Релігійні конфесії в Україні

Історія і практика християнства та інших релігійних течій в Україні за останні роки стали предметом гострої полеміки як серед світських аналітиків, так і богословів, священнослужителів та парафіян.
Розбудова незалежної Української держави вияви­ла тяжку історичну спадщину, що дісталася Україні в царині церковного життя та державно-церковних стосунків. Уся наша історія переповнена спробами ви­користання церкви як фактора геополітичних змін, етатистськими виявами держави щодо церкви, намаганням відродити церкву, яка б стверджувала національну самобутність народу та його природне право на свободу, а також спробами її нищення, нівелювання та уніфікування.
Сьогодні різні політизовані організації або їх члени, порушуючи Конституцію, внутрішні закони релігійних общин і церкви, втручаються в суто релігійну сферу, проголошуючи об'єктами своїх інтересів специфіку богослужіння церковних общин, їхню конфесійну належність, що викликає численні протести віруючих. Така практика полегшується тим, що широким колам населення України майже нічого не відомо про історію і сучасне становище тих чи інших церков, нетрадиційних конфесій, які діють на терені країни, про їхнє, так би мовити, національне і політичне обличчя. Брак необхідних знань з історії вітчизняної релігії та національної церкви не дає можливості завжди компетентно орієнтуватися в сучасних релігійноцерковних проблемах.

    Книжки представлені на виставці:

  1. Україна. Закони. Закон України про свободу совісті та релігійні організації : / Верховна Рада України. - Офіц. вид. - К. : Парламентське вид-во, 1998. - 23 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р84455
  2. Опанасюк, В. В. Законодавство України про релігію і церкву : навч. посіб. / В. В. Опанасюк ; Сумський держ. ун-т. - Суми : Вид-во СумДУ, 2008. - 107 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА696813
  3. Свобода релігії та віросповідання в Україні в контексті дотримання міжнародних стандартів з прав людини та основних свобод / упоряд. В. М. Яворський ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, Центр правових та політичних досліджень "СІМ". - Х. : Фоліо, 2005. - 92 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА669703
  4. Актуальні питання міжконфесійних взаємовідносин в Україні : зб. наук. матеріалів / відп. ред. Г. І. Волинко [та ін.] ; Державний департамент у справах релігій, Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К. : [б.в.], 2005. - 174 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО26914
  5. Актуальні питання соціально значущої діяльності церков і релегійних організацій в Україні : зб. наук. і богословських праць / Державний комітет України у справах релігії, Відділення релігієзнавства Ін-ту філософії НАН України, Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій, Духовно-просвітницький центр "Благовіст" ; голов. ред. В. Д. Бондаренко, А. М. Колодний. - К. : [б.в.], 2004. - 242 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: СО26395
  6. Бережко, К. О. Історія Свідків Єгови на Житомирщині : моногр. / К.О. Бережко. — Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2005. — 181 с. — Бібліогр.: с. 174-181.
    Висвітлено історико-літературні аспекти розвитку та діяльності релігійних організацій в Україні. Розглянуто особливості зародження та функціонування конфесії Свідків Єгови на Житомирщині. Проаналізовано ідеологічну боротьбу радянської влади з релігійною організацією та наведено приклади застосування фізичного тиску щодо Свідків Єгови. Розглянуто процес офіційної реєстрації та поступової легалізації релігійної громади в регіоні. Наведено матеріали про сучасний стан конфесії на Житомирщині та діяльність Свідків Єгови у Малині.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662080
  7. Бєлікова, Н. Ю. Релігійні конфесії України (кінець 80-х - 90-і роки ХХ століття): автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький нац. ун-т — Донецьк, 2001. — 19с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА313527
  8. Бондаренко, В. Д. Релігійне життя в Україні : стан, проблеми, шляхи оптимізації / В. Д. Бондаренко [та ін.]. - К. : Логос, 1996. - 37 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р79770
  9. Бондарчук, П. М. Релігійність населення України у 40 - 80-х роках ХХ ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін / П. М Бондарчук. ; НАН України, Ін-т історії України. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - 381 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС49384
  10. Буланова, Н. М. Християнські конфесії Катеринославщини останньої чверті XVIII - початку ХХ ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський нац. ун-т — Д., 2007. — 18с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:РА349465
  11. Гаврилова, Н. Современная религиозность : во что и как верит молодежь України / Н. Гаврилова. - Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. - 149 с. - Бібліогр.: с. 118-133 . 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА734668
  12. Григорьянц, В. Е. К вопросу о государственно-конфессиональных отношениях в Украине и АРК / В. Е. Григорьянц [и др.]. - 2. изд., перераб. и доп. - Симф. : Крымский Архив, 2004. - 52 с. - (Серия приложений к журналу "Крымский Архив"). 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА666217
  13. Докаш, В. І. Загальне релігієзнавство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Докаш, В. Ю. Лешан; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — 2-ге вид., переробл. і доповн.. — Чернівці: Рута, 2004. — 375 с.
    Детально розглянуто конфесії, поширені на території України. Досліджено основні тенденції розвитку релігії та церкви у світі, Україні та регіоні. Наведено витяги з національного законодавства та міжнародних нормативних актів, які стосуються свободи совісті, а також релігієзнавчий словник і статистичні матеріали про сучасний стан релігійної мережі та динаміку її розвитку.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА659317
  14. Журавський, В. С. Бог і Україна / В. С. Журавський. - К. : Логос, 1997. - 88 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: АО259406
  15. Здіорук, С. І. Суспільно-релігійні відносини: виклики України ХХІ століття / С. І. Здіорук ; Національний ін-т стратегічних досліджень. - К. : Знання України, 2005. - 552 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА667965
  16. Зеркалов, Д. В. Религиозная безопасность Украины : хрестоматия / Д. В. Зеркалов. - К. : Науковий світ, 2008. - 189 с. - (Духовная безопасность : в 7 кн. ; кн.4). 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВА705532
  17. Історія релігії в Україні : у 10 т. / ред. А. Колодний [та ін.] ; НАН України, Інститут філософії ім. Г.Сковороди. Відділення релігієзнавства. - К. : Український Центр духовної культури, 1996 . 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В341276
  18. Історія релігії в Україні : тези доповідей Міжнар. V круглого столу (Львів, 3-5 травня 1995 року) / ред. В. В. Гаюк [та ін.] ; НАН України, Інститут української археографії. Львівське відділення. - К., 1995 . 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В340306
  19. Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн.: навч.посіб. - К. : Либідь, 1994 . 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В339865
  20. Колодний, А. М. Україна в її релігійних виявах / А. М. Колодний. - Л. : Сполом, 2005. - 336 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА662884
  21. Колодний, А.М. РУНВіра (Рідна Українська Національна Віра) / А.М. Колодний; Центр реліг. інформації і свободи Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К.: Світ Знань, 2002. — 63 с. — (Б-ка "Конфесії України").
    Розкрито особливості появи та поширення, віровчення й обрядової практики, стану в Україні нової релігійної течії - Рідної Української Національної Віри. Особливу увагу приділено розумінню її буття в релігійному полі України.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА628705
  22. Колодний, А.М. Церква Ісуса Христа Святих останіх днів (мормони) / А. М. Колодний ; Центр релігійної інформації і свободи Української асоціації релігієзнавців, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К. : Світ Знань, 2001. - 56 с. - (Бібліотека "Конфесії України"). 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА606214
  23. Кошетар, У. П. Суспільно-політичні та християнські виміри галицького консерватизму (1899 - 1939 рр.) : моногр. / У.П. Кошетар; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — К., 2007. — 215 с.
    Розглянуто формування українського консерватизму у контексті релігійно-ідеологічних і політичних процесів у Галичині 1899 - 1939 рр. Проаналізовано форми та методи діяльності суспільно-політичних інститутів християнсько-консервативного спрямування, їх відносини з громадськими, політичними, церковниими інституціями. Визначено, що важливим фактором формування ідеології галицького консерватизму стала доктрина греко-католицизму як національно зорієнтованої національної конфесії.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА690520
  24. Кривенко, Ю. В. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Ю.В. Кривенко; Одеська національна юридична академія. - О., 2007. - 18 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА350262
  25. Лешан, В. Ю. Основи релігієзнавства : підруч. / В.Ю. Лешан; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Чернівці: Рута, 2006. — 304 с.
    Розглянуто місце і роль релігії в соціально-культурному процесі. Охарактеризовано конфесії, поширені на території України. Наведено витяги з законів України та міжнародних нормативних актів, які стосуються свободи совісті. Запропоновано класифікацію релігій, проаналізовано її зовнішню та внутрішню структуру, визначено соціальні функції. Викладено наукове пояснення виникнення релігії. Розкрито зміст понять фетишизму, анімізму, тотемізму, магії, шаманізму. Описано етнічні (народні, національні й етнодержавні) та світові (буддизм, християнство, іслам) релігії, новітні релігійні течії та рухи. Висвітлено сучасний стан і основні тенденції розвитку релігії та церкви в світі та Україні.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА682597
  26. Лисенко, О. Є. Церковне життя в Україні. 1943-1946 / О. Є. Лисенко ; НАН України, Інститут історії України. - К. : [б.в.], 1998. - 404 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА586268
  27. Миколаївщина в новітній історії. 70-річчю утворення Миколаївської області присвячується : навч. посіб. / І.О. Банєва та ін. — Миколаїв: Вид-во ПП Шамрай, 2007. — 280 c.
    Описано символіку, релігії та конфесії області.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС45719
  28. Множинська, Р. В. Релігійно-філософські погляди Станіслава Оріховського в контексті віросповідного розмаїття в Україні (XVI ст.) : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Р.В. Множинська; Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - К., 2006. - 16 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА347036
  29. Моісєєнко, Л. М. Християнські конфесії Донбасу (1880-1914 рр.): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький національний ун-т — Донецьк, 2009. — 20с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА363193
  30. Назаркіна, О. І. Протестанські конфесії України в 90-ті роки ХХ ст.: баптистські та п'ятидесятницькі течії : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Донецький нац. ун-т — Донецьк, 2003. — 19 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА326635
  31. Нетрадиційні релігійні та містичні об'єднання України : курс лекцій з релігієзнавства / заг. ред. В. М. Петрик ; Експертна лабораторія системної інформації. - К. : [б.в.], 2000. - 234 с.: іл. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА628610
  32. Новітні та нетрадиційні релігії, містичні рухи у суспільно-політичній сфері України / В. М. Петрик [та ін.] ; Європейський ун-т. - К. : Видавництво Європейського ун-ту, 2002. - 331 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА646165
  33. Об'єднання громадян, партії, релігійні організації : юридич. довідник / упоряд. М. І. Малишко, В. М. Малишко ; Українська наукова асоціація, Незалежний правовий науковий центр. - К. : [б.в.], 2001. - 32 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:Р108961
  34. Олійників, О. С. Наснага одеської душі: одеські храми та добродійні товариства і осередки / О. С. Олійників. - О. : Астропринт, 2008. - 240 с.: іл. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВА708739
  35. Павлов, С. В. Географія релігій : навч. посіб. для студ. геогр. і філос. ф-тів вузів / С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева. — К.: АртЕК, 1999. — 504 с.
    Обгрунтовується необхідність дослідження розвитку релігій з позицій суспільної географії, показані місце та зв'язки нової соціально-географічної дисципліни в системі суспільно-географічних наук. На основі аналізу релігійно-географічного процесу розглядається георелігійна ситуація на глобальному, регіональному та національному рівнях. Дається ретроспективний аналіз історичного ходу релігійного процесу розвитку та поширення світових, локальних, місцевих та нових релігій. Висвітлюються особливості поширення та територіальної організації кожної релігії (конфесії), виділяються ієрархічно впорядковані територіальні інституції. Досліджується конфесійна геоситуація в Україні.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА591185
  36. Паніна, Л. А. Християнські конфесії на Житомирщині в роки "перебудови" (1985 - 1991 рр.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.11 / Л. А. Паніна; Нац. ун-т "Острозька акад.". — Острог, 2010. — 20 с.
    Досліджено становище християнських конфесій на Житомирщині, показано зміни у сфері державно-церковних відносин і суспільно-релігійному житті, що відбулися наприкінці "перебудови". Встановлено, що суспільно-релігійні зміни 1989 - 1991 рр. синхронізувались з суспільно-політичними процесами всеукраїнського масштабу. У цей період активність віруючих виявлялась фактами ігнорування радянського законодавства про релігійні культи, стихійного захоплення колишніх культових споруд, діяльністю закордонних місіонерів. Найбільших успіхів у процесі релігійного піднесення досягли легітимізовані й інституалізовані громади Римо-Католицької церкви та православної Житомирсько-Овруцької єпархії.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА375337
  37. Панченко П. П. Релігійні конфесії в Україні в контексті історизму / П. П. Панченко. — К. : Український Центр духовної культури, 2003. — 100с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА636672
  38. Паньков, А. Религия и Боги Древней Руси-Украины / А. Паньков, В. Барладяну-Бирладник. - 2.изд. - О. : Юридична література, 2005. - 188с., 24 л. ил. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА663887
  39. Релігійні організації на Миколаївщині: історія та сучасність : наук.-популяр. довід. з історії та сучасності реліг. орг. на Миколаївщині / ред.: І.Ф. Курас; НАН України, Укр. акад. істор. наук, Миколаїв. обл. держ. адмін., Миколаїв. філ. Нац. ун-ту "Києво-Могилян. Акад.", Миколаїв. центр політ. дослідж.. — Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2001. — 248 с.: іл.
    Наведено матеріал про перші християнські громади під час заселення Миколаївщини, інші релігійні конфесії та будівництво культових споруд. Розкрито "наслідки" боротьби радянської влади з релігією. Висвітлено сучасні державно-церковні відносини на Миколаївщині періоду розбудови суверенної України. Подано довідки про діяльність зареєстрованих та активно діючих релігійних організацій. Наведено інформацію щодо культових споруд, в яких проводились богослужіння у 1917 р. Розглянуто матеріал щодо новітніх релігійно-духовних рухів і центрів.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА624352
  40. Релігійно-церковне життя України в умовах державної незалежності : матеріали до вивчення спецкурсу, метод. рекомендації, програма для студ. іст. ф-ту / упоряд. О. О. Сморжевська ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Знання України, 2004. — 34 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Р103031
  41. Релігія і суспільство в Україні: фактори змін : матеріали міжнарод. конф. 15-16 травня 1998 р. м. Київ. - К. : [б.в.], 1998. - 158 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА588024
  42. Свобода віровизнання. Церква і держава в Україні : матеріали міжнар. наук. конф., Київ, 28-30 вересня 1994 р. - К. : Право, 1996. - 216 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА568370
  43. Сіман, О. М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / О. М Сіман ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2010. - 19 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА371949
  44. Скляренко, В. М. Святі місця України / В. М. Скляренко. - Х. : Торсінг плюс, 2009. - 95 с.: фотоіл. - (Серія "Моя Україна"). 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВС48406
  45. Соловій, Р.П. Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Західній Україні (1925 - 1939 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук / Р.П. Соловій; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2000. — 20 с.
    Дисертацію присвячено комплексному вивченню конфесійної та позаконфесійної діяльності Української євангельсько-реформованої церкви (УЄРЦ) впродовж міжвоєнного двадцятиріччя. Вперше у вітчизняному релігієзнавстві виокремлено як самодостатній об'єкт дослідження феномен українського кальвінізму Західної України (1925 - 1939 рр.). Використання широкої джерельної бази надало можливість проаналізувати історичний розвиток УЄРЦ, основи її віровчення, культу, церковної організації, а також специфіку культурно-просвітницької діяльності. Виявлено, що феномен українського кальвінізму XX ст. сформувався внаслідок глибокого взаємовпливу світоглядно-доктринального комплексу конфесії та ідей українського національного відродження. Ця ключова риса етноконфесійності УЄРЦ знайшла своє відображення в ідейних та моральних засадах віровчення церкви, її структурі, культовій практиці та формах соціально-духовної адаптації. Переглянуто застарілі підходи до трактування ролі протестантизму в етнонаціональному розвитку західноукраїнського суспільства в період між світовими війнами.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА310741
  46. Сотник, О.М. Сумщина хритиянська (Нариси із історії релігійного життя) / О. М. Сотник. - Суми : Козацький вал, 1999. - 139 с.: іл 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА595229
  47. Стасюк, Л.О. Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій : автореф. дис. ... канд. філософ. наук / Л.О. Стасюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2007. — 20 с.
    Здійснено цілісне філософсько-релігієзнавче дослідження трансформації кальвінізму як специфічного феномену української духовної культури. Розкрито суть і висвітлено основні тенденції становлення та функціональне буття кальвінізму в українському соціумі за умов міжкультурних взаємодій. Поширюючись у західноєвропейському й українському просторі, кальвінізм набуває нових форм і ознак за умов його реального зіткнення з історичними, соціальними, політичними, економічними проблемами та їх етнокультурними традиціями, адаптація до яких зумовлює періодизацію еволюції цієї ранньопротестанської конфесії. Запропоновано тезу, що кальвінізм як релігійна система здійснює прояв її доктринальної сталості насамперед у антропологічному й еклезіологічному вченні, збереженні витокових структурних і організаційних засад, а також виявляє динаміку ідейної культової та позакультової практики. Показано особливості еволюції міжконфесійних відносин і екуменічного потенціалу представників українського кальвінізму. На підставі компаративного аналізу охарактеризовано зміст, структурну наповненість і видозміни у релігійній діяльності представників Української євангельсько-реформованої церкви та Закарпатської реформаторської Церкви у контексті праксеологічного виміру.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА353955
  48. Сторчовий, В.М. Римсько-Католицька Церква на Поділлі у 20-ті - 90-ті роки ХХ ст. : іст.-релігієзн. дослідж. / В.М. Сторчовий, В.А. Нестеренко; Центр дослідж. історії Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-ті. — Коломия: ВПТ "ВІК", 2001. — 67 с.
    Висвітлено основні етапи діяльності римсько-католицької церкви на Поділлі з 1918 р. до сьогодення. Проаналізовано політику радянської влади щодо католицької конфесії, показано масштаби та наслідки сталінського терору 1930-х рр. у даному регіоні. Окремий розділ присвячено пам'яті загиблих і репресованих у часи тоталітарного режиму священників і віруючих.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА608984
  49. Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Суспільно-політичні виміри релігійних процесів в Україні", 17-18 квітня 2008 р., м. Чернівці / заг. ред. В. О. Балух ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича, Всесвітній форум буковинців, Чернівецька обласна держ. адміністрація, Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська Асоціація релігієзнавців, Центр релігійної інформації та свободи, Українська Асоціація релігійної свободи. - Чернівці : Рута : ЧНУ, 2008. - 296 с.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА716734
  50. Нові релігії України / ред. Б. Лобовик. - 2010. - 828 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: В341276
  51. Танасійчук, А. Релігійна свобода в Україні : юридично-історичне дослідження законодавства 1919-2000 років / А. Танасійчук. - Івано-Франківськ : Нова зоря, 2008. - 232 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА713958
  52. Толерантність міжконфесійних відносин : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. / відп. ред. А. М. Колодний ; Відділення релігієзнавства Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Запорізька держ. інженерна академія. - Запоріжжя : ЗДІА, 2008. - 140 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА696949
  53. Толерантність: міжконфесійні виміри : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / відп. ред. А. М. Колодний, В. С. Калюжний ; Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України, Українська асоціація релігієзнавців, Запорізька держ. інженерна академія. - Запоріжжя : ЗДІА, 2009. - 128 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА712963
  54. Фадеева, Т. М. Крым в сакральном пространстве: история, символы, легенды / Т. М. Фадеева. - Симф. : Бизнес-информ, 2000. - 304 с.: ил. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:ВА599734
  55. Федорів, Ю. Історія церкви в Україні / Ю.Федорів. - Репринтне вид. - Л. : Свічадо, 2007. - 363 c. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА691505
  56. Филипович, Л. О. Етнологія релігії. Теоретичні проблеми. Вітчизняна традиція осмислення / Л. О. Филипович. - К. : Світ Знань, 2000. - 333 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА599411
  57. Филипчук, С. В. Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті незалежної України : автореф. дис. ... канд. іст. наук: 09.00.11 / Нац. ун-т "Острозька академія" — Острог, 2008. — 20с 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: РА360863
  58. Церкви і релігійні організації України у 2001 році : довідник / голов. ред. В. Д. Бондаренко ; Державний комітет України у справах релігій. - К. : VIP, 2002. - 186 с.: іл. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВС36434
  59. Шуба, О. В. Релігія в етнонаціональному розвитку України: політологічний аналіз / О. В. Шуба. - К. : Криниця, 1999. - 323 с. 
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА591693
  60. Шугаєва, Л. М. Духовні християни-містики в Україні: історіософська ретроспектива/ Л.М. Шугаєва; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. — Рівне, 2008. — 71 с. — (Б-ка "Конфесії України").
    Наведено результати дослідження феномену духовного містичного християнства в Україні, зокрема, христовірів і скопців. З'ясовано його соціально-духовні витоки, проаналізовано віросповідні засади й особливості релігійних і соціальних практик.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: ВА720481

Журнали:

  1. Завальнюк, І. К. Церква АСД як інститут громадянського суспільства: до питання формування релігійної толерантності / І.К. Завальнюк // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. — 2007. — N 35. — С. 34-37. — Бібліогр.: 3 назв. — укp.
    Розглянуто роль Церкви АСД у формуванні релігійної толерантності в суспільстві. Зазначено, що її діяльність спирається на етичні принципи любові й терпимості, а це сприяє подоланню ворожнечі на релігійному підгрунті. Окреслено напрями діяльності конфесії зі зміцнення релігійної толерантності та формування громадянської свідомості, що є надзвичайно важливим завданням для розвитку громадянського суспільства.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж70151
  2. Краснянська, Н.Ю. Протестантські конфесії на Півдні України: організаційні форми та динаміка розвитку (1943 - 1964 рр.) / Н.Ю. Краснянська // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту: зб. наук. пр. — 2009. — Вип. 27. — С. 209-213. — Бібліогр.: 16 назв. — укp.
    Проаналізовано специфіку організаційних форм, динаміку розвитку та кількісний склад протестантських конфесій на території Південної України у 40 - 60-х рр. XX ст. Розкрито залежність розвитку конфесій від державної антирелігійної політики.
    Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ: Ж69253