Джерела наукової інформації

До початку пошуку
Повнотекстові матеріали Бібліографічні матеріали Реферативні матеріали

НАУКИ ПРО ЛЮДИНУ (ПСИХОЛОГІЯ ПЕДАГОГІКА)

 DSpace at library NPU Dragomanova.

На сайті розміщений електронний архів наукових публікацій Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, який містить у відкритому доступі наукові публікації викладачів та співробітників, матеріали доповідей та конференцій, навчально-методичну літературу, статті з наукової періодики НПУ.


 Globethics.net

Колекція електронних бібліотек, які пропонують зареєстрованим користувачам електронний доступ до тисяч повнотекстових документів з етики та суміжних дисциплін.


 PsycINFO

Ресурс містить понад 3 млн. анотацій та описів наукової літератури з біхевіоризму та психічного здоров'я. Social Psychology Network

Соціальна мережа з психології містить більш ніж 5000 посилань на ресурси, пов'язані із психологією.

 Библиография по психологии

На сайті розміщено бібліографічну підбірку праць з психології.


 Бібліографічна діяльність (Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека")

На сайті Комунального закладу Львівської обласної ради "Львівська обласна науково-педагогічна бібліотека" у розділі "Бібліографічна діяльність" представлені Бібліографічні покажчики, Рекомендаційні списки літератури, Бібліографічні огляди, Каталоги виставок з педагогічних наук в електронному вигляді.


 Бібліографічна продукція ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського

На сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України представлена бібліографічна продукція, яку можна завантажити та роздрукувати.


 Бібліографічний покажчик (PSYLIB)

На сайті розміщена бібліографія з психологічних наук в повнотекстовому доступі.


 Бібліографічний покажчик наукових праць

На сайті бібліотеки Київського університета імені Бориса Грінченка у розділі "Видання бібліотеки" представлені бібліографічні покажчики наукових праць наукових співробітників, докторантів, аспірантів і добувачів Київського університету за 2010-2013 р.р.


 Бібліотека психології для студентів

На сайті надається доступ до електронних копій підручників, авторефератів з психології, довідника психологічних термінів.


 Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія

Журнал висвітлює теоретико-методологічні та науково-практичні проблеми в галузі педагогіки та психології, що є актуальними на сучасному етапі розвитку психолого-педагогічних наук і відображають широкий спектр інтересів науковців.


 Вісник Національного технічного університету України "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка

Журнал "Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка" призначений для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. Мета журналу полягає у висвітленні результатів наукових досліджень, спрямованих на вивчення філософсько-методологічних засад, психолого-педагогічних умов та особливостей імплементування нових методів і технологій здійснення такої підготовки.


 Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка

Сайт журналу, призначеного для публікації наукових праць українських та зарубіжних вчених з філософії, психології і педагогіки вищої освіти. Архів номерів журналу з 2005 року.


 Вісник НТУУ "КПІ". Філологія. Педагогіка

На сайті представлений науковий журнал Вісник національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Журнал орієнтується на проблеми, пов’язані з філологією, зокрема, прагне допомогти встановити зв’язки між теоріями, методами досліджень і науковими дискурсами, критично осмислити існуючі філологічні здобутки. В рамках філології журнал схвалює дослідження в таких сферах як: фонетика, лексикологія, стилістики, граматика, переклад.


 Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура

Сайт Вісника Прикарпатського університету (Серія: Фізична культура). Надається доступ до повних текстів статей Вісника з 2007 року.


 Гендерная библиотека

На сайті представлена електронна бібліотека, яка надає доступ до текстів гендерних досліджень.


 Електронна бібліотека (Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України)

На сайті представлена електронна бібліотека, яка містить посібники, монографії, наукові студії із соціальної та політичної психології, інформаційні бюлетні, збірники статей учасників методсемінару з доступом для скачування.


 Електронна бібліотека НАПН України

Репозиторій електронних видань Національної академії педагогічних наук України. Перегляд здійснюється за роками, за темою класифікатора, за науковими установами, за автором.


 Журнал (МИГП)

На сайті Міжнародного інституту глибинної психології представлено реферативний огляд журналів видавництва Інституту.


 Інформаційно-комунікативні технології навчання: рекомендаційний бібліографічний покажчик

Покажчик підготовлений Науковою бібліотекою КНУ, містить книги та статті за темою: «Інформаційно-комунікативні технології навчання». Рекомендаційний бібліографічний покажчик призначено для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться питанням інформаційних освітніх технологій, які дають можливість значно підвищити ефективність навчання.


 Культура. Освіта. Педагогіка (НБУВ)

Книжкова виставка "Культура. Освіта. Педагогіка" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Людина. Культура. Психологія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Мир психологии

На сайті представлені науково-популярні статті за різноманітними напрямками психологічної науки, популярні психологічні тести, біографії відомих психологів.


 Научная работа на факультете психологии МГУ

На сайті факультету психології Московського державного університету ім М. В. Ломоносова в розділі "Наукова робота" надається повнотекстовий доступ до авторефератів дисертацій та періодичних видань факультету.


 Освіта регіону

На сайті представлений архів журналу "Освіта регіону" з 2008 року.


 Освітологічний дискурс

«Освітологічний дискурс» – наукове електронне видання, яке дозволяє читачам опрацьовувати наукові доробки у відкритому доступі. Видання «Освітологічний дискурс» включено до переліку фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата педагогічних наук.


 Педагогічні науки та народна освіта. Бібліографічний покажчик. Ч. 1.

Бібліографічний покажчик укладений співробітниками Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Документальні ресурси покажчика різнобічно висвітлюють питання педагогічної науки і народної освіти в Україні та світі в історичному розвитку.


 Портал сучасних педагогічних ресурсів

На порталі надається доступ до освітніх (педагогічних) е-ресурсів, концентруються нові педагогічні джерела в освітньому депозитарії, реалізуються інтелектуальні освітні інвестиції в національному соціокультурному просторі, які здійснюються науково-педагогічними установами та благодійними фондами.


 Психологія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.


 Психологія особистості в системі знань (НБУВ)

Книжкова виставка "Психологія особистості в системі знань" підготовлена Відділом комплексного бібліотечного обслуговування. Психологія та філософія (НБУВ)

Віртуальна виставка літератури з психології та філософії, що зберігається у фондах Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. Реферативні ресурси (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського)

На сайті Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського представлені реферативні ресурси з питань педагогіки, психології та освіти. Список електронних видань Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України

На сайті бібліотеки Київського університета імені Бориса Гринченка представлений перелік видань та посилання, які можна завантажити в електронному вигляді на сайті Електронної бібліотеки НАПН України.


 Теорія та методика навчання та виховання

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та методики навчання і виховання у вищому навчальному закладі й загальноосвітній школі.


 Электронная библиотека - Социология, психология, управление

На сайті представлено матеріали з соціології, психології та суміжних дисциплін для науково-дослідних цілей, інформування громадськості про наукові розробки фахівців і прогресивного розвитку світової гуманітарної науки.