Біорізноманіття: проблеми збереження

Біорізноманіття — неологізм. Термін біологічне різноманіття запропонований Томасом Лавджоєм (Thomas Lovejoy) у 1980, біорізноманіття — Едвардом Вілсоном (Edward Wilson) у 1986, у доповіді на першому Американському форумі з біологічного різноманіття, організованому Національною Радою Досліджень (NRC, National Research Council). Відтоді це слово одержало значне поширення. Питаннями і проблемами оцінки, шляхів і механізмів формування та еволюції біорізноманіття займається диверсикологія.

  Книжки представлені на виставці:

 1. Закон України "Про екологічну мережу" / ВРУ // Вiсник ВРУ. - 2004. - № 45. - Ст. 502. 
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж22443
 2. Биоразнообразие Джарылгача: современное состояние и пути сохранения / Т.Б. Ардамацкая, О.С.Билинская, М.Ф.Бойко и др. ; Т.И.Котенко (ред.-сост.) ; И.А.Акимов (гл. ред.) ; Институт зоологии им. И.И.Шмальгаузена НАН Украины, Черноморский биосферный заповедник НАН Украины .- К. : Вестник зоологии, 2000 .- 233 с. : ил. - ISBN 966-02-1993-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС35658
 3. Биоразнообразие Крыма: оценка и потребности сохранения : материалы, представленные на междунар. раб. семинар (нояб., 1997, Гурзуф) / В.В.Корженевский и др. (ред.) .- Б.м., Б.г.- 131 с.- (Программа поддержки биоразнообразия). - ISBN 1-887531-28-9 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВС32319
 4.  Біологія / ред.: С. С. Костишин. - Чернівці : Рута, 2002. - 285 с. - (Наук. вісн. Чернів. ун-ту ; Вип. 145).
  Наведено результати досліджень з теорії та практики інтродукції рослин. Висвітлено питання онтогенезу, морфогенезу, філогенії, біоекологічних особливостей розвитку та розмноження. Розглянуто можливості застосування інтродукованих видів у різних галузях народного господарства і фітодизайні. Розкрито методологію збереження рослинного біорізноманіття ex situ та in situ.
  Шифр зберігання НБУВ:  Ж69219
 5.  Біорізноманіття Карпатського біосферного заповідника / Центр впровадження міжнародних екологічних програм "ІнтерЕкоЦентр" ; Я.І. Мовчан (ред.). - К., 1997. - 711с. - ISBN 966-95081-1-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА577979
 6. Біорізноманіття Українських Карпат : матеріали наук. конф., присвяч. 50- річчю Карпат. високогір. біол. стаціонару Львів. нац. ун-ту ім. І.Франка ( 30 лип. - 3 серп. 2005 р.) / ред.: В. І. Гончаренко ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Карпат. біосфер. заповідник. - Л. : ЗУКЦ, 2005. - 202 с.
  Висвітлено проблеми вивчення та збереження біорізноманіття Українських Карпат. Показано роль карпатських стаціонарів у наукових дослідженнях і навчальному процесі, карпатських видів молюсків у формуванні наземної малакофауни заходу країни, ландшафтів у поширенні земноводних і плазунів. Наведено загальну характеристику фауни хребетних національного парку "Сколівські Бескиди", розкрито значення природних лісів і пралісів Карпатського біосферного заповідника. Розглянуто гірські водойми як осередки збереження ендемічної гідрофауни держави.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА664747
 7. Біорізноманіття як ключовий елемент збалансованого розвитку: регіональний аспект : матеріали Всеукр. конф. молодих вчен., Миколаїв, 30 - 31 жовт. 2003 р. / ред.: О. М. Деркач ; Миколаїв. держ. ун-т, Півд. філія Ін-ту екології Нац. екол. центру України, Регіон. чорномор. мережа громад. орг. - Миколаїв : МДУ, 2003. - 234 с. - ISBN 966-7895-13-0.
  Розглянуто наукові засади збереження біорізноманіття регіону в контексті збалансованого розвитку. Показано можливості використання низькотемпературної консервації статевих клітин та ембріонів як одного з ефективних методів збереження рідкісних і зникаючих видів тварин. Висвітлено перспективи створення та розвитку національної екологічної мережі України з урахуванням зарубіжного досвіду формування подібних структур, зокрема всеєвропейської екомережі. Розглянуто методологічні аспекти педагогічної корекції суб'єктивного ставлення до природи, показано необхідність інформування громадськості та пропагування природоохоронних ідей. Обгрунтовано шляхи удосконалення правового забезпечення проблеми збереження екологічного та ландшафтного різноманіття. Представлено сучасні методи проведення моніторингу та біоідентифікації, проаналізовано стан виконання міжнародних конвенцій зі збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, визначено пріоритетні напрямки міжнародного співробітництва у даній сфері.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА664747
 8. Вісник Львівського університету / Ред.: С. Гудзь. - Л., 2004. - 371 с. - (Сер. біол. ; Вип. 36).
  Висвітлено актуальні проблеми збереження та раціонального використання біорізноманіття флори репродуктивної здатності рослин як основи їх збереження і поширення інтродукції, охорони рослинного світу, структурної ботаніки. Наведено результати таксономічної інвентаризації дендропарку ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету, інтродукції деревних екзотів Буковини. Розглянуто питання генеративного розмноження популяцій рослин високогір'я Карпат. Описано методи пророщування і кріогенного зберігання насіння рідкісних видів з українських Карпат.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж28852/Б
 9. Вісті біосферного заповідника "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна : Проблеми екомоніторингу та збереження біорізноманіття / Т.Л. Андрієнко та ін. (ред.) ; УААН .- Асканія-Нова, 1998 .- 145 с. - ISBN 966-95218-4-X 
  Шифр зберігання НБУВ:   СО23842
 10. Выработка приоритетов: новый подход к сохранению биоразнообразия в Крыму : Результаты программы "Оценка необходимости сохранения биоразнообразия в Крыму", осуществленной при содействии Программы поддержки биоразнообразия BSP .- Вашингтон : BSP, 1999 .- 257 с. - ISBN 1-887531-31-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС34733
 11. Екологічна безпека держави: матеріали Всеукр. наук. конф. студ. і асп., 21 - 24 квіт. 2009 р., Київ / Нац. авіац. ун-т. - К., 2009. - 232 с.
  Висвітлено актуальні проблеми охорони природи в Україні. Увагу приділено підвищенню техногенної безпеки підводних і підземних металоконструкцій технологічними методами, вивченню процесу коагуляції в технології очистки бурових стічних вод, аналізу протоків енергетичного забруднення в складних природно-техногенних конструкціях екосистеми. Оцінено вплив інвестиційних проектів, що супроводжують впровадження ощадних технологій, на розвиток будівельної індустрії. Розглянуто пестициди як фактор біоруйнування підземних металевих споруд. Проаналізовано проблеми надлишкового вмісту нітратів у природних водах селітебних територій Донбасу. Розкрито перспективи збереження біорізноманіття рослин методом низькотемпературного консервування
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА715387
 12. Екологічна наука і освіта в педагогічних вузах України : матеріали Всеукр. наук. конф. / ред.: Ю. М. Краснобокий ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - К. : Наук. світ, 2000. - 222 с. - ISBN 966-7722-78-3.
  Розглянуто основні сучасні напрямки екологічної науки та освіти, зокрема, сучасний екологічний стан довкілля, стан біорізноманіття та проблеми його збереження. Охарактеризовано систему екологічної освіти та виховання у вищих і середніх навчальних закладах.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА600173
 13. Екологічна функція ентомологічного біорізноманіття. Фауна комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України : моногр. / М. М. Лісовий, В. М. Чайка ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т агроекології. - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2008. - 383 с. - ISBN 978-966-496-0*40-0.
  Обгрунтовано визначення, структуру та еколого-економічне значення глобального біорізноманіття, висвітлено його еволюцію. Сформульовано загальні принципи збереження стійкості й еволюційних змін екосистем. Проаналізовано динаміку глобального рівня різноманіття комах, описано їх трофічні зв'язки. Розкрито еколого-економічне значення ентомологічного агробіорізноманіття. Проаналізовано особливості формування ентомологічних комплесів агроценозів в Україні. Обгрунтовано шляхи збереження видового різноманіття комах в агробіоценозах. Визначено екологічні та морфологічні властивості комах-фітофагів деревних і чагарникових насаджень Лісостепу України. Наведено результати екологічного аналізу ентомологічного різноманіття агроландшафтів Центрального Лісостепу
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА711755
 14. Заказник "Любче". Природні умови, біорізноманітність, збереження та управління / В.П. Гелюта (ред.) ; НАН України. Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного, Українське ботанічне товариство . - К., 2001 .- 222 с. : іл. - Бібліогр.: с. 209-214. - ISBN 966-02-2077-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА610036
 15. Збереження біорізноманіття тропічних і субтропічних рослин : матеріали міжнар. наук. конф., 10 - 13 берез. 2009 р., Київ / ред.: Н. В. Заіменко ; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка НАН України, Рада ботан. садів і дендропарків України. - К., 2009. - 276 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   СО28639
 16. Збереження біорізноманіття у зв'язку із сільськогосподарською діяльністю : метод. рек. / В. А. Соломаха та ін. - К. : Центр учб. л-ри, 2005. - 122 с. - Бібліогр.: с. 114-116. - ISBN 966-364-064-2.
  Розглянуто складові елементи біорізноманіття, проаналізовано їх значення для сільського господарства. Висвітлено сучасний стан і тенденції зміни біорізноманіття залежно від сільськогосподарської діяльності людини. Відображено взаємодії між сільськогосподарським виробництвом і агробіорізноманіттям, зміну фітосанітарного стану посівів сільськогосподарських культур внаслідок застосування пестицидів. Визначено особливості впливу мінеральних та органічних добрив на агробіорізноманіття, збереження спонтанної та природної фітобіоти, зоо-, напрямки охорони природних лук і степів.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА661531
 17. Збереження біорізноманіття України : Друга національна доповідь / Я.І.Мовчан, Ю.Р.Шеляг-Сосонко (заг. ред.) .- К. : Хімджест, 2003 .- 110 с. : рис., табл. - ІSBN 966-96124-7-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:   СО25779
 18. Збереження біорозмаїття: традиції та сучасність / ред.: Т. Гардашук; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття. - К. : Хімджест, 2003. - 119 с. - (Біорізноманіття ; N 4). - ISBN 966-96124-2-X.
  Проаналізовано світовий досвід підтримки традиційних екологічних знань та збереження біорізноманіття. Розкрито соціально-економічні аспекти впровадження традиційних форм природокористування в Україні. Розглянуто питання правового регулювання традиційного природокористування та господарювання, збереження та підтримки етнокультурних традицій природокористування засобами туристсько-рекреаційної діяльності, степового біорізноманіття та відродження традицій природокористування
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА651587
 19. Збереження і невиснажливе використання біорізноманіття України: стан та перспективи : моногр. / Ю. Р. Шеляг-Сосонко та ін. ; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України. - К. : Хімджест, 2003. - 246 с. - (Біорізноманіття ; N 2). - Бібліогр.: с. 232-238. - ISBN 966-96124-3-8.
  Проаналізовано роль біорізноманіття, розкрито його сутність та наведено критерії збереження. Висвітлено стан флори та фауни України, систему заходів щодо охорони фауни, розглянуто спелеофауни як унікальні складові біорізноманіття. Розкрито основи використання фіторесурсів, недеревних рослинних ресурсів. Описано стратегію збереження біорізноманіття водно-болотних угідь країни, наведено економічну оцінку їх природних ресурсів. Значну увагу приділено проблемам відновлення степів України. Викладено пропозиції щодо збереження біорізноманіття Чорнобильської зони відчуження. Висвітлено потенційні можливості ботанічних садів як осередків збереження та відновлення вразливих компонентів біорізноманіття.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА651589
 20. Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних територій : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю Рівнен. природ. заповідника, 11 - 13 черв. 2009 р., Сарни / ред.: М. Д. Будз ; Держ. ком. ліс. госп-ва України, Рівнен. обл. упр. ліс. та мислив. госп-ва, Рівнен. природ. заповідник. - Рівне : Рівнен. друк., 2009. - 936 с. - ISBN 978-966-403-056-1.
  Наведено результати досліджень з актуальних питань організації та функціонування природно-заповідних територій і об'єктів, моніторингу стану біорізноманіття природних і антропогенних систем, ведення лісового та сільського господарства, оцінки якості природного середовища, еколого-просвітницької діяльності. Увагу приділено проблемам збереження біорізноманіття Центрального Полісся України, особливостям рекреаційної дигресії в межах екологічної стежки "Світязянка", адвентивним видам рослин у складі урбанофлори міст Волинського Полісся, принципам вибору параметрів і об'єктів фітомоніторингу для оцінки антропогенних змін біорізноманітності фітобіоти. Вивчено польський досвід збереження, відтворення та використання мисливської фауни. Розкрито особливості вирощування кормових культур на меліорованих радіоактивно забруднених грунтах Західного Полісся.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС47831
 21. Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманітності : Матеріали конф., присвяч. 40-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару на г. Пожижевська, Львів, 23 груд. 1997 р. / М.А. Голубець (відп. ред.) ; Українське ботанічне товариство. Львівське відділення . - Л. : Простір-"М", 1998.- 181 с. - ISBN 966-7148-61-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА587879
 22. Изучение, сохранение и восстановление биоразнообразия экосистем на Енисейском экологическом трансекте. Ландшафты, почвы, растительный покров/ Е.Е. Сыроечковский, Э.В.Рогачева (ред.) ; РАН. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова.- М., 2001 .- 302 с. : ил. - Библиогр.: в конце статей. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА629833
 23. Исследования по ключевым орнитологическим территориям в Казахстане и Средней Азии / С.Л.Скляренко (ред.-сост.) ; Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана, Комитет лесного и охотничьего хозяйства МСХ Республики Казахстан.- Алматы : АСБК, 2006.- 228 с. : рис., табл. - Библиогр.: в конце статей. - ISBN 9965-25-293-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА686593
 24. Інтродукція рослин на початку ХХI століття: досягнення і перспективи. До 120-річчя з дня народж. акад. М.І.Вавилова / ред.: Т. М. Черевченко ; НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка, Укр. ботан. т-во. - К. : Фітосоціоцентр, 2007. - 360 с. - ISBN 966-306-135-X*.
  Висвітлено внесок академіка М.І.Вавилова у розвиток теоретичних і прикладних засад біологічної й аграрної наук. Окреслено актуальні проблеми інтродукції, акліматизації та селекції рослин на початку XXI ст. Наведено результати досліджень з питань біології й екології інтродуцентів, збереження та збагачення біорізноманіття рослин.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА693542
 25.  Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 30-річчю Карпат. біосфер. заповідника, 13-15 жовт. 1998 р. / ред.: Ф. Д. Гамор ; Карпат. біосфер. заповідник. - Х., 1998. -Т. 2. - 347 с. - ISBN 966-7242-44-7.
  Матеріали збірника присвячені багатоаспектним питанням сталого розвитку Карпатського регіону. Розглядаються проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Карпатського регіону, а також формування екологічно репрезентативної мережі об'єктів природно-заповідного фонду. Особлива увага зосереджена на екологічних дослідженнях, які є необхідною передумовою сталого розвитку. Серед розглянутих питань - охорона грунтів високогір'я Українських Карпат; екологічна мережа як система екологічної стабільності в регіоні Українських Карпат; деякі підходи до оцінки біорізноманіття екосистем; історія дослідження і перспективи збереження флори та рослинності Карпат та ін.
  Шифр зберігання НБУВ:   В342430
 26. Каталог раритетного біорізноманіття заповідників і національних природних парків України. Фітогенетичний фонд, мікогенетичний фонд, фітоценотичний фонд / ред.: С. Ю. Попович ; Держ. служба Заповід. справи Мінекоресурсів України, Наук. центр Заповід. справи Мінекоресурсів України, Ін-т ботаніки ім. М. Г.Холодного НАН України. - К. : Фітосоц. центр, 2002. - 275 с. - Бібліогр.: с. 250-273. - ISBN 966-306-003-4.
  Уперше узагальнено відомості про раритетне біотичне різноманіття заповідників і національних природних парків, створених в Україні до 2001 р. Наведено вірогідний режим збереження для багатьох видів та фітоценозів.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА638458
 27. Ключевые орнитологические территории Казахстана : [каталог] / С.Л. Скляренко и др. (ред.-сост.) ; BirdLife International, Ассоциация сохранения биоразнообразия Казахстана.- Алматы : [АСБК], 2008. - 318 с. : табл., ил. - ISBN 9965-32-685-1. 
  Шифр зберігання НБУВ:   СО29059
 28. Концептуальні засади раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища Івано-Франківської області // О. М. Максимович ; НАН України, Рада по вивч. продукт. сил України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - К. : Наук. світ, 2006. - 73 c. - Бібліогр.: с. 69-72. - ISBN 966-675-450-9.
  Проаналізовано сучасний стан і висвітлено основні проблеми охорони повітряного басейну Івано-Франківщини, раціонального використання й охорони земельних, водних і лісових ресурсів, заповідної справи, збереження біорізноманіття, екологічної освіти та виховання молодого покоління. Запропоновано систему заходів щодо охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в області.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА638458
 29. Криворізький ботанічний сад / А. Ю. Мазур, В. В. Кучеревський, М. О. Баранець та ін. ; НАН України. - Д. : Проспект, 2006. - 127 с. - ISBN 966-8345-37-1.
  Висвітлено історію та етапи становлення, структуру, основні наукові напрямки та досягнення Криворізького ботанічного саду в галузі інтродукції, збереження біорізноманіття рослин та рекультивації земель Криворізького залізорудного басейну. Наведено відомості про колекційні фонди саду
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА685718
 30. Лісові генетичні ресурси та їх збереження на Тернопільщині : моногр. / Ю.І. Гайда та ін. ; Держ. ком. ліс. і мислив. госп-ва України, НАН України, Укр. НДІ гір. лісівництва ім. П.С. Пастернака, Терноп. обл. упр. ліс. і мислив. госп-ва. - Т. : Підручники і посібники, 2008. - 285 с. - Бібліогр.: 186 назв. - ISBN 978-966-07-13*55-0. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС46462
 31. Менеджмент екосистем природно-заповідних територій : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 10-річчю створення Нац. природ. парку "Поділ. Товтри", 15 - 17 трав. 2006 р., Кам'янець-Поділ. / ред.: С. І. Ковальчук ; Держ. служба заповід. справи, Нац. природ. парк "Поділ. Товтри", Т-во Поділ. природодослідників та природолюбі . - Кам'янець-Поділ. : Аксіома, 2006. - 271 с. - ISBN 966-8642-72-4.
  Наведено результати наукових досліджень у галузі охорони довкілля, менеджменту, моніторингу, біорізноманіття та ландшафтів на природно-заповідних територіях. Розглянуто агрокліматологічні питання в управлінні культурфітоценозами парків як об'єктів природно-заповідного фонду. Визначено геологічні об'єкти як природні складові компоненти ландшафтів. Проаналізовано особливості просторово-функціональної організації природоохоронної території ботанічного саду Вінниці, різноманітність видового складу та біотопний розподіл лісових мікромамалій фауни Кам'янецького Придністров'я. Висвітлено проблеми збереження біотичної та ландшафтної різноманітності товтрового кряжу на Поділлі. Викладено еколого-географічну оцінку та ландшафтну характеристику долини р.Смотрич між населеними пунктами Городок і Смотрич, концепцію збереження та раціонального використання природно-рекреаційних ресурсів Смотрицького каньйону в межах м.Кам'янець-Подільський.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА684923
 32. Навколишнє середовище і здоров'я людини : матеріали міжнар. наук. конф., 18 - 20 листоп. 2008 р., Кам'янець-Подільський / ред.: М. Д. Матвєєв ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І.Огієнка, Нац. природ. парк "Поділ. Товтри". - Кам'янець-Поділ., 2008. - 276 с.
  Висвітлено медико-біологічні аспекти валегології, актуальні проблеми екології Східної Європи, питання охорони, збереження та відтворення біорізноманіття. Визначено територіальну диференціацію рівнів екологічної депресивності Чернігівщини. Проаналізовано вплив електромагнітного випромінювання мобільних телефонів на організм дитини. Розглянуто екологічний туризм як форму збереження та відтворення природного біорізноманіття. Висвітлено проблеми охорони та збереження орнітофауни Малого Полісся. Увагу приділено питанням екологічної освіти та виховання, зокрема особливостям формування екологічно доцільної поведінки підлітків і старшокласників.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА714529
 33. Науковий вісник Ужгородського національного університету / ред.: В. І. Ніколайчук. - Ужгород, 2009. - 194 с. - (Біологія ; Вип. 25).
  Вивчено шляхи зниження фітотоксичної дії важких металів на онтогенетичний розвиток рослин. Розглянуто питання поширення ендемічних видів судинних рослин на території Карпатського біосферного заповідника, тенденції змін та шляхи збереження й відтворення біорізноманіття рослинного покриву Закарпатської низовини. Проаналізовано особливості флори судинних рослин Національного природного парку "Синевир".

  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68850/Біол.
 34. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету. Вип. 10. 2 / Ред.: Д. Л. Дудюк. - Л., 2000. - 279 с.
  Проаналізовано сучасний стан лісовідновлення та визначено можливі шляхи раціонального збереження біорізноманіття як необхідної умови формування стійкості біоти. Запропоновано основні заходи щодо покращання екологічної ситуації шляхом розширення площ захисних лісових насаджень. Розглянуто особливості насіннєношення, морфометричні параметри шишок і насіння сосни звичайної за умов хронічного радіаційного опромінення. Наведено результати досліджень впливу викидів Рівненського ВО "Азот" на просторову структуру сосняків. Установлено, що внаслідок пригнічення росту дерев зменшуються потужність горизонту фотосинтезу, розміри крон дерев, змінюється їх форма, що свідчить про передчасне старіння дерев. Розглянуто підходи щодо створення нових ландшафтних композицій, а також реконструкції та відновлення існуючих парків, які потребують просторового розвитку протягом певного часу. Розроблено нову життєву стратегію планування парків та кущових насаджень. Охарактеризовано лісові медоноси за складом, життєвими формами, місцем зростання, періодом цвітіння на території українського Розточчя. Досліджено динаміку запасів продуктивної вологи. Установлено наявність вологи в основних типах грунтів впродовж вегетаційного періоду. Описано рослинність Личаківського цвинтаря. Наведено методику визначення потенціалу вологопровідності деревини в процесі її сушіння. Розглянуто особливості гідродинаміки та кінетики під час фільтраційного сушіння дисперсної кавової сировини.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 35. Наукові дослідження на об'єктах природно-заповідного фонду Карпат та стан збереження природних екосистем в контексті сталого розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю Карпат. нац. природ. парку, м. Яремче, 20 жовт. 2005 р. / ред.: О. І. Киселюк ; Карпат. нац. природ. парк. - Яремче, 2005. - 255 с. - ISBN 966-7524-50-7.
  Висвітлено загальнотеоретичні, методологічні та практичні проблеми становлення та розвитку національних природних парків та інших заповідних об'єктів, а також моніторингу, стану біорізноманіття на природно-заповідних територіях. Розглянуто питання розвитку науки, екологічної освіти, рекреації у природно-заповідній галузі. Показано роль транпірації в гідрологічному режимі екосистем Українських Карпат, проаналізовано стан популяцій рідкісних макроміцетів у Криму та проблеми їх охорони.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА667049
 36. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського Коцюбинського / Ред.: Г. І. Денисик. - Вінниця, 2009. - 236 с. - (Географія; Вип. 18).
  Описано процеси остепніння в ландшафтних комплексах заплави Південного Бугу, рекреаційні ландшафти Печеро-Стрільчинецького ландшафтно-рекреаційного парку, методику дослідження похідних процесів та явищ в гірничопромислових ландшафтах. Проаналізовано морфогенетичні особливості плейстоценових відкладів нових опорних розрізів Вінниччини, регіональні особливості аридизації перехідної смуги Правобережного Лісостепу і степу України, вплив антропогенних факторів на берегову зону курортно-рекреаційних ландшафтів, зокрема акумулятивної системи Тендра-Джарилгач на Херсонщині. Наведено результати геогідроморфологічних досліджень руслоформування річок Передкарпаття, досліджень формування забруднення атмосфери в районі промислових підприємств у Калуському промисловому районі. Визначено природоохоронний статус і заходи щодо збереження біорізноманіття дуплогніздних видів тварин лісових антропогенних ландшафтів Кам'янецького Придністров'я.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69898/геогр.
 37. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Ред.: В. С. Брюховецький. - К., 2003. - 115 с. - (Природн. науки; Т. 22, ч. 3).
  Описано стратегію збереження біорізноманіття в Україні.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69184
 38. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2006 році. / [Ред.: В.М. Чередніченко, С.А. Вовк] ; Міністерство охорони навколишнього середовища України. - К.: РВПС України НАН України, [2006]. - 276 с. : іл. 
  Шифр зберігання НБУВ:  СО28372
 39. Національна доповідь України про збереження біологічного різноманіття / Я. І. Мовчан (ред.), Ю. Р. Шеляг-Сосонко (ред.) ; Міжвідомча координаційна комісія з питань збереження біологічного та ландшафтного різноманіття. - 2.вид. - К. : Хімджест, 2003. - 62 с. : табл., діагр. - ISBN 966-95654-7-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:  ВА651582
 40. Національні плани дій зі збереження глобально вразливих видів птахів / Ред.: О. Микитюк ; Укр. т-во охорони птахів. - К. : СофтАрт, 2000. - 212 с.: іл. - ISBN 966-95027-5-6.
  Подано огляд чинного в Україні законодавства, що стосується збереження тваринного світу, а також національні плани дій зі збереження 17 глобально вразливих птахів, які зустрічаються на теренах нашої країни. Запропоновано заходи щодо підвищення екологічної цінності біотопів, заселених птахами, збереження їх біорізноманіття. Вони можуть стати важливим елементом у загальнонаціональній стратегії охорони довкілля.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69184
 41. Охорона та раціональне використання природних ресурсів / Б. К. Термена, С. Г. Літвіненко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2004. - 175 с. - Бібліогр.: 22 назв. - ISBN 966-568-720-4.
  Висвітлено наукові основи та сучасні проблеми охорони живої природи в аспекті екологізації природокористування. Наведено екологічну оцінку забруднення атмосфери, гідросфери, радіоактивного забруднення середовища. Розглянуто проблеми енергетики, визначено демографічні перспективи та екологічні аспекти урбанізації. Значну увагу приділено проблемам охорони грунтів та раціонального землекористування, збереження біорізноманіття як основи стабільності та еволюційної стратегії біосфери.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА656179
 42. Оценка и сохранение биоразнообразия лесного покрова в заповедниках Европейской России / О.В.Смирнова, Л.Б.Заугольнова, Л.Г.Ханина и др. ; Л.Б.Заугольнова (отв.ред.) ; РАН. Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН .- М. : Научный мир, 2000.- 185 с. : рис., табл.+ 5 л. прил. - Библиогр.: с. 176-185. - ISBN 5-89176-083-5 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС36103
 43. Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін (відп. ред.) ; Управління охорони земельних ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Благодійна організація "Інтерекоцентр".- К. : Хімджест, 2003.- 399 с. : рис., табл.- (Біорізноманіття ; № 1). - Бібліогр.: с. 376-394. - ISBN 966-96124-5-4.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА651591
 44. Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні : моногр. / В. П. Патика та ін. ; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття, Ін-т агроекол. та біотехнології ААН України. - К. : Хімджест, 2003. - 255 с. - (Біорізноманіття ; N 3). - Бібліогр.: с. 243-246. - ISBN 966-96124-6-2.
  Висвітлено сучасний стан агробіорізноманіття України на видовому, генетичному, популяційному та екосистемному рівні як основного елемента сільськогосподарського виробництва, проаналізовано його якісний склад та особливості змін під впливом екологічних та господарських чинників. Викладено концепцію збалансованого розвитку аграрної сфери країни
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА651592
 45. Потіш Л.А.  Птахи: експозиційна колекція : [каталог] / Л.А.Потіш, Н.І.Потіш ; Ужгородський національний ун-т., Кафедра ентомології та збереження біорізноманіття, Зоологічний музей.- Ужгород , 2006 .- 64 с.- (Каталог колекцій Зоологічного музею Ужгородського національного університету). - ISBN 966-7400-34-4. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА695821
 46. Правові засади впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття : моногр. / Н.Р. Малишева та ін. ; Упр. охорони земел. ресурсів, екомережі та збереження біорізноманіття. - К. : Хімджест, 2003. - 175 с. - (Біорізноманіття ; N 5). - ISBN 966-96124-4-6.
  Проаналізовано стан і перспективи впровадження в Україні Конвенції про біорізноманіття, наведено оцінку вимог міжнародних договорів з питань його збереження та використання, а також відповідності Конвенції національної політики та законодавства країни. Висвітлено правові проблеми впровадження Конвенції та запропоновано підходи до їх вирішення
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА651590
 47. Праліси Закарпаття. Інвентаризація та менеджмент = Virgin forests of Transcarpathia. Inventory and Management : моногр. / Ф. Д. Гамор та ін. ; Карпат. біосфер. заповідник, Голланд. корол. т-во охорони природи. - Рахів, 2008. - 86 с. - ISBN 966-7524-62-0.
  Узагальнено результати українсько-голландського проекту (BBI-Matra) з інвентаризації та картування пралісів Закарпаття. Розглянуто історію охорони та вивчення пралісів, розроблено критерії та методику їх визначення. Проаналізовано розподіл пралісів за типами дервостанів, геоботанічними округами, землекористувачами, природоохоронним статусом, основними орографічними одиницями. Розглянуто фізико-географічні умови, рослинність, викладено загальну характеристику пралісів і кластерів Чорногірського, Мармароського, Свидовецького, Вигорлат-Гутинського масивів, а також масивів Приводороздільних Горган та Красна. Досліджено біорізноманіття пралісів, розроблено стратегію та план дій щодо їх збереження, а також карти та структуру геоінформаційної бази даних.
  Шифр зберігання НБУВ:   СО28123
 48. Природно-заповідний фонд Закарпатської області : дов. / В. М. Антосяк та ін. ; Держ. упр. екол. безпеки в Закарпат. обл., Екол. клуб "Карпати". - Рахів, 1998. - 303 с. - Бібліогр.: с. 302-303.
  В довіднику містяться основні відомості про існуючі об'єкти природно-заповідного фонду Закарпатської області, а також вноситься ряд пропозицій щодо створення нових природоохоронних територій. Обговорюються перспективи оптимізації заповідної мережі та можливості її переростання в екологічну мережу, що дозволить значно покращити збереження біорізноманіття краю.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА587817
 49. Проблеми вивчення та охорони біорізноманіття Карпат і прилеглих територій : матеріали міжнар. наук. конф., Івано-Франківськ, 2007 р. / ред.: В. І. Парпан. - Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. - 290 с. - (Вісн. Прикарп. нац. ун-ту ім. В. Стефаника. Сер. Біологія ; Вип. 7 - 8).
  Проаналізовано динаміку фіторізноманіття гірських лісів Карпат. Розглянуто питання збереження та використання в селекційно-насінницьких дослідженнях лісового генетичного різноманіття. Висвітлено біологічні особливості росту та розвитку рідкісних видів рослин карпатського регіону, тенденції популяцій болотних видів рослин і проблеми їх збереження в даному регіоні. Розглянуто питання природного вегетативного поновлення інтродукованих дерев і кущів. Вивчено вплив рубок лісу на стан популяцій земноводних і плазунів, проблеми збереження та регулювання чисельності великих хижаків Карпат у контексті засад лісівництва. Визначено шляхи оптимізації процесів відтворення букових лісів на південному мегасхилі Карпат.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68932/Б
 50. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні / Д. М. Гродзинський та ін. ; НАН України. Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка, Ін-т клітин. біології та генет. інженерії. - К. : Вид. дім "Академперіодика", 2001. - 105 с. - Бібліогр.: 59 назв. - ISBN 966-8002-11-3.
  На основі поліфункціональної концепції радіального використання природних ресурсів розглянуто наукові засади щодо методів ідентифікації та типології біорізноманіття. Висвітлено способи оцінки наявної ємності екосистем, критеріїв екологічних ризиків і рекомендації щодо їх зниження до рівнів, які забезпечуватимуть збереження біорізноманіття та підтримання функціональної стійкості екосистем. Наведено науково обгрунтовані засади щодо збереження біорізноманіття біоти екосистем за допомогою пасивних та активних методів охорони.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА615741
 51. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні : матеріали сес. ради ботан. садів України Міжнар. наук. конф., присвяч. 45-річчю Запоріз. міськ. дит. ботан. саду, 9 - 12 верес. 2003 р. / ред.: Т. М. Черевченко ; Рада ботан. садів України, Упр. з питань екол. Запоріз. міськ. ради, Упр. освіти Запоріз. міськ. ради, Запоріз. міськ. дит. ботан. сад. - Запоріжжя, 2003. - 130 с.
  Розглянуто питання формування колекції тропічних та субтропічних рослин як способу збереження біорізноманіття, інтродукції деревних рослин в дендропарку "Тростянець". Визначено основні напрямки інтродукції рослин у відкритому грунті Запорізького міського дитячого ботанічного саду. Проаналізовано науково-просвітницьку роботу дендропарку "Софіївка", наведено результати інтродукції витких видів жимолості дендропарку. Висвітлено науково-освітню роботу в галузі ботаніки ботанічного саду Київського національного університету ім. Т.Шевченка, навчально-просвітницьку та естетично-виховну роботу в Національному ботанічному саду НАН України, а також науково-просвітницьку діяльність дослідної станції лікарських рослин УААН.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА656336
 52. Проблемы природопользования и сохранения биоразнообразия в условиях опустынивания : Материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 18-20 сент. 2000 г. / К.Н.Кулик и др. (ред.кол.) ; Всероссийский НИИ агролесомелиорации, Волгоградское отделение Российской экологической академии . - Волгоград: ВНИАЛМИ, 2000.- 239 с. : рис. - ISBN 5-900761-16-9. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА614376
 53. Роль об'єктів ПЗФ у збереженні біорізноманіття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25-27 верес. 2008 р., м. Алушта) / Державне управління справами та ін.- Алушта, 2008 .- 176 с. : іл. - Бібліогр.: в кінці ст. - ISBN 978-966-1623-03-2. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА703062
 54. Роль охоронюваних природних територій у збереженні біорізноманіття : Матеріали конф., присвяч. 75-річчю Канівського природного заповідника, м. Канів, 8-10 верес. 1998 р. / М.Г.Чорний та ін. (ред.) ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Канівський природний заповідник .- Канів, 1998 .- 319 с. - ISBN 966-7459-13-4* 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС32881
 55. Рослини України під охороною Бернської конвенції / Т. С. Вініченко. - К., 2006. - 159 с. - Бібліогр.: с. 150-157. - ISBN 966-8537-49-1.
  Описано 67 видів рослин, поширених на території України, що підлягать особливій охороні згідно з Бернською конвенцією про охорону дикої флори та фауни, природних середовищ існування в Європі. Проаналізовано сучасний стан рослин та особливості їх збереження. Викладено основні положення даної Конвенції та висвітлено її роль в збереженні біорізноманіття
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА694652
 56. Садово-паркове мистецтво на межі тисячоліть : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю закладання Самчиків. парку, 21 - 22 серп. 2001 р. / упоряд.: Л. П. Казімірова, Р. Г. Білик ; Держ. упр. екол. та природ. ресурсів у Хмельн. обл., Упр. культури Хмельн. облдержадм. - Хмельницький ; Самчики : Приват. вид-во "ОІЮМ", 2001. - 89 с. - ISBN 966-7975-03-7.
  Висвітлено роль Державного управління екології та природних ресурсів в охороні рослинного біорізноманіття та розвитку заповідної справи на території Хмельниччини. Розглянуто особливості збереження біорізноманіття в Національному природному парку "Подільські Товтри", а також питання термінології у садово-парковому мистецтві.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА612319
 57. Совершенствование деятельности ООПТ Урала на основе обобщения опыта их работы : сб. науч. тр. / Ю.Ф.Марин (отв. ред.) ; Глобальный экологический фонд, Проект "Сохранение биоразнообразия Российской Федерации", Висимский гос. природный заповедник .- Екатеринбург : "Екатеринбург", 2001.- 332 с. : ил. - ISBN 5-94372-036-8 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА616370
 58. Сопин Л. В.  Лекарственные растения. Технологические аспекты сохранения биоразнообразия / Л.В.Сопин, Л.Б.Новак, Г.В.Чудновская ; Иркутская гос. сельскохозяйственная академия .- Иркутск, 2001.- 129 с. : ил. - Библиогр.: с. 129. - ISBN 5-93219-032-9 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА633002
 59. Сохранение биоразнообразия Камчатки и прилегающих морей : Материалы II науч. конф., 9-10 апр. 2001 г. / А.М.Токранов (отв. ред.) ; Камчатский ин-т экологии и природопользования ДВО РАН, Камчатский НИИ рыбного хозяйства .- Петропавловск-Камчатский, 2001.- 251 с. : ил. - ISBN 5-8440-0026-9 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА615991
 60. Старовинні парки і ботанічні сади - наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 210-річчю Нац. дендрол. парку "Софіївка" - НДІ НАН України, 25 - 28 верес. 2006 р. / ред.: І. С. Косенко ; Нац. дендрол. парк "Софіївка" - НДІ НАН України, Рада ботан. садів та дендропарків України, Музей-замок в Ланцюті. - Умань, 2006. - 452 с. - ISBN 966-360-056-Х.
  Рассмотрена история деятельности Национального дендрологического парка "Софиевка" как научного учреждения Национальной академии наук Украины. Проанализирована деятельность ботанических садов по сохранению редких и исчезающих видов растений в природе и культуре, которая осуществляется на основе решения задач "Стратегии ботанических садов России по сохранению биоразнообразия растений". Освещен период работы С.Л.Бонецкого в дендропарке "Софиевка" с 1912 по 1934 гг., приведены данные о количестве таксонов, растущих в открытом грунте разных фитогеографических отделов Батумского ботанического сада, охарактеризована коллекция голосеменных растений Запорожского городского детского ботанического сада. Изложены вопросы функциональной адаптации древесных растений и обогащения многообразия городских насаждений.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС42852
 61. Структура та функціональна роль тваринного населення в природних та трансформованих екосистемах : тези I міжнар. наук. конф., 17 - 20 верес. 2001 р., Дніпропетровськ / ред.: В. Л. Булахов ; НАН України. Укр. екол. акад. наук. Дніпропетр. нац. ун-т. - Д. : ДНУ, 2001. - 248 с.
  Проаналізовано функціональну та популяційну (статеву, вікову, розмірну, просторову) структури тварин різних екосистемах, розглянуто їх зміни за умов трансформації. Висвітлено функціональну роль зооценозу, його окремих елементів у процесах грунтоутворення, а також тварин у формуванні біотичних зв'язків (консортивних, біоценотичних, міжекосистемних, трансбіосферних). Показано значення заповідних і охороних територій щодо збереження генофонду найбільш важливих фауністичних функціональних елементів, а також ролі тварин у збереженні біорізноманіття. Наведено напрямки адаптивного процесу тварин до трансформації екосистем на різних рівнях організації (генетичному, фізіолого-біохімічному, організменому, популяційному, екосистемному).
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС36129
 62. Сучасні проблеми геоекології та раціонального природокористування Лівобережної України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 21 - 23 верес., 2006 р., м. Суми / ред.: А. О. Корнус ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка, Держ. упр. екол. та природ. ресурсів у Сум. обл., Укр. геогр. т-во. - Суми, 2006. - 279 с. - ISBN 966-698-063-0.
  Висвітлено життєвий шлях та наукову діяльність професора Докучаєва В.В. - видатного вченого, грунтознавця, геолога, географа. Досліджено його внесок в становлення та розвиток нового інтегрованого наукового напрямку, що вивчає взаємовплив природи та суспільсва. Розглянуто сучасні теоретичні та прикладні проблеми геоекології та раціонального природокористування. Наведено результати ботанічних і зоологічних досліджень щодо збереження ландшафтного та біорізноманіття. Висвітлено проблеми екофілософії та екологічної освіти.Шифр зберігання книги/журналу в НБУВ:
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА677033
 63. Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем : матеріали міжнар. наук. конф., присвяч. 125-річчю ботан. саду Чернів. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича, 10 - 14 верес. 2002 р. / ред.: В. В. Буджак ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2002. - 159 с. - ISBN 966-568-482-5.
  Висвітлено теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин та розкрито методологічні засади збереження ex situ та in situ. Розглянуто питання онтогенезу і морфогенезу та філогенії. Описано біоекологічні особливості розвитку, розмноження та захисту рослин, а також можливості використання листяно-декоративних та квітучих видів для фітодизайну.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА629512
 64. Тези наукової конференції, присвяченої 85-річчю з дня народження Б.Ф.Остапенка, 2007 р., Харків / ред.: В.П. Ткач ; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г. М.Висоцького, Харк. обл. упр. ліс. госп-ва. - Х., 2007. - 148 с.
  Висвітлено актуальні проблеми вітчизняного лісового господарства, збереження біорізноманіття, озеленення та ландшафтного дизайну. Увагу приділено застосуванню сучасних технологій для підвищення ефективності використання лісових ресурсів, аналізу локальних змін клімату, оцінці ризику виникнення осередків масового розноження комах. Охарактеризовано дендрологічні ресурси Донбасу, вільхові насадження Придонецького Степу, структуру та продуктивність соснових деревостанів Рівненського Полісся. Вивчено умови існування ведмедя бурого в природному заповіднику "Горгани".
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА717948
 65. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: До 170-річчя дендропарку "Тростянець" : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих дослідників, 20 - 23 трав. 2004 р. / ред.: Т. М. Черевченко ; Рада ботан. садів України, Дендрол. парк "Тростянець" НАН України, Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка, Укр. ботан. т-во. - Тростянець, 2004. - 240 с. - ISBN 966-306-055-9.
  Наведено результати досліджень з біології та екології інтродуцентів, збереження біорізноманіття рослин ex situ, in situ та прикладних аспектів інтродукції квітниково-декоративних рослин відкритого та закритого грунту, плодових, кормових, пряно-смакових, ефіро-олійних, лікарських та овочевих культур. Розглянуто методичні засади відновлення та реконструкції насаджень старовинних парків, селекції та розмноження декоративних рослин, а також декоративного оформлення дендрологічних парків і ботанічних садів.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА661511
 66. Удосконалення регуляторного середовища як передумова для залучення інвестицій в економіку України : матеріали Круглого столу / упоряд.: Л. І. Воротіна ; Європ. ун-т. - К., 2007. - 132 с.
  Розглянуто питання інвестування заходів, спрямованих на збереження біологічного та ландшафтного біорізноманіття.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС43761
 67. Фальцфейнівські читання : зб. наук. пр. / ред.: С. В. Шмалей ; Херсон. держ. ун-т, Ін-т природознавства. - Херсон : ПП Вишемирський, 2007. - 404 с. - ISBN 966-8912-30-6.
  Висвітлено проблеми екології людини, рослин, тварин, довкілля, екологічної культури й освіти, збереження та розвитку біорізноманіття в Україні й Європі. Розглянуто лісостепові рідкісні види флори Волинського Полісся, рекреаційний потенціал Скадовської курортної зони, склад промислової іхтіофауни Каховського водосховища, поширення фітофагів кукурудзи за умов Одещини, аранеофауну Херсона та його околиць. Наведено інформацію щодо можливостей корекції психічного та фізичного розвитку інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку та стану глухих дітей засобами фізичного виховання. Проаналізовано результати клініко-лабораторних досліджень пацієнтів з гострою променевою хворобою, роль спадкових факторів у формуванні затримки статевого розвитку та опсоменореї, вплив дефіциту ендогенного сурфактанта на патоморфологічні зміни в легенях недоношених новонароджених.
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС44219
 68. Червона книга України. Вони чекають на нашу допомогу : наук.-попул. вид. / Екологічна група "Печеніги" ; [упоряд. О.Ю. Шапаренко, С.О. Шапаренко ; В.М. Грамма (наук. ред.)]. - 2-е вид., доп. - Х. : ПП "Торсінг Плюс", 2008. - 384 с. : іл. - Бібліогр.: с. 383-384. - ISBN 978-966-404-597-8. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВС45168
 69. Шляхи покращання збереження торфових та інших видів боліт України : (Матеріали навчання в Україні, 28- 29 квіт. 1999 р., м. Київ) = Improvement of Peatland Conservation in Ukraine / П.М. Царенко (наук. ред.) ; Програма Дарвінської ініціативи "Біорізноманіття торфових екосистем" 1998-99.- К., 1999.- 74 с. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА594076
 70. Балушка, Н.  Особливості правового режиму земель водно-болотних угідь за законодавством України / Н. Балушка // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. юрид. - 2006. - Вип. 43. - С. 235-241.
  Проаналізовано особливості правового режиму земель водно-болотних угідь (ВБУ), правовий статус ВБУ за законодавством України, без чого є неможливим планування та здійснення заходів щодо збереження, охорони та відновлювання ВБУ та їх біорізноманіття в Україні. Зазначено правові заходи, які потрібно вжити на національному рівні з метою усунення прогалин законодавства у правовому регулюванні відносин щодо земель ВБУ, а також забезпечення повною мірою збереження ВБУ та їх біорізноманіття в Україні.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж28852/ю.
 71. Буюн, Л. І. Експозиція "Орхідарій": принципи створення та значення для охорони фітогенофонду тропічних орхідних в Україні / Л. І. Буюн // Інтродукція рослин. - 2006. - N 4. - С. 24-34. 
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж22632
 72. Гавриленко, В. С.  Біосферні функції "Асканії-Нова" у південному степовому регіоні України / В. С. Гавриленко // Інтродукція рослин. - 2002. - N 1. - С. 8-14.
  Обговорено проблему формування сталих екосистем і збереження біорізноманіття за умов півдня України. На прикладі столітнього досвіду Біосферного заповідника "Асканія-Нова" показано різні підходи до збереження видів та угруповань: абсолютно-заповідний режим, інтродукція та акліматизація рослин і тварин у дендрологічному та зоологічному парках, напіввільне утримання ссавців і птахів. Охарактеризовано біосферні функції заповідної території, розміщеної в понтичному міграційному коридорі птахів, через який здійснюється трансконтинентальний потік біотичної енергії від Північного Льодовитого океану до верхів'їв р. Ніл. Окреслено шляхи формування системи екологічного каркаса (екомережі) регіону та показано негативні процеси, які перешкоджають реалізації Закону України "Про екологічну мережу".
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж22632
 73. Гавриленко, В. С. "Асканія-Нова" - перший центр збереження степового і планетарного біорізноманіття / В. С. Гавриленко, Н. О. Гавриленко, Н. І. Ясинецька // Агроекол. журн. - 2007. - N 1. - С. 25-29.
  Дослідження історичних документів і публікацій свідчать, що наприкінці XIX ст. в Асканії-Нова було запроваджено систему природокористування, яка відповідає схемі сучасного біосферного резервату, прийнятій ЮНЕСКО 1974 р. Наведено відомості про збереження аборигенних видів флори та фауни, корінних екосистем, а також інтродукованих рослин і тварин у Біосферному заповіднику "Асканія-Нова".
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23660
 74. Гавриленко, В. С. Збереження зонального і планетарного біорізноманіття / В.С. Гавриленко // Вісн. аграр. науки. - 2006. - N 3/4 (спец. вип.). - С. 35-36.
  Узагальнено результати фундаментальних досліджень за науково-технічним проектом "Заповідна справа. Розробка базової моделі екологічного стану Біосферного заповідника "Асканія-Нова" та формування її елементів".
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж14378
 75. Гамор, Ф. Д. Реалізація Карпатським біосферним заповідником функцій збереження біорізноманіття, сталого розвитку та логістичної / Ф. Д. Гамор // Наук. зап. Держ. природознав. музею. - 2004. - 20, спец. вип. - С. 25-32.
  Отмечено, что Карпатский биосферный заповедник обеспечивает охрану значительной части биологического разнообразия Карпатского региона. Тут охраняются самые большие в Европе участки буковых девственных лесов, 1 111 видов высших сосудистых растений, 1 344 вида низших растений, 66 видов млекопитающих, 189 видов птиц, 13 видов земноводных, 26 видов рыб и около 15 тыс. беспозвоночных животных. Биосферный заповедник выступает модельным объектом устойчивого развития. В зоне его деятельности расположены 20 населенных пунктов, население которых обеспечивается необходимыми ресурсами. Администрация биосферного заповедника разрабатывает и реализовывает значительное число проектов в области экотуризма и устойчивого развития, а также обеспечивает проведение эколого-образовательной работы
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69957
 76. Горшкова, Л. М. До питання про збереження фіторізноманіття на Глухівщині / Л. М. Горшкова, О. П. Чорноус, Л. В. Коваль // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття. - Полтава, 2002. - С. 250-253. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА637781
 77. Демидов, А. С. Пути и методы сохранения представителей семейства Orchidaceae Juss / А. С. Демидов, Г. Л. Коломейцева // Інтродукція рослин. - 2004. - N 1. - С. 13-19.
  Викладено результати аналізу сучасного стану проблем і перспектив охорони представників родини Orchidaceae Juss. Показано проблеми збереження тропічних і субтропічних орхідних ex situ. Обговорено роль кріоконсервації як одного з методів збереження біорізноманіття орхідних за екстремальних умов.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж22632
 78. Зуєнко, В. В. Особливості поширення турунів у різних рівнях сукцесії лісів Полтавської області / В. В. Зуєнко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2006. - N 4. - С. 204-207.
  Розглянуто особливості поширення турунів в окремих лісових насадженнях Кобеляцького та Полтавського районів Полтавщини. Встановлено, що окремі їх види є характерними для різних рівнів сукцесії. Відповідно, ділянки з молодим рівнем сукцесії сприяють розповсюдженню певних видів турунів, а саме тих, які характерні для старих рівнів сукцесії, що є важливим для збереження біорізноманіття.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69944
 79. Коваленко, П. І. Проблеми забезпечення сталого виробництва і збереження біорізноманіття на осушуваних сільськогосподарських землях / П. І. Коваленко, І. Ю. Насєдкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. - 2006. - N 2. - С. 5-11.
  Розглянуто проблеми екологічного забезпечення сталого виробництва на осушуваних землях зважаючи на сучасний стан меліорованих сільгоспугідь і умов сільгоспвиробництва. Особливу увагу приділено збереженню і раціональному використанню осушуваних органогенних грунтів, що зазнають найбільшого негативного впливу від осушення і залучення їх до сільськогосподарського обороту
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23889
 80. Козловський, М. П. Збереження біорізноманіття грунтових нематод у похідних екосистемах і шляхи формування в них нефітопатогенних комплексів / М. П. Козловський // Наук. зап. Держ. природознав. музею. - 2007. - Вип. 23. - С. 55-64.
  Рассмотрены пути сохранения биоразнообразия почвенных нематод в производных лесных экосистемах. Обращено внимание на возможность использования биоиндикационных свойств нематодных сообществ для оценки санитарного состояния леса. Обсуждены возможности использования естественных врагов нематод для повышения устойчивости лесов и снижения влияния фитогельминтов на культурные растения.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69957
 81. Косаківська, І. В.   Екологічний напрям у фізіології рослин: досягнення й перспективи / І. В. Косаківська // Физиология и биохимия культур. растений. - 2007. - 39, N 4. - С. 279-290 .
  Проаналізовано й узагальнено сучасні досягнення екофізіології рослин, зокрема з питань екології фотосинтезу, дихання, фіторемедіації, фітогормональної регуляції, конструкційної вартості та ін. Обговорено перспективи екофізіологічних досліджень і використання біомаркерів для з'ясування механізмів формування екологічних "стратегій" і збереження біорізноманіття на тлі масштабних екологічних та економічних змін.

  Шифр зберігання НБУВ:   Ж61831
 82. Криницький, Г. Т.  Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти / Г.Т. Криницький, П. Р. Третяк // Наук. вісн. Дослідж., охорона та збагачення біорізноманіття. - 1999. - Вип. 9.9. - С. 15-25.
  Проблема дослідження, збереження та збагачення біорізноманіття вимагає консолідації зусиль багатьох вчених, певної координації та оптимізації методичних підходів. До першочергових завдань її розв'язання слід віднести створення національної номенклатури назв як автохтонних, так і інтродукованих видів (різновидностей, порід, форм та сортів) організмів. Вона повинна бути приведена у відповідність з світовою номенклатурою. Потрібна єдина державна номенклатура типів ландшафтів, біогеоценозів, рослинних угруповань, назв таксономічних груп організмів різного рівня узагальнення. Існуюча мережа заповідних об'єктів потребує удосконалення, підвищення її репрезентативності і територіальної достатності. Особливе значення має питання збереження генетичної чистоти автохтонних видів. Бажана географічна, родова, практична спеціалізація колекцій парків: дендраріїв та ботанічних садів. Для координації наукових досліджень з проблем біорізноманіття запропоновано створити Національну Раду, яка б розробляла відповідну практичну стратегію і тактику загальнодержавного та регіонального рівня
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 83. Кучеревський, В. В.   Сучасний стан, тенденції змін та шляхи збереження біорізноманіття флори Правобережного степового Придніпров'я / В. В. Кучеревський // Інтродукція рослин. - 2002. - N 2. - С. 3-8.
  Наведено результати аналізу систематичної, біоморфологічної, еколого-ценотичної та географічної структур флори Правобережного степового Придніпров'я. Висвітлено фітосозологічні аспекти флори, накреслено шляхи збереження біорізноманіття фітобіоти за умов антропогенної трансформації флори.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж22632
 84. Лісовий, М. М.  Екологічні заходи з удосконалення агроландшафтів для збереження і функціонування ентомологічного біорізноманіття в Лісостепу / М. М. Лісовий, В. М. Чайка, А. А. Міняйло // Агроекол. журн. - 2008. - N 4. - С. 31-37.
  Моделювання основних чинників сучасного екологічного стану агросфери України на основі концепції екологічної функції біорізноманіття дає змогу обгрунтувати зв'язок між збідненим агробіорізноманіттям та еколого-економічними проблемами аграрного виробництва. Екологічно обгрунтовано заходи зі зменшення антропогенного навантаження на ентомологічне різноманіття при вирощуванні пшениці озимої, які полягають у вдосконаленні агроландшафтів завдяки створенню ентомологічних рефугіумів
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23660
 85.  Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти : зб. наук.- техн. пр. / ред.: Д. Л. Дудюк ; Укр. держ. лісотехн. ун-т. - Л., 2000. - Вип. 10.3. - 316 с.
  Висвітлено історію садово-паркового мистецтва України. Проаналізовано роль лісових насаджень у стабілізації екологічної ситуації у Волинській височині. Досліджено біолого-географічні особливості ялиці білої у Центральній Європі та в Україні. Розкрито специфіку структури та динаміку букових пралісів Карпат. Наведено результати інтродукції окремих видів трав'янистої флори Карпат у Львові. Описано деякі особливості внутрішньовидової мінливості дуба червоного. Проведено популяційні дослідження сосни гірської та сосни звичайної з використанням індексу форми шишки. Визначено перспективи впровадження декоративних форм і сортів видів ломиніс в озеленення. Охарактеризовано стан та стратегію відтворення популяцій великих ссавців. Описано досвід вирішення окремих завдань ландшафтної архітектури за допомогою системи автоматизованого проектування AutoCAD.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж68985
 86. Пінчук, В. О.   Сучасний стан та збереження біорізноманіття порід коней України / В. О. Пінчук // Агроекол. журн. - 2009. - N 1. - С. 53-57.
  Проведено оцінювання сучасного стану генофонду коней України та аналіз генетичної структури деяких їх порід з використанням різних молекулярно-генетичних методів дослідження
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж23660
 87. Потравич, Л. Д.   Проблема збереження біорізноманіття на територіях з техногенним впливом (на прикладі центральної частини Івано-Франківщини) / Л. Д. Потравич // Наук. вісн. Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу. - 2007. - N 2. - С. 158-165.
  Розглянуто актуальну проблему збереження біорізноманіття на територіях з техногенним впливом, де виявлено забруднення важкими металами.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж24005
 88.  Унікальні надбання НАН України для науки, держави та нащадків / О. Созінов та ін. // Вісн. НАН України. - 2008. - N 12. - С. 30-37.
  Висвітлено багаторічну діяльність НАН України зі створення унікальних об'єктів, які забезпечують розвиток науки і прогрес людства, збереження біорізноманіття та культурної спадщини українського народу, що ввійшли до Державного реєстру наукових об'єктів, які є національним надбанням. Подано стислу характеристику 45 таких об'єктів НАН України. Визначено їх специфіку, особливості та значення, окреслено можливості подальшого використання
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж20611
 89. Фурдичко, О. І.  Системність забезпечення екологічної безпеки та збереження біорізноманіття Карпатського регіону / О. І. Фурдичко, М. В. Потабенко // Соц.-екон. дослідж. в перехід. період : зб. наук. пр. - 2006. - Вип. 6. - С. 38-44.
  Висвітлено багаторічну діяльність НАН України зі створення унікальних об'єктів, які забезпечують розвиток науки і прогрес людства, збереження біорізноманіття та культурної спадщини українського народу, що ввійшли до Державного реєстру наукових об'єктів, які є національним надбанням. Подано стислу характеристику 45 таких об'єктів НАН України. Визначено їх специфіку, особливості та значення, окреслено можливості подальшого використання
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69299
 90. Черевченко, Т. М.   Ботанічні сади і дендропарки як центри збереження біорізноманіття рослин / Т. М. Черевченко, П. А. Мороз // Вісн. Полтав. держ. с.-г. ін-ту. - 2001. - N 1. - С. 35-37.
  Обгрунтовано доцільність, опрацьовано стратегію та тактику збереження біорізноманітності рослин ex situ, визначено напрями й етапи науково-дослідних робіт, які необхідно проводити в ботані чних садах і дендропарках для охорони рідкісних і зникаючих та економічно важливих видів. Для використання проблеми збереження різноманітності рослин ex situ покладено принцип комплексно ї охорони рідкісних і зникаючих видів шляхом моделювання популяцій у штучно створених фітоце нозах у поєднанні зі збереженням насіння в генних банках. Висвітлено роль Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка в збереженні генофонду рослин.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69944
 91. Черевченко, Т. М.   Роль ботанічних садів помірної зони у збереженні біорізноманіття тропікогенних флор ex situ / Т. М. Черевченко, Л. І. Буюн // Інтродукція рослин. - 2004. - N 1. - С. 3-12.
  Обгрунтовано значення колекцій тропічних і субтропічних рослин у ботанічних садах помірної зони як дієвого засобу збереження ex situ біорізноманіття флор тропіків і субтропіків. Утримання колекцій тропічних і субтропічних рослин, зокрема рідкісних і зникаючих видів, передбачає вирішення таких завдань: вивчення біології розвитку рослин-інтродуцентів за умов оранжерейної культури, опрацювання методів їх розмноження та культивування для практичного використання та відновлення природних ресурсів тропічних регіонів шляхом репатріації. Підкреслено значення експедиційних досліджень
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж22632
 92. Чорнобай, Ю. М.   Стан і перспективи стабілізації екосистем Карпатського регіону: монографічний цикл професора Ф. Д. Гамора / Ю. М. Чорнобай // Наук. зап. Держ. природознав. музею. - 2004. - 20, спец. вип - С. 177-190.
  Зазначено, що цикл публікацій Ф. Д. Гамора з проблем захисту гірських екосистем Карпатського регіону від стихійних природних явищ і процесів містить близько 80 наукових праць, їх можна поділити на три частини: першу складають публікації щодо реалізації у Карпатах стратегії сталого розвитку, розробки специфічних економічних та правових механізмів вдосконалення господарської діяльності в горах, до другої - належать праці з аналізу причин виникнення в регіонах катастрофічних стихійних явищ та розроблення заходів щодо їх попередження, до третьої частини входять матеріали щодо збереження біорізноманіття та з розвитку заповідної справи як важливої компоненти природного балансу у Карпатах.
  Шифр зберігання НБУВ:   Ж69957
 93. Чумак, П. Я.   Екологічні аспекти збереження різноманіття корисної фауни рослин- інтродуцентів в закритому грунті шляхом превентивного біологічного контролю шкідників / П. Я. Чумак // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття. - Полтава, 2002. - С. 271-273. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА637781
 94. Якуба, М. С.  Проблеми збереження біологічного різноманіття степових екосистем Присамар'я Дніпровського / М. С. Якуба // Ресурсознавство, колекціонування та охорона біорізноманіття. - Полтава, 2002. 
  Шифр зберігання НБУВ:   ВА637781