Дари НБУВ

Інститут історії України НАН України

Інститут історії України НАН України в 2014 р. започаткував нову серію наукових досліджень – "Студії з регіональної історії" (відповідальний редактор – академік НАН України В. А.Смолій), спрямовану на створення наукового підґрунтя для вироблення концептуальних підходів дослідження регіонів України та популяризацію наукових знань з регіональної історії в українському соціумі. 1. Крим від античності до сьогодення: Історичні студії / ред. кол.: Смолій В. (відп. ред.), Бачинська О., Боряк Г., Верменич Я., Гуржій О., Даниленко В. (заст. відп. ред.), Крупина В., Кульчицький С., Лисенко О., Литвин В., Матях В. (відп. секр.) ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2014. – 707 с. – (Студії з регіональної історії). На сторінках збірника з сучасних методологічних позицій представлено ретроспективу історії Криму від найдавніших часів до сьогодення. Особливу увагу приділено еллінській присутності в Північному Причорномор'ї; взаємовідносинам населення та державних утворень з оточуючими країнами на території Кримського півострова, насамперед Україною, від доби Середньовіччя до Нового часу; питанням військової, дипломатичної, господарської історії; статусу Криму в російських імперських та радянських політико-адміністративних структурах, у складі Української держави, а також проблемам охорони пам'яток історії та культури на півострові. 2. Папакін Г. В. Донбас на «чорній дошці»: 1932–1933. Науково-популярний нарис / Георгій Папакін ; НАН України, Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Київ, 2014. – 44 с. – (Студії з регіональної історії. Степова Україна). У брошурі висвітлені питання запровадження у Донецькому басейні репресивного антиселянського режиму «чорної дошки» в період Голодомору-Геноциду 1932–1933 років в Україні. Розкрито особливості запровадження таких санкцій проти місцевого селянського населення, створення умов, несумісних з життям, масштаби, та конкретні адреси застосування репресій. Показані наслідки господарювання комуністично-радянського режиму в донецькому селі на початку 1930-х років. Для всіх, хто цікавиться історичним минулим України та Донецького басейну. 3. Пиріг Р. Донбас у складі української гетьманської держави (травень-листопад 1918 року) / Руслан Пиріг ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – 41 с. – (Студії з регіональної історії). У брошурі висвітлюється короткий період перебування Донецького басейну у складі гетьманської держави Павла Скоропадського. Розкрита обумовленість становища краю Брестськими мирними угодами та прагматичними інтересами Центральних держав. Показано діяльність місцевої адміністрації з наведення «спокою і порядку», функціонування міських та земських управ, повсякденне життя населення міст і сіл, грабіжницьку політику австро-німецьких військ. Аналізується тогочасний стан вугільної та металургійної промисловості регіону. Для всіх, хто цікавиться історичним минулим України і Донецького краю. 4. Схід і Південь України: час, простір, соціум. В 2 т. – Т 1: Колективна монографія / відп. ред. В. А. Смолій ; ред. кол.: Г. В. Боряк, Я. В. Верменич, B. М. Даниленко, [та ін.]; авт. кол.: Л. Буряк, Я. Верменич (кер. авт. кол.), Т. Винарчук [та ін.] ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2014. – 378 с. – (Студії з регіональної історії). Колективна монографія присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню нових просторово-часових підходів до дослідження регіональної специфіки Сходу і Півдня України. У полі зору авторів – історичні витоки диспропорцій і асиметрій у регіональному розвитку регіонів, глибинні причини незбігу політичних орієнтацій, ментальності та історичної пам'яті населення. В основу монографії покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Дослідження Сходу і Півдня України в історичній ретроспективі: підсумки і проблеми» (червень 2014 p.), які стануть у нагоді не лише фахівцям-науковцям, політикам, але й широкому загалу читачів. 5. Чухліб Т. В. Донеччина та Луганщина – козацькі землі України (XVI–XVIII ст.) / Тарас Чухліб ; відп. ред. В. Смолій ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2014. – 105 с. – (Студії з регіональної історії. Степова Україна). Давнє минуле Донецької та Луганської областей, як невід’ємної складової історії України, насичене різними цікавими та маловідомими сторінками, головні з яких стосуються часів Козаччини. З XVI ст. землі Дніпрово-Донецького межиріччя були полем протистояння між Польсько-Литовською державою, Московським царством, Кримським ханством та Османською імперією, а в другій половині XVII–XVIII ст. увійшли до складу Української козацької держави. На основі оригінальних архівних та опублікованих джерел з України, Польщі, Росії і Туреччини, свідчень сучасників та наукової історичної літератури автор розкриває історію військово-господарського освоєння українцями від початку 1500-х рр. і до кінця 1700-х рр. території сучасних Донеччини та Луганщини. 6. Якубова Л. Д. Етнонаціональна історія Донбасу: тенденції, суперечності, перспективи в світлі сучасного етапу українського націотворення / Лариса Якубова ; НАН України, Інститут історії України. – Київ, 2014. – 109 с. – (Студії з регіональної історії. Степова Україна) У брошурі висвітлюється історія формування етнонаціонального складу українського Донбасу. На тлі поворотних віх політичної історії нового й новітнього часу розкриваються не лише обставини колонізації краю та участь окремих етнічних груп у його господарському освоєнні, а й принципи, форми й суть процесів етнокультурної взаємодії, стратегій етнокультурного виживання та суперечності, які вони генерували.

Боряк Геннадій Володимирович

Геннадій Володимирович Боряк, український історик-архівіст, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент НАН України, заступник директора Інституту історії України НАН України з наукової роботи передав до фондів Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського два видання: 1. Головко В. Олигархи из города роз. Становление и развитие крупного капитала Донбасса (1991–2014 гг.) / Владимир Головко ; НАН Украины, Институт истории Украины. – Київ, 2014. – 74 с. – (Студии по региональной истории. Степная Украина). Видання містить опис історії фінансово-промислових груп, що сформувалися на Донбасі після 1991 р. Відтворений процес їх формування в контексті загальнонаціональних тенденцій розвитку великого капіталу в Україні. Проаналізований історичний шлях, який пройшли три знакові компанії регіону – "Индустриальный союз Донбасса", "Систем Кэпитал Менеджмент", "МАКО". Окремо окреслена їх доля під час кризи 2014 р. 2. Донік О. З історії індустріального освоєння Донбасу (ХІХ-початок ХХ ст.) / Олександр Донік ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2014. – 60 с. – (Студії з регіональної історії. Степова Україна). Дослідження присвячене розгляду найбільш важливих напрямів індустріального освоєння Донбасу в ХІХ – на початку ХХ ст., які дозволити йому набути вже тоді статусу головного промислового регіону в межах українських територій, а саме: розвитку провідної вугільної галузі, формуванню потужних центрів вугледобування і металургії, появі густої залізничної мережі, та, як наслідок - багатьох урбаністичних промислових селищ, одним із прикладів яких була Юзівка, з якої виріс сучасний Донецьк.

Романова Анастасія Анатоліївна, Бубнов Микола Юрійович

Анастасія Анатоліївна Романова та Микола Юрійович Бубнов подарували НБУВ кілька власних видань: 1. Бубнов М. Пути, дороженьки: автобиографическая повесть. - Уральск : ТОО Жайыкброкер LTD, 2013.- 204 с.; 2. Бубнов Н. Ю. Памятники старообрядческой письменности. - СПб. : Русская симфония, 2006. - 320 с.; 3. Бубнов Н. Ю. Слово о полку Игореве и поэзия скальдов. - СПб. : Русская симфония, 2006. - 416 с.; 4. Библиографические чтения памяти Константина Иллариововича Шафрановского (1900-1973). - СПб. : БАН, 2014. - 292 с.; 5. Книга в России. К истории академической библиотеки. - СПб. : БАН, 2014. - 194 с.

Черніков Ігор Федорович

Ігор Федорович Черніков, доктор історичних наук, професор, подарував НБУВ власне видання: Мустафа Кемаль Ататюрк - засновник і будівничий республіканської Туреччини. - К., 2015. -56 с. (2 прим.).

Айдачич Деян

Деян Айдачич, сербський філолог, етнолінгвіст, літературознавець, фольклорист, доктор філологічних наук, подарував НБУВ такі праці: 1. Айдачич Д. Славістичні дослідження : фольклористичні, літературознавчі, мовознавчі. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2010. – 307 с. 2. Айдачич Д. Демони і боги у слов'янських літературах. - К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2011. – 183 с. У першій книзі зібрано статті про українсько-сербські зв'язки, про українську мову та літературу, а також славістичні праці - фольклористичні, літературознавчі та мовознавчі. У другій книзі зібрано статті про демонів і богів у фольклорі й літературі слов'ян.

Махінчук Микола Гаврилович

Микола Гаврилович Махінчук, член Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України, поет, прозаїк і публіцист, подарував НБУВ декілька власних видань: 1. Махінчук М. Твердь землі: Роман. - К.: Міжнародний фонд "Українська хата", 2015. - 240 с.: іл. 2. Махінчук М. Мереживо мінливого часу: Кн. 1. - К.: КИТ, 2012. - 592 c.: іл. 3. Махінчук М. Мереживо мінливого часу: Кн. 2. - К.: КИТ, 2013. - 448 c.: іл. 4. Махінчук М. Мереживо мінливого часу: Кн. 3. - К.: КИТ, 2014. - 832 c.: іл.

Мельников Андрій Васильович

Андрій Васильович Мельников, керівник Археографічної комісії Російської академії наук, подарував НБУВ: Археографический ежегодник за 2001-20011 гг. / Отв. ред. С. О. Шмидт ; Ин-т славяноведения РАН ; Археограф. комис. РАН ; Фед. архив. агенство. - М.: Наука, 2002-2014 Щорічник містить статті та матеріали з вітчизняної історії, археографії, архівознавства, джерелознавства, історіографії, спеціальних історичних дисциплін від Середньовіччя до наших днів.

Петрук Олег

Олег Петрук, доктор фізико-математичних наук, подарував відділу стародруків та рідкісних видань НБУВ збірник наукових праць, який присвячений різним аспектам історії астрономічних знань та уявлень в Україні від найдавніших часів до кінця XVIII – початку XIX століть, коли були засновані перші в Україні спеціалізовані наукові установи – астрономічні обсерваторіі. Українське небо. Студії над історією астрономії в Україні : збірник наукових праць / за заг. ред. О. Петрука. - Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2014. - 767 с.

Мошковська Олена Анатоліївна

Олена Анатоліївна Мошковська, кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, подарувала НБУВ кілька сучасних періодичних видань: 1. Technika transportu szynowego : koleje. tramwaje. metro / red. Tadeusz Dyr. - Łódź : SITK, 2014. - №9-10 (2 прим.); 2. Railvolution [Текст] : the professional two-monthly mag. of rail transport wordwide/ ed. in chief Ja. Pernička. - Praha : M-Press plus, 2014. - №6.

Республіканське унітарне підприємство «Видавництво «Білоруська Енциклопедія імені Петруся Бровки»»

Книга являє собою унікальний альбом замальовок пам'яток архітектури, пейзажів, творів декоративно-прикладного мистецтва Білорусії, створених російським художником Д. М. Струковим в період експедиції в Північно-Західному краї 1864-1867 рр. Вміщує близько 200 малюнків з коментарями сучасних дослідників, шляхові записки художника, післямову. Завдяки широким іконографічним свідченням видання дає можливість побачити багатство білоруської духовної сакральної культури і, насамперед, її втрачених шедеврів.

Сторінки

Щорічні надходження