Бібліотека. Наука. Комунікація

      В умовах утвердження суспільства знань особливого значення для науково-технічного, економічного, суспільно-політичного та культурного піднесення України набуває консолідація цілісного, наповненого значущим змістом, конкурентного на міжнародній арені національного науково-інформаційного простору. Він являє собою комплексний, багатокомпонентний феномен, сукупність інформаційних ресурсів, технологій, інформаційних зв’язків, інфраструктур, є середовищем інформаційних комунікацій, інтеграції, опрацювання й поширення одержаних у результаті досліджень наукових даних, освоєння зарубіжної наукової інформації, обміну новими знаннями, обговорення завдань і перспектив наукових досліджень, питань організації наукового пошуку, координації дослідницьких зусиль, творчої взаємодії наукових колективів і окремих спеціалістів, підтримки інтелектуальних змагань професійних наукових співтовариств, пропаганди результатів, які можуть бути впроваджені у практику.

            Провідним інтегруючим елементом національного науково-інформаційного простору, що формується на наших очах, є і, на переконання більшості фахівців, залишаться бібліотеки, насамперед, спеціалізовані, наукові. Однак, вже не у своєму традиційному образі книгозбірень, а як провідники інноваційної соціокомунікаційної діяльності – центри інтелектуального доступу до ресурсів наукової інформації, медіа теки, що забезпечують інтеграцію, систематизацію й поширення наукової інформації на всіх видах носіїв.

 

1.Березкина Н. Ю.  Публичные библиотеки Беларуси: инновационные модели информационно-библиотечного обслуживания // Вестник БАЕ. – 2015. – № 3.– С.35-37.

Ж69199/2015/3

 

2.Бібліотека інформаційного суспільства: інноваційні стратегії розвитку : матеріали наук. семінару, 31 жовт. 2012 р. / Наук. б-ка Харків. держ. ун-ту харчування та торгівлі, Асоц. сучас. інформ.-бібл. технологій ; [редкол.: Л. Д. Льовшина та ін.]. - Харків : ХДУХТ, 2013. - 94 с.

ВА783514

 

3.Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития: науч.-практ. и теорет. сб. / НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского,  МААН, Совет  директоров науч.  б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.]. – К., 2014. – Вып. 12. – 370  с.

Двенадцатый выпуск содержит статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности, обобщаются результаты научных исследований библиотек, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. 

Ж70678/2012/10

 

4.Василенко О. Н.  Бібліотечно-інформаційна діяльність як об’єкт статистичного дослідження  / О. Н. Василенко //  Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. ВернадськогоКиїв, 2014. –  Вип. 40. – С. 61-85.

Ж70113/2014/40

 

5.Вергунов В.  Інноваційна діяльність – запорука успішного розвитку вітчизняних наукових             сільськогосподарських бібліотек / В. Вергунов // Бібліотечний вісник. – 2014. – №1. – С.3 –8.

Ж14595/2014/1

 

6.Вилегжаніна Т. Кооперація як засіб успішного функціонування бібліотек в інформаційному середовищі  / Т. Вилегжаніна  // Бібліотечна планета. – 2013. – №4. – С.4-7.

Ж16548/2013/4

 

7.Вилегжаніна Т. Публічні бібліотеки в культурно-освітньому просторі України / Т. Вилегжаніна // Бібліотечна планета. – 2013. – №3. – С.4-6.

Ж16548/2013/3

 

8.Воскобойнікова-Гузєва О. Соціальне партнерство як чинник розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України / О. Воскобойнікова-Гузєва // Бібліотечний вісник. – 2014. – №4. – С.3 –8.

Ж14595/2014/4

 

9.Воскобойнікова-Гузєва О. В.   Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України : генезис, концепції, модернізація : монографія /О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г.І. Ковальчук. – Київ. : Академперіодика, 2014. – 362 с.                                                                                                                                                  

         Монографію присвячено дослідженню процесів розвитку і трансформації бібліотечно-інформаційної сфери України в період 1990 – 2010-х рр.

ВА780717

 

10.Горовий В. М. Соціальні інформаційні комунікації, їх наповнення і ресурс : монографія / В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ. : [НВЦ НБУВ], 2010. - 356 с.

      У монографії розглядаються соціальні інформаційні комунікації, їх зміст, особливості розвитку в процесі еволюції суспільства. Досліджується джерельна база їх функціонування, як система соціальних інформаційних баз та інфотворчих структур українського суспільства. Розглядаються перспективи розвитку даної соціальної інформаційної системи. Орієнтована на науковців, практиків у сфері інформатизації, широкий загал читачів, що цікавляться даною проблемою.

ВА731033     

 

11.Давидова І. О. Методологічні засади формування інноваційного механізму управління бібліотекою як провідною соціально-комунікаційною установою суспільства / І. О. Давидова // Вісник Харківської державної академії культури. - 2007. - Вип. 19. -  С. 113-119

Ж70200/2007/19

 

12.Дубровина Л. А.  Минимум управления, максимум управляемости : руководителям библиотек о Всеобщем управлении на основе качества / Л. А. Дубровина ; науч. ред. А. И. Кочетов. - Москва : Издательско-торговый дом "ГРАНД " ; Москва : Фаир-пресс, 2004. - 400 с.: рис. - (Специальный издательский проект для библиотек).

ВА656237

 

13.Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства [Текст] : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН  України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : НБУВ, 2011. - 247 с.

ВС52366

 

14.Жукова В.  Трансформація бібліотеки в інфраструктурі глобального інформаційного суспільства / В. Жукова // Бібліотечний вісник. – 2014. – №3. – С.3 –7.

Шифр: Ж14595/2014/3

 

15.Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К. : Нац. б-ка України ім. Вернадського, 2011. - 222 с.

      У моногра фії висвітлюються проблеми розвитку глобальних інформаційних обмінів на базі структуризації міжнародних бібліотечних систем та інших великих центрів концентрації інформаційних ресурсів, включення в цей процес вітчизняних бібліотек, зокрема НБУВ. Розглядаються основні принципи розвитку сучасного інформаційного співробітництва.

ВС52206

 

16.Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.]; НАН України, Нац. Б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 208 с.                                        

      У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до

модернізації національного інформаційного комплексу.

ВС56318

 

17.Інформаційна складова соціокультурної трансформації українського суспільства : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 253 с.

ВС54337

 

 18. Качанова Е. Ю.   Инновации в библиотеках : практ. пособ. / Е. Ю. Качанова ; Санкт-Петербургский гос. ун-т культуры и искусств. - СПб. : Профессия, 2003. - 318 с. - (Серия "Библиотека").

ВА643680

 

19.Кисловская Г.А. Показатели деятельности библиотек (международный опыт) / Г. А. Кисловская // Библиотековедение. - 2008. - № 1. - С.92-94.

Ж29530/2008/1

 

20. Лобузіна К. В.  Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О. С. Онищенко] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - Київ, 2012. – 249 с.

ВС53255

 

21. Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського2011. –  Вип. 29

Зі змісту: Роль громадських і самоврядних органів в управлінні бібліотечною діяльністю / Г. І. Солоіденко. – С. 21-33; Управління бібліотечними технологіями в умовах інноваційних структурно-функціональних перетворень / О. О. Ісаєнко. – С. 33-50; Інформаційний менеджмент в управлінні бібліотекою / С. Шуляк. – С. 58-67;  Комплексний підхід до управління професійно-діяльнісним середовищем бібліотеки / В. Жукова. – С. 67-73; Інформаційна система управління: бібліотекознавчий аспект / М. Петрова. – С. 74-80; Сучасні аспекти обліку і реєстрації віддалених користувачів бібліотек / О. М. Василенко. – С. 156-163; Концепція управління культурно-просвітницькою діяльністю в Національній бібліотеці в період структурної реорганізації / Н. Б. Захарова. – С. 164-172.  

Ж70113/2011/Вип. 29

 

22.Національні інформаційні ресурси як інтегративний чинник вітчизняного соціокультурного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2014. – 296 с.

У монографії розглянуто проблеми розвитку на основі національної інформаційної традиції вітчизняного соціокультурного середовища як фактора суспільної організації в умовах розвитку інформаційного суспільства, активізації глобальних впливів.

Ва792812

                       

23. Николаенко  Н. Н.  Управленческий персонал как фактор повышения эффективности инновационной деятельности библиотек  /  Н. Н. Николаенко // Научные и технические библиотеки. – 2014. – № 11. – С. 29-38.

Ж29584/2014/11

 

24. Планування: стратегія і тактика / Національна парламентська бібліотека України ; пер. з англ. Н. І. Абдуллаєва ; підгот. І. Цуріна. – Київ : НПБУ, 2005. – 72 с. –  (Публічні бібліотеки).

Ва667656

 

25. Полл Р. Измерение качества работы [Електронный ресурс] / Р. Полл, П. Бокхорст . – 2-е изд., перераб. – Мюнхен : Изд-во К. Д. Зауэр, 2007. – 152 с. – (Издание ИФЛА  ; 127). – Режим доступа :  http://192.168.6.2/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&Image_file_name=DOC%2FEIR0024541.PDF&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

 

26. Попик В.  Формування національного науково-інформаційного простору: інтеграція й кооперація зусиль бібліотек, наукових установ та інформаційних центрів України // Бібліотечний вісник. – 2015. – № 3. – С.3-12.

Ж14595/2015/3

 

27. Розвиток ресурсної бази вітчизняного інформаційного середовища : [монографія] / [О. С. Онищенко та ін. ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. - К., 2012. - 245 с.

      Колективна монографія науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського присвячена розгляду основних тенденцій еволюції вітчизняного інформаційного середовища, пов’язаних, зокрема, із удосконаленням процесу дієвого використання в інформаційних обмінах медіа-ресурсів, продукції сучасних соціальних мереж, наукової періодики, архівної та книжкової спадщини, інтегрованості до цього середовища сучас них бібліотек.

ВС54338

 

28. Солоіденко Г. І. Сучасні критерії та показники оцінювання якості роботі бібліотеки / Г. І. Солоіденко // "Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства" : матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. конф.,  Львів, 29 верес. 2011 р. / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Наук.-техн. б-ка. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2011. -  С. 155-160.

Ва744771

 

29. Столяров Ю. Н. О системных функциях библиотеки и их наименовании //  Научные и технические библиотеки. – 2015. – № 6. – С. 30-44.

Ж29584/2015/6

 

30. Талалаєвська М. Інтеграція публічних бібліотек: співпраця, взаємодія (з досвіду бібліотек різних країн) / М. Талалаєвська  // Бібліотечна планета. – 2014. – №2. – С.27 –31.

Ж16548/2014/2

 

31. Тенденції впливу глобального інформаційного середовища  на соціокультурну сферу України / [О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 224 с.

У колективній монографії розглядається розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення її структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України.

ВС 56129

 

32. Управление библиотекой  : учеб.-практ. пособие / сост. С. А. Аверьянов [и др.] ; науч. ред. А. Н. Ванеев, Ж. С. Шадрина. - СПб. : Профессия, 2002. - 302 с. - (Серия "Библиотека").

ВА631492

 

33.  Хёйвик Т.   Совершенствование методов.  Статистические стандарты в библиотеках всего мира / Т. Хёйвик // Библиотековедение. – 2014.– № 3. – С. 90-96.

Ж29530/2014/3

  

 

Всіх зацікавлених у даній проблемі,  запрошуємо до читального залу бібліотекознавчої літератури (к. 335), де експонуєтся розгорнута тематична виставка на  якій представлено 33 найменувань фахових документів: монографії, наукові праці, підручники, навчальні посібники та статті з періодичних видань.

 

 

Виставку підготували головний бібліотекар Денисова С. О., н. с. Масловська С. М.

Контактна інформація

Головний корпус,
просп. Голосіївський 3,
к. 333 - 335.
Відділ теорії та методології бібліотечної справи
+38 (044) 524-2314
Відділ з охорони інтелектуальної власності
+38 (044) 524-1992
Читальний зал: Фонд
+38 (044) 524-3592
9.15 - 17.30 (понеділок – субота)
Читальний зал
9.15 - 18.00 (понеділок – неділя)