Видавнича діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у 2013 році

У 2013 р. на видавничо-поліграфічній базі Бібліотеки та інших установ видано 50 наукових праць загальним обсягом 598,22 обл.-вид. арк., 794 статті загальним обсягом  376,2 обл.-вид. арк.

Упродовж звітного року співробітниками опубліковано 14 колективних та індивідуальних монографій, два збірники документів і матеріалів, 14 збірників наукових праць, сім бібліографічних, довідкових, науково-інформаційних видань, один навчальний посібник, три науково-методичних видання, сім авторефератів дисертацій, два електронних видання  на компакт-дисках.

У Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського видаються такі фахові періодичні видання:

Журнали:
  1. Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник» (з 1993 р.).
  2. Український реферативний журнал «Джерело» (з 1999 р.).
  3. Журнал «Україна: події, факти, коментарі»  (з 1998 р.).
Збірники наукових праць:
  1. «Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з 1998 р.).
  2. «Рукописна та книжкова спадщина України: Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів» (з 1993 р.).
  3. «Українська біографістика» (з 1996 р.).
  4. «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития. Научно-практический и теоретический сборник» (з 2000 р.).
  5. «Українсько-македонський науковий збірник» (з 2005 р.).
  6. «Слов’янські обрії. Міждисциплінарний збірник наукових праць» (з 2006 р).
Характеристика основних видань:
Галузь –  Історичні науки

Монографії

Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 250 c.
(12,85 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7042-8

У монографії розглядаються соціальні інформаційні мережі, їх зміст, особливості розвитку в системі соціальних комунікацій сучасності. Досліджуються тенденції їх активізації в сучасній соціальній інформаційній системі, у розбудові вітчизняного комунікативного простору, соціальне й науково-освітнє значення, а також питання організації безпеки вітчизняного інформаційного простору в умовах стрімкого розвитку електронних інформаційних технологій, у тому числі й у контексті розвитку соцмереж.
В монографии рассматриваются социальные информационные сети, их содержание, особенности развития в системе социальных коммуникаций современности. Исследуются тенденции их активизации в современной социальной информационной среде, в развитии отечественного коммуникативного пространства, социальное и научно-образовательное значение, а также вопросы организации безопасности отечественного информационного пространства в условиях стремительного развития электронных информационных технологий, в том числе и в контексте развития соцсетей.

Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 224 с.
(11,99 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6947-7

У колективній моно¬гра¬фії роз¬гля¬да¬ється розвиток інформаційної основи сучасної глобалізації, удосконалення її структури та формування методик використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах розвитку соціокультурної сфери України.
В коллективной монографии анализируется развитие информационной основы современной глобализации, совершенствование ее структуры и формирование методик использования глобальных информационных ресурсов в интересах развития социокультурной сферы Украины.

Інформатизація і модернізація соціокультурної сфери суспільства: взаємодія та розвиток : монографія / О. С. Онищенко, В. М. Горовий, В. І. Попик [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 206 c.
(11,28 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7078-2

У монографії розглядаються проблеми трансформації соціокультурної сфери українського суспільства на основі інформатизації з урахуванням національних ментальних підходів до модернізації національного інформаційного комплексу.
В монографии рассматриваются проблемы трансформации социокультурной сферы украинского общества на основе информатизации с учетом национальных ментальных подходов к модернизации национального информационного комплекса.

Інтернет-комунікація в діяльності інститутів сектору безпеки: теоретико-прикладний аспект : монографія / О. В. Акульшин [та ін.] ; Нац. акад. Служби безпеки України. – К., 2013. – 662 с.
(38,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 500.
ISBN 978-966-678-448-6

Запропоновано міждисциплінарний підхід до дослідження проблем Інтернету як нового комунікативного простору діяльності інститутів сектору безпеки, кібербезпеки, лінгвістики Інтернету, підготовки фахівців інститутів сектору безпеки із застосуванням можливостей інтернет-комунікації. Вміщено результати теоретичних пошуків і дані експериментальних досліджень, методичні рекомендації щодо можливостей застосування Інтернету в комунікативній підготовці співробітників інститутів сектору безпеки.
Предложен междисциплинарный подход к исследованию проблем Интернета как нового коммуникативного пространства деятельности институтов сектора безопасности, кибербезопасности, лингвистики Интернета, подготовки специалистов институтов сектора безопасности с применением возможностей интернет-коммуникации. Помещены результаты теоретических изысканий и данные экспериментальных исследований, методические рекомендации относительно возможностей применения Интернета в коммуникативной подготовке сотрудников институтов сектора безопасности.

Попик В. І. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / В. Попик ; відп. ред. Л. А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 518 с.
(28,7 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.

Розглянуто ґенезу, історичні трансформації, сучасні проблеми та перспективи розвитку ресурсів довідкової біографічної інформації – сукупностей документів у інформаційних системах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо), систематизованих і впорядкованих для швидкого і зручного практичного використання з метою забезпечення потреб суспільства у точних, достовірних історико-біографічних даних про діячів минулого та відомостях про знаних сучасників, необхідних для функціонування сфер освіти і виховання, науки, культури, державного управління.
Проаналізовано теоретичний, науково-методичний та організаційний досвід їх нагромадження, систематизації, опрацювання та поширення, який має актуальне значення для розвитку біографічної інформаційної справи в Україні. Увага зосереджена на досвіді формування друкованих і електронних ресурсів довідкової біографічної та біобібліографічної інформації в Україні та значенні його для розгортання інтегрованих, тематичних та регіональних ресурсів, місці і ролі бібліотечних установ у нагромадженні, систематизації, опрацюванні і поширенні біографічної інформації.
Рассмотрены генезис, исторические трансформации, современные проблемы и перспективы развития ресурсов справочной биографической информации – совокупности документов в информационных системах (библиотеках, архивах, банках данных и т.д.), систематизированных и упорядоченных для быстрого и удобного практического использования с целью обеспечения потребностей общества в точных, достоверных историко-биографических данных о деятелях прошлого и сведениях об известных современниках, необходимых для функционирования сфер образования и воспитания, науки, культуры, государственного управления.
Проанализирован теоретический, научно-методический и организационный опыт их накопления, систематизации, обработки и распространения, имееющий актуальное значение для развития биографического информационного дела в Украине. Внимание сосредоточено на опыте формирования печатных и электронных ресурсов справочной биографической и библиографические информации в Украине и значении его для развертывания интегрированных тематических и региональных ресурсов, месте и роли библиотечных учреждений в накоплении, систематизации, обработке и распространении биографической информации.

Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність наукових бібліотек Національної академії наук України : становлення та розвиток (ХХ ст. – перше десятиліття ХХІ ст.) : монографія / Т. Добко ; відп. ред. О. С. Онищенко ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 376 с.
(28,95 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6837-1

У монографії висвітлено становлення та розвиток довідково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Львівської національної наукової бібліотеки імені В. Стефаника та інших наукових бібліотек України; розглянуто методичні засади, види, форми та напрями довідково-бібліографічного обслуговування, формування його як складника науково-інформаційної діяльності в системі бібліотечних комунікацій; визначено спадкоємність традицій та засоби впровадження інновацій у діяльність бібліотек у період трансформації інформаційного суспільства в суспільство знань.
В монографии освещается становление и развитие справочно-библиографической деятельности Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, Львовской национальной научной библиотеки имени В. Стефаника и других научных библиотек Украины; рассмотрены методические основы, виды, формы и направления справочно-библиографического обслуживания, формирование его как составляющей научно-информационной деятельности в системе библиотечных коммуникаций, определены преемственность традиций и средства внедрения инноваций в деятельность библиотек в период трансформации информационного общества в общество знаний.

Горова С. В. Інтернет-ЗМІ як об'єкт бібліотечної інформаційної діяльності : монографія / С. В. Горова. – К., 2013. – 208 с.
(10,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6983-5

У монографії розглядаються проблеми використання інтернет-ЗМІ в практиці бібліотечної діяльності, у роботі з інформування всіх категорій користувачів про зміст наявних інформаційних ресурсів бібліотечних фондів та наявність суспільно корисної інформації в масивах сучасної інтернет-інформації.
В монографии рассматриваются проблемы использования интернет-СМИ в практике библиотечной деятельности, в работе по информированию всех категорий пользователей о содержании имеющихся информационных ресурсов библиотечных фондов и наличии общественно полезной информации в массивах современной интернет-информации.

Галаган Л. Вищі органи державної влади в Україні (1991-2012 рр.) : формування та взаємодія : монографія / Л. Галаган ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К., 2013. – 174 с.
(9,31 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6871-5

Монографію присвячено висвітленню процесів становлення та розвитку системи вищих органів державної влади в Україні в період 1991-2012 рр. Крізь призму теоретичних визначень і понять державної влади охарактеризовано основні принципи її організації та функціонування, зокрема, особливу увагу приділено аналізу принципу поділу влади як основоположному у формуванні розгалуженої системи вищих органів державної влади у правовій державі.
Монография посвящена освещению процессов становления и развития системы высших органов государственной власти в Украине в период 1991-2012 гг. Сквозь призму теоретических определений и понятий государственной власти охарактеризованы основные принципы ее организации и функционирования, в частности, особое внимание уделено анализу принципа разделения власти как основополагающего в формировании разветвленной системы высших органов государственной власти в правовом государстве.

Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / В. Медведєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К.,  2013. – 180 с.
(9,18 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7008-4

У монографії досліджено аналіз змін в інформаційній сфері, що відбулися протягом останніх десятиріч  у період значного посилення глобальних впливів, а також факторів, пов’язаних з розвитком української державності, зростаючим значенням інформатизації суспільства, що обумовило розвиток інформаційно-комунікаційних технологій у сучасній бібліотеці. У цьому контексті проаналізовано застосування інформаційно-комунікаційних технологій у практиці інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек. Узагальнено досвід інформаційно-аналітичного забезпечення різних категорій користувачів наукових бібліотек на шляху перетворення їх на сучасні науково-інформаційні центри загальнодержавного значення.
В монографии исследуется анализ изменений в информационной сфере, произошедший за последние десятилетия в период значительного усиления глобальных воздействий, а также факторов, связанных с развитием украинской государственности, возрастающим значением информатизации общества, что обусловило развитие информационно-коммуникационных технологий в современной библиотеке. В этом контексте проанализировано применение информационно-коммуникационных технологий в практике информационно-аналитической деятельности библиотек. Обобщен опыт информационно-аналитического обеспечения различных категорий пользователей научных библиотек на пути превращения их в современные научно-информационные центры общегосударственного значения.

Лось В. Е. Уніатська Церква на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – першій половині ХІХ ст. : організаційна структура та культурно-релігійний аспект : монографія / В. Е. Лось ; Відп. ред. Л.А. Дубровіна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – К. : НБУВ, 2013. – 298 с.
(18,75 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6771-8

Книга присвячена комплексному дослідженню історії Уніатської Церкви на теренах Правобережної України в період її входження до складу Російської імперії. На основі багатого архівного матеріалу розглядається організаційна структура Церкви та її зміни залежно від церковно-релігійних курсів російських імператорів. Значно більше уваги приділено внутрішньому становищу Церкви, зокрема детально аналізується освітня, інтелектуальна та душпастирська діяльність уніатського духовенства. В окремому розділі розглядається складне питання релігійної культури та народної релігійної свідомості уніатів, що мали значний вплив на формування ідентифікації населення.
Книга посвящена комплексному исследованию истории Униатской Церкви на территории Правобережной Украины в период ее вхождения в состав Российской империи. На основе богатого архивного материала рассматривается организационная структура Церкви и ее изменения в зависимости от церковно-религиозных курсов российских императоров. Значительно больше внимания уделено внутреннему положению Церкви, в частности подробно анализируется образовательная, интеллектуальная и пастырская деятельность униатского духовенства. В отдельном разделе рассматривается сложный вопрос религиозной культуры и народного религиозного сознания униатов, оказавших значительное влияние на формирование идентификации населения.

Руденко Л. Г. Нотна бібліотека хору Київської духовної акдемії / Л. Руденко ; Наук. ред. Л. В. Івченко; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського – К. : НБУВ, 2013. – 416 с. – (З історії музичної спадщини України).
(52,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-5159-5([т.9])

У монографії представлено історико-бібліотекознавче та музично-джерелознавче дослідження нотної бібліотеки хору Київської духовної академії, що зберігається у Відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій НБУВ. Досліджувана нотниця є репрезентантом розвитку музичного мистецтва за весь період діяльності Київської духовної академії. Монографія складається з дослідження історії академічного хору та його нотної бібліотеки, наукового каталогу, де представлено повні бібліографічні описи 669 нотних документів, довідково-допоміжного апарату, додатків та ілюстрацій.
В монографии представлены историко-библиотековедческое и музыкально-источниковедческое исследование нотной библиотеки хора Киевской духовной академии, хранящейся в Отделе библиотечных собраний и исторических коллекций НБУВ. Исследуемое собрание нотных партитур  иллюстрирует развитие музыкального искусства за весь период деятельности Киевской духовной академии. Монография состоит из исследования истории академического хора и его нотной библиотеки, научного каталога, где представлены полные библиографические описания 669 нотных изданий, справочно-вспомогательного аппарата, приложений и иллюстраций.

Шаповал А. І. Дмитро Антонович : життя та діяльність : монографія / А. І. Шаповал. – Миронівка: Мирон. друк., 2012. – 348 с.
(21,82 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.
ISBN 978-966-2428-32

У монографії на основі аналізу значного архівного матеріалу і наукової літератури висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного українського громадсько-політичного діяча, мистецтвознавця та історика культури Д. В. Антоновича. Його життя, політична, наукова, громадсько-культурна і педагогічна діяльність як в Україні, так і в еміграції розкривається на тлі подій кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.
В монографии на основе анализа значительного архивного материала и научной литературы освещается жизненный и творческий путь выдающегося украинского общественно-политического деятеля, искусствоведа и историка культуры Д.В. Антоновича. Его жизнь, политическая, научная, общественно-культурная и педагогическая деятельность как в Украине, так и в эмиграции раскрывается на фоне событий конца XIX – первой половины ХХ в.

Управління нерухомістю: принципи, практика, концепція єдиного банку даних : кол. монографія / Г. Ю. Олійник, В. В. Гуляницький, Т. І. Лозова, Т. І. Горенко. – К. : Логос, 2013. – 340 с.
(14,1 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

У монографії викладені економіко-правові аспекти економіки, управління та обліку об’єктів нерухомості. Висвітлені ключові проблеми інтеграційних процесів, як фактору розвитку підприємницьких структур, оціночної діяльності нерухомості, корпоративного управління нерухомістю, шляхи їх вирішення, перспективи.
В монографии изложены экономико-правовые аспекты экономики, управления и учета объектов недвижимости. Освещены ключевые проблемы интеграционных процессов, как фактора развития предпринимательских структур, оценочной деятельности недвижимости, корпоративного управления недвижимостью, пути их решения, перспективы.

Україна-Чехія : історія та сьогодення : за матеріалами IV Міжнар. наук.-практ. конф. 9-10 листоп. 2012 р. / О. М. Березовський, Т. В. Брязкало [та ін.] ; уклад. : С. М. Коваленко, Н. В. Морозова, В. М. Фендик. – О. : ВМВ, 2013. – 220 с.
(14,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 100.
ISBN 978-966-413-412-2

Колективна монографія, підготовлена науковцями України й Чеської Республіки, висвітлює актуальні проблеми українсько-чеських наукових, освітніх, культурних і військових зв’язків протягом ХІХ-ХХІ століть, а також історію чеських меншин в Україні.
Коллективная монография, подготовленная учеными Украины и Чешской Республики, освещает актуальные проблемы украинско-чешских научных, образовательных, культурных и военных связей XIX-XXI веков, а также историю чешских меньшинств в Украине.


Збірники документів і матеріалів

А. П. Александров та українська наука : до 110-річчя від дня народження вченого = А. П. Александров и украинская наука : к 110-летию со дня рождения ученого. – К.: Академперіодика, 2013. – 380 с.
(29,6 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.
ISBN 978-966-360-229-5

У книзі подано матеріали про зв’язки всесвітньо відомого вченого і організатора науки Анатолія Петровича Александрова з українською науковою спільнотою. Книгу ілюстровано фотографіями, зробленими під час перебування А.П. Александрова в Україні.
В книге представлены материалы о связях всемирно известного ученого и организатора науки Анатолия Петровича Александрова с украинской научной общественностью. Книга иллюстрирована фотографиями, сделанными во время пребывания А.П. Александрова в Украине.

Інформаційно-бібліотечна рада Національної академії наук України: історія діяльності, документи і матеріали / НАН України, Інформ.-бібл. рада, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-упоряд.: А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко, Т. Л. Кулаковська ; відп. ред. О. С. Онищенко– К., 2013. – 140 с.
(6,21 обл.-вид. арк.). – Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6804-3

Видання містить історичну довідку про створення та діяльність Бібліотечної комісії (Бібліотечної ради, Інформаційно-бібліотечної ради) НАН України, біографії вчених, які очолювали Раду в різні роки, документи Президії, пов’язані з роботою Ради, перелік затверджених Радою організаційних документів та інструкцій, підготовлених під егідою Ради довідкових видань та інформаційно-аналітичних матеріалів, а також список публікацій у фахових виданнях, що висвітлюють роботу ІБР та бібліотек мережі НАН України. У додатку наведені тексти постанов Президії про створення та реорганізацію бібліотечних комісій і рад різних періодів із затвердженою структурою і персональним складом кожної ради, положенням про її діяльність.
Издание содержит историческую справку о создании и деятельности Библиотечной комиссии (Библиотечного совета, Информационно-библиотечного совета) НАН Украины, биографии ученых, возглавлявших Совет в разные годы, документы Президиума, связанные с работой Совета, перечень утвержденных Советом организационных документов и инструкций, подготовленных под эгидой Совета справочных изданий и информационно-аналитических материалов, а также список публикаций в профессиональных изданиях, освещающих работу ИБС и библиотек сети НАН Украины. В приложении приведены тексты постановлений Президиума о создании и реорганизации библиотечных комиссий и советов разных периодов с утвержденной структурой и персональным составом каждого совета, положением о их деятельности.

Довідкові, бібліографічні, науково-інформаційні видання

Книга в Україні, 1861-1917: матеріали до репертуару укр. кн. Вип. 16, "Т" / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського; зібрали: С. Й. Петров, С. С. Петров; наук. ред. В. Ю. Омельчук. – К., 2013. – 475 с. – (Національна бібліографія України).
(17,19 обл.-вид. арк.). — Тираж 400.
ISBN 978-966-02-6659-9

Шістнадцятий випуск покажчика містить бібліографічний опис видань (літера "Т"), які вийшли українською та російською мовами в Україні з 1861 по 1917 рік. До нього включено описи книг, брошур, навчальних посібників, підручників, довідкових видань, словників, праць наукових товариств, інших громадських, державних установ з усіх галузей знання. Покажчик побудовано за абеткою прізвищ авторів або назв праць. Усього у випуску подано 3149 позицію.
Шестнадцатый выпуск указателя содержит библиографическое описание изданий (буква "Т"), вышедших на украинском и русском языках в Украине с 1861 по 1917 год. В него включены описания книг, брошюр, учебных пособий, учебников, справочных изданий, словарей, трудов научных обществ, других общественных, государственных учреждений по всем отраслям знания. Указатель построен по алфавиту фамилий авторов или названий работ. Всего в выпуске представлены 3149 позиций.

Газети України 1951–1955 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : каталог / НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського ; авт.-уклад.: О. А. Вакульчук (керівник), О. С. Залізнюк ; ред.-бібліографи: О. О. Стиркул, І. М. Швець ; редкол.: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К. : НБУВ, 2013. –  500 с.
(27,89 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7077-0

У каталозі «Газети України 1951–1955 років у фондах Національної   бібліотеки України імені В. І. Вернадського», що містить 2164 назв періо¬дичних видань, надаються бібліографічні відомості про республіканські, обласні, міські, районні та багатотиражні газети. До каталогу також внесено одноденні випуски газет, видання виїзних редакцій, спецвипуски та різні додатки, а також газети, що виходили за межами УРСР і в Криму.
В каталоге «Газеты Украины 1951-1955 годов в фондах Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского», содержащем 2164 названия периодических изданий, представлены библиографические сведения о республиканских, областных, городских, районных и многотиражных газетах. В каталог также внесены однодневные выпуски газет, издания выездных редакций, спецвыпуски и различные приложения, а также газеты, которые выходили за пределами УССР и в Крыму.

Таїсія Іванівна Ківшар (до 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. І. Самчук, А. В. Січкар, Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст.: Т. В. Навальська, С. М. Ляшко ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. - К., 2013. – 100 с. – (Майстри бібліотечної справи України ; вип. 2).
(4,95 обл.-вид. арк.).  – Тираж 100.

Покажчик підготовлено до 40-річчя науково-педагогічної діяльності українського бібліотекознавця, книгознавця, бібліографознавця, історика, біографіста, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника культури України Таїсії Іванівни Ківшар.
Указатель подготовлен к 40-летию научно-педагогической деятельности украинского библиотековеда, книговеда, библиографоведа, историка, биографиста, доктора исторических наук, профессора, заслуженного работника культуры Украины Таисии Ивановны Кившар.

Книгознавець Галина Іванівна Ковальчук (До 25-річчя наукової діяльності) : біобібліогр. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. Н. І. Моісеєнко ; вступ. ст. Л. А. Дубровіної ; редкол.: В. І. Попик (голова) [та ін.]. – К. : НБУВ, 2013. - 83 с.
(4,30 обл.-вид. арк.). – Тираж 100.
ISBN 978-966-02-6859-3

Біобібліографічний покажчик, підготовлений до 60-річчя від дня народження і 25-річчя науквовї діяльності доктора історичних наук, професора, заввідділом стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Галини Іванівни Ковальчук, відбиває основний творчий доробок вченої, а також публікації про її наукову діяльність.
Биобиблиографический указатель, подготовленный к 60-летию со дня рождения и 25-летия научной деятельности доктора исторических наук, профессора, завотделом старопечатных и редких изданий Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского Галины Ивановны Ковальчук, знакомит с основным творчеством ученого, а также публикациями о ее научной деятельности.

Зарубіжні періодичні видання у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України (надходження 2011-2012 рр.) : наук.-інформ. сист. покажч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Р. Л. Красій, А. М. Лямець, Н. І. Малолєтова, О. В. Полякова [та ін.] ; відп. ред. О.П. Бодак. – К. : НБУВ, 2013. – 257 с.
(22 обл.-вид. арк.). – Тираж 100.
ISBN 978-966-02-7054-1

Покажчик подає відомості про зарубіжні періодичні видання, що надійшли з усіх джерел комплектування у 2011-2012 рр. до фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського та бібліотек науково-дослідних установ НАН України.
Указатель представляет сведения о зарубежных периодических изданиях, поступивших изо всех источников комплектования в 2011–2012 гг. в фонды Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского и библиотек научно-исследовательских учреждений НАН Украины.

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : покажчик. Вип. 1. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Т. В. Коваль, В. С. Кабкова ; наук. ред. О. П. Бодак ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко – К. : НБУВ, 2013.– 116 с.
(3,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 50.

Обмінний фонд Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : покажчик. Вип. 2. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад.: Л. А. Пестрецова, І. О. Шульга, Т. В. Коваль, В. С. Кабкова ; наук. ред. О. П. Бодак ; бібліогр. ред. І. П. Антоненко – К. : НБУВ, 2013. – 110 с.
(3,5 обл.-вид. арк.). — Тираж 50.

У покажчику представлено видання обмінного фонду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, які пропонуються установам-партнерам НБУВ по книгообміну.
В указателе представлены издания обменного фонда Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, предлагаемые учреждениям-партнерам НБУВ по книгообмену.


Науково-методичні видання

Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України в 2012 році : інформаційно-аналіт. огляд. Вип. 18. /  НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського; авт.: А. А. Свобода, Н. І. Смаглова, Г. І. Солоіденко; відп. ред. А. А. Свобода, Г. І. Солоіденко. – К., 2013.– 287 с.
(9,9 обл.-вид. арк.). – Тираж 150.
ISBN 978-966-02-7053-4

Випуск продовжує серію інформаційно-аналітичних видань «Робота бібліотек науково-дослідних установ Національної академії наук України         в ..... році», підготовлених за матеріалами звітів цих підрозділів. До випуску ввійшли аналітичні матеріали, статистичні таблиці та довідкова інформація про діяльність 103 бібліотечно-інформаційних підрозділів НДУ НАН України. Також вміщено нові законодавчі та нормативні документи в галузі бібліотечної справи, консультації зі створення і використання електронних ресурсів, список нових надходжень бібліотекознавчої літератури, додатки з показниками роботи бібліотек.
Выпуск продолжает серию информационно-аналитических изданий «Робота библиотек научно-исследовательских учреждений Национальной академии наук Украины в ..... году», подготовленных по материалам отчетов этих подразделений. В выпуск вошли аналитические материалы, статистические таблицы и справочная информация о деятельности 103 библиотечно-информационных подразделения НИУ НАН Украины. Представлены также новые законодательные и нормативные документы в области библиотечного дела, консультации по созданию и использованию электронных ресурсов, список новых поступлений библиотековедческой литературы, приложения с показателями работы библиотек.

Таблиці мовних типових поділів / НАН  України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ;  авт.-уклад. І. І. Багрій ; голов. ред. В. І. Попик ;— К.: НБУВ, 2013. — 548 с. — (Рубрикатор Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського)
(33,75 обл.-вид. арк.). — Тираж 50.
ISBN 978-966-02-6527-1

«Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ)» — варіант «Робочих таблиць класифікації НБУВ», який використовується у технологічному циклі «Шлях документів у процесі бібліотечного опрацювання в НБУВ» в умовах паралельного функціонування традиційних і комп'ютерних технологій, організації довідково-пошукового апарату, а також виконанні інформаційних запитів користувачів Бібліотеки, інформаційному пошуку. Таблиці мовних типових поділів — це допоміжні таблиці, які входять до складу «Рубрикатора НБУВ», призначені для розкриття мовного аспекту змісту документів з метою забезпечення тематичного пошуку за мовними ознаками. Складаються з трьох частин: систематичної, алфавітної, довідкової.
«Рубрикатор Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского ( НБУВ)» – вариант «Рабочих таблиц классификации ББК», который используется в технологическом цикле «Путь документов в процессе библиотечного обработки в НБУВ» в условиях параллельного функционирования традиционных и компьютерных технологий, организации справочно-поискового аппарата, а также выполнении информационных запросов пользователей библиотеки, в информационном поиске. Таблицы языковых типовых делений – это вспомогательные таблицы, входящие в состав «Рубрикатора НБУВ», предназначенные для раскрытия языкового аспекта содержания документов с целью обеспечения тематического поиска по языковым признакам. Состоят из трех частей: систематической, алфавитной, справочной.

Методика індексування інформаційних ресурсів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; авт.-уклад. О. О. Сербін, Т. П. Медвідь, С. В. Галицька ; голов. ред. В. І. Попик. — К., 2013. — 87 с.
(3,1 обл.-вид. арк.). — Тираж 100.

«Методика індексування інформаційних ресурсів» – це науково-методичне видання, в якому викладено загальну методику індексування шляхом висвітлення суті та значення основних його складових: індексування ключовими словами, систематизація та предметизація. Основний зміст посібника актуалізовано у відповідності до сьогоденних вимог щодо процесів індексування в умовах наукового опрацювання документів. Теоретико-методологічна частина супроводжується практичними прикладами, що мають місце в практиці аналітико-синтетичного опрацювання інформаційних ресурсів в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. В цьому виданні подано глосарій, який розкриває змістове окреслення термінологічної складової посібника.
«Методика индексирования информационных ресурсов» – это научно-методическое издание, в котором изложена общая методика индексирования путем освещения сути и значения основных его составляющих: индексирования ключевыми словами, систематизации и предметизации. Основное содержание пособия актуализировано в соответствии с сегодняшними требованиями, предъявляемыми к процессам индексирования в условиях научной обработки документов. Теоретико-методологическая часть сопровождается практическими примерами, имеющими место в практике аналитико-синтетической обработки информационных ресурсов в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского. В этом издании представлен глоссарий, раскрывающий смысловое определение терминологической составляющей пособия.

Іванов Ю. Ф. Сімейне право України : посіб. для підготов. до іспитів / Ю. Ф. Іванов, М. В. Іванова. – К. : Вид. Паливода А. В., 2013. – 239 с. – (Бібліотечка студента).
(12,6 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-437-349-1

У навчальному посібнику на основі чинного законодавства розкриваються основні питання сучасного сімейного права України.
В учебном пособии на основе действующего законодательства раскрываются основные вопросы современного семейного права Украины.

Збірники наукових праць

Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 35 / НАН України, Нац.   б-ка ім. В.І.Вернадського;  Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К., 2013. – 704 с.
(36,62 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-9516

Збірник містить матеріали бібліотечних спеціалістів, зокрема молодих учених, у яких висвітлюється інноваційна діяльність як чинник розвитку сучасних соціальних комунікацій та інформаційне забезпечення науки як метод діяльності науково-дослідних установ; розглянуто українську науку в системі міжнародних документальних комунікацій та взаємодію бібліотек в умовах формування інтеграції у світові інформаційні ресурси.
Сборник содержит материалы библиотечных специалистов, в частности молодых ученых, в которых освещается инновационная деятельность как фактор развития современных социальных коммуникаций и информационное обеспечение науки как метод деятельности научно-исследовательских учреждений; рассмотрено место украинской науки в системе международных документальных коммуникаций и взаимодействие библиотек в условиях интеграции в мировые информационные ресурсы.

Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 36 / НАН України, Нац.   б-ка ім. В.І.Вернадського;  Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К., 2013. – 560 с.
(30,01 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-9516

До збірника наукових праць увійшли матеріали, у яких висвітлюються актуальні питання бібліотечної діяльності в умовах поширення електронних технологій, механізми підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів бібліотек та посилення їх суспільного впливу, окреслюються тенденції розвитку бібліотечних структур як сучасних інформаційно-крмунікаційних комплексів, розкривається специфіка й нові можливості комунікації бібліотек і соціальних медіа.
В сборник научных трудов вошли материалы, освещающие актуальные вопросы библиотечной деятельности в условиях распространения электронных технологий, механизмы повышения эффективности использования информационных ресурсов библиотек, усиления их общественного воздействия, определяются тенденции развития библиотечных структур как современных информационно-коммуникационных комплексов, раскрывается специфика и новые возможности коммуникации библиотек и социальных медиа.

Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 37 / НАН України, Нац.   б-ка ім. В.І.Вернадського ;  Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К., 2013. – 704 с.
(37,0 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-9516

До збірника включено статті, в яких досліджуються питання інноваційних трансформацій бібліотечної інформаційної діяльності; стратегій технологічної модернізації наукових бібліотек; створення інформаційного ресурсу рукописної, книжкової і архівної спадщини; ролі і значення біографічної інформації в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі.
В сборник включены статьи, в которых исследуются вопросы инновационных трансформаций библиотечной информационной деятельности; стратегий модернизации научных библиотек, создания информационного ресурса рукописного, книжного и архивного наследия; роли и значения биографической информации в современном образовательном, научном, культурном информационном пространстве.

Наукові праці Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. Вип. 38 Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки / НАН України, Нац.   б-ка ім. В.І.Вернадського ;  Асоц. б-к України ; редкол. : О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К., 2013. – 372 с.
(22,32 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 2224-9516

До збірника наукових праць увійшли статті співробітників НБУВ, професорів ВНЗ України, присвячені розвитку інформаційної діяльності наукової бібліотеки в сучасному інформаційному просторі та проблемам підготовки кадрів. У статтях науковців НБУВ висвітлено результати проведеного Інститутом науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи дослідження за темою «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки». Репрезентовано інноваційні підходи до організації формування, опрацювання інформаційних ресурсів, актуальні проблеми бібліотечно-інформаційного обслуговування користувачів, методологічні аспекти ефективного управління інформаційною діяльністю наукової бібліотеки.
В сборник научных трудов вошли статьи сотрудников НБУВ, профессоров высших учебных заведений Украины, посвященные развитию информационной деятельности научной библиотеки в современном информационном пространстве и проблемам подготовки кадров. В статьях ученых НБУВ отражены результаты проведенного Институтом научно-методического обеспечения библиотечно-информационной работы исследования по теме «Повышение эффективности информационной деятельности научной библиотеки». Представлены инновационные подходы к организации формирования, обработки информационных ресурсов, актуальные проблемы библиотечно-информационного обслуживания пользователей, методологические аспекты эффективного управления информационной деятельностью научной библиотеки.

Рукописна та книжкова спадщина України: археограф. дослідж. унікальних арх. та бібл. фондів. Вип. 17 / НАН України, Нац.   б-ка ім. В.І.Вернадського,  Ін-т рукопису; редкол.: Л. А. Дубровіна (відп. ред.) [та ін.] – К. : НБУВ, 2013.
(36,01 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-7107-4

До збірника увійшли наукові студії, що репрезентують археографічні, джерелознавчі, архівознавчі, кодикологічні та інші аспекти вивчення рукописної та книжкової спадщини, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, в інших книгозбірнях та архівних установах України. Дослідження архівних та книжкових фондів представлені статтями, зокрема, стосовно різномовних записів молитви «Отче наш», зроблених грецькими літерами, з фондів Інституту рукопису НБУВ; описання документального складу архівного фонду члена-кореспондента АН УРСР М.Г. Крейна; виявлення та розгляду походження старообрядницьких почаївських книг; аналізу окремих творів викладачів та магістерських дисертацій студентів КДА як джерел з проблеми всеслов’янської єдності. Склад та зміст книжкових колекцій та бібліотечних зібрань висвітлюється в статтях, присвячених періодичним та продовжуваним виданням зі складу родового книжкового зібрання Урбановських та Стажинських; реконструкції документального зібрання Музею та Архіву Єврейського історико-етнографічного товариства; історії створення та сучасному станові бібліотеки Києво-Печерської лаври. Кодикологічні студії торкаються атрибуції та визначення первинності оправи при описування кириличних рукописних книг XVI ст., історичного контексту створення копенгагенського Євангелія; проблем датування кириличних кодексів XIV–XVI ст. Рубрика «Спеціальні історичні дисципліни» представлена дослідженнями джерелознавчого аспекту київських періодичних видань доби Гетьманату Павла Скоропадського.
В сборник вошли научные исследования, представляющие археографические, источниковедческие, архивоведческие, кодикологические и другие аспекты изучения рукописного и книжного наследия, хранящегося в фондах Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского, в других библиотеках и архивных учреждениях Украины. Исследование архивных и книжных фондов представлены статьями, в частности, о разноязычных записях молитвы «Отче наш», записанных греческими буквами, из фондов Института рукописи НБУВ; об описании документального состава Архивного фонда члена-корреспондента АН УССР М.Г. Крейна; о выявлении и рассмотрении происхождения старообрядческих почаевских книг; об анализе отдельных произведений преподавателей и магистерских диссертаций студентов КДА как источников изучения проблемы всеславянского единства. Состав и содержание книжных коллекций и библиотечных собраний освещается в статьях, посвященных периодическим и продолжающимся изданиям из состава родового книжного собрания Урбановських и Стажинских; реконструкции документального собрания Музея и Архива Еврейского историко-этнографического общества; истории создания и современному состоянию библиотеки Киево-Печерской лавры. Кодикологические исследования касаются атрибуции и определения первичности переплета при описании кириллических рукописных книг XVI в., исторического контекста создания копенгагенского Евангелия; проблем датировки кириллических кодексов XIV-XVI вв. Рубрика «Специальные исторические дисциплины» представлена исследованиями источниковедческого аспекта киевских периодических изданий периода Гетманата Павла Скоропадского.

Слов’янські обрії : зб. наук. пр. Вип. 5. / НАН України ; Укр. ком. славістів ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] ; уклад. Н.Г. Солонська. – К.: НБУВ, 2013. – 273 с.
(18,41 обл.-вид. арк.). — Тираж 100.
ISBN 978-966-02-6728-2

У збірнику наукових праць відбито історію розвитку української мови в контексті розвитку слов’янських мов; представлено матеріали, присвячені 450-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія, дослідженню давньослов’янських та давньоруських книжних пам’яток, рукописної спадщини, стародруків; порушено питання сучасної фольклористичної науки у Білорусі, Польщі, Німеччині, Туреччині, Хорватії; розглянуто біографії видатних слов’янознавців тощо.
В сборнике научных трудов отражена история развития украинского языка в контексте развития славянских языков; представлены материалы, посвященные 450-летию создания Пересопницкого Евангелия, исследованию древнеславянских и древнерусских книжных памятников, рукописного и старопечатного наследия; рассматривается вопрос современной фольклористической науке в Беларуси, Польше, Германии, Турции, Хорватии; представлены биографии выдающихся славяноведов т.п.

Слов’янські обрії : доповіді XV Міжнародного з’їзду славістів / НАН України ; Укр. ком. славістів ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К., 2013.
Вип. 6, ч. 1. Мовознавство. – 386 с.
(16,3 обл.-вид. арк.). — Тираж 100.
Вип. 6, ч. 2. Літературознавство, культурологія, фольклористика. Історія славістики. –
232 с.
(17,03 обл.-вид. арк.). — Тираж 100.

У збірнику подано доповіді української делегації на XV Міжнародному з’їзду славістів.
В сборнике представлены доклады украинской делегации на XV Международном съезда славистов.

Слов’янські обрії : зб. наук. пр. : спец. вип., присвяч.  XV Міжнар. з’їзду славістів : матеріали круглого столу «Інтегрований славістичний фонд бібліотек світу». Вип. 7. / НАН України ; Укр. ком. славістів ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К., 2013. – 98 с.
(7,90 обл.-вид. арк.). — Тираж 300.
ISBN 978-966-02-6885-2

У збірнику наукових праць відбито проблеми і концепцію створення інтегрованого електронного ресурсу слов’янських бібліотечних фондів; охарактеризовано спектр слов’янських ресурсів у цифровому форматі; особливості дослідження фондів бібліотечних систем слов’янських країн; подано інформаційну картину слов’янських фондів бібліотек світу; проблеми створення бібліографії бібліографій слов’янської літератури, сукупного електронного каталогу слов’янських фондів бібліотек світу, порушується питання про створення Всесвітньої цифрової слов’янської бібліотеки та ін.
В сборнике научных трудов отражены проблемы и концепция создания интегрированного электронного ресурса славянских библиотечных фондов; охарактеризован спектр славянских ресурсов в цифровом формате; особенности исследования фондов библиотечных систем славянских стран; дана информационная картина славянских фондов библиотек мира, проблем создания библиографии библиографий славянской литературы, совокупного электронного каталога славянских фондов библиотек мира; поднимается вопрос о создании Всемирной цифровой славянской библиотеки и др.

Слов’янські обрії : зб. наук. пр. Вип. 8. / НАН України ; Укр. ком. славістів ; Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; редкол: О. С. Онищенко (голова) [та ін.] – К.: НБУВ, 2013. – 123 с.
(6,9 обл.-вид. арк.). — Тираж 100.

У збірнику відбито творче відродження українського поета Тараса Шевченка під час повернення з оренбурзького заслання, коли він, після понад шести  років вимушеного мовчання, знову почав віршувати; у контексті щоденникових записів та листів Шевченка середини 1857 – початку 1858 р. розглянуто поему «Неофіти» та ін.; аналізуються історіософські концепції Т. Шевченка, які випливають із романтичних засад свободи і гідності; аспекти слов’янської рецепції його мовотворчості; художнє світосприйняття Т. Шевченка і польських романтиків А. Мицкевича, З. Красінського та ін.
В сборнике отражен процесс творческого возрождения украинского поэта Тараса Шевченко в период  возвращения из оренбургской ссылки, когда он, после более шести лет вынужденного молчания, снова начал сочинять, в контексте дневниковых записей и писем Шевченко середины 1857 – начала 1858 рассмотрена поэма «Неофиты» и др.; анализируются историософские концепции Т. Шевченко, вытекающие из романтических принципов свободы и достоинства; аспекты славянской рецепции его языкотворчетсва; художественное мировосприятие Т. Шевченко и польских романтиков А. Мицкевича, З. Красинского и др.

Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития : науч.-практ. и теорет. сб. Вып. 11 / НАН України, Нац.  б-ка им. В.И.Вернадского, МААН, Совет директоров науч. б-к и информ. центров ; редкол. : А. С. Онищенко (пред.) [и др.] – К., 2013. – 322 с.
(15,4  обл.-вид. арк.). — Тираж 300.

В одиннадцатом выпуске помещены статьи, в которых анализируется трансформация современной библиотеки как системы в целом и отдельных направлений ее деятельности под влиянием радикальных социально-экономических и технологических изменений, обобщаются результаты научных исследований библиотек, излагаются концептуальные подходы авторов к исследуемым проблемам, рассматриваются инновационные аспекты их научно-практической деятельности. В юбилейной рубрике «К 150-летию со дня рождения В. И. Вернадского» помещены статьи о современности и непреложности идей ученого, их мировом признании, развитии в современных научных исследованиях, о популяризации творческого наследия В. И. Вернадского.
В одинадцятому випуску вміщено статті, в яких аналізується трансформація сучасної бібліотеки як системи в цілому та окремих напрямів її діяльності під впливом радикальних соціально-економічних і технологічних змін, узагальнюються результати наукових досліджень бібліотек, представлено концептуальні підходи авторів до досліджуваних проблем, розглядаються інноваційні аспекти їх науково-практичної діяльності. У ювілейній рубриці «До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського» вміщено статті про сучасність і непохитність ідей ученого, їх світове визнання, розвиток у сучасних наукових дослідженнях, про популяризацію творчої спадщини В. І. Вернадського.

«І тільки незмінна книга!» : зб. ст. до 120-річчя від дня народж. Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; упоряд., відп. ред. Н. В. Стрішенець. – К., 2013. – 117 с.
(6,8 обл.-вид. арк.). — Тираж 150.
ISBN 978-966-02-6729-9

До збірника увійшли матеріали конференції, присвяченої 120-річчю від дня народження видатного українського бібліографа, бібліотекознавця і книгознавця Юрія Олексійовича Меженка (1892-1969), а також огляд епістолярної спадщини Ю. Меженка та М. Новицького. У додатку вміщено один з виступів на Меженковських читаннях до 100-річчя від народження Ю. Меженка (1992) та анкету, написаною рукою Ю. Меженка у 1946 р.
В сборник вошли материалы конференции, посвященной 120-летию со дня рождения выдающегося украинского библиографа, библиотековеда и книговеда Юрия Алексеевича Меженко (1892-1969), а также обзор эпистолярного наследия Ю. Меженко и М. Новицкого. В приложении представлены одно из выступлений на Меженковских чтениях к 100-летию со дня рождения Ю. Меженко (1992) и анкета, написанная рукой Ю. Меженко в 1946 г.

Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 8-10 жовт., 2013 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів – членів МААН ; редкол.: В. І. Попик [та ін.] – К.: НБУВ, 2013. – 415 с.
(26,9 обл.-вид. арк.). – Тираж 200.

Збірник представляє матеріали міжнародної наукової конференції «Адаптація завдань і функцій наукової бібліотеки до вимог розвитку цифрових інформаційних ресурсів», організованої Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського (8–10 жовтня 2013 року), в яких розглядаються актуальні проблеми наукового, нормативно-методичного, технологічного, кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності. Містить доповіді представників вітчизняних і зарубіжних бібліотек, науково-інформаційних установ, ВНЗ та інших організацій з актуальних питань формування та інтеграції бібліотечно-інформаційних ресурсів, взаємодії бібліотек та інформаційних центрів. Розглядаються науково-методичні аспекти біографістики, розвитку історико-культурних фондів бібліотек та інформаційно-аналітичної діяльності в умовах цифрового середовища.
Сборник представляет материалы международной научной конференции «Адаптация задач и функций научной библиотеки к требованиям развития цифровых информационных ресурсов», организованной Национальной библиотекой Украины имени В.И. Вернадского (8-10 октября 2013г.), в которых рассматриваются актуальные проблемы научного, нормативно-методического, технологического, кадрового обеспечения библиотечно-информационной деятельности. Содержит доклады представителей отечественных и зарубежных библиотек, научно-информационных учреждений, вузов и других организаций по актуальным вопросам формирования и интеграции библиотечно-информационных ресурсов, взаимодействия библиотек и информационных центров. Рассматриваются научно-методические аспекты биографистики, развития историко-культурных фондов библиотек и информационно-аналитической деятельности в условиях цифровой среды.

Сучасна славістика: ключові проблеми та тенденції розвитку : тези міжнар. наук. конф., 23-24 трав. / НАН України, Укр. ком. славістів, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; уклад. і відп. ред. Н. Г. Солонська. – К. : НБУВ, 2013. – 98 с.
(6,75 обл.-вид. арк.). – Тираж 100.

У збірнику подано тези Міжнародної наукової конференції, присвяченої Дню слов’янської писемності і культури та назустріч ХV Міжнародному з’їзду славістів.
В сборнике представлены тезисы Международной научной конференции, посвященной Дню славянской письменности и культуры и навстречу ХV Международному съезду славистов.


Видано журналів:

Науково-теоретичний та практичний журнал «Бібліотечний вісник», 6 номерів –  33,51 обл.-вид. арк. (гол. редактор – акад. НАН України О. С. Онищенко).  З 2012 р. започатковано представлення аудіоанонсів поточних номерів журналу у зібранні «Наукова періодика України» у форматі mp3/

Український реферативний журнал «Джерело», 24 номери – 897,0 обл.-вид. арк. (гол. редактор – чл.-кор. НАН України В.В.Петров; заст. гол. редактора – акад. НАН України О. С. Онищенко; видається спільно з ІПРІ НАН України);

Журнал «Україна: події, факти, коментарі», 24 випуски – 120,0 обл.-вид. арк.