Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Аппаратные средства промышленных контроллеров для автоматизации технологических процессов объектов морской инфраструктуры. Ч. 2: Лабораторный практикум / Б. Н. Гордеев [и др.]. - 2017DVD720/2
Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті : матеріали XVIII міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" [та ін.]. - 2017ВА816000
Збірник лабораторних робіт з курсу "Теплотехнічні вимірювання та прилади" : навч. посіб. / Б. В. Димо [та ін.]. - 2017DVD790
Навчальний посібник до виконання магістерських кваліфікаційних робіт для студентів спеціальності 172 - "Телекомунікації та радіотехніка" спеціалізації "Технології та засоби телекомунікації", "Радіоелектронні апарати та засоби" всіх форм навчання : навч. посіб. / [М. А. Філинюк та ін.]. - 2017ВА816006
Теорія автоматичного керування. Ч. 2: Нелінійні системи / Д. Ю. Шарейко [та ін.]. - 2017DVD727/2
Третя всеукраїнська науково-практична конференція "Перспективні напрями захисту інформації", 02-06 вересня 2017 року : зб. тез / Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - 2017ВА815397
Труди XVIII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні та електронні технології", 22-26 травня 2017 року, Україна, м. Одесса : [збірник]. - 2017CDR2119
Trojan M. Nonlinear mathematical model of a steam boiler with natural circulation / Marcin Trojan. - 2017ІВ224558
Басова А. В. Вдосконалені методи електромагнітних і теплових розрахунків елементів конструкції силових трансформаторів та реакторів на основі чисельних і аналітичних моделей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Басова Анастасія Валентинівна. - 2017РА432537
Борковська Л. О. Обчислювальна техніка та програмування : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. програмою бакалавра за напрямом підгот. "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" / Л. О. Борковська, О. В. Кочеткова, О. В. Борковський. - 2016ВА816308
Бутенко В. О. Інформаційна технологія вибору інструментальних засобів для оцінювання безпеки інформаційно-управляючих систем із використанням марковських моделей : [монографія] / В. О. Бутенко ; за ред. В. С. Харченка. - 2015ВС63051
Дрозд М. А. Модели и методы упреждения скрытых неисправностей в цифровых компонентах энерго-критичных систем : монография / М. А. Дрозд ; под ред. С. Г. Антощук. - 2015ВС63048
Єфіменко Л. І. Теорія автоматичного керування. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [Л. І. Єфіменко, І. А. Маринич]. - 2017ВА816306
Івженко Л. І. Спектральні властивості анізотропних дротяних метаматеріалів мікрохвильового діапазону довжин хвиль : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Івженко Любов Ігорівна. - 2017РА432565
Козлов О. В. Ідентифікація технологічних об'єктів : метод. вказівки до лаб. робіт / О. В. Козлов, Г. В. Кондратенко, А. М. Топалов. - 2017DVD789
Кулик М. С. Системи автоматичного керування газотурбінних двигунів і газотурбінних установок : підручник / М. С. Кулик, І. І. Гвоздецький, Е. П. Ясиніцький ; за ред. проф. М. С. Кулика. - 2017ВА816315
Кучеров Д. П. Інженерія програмного забезпечення : навч. посіб. / Д. П. Кучеров, Є. Б. Артамонов. - 2017ВА816310
Мельник Р. А. Алгоритми та методи опрацювання зображень : навч. посіб. / Р. А. Мельник. - 2017СО35392
Мельник, Василь Михайлович Мережеве програмування в середовищі операційної системи Windows. Ч. 2. - 2017В356893/2
Попов В. О. Моделі й методи дослідження інформаційних систем : навч. посіб. до практ. занять / В. О. Попов, Н. В. Єременко, О. В. Коновалова. - 2017ВА815150
Приходько, С. Б. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине "Основы программирования". Ч. 1. - 2017DVD726/1
Рябенький В. М. Автоматизація процесів моніторингу параметрів та керування автономними електроенергетичними системами з дизель-генераторними агрегатами : монографія / В. М. Рябенький, О. І. Дорогань, О. О. Ушкаренко. - 2017ВА815804
Субота А. М. Системи керування енергетичними об'єктами : навч. посіб. до лаб. практикуму / А. М. Субота, В. Г. Джулгаков. - 2017ВА815151
Тецкий А. Г. Методы и средства тестирования на проникновение веб-приложений и сетей : тренинг / А. Г. Тецкий, О. А. Ильяшенко, Д. Д. Узун ; под ред. В. С. Харченко. - 2017ВА815402
Тоцкий, Александр Владимирович Антенны и устройства СВЧ. Ч. 2. - 2017В356857/2
Черно О. О. Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Проектування цифрового рекурсивного фільтра" : у 2 ч. / О. О. Черно Ч. 1: Теоретичні основи та методика проектування Ч. 2: Приклад розрахунку. - 2017DVD728/1,2