БІБЛІОТЕКИ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Розвиток новітніх інформаційно-комунікаційних та веб-технологій, безпрецедентне збільшення документальних потоків і ресурсів, конвергенція різноманітних каналів комунікації – це реалії, які увійшли не тільки в науковий обіг, а і в повсякденний побут. Перетворення, що відбулися в системі соціальних комунікацій, викликали трансформаційні зміни в бібліотечно-інформаційній сфері. Новітній етап розвитку бібліотек, пов’язаний з використанням всього наявного потенціалу сучасних інтернет-технологій, уможливлює розгортання ресурсної бази і посилює значення мережених форм інформаційно-аналітичного обслуговування наукової, управлінської, соціальної сфер. Зростає популярність інтернет-представництв, що опосередковують взаємодію різних учасників системи наукових комунікацій. У контексті соціокомунікаційних тенденцій актуальними постають питання інтеграції, консолідації, агрегації, формування, упорядкування та управління інформаційними активами суспільства в межах різноманітних документальних ресурсів. Провідним інтегруючим елементом національного науково-інформаційного простору, що формується на наших очах, є і, на переконання більшості фахівців, залишаться бібліотеки, насамперед, спеціалізовані, наукові. Однак, вже не у своєму традиційному образі книгозбірень, а як провідники інноваційної соціокумунікаційної діяльності – центри інтелектуального доступу до ресурсів наукової інформації, медіа теки, що забезпечують інтеграцію, систематизацію й поширення наукової інформації на всіх видах носіїв. КНИГИ 1. Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.): в 2 ч. /НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц.б-к України, Рада дир. наук. б-к та інформ. центрів-членів МААН. – Київ, 2015. Ч. 1 – 2015. – 356 с. Ч. 2 – 2015. – 303 с. Шифр: ВА355901/1, 2 2. Бібліотека в реалізації державотворчої інформаційної політики: [монографія] / [Т. Гранчак, В. Бондаренко, С. Горова та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2016. – 339 с. http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/biblioteka_v_realizacii_dergavotvorchoi_polituku.pdf 3. Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.- практ. и теорет. сб. /НАН Украины, Нац. б-ка Україны им. В. И. Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – Київ, 2016. – Вып. 13. – 245 с. Шифр: Ж70678/2016/Вип. 13 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF%2Fbnan_2016_13.pdf 4. Бібліотека і книга у контексті часу. Тема року: "Публічні бібліотеки: традиції і сучасність" : зб. наук. ст. VII Всеукр. наук.-практ. конф., 17-18 квіт. 2013 р., НПБУ, м. Київ / Нац. парламент. б-ка України ; [редкол.: Т. Вилегжаніна (голова) та ін. ; уклад. С. Басенко]. – Київ, 2013. – 110 с Шифр: ВА768360 5. Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (Київ, 9-10 жовт. 2012 р.) : дод. до зб. наук. пр. "Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Вип. 33" / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; [наук. ред. Т. Гранчак]. – Київ, 2012. – 183 с. Шифр: ВА761091 6. Вилегжаніна Т. І. Публічні бібліотеки України на зламі століть : вибр. ст. / Т. Вилегжаніна ; добір матеріалів та упоряд. С. Масенко, З. Савіна ; відп. ред. З. Савіна ; Нац. парлам. б-ка України. – Київ, 2015. – 272 с. Шифр: ВА796370 http://elib.nplu.org/view.html?&id=7199 7. Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія /О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. Ковальчук. – Київ : Академперіодика, 2014. – 362 с. Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990 – 2010-х рр. Шифр : ВА780717 8. Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об’єкт бібліотечної інформаційної діяльності / С. В. Горова ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2013. – 208 с. Шифр: ВА773533 http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/mongorova.pdf 9. Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / Т. Гранчак ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 184 с. Вс56826 http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/k2014.pdf 10. Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 248 с. Шифр: ВС52366 http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/electroinfo.pdf 11. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій / [О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, В. М. Горовий та ін.] / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2011. – 224 с. Шифр: ВС52206 http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/intergratcia-ukrain.pdf 12. Короленківські читання 2014. Бібліотеки, архіви, музеї: формування цифрового регіонального простору : матеріали XVII всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 8 жовт. 2014 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. О. П. Куніч. – Харків, 2015. – 288с. Шифр: ВА795024 13. Короленківські читання 2012. Взаємодія та партнерство бібліотек у регіональному інформаційному просторі : матеріали XV всеукр. наук.-практ. конф. Харків, 11 жовт. 2012 р. / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка; уклад. Н. І. Капустіна. – Харків, 2013. – 286с. Шифр: ВА780252 14. Лобузіна К. В. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / К. Лобузіна ; відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2012. – 249 с. Шифр: ВС53255 15. Національний інформаційний комплекс і його роль у глобальному інформаційному просторі : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 218 с. Шифр: Вс58641 16. Пальчук В. Бібліотеки в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів державної влади : монографія / В. Пальчук ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 314 с. Шифр: Ва789941 http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/pal1.pdf 17. «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 11 – 12 жовт. 2013 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка ; редкол.: О. В. Шишка та ін. – Львів. : Вид-во Львів. політехніка, 2013. – 620 с. Шифр: ВА771782 18. Чуприна Л. Оперативна інтернет-інформація в інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л. Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 208 с. Шифр: Вс58278 http://nbuviap.gov.ua/images/nauk-mon/Chuprina.pdf СТАТТІ З ПЕРІОДИЧНИХ ТА ПРОДОВЖУВАНИХ ВИДАНЬ 19. Васильченко М. Взаємодія бібліотек у рамках створення єдиної інформаційно-бібліотечної системи «Бібліотека – XXI» / М. Васильченко // Бібліотечний форум України. – 2012. – №1. – С.8 – 9. Шифр: Ж24517/2012/1 20. Вергунов В. Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових сільськогосподарських бібліотек / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. – 2014. – №1. – С.3 –8. Шифр: Ж14595/2014/1 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2014_1_3.pdf 21. Ворошилов О. Інформаційна аналітика як напрям роботи сучасної бібліотеки / О. Ворошилов // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – С. 12-17 Шифр: Ж14595/2015/3 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_4.pdf 22. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2016. – №1. – С.12 – 17. Шифр: Ж14595/2016/1 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_1_4.pdf 23. Воскобойнікова-Гузєва О. Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2014. – №4. – С.3 –8. Шифр: Ж14595/2014/4 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2014_4_3.pdf 24. Жукова В. Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – №3. – С.3 –7. Шифр: Ж14595/2014/3 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2014_3_3.pdf 25. Коновал Л. Функціонування національних цифрових бібліотечних проектів у контексті формування електронної бібілотеки «Україніка» / Л. Коновал // Бібліотечний вісник. – 2016. – №2. – С.11 –17. Шифр: Ж14595/2016/2 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2016_2_4.pdf 26. Лобузіна К. Електронна наукова періодика відкритого доступу: семантичні веб-технології для бібліотек / К. Лобузіна // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С.18 –23. Шифр: Ж14595/2015/3 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_5.pdf 27. Попик В. Стратегія розвитку бібліотечної сфери та пріоритети формування національного науково-інформаційного простору / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – №5. – С.3 –10. Шифр: Ж14595/2015/5 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_5_3.pdf 28. Попик В. Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України / В. Попик // Бібліотечний вісник. – 2015. – №3. – С.3 –11. Шифр: Ж14595/2015/3 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2015_3_3.pdf 29. Попик В. Здобутки й завдання українських бібліотек в інтеграції та поширенні ресурсів бібліографічної інформації / В. Попик // Наукові праці Національної бібліотеки України В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – Вип. 37. – С. 547 – 567. Шифр: Ж70113/2013/37 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2013_37_51.pdf 30. Постельжук О. Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України / О. Постельжук // Бібліотечний вісник. – 2013. – №1. – С.3 –9. Шифр: Ж14595/2013/1 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2013_1_1.pdf 31. Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська // Бібліотечна планета. – 2014. – №2. – С.27 –31. Шифр: Ж16548/2014/2 http://elib.nplu.org/view.html?&id=6801 32. Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек / Г. Шемаєва // Бібліотечний вісник. – 2012. – № 3. – С. 3-7 Шифр: Ж14595/2012/3 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2012_3_1.pdf Всіх зацікавлених запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де експонуєтся розгорнута тематична виставка. Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)