Електронна виставка нових надходжень до відділу ДБО

1. Термінологія землеустрою : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. П. Ковальчук, Н. Т. Тверезовська, В. П. Сидорко [та ін.]. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2015. – 1016 с.

У посібнику подано наукові терміни, які використовуються у навчальних дисциплінах сфери землевпорядкування, землекористування і земельних відносин, управління земельними ресурсами, а також навчальних предметах з суміжних галузей знання – геодезії, картографії, геоінформаційних систем, кадастру, економіки природокористування, природознавства, охорони природи тощо. Подані терміни використовуються також у законодавчих документах сфери земельних відносин, довідниках, енциклопедіях, словниках, навчальних посібниках і підручниках сфери землекористування і землеустрою, нормативно-правових актах, державних стандартах України та інших документах.

Специфікою видання є відображення джерел інформації, з яких запозичено термін чи поняття, відразу після наведеного терміну.

У кінці вміщено перелік використаної літератури у кількості 699 одиниць.

Шифр НБУВ: Ва792604
Шифр ВДБО: Д1я2 Т 35

 

2. Вчені університету. 1784–2014: довідник / авт.-уклад. М. Падура ; редкол.: В. В. Стибель (голова) [та ін.] ; Львів. нац. ун-т ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. – Львів : Галиц. вид. спілка, 2015. – 567 с. : фот., іл.

У довіднику подано біографічну, бібліографічну та наукову інформації про вчених Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького за 230 років існування ветеринарної освіти та науки у Львові. До видання включено матеріали про професорів докторів наук, професорів університету та доцентів, котрі були завідувачами кафедр і мають належний науковий доробок у певній галузі знань за профілем навчального закладу.

Інформацію систематизовано за назвами кафедр університету, а в середині – за алфавітом прізвищ вчених певної кафедри. До біографії кожного вченого додано список його наукових праць та публікацій.

У кінці міститься перелік імен вчених та матеріалів про них.

Видання присвячено пам’яті першого львівського професора ветеринарної медицини Юрія Хмеля (1747–1805).

Шифр НБУВ: Ва793199
Шифр ВДБО: П8(4УК)д.я2 В 90

 

3. Галкін С. І. Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України : слов.-довід. / С. І. Галкін, С. М. Левандовська, С. М. Черняк ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква : Дельфін, 2014. – 128 с.

Словник-довідник укладено, як своєрідну енциклопедію за допомогою якої пояснюються терміни, пов’язані із засновниками, історією будівництва, розширення, оновлення і збереження дендрологічного парку «Олександрія». Посібник містить 1022 терміни і поняття. У кінці подано список використаних джерел.

Шифр НБУВ: Ва791545
Шифр ВДБО: П3(4УК)я2 Г 16

 

4. Словник-довідник із соціальної роботи / авт. кол.: М. М. Букач, Н. В. Клименюк, В. В. Горлачук ; Київ. славіністич. ун-т. – Миколаїв : Швець В. Д., 2015. – 383 с.

Словник-довідник має на меті, з одного боку, започаткувати систематичну наукову працю над українською термінологією з соціальної роботи, над її збагаченням, приведенням у відповідність з термінологією, розвинутих країн світу, а з іншого – запропонувати науковцям, соціальним працівникам, соціальним педагогам та іншим працівникам соціальної сфери довідкове енциклопедичне видання, де узагальнено і систематизовано досить повну інформацію з теорії, історії і практики соціальної роботи.

Словник-довідник містить 6000 термінів та статей, у яких дається визначення і розкривається зміст термінів і понять, що стосуються соціальної роботи. У термінах, які складаються з двох або більше слів, на перше місце поставлено слово, яке несе логічний наголос.

Наприкінці – перелік використаної літератури.

Шифр НБУВ: Со33658
Шифр ВДБО: С5я2 С 48

 

5. Анісімов В. В. Історія української культури : слов.-довід. : навч. посіб. / В. В. Анісімов ; Ун-т банківської справи НБУ (м. Київ). – Київ : УБС НБУ, 2014. – 319 с. : фот., іл.

Словник-довідник містить пояснення історичної наукової термінології та біографічні відомості про визначних українських та іноземних діячів культури, які відіграли помітну роль у розвитку культури українського народу і охоплює всі періоди історії культури України, від стародавніх часів до сьогодення.

До видання включено відомості виключно з наукових джерел: авторефератів дисертацій, статей, монографій. Вміщено перелік використаної та рекомендованої літератури, за допомогою якої можна поглибити знання та осмислити складні явища культурного процесу.

Шифр НБУВ: Ва791735
Шифр ВДБО: Т3(4УК)я2 А 67

 

6. Видання воєнної доби 1941–1945 рр. : кат. колекції від. стародрук., рідкіс. та цін. книг Нац. іст. б-ки України / упоряд.: О. І. Марченко, С. А. Лещенко ; ред.: С. І. Смілянець, Н. Д. Хівренко ; НІБ України. – Київ, 2015. – 75 с.

Матеріали, видані в трагічні роки Другої світової війни, мають наукову цінність, є бібліографічною рідкістю, унікальні та змістовні. Вони відіграють велику роль у патріотичному вихованні та відкривають героїчні сторінки минулого нашого народу.

Поданий каталог підготовлено до 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Він є продовженням серії друкованих каталогів колекцій Національної історичної бібліотеки України і містить видання українською та російською мовами, підписані до друку з 22.06.1941 по 09.05.1945 рр.

Документи Колекції, що увійшли до каталогу, складаються з офіційних повідомлень, публіцистики, поезії та прози. Зібрання містить рідкісну добірку фронтових повідомлень «Сообщения Советского Информбюро» у 8-ми томах. Значне місце у Каталозі посідають публіцистичні твори Я. Галана та П. Тичини, фронтові нариси К. Симонова та І. Еренбурга, проза К. Дубини, П. Панча, М. Шеремета та багатьох інших. У складних воєнних умовах друкувалися й твори класиків української літератури. Так, в Каталозі Колекції представлено два унікальні твори Т. Г. Шевченка 1943 року видання – поеми «Сон» та «Катерина».

Науково-допоміжний апарат складається з покажчика авторів та назв, іменного покажчика, географічного покажчика та покажчика місць видання.

Шифр НБУВ: Ва791347
Шифр ВДБО: Т3(4УК)62я1 В 42

 

7. Доценко А. І. Міста, селища та села Київщини : екон.-геогр. довід. / А. І. Доценко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Ун-т «Україна», 2015. – 116 с. : карт.

У довіднику подано коротку характеристику економічного, соціального, географічного та демографічного стану всіх міст та селищ міського типу, а також частини сіл Київської області. Видання містить опис 26 міст та 30 селищ міського типу. Що стосується сіл, то із 1126 наявних на Київщині сільських населених пунктів, до довідника включено лише 30 сіл, центрів сільських рад.

За структурою довідник складається з трьох частин: у першій подано характеристику міст Київщини, у другій – селищ міського типу і у третій – сіл. Важливим методологічним принципом побудови посібника є стандартна структура аналізу кожного населеного пункту, де характеристика подана за рубриками: географічне положення, походження назви, природні умови, населення, економіка, соціальна сфера, туристичні об’єкти.

Наприкінці вміщено список використаних джерел.

Шифр НБУВ: Ва793577
Шифр ВДБО: Т3(4УК-КИЇ)я2 Д 71

 

8. Історико-культурні заповідники: номінаційні досьє об’єктів культурної спадщини, що запропоновані Україною для занесення до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО / за ред. канд. іст. наук Т. Бобровського ; М-во культури України, НДІ пам’яткоохоронних досліджень. – Київ, 2014. – 277 с. : фот., карт., схем.

Видання висвітлює питання розроблення номінаційної документації по кількох об’єктах із Попереднього списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які перебувають в оперативному управлінні адміністрацій історико-культурних заповідників. Упродовж 2011–2012 рр. було виконано номінаційні досьє та плани управління по таких об’єктах, як Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора (V ст. до н. е. – ХIV ст. н. е.), Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї, Археологічна пам’ятка «Кам’яна Могила». НДІ пам’яткоохоронних досліджень  підготував текстові, ілюстративні та графічні матеріали до поданого видання. На жаль, через анексію Кримського півострова Російською Федерацією, у березні 2014 року, Україна втратила можливість здійснювати безпосереднє керівництво кримськими об’єктами «Стародавнє місто Херсонес Таврійський та його хора» та «Історичне середовище столиці кримських ханів у місті Бахчисараї» і контролювати стан їх збереження. У зв’язку з цими подіями доцільно було б, на думку авторів, занести згадані об’єкти до Списку об’єктів всесвітньої спадщини, що перебувають під загрозою, залучивши до контролю ситуації моніторингові місії ЮНЕСКО та інші міжнародні організації.

На час друку видання у Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО перебувало сім українських об’єктів.

Шифр НБУВ: Со33746
Шифр ВДБО: Т3 (4УК)я2 І-90

 

9. Кальченко Т. В. Монархическое движение в Киеве и на территории Киевской губернии (1904–1919) : ист. энцикл. / Т. В. Кальченко. – Киев : Интерконтиненталь-Украина, 2014. – 974  с. : фот.

Подане видання присвячено маловивченій вітчизняною історіографією темі – проблематиці регіонального розвитку монархічного руху (на прикладі Києва та Київської губернії).

В енциклопедії представлено весь діапазон монархічних організацій, що існували на той час на території міста Києва та Київської губернії, висвітлено основні етапи їх діяльності, по можливості наведено кількісний склад членів. Особливий акцент зроблено на докладних біографіях учасників монархічного руху, більшість з яких несправедливо забуті і викреслені з історичної пам’яті.

Вперше у виданні використано невідомі раніше матеріали з архівних, газетних, журнальних джерел.

Матеріал розподілено на дві частини: «Монархічний рух в Києві» та «Чорносотенний рух на території Київської губернії».

Шифр НБУВ: Со33646
Шифр ВДБО: Т3(4УК-К)я2 К 17

 

10. Київ. Серце єдиної України = Киев. Сердце единой Украины = Kyiv. The heart of the united Ukraine / за ред. І. О. Бразовського. – Харків : Вид. дім «Business-компаньон», 2015. – 539 с. : фот. – (Енциклопедична серія «Україна на долонях»).

У виданні знайшов відображення широкий спектр інформації про Київ: економіка, місцеве самоврядування, міжнародна співпраця. Всебічно представлено історичну, культурну та духовну спадщину столиці України. Видання доповнено словами і побажаннями миру, дружби та європейського майбутнього для України від Президента України – Петра Порошенка, Президента Франції – Франсуа Олланда, Президента Грузії – Георгі Маргвелашвілі та Київського міського голови – Віталія Кличка. Значна кількість вміщених фотоматеріалів дає наочне уявлення про красу і велич міста Києва. У кінці подано перелік літератури та джерел.

Шифр НБУВ: Со33726
Шифр ВДБО: Т3 (4УК-К)я2 К 38

 

11. Ликвидация имущества волынских немцев в 1915–1916 гг. Именные списки : сб. док. / сост. и авт. вступ. ст. М. П. Костюк ; рец.: Н. В. Венгер, И. В. Черказьянова, А. Айсфельд. – Луцк : ПВД «Твердыня», 2014. – 631 с. – Текст на рус., нем., англ.

У збірнику у повному обсязі відтворено іменні «ліквідаційні» списки столітньої давнини, які свідчать про дискримінаційну політику російського воєнно-політичного керівництва стосовно німецького населення Волинської губернії у період Першої світової війни. Списки є важливим документальним джерелом для вивчення питань німецької колонізації на Волині та розширення можливостей для регіональних і генеалогічних досліджень.

Всі іменні «ліквідаційні» списки було оформлено в таблиці, розподілені на п’ять форм, в залежності від підданства особи, виду майна і способу володіння ним. Переважна більшість з них публікувалася у вигляді спеціальних додатків до окремих номерів офіційної губернської газети. Списки перших чотирьох форм друкувалися в розмірі, близькому до сучасного формату А4, списки форми №5 та списки секвестрованих володінь – в газетному форматі А2. Саме в такому порядку списки подано у цьому виданні.

Наприкінці розташовано список осіб, виключених з ліквідаційних списків та список скорочень.

Шифр НБУВ: Со33637/2
Шифр ВДБО: Т3(4УК)5дя2 Л 56

 

12. Токмак на перехресті доріг та віків : до 230-річчя від дня заснування міста : бібліогр. покажч. / уклад.: Г. М. Нагорна, І. В. Шершньова ; ред. І. П. Степаненко ; Запоріз. обл. універс. наук. б-ка ім. О. М. Горького. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 191 с. – (Міста і села Запорізької області ; вип. 7).

У посібнику зібрано різні види документів (книги, брошури, статті), опубліковані українською і російською мовами про історичне минуле та сьогодення міста Токмака Запорізької області без хронологічних обмежень.

Матеріал розміщено за систематичним принципом. У межах розділів література розташована в логічному, алфавітному, а подекуди в зворотно-хронологічному порядку. Бібліографічну частину окремих розділів доповнюють вступні статті. Деякі бібліографічні описи супроводжуються анотаціями довідкового, фактографічного чи пояснювального характеру.

Довідковий апарат складається з іменного покажчика.

Шифр НБУВ: Ва793166
Шифр ВДБО: Т3(4УК-ЗАП)я1 Т 51

 

13. Адміністративно-правова освіта у персоналіях : довідник / за заг. ред.: Т. О. Коломієць, В. К. Колпакова ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : Ін Юре, 2015. – 347 с. : фот.

У виданні представлено біографії відомих учених-юристів, які своєю науковою діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток адміністративно-правової освіти України. Подано відомості про освіту, науковий шлях, участь у різноманітних наукових заходах та перелік наукових праць. Вказано тематику дисертаційних робіт.

Шифр НБУВ: Вс59136
Шифр ВДБО: Х81(4УК)д.я2 А 31

 

14. Судова балістика та суміжні галузі знань : словник / авт.-уклад.: В. В. Арешонков [та ін.] ; рец.: А. В. Іщенко [та ін.] ; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Поліщук О. В., 2015. – 183 с. – (Наукова бібліотека криміналіста).

Видання містить терміни і визначення, які використовуються у практиці розслідування злочинів при призначенні і проведенні судово-балістичних експертиз та при проведенні інших слідчих дій.

З причини обмеженості обсягу видання, різноманіття зброї та боєприпасів, словник не може охопити абсолютно всі сучасні об’єкти балістичних досліджень та всі галузі науки і техніки з якими пов’язана судова балістика. Але авторами зроблено спробу систематизувати існуючий на сьогодні матеріал даної галузі та подати його в найбільш повній та доступній для сприйняття і розуміння формі. Терміни та визначення систематизовано за алфавітним принципом. До словника включено список використаних джерел.

Шифр НБУВ: Ва795621
Шифр ВДБО: Х89(4УК)я2 С 89

 

15. Довідник учасника АТО: озброєння і військова техніка Збройних сил Російської Федерації / авт.: А. М. Алімпієв, Г. В. Пєвцов, Д. А. Гриб [та ін.] ; за заг. ред. А. М. Алімпієва. – Харків : Оригінал, 2015. – 731 с. : фот.

Довідник знайомить читачів з основними зразками озброєння і військової техніки, що знаходяться на озброєнні Збройних сил Російської Федерації на сьогодні та висвітлює напрямки їх модернізації та оновлення у найближчій перспективі.

Матеріал розташовано за видами Збройних сил та родами військ, а в середині розділів – за зразками військової техніки та озброєння. Наприклад: Розділ 2. Озброєння та техніка сухопутних військ; 2.1. Мотострілецькі війська; 2.1.1. Бойові машини піхоти та машини на їх базі; 2.1.1.1. Бойова машина піхоти БМП-2.

У кінці довідника подано корисні посилання у вигляді офіційних сайтів: Міністерства оборони РФ, Військово-повітряних сил РФ, Сухопутних військ РФ, Військово-морського флоту РФ, Повітряно-космічної оборони РФ, Ракетних військ стратегічного призначення РФ, Повітряно-десантних військ РФ та ін.

Шифр НБУВ: Ва791521
Шифр ВДБО: Ц(4РОС)я2 Д 58

 

16. Горовий В. М. Національні інформаційні процеси в умовах глобалізації : монографія / В. М. Горовий ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2015. – 332 с.

У монографії розглядаються перспективи й основні шляхи розвитку націй в умовах посилення глобалізаційних впливів на інформаційному етапі розвитку суспільства.

Видання складається з п’яти основних розділів: 1. Інформаційні особливості національного розвитку в еволюційному процесі; 2. Організаційні механізми сучасної інформаційної діяльності; 3. Розвиток національного інфотворчого середовища; 4. Національний внесок у міжнародну інформаційну діяльність; 5. Проблеми інформаційної безпеки постіндустріального суспільства.

Книга орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкого загалу читачів, які цікавляться даним науковим напрямком.

Шифр НБУВ: Ва792812/5
Шифр ВДБО: Ч23я2 Г 70

 

17. Термінологічний словник: тележурналістика / уклад. В. І. Шульгіна ; рец.: Г. П. Кривошея, Н. І. Зикун ; Київ. міжнар. ун-т, Ін-т журналістики, Каф. соц. комунікацій. – Київ, 2015. – 157 с.

До словника увійшли основні терміни, які використовуються спеціалістами з тележурналістики.

Алфавітний принцип укладання посібника робить його зручним для користування. Словник має характер навчального видання, яке може використовуватися студентами галузі «Журналістика та інформація» під час теоретичних та практичних занять. Також видання стане у пригоді фахівцям з тележурналістики.

Шифр НБУВ: Ва792353
Шифр ВДБО: Ч63я2 Т 35

 

18. Степаненко М. І. Літературознавча Полтавщина : довідник / М. І. Степаненко ; ред. В. Мелешко. – Полтава : Шевченко Р. В., 2015. – 665 с. : фот., іл.

Це крайове енциклопедичне видання, у якому представлено систематизовані відомості про літературознавців-полтавців, про всеукраїнські й регіональні видання, про розвиток літературознавчої думки на Полтавщині у різні історичні періоди. У книзі подано 403 енциклопедичні довідки, розподілені за алфавітним принципом у п’ять тематичних груп: 1. Персоналії; 2. Видання; 3. Наукові, науково-педагогічні установи, організації, підрозділи; 4. Наукові школи; 5. Освітня, культурно-просвітницька діяльність.

До науково-довідкового апарату увійшов допоміжний предметно-іменний алфавітний покажчик. Наприкінці вміщено описи шести проанотованих енциклопедичних видань М. Степаненка про Полтаву й полтавців, виданих з 2005 по 2014 рік.

Шифр НБУВ: Вс59350
Шифр ВДБО: Ш4(;УК)я2 С 79

 

19. Сучасний арабсько-український словник: всеохоплюючий розгорнутий алфавіт. слов., близько 120 000 слів та виразів : в 2-х т. Т. 1 / за заг. ред.: М. А. Субха, О. Г. Хоміцької ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 785 с.

Подане видання – це перший арабсько-український словник, що містить 120 тисяч слів та виразів сучасної арабської мови, представленої суспільно-політичною, побутовою, діловою лексикою, словосполученнями, прислів’ями та приказками і розташованих в алфавітному порядку.

Основою цього словника стала арабська частина «Сучасного українсько-арабського словника», упорядники А. Субх, Ю. Кочержинський, виданого у Києві в 2009 році. Кількість слів збільшено за рахунок синонімії та утворення морфологічних дієслівних форм арабської мови, а також їх похідних. Словник доповнено актуальними суспільно-політичними, економічними, технічними та військовими термінами та словами-реаліями арабської мови.

Переклади арабських слів перевірено за арабомовними джерелами. Для контролю та уточнення деталей та відтінків значень залучено арабсько-російські та арабсько-західноєвропейські словники.

Довідкова частина видання складається зі статті, що пояснює як користуватися словником, списку використаної літератури, умовних скорочень та арабської абетки.

Шифр НБУВ: В355809/1
Шифр ВДБО: Ш161.1я2 С 91

 

20. Архів українських філологів А. О. Білецького і Т. М. Чернишової у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : біогр. дослідж. : наук. кат. / Є. К. Чернухін, Т. С. Горбач, О. М. Купченко-Гринчук, В. Е. Лось ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2014. – 304 с. : фотодок.

Каталог презентує архівну спадщину видатних філологів-елліністів А. О. Білецького та Т. М. Чернишової, що зберігаються у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (ІР НБУВ). У виданні представлено документи, які відображають життєвий та творчий шлях фондоутворювачів, їх науковий доробок, листування тощо. Вміщено також документи, що стосуються діяльності інших осіб, які формували наукове, культурне та літературне життя епохи.

Усі матеріали розподілені на вісім розділів, два з яких головні: Білецький Андрій Олександрович та Чернишова Тетяна Миколаївна. У межах цих двох розділів документи систематизовано відповідно до порядку формалізації особистих фондів в ІР НБУВ. Зокрема авторами було використано таку схему опису кожної окремої одиниці зберігання: Прізвище, ім’я та по батькові або назва (для установ), Назва документа, Жанр, Дата, Місце, Кількість аркушів, Текстологічна характеристика, Мова, Кількість одиниць.

Після матеріалів фондоутворювачів представлено матеріали їх рідних. Значну частину документів становлять документи «інших осіб» куди увійшли матеріали відомих науковців, громадських діячів, поетів і письменників, колег і студентів фондоутворювачів та маловідомих і навіть невстановлених осіб.

Наприкінці видання вміщено: перелік фотодокументів, іменний покажчик, географічний покажчик, покажчик установ і організацій, список абревіатур.

Шифр НБУВ: Ва59153/5
Шифр ВДБО: д. Б 61

 

21. Ольга Кобилянська: до 150-ї річниці з дня народження : бібліогр. покажч. : з фондів Наук. б-ки Чернівец. нац. ун-ту імені Юрія Федьковича / уклад.: Н. І. Горюнова, В. І. Ткач, Н. І. Ткач, Н. М. Загородна ; наук. ред. Я. Б. Мельничук ; ЧНУ імені Юрія Федьковича, Наук. б-ка. – Чернівці, 2015. – 439 с. – (Серія «Буковина»).

До покажчика увійшли опубліковані твори О. Кобилянської та публікації про неї, які зберігаються у фондах Наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Видання складається з шести основних розділів: 1. Твори О. Ю. Кобилянської; 2. Життя і творчість О. Ю. Кобилянської; 3. Дослідження та вивчення життя і творчості О. Ю. Кобилянської; 4. О. Ю. Кобилянська в художній літературі і мистецтві; 5. Увінчення пам’яті О. Ю. Кобилянської; 6. Бібліографія.

Матеріали, що вміщено в першому розділі, розташовано за роками публікацій, в межах року – за алфавітом.

Матеріали з наступних розділів систематизовано за алфавітом прізвищ авторів та назв праць.

Для полегшення користування бібліографічним покажчиком додано: алфавітний покажчик назв художніх творів О. Ю. Кобилянської, алфавітний покажчик назв творів О. Ю. Кобилянської в перекладах, алфавітний покажчик назв літературно-критичних, наукових та публіцистичних праць О. Ю. Кобилянської, список використаних періодичних видань та іменний покажчик.

Шифр НБУВ: Ва793201
Шифр ВДБО: д. К 55

 

22. Антонов В. М. Кібернетична акмеологія і текстологія гармонійної акмеологічної людини: технології, методики колективно-індивідуального комп’ютерного тестування та діагностики : довідник / В. М. Антонов. – Київ, 2013. – 255 с.

Метою акмеології є самоудосконалення особи; досягнення особою вершин свого розвитку; прогресивний розвиток зрілої особистості. Об’єкт акмеології – це особа, народ, культура, цивілізація, людство, що постійно прогресивно розвивається та самореалізується.

У виданні розглянуто методи, моделі та методологію акмеології; акмеологічний моніторинг, практикум, тренінг та консультування; акмеологічні технології; методи дослідження особи; кібернетично-акмеологічну методику та методологію тестування.

Книгу адресовано всім бажаючим удосконалити власні можливості та досягти вершин у своєму розвитку.

Шифр НБУВ: Ва792264
Шифр ВДБО: Ю9я2 А 72

 

23. Козак С. «Нові дні» на берегах Онтаріо : бібліогр. покажч. змісту журн. «Нові дні» (1950–1997. Канада) / Сергій Козак. – Київ : Літ. Україна, 2015. – 587 с.

Історія видання часопису «Нові дні» у Канаді – одна з найтриваліших з переліку усіх українських еміграційних журналів. «Нові дні» – це 48 років існування. Тому гортати сторінки цього журналу – це гортати і сторінки громадсько-політичного, суспільного та культурного життя української еміграції (діаспори) після Другої світової війни, і не лише в Канаді, а й в усьому світі. За весь період існування часопису в ньому друкувалися сотні авторів: письменників, поетів, науковців, музикантів, співаків, художників, в тому числі, й українських.

Матеріал у покажчику викладено в хронологічній послідовності виходу часопису. Це 573 числа журналу.

До науково-довідкового апарату включено пояснення скорочень назв установ, об’єднань, періодичних видань та покажчик імен, який складається з 7505 позицій.

Поданий посібник є унікальним виданням, новим словом в українській бібліографістиці, джерелознавстві та історії української еміграції.

Шифр НБУВ: Ва794604
Шифр ВДБО: Я172(4УК)12 К 59

 

24. Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 2006–2013 роки : бібліогр. покажч. / за ред.: О. В. Шишки, І. О. Бєлоус ; уклад.: І. В. Гамола [та ін.] ; біліогр. ред. І. О. Войтович ; Нац. ун-т «Львівська політехніка», Наук.-тех. б-ка. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. – 279 с.

Покажчик містить перелік праць науково-педагогічних працівників університету і є продовженням бібліографічного покажчика «Наукові та навчальні видання Національного університету «Львівська політехніка» за 1991–2005 рр.», у якому вміщено доробок вчених університету за 15 років незалежності України.

До покажчика увійшли бібліографічні описи монографій, довідників, словників, підручників, навчальних посібників, конспектів лекцій.

У розділах публікації згруповано за інститутами (підрозділами) університету. У середині підрозділів матеріал розташовано відповідно до зведеного українсько-російського алфавіту, а далі – за латинською абеткою.

Довідковий апарат містить авторський покажчик.

Шифр НБУВ: Ва792075
Шифр ВДБО: Я175.(34УК) Н 34

 

 

Виконавець провідний бібліограф Т. А. Гришина

Контактна інформація

просп. Голосіївський, 3, кім. 203.
+38 (044) 524-2596
vdbonbuv@ukr.net
vdbo@nbuv.gov.ua
Зал каталогів:
+38 (044) 524-8503
vdbo_nbuv
пн - пт: 10.00 - 17.00
січень - червень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45
липень - вересень
пн - сб: 9.15 - 17.45
нд: вихідний
жовтень - грудень
пн - пт: 9.15 - 19.45
сб - нд: 9.15 - 17.45