Споживач України: право на безпеку

Захист прав споживачів — в Україні гарантований Конституцією контроль за якістю і безпечністю продукції та всіх видів послуг і робіт з боку держави та громадсько-суспільний рух на його підтримку.

Історія руху:

Звичаї та закони захищали права споживачів завжди. Ідея захисту прав споживачів поступово матеріалізувалась і знайшла своє втілення в утворенні різноманітних суспільних об'єднань, правових норм.
У середньовічному Львові за чистотою стічних ровів, аби уникнути непотрібних дискусій, узагалі стежив міський кат. Проте лише в середині XX століття усталилися переконувалася, що цивілізовані відносини між виробником і споживачем мають ґрунтуватися на чітких правових засадах (див. також: соціальна відповідальність бізнесу).
У 1936 році з'явилася Національна асоціація споживачів США, в  1951  році — у Франції, в  1957  році — у Великобританії.
Президент США Джон Кеннеді  визнав рух за захист прав споживачів життєво важливим, поставив його поруч із  профспілковим  і  «зеленим».
Від того часу 15 березня щорічно відзначають як  Всесвітній день прав споживачів . У  1973 XXV сесія Консультативної Асамблеї  Ради Європи  затвердила  Хартію захисту споживачів» , а  1985   Генеральна Асамблея ООН затвердила «Керівні принципи захисту інтересів і прав споживачів». Ці принципи свого часу визнавав навіть  СРСР, хоча документального оформлення цього не відбулось.

 

Книжки представлені на виставці:

 1.  Закон України "Про захист прав споживачів" Закон Украины "О защите прав потребителей" / М. Бойцова (уклад.). - Х. : Фактор, 2008. - 128 c. - (Серія "Бібліотека законодавства"). - ISBN 966-8262-08-5(серія). - ISBN 978-966-312-909-9. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА705346
 2. Законодавство України про контроль та перевірки: Контрольно-ревізійна служба. Податкова служба. Захист прав споживачів. Охорона праці. Антимонопольний комітет. Санітарно-епідеміологічний захист населення. Правоохоронні органи / О.А. Кривенко (ред.), О.М. Роїна (упоряд.) - К. : КНТ, 2002. - Ч. 1. - 116 с. - ISBN 966-8062-01-9. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: С10321
 3. Законодавство України про контроль та перевірки: Контрольно- ревізійна служба. Податкова служба. Захист прав споживачів. Охорона праці. Антимонопольний комітет. Санітарно-епідеміологічний захист населення. Правоохоронні органи / О.А. Кривенко (ред.), О.М. Роїна (упоряд.) - К. : КНТ, 2002. - Ч. 2. -116 с. - ISBN 966-8062-07-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: С10321
 4. Захист прав споживачів : зб. док. з можливістю копіювання / О.А. Кривенко (ред.). - 2-е вид. - К. : КНТ, 2003. - 96 с. - ISBN 966-8062-17-5. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: СО25356
 5.  Захист прав споживачів : нормат.-правове регулювання : зразки документів / О.М. Роїна (упоряд.) - 4-е вид., змінене та доп. - К. : КНТ, 2007. - 260 с. - ISBN 978-966-373-2*19-0. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА682535
 6. Барчан Г.Ю. Ефективне управління споживчим та іпотечним кредитуванням в Україні : [моногр.] / Г.Ю. Барчан, Ю.М. Гудзь, О.Г. Барчан. - К. : Сталь, 2008. - 256 c. - Бібліогр.: с. 238-254. - ISBN 978-966-1555-11-1. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА708762
 7. Березін О.В. Продовольчий ринок України. Теоретико-методологічні засади формування і розвитку : моногр. / О.В. Березин ; Полтав. ун-т споживчої кооп. України. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 184 с. - Бібліогр.: с. 179-182. - ISBN 978-966-364-582-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА711378
 8. Д`яконова І.І. Удосконалення кредитних відносин- споживче кредитування : моногр. / І.І. Д'яконова. - Суми : Університетська книга, 2007. - 96 c. - Бібліогр.: с. 93-95. - ISBN 978-966-680-353-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА692044
 9. Держава і споживач / Держ. Ком. України з питань технічного регулювання та споживчої політики. - К., 2003. - 19 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р104014
 10. Довідник споживача : Спільна розробка, упорядкування та видання Української національної асоціації споживачів і платників податків "Гідність" та Української Республіканської партії / А.В. Шибіко (ред.). - К., 1998. - Вип. 1. - 64 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В342230
 11. Загородній А.Г. Управління взаємозв`язками підприємства зі споживачами продукції : моногр. / А.К. Загородній, З.О. Коваль. - Л., 2008. - 364 c. - Бібліогр.: с. 285-301. - ISBN 878-966-8445-81-1. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА702770
 12. Закон захищає тебе: (Як оформити пенсію ; Інвалідність; Права споживачів та їхній захист ; Якщо Вас зупинив працівник ДАІ / Ком. виборців України. - К., 2000. - 57 с. - ISBN 966-95515-1-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА598113
 13. Захист прав споживачів в Європейському Союзі та Україні : аналіт. звіт / Спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй ; Спільнота споживачів та громадські об'єднання - К., 2007. - 36 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р109266
 14. Захист прав споживачів: соціально-правовий аспект / А.А. Мазаракі, О.М. Язвінська, Л.В. Ніколаєва та ін. ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2002. - 311 с. - Бібліогр.: с. 300-311. - ISBN 966-629-019-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА620311
 15. Іваненко Л.М. Цивільно- правові засоби захисту прав споживачів (покупців) / Л.М. Іваненко. - К. : Юмана, 1998. - 224 с. - ISBN 966-7005-25-9. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА583574
 16. Коцовська Р.Р. Нові банківські продукти у сфері споживчого кредитування / Р.Р. Коцовська, С.В. Єлейко ; Нац. банк України, Львів. банківський ін-т. - Л. : ЛБІ НБУ, 2006. - 39 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 24. - ISBN 966-368-030-X. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Р108129
 17.  Лагутін В.Д. Внутрішній ринок споживчих товарів: теорія розвитку і регулювання : моног. / В.Д. Лагутін ; Київ. нац. торговельно-економічний ун-т. - К., 2008. - 327 с. - ISBN 966-629-341-2. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА701375
 18. Ліпич Л. Г. Методи визначення потреб індивідуальних споживачів / Л.Г. Ліпич, С.Я. Войтович. - Луцьк : Надстир'я, 1999. - 207 с. - ISBN 966-517-157-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА595437
 19. Ліпич Л. Г. Прогнозування та регулювання індивідуального споживання продовольчих товарів / Л.Г. Ліпич, О.В. Кощій. - Луцьк : РВВ Луцького держ. техн. ун-ту, 2002. - 208 с. : табл. - Бібліогр.: с. 156-166. - ISBN 966-7667-14-6. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА646272
 20. Лісіца В.В. Глобалізація в торгівлі: вплив світових процесів на український роздрібний ринок : моногр. / Укоопспілка, Полтав. ун-т споживчої кооперації України, Каф. комерційної діяльності та підприємництва. - Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. - 150 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 146-150. - ISBN 978-966-184-065-1. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА720101
 21. Марченко С.І. "Так" чи "ні" відключенням / С.І. Марченко ; Миколаїв. обл. орг. Всеукр. Ком. оборони прав людини. - Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - Ч. 1 : Порадник споживача електроенергії. - 80 с. - ISBN 978-966-336-0*92-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В351476
 22. Микитенко І.А. Споживання, експорт та імпорт сільськогосподарської продукції і продовольства / І.А. Микитенко, О.В. Овсянніков. - К. : ННЦ "Ін-т аграрної економіки", 2008. - 73 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 69-70. - ISBN 978-966-669-240-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА701096
 23. Моніторинг ринку автомобілів: фірма, споживач, ресурси / О.О. Шубін, О.М. Азарян, Н.О. Криковцева та ін. ; Донец. держ. ун- т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. - Донецьк : ДонДУЕТ, 2003. - 238 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 142-148. - ISBN 966-7634-86-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА642705
 24. На допомогу підприємцю та споживачеві : слов.- довід. : навч. посіб. / Є.М. Воронова, Н.М. Гуляєва, В.Й. Кириченко та ін. ; А.А. Мазаракі (ред.) ; Ін-т змісту і методів навчання, Київ. держ. торговельно-екон. ун-т . - К., 1997. - 202 с. - ISBN 5-7763-1675-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА575443
 25. Петрущенков С.П. Культура споживання / С.П. Петрущенков, Н.В. Петрущенкова. - К. : Магістр-S, 2001. - 192 с. - ISBN 966-557-095-1. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА616928
 26.  Правила торгівлі та права споживачів : нормат. док. / О.М. Роїна (упоряд.). - К. : КНТ, 2007. - 439 с. - ISBN 966-373-194-X. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА683983
 27. Право та політика ЄС у сфері захисту прав споживачів : навч. посіб. / Т. Бургуані, Г.А. Рогачова, О.Ю. Серьогін. - К. : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2003. - 182 с. - (Програма Tacis Європейського Союзу ; Серія "Право ЄС" ; Кн. 5). 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА649235
 28. Прядко В.В. Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики / В.В. Прядко ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України. - К. : НУХТ, 2005. - 232 с. - Бібліогр.: с. 196-209. - ISBN 966-612-043-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА661381
 29. Рижий М.С. Гідність: Захисти себе сам : порадник-довідник для громадян України / М.С. Рижий, В.А. Довбах ; Громад. орг. "Київське міське товариство споживачів і платників податків "Гідність". - К., 2001. - 464 с. - ISBN 966-7219-12-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА605904
 30. Споживча оцінка асортименту та якості товарів : зб. наук. пр. / Київ. держ. торговельно-екон. ун-т / Н.К. Кисляк (відп. ред.). - К., 2000. - 207 с. - ISBN 966-7376-46-X. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА601256
 31. Споживче право України=Consumer Law of Ukraine : юрид. зб. / Союз споживачів / Д.П. Степанюк (ред. кол.). - К. : ТОВ "Баланс-Клуб", 2004. - Т. 1. - VIII, 465 с. - ISBN 966-8216-77-6. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: В347876
 32.  Споживчий ринок України: методологія дослідження та регулювання : моногр. / Л.О. Лігоненко, Г.М. Богославець, Г.Л. Піратовський та ін. ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2007. - 378 с. - Бібліогр.: с. 372-378. - ISBN 966-629-304-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА695833
 33. Третя міжнародна науково-практична конференція "Економічні проблеми виробництва та споживання екологічно чистої агропромислової продукції" (ЕП- 2003) / Сумський нац. аграрний ун-т , Ін-т аграрної економіки УААН, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, Міжрегіональний наук.- техн. центр Міжнар. акад. наук екології та безпеки життєдіяльності / О.М. Царенко (ред. кол.). - Суми : ВАТ "СОД", 2003. - 214 с. - Бібліогр.: в кінці ст.. - ISBN 966-589-521-4. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА639626
 34.  Тридід О.М. Система обслуговування споживача: теорія і практика : моногр. / О.М. Тридід, К.М. Таньков, Г.Я. Дутка ; Нац. банк України, Ун-т банківської справи. - К. : УБС НБУ, 2008. - 184 с. - Бібліогр.: с. 152-162. - ISBN 978-966-484-029-0. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА711828
 35. Чи грамотний ви споживач? : практикум з "Основ споживчих знань" / С.О. Ганаба (упоряд.). - Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. - 76 c. - Бібліогр.: с. 72. - ISBN 978-966-496-046-2. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА705590
 36.  Швець Н.Л. Розслідування злочинів, пов'язаних з порушенням прав споживачів (проблеми криміналістичної методики) : наук.-практ. посіб. / Н.Л. Швець ; В.Ю. Шепітько (ред.) - Донецьк : Каштан, 2007. - 276 с. - ISBN 966-427-031-8. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА683135
 37. Шкарупа В.Ф. Основи екології та безпеки товарів народного споживання : підруч. / В.Ф. Шкарупа ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. - К. : КНТЕУ, 2002. - 315 с. - Бібліогр.: с. 299-303. - ISBN 966-629-018-9. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА631328
 38. Юридичний довідник з підготовки до розгляду справ про захист прав споживачів /Спільний проект Європейського Союзу та Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй "Спільнота споживачів та громадських організацій" / М.О. Фролов (авт.-упоряд.). - К. : Наш час, 2008. - 399 c. - ISBN 978-966-8174*-95-7. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВС45478
 39. Зеліско А.В. Правовий статус споживчих товариств : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А.В. Заліско ; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2008. - 20 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА359751
 40. Казаков М.М. Методичні особливості розбудови механізму захисту прав споживачів в Україні : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.06.01 / М.М. Казаков ; Укр. акад. зовнішньої торгівлі. - К., 2004. - 20 с.
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА332125
 41. Левчук Л.Р. Господарсько-правова відповідальність підприємств за порушення на споживчому ринку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Л.Р. Левчук ; НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. - Донецьк, 2008. - 20 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА355375
 42. Осетинська Г.А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Г.А. Осетинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2006. - 20 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА345607
 43. Письменна О.П. Правовідносини, що виникають у зв'язку з порушенням прав споживачів внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / О.П. Письменна ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2007. - 20 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА349105
 44. Рабінович А.В. Право людини на гідний рівень споживання та юридичний механізм його забезпечення в Україні (загальнотеоретичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А.В. Рабінович ; Одес. нац. юрид. акад. - О., 2007. - 18 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА352848
 45. Романко С.М. Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / С.М. Романко ; Нац. аграрний ун-т. - К., 2008. - 19 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА358620
 46. Рябченко Ю.Ю. Судовий захист прав споживачів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ю.Ю. Рябченко ; НДІ приватного права і підприємництва Акад. правових наук України. - К., 2009. - 19 с. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: РА363314
 47. Долхаш М. Провокаційна реклама - спосіб привертання уваги сучасного споживача / М. Долхаш // Вісн. Нац. ун-ту "Львівська політехніка". - 2008. - N 633. Логістика. - С. 209-214. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж29409/Л
 48. Забарний Г. Адміністративно-правова охорона прав споживачів / Г. Забарний, Л. Менів // Право України. - 2009 - N 1. - С. 29-39. - Бібліогр.: 26 назв. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж24082
 49. Захист прав споживачів // Застосування судами цивільного і цивільного процесуального законодавства / П.І. Шевчук (заг. ред.). - К., 2002. - Розд. 1. - С. 37-39. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: ВА629669
 50. Звєрєва О.В. Діяльність державних органів по забезпеченню безпеки і якості товарів, робіт, послуг (питання припинення реалізації контрафактної продукції) / О.В. Звєрєва // Право і безпека. - 2005. - N 2. - С. 139-141. - Бібліогр.: 7 назв. Надано аналіз правового регулювання діяльності державних органів щодо забезпечення безпеки і якості товарів, робіт, послуг, як в Україні, так і за рубежем. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж24082
 51. Звєрєва О.В. Забезпечення міжгалузевої взаємодії правових норм з метою захисту прав споживачів / О.В. Звєрєва // Право України. - 2008 - N 6. - С. 19-22. - Бібліогр.: 16 назв. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27747
 52. Звєрєва О.В. Захист інтересів споживачів та товаровиробників у світлі вступу до СОТ / О.В. Звєрєва // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2008. - Вип. 42. - С. 349-355. - Бібліогр.: с. 354-355. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж69395
 53. Звєрєва О.В. Інтеграційні процеси і забезпечення прав споживачів / О.В. Звєрєва // Право України. - 2009. - N 1. - С. 41-46. - Бібліогр.: 15 назв. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27747
 54. Звєрєва О.В. Освіта споживача - важливе державне завдання / О.В. Звєрєва // Право України. - 2008. - N 8. - С. 31-35. - Бібліогр.: 14 назв. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27747
 55. Іваненко Л. Наукове обгрунтування необхідності внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів" / Л. Іваненко // Право України. - 2005. - N 5. - С. 74-78. - Бібліогр.: 4 назв. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27747
 56. Кузьміна С. Удосконалення адміністративно-господарських санкцій щодо порушень законодавства про захист прав споживачів / С. Кузьміна, Л. Левчук // Право України. - 2004. - N 12. - С. 51-54. - Бібліогр.: 11 назв. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж27747
 57. Рабінович А.В. Право людини на споживчу інформацію та юридичний мезханізм його забезпеченн / А.В. Рабінович // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 36. - С. 322-328. - Бібліогр.: с. 328. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж69395
 58. Рябченко Ю.Ю. Особливості елементів позову у справах про захист прав споживачів / Ю.Ю. Рябченко // Держава і право. Юрид. і політ. науки: зб. наук. пр. - 2007. - Вип. 35. - С. 408-414. - Бібліогр.: с. 413-414. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж69395
 59. Ханик-Посполітак Р.Ю. Поняття "несправедливі умови в договорах" / Р.Ю. Ханик-Посполітак // Наук. зап. НаУКМА. Сер. Юрид. науки. - 2007. - Т. 64 - С. 102-105. - Бібліогр.: 13 назв. Досліджено поняття "несправедливі умови в договорах", що міститься в правничій літературі та законодавстві Європейського Союзу (ЄС) і деяких держав-членів ЄС, а також це поняття, що міститься в Законі України "Про захист прав споживачів", порівняно із відповідним поняттям у праві ЄС. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж69184/Юрид. наук.
 60. Щедріна Т.І. Ринок інновацій та шляхи його розвитку / Т.І. Щедріна // Економіка і прогнозування. - 2004. - N 4. - С. 109-118. - Бібліогр.: 4 назв. Проаналізовано стан законодавчої бази ринку інновацій та національної системи технічного регулювання, головними елементами якої є стандартизація, метрологія, сертифікація, захист прав споживачів. 
  Шифр зберігання книги в НБУВ: Ж23373