Золотий переріз і сучасна математична гармонія

Із давніх-давен люди намагалися пізнати світ через пошук гармонії і досконалості. Від часів Піфагора вважали гармонічним поділ, під час якого менша частина відноситься до більшої, як більша частина відноситься до всього цілого. В епоху Відродження Леонардо да Вінчі назвав такий поділ золотим перерізом,  а Лука Пачолі – божественною пропорцією. Деякі сучасні вчені впевнені: настав момент, коли золотий переріз повинен зайняти своє лідируюче місце в єдиній науці майбутнього.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Азарова Л.Є. Структурна та фонетична побудова складних одиниць у концепції "золотої" пропорції : моногр. — Вінниця, 2001. — 283 с. — ISBN 966-621-072-X. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА614788
 2. Азарова Л.Є. Складні слова в українській мові: структура, семантика, концепція "золотої" пропорції / Вінницький держ. техн. ун-т. — Вінниця. : УНІВЕРСУМ—Вінниця, 2000. — 222с. — ISBN 966-7199-92-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА600795
 3. Аталай Б. Математика и "Мона Лиза". Искусство и наука в творчестве Леонардо да Винчи / С.В. Зинюк (пер. с англ.). — М. : ТЕХНОСФЕРА, 2007. — 303с. : ил. — (Мир математики) ISBN 978-5-94836-118-5. — ISBN 978-0-06-085119-4 (англ.). 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА702494
 4. Васютинский Н. А. Золотая пропорция. — М.; СПб. : ДИЛЯ, 2006. — 367с. : ил. — ISBN 5-8174-0372-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА684216
 5. Воробьев Н.Н. Числа Фибоначчи: 6-е изд., доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1992. — Вып.6 — 192 с. — (Популярные лекции по математике.) 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА 547056
 6. Гармонізація планувального розвитку міста : моногр. / Н.М. Шебек ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: Основа, 2008. — 216 с. — ISBN 978-966-699-388-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА714442
 7. Золотий переріз і неевклідова геометрія в науці та мистецтві / О.Я. Боднар. — Л.: Укр. технології, 2005. — 197 с. — ISBN 966-345-043-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС41529
 8. Игнатенко Н. Я. Математика и искусство / Крымский гос. гуманит. ин-т. — К. : Педагогічна преса, 2004. — 216 с. — ISBN 966-7320-45-6. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА651527
 9. Ковалев Ф.В. Золотое сечение в живописи: учеб. пос. — К.: Высшая шк., 1989. — 143 с. 90 ил., табл. ISBN 5-11-001336-5 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА 499525/3
 10. Мурач М. М. Алгебра золотої пропорції в застосуваннях : навч. посіб. для студ. вищ. пед. навч. закл. / Ін-т змісту і методів навч.; Черніг. держ. пед. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — Чернігів, 1999. — 116с. — ISBN 966-533-078-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА638419
 11. Основи графічного дизайну : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Я. Куленко ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К.: Кондор, 2006. — 489 с. — ISBN 966-8251-66-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА675644
 12. Петрович Д. Теоретики пропорций. : пер. с сербскохорв. / под ред. Ю.Л.Сопоцько. — М.: Стройиздат, 1979. — 192 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА 343224/2
 13. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. — СПб. : Азбука-классика, 2001. — 320с. : ил. — (Серия "Азбука-классика"). - ISBN 5-352-00001-Х. 
  Шифр зберігання НБУВ:  : ВА616849
 14. Стахов А.П. Коды золотой пропорции. — М.: Радио и связь, 1984. — 152 с. ил. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА 415310
 15. Стахов А. П. Сакральная геометрия и математика гармонии : докл. на пленарном заседании Междунар. конф. "Проблемы Гармонии, Симметрии Золотого Сечения в Природе, Науке и Искусстве", Винница, 22-25 окт. 2003 г. — Винница : ТОВ "ІТІ", 2003. — 31с. — ISBN 966-8432-03-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Р103475
 16. Сороко Э. М. Золотые сечения, процессы самоорганизации и эволюции систем : введение в общую теорию гармонии систем. — Изд. 2-е — М. : URSS, 2006. — 264 с. — ISBN 5-484-00306-7. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА693239
 17. Сороко Э.М. Структурная гармония систем. / под. ред. Е.М. Бабосова. — Минск.: Наука и техника, 1984. — 264с. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА 411856/2
 18. Шевельев И.Ш. Золотое сечение: Три взгляда на природу гармонии / И.Ш. Шевельев, М.А. Маурутаев, И.П. Шмелев. — М.: Стройиздат, 1990. — 343 с.; ил. — ISBN 5-274-00197-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА 523285 /2

Статті:

 1. Абрамов О.И. Гармоничное развитие социумов и золотое сечение / О.И.Абрамов, Г.Г.Карлсен, О.В. Кудреватова та ін. // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред. Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип. 15. — С. 135-137. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 2. Азаров О.Д. Метод виділення цілої і дробової частин чисел у кодах золотої пропорції / О.Д. Азаров // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2003. — № 1. — С. 55-58. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж68690
 3. Азаров О.Д. Схемотехнічні основи побітового віднімання кодів золотої пропорції / О.Д. Азаров. // Вісн. Вінниц. політехн. ін-ту. — 2008. — № 2. — С. 56-60. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж68690
 4. Богатиков Д. Золота геометрія ансамблю мавзолею Тажд-Махал / Д.Богатиков // Вісн. Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури. — 2008. — № 6/7. — C. 109-112. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69446
 5. Ващук А.А. Золотий перетин як вираження функціональної гармонії біологічних систем / А.А.Ващук., О.О. Ніколаєнко, Н.Г. Коломієць та ін. // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві : зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — C. 210-214 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 6. Винниченко А.Н. Об одном концептуальном подходе к оценке устойчивости растений к экзогенному воздействию ксенобиотиков на основе "золотого сечения" / А.Н.Винниченко, В.Я.Попов // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві : зб. наук. пр. / ред. Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — C. 208-210 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 7. Волошинов А.В. О фракталах зеркальной симметрии и золотого сечения в искусстве / А.В.Волошинов // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб.наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — C. 253-255 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 8. Гринбаум О.Н. Числа Фибоначчи и гармония пушкинского стиха / О.Н.Гринбаум // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — C. 239-253 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 9. Дідківська Т.В. Золота система числення / Т.В.Дідківська, Л.В.Михайлова // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. — 2003. — № 11. — С. 32-35. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж70151
 10. Дідківська Т.В. Узагальнення золотої системи числення / Т.В. Дідківська,І.А. Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. — 2003. — № 11. — С. 36-39. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж70151
 11. Иванус А.И. Методика использования " золотого сечения" в модели гармоничного рынка / А.И. Иванус // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С. 291-296 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 12. Игнатенко Н.Я. Проверяя алгеброй гармонию. Роль и место математики в современных гуманитарных науках / Н.Я. Игнатенко // Гуманіт. науки. — 2004. — № 1. — С. 53-61. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж23366
 13. Касплер П. Обобщенные золотые Р-сечения и предпочтение форматов в изобразительном искусстве / П.Касплер // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.114-124 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 14. Кузнецова І.А. Сучасні аспекти вивчення візуального сприйняття об'єктів мистецтва і дизайну / І.А.Кузнецова // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — № 7. — С. 27-34. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж71480
 15. Кузнецова И.А. Особенности восприятия на базе золотого сечения / И.А.Кузнецова // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві : зб. наук. пр./ ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. - Вип.15. — С. 270-276 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 16. Мислицький В.Ф., Терлецька О.Г. Фотоперіод — фактор зовнішнього середовища в золотому перетині екології та медицини / В.Ф.Мислицький, О.Г.Терлецька // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві : зб. наук. пр. /ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.204-208 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 17. Мітрясова О.П. До питання пошуку "золотого перетину" природничої освіти студентів-аграріїв / О.П.Мітрясова // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві : зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, /ред.: Л.П. Середа. — Вінниця /ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.223-226 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 18. Мороз О.М., Коломієць І.І. Етична та соціальна відповідальність бізнесу в економічному просторі "золотого перетину" країн СНД / Мороз О.М., Коломієць І.І. // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.284-286 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 19. Никитин А. Компьютеры Фибоначчи. Точки над і. / А.Никитин // Магия ПК. — 2002. — №5. — С.14-16 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22595
 20. Петухов С.В. Генетический код и матрица Фибоначчи / С.В.Петухов // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.161-169 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 21. Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — 389 с. — Вип. 15 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 22. Радюк М.С. О природе золотого сечения / М.С.Радюк // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві : зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.52 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 23. Радюк М.С. Золотая пропорция в истории общества / М.С.Радюк // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.53-58 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 24. Радюк М.С. Второе золотое сечение (1,456…) в природе / М.С.Радюк // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.58-60 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 25. Радюк М.С. Саморазвития систем и золотое сечение / М.С.Радюк // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.61-68 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 26. Розин Б.Н. Золотое сечение — морфологический закон живой природы / Б.Н.Розин // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.178-189 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 27. Сверчевська І.А. Про одне узагальнення "золотого перерізу / І.А.Сверчевська // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту. — 2003. — № 11. — С. 111-114. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж70151
 28. Следзевская И.К. и др. Оптимизация оценки систолической функции миокарда с использованием пропорции "золотого сечения" у больных с постинфарктным кардиосклерозом после операции аортокоронарного шунтирования / И.К. Следзевская, Л.Н. Бабий, Н.П. Строганова, Н.С. Голубь // Укр. кардіол. журн. — 2005. — № 5. — С. 43-46. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж14660
 29. Свистун Т.А., Суббота А.Г. Вопросы нейроэстетики и золотого сечения / Т.А. Свистун, А.Г. Суббота // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.176-178 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 30. Стахов А.П. Кодирование данных, основанное на Фибоначчиевых матрицах / А.П.Стахов // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.311-324 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 31. Стахов А.П. Компьютеры Фибоначчи: история, теория, перспективы / А.П.Стахов // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Техн. науки. — 2002 — № 12. - С. 79-89. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69231
 32. Стахов А.П. Обобщенные золотые сечения и новый подход к геометрическому определению числа / А.П. Стахов // Укр. мат. журн. — 2004. — 56, № 8. — С. 1143-1150. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж26161
 33. Стахов А.П., Розин Б.Н. Симметричное представление гиперболических функций Фибоначчи и Люка / А.П.Стахов, Б.Н.Розин // Доп. НАН України. — 2005. — № 1. — С. 34-39. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22412/а
 34. Стахов А.П. Сакральная геометрия и математика гармонии / А.П.Стахов // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві:зб. наук. пр./ ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.8-26. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 35. Сороко Э.М. Обобщенные золотые сечения-узловые точки (аттракторы) процессов самоорганизации систем как локальных универсумов и инварианты мерагенеза в пространстве субъект- объектного взаимодействия / Э.М.Сороко // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві:зб. наук. пр. /ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.41-43 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 36. Сороко Э.М. Устойчивые неравновесные состояния самоорганизующихся систем: обобщенные золотые сечения и соотношения размерностей / Э.М.Сороко // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві:зб. наук. пр./ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.43-50 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 37. Сосновский Л.А. Жизнь как особый способ накопления повреждений и золотое сечение / Л.А.Сосновский // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві:зб. наук. пр. /ред.: Л.П. Середа. - Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.214-221 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 38. Семенюта Н.Ф. Электрическая модель "золотого сечения" / Н.Ф.Семенюта // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр./ред.: Л.П.Середа. — Вінниця, 2003. — Вип. 15. — С. 330-334 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 39. Тімохін В.О. Критерій ефективності та економічності прогресивного розвитку міських планувальних формацій / В.О.Тімохін // Містобуд. та терит. планув. — 2003. — № 14. — С. 172-185. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69861
 40. Ткаченко М.І., Ткаченко І.С. Про множинність рівнянь, які мають своїм рішенням золотий переріз, та їх взаємозв'язок з гіперболічною тригонометрією Фібоначчі / М.І.Ткаченко, І.С. Ткаченко // Містобуд. та терит. планув. — 2003. — № 14. — С. 172-185. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69861
 41. Хіміч С.Д. та ін. Розвиток медичної освіти, науки та охорони здоров'я на основі " золотого перетину" фізики і медицини:короткий історичний екскурс та шляхи подальшого розвитку / С.Д. Хіміч, М.Д.Желіба, В.В.Погорілий, Ю.Й.Гумінський, Ю.М.Лещенко, Л.Д.Кукла, М.М.Кукла., О.В.Кателян // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.221-223 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 42. Цветков В.Д. Гармония сердца и золотое сечение / В.Д.Цветков // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.169-175 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 43. Шапаренко П.П., Гумінський Ю.И. Ознака дефінітивності фізичного розвитку — пропорційність соматометричних параметрів людини на основі золотого перетину / П.П.Шапаренко, Ю.И.Гумінський // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: Зб. наук. пр. /ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.234-238 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 44. Шапаренко П.П. Принципи структурної математичної гармонії в морфології людини / П.П.Шапаренко // Вісн. Вінниц. держ. мед. ун-ту. — 2000. — 4, № 1. — С. 256-257. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж15922
 45. Шебек Н. М. Золотий перетин як критерій гармонійності композиції міських планувань / Н.М.Шебек // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип. 15. — С. 258-260 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 46. Шевельев И.Ш. Триединство: золотое сечение как структура / И.Ш.Шевельев // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі, науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.27-41. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 47. Ясинский С.А. Зависимость строения электронного облака атомов от "золотой" пропорции / С.А.Ясинский // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.96-97. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 48. Ясинский С.А. О возможности моделирования структур ДНК и РНК на основе последовательностей Фибоначчи и Люка / Ясинский С.А. // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві: зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.190-191. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948
 49. Ясинский С.А. Моделирование уровней энергии для бутадиена и их взаимосвязь с "золотой" и "серебряной" пропорциями / С.А.Ясинский // Проблеми гармонії, симетрії і золотого перетину в природі,науці та мистецтві:зб. наук. пр. / ред.: Л.П. Середа. — Вінниця, 2003. — Вип.15. — С.97-99 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69948