Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек

Співробітники відділу з охорони інтелектуальної власності презентують віртуальну виставку літератури з проблем інтелектуальної власності яка знаходиться у фондах НБУВ, приурочену до круглого столу: «Інтелектуальна власність та проблеми авторського права в інформаційно-комунікаційній діяльності бібліотек» міжнародної наукової конференції «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору». Київ, НБУВ 4 – 6 жовтня 2016 р. 1. Авторське право для бібліотекарів = Copyright for librarians : пер. з англ.: – Київ : ІММ ФРАКСІМ, 2015. – 194 с. – Пер. вид. : Copyright for librarians : the essential handbook / Berkmann center for Internet and society. – 2012. http://www.informatio-consortium.net/?q=CRL-2015 У підручнику розглядаються базові питання законодавства про авторське право різних країн світу, основні аспекти авторського права, що стосуються бібліотечної діяльності, напрями розвитку авторського права у контексті інформаційно-бібліотечної діяльності. Шифр (СО34285) 2. Назаренко Н. В. Інтелектуальна власність в інформаційних технологіях / Н. Назаренко. – Кривий Ріг : Чернявський Д. О. , 2014. – 162 с. Розглядаються основні принципи й поняття створення, охорони та використання об’єктів інтелектуальної власності. Проаналізовані авторські й суміжні права, винаходи, корисні моделі, засоби індивідуалізації, промислові зразки в ІТ-сфері. Шифр (ВА783583) 3. Законодавство України у сфері інтелектуальної власності: зб. законодав. актів: станом на 1 лют. 2013 р. / Верховна Рада України, Ком. з питань науки і освіти; [упоряд.: М. М. Шевченко та ін.; голова редкол. Л. М. Гриневич]. – Офіц. вид. – Київ.: Парламент. вид-во, 2013. – 701, [1] с. До збірки увійшли нормативні акти України та міжнародні договори з питань інтелектуальної власності станом на 1 лютого 2013 року. Шифр (ВА772130) 4. Андрощук Г. О . Правова охорона програмного забезпечення (комп'ютерних програм і баз даних) / [Г. О. Андрощук, С. А. Петренко]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. – 296, [3] с. Шифр (ВС60813) 5. Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Київ. ун-т права НАН України, Міжнар. центр прав. пробл. інтелектуал. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; заг. ред. Ю. Л. Бошицький. – Київ.: [Вид-во Європ. ун-ту], 2009. – 262 с. http://kul.kiev.ua/images/science/encik.pdf Шифр (ВА719571) 6. Бошицький Ю. Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: / Ю. Л. Бошицький, Я. Г. Воронін; НАН України, Київ. ун-т права , Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ. : Вид-во Європ. ун-ту, 2010. – 339 с. В монографії розглянуто правовідносини з комерціалізації винаходів і корисних моделей та виявлено специфіку захисту прав на вказані об’єкти. Шифр (ВА744992); Онищенко О.С./ВА577 7. Бошицький Ю. Л. Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні / Ю. Л. Бошицький, І. І. Ващинець ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ. : Вид-во Європ. ун-ту, 2011. – 294 с. В монографії розглянута правова основа авторсько-правової охорони окремих видів творів образотворчого мистецтва, авторські права художників, розпорядження майновими авторськими правами тощо. Шифр (ВА753324); Онищенко О.С./ВА1284 8. Бошицький Ю. Л. Правове регулювання службового винахідництва: проблеми теорії та практики : / Ю. Л. Бошицький, М. М. Яшарова; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. пробл. інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ : Вид-во Європей. ун-ту, 2012. – 259 с. У монoграфії всебічно й детально аналізуються нормативна база, наукові думки, та матеріали судової практики щодо використання службових винаходів. Шифр (ВА770166) 9. Андрусів У. Б. Правова охорона прав інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні / У. Б. Андрусів; НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. проблем інтелект. власності при Ін-ті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – Київ : Ліра-К, 2014. – 174 с. Шифр (ВА794538) 10. Манжура О. В. Інтелектуальна власність, як чинник формування економіки знань / О. В. Манжура. – Полтава: Укрпромторгсервіс, 2011. – 179 с. Шифр (ВА743363) 11. Коноваленко В. В. Інтелектуальна власність в рекламі, фірмовому стилі підприємства і дизайні продукту (упаковки): практ. посіб. для авт., виконавців, рекламістів, рекламодавців / В. Коноваленко. – Тернопіль:, 2011. – 400 с. У виданні висвітлюються основні питання створення та використання рекламних продуктів, фірмового стилю підприємства і дизайну продукту (упаковки) без порушення прав інтелектуальної власності. Шифр (ВА745407) 12. Грицуленко С. І. Інтелектуальна власність в галузі зв'язку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Грицуленко С. І. , Потапова-Сінько Н. Ю. Гарбера К. М. ; Держ. служба зв'язку, Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2011. – 392 с. Шифр (ВА747304) 13. Пашкова В. С. Інтелектуальна свобода та доступність інформації в демократичному суспільстві. Етика бібліотечного працівника: посіб. для тренерів за прогр. підвищ. кваліфікації / В. С. Пашкова, О. М. Пашков; Укр. бібл. асоц., Нац. акад. кер. кадрів культури і мистец., Центр безперерв. інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінг. центр для бібліотекарів. – Київ.: Самміт-Книга, 2012. – 67 с. Шифр (СО30985) 14. Матвійчук В. К. Інтелектуальна власність як джерело інноваційного розвитку національного господарства: / Матвійчук В. К. , Чугаєнко Ю. О. , Савенков О. І. ; Нац. акад. упр. – Київ.: ВНЗ "Національна академія управління", 2013. – 463 с. В монографії розкрито поняттєву, категоріальну суть об'єктів інтелектуальної власності як джерела інноваційного розвитку національного господарства. Шифр (ВА778032) 15. Асаул А. М. Інтелектуальна власність в імперативах інноваційної економіки: системний аналіз / Асаул А. М. , Войнаренко М. П. , Пономарьова Н. А. ; за наук. ред. М. П. Войнаренка. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – 174 с. Висвітлено комплексний аналiз, змiст, особливостi iнтелектуальноï власностi як визначальноï економiко-правовоï iнновацiйноï економіки. Шифр (ВС57150) 16. Андрощук Г. О. Інтелектуальна власність у науково-технічній сфері: методи та принципи вартісної оцінки / Г. О. Андрощук, С. А. Давимука; НДІ інтелект. власності Нац. акад. прав. наук України, Ін-т регіон. дослідж. Нац. акад. наук України. – Київ: Парламентське видавництво, 2014. – 302, [1] с. В монографії аналізується інтелектуальна власність як об’єкт оцінки вартості: поняття, класифікація, джерела законодавства, міжнародні стандарти охорони. Шифр (ВА784127) 17. Бурячок В. Л. Інтелектуальна власність у сфері інформаційної безпеки: / В. Л. Бурячок, С. В. Толюпа, В. О. Хорошко; за ред. проф. В. О. Хорошка; Нац. авіац. ун-т, Держ. ун-т телекомунікацій. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ: Задруга, 2014. 177 с. В підручнику викладено питання охорони та захисту прав інтелектуальної власності, основні вимоги щодо оформлення заявок на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Шифр (ВА785482) 18. Інтелектуальна власність: правове забезпечення в Україні: навч.-довід. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ; [упоряд.: М. Г. Вербенський та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ: ДНДІ МВС України ; Харків : Мачулин, 2014. – 467 с. Шифр (ВА790934) 19. Гаряєва Г. М. Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист: навч.-метод. посіб. для студентів ден. та заоч. форм навчання за фахом "Інтелектуальна власність" / Г. М. Гаряєва; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків: НТУ "ХПІ", 2015. – 152 с. Шифр (ВА800201 20. Информационно-аналитическое обеспечение безопасности: монография / В. А. Хорошко, М. Е. Шелест. – Киев: Задруга, 2016. – 182 с. Шифр (ВС60515) 21. Гармонізація законодавства України з питань інтелектуальної власності щодо законодавства Європейського союзу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. та студ. з пробл. інтелектуал. власності / Держ. служба інтелектуал. власності України [та ін.]; [редкол.: Волошин В. С. (голов. ред.) та ін.]. – Маріуполь: ДВНЗ "ПДТУ", 2013. – 244 с. Шифр (ВА772909) 22. Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування: монографія / кол. авт.: Дроб'язко В. С. [та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук О. П. Орлюк; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Лазуріт-Поліграф, 2009. – 242 с. У даній роботі висвітлено деякі аспекти судової практики та аналіз стану законодавчого регулювання стосовно захисту прав інтелектуальної власності. Шифр (ВА724568) 23. Дроб'язко В. С. Колективне управління авторським правом і суміжними правами. Зарубіжний досвід: монографія / В. С. Дроб'язко ; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Лазурит-Полгіраф, 2010. – 165 с. У дослідженні розглянуто питання управління та використання основних сфер та форм коллективного управління авторським правом і суміжними правами. Шифр (ВА750422) 24. Борко Ю. Л. Фінансовий механізм управління інтелектуальною власністю: монографія / Ю. Л. Борко ; Акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ.: Лазуріт-Поліграф, 2010. – [215] с. Запропоновано модель та проаналізовано теоретичні та практичні проблеми формування фінансового механізму управління інтелектуальною власністю (ІВ) в Україні. Шифр (ВА750418) 25. Штефан О. О. Авторське право і суміжні права у рекламі: монографія / О. О. Штефан, А. С. Штефан; Акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ.: Лазурит-Поліграф, 2009. – 144 с. Шифр (ВА724562) 26. Капіца Ю. М. Авторське право і суміжні права в Європі Copyright and related rights in Europe : монографія / Капіца Ю. М. Ступак С. К. , Жувака О. В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Kиїв: Логос, 2012. – 690 с. У монографії досліджується законодавство Європейського Союзу та України у сфері авторського права і суміжних прав, практика його застосування. Шифр (ВА776954) 27. Штефан О. О. Науково-практичий коментар Глави 36 Цивільного кодексу України (Авторське право) / О. О. Штефан; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Інтерсервіс, 2014. – 127 с. Шифр (ВА802099) 28. Погосов А. Ю. Научная деятельность, интеллектуальная собственность и патентоведение или наука и "мать" её – интеллектуальная деятельность: монография / А. Ю. Погосов. – Одесса: Наука и техника, 2014. – 271 с. Шифр (ВА778361) 29. Дахно И. И. Интеллектуальная собственность в США. Англо-русский глоссарий по интеллектуальной собственности / И. И. Дахно. – Киев: Центр учеб. лит., 2012. – 279 с. Шифр (ВА792514) 30. Интеллектуальная промышленная собственность: монография / Иванова Л. А. [и др.] ; Одес. нац. акад. пищевых технологий. – Одесса ; Тернополь : Изд-во ТНТУ им. И. Пулюя, 2015. – 222 с. В монографии патентоведение рассмотрено как научно-практическая деятельность, включающая: анализ патентоведения и использования объектов ИПС; характеристику объектов патентного права как технических решений; проведения патентных исследований; оценивания стоимости патентов и лицензий. Шифр (ВА793002) 31. Серюгина А. С. Экспертиза промышленной интеллектуальной собственности и заявка на изобретение / А. С. Серюгина. – Харьков.: Акта, 2013. – 397, [2] с. Книга дает необходимые знания для успешной и правильной защиты прав интелектуальной промышленной собственности. Шифр (ВС55264) 32. Лисица В. Н. Право интеллектуальной собственности: монография / В. Н. Лисица; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск: [б. и.], 2012. – 291 с. Шифр (ВА769865) 33. Харитонова Е. И. Гражданские правоотношения интеллектуальной собственности, возникающие в результате творчества (концептуальные основы): монография / Е. И. Харитонова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Одесса.: Фенікс, 2012. – 409, [3] с. В монографии анализируется правовая природа гражданских правоотношений интеллектуальной собственности, возникающих в результате создания литературных, художественных произведений, изобретений и других результатов интеллектуальной, творческой деятельности. Шифр (ВА772140) 34. Енциклопедія інтелектуальної власності / Акад. технол. наук України; [авт.-уклад.: П. П. Крайнєв (кер.) та ін.] ; за ред. проф. П. П. Крайнєва. – Київ.: Старт – 98, 2012. – 659 с. Шифр (ВС54299) 35. Колесніченко В. В. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності: теорія і практика: монографія / В. В. Колесніченко; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Kиїв: Логос, 2014. – 399, [1] с. В книзі здійснено аналіз тенденцій формування наукової думки про сутність і зміст адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності. Шифр (ВА776955) 36. Кузьменко Т. С. "Бренд" у праві інтелектуальної власності: теорія і практика: монографія / Т. С. Кузьменко; [наук. ред. О. І. Харитонова]; Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 229 с. Основою монографічного дослідження є висвітлення правової природи бренду, його структурного складу та відносин в процесі реалізації прав на бренд. Шифр (ВА778586) 37. Потоцький М. Ю. Господарсько-правовий захист інтелектуальної власності в Україні: монографія / М. Ю. Потоцький. – Київ: Персонал, 2014. – 618, [1] с. Дано правову характеристику господарсько-правовим способам захисту прав інтелектуальної власності. Шифр (ВА779431) 38. Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: навч. посіб. / [В. К. Матвійчук та ін. ; за ред. І. С. Тімуш, Ю. В. Нікітіна, В. М. Мироненко]; Нац. акад. упр. – Київ: Нац. акад. упр., 2014. – 351 с. Навчальний посібник містить теми, які чітко та послідовно визначають основні положення законодавства України про інтелектуальну власність. Шифр (ВА784736) 39. Череп А. В. Теоретико-методичні та прикладні засади управління об'єктами інтелектуальної власності промислових підприємств: монографія / А. В. Череп, А. П. Пухальська; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т", Екон. ф-т. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 327 с. Шифр (ВА788927) 40. Смерницький Д. В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України: [монографія] / Д. Смерницький; [за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. К. І. Бєлякова]; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2014. – 252 с. Монографія є науковим дослідженням проблем правового забезпечення інтелектуальної власності в органах та підрозділах внутрішніх справ України. Шифр (ВА790936) 41. Світличний О. П. Захист прав суб'єктів права інтелектуальної власності адміністративним законодавством: [монографія] / О. П. Світличний, С. В. Слюсаренко, О. В. Тандир; [за заг. ред. О. П. Світличного]. – Київ: НУБіП України, 2015. – 181 с. Шифр (ВА791851) 42. Коломієць П. В. Питання правової охорони інтелектуальної власності в інформаційній мережі системи Інтернет: монографія / П. В. Коломієць; Полтав. ін-т економіки і права, ВНЗ "Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Полтава: Копі-Центр, 2015. – 123 с. Шифр (ВА792241) 43. Ульянова Г. О. Цивільно-правовий захист прав інтелектуальної власності від плагіату (проблеми теорії): монографія / Г. О. Ульянова; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса: 2015. – 346 с. В монографії досліджуються поняття, види і ознаки плагіату та захист прав інтелектуальної власності від плагіату. Шифр (ВА792358) 44. Ковальчук О. О. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу: монографія / О. О. Ковальчук; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ: Юрінком Інтер, 2014. – 199 с. У монографії визначено та досліджено правову природу права інтелектуальної власності на географічне зазначення в Україні та країнах Європейського Союзу згідно Угоди ТРІПС і положень законодавства України. Шифр (ВА792709) 45. Морозова О. М. Право інтелектуальної власності на виконання: монографія / Морозова О. М. – Вінниця: Нілан, 2015. – 135 с. Шифр (ВА794353) 46. Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах = Technology transfer and intellectual property protection in the research organisations: [монографія] / [Ю. М. Капіца та ін.; за ред. Ю. М. Капіци]; НАН України, Центр інтелект. власності та передачі технологій. – Київ: Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України, 2015. – 431 с. Шифр (ВА795419) 47. Світличний О. П. Державний контроль у сфері охорони інтелектуальної власності: [монографія] / Світличний О. П. , Слюсаренко С. В. , Кульчицька О. В. ; [за заг. ред. Світличного О. П. ]. – Київ: Компринт, 2015. – 134 с. Шифр ВА797059) 48. Охорона інтелектуальної власності у військово-технічній сфері: монографія / О. Б. Зайківський [та ін.]. – Київ: 2015. – 555 с. Монографія присвячена питанням охорони інтелектуальної власності у формуванні та реалізації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики держави. Шифр (ВА801948) 49. Управління правами інтелектуальної власності: [монографія] / [Дроб'язко В. С. та ін.; за наук. ред. О. Орлюк]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Інтерсервіс, 2014. – 175 с. Шифр (ВА802101) 50. Договірні форми розпоряджання майновими правами на об'єкти авторського права / [Борко Ю. Л. та ін.; за наук. ред. Мироненко Н. М.]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Інтерсервіс, 2014. – 247 с. Монографія присвячена дослідженню правового регулювання при створенні та використанні літературно-художніх і наукових творів, творів архітектури та використання договорів щодо права в Інтернеті. Шифр (ВА802102) 51. Питання вдосконалення кримінально-правової охорони авторських і суміжних прав в Україні / [Г. В. Прохоров-Лукін та ін.; за ред. Г. В. Прохорова-Лукіна]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Інтерсервіс, 2013. – 227 с. Шифр (ВА802100) 52. Андрощук Г. О. Державне регулювання відносин у сфері службового винахідництва / [Г. О. Андрощук]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Інтерсервіс, 2013. – 234, [1] с. Шифр (ВС60810) 53. Правове регулювання відносин у сфері охорони прав на комерційну таємницю: сучасний стан і перспективи розвитку: монографія / [Мироненко Н. М. та ін.; за заг. ред. Мироненко Н. М. ]; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ: Інтерсервіс, 2013. – 394, [1] с. Шифр (ВС60814) Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу Фонду Президентів, де буде експонуєтся розгорнута тематична виставка Виставку підготували н. с. Іванова М. В., головний бібліотекар Білінець Н. Г., провідний бібліотекар Семенченко С. А., бібліотекар І категорії Голодрига Є. О.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)