Сучасні виклики правам і свободам

Основоположні права та свободи людини і громадянина - це правові можливості, які необхідні для існування та розвитку особи, які визнаються невід'ємними, мають бути загальними і рівними для кожного, забезпечуватись і захищатись державою в обсязі міжнародних стандартів.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Авер'янов В.Б. та ін. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно- правове забезпечення реалізації та захисту /В.Б.Авер'янов,М.А.Бояринцева, І.А.Кресіна,Д.М.Лук'янець,О.Ф.Андрійко,Ю.П.Битяк.; НАН України; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького / В.Б. Авер'янов (заг.ред.). - К. : Наукова думка, 2007. - 586с.- ISBN 978-966-00-0618-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА689307
 2. Анисимова М.Ф. Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития./ М. Ф. Анисимова.- Запорожье : Дикое Поле, 2005. - 207с. - ISBN 966-8132-32-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА661472
 3. Анпілогов О.В. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія / Ін-т законодавства В.Р.У./О.В. Анпілогов; А.О.Селіванов (наук.ред.). - К.: Ін Юре, 2008. - 167с. - ISBN 978-966-313-3*80-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА702292
 4. Антонович М.М. Права людини та їх захист: навч. дисципліна / М.М.Антонович.- Нац. ун-т "Києво- Могилянська академія". - - К., 2001. - 32с. - (Серія "На допомогу студентам-правникам"). 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р98689
 5. Бисага Ю.М.та ін. Права людини / Ю.М.Бисага, М.М.Палінчак, Д.М.Бєлов, М.М. Данканич.Ужгород.нац.ун-т.- Ужгород : Ліра, 2003. - 164с. -ISBN 966-95984-6-x. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА651308
 6. Бондар Ю. В. Свобода слова: українська мірка / Міжрегіональна академія управління персоналом./ Ю. В. Бондар. - К.: МАУП, 2004. - 144с.: іл. - (Бібліотека журналу "Персонал"). - ISBN 966-608-390-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА648085
 7. Бондар Ю.В. Свобода слова: вибір-2004 / Міжрегіональна академія управління персоналом;/ Ю. В. Бондар.- К.: МАУП, 2005. - 124с.: іл ISBN 966-608-391-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА673742
 8. Василик В. та ін. Права людини: український вимір / Комітет . виборців України. / В. Василик, С. Заліщук, В. Павлик.- К.: Факт, 2002. - 67с. - ISBN 966-664-038-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА623402
 9. Васильева Т.А.и др. Права человека: Учебник для вузов / Комиссия по правам человека при Президенте Р Ф;Институт государства и права РАН / Е.А.Лукашева (отв.ред.). В.А.Барташкин, Н.С.Колесова, Н.В.Колотова,И.А.Ледях - М. : НОРМА, 2003. - 560с. - ISBN 5-89123-352-5 (НОРМА). 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА638943
 10. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України: монографія / В.М. Тертишник; Дніпропетр. держ. ун-т внутр.справ.- Д.: Ліра ЛТД, 2009.- 404 с. - ISBN 978-966-383-233-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА719301
 11. Вимір людського розвитку: Права і свободи людини в Україні: результати загальнонац. опитування громадської думки / Інститут політики. - К. : Сфера, 2000. - 116с.: рис. - ISBN 966-7841-10-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА611373
 12. Гарантії істини та захисту прав і свобод людини в кримінальному процесі / В.М. Тертишник; М-во внутр. справ України. Юрид. акад. - Д., 2002. - 432 с. - ISBN 966-7985-18-0. . 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА624124
 13. Геноцид ХХІ століття / Всеукр. Об'єднання Інвалідів Чорнобиля та Війни "Відродження України";Всеукр. народна чорнобильська партія "За добробут та соціальний захист народу"/ В.М.Гладкий (підгот.).- К.,2004. - 246с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА653928
 14. Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Права человека: учебник. / А. Н.Головистикова, Л. Ю. Грудцына. - М. : Эксмо, 2008. - 445с. - (Российское юридическое образование). - ISBN 978-5-699-15554-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА700437
 15. Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб / Міжгалузевий ін-т управління. / О. М. Гончаренко. - К., 2007. Ч. 1 : Загальна характеристика. - К., 2007 - 68с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В351756
 16. Гончаренко О. М. Права людини в Україні: навч. посіб / О.М.Гончаренко. - К.: Знання, 2008. - 207с. - ISBN 978-966-346-474-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА702156
 17. Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці / Донеллі Д.,Т. Завалій (пер.з англ.). - Л. : Кальварія, 2004. - 280с. - ISBN 966-663-113-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА659826
 18. Дробінка І.Г.,Засунько С.С. Засоби масової інформації як фактор забезпечення свободи слова в українській державі. / І.Г. Дробінка , С.С. Засунько / Права людини та інформація: зб. наук. праць. -К. : Нац. Акад. Внутрішніх справ Укр.,2001. - С.50-55. - ISBN 966-7474-33-Х 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА608401
 19. Європейська конвенція з прав людини: основні положення, практика застосування, український контекст / Ред.: О.Л. Жуковська ; Спілка адвокатів України, Рада Європи, Міжнар. центр з юрид. захисту прав людини. - К.: ЗАТ "Віпол", 2004. - 960 с. -ISBN 966-646-074-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС40378
 20. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини - К. : Київська правда, 1998. - 72с. - ISBN 966-7342-06-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА587161
 21. Жуйков В. М. Права человека и власть закона: Вопросы судебной защиты / Российская правовая академия. / В. М.Жуйков. - М., 1995. - 284 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА563461
 22. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України; Київський ун-т права. - К.: ЮСТІНІАН, 2004. - 216с. - ISBN 966-8257-07-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА614788
 23. Законодавча регламентація захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина: зб. мат. наук.-практ. семінару (14 травня 2008р., м.Чернігів) / Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. / Л.А. Остапенко (ред.) - Чернігів, 2008. - 104с. - ISBN 978-966-1647-12-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА717423
 24. Законодавче забезпечення прав і свобод національних меншин в Україні та його відповідність міжнародним правовим нормам: Мат. міжнар. наук.-практ. конф., 23-24 травня 2006 року, м. Ужгород / Закарпат.обл. держ. адміністрація. ; Ужгород. нац. ун-т. / Ю.М. Бисага (голова ред.кол.) - Ужгород, 2006. - 180с. ISBN 699-8266-41-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА676323
 25. Затримання та взяття під варту: рекомендації, практика застосування, досвід / Ред.: Н.О. Верещінська; А.Г. Алєксєєва. - К., 2007. - 214 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС45380
 26. Захаров Є. Права людини та основні свободи в Україні: старі й нові виклики: [Доповідь. Київ, 28 листопада 2005 року] / Є. Захаров. - К., 2005. - 16с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Р105634
 27. Захист прав і свобод українського народу: зіб. мат / Укр. наук. асоціація; Міжнар. кадрова академія. - К. : УНА, 2003. - 24с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р101685
 28. Захист прав людей з проблемами психічного здоров'я Інформаційний буклет / Асоціація психіатрів України / О. Аврамець (упоряд.). - К.: Сфера, 2005. - 31с. - ISBN 966-8782-19-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р106787
 29. Захист прав людини в Україні. Теоретичні та практичні аспекти мат. всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчен., асп. та студ., 9 - 10 груд. 2005 р., м. Донецьк / Донец. нац. ун-т. Екон.-прав. ф-т. - Донецьк: Юго-Восток, 2006. - 158 с. - ISBN 966-374-118-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА679053
 30. Захист прав людини як основа гуманізації суспільства: мат. міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 10 квітня 2009р.) / Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці;Чернігів. юрид. коледж департаменту України з питань виконання покарань / / Б.І. Сташків (ред.кол.) - Чернігів, 2009. - 268с. - ISBN 978-966-1647-33-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА719283
 31. Захист прав та свобод громадянина прокурором в адміністративному судочинстві: монографія / О.В. Анпілогов; Ін-т законодавства ВРУ. - К.: Ін Юре, 2008. - 168 с. -ISBN 978-966-313-3*80-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА702292
 32. Захист прав, свобод і законних інтересів громадян України в процесі правоохоронної діяльності: мат. міжвуз. наук.-практ. конф., 27 квітня 2001 року / Голов. управ. по роботі з особовим складом МВС України; Донець. ін- т внутрішніх справ МВС України при Донецькому нац. ун-ті / І.Г. Кириченко (голов.ред.) - Донецьк, 2001. - 654с. - ISBN 966-95950-9-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА623482
 33. Збірник нормативно-правових актів у сфері захисту прав дітей / Держ. комітет України у справах сім'ї та молоді ; Представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні ; Академія адвокатури України ; Інформ.-метод. центр "Дебати" ; Жіночій Консорціум України / В.І.Довженко . (ред.), І. К. Туркевич (упоряд.). - К., 2002. - 318с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС37361
 34. Імплементація (адаптація) норм міжнародного права у вітчизняне законодавство про захист прав та свобод людини і громадянина: зб. мат. наук.-практ. семінара, 3 квітня 2007 р. / Чернигів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. / Л.А. Остапенко (ред.) - Чернігів :Чернігівські обереги, 2007. - 68с.- ISBN 978-966-533-345-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА713403
 35. Капицын В. М. Права человека и механизмы их защиты: учеб. пособ / В.М.Капицын. - М.: ЮРКНИГА, 2003. - 287с. - ISBN 59589-0003-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА644914
 36. Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Доповідь Уповноваженого В.Р.У. з прав людини. / Н. І. Карпачова. - К. : ОМБУДСМАН України, 2002. - 412с. - ISBN 966-7855-00-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС38310
 37. Карпачова Н. І. та ін.. Проблеми реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні / Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України / Н. М. Оніщенко (заг.ред.), О. В. Зайчук (заг.ред.)., В. Ф. Сіренко , В. С.Журавський. - К. : Юридична думка, 2007. - 424с. - ISBN 978-966-8602*-46-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА684339
 38. Колб О. Г. Захист прав людини. Правові аспекти громадянства в Україні. / О.Г.Колб, В.А.Ходирєв, І.Я.Бондар, М.А.Бандура, О.В.Юрченко. - Луцьк : РВВ "Вежа" Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2000. - 105с. - ISBN 5-7763-8770-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА599417
 39. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 336с. - ISBN 966-667-084-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА636578
 40. Колодій А. М., Олійник А. Ю. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні: підруч. для студ. ВНЗ та працівників місцевого самоврядування. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. - К. : "Правова єдність", всеукраїнська асоціація видавців, 2008. - 350с. - ISBN 978-966-8533*-72-3 (Алерта). - ISBN 978-966-3*73-378-4 (КНТ) ; 978-9*66-364-596-4 (ЦУЛ)*. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА701765
 41. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Застосування в Україні / Міністерство юстиції України. - Офіц. вид. - К., 2006. - 176с. - ISBN 966-7630-16-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА678411
 42. Крегул Ю.І. та ін. Права і свободи людини: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.І. Крегул, В.В. Ладиченко, В.І.Орленко. - Київ. нац. торг. - економ. ун-т. - К. : Книга, 2004. - 288с. - ISBN 966-8314-07-7. - ISBN 966-629-125-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА653121
 43. Кушніренко О. Г., Слінько Т. М. Права і свободи людини та громадянина: навч. посіб. / О. Г. Кушніренко, Т. М. Слінько. - Х. : Факт, 2001. - 437с. - ISBN 966-637-023-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА603996
 44. Малишко М.І. Права людини та їх захист / Укр. наукова асоціація ; Міжрегіональна Академія управління персоналом. / М.І.Малишко. - К., 2000. - 48с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р94246
 45. Мармазов В.Є., Пушкар П.В. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини: навч.-практ.посіб. / Мармазов В.Є., П.В. Пушкар; М.В. Оніщук (ред.) - К. : Видавничий Дім "Юридична книга", 2001. - 156с. - ISBN 966-7791-11-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА619068
 46. Матеріали "круглого столу" "Законодавче забезпечення прав кримських татар в Україні. Питання та перспективи", 3 червня 1999 року / Український незалежний центр політичних досліджень за підтримки Фонду "Ноу- Хау" уряду Великобританії. - К., 1999. - 76с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА591648
 47. Механізми реалізації захисту прав і свобод людини у вітчизняному законодавстві: зб. матеріалів круглого столу (10 жовтня 2007 року) / Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці. / Л.А. Остапенко (ред.). - Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. - 88с. - ISBN 978-966-533-359-3. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА694966
 48. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основних свобод: навч.-практ. посіб. / В.П. Паліюк; Благод. фонд "Центр прав. освіти". - Миколаїв: Атол, 2006. - 178 с. - ISBN 966-8147-49-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА714507
 49. Непочуті голоси - проблеми імміграції, прав і свобод людини в Україні проект "Надати голос тим, хто не має права голосу:опитування етнічних (нетрадиційних) меншин в Україні з метою вивчення їх потреб". - К.: Сфера, 2008. - 99с. : рис. - ISBN 978-966-8782-53-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС47236
 50. Огляд практики Європейського суду з прав людини: Норми та стандарти Конвенції про захист прав і основних - свобод людини / Міністерство юстиції України.- К.: . Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 64с.- (Серія "Права людини в міжнародних актах"). - ISBN 966-7752-82-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА615614
 51. Олійник А. Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: монографія. / А.Ю.Олійник. - К. : Алтера ; КНТ ; Центр навч. літ-ри, 2008. - 472c. -ISBN 978-966-8533-63-1 (Алтера). - ISBN 978-966-373-350-0 (КНТ) ; 978-966-364-571-1 (Центр навчальної літератури). 978-966-364-571-1 (Центр навчальної літератури). 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА691741
 52. Пазюк А.В. Захист прав людини стосовно обробки персональних даних: міжнародні стандарти. / А.В.Пазюк. - К.: МГО "Прайвесі Юкрейн", 2000. - 84с. - ISBN 966-95462-1-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА600652
 53. Паліюк В.П. Міжнародні судові установи і захист прав людини та основних свобод: навч.- практ. пос. / В.П.Паліюк. Благодійний фонд "Центр правової освіти" - Миколаїв : Атол, 2006. - 178с. - ISBN 966-8147-49-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА714507
 54. Пейн Т. Права людини / Т.Пейн, І.Савчак (пер.з англ.). - Л.: Літопис, 2000. - 283с. - ISBN 966-7007-26-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА603767
 55. Погорілко В. Ф. та ін. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф.Погорілко, В.В.Головченко, М.І.Сірий ; НАН України; Ін-т держави і права . ім. В.М.Корецького. - К.: Ін Юре, 1997. - 51с. - (Бібліотечка "Нова Конституція України"). - ISBN 966-7183-07-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА578560
 56. Права людини в Україні - 2006: доп. правозахисних організацій / Укр. Гельсінська спілка з прав людини; Харків. правозахисна група / Є. Захаров (ред.). - Х. : Права людини, 2007. - 508с. - ISBN 978-966-8919-28-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС43831
 57. Права людини в Україні: історія і сучасність: зб. ст. за мат. Всеукр. студент. наук. конф. / Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. Ін-т філології та суспільствознавства. / А.О. Карасевич (упоряд.) - Умань : Софія, 2009. - 172с. - ISBN 978-966-2113-79-2 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА712909
 58. Права людини в Україні: навч. посіб. / Міжгалузевий ін-т управління / / О.М. Гончаренко (упоряд.). - К., 2007. Ч. 2 : Економічні права людини і громадянина. - К., 2007 - 68с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В351756
 59. Права людини в Україні: проблеми і перспективи: мат. "круглого столу", присвяченого Всесвітньому Дню прав людини 10 грудня 2002 р. / Нац. аграрный ун-т. навч.-наук. ін-т земельних ресурсів, правознавства та педагогіки. - К.: ВЦ НАУ, 2002. - 24с. Ч. 2 - К. : ВЦ НАУ, 2002 - 24с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  В347005
 60. Права людини в Україні: стан, проблеми, перспективи / Ю.І. Сватко (гол.редкол.), Ю.Є. Зайцев (упоряд.). - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2003. - 175с. - (Серія "Бібліотека Міжнародної кафедри ЮНЕСКО в НаУКМА"). - ISBN 966-518-213-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС37849
 61. Права людини і їхній захист згідно норм міжнародного права: Брошура для поліції / Р. Крошоу (підгот.). - Л. : Кальварія, 2002. - 15с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р100339
 62. Права людини та відправлення правосуддя: путівник по інформаційних ресурсах. - К.: Британська Рада в Україні, 2000. - 116с. - (The British Council). - ISBN 966-7705-02-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА596898
 63. Права людини та інформація: зб. наук. пр. / Нац. акад. внутрішніх справ України; Британська Рада в Україні / А.М. . Колодій (ред.). - К., 2001. - 141с. - ISBN 966-7474-33-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА608401
 64. Права людини у новому тисячолітті: Пер. з англ. / Британський ін-т прав людини / Ф. Батлер (ред.). - К.: Сфера, 2006. - 264с. - ISBN 966-8782-27-5 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА679675
 65. Права людини як основа розвитку співіснування народів: мат. всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, МАУП, 12 грудня 2005 р. / / Міжрегіональна академія управління персоналом. Ін-т права ім. В. Великого / В.М. Чирков (відп.ред.), Н.В. Плахотнюк (упоряд.), О.М. Кісілевич (упоряд.) - К. : МАУП, 2007. - 150c. - ISBN 978-966-608-7*34-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА695980
 66. Права людини: зб. мат. круглого столу (4 квітня 2006 р.) / Чернігів. держ. ін-т права, соц.техн. та праці. / О.Г. Козинець (ред.). - Чернігів : Чернігівські обереги, 2006. - 80с. - ISBN 966-533-313-5. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА696781
 67. Право людини на охорону здоров'я, медичну допомогу та відповідальність закладів охорони здоров'я і медичного персоналу за його порушення: зб. нормат.- правових актів України / Львів. нац. мед. ун-т ім. Д. Галицького. Львів. обл. орг-ція профспілки працівників охорони здоров'я України / В.В. Рудень (упоряд.), Ю.В. Білий (упоряд.) - Л., 2004. - 152с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА660492
 68. Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии / Ин-т Всемирного банка / Г.П. Бляблин (пер.с англ.), М.Ю. Васянин (пер.с англ.). - М.: Весь Мир, 2005. - 338с. - ISBN 5-7777-0198-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА670080
 69. Прасов О. О., Стеценко С. Г. Право людини на медичну допомогу та прокурорські засоби його захисту в Україні: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжнар. наук.-техніч. ун-т ім. Ю. Бугая ; Луцьк. біотех. ін-т ; Класичний приватний ун-т. / О. О. Прасов, С. Г. Стеценко. - К. : [СПД Гадяк Ж.В.], 2010. - 149с. - ISBN 978-966-2379-00-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА721659
 70. Проблеми захисту прав людини і громадянина в кримінальному судочинстві: зб. мат. круглого столу, 21 листопада 2006 р. / Чернігів. держ. ін-т права, соц. техн. та праці. / Л.А. Остапенко (ред.). - Чернігів : Чернігівські обереги, 2007. - 120с. - ISBN 978-966-533-336-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА713273
 71. Справа "Донецькі судді проти журналіста", або Свобода слова в небезпеці! / Нац. спілка журналістів України ; Донец. обл. спілка журналістів НСЖУ ; Донец. обл. організація профспілки працівників ЗМІ. - Донецьк : [Феникс К], 2005. - 143с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА721993
 72. Справедливість є. За неї варто боротися: рекомендації військовослужбовцям, ветеранам, громадянам, звільненим з військової служби та членам їхніх сімей по захисту порушених прав і свобод. - К. : Сфера, 2006. - 47с. - ISBN 966-8782-15- 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р106719
 73. Трошкин Ю. В.. Права человека: Нарушение и защита прав человека и прессы: учеб. пособие для студ. фак. и отделений журналистики. / Ю. В. Трошкин. - М., 1997. - 245с. - ISBN 5-900522-27-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА575818
 74. Формування механізму реалізації та захисту прав і свобод фізичних осіб в Україні: зб. матеріалів круглого столу, 29 листопада 2007 р., м. Чернігів / Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці / Т.М. Вахонєва (ред.). - Чернігів : ЧДІПСТП, 2008. - 87c. - ISBN 978-966-1647*-02-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА702566