Словники у фонді відділу довідково-бібліографічного обслуговування: нові надходження

«повний словник будь-якої мови – це ідеал, до якого можна лише прагнути і якого ніколи не можна досягти, бо кожен день і кожна година приносять людям нові поняття і нові для тих понять слова».

Максим  Рильський

 

Усе багатство і різноманіття лексичних запасів мови накопичено у словниках. Словники – це зібрання слів, розташованих у певному порядку (алфавітному, тематичному, гніздовому тощо). Вони є одним із засобів зберігання результатів пізнавальної діяльності людства, показником культури народу.

Створення словників – завдання особливої галузі лінгвістичної науки – лексикографії. Сучасна лексикографія є цілою індустрією, яка, задовольняючи потреби в найрізноманітніших видах інформації про слово, активно використовує можливості сучасних інформаційних технологій.

Укладання словників вимагає глибоких знань і великих зусиль. Словників багато й вони різноманітні. Деякі з них широко відомі, інші являють собою справжню рідкість. Словники виконують інформативну та нормативну функції.

Існують академічні словники, які містять найповнішу інформацію про слово, та навчальні, які мають на меті навчити людину, яка оволодіває мовою, правильно використовувати слово. Є словники-довідники, призначені для людей певних професій. Зокрема, словники-довідники з культури мови допомагають закріпити лексичні, морфологічні та інші норми української літературної мови, адже подають проблемні випадки слововживання. Окремі з них мають форму посібника, оскільки вміщують широкі коментарі, наукові і науково-популярні статті.

Усі словники залежно від призначення, змісту матеріалу і способу його опрацювання поділяють на два типи: енциклопедичні і лінгвістичні (філологічні). Суттєва відмінність між ними саме в характері матеріалу, який описують: об'єктом в енциклопедичному словнику є поняття, у лінгвістичному – слово.

Енциклопедичні словники за характером матеріалу поділяють на загальні та спеціальні, або галузеві та тематичні. Цей тип словників в концентрованому вигляді подає відомості про предмети, явища, події з найрізноманітніших галузей, розповідає про видатних діячів історії, науки, культури, також, пояснює загальні і власні назви. Для повноти опису подають схеми, таблиці, карти, діаграми, малюнки, репродукції, фото тощо.

У лінгвістичних словниках по-різному пояснюється слово: з погляду властивого їм лексичного значення, походження, правопису, наголосу тощо. Їх поділяють на тлумачні, історичні, орфографічні, орфоепічні, термінологічні, перекладні, фразеологічні, діалектні, етимологічні, частотні, інверсійні, ономастичні, словники наголосів, іншомовних слів, словники: синонімів, омонімів, антонімів, паронімів, а також словники мови письменників та ін.

Найдавнішу лексикографічну традицію мають тлумачні та ідеографічні словники. І в тих, і в інших пояснюється значення слова. Але в тлумачному словнику слова розміщені в алфавітному порядку, а в ідеографічному – за групами, які виділяються на підставі деяких спільних властивостей речей та понять.

Ідеографічний словник має ономасіологічне спрямування від понять – до слів. Його реєстровими одиницями є поняття, кожному з яких підпорядкована словникова стаття – множина слів, які виражають це поняття у мові.

Тлумачні словники пояснюють, розкривають значення слова та його відтінки, вказують на граматичні й стилістичні властивості, подають типові словосполучення і фразеологічні звороти з цим словом. Різновидами тлумачного словника є історичний та словник іншомовних слів.

Історичні словники подають слова певної історичної епохи, зафіксовані в тогочасних писемних пам'ятках, з'ясовують їх значення, наводять ілюстрації.

Словники іншомовних слів пояснюють значення слів, запозичених з інших мов: вказується, з якої мови прийшло слово. Якщо значень декілька – наводяться усі.

Орфографічні словники надають зразок правильного написання слова у всіх формах, перелік слів, а також словоформи у їх нормативному написанні. Залежно від частини мови слово має певний граматичний коментар, додаткові граматичні форми змінюваних слів тощо.

Словник наголосів містить складні випадки наголошення в українській мові.

Орфоепічні словники є довідниками з правильної літературної вимови і нормативного наголосу. У словниках цього типу слова або їх частини, вимова яких не збігається з написанням, подаються у транскрипції.

Акцентологічні словники – це словники, у яких подано нормативне наголошування слів.

Термінологічні словники відображають лексику спеціальної сфери, мають чітко окреслене функціональне призначення – відображати поняттєво-термінологічний апарат різних галузей науки й техніки та забезпечувати наукову, навчальну, виробничу діяльність.

Перекладні словники – найпоширеніший тип сучасних термінологічних словників. До того ж більшість із них – російсько-українські видання, що зумовлено як об’єктивними потребами професійного спілкування, так і синдромом залежності, виробленим у попередніх століттях: намаганням довести, що українська мова здатна називати всі наукові поняття не гірше за іншу (в різні історичні періоди – російську, німецьку або польську). Деякі з перекладних словників мають тематичний характер, особливо часто стосуються ділової сфери і можуть стати корисними для поліпшення культури ділового мовлення.

В Україні існують різноманітні перекладні словники з англійської, французької, німецької, болгарської, польської, чеської, іспанської, італійської, турецької, китайської та ін. мов.

Фразеологічні словники містять фразеологічні одиниці мови, пояснюють їхнє значення, особливості вживання, походження, можливі варіанти у живому мовленні. Фразеологічні словники бувають одномовні тлумачного характеру (тлумачать значення стійкого вислову) і перекладні (подають фразеологічні одиниці певної мови і фраземи-відповідники з іншої мови).

Діалектні словники з'ясовують значення і межі поширення лексики територіальних діалектів, особливості вимови і вживання слів певного діалекту чи групи діалектів.

Для того, щоб дізнатися про походження слова, користуються етимологічним словником. Етимологічний словник подає інформацію про походження слова, його первісне значення, найдавнішу форму: вказує, чи слово споконвіку належало мові-основі, чи воно запозичене, яким шляхом відбувалося запозичення, містить наукові припущення щодо того, як слово утворилося і яка ознака покладена в основу назви.

Активна поява великої кількості нових абревіатур, їх поширення у пресі ускладнювала сприйняття тексту, правильне розуміння. Тому і з'явився словник, у якому вміщено найновіші абревіатури та скорочення і їх розшифрування. Словники скорочень подають складноскорочені слова та абревіатури, розшифровують їх, вказують на граматичні ознаки роду та числа, подають відмінкові закінчення при змінних формах.

Граматичні словники містять інформацію про морфологічні та синтаксичні властивості слова.

У зворотних словниках слова розміщено за алфавітом їх кінцевих літер (іноді це потрібно для деяких лінгвістичних досліджень).

Морфемні словники – словники, в яких розглядається будова слова.

Частотні словники – словники, у яких кожне слово характеризується певним числом, що вказує на кількість вживань цього слова в обстеженому масиві текстів, тобто на його абсолютну частоту у цих текстах. У багатьох словниках частота кожного слова в обстежених текстах оцінюється статистично: обраховується відносна похибка, коефіцієнт стабільності чи інші статистичні показники.

Інверсі́йний або зворотний словник словник, в якому слова розташовуються з урахуванням алфавіту не від початку слова до кінця (як у більшості словників), а від кінця до початку. Для зручності пошуку вирівнювання списку слів у такому словнику йде не за лівим, а за правим краєм (для мов з читанням зліва направо).

Словники мови письменників фіксують лексичний склад творів певного письменника.

Існують також біографічні словники, словники власних імен, прізвищ, словники мовленнєвих помилок та труднощів, словники помилкового слововживання у сучасних медіа. Словник може охоплювати не всю лексику мови, а певні групи слів: такими є словники синонімів, антонімів, омонімів або паронімів.

Наведені види словників не вичерпують усього багатства української лексикографії, а є лише основними сучасними зразками опрацювання слова.

 

Список використаних джерел

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / керівники проекту: П. М. Мовчан, В. В. Німчук, В. Й. Клічак ; Ін-т укр. мови НАН України, Ін-т мовознавства НАН України, Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Київ : Дніпро, 2009. – 1332 с.

2. Максим Рильський про мову (до 90-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / вступ. ст. і підбір текстів Г. М. Колесник. – Режим доступу : http://www.kulturamovy.univ.kiev.ua. – Назва з екрана.

3. Роль словників у підвищенні мовної культури [Електронний ресурс] // StudAll.org. Вам в помощь! – Режим доступу : http://www. studall.org/all–79720.html. – Назва з екрана.

4. Словник української мови / керівник В. В. Німчук [та ін.] ; Ін-т укр. мови НАН України, Всеукр. т-во «Просвіта» ім. Т. Шевченка. – Київ : Просвіта, 2012. – 1320 с.

5. Словники як джерело інформації. Роль словників у підвищенні мовної культури [Електронний ресурс] // Моя библиотека. – Режим доступу : http://www. mybiblioteka.su/3-69005.html. – Назва з екрана.

6. Тлумачний словник термінів з освіти, наукознавства, стилістики та красномовства / уклад.: І. Є. Намакштанська, О. В. Романова, В. М. Левченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Є. Намакштанської, В. М. Левченка. – Донецьк : Донбас, 2014. – 507 с.

 

Біографічні словники

 

1. Биографический словарь выпускников Киевской духовной академии: 1819 – 1920-е гг. : материалы из собраний проф. протоиерея Ф. И. Титова и арх. КДА : в 4 т. / Укр. Православ. Церковь, Киев. духов. акад. и семинария ; сост. В. И. Ульяновский ; отв. ред. В. Савельев ; ред.: мон. Евтропия (Бобровникова), С. И. Антонюк, В. Н. Гайдай, В. В. Костюк. – Киев : Изд. отд. Укр. Православ. Церкви, 2014.

Т. 1 : А–Й. – 2014. – 576 с. : ил.
Т. 2 : К–П. – 2015. – 624 с. : ил.

 

Видання підготовлене з нагоди 300-річчя Київської духовної академії (1915 р.). Вміщено відомості про випускників Київської духовної академії з першого набору після академічної реформи, проведеної у 1817 – 1819 рр.

В основу словника покладені матеріали зібрані професором протоієреєм Ф. І. Титовим в 1910 – 1915 рр., які зберігаються в його особовому архівному фонді в Інституті рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (Ф. 175).

До складу словника увійшли біограми – набір потенційних можливостей та обмежень (насамперед це стосується поведінки), які належать людині. Вважається, що саме наявність біограм визначає ряд інваріантних мотивів, властивих представникам різних культур.

Шифр зберігання НБУВ : С11452
Шифр зберігання ВДБО : Э37(4Укр)д.я2 Б 63

 

Енциклопедичні словники

 

2. Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник / М-во охорони здоров'я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; уклад.: Л. І. Петрух, І. М. Головко. – Київ : ВСВ «Медицина», 2015. – 968 с. Бібліогр.: с. 964–966.

 

У підготовці видання брали участь фахівці з 36 основних медичних і фармацевтичних спеціальностей. Метою праці було вибрати з усіх наявних українських медичних термінів найвідповідніші і найпоширеніші в науковій і практичній медицині в Україні та за її межами, щоб вони могли стати згодом підставою для остаточної уніфікації. В основу словника покладені терміни, зібрані з найрізноманітніших медичних видань, які виходили в Україні та за її межами з початку ХХ ст. У реєстрі українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника (УЛАМЕС) подані синонімічні варіанти багатьох термінологічних одиниць. Українські медичні терміни унормовані з урахуванням міжнародних стандартів.

Мовна система в словнику представлена у вигляді двох взаємопов'язаних частин: лексики і граматики. Словник містить основні одиниці мови (семантику, граматику, стилістичну інформацію про слово), а також зв'язки між ними (лексичні, синтаксичні, словотворчі).

Структура словника: передмова; літературні джерела, використані у передмові; як користуватися словником; латинська частина словника; англійська частина словника; умовні скорочення; латинські умовні скорочення; кінцеві терміноелементи грецько-латинського походження; алфавіти; крилаті вислови (українські); крилаті вислови (латинсько-українські); список епонімів; список літератури.

Шифр зберігання НБУВ : Со 33929
Шифр зберігання ВДБО : Ш12-4я2 У 45

 

Перекладні словники

 

3. Дудар Т. В. Українсько-англійський та англо-український словник з екологічної безпеки / Т. В. Дудар, О. О. Письменна, В. П. Заскалена ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – 244 с. – Бібліогр.: с. 235.

 

Словник містить близько 5000 термінів і терміносполучень з питань екологічної безпеки та впливу антропогенної діяльності на довкілля, взятих із сучасної науково-технічної літератури, міжнародних і державних стандартів та іншої документації. До реєстру словника входять лексеми, що використовуються в науковій і навчальній літературі з ландшафтної екології, біогеохімії, заповідної справи, радіоекології, а також деякі загальновживані лексеми, якщо вони вживаються зі спеціальним значенням чи входять до складу термінів. Українські та запозичені терміни, подані за алфавітно-гніздовим принципом. Реєстр містить також їх переклад англійською мовою.

У додатку подано переклад назв установ, організацій тощо.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 786364
Шифр зберігання ВДБО : Б1я2 Д 81

 

4. Макар Ю. І. Словник українсько-польський, польсько-український = Słownik ukraińsko-polski, polsko- ukraiński / Ю. І. Макар, О. Ф. Слюсар ; ред. Л. Д. Бугера. – Вид. 2-ге. – Чернівці : Букрек, 2015. – 736 с.

 

Містить близько 40 тисяч найуживаніших слів сучасної польської та української мов загальнолітературного та розмовного характеру. Наведено фразеологічні звороти, часто вживані в художніх творах, періодиці, науково-популярній літературі та спорті. До лексичного матеріалу словника додано політологічну термінологію та лексику для фахівців-міжнародників. Додатками до словника є основні географічні назви.

Шифр зберігання НБУВ : Ао 273190
Шифр зберігання ВДБО : Ш141.5я2 М 15

 

5. Словник українсько-англійський, англо-український. 120000 слів / уклад.: О. М. Сидоренко, В. М. Тесленко, А. А. Заворона, І. С. Сидоренко ; гол. ред. С. С. Скляр. – Харків : Кн. Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2015. – 640 с. – Бібліогр.: с. 7.

 

Довідкове видання містить загальновживані слова і словосполучення англійської та української мов. У словнику подано сучасну сленгову лексику (наприклад, VIP, out, сrazy), якою нині активно послуговуються у повсякденному мовленні та соцмережах, і неологізми (наприклад, браузер, піар, РДF-файл, факс, менеджер, ваучер, кіднепінг тощо), що робить книгу актуальною і сучасною. Під час укладання словника за основу взято єдиний реєстр статей, розташованих за алфавітом.

Перекладну частину видання укладено за останньою редакцією правопису й результатами новітніх мовознавчих досліджень.

Додатками до основної частини є короткий словник ідіом, перелік лексем, що змінюються не за загальними правилами, правила транслітерації української абетки латиницею, найуживаніші абревіатури англійської мови (DVD; SOS, NASA), топоніми (USA, FRG), а також популярні акроніми (BB (bye-bye); NP (no problem); GL (good luck); OMG (oh my God!)).

Шифр зберігання НБУВ : Ва 795429
Шифр зберігання ВДБО : Ш143.21я2 С 48

 

6. Субх А. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий алфавітний словник, близько 120000 слів і виразів : у 2 т. Т. 1 / упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський, І. Ковальов, А. Честнійша ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; ред.: М. А. Субх, О. Г. Хоміцька. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 786 с. – Бібліогр.: с. 11–12.

 

Перший арабсько-український словник базується на засадах тематично-частотного принципу. Слова та вирази сучасної арабської мови та їхні українські відповідники у виданні розміщені за алфавітом. Словник містить широкий спектр слів, де представлена суспільно-політична, побутова та ділова лексика, а також стійкі словосполучення, ідіоми, прислів’я та приказки. Переклади арабських слів вивірялися за арабомовними джерелами. Під час роботи над цим виданням були залучені арабсько-російські та арабсько-західноєвропейські словники.

Шифр зберігання НБУВ : В355809/1
Шифр зберігання ВДБО : Ш161.1я2 С 91

 

7. Українсько-угорський та угорсько-український словник = Ukràn-magyar és magyar-ukràn szótàr / упоряд. Іштван Палко ; зав. ред. А. А. Варга. – Львів : Світ, 2015. – 320 с.

 

Словник налічує близько 5600 слів в українській частині і приблизно стільки ж – в угорській. Видання містить загальновживану лексику, властиву для повсякденної мовленнєвої практики. Окрім перекладу подано граматичну форму слова та наголос.

Створений на виконання Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, словник сприятиме зближенню двох націй, їх взаєморозумінню, взаємозбагаченню культур, поглибить інтерес до них з боку читачів.

Шифр зберігання НБУВ : Ао 273113
Шифр зберігання ВДБО : Ш166я2 У 45

 

Словники діалектів, говірок

 

8. Крохмалюк Д. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я / Д. І. Крохмалюк. – Київ : ТОВ ВПЦ Літопис-ХХ, 2015. – 248 с. – Бібліогр.: с. 168–172.

 

Словник містить близько 2500 діалектних слів, деяких їхніх фонетичних варіантів та сталих виразів, записаних автором у своєму рідному селі Шендерівка та інших населених пунктах Могилівського Придністров'я протягом майже 40 років. У національному відношенні населення Шендерівки було і залишається однорідним: майже всі – українці.

Як ілюстрації використано речення зі зв'язного мовлення[i], художні твори самобутніх письменників-земляків, матеріали місцевих газет та зразки усної народної творчості, зокрема прислів'я, приказки, тощо. Автор намагався максимально точно передати фонетичні особливості місцевого говору, залишивши для нащадків цінний першоджерельний матеріал. Словник охоплює лише невелику частину багатющої говірки окресленого регіону.

У додатку до словника вміщено дослівну фонетичну розшифровку записаних у 1991 році на магнітофонну плівку спогадів жителів села Шендерівка подружжя Крохмалюк Ірини Максимівни і Крохмалюка Пилипа Матвійовича. Відомості про населені пункти й інші адміністративні одиниці у «Списку носіїв говірки...» подано за нинішнім адміністративно-територіальним устроєм.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 791504
Шифр зберігання ВДБО : Ш141.4-314я2 К 83

 

9. Матіїв М. Д. Словник стійких зворотів бойківських говірок / М. Д. Матіїв. – Київ ; Сімферополь : Доля, 2014. – 176 с. Бібліогр.: с. 13.

 

Словник містить фразеологічні та інші стійки звороти, а також лексикалізовані сполучення слів, які зібрав автор у 32-х населених пунктах Львівської області протягом 28-ми років особисто шляхом багаторазового опитування старожилів, представників середнього та молодшого поколінь безпосередньо на місцях їхнього постійного проживання. При складанні наукового видання увага зосереджена на спонтанному мовленні носіїв говірок – основному джерелі формування реєстру словника.

Видання розпочинається передмовою, далі подано умовні скорочення, умовні знаки, список населених пунктів та літератури.

На початку основної частини видання вміщено довідковий перелік з відповідними відсиланнями: покажчик фразеологізмів, термінологічних та інших лексикалізованих сполучень слів; покажчик паремійних та інших стійких зворотів. Далі подаються словникові статті, розташовані в алфавітному порядку чинного правопису.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 796018
Шифр зберігання ВДБО : Ш141.4-314я2 М 34

 

10. Тріщук О. В. Словник помилкового слововживання в сучасних медіа / О. В. Тріщук, Н. М. Фіголь ; НТУУ «КПІ». – Київ : Політехніка, 2015. – 300 с.

 

У словнику подано типові мовні помилки, які трапляються на телебаченні, радіо та сторінках різних періодичних видань. Увагу зосереджено на порушенні фонетичних, морфологічних, лексичних норм, на недоречному вживанні запозичень: слів та словосполучень.

Словник покликаний сформувати необхідні знання загальноприйнятих літературних норм української мови та навички передавання мовлення на письмі, використання всього різноманіття мовних засобів для створення влучного тексту, який би привернув увагу читача. Праця має рекомендаційний характер. Найбільш доречні, правильні форми запропоновано після ретельної їх перевірки за сучасними виданнями провідних мовознавців і редакторів, зокрема Б. Антоненка-Давидовича, О. Пономарева, С. Головащука, С. Єрмоленко, Н. Непийводи, М. Пилипинської, І. Вирган та ін.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 796716
Шифр зберігання ВДБО : Ш141.4-49я2 Т 69

 

11. Яцій В. О. Ойконімія Івано-Франківської області : іст.-етимолог. слов. / В. О. Яцій ; НАН України, Ін-т укр. мови ; відп. ред. В. П. Шульгач, ред. О. Л. Гречанюк. – Київ : Наук. думка, 2015. – 390 с. – Бібліогр.: с. 353–388.

 

У словнику запропоновано історико-етимологічний аналіз назв населених пунктів Івано-Франківської області, з’ясовано дериваційні та семантичні моделі творення ойконімів, обґрунтовано зв’язок назв поселень із географічними особливостями досліджуваного регіону, матеріальною і духовною культурою місцевого населення. Цінність ойконімів у тому, що вони доносять до сучасності інформацію про час і причини закладення поселень на певній території, належність населеного пункту засновникові чи власникові, родову, племінну чи етнічну ознаку перших мешканців, їхнє заняття. Ойконімія Івано-Франківської області до сьогодні не була об’єктом системного наукового дослідження. Джерельною базою для дослідження послугували територіальні довідники, краєзнавчі енциклопедії, різноманітні географічні, діалектні, тлумачні словники та інші історичні джерела. У словнику проаналізовано 804 ойконіми. Працю побудовано у формі словникових статей, розміщених за абеткою. Реєстрове слово словникової статті (ойконім) подається за адміністративно-територіальним устроєм (станом на 1 січня 2012 р.).

Допоміжний апарат складають: список скорочень назв мов, наріч і діалектів; список умовних скорочень; скорочення назв адміністративних одиниць (районів); український алфавіт; список використаних джерел; список використаної літератури; список додаткової літератури.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 797628
Шифр зберігання ВДБО : Ш141.4-314я2 Я 93

 

Словники-довідники

 

12. Англо-український тематичний словник / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; уклад.: Є. І. Гороть, І. М. Калиновська, Т. А. Крисанова [та ін.] ; за заг. ред. Є. І. Гороть. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – 284 с. – Бібліогр.: с. 279–281.

 

Це лексикографічний довідник тезаурусного типу, що відображає лексичну систему англійської мови й зіставляє її з системою української мови. Тезаурусні словники є наближеною інтерпретацією лексичної системи, її усередненою моделлю, яка фіксує семантичні відношення між своїми складниками і є лексичним інструментом інформаційно-пошукових систем.

Реєстр словника включає понад 50 тисяч термінів, термінологічних словосполучень та загальнонаукових лексичних одиниць, згрупованих у чотири семантичні блоки: «Всесвіт», «Людина», «Природа», «Економіка», які включають лексику з таких тем, як «Астрономія», «Атмосфера», «Метеорологія», «Кліматологія», «Будова людського тіла», «Зовнішність і риси характеру людини», «Житло», «Їжа», «Трудова діяльність», «Відпочинок і дозвілля», а також лексику з опису виробничої сфери економіки (сільське господарство, промисловість, будівництво, транспорт та комунікація) і невиробничої сфери (фінансова діяльність, мистецтво, спорт, освіта, медицина, суспільний та державно-політичний устрій країни).

Для зручності користування на початку видання надано пам'ятку «Як користуватися словником», перелік прийнятих скорочень. У кінці словника вміщено список лексикографічних джерел.

Шифр зберігання НБУВ : Вс 59631
Шифр зберігання ВДБО : Ш143.21я2 А 64

 

13. Lingvistika terminneri danişma sözlüü gagauzça-rusça-rominca = Русско-гагаузско-румынский словарь-справочник лингвистических терминов = Dicţionarndrumar de termeni lingvistici român-rus-gǎgǎuz / Ин-т культур. наследия Акад. наук Молдовы Гос. ун-та Молдовы, Глав. упр. образования АТО «Гагаузия» ; сост.: Е. Сорочяну, Т. Шаршов ; науч. ред. К. Чемыртан. – Кишинёв, 2015. – 312 с. – Библиогр.: с. 306–310.

 

Видання є перекладним трьохмовним словником. До нього увійшли лінгвістичні терміни гагаузької, російської та румунської мов. Словник складається з трьох частин, кожна з яких є самостійним словником зі своїми мовними витоками, до термінів яких надано переклад. Це видання – дослід систематизації та уніфікації лінгвістичної термінології гагаузької мови і може стати нормативною базою, на яку можуть спиратися лінгвісти при складанні підручників, словників.

Словник складений за принципом тематичних словників. Базою для його створення слугували шкільні підручники, куррікулуми (від англ. [kə'rikjuləm] – «curriculum»: курс навчання, навчальний план, програма) і праці видатних знавців з гагаузької мови, матеріали лінгвістичних термінів російської та румунської мов. Допоміжний апарат включає список джерел.

Шифр зберігання НБУВ : Вс 59890
Шифр зберігання ВДБО : Ш12-4я2 Р 89

 

14. Словник-довідник із соціальної роботи : навч. посіб. / М-во освіти і науки України, Київ. славіст. ун-т ; уклад.: М. М. Букач, Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; ред. М. М. Букач. – Миколаїв : ФОП Швець В. Д., 2015. – 384 с. – Бібліогр.: с. 381–383.

 

Словник-довідник містить 6000 слів та статей, у яких дається визначення і розкривається зміст відповідних термінів і понять. Статті розташовані за алфавітом. У термінах, які складаються з двох або більше слів, на перше місце ставиться слово, яке несе логічний наголос. Побудова видання дає можливість швидко знайти інформацію і глибше розібратися у терміні, який зацікавив. При підготовці словника-довідника були використані матеріали з різних джерел, які не втратили актуальності, зокрема соціологічні, психологічні, медичні, юридичні та педагогічні енциклопедії і словники, які вказані в переліку використаної літератури.

Шифр зберігання НБУВ : Со 33658
Шифр зберігання ВДБО : С5я2 С 48

 

15. Фокін С. Б. «Хибні друзі» перекладача: іспанська, українська мови : словник-довідник / С. Б. Фокін. – Київ : УВОІ «Допомога» ; УСІ «КАПРІ», 2015. – 112 с. – Бібліогр.: с. 111.

 

Завдання словника – застерегти учня від типових помилок, пов'язаних з впливом іноземних мов на рідну мову.

У словнику представлено 500 проблемних з погляду перекладу лексем іспанської мови, відібраних на підставі аналізу викладацького досвіду, узагальнення типових помилок студентів, перекладачів-початківців; враховано й виправлено деякі неточності, виявлені в опублікованих українсько-іспанських словниках.

За все життя жоден перекладач не вивчає напам'ять весь лексикон робочих мов. Після досягнення гідного рівня володіння, добре «відчуваючи» мову, перекладач не перевіряє себе на кожному кроці, а періодично послуговується інтуїтивно засвоєними типовими моделями переходу з однієї мови на іншу. І саме під час використання таких інтуїтивних стратегій, мовець періодично натрапляє на деякі несподіванки, які не вписуються у звичні шаблони.

Словник містить 1370 позицій (520 – в українсько-іспанському словнику і 850 – в покажчику іспанських лексем).

В українсько-іспанській частині словника, окрім перекладу, подано коментарі щодо причини розбіжностей та/або застереження щодо можливих схожих слів з відмінним значенням, а також особливості вживання слів.

Пропонується додаток з детальнішим науковим обґрунтуванням характеру й причин розбіжностей, сформульовано деякі закономірності щодо розбіжностей українського та іспанського словотвору, врахування яких допоможе уникнути значної кількості помилок.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 791310
Шифр зберігання ВДБО : Ш147.21я2 Ф 75

 

Термінологічні словники

 

16. Герчанівська П. Е. Культурологія : термінолог. слов. / П. Е. Герчанівська ; відп. ред. С. М. Суходольська. – Київ : Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, 2015. – 439 с. – Бібліогр.: с. 436–438.

 

Словник орієнтує читача у сучасних тенденціях дослідження культури й пов’язаних з ними найважливіших понять, що створюють основу культурологічного аналізу. Головна увага приділяється термінам і поняттям (українською та російською мовами), що відображають провідні наукові напрями культурології ХХІ ст.

Термінологічний словник підготовлений на основі словників з культурології, філософії, соціології, антропології, психології, мистецтвознавства. Видання складається з двох автономних розділів, що відбивають основні проблемні поля культурологічного знання.

Розділ 1 «Глосарій» написаний українською мовою й складається з: українського алфавіту, списку скорочень, блоку термінів і понять, що розташовані за алфавітом, та іменного покажчика. Блок «Терміни і поняття» містить терміни (термінологічні словосполучення), що в останні десятиліття міцно закріпилися в культурології. У словнику пояснюються слова, запозичені з інших мов або утворені з елементів давньогрецької та латинської мов.

Другий розділ «Глоссарий», викладений російською мовою, є еквівалентним перекладом першого розділу.

У словнику подано «Алфавітний покажчик термінів» (українською та російською мовами) і «Список використаної літератури».

При підготовці видання були враховані зміни у тлумаченні термінів гуманітарних дисциплін, що були детерміновані перетвореннями в сучасному соціокультурному житті суспільства.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 797868
Шифр зберігання ВДБО : Ч11я2 Г 41

 

17. Гладун Г. Б. Лісові меліорації агроландшафтів : термінолог. слов. / Г. Б. Гладун, Т. О. Бойко, Л. М. Стрельчук ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. аграр. ун-т, Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; ред. Т. О. Фітісова. – Вид. 3-тє допов. – Херсон : вид. Грінь Д. С., 2015. – 232 с. – Бібліогр.: с. 229–230.

 

Термінологія лісової меліорації відображає поняттєвий апарат науково-прикладної дисципліни, яка сформована на межі кількох наук, використовує термінологічний апарат кількох суміжних міжгалузевих та загальнонаукових дисциплін. Термінологічний словник розроблений з метою уніфікації та узагальнення спеціальних термінів за спеціальністю «Лісове та садово-паркове господарство».

Шифр зберігання НБУВ : Ва 795368
Шифр зберігання ВДБО : П3я2 Г 52

 

18. Державне право зарубіжних країн : слов. термінів і визначень / Хмельн. ін-т МАУП ; уклад. А. М. Трембіцький. – Хмельницький : ІРД, 2015. – 90 с. – Бібліогр.: с. 85–88.

 

Словник складено як навчальний посібник. Його особливість полягає в тому, що словник представляє предмет вивчення у повному обсязі і в певній послідовності, за алфавітом відображає практично усі терміни та визначення з курсу «Державне право зарубіжних країн». У виданні розкривається зміст основних наукових понять і правових категорій, тобто понятійний апарат, що розробляється у межах курсу державного права зарубіжних країн. Словник допоможе систематизувати та конкретизувати знання, отримані у процесі вивчення дисципліни і зосередити увагу на основних поняттях, їх ознаках та особливостях, сформулювати приблизний план відповіді на можливі питання. У посібнику подається перелік рекомендованої літератури, до якої можна звернутися за додатковою інформацією.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 795020
Шифр зберігання ВДБО : Х80я2 Д 36

 

19. Краткий учебный словарь экономических терминов: русско-немецко-польский : справ. изд. / сост.: В. В. Дубичинский, С. Лаудин, Й. Лешкович ; М-во образования и науки Украины, Нац. техн. ун-т «Харьк. политехн. ин-т». – Харьков : Изд-во «Підручник НТУ «ХПІ», 2015. – 148 с. – Библиогр.: с. 141–142.

 

Словник є термінологічним мінімумом і містить 2500 найбільш використовуваних термінів і термінологічних словосполук. Уперше в лексикографічній практиці в комплексі представлено: дефініції термінів, переклад їх німецькою та польською мовами, термінологічна сполучуваність з перекладними еквівалентами та словотвірні можливості наведених термінологічних одиниць. Термінологічні словосполуки всіх чотирьох видів сполучуваності та словотвірні словосполучення з перекладними еквівалентами розташовані після дефініції за алфавітом.

Пропонована у словнику комплексна процедура опису термінологічних одиниць об'єднує алфавітний та ідеографічний принципи відображення термінів, що дає змогу не тільки визначити значення слова, але і знайти його виходячи зі змісту.

Подібні навчальні, перекладні, тлумачно-співвідносні, термінологічні мінімуми є основою для створення великих навчальних словників за даною спеціальністю, текстових навчальних комплексів, збірників вправ, складають методичну базу для подальших лінгвістичних і лексикографічних досліджень мови економічних спеціальностей.

Допоміжний апарат складають: лексикографічні джерела, термінологічні співвідношення в російській мові.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 793374
Шифр зберігання ВДБО : Ш12-4я2 К 78

 

20. Словник термінів у військово-технічній сфері стосовно озброєння та військової техніки / уклад.: М. І. Васьківський, С. М. Гімбер, О. О. Головін [та ін.] ; М-во оборони України, ЦНДІ озброєння та військ. техніки Збройних Сил України ; за заг. ред. І. Б. Чепкова. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2015. – 616 с.

 

За своїм складом видання є тлумачним словником. При створенні словника основна увага надавалася термінам та їх визначенням щодо будови, технічного обслуговування, експлуатації, ремонту, модернізації, створення, виробництва, випробування та утилізації озброєння та військової техніки (ОВТ), технічного та тилового забезпечення військ. Опрацьовані основні нормативно-правові та науково-технічні джерела інформації щодо визначення термінів у військово-технічній сфері стосовно ОВТ. Укладачами враховано зауваження, пропозиції та доповнення до проекту словника, що були надані органами військового управління, науково-дослідними установами та військово-навчальними закладами Міністерства оборони України. Для полегшення сприйняття матеріалу на початку книги вміщено список скорочень.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 796189
Шифр зберігання ВДБО : Ц(4Укр)я2 С 48

 

21. Термінологічний словник: тележурналістика / уклад. В. І. Шульгіна ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ, 2015. – 157 с.

 

У виданні зібрано основні терміни, які використовуються спеціалістами з тележурналістики. Словник має характер навчального видання. Принцип укладання – алфавітний.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 792353
Шифр зберігання ВДБО : Ч63я2 Т 35

 

22. Чижевська Л. В. Словник економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси / Л. В. Чижевська, А. Ю. Масловська ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 196 с. – Бібліогр.: с. 194.

 

Головне завдання і перевага словника – не тільки ознайомлення з категоріальним апаратом бухгалтерського обліку та фінансів, але й спроба їх зіставлення та порівняння. Авторами виявлено найбільш важливі категорії фінансів та зроблена спроба їх порівняння з метою мінімізації термінологічної плутанини. Розглянутий у словнику термінологічний перелік є неповним, його основним завданням є формування найбільш поширених термінів. Словник містить основні поняття бухгалтерського обліку та фінансів, по кожному з яких наведено визначення сутності.

Видання має на меті частково вирішити завдання встановлення адекватних, стійких термінологічних уявлень, роз'яснення спеціальних термінів бухгалтерського обліку і фінансів. Словник є засобом розвитку лексичних знань, може використовуватись як довідкова література з дисциплін, передбачених навчальними планами підготовки бакалаврів економічних спеціальностей.

Допоміжний апарат складають: предметний покажчик, список використаної літератури.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 793939
Шифр зберігання ВДБО : У8(4Укр)26я2 Ч 59

 

Тлумачні словники

 

23. Баришполець О. Т. Український словник медіакультури / О. Т. Баришполець ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. і політ. психології ; літ. ред. Т. А. Кузьменко. – Київ : Міленіум, 2014. – 196 с. – Бібліогр.: с. 193–194.

 

Автором здійснено спробу дати тлумачення термінів, які виникли у зв'язку з глобалізаційними процесами у період розвитку інформаційного суспільства. Видання складається з трьох розділів: «Медіакультура особистості та суспільства», «Інтернет-та кіберкультура», «Медіаосвіта. Медіапсихологія», в яких об'єднано понятійні апарати цих сфер суспільного життя. Вміщено перелік використаної літератури.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 795197
Шифр зберігання ВДБО : Ч61/63я2 Б 24

 

24. Литвинникова О. И. Толково-словообразовательный словарь субстантивов лица русского языка / О. И. Литвинникова, Е. И. Главацкая ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учрежд. высш. профессион. образования «Елец. гос. ун-т им. И. А. Бунина». – Елец, 2012. – 647 с. – (Филологические словари русского языка). – Библиогр.: с. 13–14.

 

Це – лексикографічна праця нового типу, яка об'єднує у собі параметри тлумачного та словотворчого словників. У ньому сконцентрована похідна субстантивна лексика, яка характеризує людину в її значеннях, словотворчих структурах, граматичній, акцентній та стилістичній кваліфікаціях.

Матеріалом для створення видання слугували дані авторитетних лексикографічних витоків, твори художньої та наукової літератури, статті періодичної преси, записи живої російської мови різних років.

Для кращого сприйняття матеріалу після передмови подано структуру словника та словникових статей, перелік умовних скорочень, умовних позначень, першоджерела словника: друковані, рукописні. Основну частину складають словникові статті від А до Я. Склад і структура словника обумовлена його призначенням: ознайомити читача та надати дослідникам частину похідної субстантивної лексики особистості, у тому числі і представленій в текстових ілюстраціях, що можуть стати предметом подальших досліджень та спеціального лексикографування.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 795368
Шифр зберігання ВДБО : Ш141.2-42я2 Л 64

 

25. Яцко Н. РR та маніпуляції : практ. слов. / Н. Б. Яцко ; ред.: В. М. Карпенко, К. Кузьменко. – Київ : Вадим Карпенко, 2015. – 472 с. – Бібліогр.: с. 467–470.

 

У книзі вдало поєднана інформація з багатьох дотичних до людської комунікативної діяльності сфер. Словник включає визначення та пояснення базових термінів з комунікації, психології, логіки, політології, управління, маркетингу та реклами, а також різного роду маніпулятивних практик. Знайомство з виданням допоможе читачеві зорієнтуватися в сучасних інформаційних потоках, зрозуміти їх витоки та призначення і відчути впевненість у спілкуванні з зовнішнім світом.

Для полегшення сприйняття різногалузевого матеріалу до словника включено практичні поради, інформацію щодо загальної статистики і фізичних та психологічних можливостей людини, короткі англо-українські словники, адреси світових та національних мережевих пошукових систем.

Допоміжний апарат включає: список використаної літератури до вступної статті, перелік основних джерел, інтернет-ресурси.

Шифр зберігання НБУВ : Ва 796526
Шифр зберігання ВДБО : У5я2 Я 93[i] Зв'язне мовлення – мовлення, що спрямоване на задоволення потреби висловлення, передає тему (тобто представляє єдине ціле), організоване за законами логіки й граматики, має самостійність, закінченість й ділиться на частини, зв'язані між собою.

 

Підготувала провідний бібліограф А. В. Шумілова.

 

Контактна інформація