МИХАЙЛО СЕМЕНОВИЧ СЛОБОДЯНИК – ВЧЕНИЙ І ПЕДАГОГ

Михайло Семенович Слободяник народився 21 грудня 1949 року в м. Поліське Київської області. Трудову діяльність розпочав у 1967 році, працюючи на робітничих посадах  на підприємствах м. Василькова Київської області. Без відриву від виробництва закінчив Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука за спеціальністю бібліотекар-бібліограф.

            Трудову діяльність за фахом розпочав у 1972 році у відділі НТІ галузевого сільськогосподарського інституту Українського філіалу ДержНДТІ, що займався дослідженням проблем ремонту сільськогосподарської техніки. Це значною мірою визначило тематику й специфічні риси наукової роботи Михайла Семеновича, його інтерес до проблем інформаційного забезпечення аграрної науки. Досліджуючи дану проблематику М. С. Слободяник пройшов шлях від узагальнення практичного досвіду до теоретичних робіт, надрукованих у всесоюзних і зарубіжних виданнях. Завершенням цього дослідження став захист кандидатської дисертації, у якій вчений на прикладі конкретної галузі – механізації сільського господарства обґрунтував оригінальну систему бібліотечно-інформаційного забезпечення фахівців науково-дослідних інститутів, організація і управління якою здійснюється на основі сітьового моделювання. Автор вперше у бібліотечній науці використав пізнавальні можливості системного аналізу, невід’ємною частиною якого є імітаційне моделювання.

            Науково-педагогічну роботу М. С. Слободяник розпочав у 1982 році, коли прийняв пропозицію Міністерства культури Узбекистану і зайнявся організацією нової кафедри бібліотекознавства і бібліографії в Наманганському факультеті Ташкентського державного інституту культури.

            Визначальним у творчому відношенні період у науковій діяльності  М. С. Слободяника  припадає на час його роботи  в Національній бібліотеці  України   ім. В. І. Вернадського. У 1986 році Михайло Семенович очолив відділ бібліотекознавства, який на той час займався питаннями наукової організації праці у бібліотеці. Під його керівництвом відділ бібліотекознавства розширив сферу діяльності до рівня постановки задач для автоматизації та наукового забезпечення трансформації бібліотеки в умовах інформатизації.

            Багатогранна практика НБУВ визначальним чином позначилась на формуванні широкого діапазону наукових інтересів дослідника, спрямованих на вирішення проблем, що мають принципове значення  для бібліотечної практики. Згодом це логічно привело М. С. Слободяника до розробки фундаментальних теоретико-методологічних засад бібліотекознавства. У 1995 році  Михайло Семенович першим в Україні захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук  за спеціальністю бібліотекознавство і бібліографознавство на тему «Наукова бібліотека : еволюція структури і функцій в період освоєння інформаційних технологій».

            Важливий період діяльності М. С. Слободяника пов’язаний з його роботою на посаді директора Центральної сільськогосподарської бібліотеки Української академії аграрних наук. Під його керівництвом бібліотека одержала статус наукової установи. У бібліотеці розгорнулась практична робота з реалізації запропонованої ним моделі : було розроблено концептуальні засади та ескізний проект мережі електронних сільськогосподарських бібліотек України, налагоджено випуск загальноакадемічного реферативного журналу «Агропромисловий комплекс України», започатковано інформаційне супроводження наукових досліджень. Значний інтерес мала  біобібліографічна серія «Академіки Української академії аграрних наук» , першим науковим редактором якої був М. С. Слободяник.

            Новий етап його діяльності був пов’язаний  з переходом на постійну роботу у систему підготовки кадрів. За короткий час праці у Київському національному університеті культури і мистецтв  Михайло Семенович розробив інформаційну концепцію підготовки бібліотечних кадрів, яка знайшла практичну реалізацію у навчальних планах, затверджених Міністерством освіти і науки на 2000/2001 навчальний рік. Згодом увагу вченого привернула нова спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність». Працюючи у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв, він багато зробив для розробки навчальних планів цієї спеціальності. За його ініціативою Академія вперше започаткувала підготовку фахівців за спеціалізацією «Документознавець фінансових, банківських і підприємницьких структур». Доробок вченого значною мірою використано при розробці стандарту освіти із спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» – бакалавр.

            М. С. Слободяник плідно працював у редколегіях низки фахових часописів («Советское библиотековедение», «Бібліотечний вісник», «Бібліотечна планета», «Інформація і ринок», «Вісник Книжкової палати»), збірників наукових праць, а також ним започатковано видання наукового журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія».

            Творчий доробок Михайла Семеновича Слободяника, доктора історичних наук, професора, дійсного члена Академії наук вищої освіти України, члена-кореспондента Міжнародної інформатизації становить понад 220 публікацій, які посідають гідне місце у науковому національному надбанні України. Його праці набули широкого визнання в країні та за її межами, стали настільними книгами з вивчення вітчизняного бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства.

Основні праці

 

 1. Слободяник М. С.  Архіви і бібліотеки в сучасному суспільстві: проблеми збережності документальної історичної пам'яті / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2005. № 4. – С.4-6.

  Шифр Ж24838/2005/4

 

 1. Слободяник М. С. Базова модель бібліотеки як соціально­комунікаційної інституції / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2009. – № 4. –  С. 5-7.

            Шифр Ж24838/2009/4

 

 1. Слободяник М. С. Бібліотека. Документ. Комунікації : вибр. пр. : (до 60-річчя від дня народж. і 35-річчя наук. діяльн.) / М. С. Слободяник ; [уклад. О. Кириленко ; за наук. ред. проф. В. Г. Чернеця]. - Київ : Ліра-К, 2010. – 306 с.

          Шифр ВА767257

 

 1. Слободяник М. С.  Бібліотека та її роль у системі наукових комунікацій / М. С. Слободяник // Бібліотечний вісник. – 1994. – № 2. –  С. 2-16

   Шифр Ж14595/1994/2

 

 1. Слободяник М.  Бібліотечна наука в Україні: до підсумків десятирічного розвитку / М. Слободяник // Бібліотечна планета. – 2002. – № 1. – С.6-12.

   Шифр Ж16548/2002/1

 

 1. Слободяник М. С.  Бібліотечна справа України: стратегічні напрями прориву / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2007. – № 4. –  С. 4-6

   Шифр Ж24838/2007/4

 

 1. Слободяник М. С.  До історії діяльності Тимчасового комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави / М. С. Слободяник // Бібліотечний вісник. – 1998. – № 4. – С.30-34.

   Шифр Ж14595/1998/4

 

 1. Слободяник М. С.  До питання структуризації комунікаційних наук / М. С. Слободяник. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2006. – № 2. – С.4-6.

   Шифр Ж24838/2006/2

 

 1. Слободяник М. С. Документологія: зміст. Перспективи / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. –  № 4. – С.4-9.

            Шифр Ж24838/2004/4

 

 1. Слободяник М. С.  Документологія: проблематика фундаментальних досліджень /  М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-18 трав. 2006 р. / Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2006. – С.3-5.

    Шифр ВА674238

 

 1. Слободяник М. С.  Hаукова бібліотека: еволюція структури і функцій / М. С. Слободяник. – Київ : "Бібліотечний вісник", 1995. – 267 с.

            Шифр Ва562362

 

 1. Слободяник М.С.  Інформаційне  забезпечення процесу реформування вищої  освіти в Україні / М. С. Слободяник // Бібліотекознавство.  Документознавство. Інформалогія. – 2004. – № 2. –  С.4-7.

            Шифр Ж24838/2004/2

 

 1. Слободяник М. С. Історичні дослідження в сучасному українському бібліотекознавстві: тенденції і перспективи / М. С. Слободяник, С. Л. Зворський // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2004. – № 3. – С.13-19.

            Шифр Ж24838/2004/3

 

 1. Слободяник М. С.  Комітет для заснування Національної бібліотеки Української держави: основні напрямики і результати діяльності / М. С. Слободяник // Архівна та бібліотечна справа в Україні доби визвольних змагань (1917-1921 рр.) : зб. наук. пр. – Київ, 1998. – С.108-117.

            Шифр Ва589429

 

 1. Слободяник М.  Концептуальні засади розвитку вищої бібліотечної освіти / М. Слободяник // Бібліотечна планета. – 2001. –  № 1. – С.23-24.

    Шифр Ж16548/2001/1

 

 1. Слободяник М. С.  Методологічні засади розвитку вищої бібліотечної освіти в Україні / М. С. Слободяник // Філософія   освіги ХХІ ст.:  проблеми  і перспективи: методол. семінар, 22 листоп. 2000 р. : зб. наук. пр. – Київ : Знання, 2000. – Вип. 3. – С.475-478

 

 1. Слободяник М. С.  Міжнародна інформація : навчально-метод. посіб. / М. С. Слободяник, М. Б. Проценко ; ДАККіМ. – Київ, 2007. – 107 с.

           Шифр Ва684805

 

 1. Слободяник М. С. Перспективная модель научной библиотеки / М. С. Слободяник // Інформаційна та культурологічна освіта на зламі тисячоліть: матеріали міжнар. наук. конф. до 70 річчя ХДАК. –  Харків : ХДАК, 1999. – Ч. 2. – С.99-105.

 

 1. Слободяник М. С. Развитие библиотечной науки в Украине / М. С. Слободяник // Вестник БАЕ. – 2002. – № 4. – С.44-49.

  Шифр Ж69199/2002/4

 

 1. Слободяник М. С. Современные проблемы библиотековедения в Украине / М. С. Слободяник // Вестник БАЕ. – 2004. – № 1. – С.44-49.

   Шифр Ж69199/2004/1

 

 1. Слободяник М.С.  Стратегічні пріоритети розвитку бібліотечної справи в Україні / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 20-22 трав. 2008 р. / Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ,  2008. – С.5-6.

    Шифр ВА697609

 

 1. Слободяник М.С.  Формування електронної бібліотеки як бібліотекознавча проблема / М. С. Слободяник //  Вісник ХДАК. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С.116-127.

   Шифр Ж70200/2004/14

 

 1. Слободяник М. С.  Теоретико-методологічні засади формування електронних бібліотек  / М. С. Слободяник //  Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : наук. зб. – Київ, 2002. – Вип. 5. – С.41-44

 

 1. Слободяник М. С.  Трансформація змісту діяльності національної бібліотеки України в період формування інформаційного суспільства / М. С. Слободяник // Вісник ХДАК. – 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. –  С. 22-29.

    Шифр Ж70200/19994/1

 

 1. Слободяник М. С.  Українське бібліотекознавство на зламі століть / М. С. Слободяник // Українське бібліотекознавство (1991-2008) : наук.-допом. бібліогр. покажч. / ДЗ "Нац. парламент. б-ка України" ; [уклад.: М. С. Слободяник, О. А. Політова ; наук. ред. та авт. вступ. ст. М. С. Слободяник]. – Київ, 2010. – С.5-20.

   Шифр ВА734349

 

 1. Слободяник М. С. Уточнення поняття "документ" в контексті розвитку понятійного апарату документознавства / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., київ, 20-22 трав. 2008 р./Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ, 2008. – С.78-80.

   Шифр ВА697609

 

 1. Слободяник М. С. Формування загальної теорії документа: історія, сучасність, перспективи / М. С. Слободяник // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., київ, 21-23 трав. 2007 р. /Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтва. – Київ,  2007. – С.3-4.

   Шифр ВА684246

 

 

 

Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де розгорнута тематична виставка .

                                                                                       

Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)