографічного словника діячів України, 1918–1933 : док., матеріали, досдідж. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біогр. дослідж., Ін-т рукопису ; авт.-упоряд. С. М. Ляшко. – Київ : НБУВ, 2003. – 687 с.

Шифр НБУВ: Ва637229
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 П63

48. Правовий статус Академії наук України: історія та сучасність / АН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; ред.: Н. Г. Гресько, В. П. Камбурова, А. І. Осауленко, В. Т. Береговий. – Київ : Наук. думка, 1993. – 300 с.

Шифр НБУВ: Ва554503
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 П68

49. Соціогуманітарні дослідження у Національній академії наук України, 2004–2008 : звіт Секції сусп. і гуманітар. наук НАН України до 90-річчя НАН України / НАН України, Секції сусп. і гуманітар. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол.: В. М. Литвин (голова) [та ін.]. – Київ, 2008. – 371 с.

Шифр НБУВ: Вс47102
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 С69

50. Список академіків та членів-кореспондентів АН УРСР (1919–жовтень 1958 рр.). – Київ, 1958. – 27 с.

Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 С72

51. Статут Всеукраїнської Академії Наук. Проєкт статутарної комісії при президії / О. Корчак-Чепурківський. – Київ : Друк. Всеукр. Акад. Наук, 1930. – 20 с.

Шифр НБУВ: В185631
Шифр ВНБІ: Ч214(2Ук)712я2 С78

52. Статут і штати Української Академії Наук у Київі / Укр. Акад. Наук ; А. Кримський. – Київ : Друк. Укр. Наук. Т-ва, 1919. – 23 с.

Шифр НБУВ: В178078
Шифр ВНБІ: Ч214(2Ук)712я2 С78

53. Статут Національної академії наук України : зареєстр. в М-ві юстиції України 11 черв. 2002 р. наказ № 47/5 : затердж. заг. зборами НАН України 5 квіт. 2002 р. : погодж. із змінами та допов. 18 лип. 2003 р. – Київ : Академперіодика, 2002. – 14 с.

Шифр НБУВ: Р99082
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 С78

54. Типовое положение о Малых академиях наук школьников : утв. пост. секретариата ЦК ЛКСМ Украины, Президиума АН УССР, коллегии М-ва просвещения УССР, президиума правления о-ва «Знание» УССР, президиума Укр. респ. совета науч.-техн. о-в, президиума Укр. респ. совета Всесоюз. о-ва изобретателей и рационализаторов. – Киев : Молодь, 1984. – 8 с.

Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Т43

55. Управління майном в Національній академії наук України : зб. законодав. та нормат. актів / НАН України. – Київ : Спец. друк. наук. журн. НАН України, 1998. – 86 с.

Шифр НБУВ: Ва583633
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 У67

56. Цибань В. О. Нагороди Національної академії наук України: Золота медаль імені В. І. Вернадського, Премії імені видатних учених України, Премії для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів, відзнаки, Почесний доктор / В. О. Цибань ; НАН України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Академперіодика, 2013. – 493 с. : фот.

Шифр НБУВ: Вс57143
Шифр ВНБІ: Ч216(4Ук)27я2 Ц56

Науково-дослідні установи Національної академії наук України

57. Институт металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины / НАН Украины ; авт.-сост.: В. В. Немошкаленко, В. Б. Молодкин, В. А. Андрющенко. – Киев : Наук. думка, 2000. – 173 с.

Шифр НБУВ: Ва628828
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 И71

58. Институт механики им. С. П. Тимошенко / НАН Украины ; сост. Ю. Н. Немиш ; отв. ред. А. Н. Гузь. – Киев : «А.С.К.», 1998. – 247 с. – Посвящается 80-летию НАН Украины и Ин-та механики им. С. П. Тимошенко.

Шифр НБУВ: Ва586595
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 И71

59. Інститут археології Національної академії наук України, 1918–2014 / авт. ідеї та голов. ред. П. П. Толочко ; наук. ред.: Н. С. Абашина, К. П. Бунятян ; упоряд. бібліогр. А. С. Яненко. – Київ : Адеф-Україна, 2015. – 667 с. : фот.

Шифр НБУВ: Со34143
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

60. Інститут геологічних наук Національної академії наук України / редкол.: П. Ф. Гожик [та ін.]. – Київ : Адеф-Україна, 2001. – 109 с. – Інституту геологічних наук НАН України 75.

Шифр НБУВ: Во35051
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

61. Інститут економічного прогнозування Національної академії наук України : довід. вид. – [Б. м., б. р.] – 111с.

Шифр НБУВ: Ва676481
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

62. Інститут історії України НАН України, 1936–2006 / НАН України, Ін-т історії України ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ : Поліграфкнига, 2006. – 818 с.

Шифр НБУВ: Ва43002
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

63. Інститут історії України НАН України: друге двадцятиріччя (1957–1977) : док. і матеріали / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. О. С. Рубльов ; відп. ред. В. А. Смолій. – Київ, 2007. – 463 с.

Шифр НБУВ: Ва691187
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

64. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України, 1926–1996 / відп. за вип. В. Дончик. – Київ, 1996. – 80 с.

Шифр НБУВ: Ва588150
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

65. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1926–2001: сторінки історії. 75 / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич. – Київ : Наук. думка, 2003. – 589 с. – Проект «Наукова книга».

Шифр НБУВ: Вс37621
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

66. Інститут органічної хімії НАН України: 70 років / НАН України, Ін-т орган. хімії ; редкол.: М. О. Лозинський (голова) [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2009. – 362 с.

Шифр НБУВ: Вс47516
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

67. Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України: 10 років / НАН України ; уклад.: Л. М. Бабанська, Н. А. Іоніна, П. Н. Бублик, В. Й. Василенко ; відп. ред. М. Т. Картель. – Київ : Інтертехнодрук, 2001. – 141 с.

Шифр НБУВ: Со24560
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

68. Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова : інформ. довід. / АН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 1993. – 25 с.

Шифр НБУВ: В76707
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

69. Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського Національної академії наук України, 1927–2007: 80 років / НАН України, Ін-т фіз. хімії ім. Л. В. Писаржевського ; редкол.: В. Д. Походенко (голова) [та ін.]. – Київ, 2007. – 332 с. : 16 арк. фот.

Шифр НБУВ: Ва691326
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

70. Інститут хімії високо-молекулярних сполук / НАН України ; редкол.: Є. В. Лебедєв (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Київоргтех, 1999. – 75 с.

Шифр НБУВ: Ва603697
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 І-71

71. Комаренко Н. В. Установи історичної науки в Українській РСР (1917–1937 рр.) / Н. В. Комаренко ; АН УРСР, Ін-т історії. – Київ : Наук. думка, 1973. – 171 с.

Шифр НБУВ: Ва234346
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 К63

72. Наукові організації України : каталог / М-во освіти і науки України, УкрІНТЕІ ; авт. кол.: В. І. Воронков [та ін.]. – Київ, 2006. – 157 с.

Шифр НБУВ: Ва698127
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Н34

73. Наукові установи України : довідник / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, УкрІНТЕІ ; упоряд.: Д. В. Чеберкус [та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ, 2013. – 267 с.

Шифр НБУВ: Ва768654
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Н34

74. Научные организации Украины : справочник / М-во статистики Украины, ООО «Оверіг» ; сост.: А. И. Изотенко, В. О. Романченко, В. А. Стрельников. – Киев, 1993. – 381 с.

Шифр НБУВ: Ва552043
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Н34

75. Провідні вчені Державної металургійної академії України = Ведущие ученые Государственной металлургической академии Украины = Leading scientists of the State Metallurgical Academy of Ukraine / авт.-упоряд. С. І. Губенко. – Дніпропетровськ : Арт-Прес, 1999. – 132 с. : фот. – До 100-річчя підготовки інженерів-металургів в Україні. – Текст рос.

Шифр НБУВ: Вс33307
Шифр ВНБІ: Ч216(4Ук)д.я2 П78

76. Розвиток соціогуманітарних досліджень у національній академії наук України, 1999–2003 / НАН України, Секція сусп. і гуманіт. наук, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; І. Ф. Курас, В. М. Геєць, О. С. Онищенко, І. М. Дзюба. – Київ : НБУВ, 2003. – 216 с. : табл. – До 85-річчя Національної академії наук України.

Шифр НБУВ: Ва642482
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 Р64

77. Самойленко А. М. Хроніка – 2005. Сторінки з історії Інституту математики / НАН України, Ін-т математики ; А. М. Самойленко, В. В. Строк, В. І. Сукретний. – Київ, 2005. – 235 с.

Шифр НБУВ: Ва717500
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)72я2 С17

Академія наук вищої школи України

78. Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / відп. ред. М. І. Дубина ; редкол.: В. І. Стріха (голова) [та ін.]. – Київ, 1997. – 319 с.

Шифр НБУВ: Ва581159
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 А38

79. Академіки Академії наук вищої школи України : довідник (адреси і телефони) / відп. за вип. М. І. Дубина. – Київ, 1999. – 154 с.

Шифр НБУВ: Ва595507
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)71я2 А38

80. Вчені Академії наук вищої школи України, 1992–2005 : [біогр. довід.] / Акад. наук вищ. шк. України ; за ред. М. І. Дубини ; редкол.: С. К. Рудик (голова) [та ін.] ; уклад.: В. П. Литвин, І. І. Дейнега, М. Ю. Караванська. – Харків : НТУ «ХПІ», 2005. – 330 с. : фот.

Шифр НБУВ: Со26718
Шифр ВНБІ: Ч213(4Ук)д.я2 В90

Національна академія аграрних наук

81. Національна академія аграрних наук : телефон. довід. (станом на 01.07.2012 р.) / відп. за вип.: Л. О. Тимченко [та ін.]. – Київ : Аграр. наука, 2012. – 259 с.

Шифр НБУВ: Ва756138
Шифр ВНБІ: П(4Ук)я2 Т31

Національна академія медичних наук України

82. Національна академія медичних наук України: 20 років, 1993–2013 / ред. А. М. Сердюк ; редкол.: Ю. І. Кундієв [та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 407 с.

Шифр НБУВ: Вс55306
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Н35

Національна академія педагогічних наук України

83. Національна академія педагогічних наук України : інформ. довід. / Нац. акад. пед. наук України ; відп. за вип.: В. І. Луговий, А. М. Гуржій, М. І. Бурда. – Київ : Пед. думка, 2013. – 269 с. : портр.

Шифр НБУВ: Вс55008
Шифр ВНБІ: Ч30(4Ук)я2 Н35

84. Ярмаченко М. Д. Академія педагогічних наук України (п’ятиріччя становлення і розвитку) / М. Д. Ярмаченко ; редкол.: І. Д. Бех [та ін.]. – Київ : Пед. думка, 1997. – 154 с.

Шифр НБУВ: Ва585337
Шифр ВНБІ: Ч214(4Ук)я2 Я75

Національна академія правових наук України

85. Національна академія правових наук України : довідник / відп. за вип. О. О. Погрібний. – Вид. 4-е, перероб. та допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 373 с. : портр.

Шифр НБУВ: Ва725488
Шифр ВНБІ: Х8(4Ук)я2 Н35

Наука в регіонах України

86. Видные ученые Одессы: доктора наук и профессора / Упр. образования и науки Одес. обл. гос. администрации, Юж. науч. центр НАН и МОН Украины, Совет ректоров вузов Одес. обл. ; ред. совет: С. А. Андронати [и др.]. – Одесса : Друк. Моряк, 2005. – 351 с. : портр.

Шифр НБУВ: В348941/1
Шифр ВНБІ: Ч216(4Ук)я2 В42

87. Видные ученые Одессы: по воспоминаниям учеников и сотрудников / Одес. нац. ун-т им. И. И. Мечникова, Одес. акад. истории и философии естествен. и техн. наук, Юж. науч. центр НАН Украины, Одес. секция истории, методологии образования, науки и техники при АН высшей шк. Украины, Медико-фармацевт. ассоц. им. акад. А. А. Богомольца ; сост. А. И. Власов ; редкол.: В. А. Смынтына [и др.]. – Одесса : КП ОГТ, 2002. – Посвящается 100-летию со дня рождения доктора медицинских наук, профессора, академика Рафаила Осиповича Файтельберга.

Вып. 10. – 115 с.
Вып. 11. – 106 с.

Шифр НБУВ: Ж71944/10,11
Шифр ВНБІ: Ч21(4Ук)д.я2 В42

88. Жінки-вчені Києва / Головне упр. освіти і науки Київ. міськ. держадмін., Київ. центр наук.-техн. і екон. інформації, Гром. орг. «Жінки в науці» ; уклад.: А. Мохник, Я. Гречка ; редкол.: Л. С. Нестеренко (голова) [та ін.]. – Київ : ДІА, 2003. – 312 с.

Шифр НБУВ: Со25188
Шифр ВНБІ: Ч21(4Ук)д.я2 Ж72

89. Корифеї української науки : нариси про видат. діячів науки і техніки : до 135-ї річниці створення Одес. держ. ун-ту ім. І. І. Мечникова ; авт. кол.: В. П. Шкварець [та ін.]. – Миколаїв : Тетра, 2000. – 267 с.

Шифр НБУВ: Со24184
Шифр ВНБІ: Ч213(4Ук)д.я2 К66

90. Наукова еліта Івано-Франківщини: доктори наук, професори Прикарп. нац. ун-ту імені Василя Стефаника / Прикарп. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; відп. ред. І. Миронюк. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2007. – 124 с. : фот.

Шифр НБУВ: Ва698293
Шифр ВНБІ: Ч216(4Ук)я2 Н34

91. Наукова еліта Одещини. Ч 1. Доктора наук и профессора / Упр. образования и науки Одес. обл. гос. администрации, Юж. науч. центр НАН и МОН Украины, Совет ректоров вузов Одес. обл. ; гл. ред. А. Ю. Саясов ; авт. кол.: М. Л. Тарасова [и др.]. – Одесса : Тип. «Моряк», 2005. – 341 с.

Шифр НБУВ: С10533/1
Шифр ВНБІ: Ч21(4Ук)д.я2 Н34

92. Науково-інтелектуальна еліта Херсонщини : довід.-бібліогр. вид. / Херсон. обл. від-ня конгресу укр. інтелігенції ; голов. ред. М. Оленковський. – Херсон : Айлант, 2003. – 75 с.

Шифр НБУВ: Ва705435
Шифр ВНБІ: Ч216(4Ук)я2 Н34

 

 

Виконавці:

Андрій Жабін, мол. наук. співроб.,
Тетяна Гришина, мол. наук. співроб.
Павло Штих, мол. наук. співроб.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45