Нові надходження довідково-бібліографічних видань

Електронна виставка нових надходжень до відділу науково-бібліографічної інформації

 

 

 

 

 

 

Держава і право. Юридичні науки

 

1. Бібліографічний довідник з питань кадрового забезпечення органів прокуратури / І. М. Козьяков, В. В. Устименко, Є. Г. Костовська [та ін.] ; ред. О. Б. Степанюк ; Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 90 с.

Це перший бібліографічний довідник наукових джерел з актуальних питань: правових та організаційних засад роботи з кадрами, професійної підготовки, підбору та розстановки кадрів, організації професійного навчання прокурорів, дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури, виховної роботи з прокурорами тощо.

У довіднику відображена консолідація поглядів і позицій представників різних доктринальних напрямів у сфері організації та практичної діяльності прокуратури. Показано наближення до європейських стандартів правового забезпечення функціонування прокуратури України.

Видання містить три розділи: «Наукові джерела за напрямами організації роботи з кадрами в органах прокуратури», «Наукові джерела, подані в алфавітному порядку», «Наукові джерела, подані у хронологічній послідовності за роками видання», до яких увійшли 280 наукових джерел. При розробці довідника враховувалось законодавство України та відомчі правові документи, які регламентують функціонування кадрового забезпечення в органах прокуратури України.

Шифр НБУВ: Ва 798620
Шифр ВНБІ: Х89(4Укр)я1   Б 59

 

2. Музиченко Г. В. Жінки та чоловіки в європейських парламентах : інформ. довід. / Г. В. Музиченко, О. О. Хайкл ; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса : Вид. В. В. Букаєв, 2015. – 80 с. – Бібліогр.: с. 76–79.

Довідник містить відомості про представництво жінок і чоловіків в європейських парламентах, а також необхідну для ґрунтовного ґендерного дослідження інституту парламентаризму інформацію про структуру парламентів цих країн, термін обрання та загальну кількість місць в них, чисельність населення та частку жінок і чоловіків в ньому, їхня тривалість життя тощо.

Видання відображає згруповану інформацію про фактичний стан забезпечення ґендерної рівноваги в парламентах Європи. Одночасно надано й додаткову інформацію, яка відбиває чинники, традиційно пов'язані із ґендерною рівністю. Інформаційними джерелами цього дослідження є статистичні дані ООН, а також офіційні сайти парламентів країн Європи. Для зручності користування зведена інформація про всі країни зібрана в окремому розділі.

Книга складається зі вступу, переліку використаної літератури та п'яти розділів: «Жінки та чоловіки а парламентах країн Європи», «Зведена інформація про представництво жінок та чоловіків в європейських парламентах», «Жінки-парламентарії України», «Історія набуття жінками світу права голосу», «Глосарій основних термінів ґендерних політичних досліджень».

Шифр НБУВ: Ва 799074
Шифр ВНБІ: Х8(4/8)я2   М 89

 

Історія. Історичні науки

 

3. Коваль Р. «Подєбрадський полк» Армії УНР: до історії Українських січових стрільців, Богданівського та Гордієнківського полків військ Центральної Ради, 1-ї Сірої, 1-ї Запорозької, 2-ї Волинської, 3-ї Залізної, 4-ї Київської, 5-ї Херсонської та 1-ї Кулеметної дивізій Армії УНР, Галицької армії, Вільного козацтва, повстансько-партизанського руху, Запорозької Січі Юхима Божка, Окремого чорноморського коша військ Директорії, Легії українських націоналістів, УВО, ОУН, Карпатської Січі та дивізії «Галичина». Кн. 1 / Р. М. Коваль, В. І. Моренець ; наук. ред.: Т. Беднарчик, Ю. Юзич. – Київ : Іст. клуб «Холодний Яр» ; «Український пріоритет», 2015. – 376 с. – (Видатні українці ; кн. 5).

Енциклопедія відображає події, які відбувалися на терені України у 20–30-х рр. минулого століття, відкриває правдиві сторінки нашої історії і повертає забуті імена славетних співвітчизників – борців за незалежність держави. Видання присвячене воякам регулярних та іррегулярних українських збройних формацій першої половини ХХ ст. Книга вміщує 400 біографій, фрагментів спогадів, цитат життєписів, епізодів з життя студентів, випускників Української господарської академії в Подєбрадах (Чехословаччина, 1922–1932) і тих воїнів, які прагнули навчатися у цьому закладі. Документи, які слугували виданню енциклопедії, зберігаються в Центральному архіві вищих органів влади та управління України.

Шифр НБУВ: В 356021/т.1, кн.1
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр)61я2   К 56

 

4. Петрова Т. Л. Библиография работ по истории немцев, изданных в Украине за годы независимости (1991–2012) / Т. Л. Петрова ; науч. ред. А. Айсфельд. – Днепропетровск : Акцент ПП, 2015. – 272 с.

Бібліографічний покажчик вміщує перелік літератури з історії переселення, облаштування і життя етнічних німців у дореволюційний, радянський періоди та у сучасній Україні, яка була видана за роки незалежності України. Включення публікацій з періодичних видань збагачує довідник і розширює діапазон для пошуку.

Книга складається з шести частин: «Німці-колоністи півдня Російської імперії (1790–1917), «Німці України у радянський період (1917–1991), «Німці Галичини», «Німці України», «Видатні діячі», «Історіографічні праці та джерела».

Видання включає хронологічний та тематичний перелік наукових праць. Література поділена на періоди. Кожному надана своя градація: праці загального характеру, публікації документальних матеріалів, довідкова література, праці з соціально-економічного, політичного, релігійного та культурного життя німецького населення, яке мешкає на території нашої держави.

Шифр НБУВ: Ва 798715
Шифр ВНБІ: Т3(4Укр=432.4)я1   Б 59

 

5. Симон Петлюра на сторінках українських газет 1917–1920 років: матеріали до бібліографії : анот. бібліогр. покажч. / авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), Т. О. Борисенко, О. С. Залізнюк, Н. М. Носкіна ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського НАН України. – Київ : НБУВ, 2015. – 384 с.

Основу праці складає колекція колишнього фонду спеціального зберігання НБУВ, котра формувалася з 1919 року. Покажчик включає 2704 бібліографічних анотованих описи 155 газетних видань різного політичного спрямування, що містять публікації, в яких згадується прізвище С. Петлюри. Надана інформація спонукає до об'єктивного дослідження історичних подій і фактів, дозволяє глибше усвідомити роль Симона Петлюри в історії України.

Науково-довідковий апарат включає два допоміжних покажчика: іменний і покажчик місць видання; перелік назв газет, список скорочень українською та російською мовами.

Шифр НБУВ: Ва 59978
Шифр ВНБІ: д   П 29

 

Культура. Наука. Освіта

 

6. Архівні установи Закарпаття : інформ.-довід. вид. / авт.-упоряд. М. В. Марканич ; наук. ред. і рец. Р. А. Офіцинський ; Держ. арх. служба України, Закарпат. обл. держ. адмін., Держ. архів Закарпат. обл. – Ужгород : Карпати, 2015. – 96 с.

Видання містить короткий історичний огляд розвитку архівної справи в Закарпатті, інформацію про діяльність, функції, склад і зміст фондів Державного архіву Закарпатської області та місцевих архівних установ.

Надана стисла анотація найбільш вагомих етапів становлення і розвитку державного архіву, архівних відділів райдержадміністрацій та архівних відділів міських рад.

Шифр НБУВ: Ва 799588
Шифр ВНБІ: Ч81(4Укр-Зак)я2   А 87

 

7. Інноваційні методи та технології викладання навчальних дисциплін у вищій школі : наук.-допоміж. бібліогр. покажч. (2009–2014) / уклад.: Н. В. Кобець, Г. В. Дирда, С. С. Бущук ; відп. ред. А. Г. Братчик ; Дніпропетров. держ. аграр.-економ. ун-т, Наук. б-ка. – Дніпропетровськ, 2015. – 29 с.

Покажчик надає інформацію про видання з питань забезпечення якості освітньої діяльності, впровадження інноваційних методів та технологій викладання навчальних дисциплін. У виданні відображені методичні рекомендації, статті з наукових збірників та періодичних видань, що висвітлюють сучасні підходи до викладання навчальних дисциплін у вищій школі аграрного спрямування.

При підготовці покажчика були використані літописи Книжкової палати України, каталоги, картотеки та бази даних наукової бібліотеки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, електронні ресурси Інтернету.

Шифр НБУВ: Р 129842
Шифр ВНБІ: Ч48(4Укр)я1   І 67

 

8. Ковальчук Г. І. Український науковий інститут книгознавства (1922–1936) / Г. І. Ковальчук ; передм. Г. Ковальчук ; наук. ред. В. І. Попик ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Видавн. дім «Академперіодика». – Київ : Академперіодика, 2015. – 688 с.

Видання присвячене історії та науковій діяльності Українського наукового інституту книгознавства (УНІК), який плідно працював у Києві в 1920-х роках. В окремих розділах викладено історію та здобутки УНІК 1920-х років, описано розгром УНІК і книгознавства загалом 1931 року, діяльність Інституту в першій половині 1930-х років до ліквідації установи в 1936 році.

Допоміжний апарат складають: хронологічний покажчик видань УНІК, алфавітний покажчик змісту «Бібліологічних вістей», іменний покажчик, список джерел і літератури про УНІК, список скорочень.

Шифр НБУВ: Вс 60174
Шифр ВНБІ: Ч611(4Укр)я2   К 69

 

9. Наталія Іванівна Морозова: «Успішність вимірюється... ерудицією, силою волі, працелюбством і моральністю» : зб. матеріалів / уклад. О. Ю. Антонюк ; ред.: С. В. Лавренюк, Г. М. Авраменко ; відп. за вип. Г. М. Слотюк ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – 144 с. – (Діячі культури і мистецтв краю).

Збірник матеріалів присвячується життю і діяльності бібліотекознавця, науковця, організатора бібліотечної справи на Вінниччині, директора Вінницької ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва, заслуженого працівника культури України Н. І. Морозової.

У виданні представлено багаторічну науково-дослідну, науково-організаційну роботу, а також її діяльність як менеджера інформаційних проектів та керівника закладу.

Шифр НБУВ: Ва 799711
Шифр ВНБІ: д   М 80

 

10. Підготовка та редагування бібліографічних посібників у виданнях : метод. рек. / уклад.: П. М. Сенько, О. М. Устіннікова ; Кн. палата України ім. І. Федорова. – Київ : Кн. палата України, 2016. – 68 с. – Бібліогр.: с. 64–67.

Методичні рекомендації надають комплекс теоретичних і практичних знань, необхідних для вибору, підготовки, редагування та відповідного оформлення бібліографічних посібників у виданнях. Розглянуто основні види бібліографічних посібників, подано компонентну структуру їхнього наповнення, викладено практичні рекомендації щодо вибору, підготовки, методів бібліографування та визначено завдання редакторського аналізу їхнього змісту.

Викладено відомості про систему бібліографічних посібників, загальну характеристику методів бібліографування, особливості редагування бібліографічних посібників.

Шифр НБУВ: Ва 799458
Шифр ВНБІ: Ч751я2   П 32

 

11. Саяпіна С. А. Публікації й дисертації вітчизняних авторів із питань виховання та навчання дітей дошкільного віку (1960 р. – початок ХХІ століття) : бібліогр. покажч. / С. А. Саяпіна ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2016. – 281 с.

Покажчик складається з чотирьох розділів. У трьох розділах видання представлено основну кількість книг і статей із питань виховання та навчання дітей у дошкільних навчальних закладах, а також дисертацій, захищених чи опублікованих в Україні та за її межами. Науковий доробок вітчизняних авторів представлений монографіями, програмами, збірниками наукових праць, методичними рекомендаціями, матеріалами наукових конференцій, педагогічних з'їздів і читань, науково-популярними педагогічними виданнями тощо. Списки дисертацій, книг, статей систематизовано відповідно до хронологічного принципу та структуровано за видами наукових робіт десятиріччями (1960–1969, 1970–1979, 1980–1989, 1990–1999, 2000–2010). Четвертий розділ представлено алфавітними покажчиками авторів публікацій і дисертацій. Перелік документів сформовано за зведеним російсько-українським алфавітом, бібліографічний опис здійснено за чинними стандартами.

Шифр НБУВ: Ва 801456
Шифр ВНБІ: Ч41(4Укр)я1   С 22

 

12. Телячий Ю. Українська художня книга 1917–1920 рр. : навч. посіб. / Юрій Телячий ; М-во освіти і науки України, Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький : ХГПА, 2015. – 124 с.

У посібнику представлено історичні аспекти видання української художньої книги на тлі революційних подій 1917–1920 рр., місце книговидавничого руху в загальному контексті національно-культурного відродження, державну політику щодо підтримки вітчизняного книговидавництва в часи Центральної Ради, гетьманату П. Скоропадського, Директорії УНР, результати роботи видавництв, здобутки інтелігенції у справі друку та популяризації української художньої книги. Узагальнено та систематизовано українську художню літературу періоду 1917–1920 рр., надруковану в Україні та за кордоном.

Шифр НБУВ: Ва 799022
Шифр ВНБІ: Ч617(4Укр)я2   Т 31

 

Література універсального змісту

 

13. Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : путівник / авт.-уклад.: О. П. Бодак, О. С. Боляк, С. О. Булатова [та ін.] ; редкол.: Л. А. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2015. – 328 с.

Це видання є другим випуском серії науково-довідкових видань, що розкривають склад документальних фондів НБУВ. Зафіксовані наявні, оформлені та обліковані колекційні фонди станом на 2015 р. Перший випуск має назву «Особові архівні фонди Інституту рукопису» (2002).

Путівник репрезентує документальні колекційні фонди світських та релігійних установ, організацій, навчальних закладів, установ культури, просвітницьких товариств переважно ХІХ – першої чверті ХХ ст., які зберігаються у НБУВ. У виданні представлені також інші штучні колекції Інституту рукопису (ІР) НБУВ, сформовані за видовими ознаками, зокрема за мовною, – це колекції кириличних, польських, грецьких, східних, єврейських рукописних книг та історичних документів. Принципи побудови описової статті базуються на інформаційних властивостях та перевагах фондової організації документів. Ці статті надають інформацію про фондоутворювачів, історію надходження колекцій до бібліотеки, склад та зміст фондів, літературу про фонди. Путівник складається з розділів, що об'єднують архіви, зібрання та колекції ІР НБУВ за предметно-класифікаційним принципом.

Науково-довідковий апарат Путівника представлений іменним покажчиком.

Шифр НБУВ: Вс 60788
Шифр ВНБІ: Я181(4Укр)2   А 87

 

14. Київські газети 1838–1940 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : наук. кат. / авт.-уклад. О. С. Залізнюк ; ред.-бібліограф І. М. Швець ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; комп¢ютерна технологія К. В. Лобузіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2015. – 608 с.

Ретроспективний науковий каталог розкриває зміст колекції київських газет 1838–2015 рр., яка нараховує 1778 періодичних видань. До видання увійшли періодичні видання німецькою, польською, російською, угорською, українською, чеською мовами та на ідиш. За одиницю опису взято всі номери однієї газети за весь час її виходу (в рамках облікового періоду). Науково-довідковий апарат складають допоміжні покажчики: хронологічний, алфавітний, покажчик мов, іменний та словник псевдонімів і криптонімів до нього. Є список скорочених назв установ і організацій у заголовках і підзаголовках та їх повне найменування. В іменному покажчику наведено 2759 прізвищ редакторів, видавців, членів редколегій. Багато з імен вперше введено до наукового обігу.

Шифр НБУВ: Вс 60783
Шифр ВНБІ: Я171(4Укр)112   К 38

 

15. Меморіальна бібліотека М. Коцюбинського: короткий опис / упоряд.: Н. М. Коцюбинська, О. І. Єрмоленко, К. А. Федько [та ін.] ; відп. за вип. І. Ю. Коцюбинський. – Чернігів : Десна Поліграф, 2015. – 336 с.

Видання надає інформацію про склад меморіальної бібліотеки родини М. Коцюбинського, яка зберігається у фондах музею. Багато книг у колекції з дарчими написами особисто письменнику. Назви видань подаються мовою оригіналу, але за сучасним правописом. Книги, видані іноземною мовою, подаються мовою оригіналу. Порядкова нумерація збігається з інвентарними номерами книг.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика, покажчика періодичних видань та альманахів.

Шифр НБУВ: Ва 801193
Шифр ВНБІ: Я181(4Укр)28   К 75

 

16. Методичні рекомендації з підготовки, редагування та оформлення статей до Великої української енциклопедії: проект / авт. кол.: А. М. Киридон (керівник), О. М. Березовський, Л. І. Буряк [та ін.] ; за ред. А. М. Киридон ; відп. за вип. Л. Гаркавенко ; Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во». – Київ, 2015. – 120 с.

Видання з підготовки, редагування та оформлення статей представляє концепцію Великої української енциклопедії, її нормативно-правову базу. Докладно ознайомлює з вимогами щодо написання енциклопедичних статей.

Методичні рекомендації є початковою спробою уніфікувати підходи, подати рекомендації щодо алгоритму та архітектоніки статей. Методичний інструментарій спрямований на вирішення комплексу завдань: увиразнення дослідницького підходу-алгоритму; розуміння основних процесів з підготовки, редагування й оформлення статей тощо. Вимоги, що висуваються до підготовки статей, стосуються рівня роботи, сутнісних характеристик змісту, структури, форми викладення матеріалу, оформлення. Запропоновані рекомендації стимулюють теоретичний пошук або узагальнення практичного досвіду.

Видання складається з шести частин: нормативно-правова база; опис типових схем статей із різних галузей знань; підготовка статей з біографістики; редагування статей; бібліографічна складова енциклопедії; у додатку розміщено зразки статей.

Шифр НБУВ: Ва 799703
Шифр ВНБІ: Я20(4Укр)   М 34

 

17. Наукові засади та теоретико-методологічні принципи створення сучасних енциклопедій : кол. монографія / авт. кол.: А. М. Киридон (керівник), С. Д. Абрамович, П. І. Андон [та ін.] ; за ред. А. М. Киридон ; відп. за вип. Л. Гаркавенко ; Держ. наук. установа «Енциклопед. вид-во». – Київ, 2015. – 160 с.

У виданні здійснено спробу увиразнити окремі складові багатогранного теоретико-методологічного дискурсу. Вміщено інформацію про проект Великої української енциклопедії, історію вітчизняної енциклопедистики, засади створення словника енциклопедії, критерії відбору та категоризації гасел, бібліографічну складову, принципи проектування ефективного енциклопедичного порталу тощо. Праця є запрошенням до подальшого осмислення теоретичних та концептуальних засад підготовки енциклопедичних видань, обговорення проблем категоризації, вдосконалення інструментарію, ймовірних перспектив вітчизняної енциклопедичної традиції тощо.

Шифр НБУВ: Ва 799701
Шифр ВНБІ: Я20(4Укр)   Н 34

 

18. Ярошинський О. Б. Новітнє українознавство : бібліографія (1989–2015 рр.) / упоряд. О. Б. Ярошинський ; вступ. ст. О. Ярошинський. – Київ : Леся, 2015. – 410 с. – Бібліогр.: с. 298–409.

Збірка бібліографічних матеріалів відображає здобутки новітнього українознавства. У виданні представлені окремі праці співробітників Науково-дослідного інституту українознавства та інших дослідників (1989–2015), що стосуються місця українознавства в системі освіти, науки, культури і державотворення України.

Допоміжний апарат включає іменний покажчик та покажчик видань.

Шифр НБУВ: Ва 798677
Шифр ВНБІ: Я175(4Укр)2   Я 77

 

19. Яценко О. М. Українські персональні бібліографічні покажчики (1856–2013) / О. М. Яценко, Н. І. Любовець ; редкол.: В. І. Попик (голова), Л. А. Дубровіна, Т. І. Ківшар [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т біограф. дослідж. – Київ, 2015. – 469 с. – (Джерела укр. біографістики ; вип. 3).

Автори представили читачам розмаїття українських персональних бібліографічних покажчиків та розглянули особливості структури цих посібників. Основним критерієм відбору видань став внесок особистості у вивчення і розвиток України. Видання складається з трьох основних частин: нарису «Українські персональні бібліографічні покажчики: особливості, розвиток та сучасний стан», «Покажчика друкованих персональних бібліографічних посібників (1856–2013)» та «Покажчика електронних персональних бібліографічних посібників (1991–2013)».

Досліджено процеси виникнення, становлення, розвитку та сучасного стану українських персональних бібліографічних покажчиків; розроблено періодизацію поступу цього виду бібліографії в Україні та окреслено її хронологічні межі; встановлено, які форми персональної бібліографії активізувалися в різні періоди та який внесок здійснили окремі організації і фахівці у її розвиток. Подано аналіз термінологічних проблем в ділянці біобібліографії; зроблено спробу класифікації персональних бібліографічних покажчиків; визначено причини стрімкого темпу розвитку в Україні процесів їх підготовки та видання. Вперше систематизовано за хронологією інформацію про видання, що присвячені історичним діячам, науковцям, винахідникам, письменникам, митцям та іншим особам.

Допоміжні покажчики: «Іменний покажчик осіб, на яких підготовлено персональні бібліографічні посібники», «Іменний покажчик авторів та осіб, причетних до підготовки і випуску персональних бібліографічних посібників», «Алфавітний покажчик назв персональних бібліографічних посібників», «Покажчик назв серій», «Предметно-тематичний покажчик», «Список умовних скорочень».

Шифр НБУВ: Со 34122
Шифр ВНБІ: Я101(4Укр)   Я 92

 

Мистецтво. Мистецтвознавство

 

20. Ткаченко В. Писанка у міжкультурному часопросторі : бібліогр. покажч. / уклад., ст. В. Ткаченко ; ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди», Нац. іст.-етногр. заповідник «Переяслав». – Переяслав-Хмельницький : Лукашевич О. М., 2015. – 230 с. – Бібліогр.: с. 225–229.

Видання містить літературу з питань писанкарства, про життя і творчість майстрів писанки, що видана на терені України та за її межами упродовж другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. Також подано окремі праці 1682, 1690, 1705 років, в яких згадується про розфарбування яєць. До покажчика увійшли: монографії, тематичні збірники, статті з журналів і продовжуваних видань, дисертації та автореферати, матеріали з газет, підручники з відомостями про писанкарство.

Представлені публікації допоможуть у дослідженні, пропаганді, популяризації народного мистецтва писанки.

Зі змісту: вступна стаття; історіографічний опис; перелік публікацій; покажчики: іменний, періодичних видань; історико-культурних, етнографічних, географічних та адміністративних назв; джерела та література.

Шифр НБУВ: Ва 801283
Шифр ВНБІ: Щ12я1   Т 48

 

Релігія

 

21. Керецман Н. П. Середньовічна церква в іменах, термінах і назвах : глосарій / Н. П. Керецман ; відп. за вип. І. М. Ліхтей ; М-во освіти і науки, Ужгород. нац. ун-т, Іст. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2015. – 302 с. – Бібліогр.: с. 288–290.

Словник-довідник вміщує інформацію, пов'язану з розкриттям місця християнства і церкви в сучасному європейському просторі. Хронологічно глосарій виходить за межі діяльності середньовічної церкви, початок історії якої більшість вчених ведуть з часу понтифікату Григорія І Великого (590–604) та відображає становлення християнства і церкви в епоху Античності. Матеріал охоплює кінець ХV ст., коли церква не змогла належно відповідати запитам часу і зупинилася перед викликами Реформації.

Глосарій містить 691 (із них 220 персоналій) позицію.

Допоміжний апарат складають: [список з переліком] понтифікатів, предметний покажчик, іменний покажчик.

Шифр НБУВ: Ва 794873
Шифр ВНБІ: Э37(4)я2   К 36

 

Філологічні науки. Художня література

 

22. Зосимов А. Словник українських прізвищ : у 2-х т. / А. М. Зосимов. – Харків : Золоті сторінки, 2015. –

Т. 1 : А–Л. – 580 с. – Бібліогр.: С. 9–12.
Т. 2 : М–Я. – 604 с. – Бібліогр.: С. 4–7.

У словнику наведено 100000 українських прізвищ, розглянуто їх варіативність, правопис, вимову тощо. До видання увійшли прізвища з початку ХІХ ст. і закінчуючи сьогоденням. Джерельною базою слугували бібліографічні матеріали, телефонні довідники міст України, Росії, Білорусі, словники українських прізвищ у Канаді та Австралії.

На погляд автора, прізвище є складовою частиною «генетики» менталітету української нації, тим неподільним «геном», який передається за соціальним спадкоємством. Прізвищевий запас та його структура є концентрованим виразом ментальності нації. У словнику розглянуто тлумачення прізвищевих назв українських прізвищ, тобто первісного значення та їх функції. Складність наукової роботи, яка тривала 15 років, полягала в тому, що дослідник мав справу з нащадками 20-ї чи більше генерації, і тому розкрити вмотивоване іменнування першого носія прізвища (прізвищевої назви) не завжди було можливо. Тому тлумачення багатьох прізвищевих назв залишається лише ймовірним. Це призводить до того, що прізвищева назва може мати декілька вірогідних тлумачень.

У відіменних прізвищах наводиться походження та значення імені. У відойконімних прізвищах дається довідка про населений пункт та місце його розташування.

Допоміжний апарат складається зі списку скорочень, умовних позначень використаних джерел і літератури.

Шифр НБУВ: С 11579/1, 2
Шифр ВНБІ: Ш141.4-314я2   К 36

 

23. Михайло Полюжин, Наталія Венжинович та їх учні : біобібліогр. покажч. до 70-річчя Ужгород. нац. ун-ту / уклад. і відп. за вип. М. М. Медведь ; бібліогр. ред.: Л. О. Мельник, О. З. Цуняк ; упоряд. персон. бібліогр.: В. Ф. Баньої, Т. Т. Врабель, Я. Ю. Світлик [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Наук. б-ка УжНУ. – Ужгород : Сабов А. М., 2015. – 180 с. : іл.

У книзі відображено основні етапи життя, наукової та педагогічної діяльності доктора філологічних наук, професора Михайла Михайловича Полюжина та кандидата філологічних наук, доцента кафедри української мови Ужгородського національного університету Наталії Федорівни Венжинович, їхніх учнів.

Покажчик містить інформацію про науковий та навчально-методичний доробок учених, фотовідбитки обкладинок найвагоміших праць, а також світлини, які ілюструють їх багатогранну наукову та педагогічну діяльність.

Шифр НБУВ: Ва 801035
Шифр ВНБІ: Ш1(4Укр)д.я1   П 53

 

24. Морозюк В. За забралом літературного псевдоніма і криптоніма (письменники, публіцисти, літературознавці на сторінках галицьких видань ХІХ ст. – 40-х років ХХ ст.) : зшиток перший / Володимир Морозюк ; літ. ред. Л. Бонковська ; Івано-Франків. обл. орг., Нац. спілка краєзнавців України, Літ. музей Прикарпаття. – Івано-Франківськ : Тіповіт, 2016. – 144 с.

Видання з літературного краєзнавства висвітлює питання про псевдоніми і криптоніми письменників, публіцистів, літературознавців, критиків різних літературних течій і суспільно-політичних напрямів, які з різних причин упродовж ХІХ – 40-х років ХХ ст. друкувалися в численних виданнях Галицької України під літературними псевдонімами і криптонімами. Імена та прізвища багатьох з них до сих пір не розшифровані.

Шифр НБУВ: В 356110/1
Шифр ВНБІ: Ш5(4Укр)5д.я2   М 80

 

Хімічні науки

 

25. Бібліографічний покажчик друкованих праць співробітників Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України 1991–2015 рр. / ред. група: В. В. Стрелко, В. В. Брей, О. М. Пузій [та ін.] ; НАН України, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 151 с.

Видання містить інформацію про монографії, наукові статті, патенти, авторські свідоцтва та дисертації з 1991 по 2015 роки. Матеріал подано систематично, в межах підрозділів – хронологічно.

До покажчика наукових праць додано авторський покажчик.

Шифр НБУВ: Ва 798553
Шифр ВНБІ: Г5(4Укр)я1   Б 59

 

 

Підготувала провідний бібліограф                  Шумілова А. В.

Сканування обкладинок видань,
розміщення на сайті НБУВ
молодший науковий співробітник                   Штих П. М.

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45