Науково-дослідна робота

"Формування ресурсів науково-інформаційного порталу України"
(2005-2007)

Коротка сутність отриманих результатів

Створено загальноакадемічну систему онлайнового доступу до передплачених ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації, що базується на телекомунікаційній інфраструктурі, реалізованій у рамках Програми інформатизації НАН України. Функціональні можливості системи забезпечують централізоване надання повного спектру онлайнових сервісів у інтранет/екстранет-мережі бібліотеки та децентралізований доступ до визначених ліцензійними угодами джерел інформації з установ НАН України. Розроблено інформаційну технологію моніторингу використання ресурсів передплачених джерел інформації, яка передбачає надання статистичних відомостей як за базами даних, так і за установами НАН України. Результати моніторингу засвідчили, що впродовж 2006-2007 років вченими одержано близько 800 тис. повних текстів публікацій (у середньому — 50 статей на одного науковця НАН України).

Розроблено інформаційну технологію формування ресурсів інтранет-середовища бібліотеки, що передбачає моніторинг і архівування наукової та суспільно значущої інформації українського сегменту інтернет, вибіркове архівування зарубіжних мережевих джерел інформації (ресурсів з пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в Україні, іноземних публікацій про Україну, публікацій українців і українською мовою), а також опрацювання поточних надходжень на компакт-дисках. Запропоновано методологічний підхід до опрацювання інтранет-ресурсів, в основі якого виокремлення зібрань публікацій, опис цих зібрань на основі Дублінського ядра метаданих і повнотекстове індексування виокремлених зібрань. Упровадження технології дозволило сформувати в інтранет-середовищі бібліотеки універсальний за видовою та тематичною ознаками електронний фонд ємністю понад 150 GB, що еквівалентно 5 млн. сторінок.

Визначено концептуальні засади й організовано формування загальноакадемічного порталу наукової періодики, структура якого включає три інформаційні складові. Перша з них надає загальні відомості про наукову періодику, друга — розкриває зміст журналів на основі загальнодержавної реферативної бази даних "Україніка наукова", а третя — спрямована на одержання повних текстів статей. На порталі представлено 440 серіальних видань наукових установ національної та галузевих академій наук і вищих навчальних закладів, у тому числі всі 85 журналів, до складу співзасновників яких входить НАН України як юридична особа.

Започатковано перший в Україні проект "відкритого контенту" — зібрання електронних наукових фахових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук і на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях. Створено інформаційну технологію обробки цих видань, яка передбачає включення інформації про статті з них до загальнодержавної реферативної бази даних, розміщення згаданих видань на сайті бібліотеки та забезпечення онлайнового доступу до повних текстів статей.

Упроваджено систему архівування та довготермінового зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів, яка передбачає системне впорядкування цих ресурсів за видовою та хронологічною ознаками для створення цілісних зібрань і наступний запис сформованих зібрань на спеціальні носії інформації, що гарантують 50-річне збереження даних. Розроблено концептуальні положення щодо узагальненого опису зібрань і їх включення до фондів бібліотеки.

Загальний обсяг видавничої продукції в рамках НДР становить 925 авторських аркушів (з урахуванням Українського реферативного журналу "Джерело"). Результати досліджень розкрито в 55 публікаціях загальним обсягом 25 авторських аркушів. За результатами досліджень захищено 3 кандидатські дисертації.


© Леонід Костенко, 2007
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ