Персональні покажчики у фондах відділу довідково-бібліографічного обслуговування НБУВ : нові надходження

Бібліографічні покажчики – джерельна база для вивчення історії української науки, культури та персональної національної біобібліографії. Об'єктивне дослідження історії науки, техніки, мистецтва неможливе без вивчення життя та діяльності видатних вчених і діячів культури та мистецтва. 

У біобібліографічних покажчиках інформація про твори друку поєднана з біографічними відомостями про певну особу чи осіб і присвяченою їм літературою. За останні роки значення біобібліографії у загальній системі бібліографічної інформації все більше зростає. Цей напрям займає чільне місце в бібліотечній роботі. 

Однією з перших серійних бібліографій, присвячених провідним діячам науки України, була серія «Вчені Української РСР» започаткована у 1956 р. Центральною науковою бібліотекою АН УРСР за рішенням Президії АН УРСР з метою популяризації досягнень українських науковців та ознайомлення з їхнім життєвим шляхом і науковим доробком. Поява серії стала важливим етапом розвитку персональної бібліографії в Україні. 

У 1968 р. за рішенням Президії АН УРСР була започаткована серія під назвою «Библиография учёных Украинской ССР» (від 1992 р. – «Бібліографія вчених України»). Вона містить біобібліографічні покажчики праць академіків та членів-кореспондентів НАН України. Серія складається з випусків, які присвячені видатним вченим Академії наук України та видаються, як правило, до ювілейних дат або з метою увічнення їхньої пам'яті. 

Багатогранна діяльність державних, суспільних діячів, вчених, артистів, художників, її продукти і є предметом опису персональних покажчиків.

Підбір персоналій для створення біобібліографічних посібників вирішується на різних рівнях інформаційно-бібліографічної діяльності у відповідності до завдань організацій та установ. На сьогоднішній день в Україні видаються покажчики у серіях: «Біобібліографія науковців НАУ» (Національний авіаційний університет, м. Київ), «Біобібліографія вчених університету» (Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова), «Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка», «Вчені Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського», «Вчені-ювіляри київського університету ім. Бориса Грінченка», «Корифеї Закарпаття: бібліографія», «Лауреаты премии им. К. И. Рубинского» (Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна), «Майстри бібліотечної справи України», «Мовознавці України», «Письменники – наші земляки» (Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка), «Біобібліографія вчених університету» (Львівський національний університет ім. Івана Франка), «Викладачі НАОМА – ювіляри» (Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) тощо.

Значну частину фонду відділу довідково-бібліографічного обслуговування (ВДБО) становлять персональні покажчики не тільки відомих науковців, громадських діячів, письменників, композиторів, але також і маловідомих осіб. Ці видання можуть слугувати ґрунтовною джерельною базою для багатовекторних досліджень в різних галузях знання.

Проте методика укладання видань не усталена. У деяких покажчиках література про життя та діяльність особи розміщується за хронологією публікацій, в інших – за алфавітом авторів. Але найчастіше матеріал групується за хронологією, що допомагає прослідкувати становлення і розвиток наукової, науково-організаційної, педагогічної, громадської діяльності вченого, митця у творчому поступі – з часу опублікування перших праць до появи ґрунтовних досліджень. Порівняння кількості публікацій створює реальну картину плідного періоду творчості або ж періоду менш активної діяльності.

Зустрічається запис праць за видами видання – книги, статті у збірниках, журналах, газетах, енциклопедіях, кожна така група подається за хронологією. У деяких покажчиках окремими розділами виділяються рецензії, енциклопедичні та газетні статті, редагування. На наш погляд, всі складові частини персонального бібліографічного покажчика мають являти єдиний узгоджений між собою комплекс.

Структуру покажчика складають: передмова, основні дати життя та діяльності, література про вченого, список праць діяча, допоміжні покажчики.

Як правило, основними джерелами пошуку літератури для складання персональних покажчиків є державні бібліографічні покажчики: книг, газетних і журнальних статей, рецензій, нотних видань; каталоги; картотеки; бази даних національних та інших вітчизняних провідних бібліотек, архіви. Запропонований матеріал репрезентує спадщину видатних українських науковців, діячів культури та мистецтва.

У представлених покажчиках виокремлено дати життя, що стали найважливішими, найпродуктивнішими у науковій та творчій діяльності.

Слід зазначити і те, що неможливо переоцінити, без перебільшення, доленосний вплив їхніх робіт на формування наукових поглядів молодих науковців. Захопленість науковою роботою досить чітко вимальовується при аналізі наукових праць.

Одним із основних розділів біобібліографічних персоналій є покажчик друкованих праць особи: саме він розкриває всі аспекти фахової діяльності та основні напрями досліджень. Особистість науковця, діяча культури визначається насамперед його науковим та творчим доробком: книгами, статтями, патентами, що зафіксували його думки, здобутки, ідеї, погляди, відкриття; учнями, які продовжили і розвинули його справу, а також установами – інститутами, лабораторіями, відділами, які він створив; журналами та збірниками, які започаткував тощо.

Персональні покажчики допомагають зробити певні узагальнення та висновки про внесок вченого у вітчизняну та світову науку, а діячів мистецтва – у культуру країни.

Підсумовуючи, необхідно підкреслити значущість наукової спадщини українських вчених та творчого доробку діячів культури та мистецтва, котрий ще належить вивчати і лише потому спробувати об’єктивно оцінити.

Бібліотекознавство. Бібліографія

1. Таїсія Іванівна Ківшар : біобібліогр. покажч. : до 40-річчя наук.-педагог. діяльності / НАН України, НБУВ, НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; [упоряд.: Л. І. Самчук, А. В. Січкар, Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст.: Т. В. Новальська, С. М. Ляшко ; наук. ред. В. І. Попик ; редкол.: В. І. Попик (голова), Т. В. Добко, Т. І. Кулаковська, П. І. Рогова ; бібліогр. ред. Л. І. Самчук ; літ. ред. Ю. В. Петік]. – Київ, 2013. – 104. с. – (Серія «Майстри бібліотечної справи України» ; вип. 2).

У покажчику представлено науковий доробок українського бібліотекознавця і книгознавця, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника культури України Т. І. Ківшар, напрацьований за 40 років науково-педагогічної діяльності (1973–2013). Також до видання увійшла література про життєвий шлях і наукові досягнення Т. І. Ківшар. Додано перелік основних дат життя і діяльності дослідниці. Короткі описи біографічних фактів подано після позначення відповідних років.

Видання складається з п'яти розділів: «Хронологічний покажчик праць Т. І. Ківшар» (1973–2013), «Наукова школа Т. І. Ківшар», «Офіційне опонування на захисті дисертацій, представлених на здобуття наукового ступеня доктора й кандидата наук», «Міжнародні та всеукраїнські конференції, семінари, круглі столи, на яких з доповідями виступала Т. І. Ківшар» (1974–2013), «Література про життєвий і творчий шлях Т. І. Ківшар» (1994–2013) та додатку «Участь Т. І. Ківшар у загальнонаціональних та міжнародних проектах» (1993–1999, 2006–2008).

Допоміжний апарат містить: іменний покажчик [прізвищ авторів, співавторів, упорядників, редакторів, видатних осіб та ін., поданих в абетковому порядку, які зустрічаються в бібліотечному описі та анотаціях, а також прізвища осіб, про яких ідеться в тексті (персоналії)]; алфавітний покажчик назв праць Т. І. Ківшар; алфавітний покажчик назв міжнародних, всеукраїнських конференцій, семінарів, круглих столів, на яких виступала з доповідями Т. І. Ківшар, а також статтю від упорядників; список скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 771367
Шифр зберігання ВДБО: д К 38

2. Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. та 25-річчя наук. діяльності / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. – Київ : НБУВ, 2013. – 86 с.

Видання включає основний творчий доробок, публікації про наукову діяльність доктора історичних наук, професора, заввідділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Галини Іванівни Ковальчук. Науковий доробок книгознавця складається з понад 270 публікацій книгознавчої, історико-бібліотекознавчої та бібліографічної тематики. Представлені матеріали висвітлюють її багаторічну науково-педагогічну діяльність.

«Хронологічний покажчик публікацій Г. І. Ковальчук» включає бібліографічні відомості про автореферати дисертацій, дисертації, монографії, бібліографічні покажчики, навчальні посібники, методичні рекомендації, статті з енциклопедій, довідників, збірників, матеріалів наукових конференцій, журналів за 1989–2013 рр., видані в Україні та за її межами. Матеріали в покажчику згруповано за прямою хронологією, а в межах року – за логічною послідовністю: книги, статті автора; джерела, де Галина Іванівна є науковим редактором, рецензентом, членом редколегії.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 766473
Шифр зберігання ВДБО: д К 56

Біологія

3. Войцехівський Михайло Федорович : біобібліогр. покажч. : [55-річчя від дня народж.] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; упоряд.: Н. М. Демченко, В. А. Зотова ; наук. ред. В. А. Зотова. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. – 40 с. : фотоіл. – (Серія «Вчені – ювіляри Київського університету імені Бориса Грінченка» ; вип. 25).

У покажчику подано бібліографію наукових праць ювіляра за період з 1993 до 2014 рр.: автореферат дисертації, дисертація, підручники, посібники, навчальні програми, методичні рекомендації, статті у наукових та періодичних виданнях.

Видання складається з окремих розділів. «Вітання до ювілею» містить вітальні слова колег; «Основні дати життя та діяльності» представляють матеріали про життя та наукову діяльність ювіляра; «Покажчик наукових праць М. Ф. Войцехівського» містить перелік наукових праць; «Фотогалерея» складається з фотографій із власного архіву ювіляра.

Шифр зберігання НБУВ: Р 128321
Шифр зберігання ВДБО: д В 65

4. Гусляков Микола Омелянович : біобібліогр. покажч. : до 55-річчя з дня народж. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біолог. ф-т, каф. гідробіології та заг. екології ; уклад.: О. О. Ковтун, Т. В. Васильєва ; наук. ред. В. М. Тоцький. – Одеса : Астропринт, 2005. – 32 с. – (Серія «Біобібліографія вчених університету» ; вип. «Біологи»).

Випуск присвячений пам’яті завідувача кафедри гідробіології та загальної екології, доктора біологічних наук М. О. Гуслякова, який передчасно пішов із життя. Вперше зроблено спробу осмислити, яке значення має науковий доробок Миколи Омеляновича Гуслякова у вивченні та дослідженні еколого-біологічних особливостей водної флори Чорного моря і водойм Північно-Західного Причорномор'я, простежити життєвий шлях та етапи становлення дослідника альгологічної школи, яка бере початок із стін Новоросійського університету.

У виданні зібрано праці Миколи Омеляновича, які були надруковані у різних виданнях українською, російською, англійською мовами.

До покажчика увійшли: біографічний нарис про життя вченого, основні підсумки його наукової діяльності, бібліографія робіт, довідкова інформація, поіменний список співавторів М. О. Гуслякова.

Шифр зберігання НБУВ: Р 126648
Шифр зберігання ВДБО: д Г 96

Історичні науки

5. Гуржій Олександр Іванович : д-р істор. наук, проф. : біобібліогр. покажч. / Ін-т історії України НАН України ; авт. вступ. ст. О. П. Реєнт ; уклад. І. С. Азарх ; наук. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України, НАН України, 2015. – 122 с. – (Бібліографія вчених України).

У виданні представлено перелік наукових праць доктора історичних наук, професора, головного наукового співробітника відділу історії України НАН України О. І. Гуржія.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Життєвий і творчий шлях», «Основні дати життя та діяльності», «Матеріали про О. Гуржія», «Підготовка наукових кадрів О. Гуржієм», «Основні назви авторефератів дисертацій, захищених при опонуванні О. Гуржія», «Хронологічний покажчик друкованих праць, рецензії на праці вченого, рукописні роботи», «Автореферати дисертацій», «Перелік видань за редакцією вченого».

Допоміжний апарат представлено алфавітним покажчиком авторів і співавторів, списком умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794795
Шифр зберігання ВДБО: д Г 95

6. Володимир Петрович Коваленко : біобібліогр. покажч. / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, Наук.-техн. б-ка, Наук.-бібліогр. відділ ; уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2014. – 96 с. – (Серія «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка»).

У виданні вміщено науковий та методичний доробок кандидата історичних наук, доцента кафедри історії та археології України Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНТУ імені Т. Г. Шевченка, директора Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя, заслуженого працівника народної освіти України В. П. Коваленка. До книги увійшли наукова біографія та список опублікованих праць: навчально-методичні посібники, статті з періодичних та продовжуваних видань, збірників наукових праць ВНЗ, матеріалів науково-практичних конференцій тощо.

Покажчик складається з розділів: «Провідний дослідник давньоруських міст Чернігово-Сіверщини», «Хронологічний покажчик праць Володимира Петровича Коваленка» (1975–2014), «Публікації про В. П. Коваленка», «Іменний покажчик співавторів».

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794015
Шифр зберігання ВДБО: д К 56

7. Олександр Євгенович Лисенко : д-р істор. наук, проф. : біобібліогр. покажч. : до 60-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т історії України ; уклад.: Г. М. Голиш, Т. В. Заболотна ; наук. ред. В. А. Смолій. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2015. – 128 с. : портр.

Видання подає довідкову інформацію про життя, науково-дослідницьку діяльність і творчий шлях завідувача відділу історії України періоду Другої світової війни Інституту історії України НАН України, доктора історичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Олександра Євгеновича Лисенка. Книга відображає творчий доробок вченого в царині історичних досліджень та інформує про досягнення, надбання наукової школи О. Є. Лисенка.

Матеріал покажчика систематизовано за розділами: «Основні дати життя та діяльності О. Є. Лисенка», «Рукописні праці», «Хронологічний покажчик друкованих праць», «Наукова школа професора О. Є. Лисенка», «Наукове редагування», «Праці за рецензуванням О. Є. Лисенка», «Матеріали про О. Є. Лисенка».

Допоміжний апарат представлено іменним покажчиком і списком абревіатур та умовних скорочень.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794797
Шифр зберігання ВДБО: д Л 63

8. Панашенко Віра Василівна : біобібліогр. покажч. : до 80-річчя від дня народж. / НАН України, Ін-т історії Украни ; вступ. нарис О. І. Гуржія ; упоряд. бібліогр. Г. В. Березанська ; відп. ред. О. І. Гуржій. – Київ, 2015. – 62 с. : портр.

Науково-довідкове видання висвітлює життєвий і творчий шлях, науково-дослідну, організаційну і громадську діяльність відомого українського історика, учасника війни і ветерана праці, кандидата історичних наук Віри Василівни Панашенко.

Матеріал покажчика систематизовано за частинами: «Життєвий і творчий шлях відомого вченого», «Література про к. і. н. В. В. Панашенко», «Наукові праці В. В. Панашенко: бібліографія». Бібліографія праць охоплює період з 1966 по 2013 рр.

Допоміжний апарат складається з алфавітного покажчика праць та іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794794
Шифр зберігання ВДБО: д П 16

Медицина

9. Анатолій Іванович Локай – видатний вчений-токсиколог і педагог : біобібліогр. покажч. / ДВНЗ «Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», б-ка ; уклад.: І. І. Гаврищак, Н. П. Водюк, О. Я. Проців. – Тернопіль, 2014. – 32 с. – (Серія «Вчені Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського» ; вип. 2).

У покажчику представлено науковий доробок доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри біології Тернопільського державного медичного інституту в 1974–1995 рр. А. І. Локая.

Професор Локай – автор і співавтор понад 100 наукових праць і навчально-методичних посібників. До видання увійшли бібліографічні описи друкованих праць за період з 1962 до 1999 рр. Покажчик включає рукописи та автореферати дисертацій, наукові статті з журналів та збірників, методичні рекомендації тощо.

Матеріал покажчика систематизовано за двома розділами: «Література про життя та наукову діяльність А. І. Локая»; «Хронологічний покажчик праць А. І. Локая».

Допоміжний апарат складають іменний покажчик, перелік опрацьованих періодичних видань, перелік матеріалів наукових конференцій.

Шифр зберігання НБУВ: Р 128131
Шифр зберігання ВДБО: д Л 73

Мистецтвознавство

10. Євген Лисик: у театр. часі, просторі, сценографії, архітектурі : біобібліогр. покажч. : до 85-ліття від дня народж. / Мін-во освіти і науки України, Нац. ун-т «Львівська політехніка» ; уклад.: В. Проскуряков, О. Зінченко, З. Климко. – Львів : Срібне слово, 2015. – 68 с.

У виданні зібрано й систематизовано факти життя й творчості знаменитого художника-сценографа Євгена Микитовича Лисика. Опрацьовано біографію митця, визначено місце творчої спадщини у театральному часі, просторі, сценографії, архітектурі.

До покажчика увійшли матеріали: репертуарний список Є. Лисика (1962–1991); відео- та аудіозаписи творів і бесід Євгена Лисика; основні публікації про творчість Євгена Лисика в газетних виданнях (станом на 2015 р. опубліковано понад 150 статей); журнальні публікації, присвячені творчості Євгена Лисика; книги, збірники, буклети, альбоми про діяльність Євгена Лисика тощо.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794120
Шифр зберігання ВДБО: д Л 63

11. Міляєва Людмила Семенівна : бібліогр. покажч. / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, б-ка ; відп. за вип. О. Ф. Соколова ; упоряд.: Н. О. Матвєєва, О. Ю. Щербак ; авт. вступ. ст.: О. К. Федорук, Т. В. Кара-Васильева. – Київ, 2015. – 52 с. : іл. – (Викладачі НАОМА – ювіляри ; вип. 2).

Видання присвячене Дійсному членові Національної академії мистецтв України, заслуженому діячеві мистецтв України, членові Національної спілки художників України, доктору мистецтвознавства, професору Л. С. Міляєвій і містить матеріали про життя, наукову та педагогічну діяльність, державні нагороди. У книзі подано науковий доробок мистецтвознавця, який складає понад 160 наукових праць: монографії, публікації з актуальних питань українського мистецтва. До видання не включені статті з газет.

Покажчик складається з частин: «Міляєва Людмила Семенівна. Основні дати життя та творчості», «Покажчик наукових праць Людмили Семенівни Міляєвої», «Науково-педагогічна діяльність Людмили Семенівни Міляєвої». Матеріал розташований за хронологією (1950–2015 рр.).

Шифр зберігання НБУВ: Р 128989
Шифр зберігання ВДБО: д М 60

Політика

12. Паліїв Дмитро Іванович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Василишин ; ред. Д. В. Василишин. – Львів, 2015. – 144 с.

Видання присвячене журналісту, редактору, публіцисту, політичному і військовому діячу, співзасновнику Української військової організації (УВО), Українського національно-демократичного об'єднання (УНДО) та дивізії «Галичина», послу до польського сейму, творцю Фронту національної єдності (ФНЄ) – Дмитру Івановичу Паліїву. Матеріал розташовано за хронологією (1923–1944) та за алфавітом.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 793797
Шифр зберігання ВДБО: д П 14

Технічні науки

13. Бобало Юрій Ярославович : біобібліогр. покажч. / Нац. ун-т «Львів. політехніка», Наук.-техн. б-ка ; уклад. О. Б. Ніколюк ; ред. рада: О. В. Шишка (голова), І. О. Бєлоус, Р. С. Самотий, І. О. Войтович ; бібліогр. ред. І. Бєлоус. – Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. – 80 с. – (Бібліографія вчених Львівської політехніки ; вип. 56).

У книзі відображено основні етапи життя, наукова, науково-організаційна, педагогічна діяльність доктора технічних наук, ректора Національного університету «Львівська політехніка», професора кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Ю. Я. Бобала. Видання підготовлено на основі матеріалів, які зберігаються у фондах Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка», а також матеріалів наданих автором.

Покажчик надає інформацію про науковий доробок вченого з 1979 по 2015 рр.

Допоміжний апарат містить іменний покажчик співавторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794633
Шифр зберігання ВДБО: д Б 72

14. Профессор Борисевич Владимир Карпович : биобиблиогр. указ. / Мин-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т» ; сост.: К. М. Ямпольская, В. С. Гресь, И. В. Олейник, В. Н. Новичкова ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. В. Долматова. – Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2015. – 100 с. : портр., [12] с. фотоприл.

Видання присвячене заслуженому винахіднику України, доктору технічних наук, професору Володимиру Карповичу Борисевичу. Науковий доробок вченого складають монографії, підручники, навчально-методичні посібники, тези доповідей на науково-практичних конференціях, семінарах, статті в періодичних і продовжуваних виданнях, авторські свідоцтва та патенти. Матеріали охоплюють період з 1961 по 2013 рр.

Допоміжний апарат складається з іменного покажчика співавторів друкованих праць В. К. Борисевича та співавторів авторських свідоцтв і патентів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 795461
Шифр зберігання ВДБО: д Б 82

15. Володимир Прокопович Кожем’яко : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Мін-во освіти і науки України, Він. нац. техн. ун-т, Наук.-техн. б-ка ; уклад. С. В. Молоченко. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 104 с. : іл. – (Серія «Вчені нашого університету»).

До покажчика увійшли матеріали, які відображають життєвий шлях, наукову, педагогічну діяльність та основні друковані праці заслуженого діяча науки і техніки України, академіка Академії інженерних наук України, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри лазерної та оптоелектронної техніки Вінницького національного технічного університету В. П. Кожем’яка.

Наукові та трудові досягнення ювіляра висвітлені в розділах «Життєвий та науковий шлях професора Кожем’яка» і «Основні віхи життя та діяльності Володимира Прокоповича Кожем’яка».

Наукові праці, публічні виступи в періодичних та наукових виданнях розміщені у розділах: «Монографії, підручники та навчальні посібники», «Методичні вказівки, рекомендації та лабораторний практикум», «Статті в наукових збірниках та журналах», «Депоновані рукописи, авторські свідоцтва на винаходи та патенти», «Матеріали наукових конференцій, з’їздів, семінарів». У розділі «Публікації про В. П. Кожем’яка» зібрано матеріали про вченого-ювіляра та інтерв’ю з ним в пресі. Видання доповнене світлинами.

Допоміжний апарат представлений іменним покажчиком співавторів.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794706
Шифр зберігання ВДБО: д К 58

16. Профессор Лукин Владимир Васильевич : биобиблиогр. указ. / Мин-во образования и науки Украины, Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т» ; сост.: И. В. Олейник, К. М. Ямпольская, В. С. Гресь ; под ред. Н. М. Ткаченко ; вступ. ст. А. А. Зеленского. – Харьков : Нац. аєрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2015. – 148 с. : портр., фотодод.

Видання присвячене доктору технічних наук, професору Володимиру Васильовичу Лукіну і включає відомості про його життя, наукову і педагогічну діяльність.

Бібліографія праць В. В. Лукіна включає: дисертації, монографії, навчальні посібники, публікації в періодичних і продовжуваних виданнях, тези виступів на наукових форумах, авторські свідоцтва та патенти з 1983 по 2015 рр. Список систематизовано за видами видань, хронологією, алфавітом та має суцільну нумерацію.

Покажчик складений в автоматизованому режимі на основі фондів науково-технічної бібліотеки Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», фондів Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, наукової бібліотеки Харківського національного університету радіоелектроніки тощо.

Допоміжний апарат представлений алфавітним покажчиком співавторів праць вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 795459
Шифр зберігання ВДБО: д Л 84

17. Леонід Михайлович Лобанов : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є. О. Патона ; ред. З. А. Болкотун. – Київ : Академперіодика, 2015. – 91 с., [1] с. іл. – (Біобібліографія вчених України).

У науковому виданні висвітлено основні етапи життя, наукової та науково-організаційної діяльності відомого вченого в галузі матеріалознавства, зварювання, міцності та діагностики матеріалів і конструкцій, члена Президії НАН України, академіка, доктора технічних наук, професора Л. М. Лобанова.

Матеріал покажчика систематизовано за частинами: «Життєвий та творчий шлях Леоніда Михайловича Лобанова», «Основні дати життя та діяльності», «Дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата наук, виконані під науковим керівництвом Л. М. Лобанова».

Хронологічний покажчик друкованих праць знайомить з науковим доробком вченого.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 794396
Шифр зберігання ВДБО: д Л 68

Філологічні науки. Літературознавство.

18. Брик Олексій Григорович : біобібліогр. покажч. : з нагоди 80-річчя від дня народж. / Черніг. обл. універс. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; упоряд. Н. В. Романчик ; передм. М. Ткача. – Чернігів, 2015. – 28 с. – (Серія «Письменники – наші земляки»).

У виданні систематизовано подані друковані джерела та електронні ресурси, які всебічно і ґрунтовно розкривають творчий доробок письменника та знайомлять з його життям.

О. Г. Брик – член Національної спілки письменників України. Його книжки відомі зарубіжним читачам багатьох країн: роман «І возлюби» зберігається в бібліотеці музею Ватикану та в Бібліотеці української літератури в Москві, роман «Всі хочуть жити» – у музеї Ядвашема в Єрусалимі, роман «А дерева мовчали» – у бібліотеці Страсбурзького університету. Наші читачі мають можливість ознайомитися з цими творами у Національній бібліотеці України ім. В. Вернадського.

Покажчик складається з таких розділів: «Окремі видання творів»; «Художні твори О. Брика в збірниках, часописах та газетах»; «Статті О. Брика з питань літератури і культури»; «Публіцистика О. Брика»; «Література про життя та творчість Олексія Брика».

Посібник супроводжується допоміжним апаратом, що складається з іменного покажчика, списку скорочень назв і переліку періодичних видань, використаних електронних ресурсів.

Шифр зберігання НБУВ: Р 128274
Шифр зберігання ВДБО: д Б 87

19. Олександр Гаврош між журналістикою та літературою : бібліогр. покажч. 1992–2014 рр. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; уклад. О. В. Шмайда ; передм. С. Д. Федаки. – Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2014. – 184 с. : іл. – ([Серія] «Закарпатська публіцистика в іменах»).

Це перше видання нової серії покажчиків «Закарпатська публіцистика в іменах». У ньому відображено різні грані творчості письменника та журналіста більше як за 20 років. Книга починається з передмови – літературний портрет митця під назвою «Феномен Олександра Гавроша» та охоплює виключно періодику Закарпаття.

Покажчик структурований за розділами: «Окремі видання»; «Публікації у закарпатській пресі (1992 – 2014 рр.)»; «Публікації про Олександра Гавроша»; «Перелік вистав за п’єсами Олександра Гавроша»; «Іменний покажчик»; «Використані періодичні видання».

Шифр зберігання НБУВ: Ва 793802
Шифр зберігання ВДБО: д Г 12

20. Анатолий Петрович Кончаковский : библиограф. указ. / Сост. О. И. Ковальчук ; послесл. Т. В. Добко. – Киев, 2015. – 103 с. : фото.

Покажчик складається з двох розділів. У першому подано роботи А. П. Кончаковського з 1987 по 2015 рр. Матеріал розташований хронологічно, за датою видання книги або публікації. У другому розділі зібрано книги, статті, в яких є посилання на роботи А. Кончаковського або згадки про нього.

Допоміжний апарат включає алфавітний покажчик робіт А. П. Кончаковського та іменний покажчик. Завершує видання фотододаток «Серед книг і друзів».

Шифр зберігання НБУВ: Ао 272949
Шифр зберігання ВДБО: д К 65

21. Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліогр. покажч. : до 120-річчя відкриття б-ки / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського ; уклад.: О. М. Войцехівська, Г. А. Дідусенко, С. М. Захарченко [та ін.] ; ПОУНБ ім. І. П. Котляревського. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2015. – 123 с.

Видання присвячене основоположнику нової української мови Івану Петровичу Котляревському. Книга знайомить з творчою спадщиною І. Котляревського, науково-популярною, публіцистичною, художньою літературою, науковими працями, електронними ресурсами про життєвий і творчий шлях письменника та вшанування пам’яті на Полтавській землі.

Бібліографічна частина покажчика складається з трьох розділів: «Отакі на світі письменники, отакі українці!», «На вічну пам’ять Котляревському», «Мандрівка у світ Котляревського». Після бібліографічного опису документів подано анотації. Хронологічні межі добору літератури – 1898–2015 рр. Основними джерелами пошуку інформації були каталоги та картотеки Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. П. Котляревського.

До допоміжного апарату входять іменний покажчик, електронні ресурси.

Шифр зберігання НБУВ: Ва 793801
Шифр зберігання ВДБО: д К 73

Підготувала провідний бібліограф А. В. Шумілова.

Контактна інформація