Звіт про роботу Інформаційно-бібліотечної ради НАН України у 2012 році

Логотип

Інформаційно-бібліотечна рада НАН України (далі – ІБР, Рада) упродовж 2012 р. на наукових конференціях, семінарах, стажуваннях і практикумах, які організовувалися для бібліотек НДУ, акцентувала увагу на висвітленні питань щодо ролі й місця бібліотек, науково-інформаційних центрів в реалізації національної та міждержавної інформаційної політики; світових тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери та їх відображення в науково-інформаційному просторі України.

Питання щодо розвитку бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України докладно обговорювались під час семінару «Проблеми накопичення  та використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України» (27 травня 2011 р.), організованого для керівників бібліотек. У рамках роботи семінару відбулися презентації інформаційних електронних ресурсів НБУВ: спеціалізованих та архівних фондів, введених до електронного каталогу НБУВ; технологічної БД «Рубрикатор НБУВ. Бібліотечна справа. Бібліотекознавство»;  технології та досвіду роботи віртуальної довідки НБУВ. У роботі семінару, крім фахівців НБУВ, взяли участь учений секретар Науково-видавничої ради НАН України А. І. Радченко та  заступник голови ЦК профспілок НАН України Є. І. Меркулов.

Результати вивчення стану і розвитку бібліотечно-інформаційних  ресурсів представлено в підготовлених під егідою ІБР інформаційно-аналітичних матеріалах: в щорічному звіті про науково-інформаційну діяльність НАН України; інформаційно-аналітичному огляді «Робота бібліотек науково-дослідних установ НАН України в 2011 році» Вип. 17.  (К, 2012); «Інформаційному покажчику неопублікованих бібліографічних списків, підготовлених бібліотеками науково-дослідних установ НАН України за 2011 рік» (Київ, 2012).  
Статистичні дані що характеризують діяльність НБУВ та мережі бібліотек НДУ НАН України за 2011 р., подано для щорічника «Бібліотечна Україна в цифрах» (К., 2011), який  видає Міністерство культури і туризму України та Державний заклад «Національна парламентська бібліотека України».  
Питанням координації роботи бібліотек був присвячений семінар «Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі», організований Центром бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ (жовтень 2011 р.). У роботі семінару взяли участь: ген. директор агенції «Матрікс Прес» Т. Березна; менеджер компанії Euromonitor International К. Бондаренко; наук. співроб. Інституту програмних систем НАН України О. Новицький та ін.

Предметом поглибленого дослідження стану інформаційних ресурсів, виявлення потенційних можливостей їх зростання стало вивчення питання про взаємодію та співробітництво Національної академії наук України з галузевими академіями наук (аграрною, медичною, педагогічною, правничою, мистецтв) і підготовка відповідних пропозицій для розгляду на засіданні Ради президентів академій наук України на тему: «Проблеми розвитку міжакадемічного інформаційного обміну». У доповіді Голови інформаційно-бібліотечної ради НАН України, академіка НАН України О. С. Онищенка зазначалось, що необхідні скоординовані зусилля академій у справі поповнення Українського сегменту Інтернету науковими і соціальнозначущими інформаційними ресурсами, входження в Світову, Європейську та Євразійську електронні бібліотеки, представлення академій, їхніх установ і вчених у міжнародних базах даних. У результаті обговорення було ухвалено «Пропозиції Інформаційно-бібліотечної ради НАН України  щодо забезпечення організації і координації інформаційної взаємодії національних академій наук».
НБУВ як головна установа зі створення загальноакадемічного центру онлайнових науково-інформаційних ресурсів, продовжувала надавати користувачам послуги з мережевого доступу до ресурсів провідних світових постачальників наукової інформації. Моніторинг використання інформаційних ресурсів засвідчив, що читачами використано 152 тис. статей, при тому, що доступ до електронних ресурсів поза межами НБУВ з цього року було обмежено.   Найбільш активно ресурси використовували НБУВ, Донецький фізико-технічний інститут, Інститут сорбції та проблем ендоекології, Фiзико-технiчний інститут низьких температур, Iнститут фiзики напiвпровiдникiв та Фiзико-механiчний інститут. У той же час 42 академічні установи не використовували передплачені науково-інформаційні ресурси у своїй діяльності.

Центром бібліотечно-інформаційних технологій НБУВ щомісячно здійснювався комплекс наукометричних досліджень щодо стану представлення української науки у базі даних Scopus, публікаційної активності та показників цитованості вітчизняних суб’єктів системи наукових комунікацій. Результати дослідження оперативно представлялися на веб-сторінках «Рейтинг установ НАН України», «Рейтинг установ АМН України», «Рейтинг установ УААН», «Рейтинг ВНЗ України», та «Рейтинг науковців України» та в «Бібліотечному віснику». За наукометричними показниками цитованості  у 2011 р. першими у рейтингу були інститути теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова і фізіології ім. О. О. Богомольця.  

Тривала робота НБУВ зі створення загальнодержавного депозитарію «Наукова періодика України». Нині до депозитарію подано 1700 наукових професійних видань з середньою трьохрічною ретроспективою. Щодобова кількість користувачів депозитарію зросла з 25 тис. до 56,9 тис., при цьому кількість звернень до журналів збільшилася  від 220 тис. до 595 тис. У звітному році продовжувалось формування загальнодержавної реферативної БД «Україніка наукова» (нині відображається 0,5 тис. серіальних видань, а їх загальна кількість складає 1,5 тис.) та здійснювався випуск чотирьох галузевих серій Українського реферативного журналу «Джерело» (друкованих і на компакт-дисках).

У центрі постійної уваги ІБР були питання збереження бібліотечних фондів, контролю за веденням облікової документації, дотриманням графіків проведення перевірок книжкових фондів. НБУВ, як координаційний центр з цього напряму діяльності, постійно надавала методичну та практичну допомогу в питаннях збереження фондів бібліотекам НДУ та бібліотекам інших відомств. У звітному році було надано понад 250 індивідуальних консультацій, щодо обліку та збереження фондів, оформлення документації за підсумками перевірок бібліотечних фондів, та передаванням бібліотек.

У зв’язку з ліквідацією Ради по вивченню продуктивних сил НАН України співробітники НБУВ (відділів обмінного фонду та бібліотекознавства) здійснювали методичну підтримку передавання бібліотеки, неодноразово відвідували бібліотеку та надавали консультаційну допомогу ліквідаційній комісії установи та бібліотеці  Інституту демографії, на баланс якої було передано частину фондів.

Питання збереження  цінних та рідкісних видань стали предметом обговорення на окремих міжнародних заходах, активну участь у роботі яких брали фахівці бібліотек різних систем і відомств, зокрема, під час проведення круглого столу на тему: «Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів» (Київ, жовтень 2011). Методику і технологію зберігання  фондів було розкрито в  методичній консультації  н. с. НБУВ Л.П. Затоки  «Сучасні технології та нові матеріали для консервації фондів». Перспективні плани, технологія та методика оцифрування  найцінніших видань з фондів НБУВ та бібліотек НДУ НАН України, ці питання неодноразово обговорювалася на засіданнях Комісії зі збереження фондів НБУВ.  У 2011 р. НБУВ за рахунок використання всієї спеціальної техніки  змогла вийти на рівень оцифрування у 150 тис. сторінок.

Водночас ряд положень, задекларованих у  Розпорядженні № 731 «Про затвердження Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами НАН України» викликають запитання у бібліотечних практиків. У звітному році з цього приводу за консультаціями та поясненнями до ІБР звернулися бібліотечні працівники понад 50 НДУ.

Багатоаспектний аналіз стану бібліотечно-інформаційної діяльності НДУ НАН України здійснено в рамках наукової теми «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки», яка виконується  Інститутом науково-методичного забезпечення бібліотечно-інформаційної роботи НБУВ упродовж 2011–2013 рр. У процесі дослідження переглянуто схему плану-звіту бібліотеки НДУ, доповнено його структуру, введено нові додатки, зокрема, «Перевірка фондів» та «Електронні ресурси бібліотеки», останній додаток  на 2012 р. підготовлено у новій редакції «Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси: поповнення, використання, обслуговування». Результати першого етапу дослідження викладено у четвертому розділі наукової теми «Організація бібліотечно-інформаційної діяльності науково-дослідних установ НАН України» та у ряді публікацій фахівців НБУВ.

За активної підтримки ІБР установ бібліотеки НДУ, що входять до складу науково-інформаційних відділів, традиційно беруть участь у виконанні дослідницької планової тематики. Це бібліотеки інститутів біології південних морів, археології, історії України, літератури та ін. Зокрема, працівники науково-інформаційного відділу Інституту літератури у 2011 р. розпочали наукове дослідження  «Видання співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. 1950-2010 рр.», протягом року підготували сім наукових публікацій. Працівники бібліотеки Інституту археології продовжували наукове дослідження та реконструкцію книжкового зібрання Федора Вовка, провели наукову конференцію «Історія археології: особистості та школи», опублікували десять наукових робіт.

Співробітники ЛННБ з метою створення повного реєстру даних у рамках наукової теми «Бібліотеки Львова XVIII-XX ст.: історія, функціонування, характеристика фондів» поповнювали анотовані картотеки власників приватних книгозбірень, духовних і світських інституцій  XVIII-XX ст., які володіли бібліотечними фондами; збирали біобібліографічний матеріал про визначних діячів бібліотечного руху.

Тривала робота з формування пакету законодавчих та інструктивних документів у галузі бібліотечної справи, у цій роботі взяли участь і провідні фахівці бібліотек НДУ. У 2011 р. ІБР було підготовлено нову редакцію «Положення про Інформаційно-бібліотечну раду НАН України» (затверджено Постановою  Президії НАН України  від 07.12.2011 р.), здійснено розробку проекту «Положення про роботу з дарами в бібліотеках НДУ НАН України». Бібліотека Інституту біології південних морів розробила комплект методичних документів з організації роботи репозитарію установи та опублікувала наукову статтю з досвіду його роботи.

Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, як активний член Інформаційно-бібліотечної ради та методичний центр для бібліотек науково-дослідних установ Західного наукового центру в 2011 р. видала «Анотований бібліографічний покажчик літератури з проблем бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства (Львів, 2011) та «Путівник фондами відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника» (Львів, 2011), провела міжнародну конференцію «Бібліографія і книгознавство у XXI столітті: традиції та інновації».

Потреби бібліотечних практиків у методичному забезпеченні різних напрямів діяльності сучасної бібліотеки обумовили проблематику та змістове  наповнення шостого випуску збірника «Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України», що готується до друку у 2012 р. До цього випуску розроблено інструктивно-методичні документи, консультації, матеріали з досвіду роботи, складено списки документів якими має послуговуватися сучасна бібліотека в організації своєї діяльності.

У звітному році Радою здійснено комплекс заходів, спрямованих на підвищення фахового рівня працівників бібліотечно-інформаційної системи НАН України. Так, міжнародна наукова конференція «Формування і розвиток  бібліотечного електронного середовища» (жовтень 2011 р.) запропонувала до розгляду фахівцям найактуальніші проблеми розвитку бібліотечної галузі, які було виголошено у 270 доповідях, інформаціях та повідомленнях. Матеріали конференції (у скороченому викладі) надруковані у «Бібліотечному віснику» № 6 за 2011 р., а повні тексти  доповідачів будуть видані у збірнику праць НБУВ у 2012 р.

У звітному році  проводжував працювати лекторій  з інформатики та інтернет-технологій, організований НБУВ спільно з Науково-учбовим центром прикладної інформатики НАН України за спеціалізованою навчальною програмою «Основи створення та розміщення web-сайтів». Для працівників бібліотек НДУ НАН України проходили заняття з циклу засвоєння програми ІРБІС. Зокрема, 18 листопада 2011 р. на базі бібліотеки Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена було проведено чергове, шосте заняття. У проведенні стажування за програмою ІРБІС-64 взяли участь фахівці НБУВ та президент Асоціації користувачів системи ІРБІС в Україні Л.З. Рудзський.

Ряд працівників бібліотек НДУ брали участь і в міжнародних заходах, організованих бібліотечно-інформаційними установами України та країн СНД. Зокрема, у міжнародній науковій конференції «Бібліотеки в новому десятилітті інформаційного століття: удосконалюючи технології та розвиваючи співробітництво» «Крим-2011» (Судак, 4-12 червня 2011 р.); VIII міжнародній науково-практичній конференції INFORMATIO-2011 «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ» (Севастополь, 4-8 жовтня 2011 р.);    III міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства» (Львів, 29 вересня 2011 р.).  

Голова ІБР НАН України О. С. Онищенко брав участь у заходах, присвячених 100-річному ювілею Інформаційно-бібліотечної ради Російської академії наук, виступив з доповіддю «Роль информационно-библиотечных советов в развитии взаимосвязей Российской академии наук и Национальной академии наук Украины» на науковій конференції «Информационно-библиотечная система Российской академии наук: традиции и современность» (Москва, 2011).

До сторіччя  ІБР РАН були організовані наступні заходи:

 • опубліковано статтю директора Бібліотеки з природничих наук РАН М. Є. Кальонова  і ученого секретаря ІБР РАН О. Д. Дяченко  у «Бібліотечному віснику» (№ 2, 2011) та у  «Віснику НАН України» (№ 3, 2011);
 • підготовлено окремий розділ дев’ятого випуску збірника МААН «Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития» (К., 2011);  
 • опубліковано статтю О. Оніщенка, Г. Солоіденко, А. Свободи «Внесок Інформаційно-бібліотечної ради НАН України в розбудову академічної науково-інформаційної системи» (Бібліотечний вісник № 2, 2011);
 • опубліковано наукові статті  у зарубіжних збірниках: О. С. Онищенка «Роль информационно-библиотечных советов  в развитии взаимосвязей РАН и НАН Украины» у науковому збірнику БПН РАН «Информационное обеспечение науки: новые технологии» (Москва, 2011),  А. А. Свободи «Ученые Украины в помощь организации научных знаний» у  науковому збірнику ДПНТБ СО РАН  «Вклад информационно-библиотечной системы РАН в развитие отечественного библиотековедения, информатики и  книговедения» (Новосибирск, 2011);
 • організовано книжкову виставку «Інформаційно-бібліотечні ради на службі науці» в залі бібліотекознавства НБУВ.
   

У 2011 р. подовжувалася науково-дослідницька робота з архівними та рукописними матеріалами для підготовки збірника документів про діяльність Інформаційно-бібліотечної ради НАН України. Завдяки зібраному матеріалу підготовлено наукову статтю «Історія створення та напрями діяльності ІБР НАН України як дорадчого та консультаційного органу вчених» (доповідь виголошена на міжнародній конференції НБУВ, жовтень 2011 р.) та інформаційні матеріали про роль видатних вчених і голів ІБР в організації діяльності цього дорадчого органу (Б. І. Чернишова, В. М. Русанівського, В. В. Немошкаленка, І. К. Білодіда, І. К. Походні).

Проблеми інформатизації, формування національного інформаційного суверенітету, розвитку глобальних інформаційних обмінів та основні принципи   сучасного інформаційного співробітництва висвітлюються у колективних монографіях  НБУВ: «Національний інформаційний суверенітет у контексті розвитку новітніх інформаційних технологій» (К., 2011, 160 с), «Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій» (К., 2011, 224 с.), «Електронні інформаційні ресурси бібліотек у піднесенні інтелектуального і духовного потенціалу українського суспільства (К., 2011, 229 с.).

ІБР традиційно активно співпрацювала з Асоціацією бібліотек України, Культурно-просвітницьким центром НБУВ в організації ювілейних та просвітницьких заходів присвячених Дню науки, Дню слов’янської писемності та культури, Дню бібліотек.

17-20 травня 2011 р. в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського пройшов цикл заходів у форматі «V Всеукраїнського фестивалю науки». Перед присутніми виступили: директор Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського НАН України, академік НАН України В. В. Гончарук (презентація його праці «Наука о воде»); головний редактор журналу «Слово і час», д-р іст. наук Л. І. Скопейко (представив монографію академіка НАН України М. Г. Жулинського «Нація. Культура. Література»); директор Видавничого Дому «Академперіодика» О. Г. Вакаренко та директор Науково-виробничого підприємства видавництва «Наукова думка» НАН України І. Р. Алексеєнко.

Інформаційно-бібліотечною радою НАН України на 2012 р. планується  взяти участь  у:

 • реалізації Державної цільової національно-культурної програми створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ»;
 • виконанні меморіального проекту «Наукова спадщина України» для надання суспільству інформації про видатних українських учених, які зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної та світової науки;
 • формуванні електронних колекцій наукових публікацій світового репертуару, БД з історії та культури українського народу, етнічних меншин;
 • розробці технологічної документації з упровадження корпоративної каталогізації та формуванні зведеного каталогу фондів бібліотек НДУ, які працюють за програмою ІРБІС;
 • поданні пропозицій від установ НАН України щодо створення науково-інформаційного Інтернет-журналу «Наука-людині».

Будуть продовжені дослідження бібліотечно-інформаційних ресурсів НДУ НАН України в рамках наукової теми «Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки»; планується розробити методичні рекомендації  «Експертиза книжкових пам’яток у бібліотеках»; провести низку семінарів та практикумів з бібліотечно-інформаційної діяльності та опанування нових технологій, в т. ч. за програмою ІРБІС; видати Інформаційно-аналітичний огляд «Робота бібліотек НДУ НАН України в 2011 році» (вип. 17) та збірник документів та матеріалів про історію створення і діяльність Інформаційно-бібліотечної ради НАН України.

Голова Інформаційно-бібліотечної
ради НАН України,
академік НАН України

О. С. Онищенко