Нові надходження до фонду НБУВ

  Книги:

Актуальні питання судоустрою та формування корпусу суддів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. науковців, суддів, адвокатів, працівників правоохорон. органів, молодих вчених, аспірантів та студентів, 13 трав. 2017 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т адвокатури, Каф. орг. суд., правоохорон. органів та адвокатури . - 2017ВА815954
Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д-ра юрид. наук, проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / [за ред. Г. О. Ульянової, І. В. Гловюк ; уклад. Завтур В. А.]. - 2017ВА815951
Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - 2002ВА620860
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції "Державне управління в Україні: виклики та перспективи", 12-13 травня 2017 р. : [збірник] / Класич. приват. ун-т, Запоріз. міськрада, Запоріз. облдержадмін.. - 2017ВА815399
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука в XXI столітті: перспективні та пріоритетні напрями досліджень", (12-13 травня 2017 року) : [збірник] / Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту. - 2017ВА815395
Методичні вказівки до виконання розділів "Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях" й "Охорона навколишнього середовища" в дипломних (магістерських) проектах, роботах / О. В. Щедролосєв [та ін.]. - 2017DVD796
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко. - 2001ВА620912
Основи правознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - 2017ВА816264
Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції / Ін-т законодавства Верховної Ради України. - 2017ВА815400
Реалізація норм екологічного, земельного та аграрного права в умовах реформування правової системи України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з нагоди відзначення 25-річчя навч.-наук. Юрид. ін-ту Прикарпат. нац. ун-ту ім. Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, 8-10 верес. 2017 р.) / Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. Юрид. ін-т. - 2017ВА815995
Становлення та розвиток правової держави: проблеми теорії та практики : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф., 8-10 верес. 2017 р. / Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова, Ф-т мор. права, Гомел. філ. Міжнар. ун-ту "МИТСО", Респ. Білорусь, Яньчен. ін-т індустр. технологій, КНР. - 2017ВА816260
Kosyk W. Violation des droits de l'homme en Ukraine et en U.R.S.S. / Wolodymyr Kosyk. - 1969ІВ224578
Антонов В. О. Конституційно-правові засади національної безпеки України : монографія / В. О. Антонов. - 2017ВА815824
Артеменко І. В. Взаємодія органів державної влади та інститутів громадянського суспільства у формуванні й реалізації молодіжної політики : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Артеменко Ігор Віталійович. - 2017РА432496
Бесчастний В. М. Теорія та практика кримінологічного забезпечення протидії злочинності в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бесчастний Віктор Миколайович. - 2018РА432551
Гончарук С. Т. Адміністративне судочинство : навч. посіб. / С. Т. Гончарук, О. А. Гусар, І. О. Розум. - 2016ВА816316
Данилюк Л. Р. Правовий режим мисливських природних ресурсів в Україні : монографія / Л. Р. Данилюк. - 2017ВА815997
Дубинський О. Ю. Методичні вказівки щодо виконання магістерських робіт студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 081 "Право" / О. Ю. Дубинський, Ю. В. Ломжець, М. М. Войнарівський. - 2017DVD791
Емерсон К. 100 життєво важливих навичок. Як відірватися від стеження, не потрапити в полон і вижити в небезпечній ситуації / Клінт Емерсон ; іл. Теда Слампяка ; [пер. з англ. Н. Лавської]. - 2017ВА815577
Калашник О. М. Прогалини в цивільному процесуальному праві та їх усунення : монографія / О. М. Калашник. - 2017ВА815366
Капля О. М. Принципи адміністративного судочинства України: теорія та практика реалізації : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Капля Олександр Миколайович. - 2018РА432547
Каракаш І. І. Право власності на природні об'єкти та їх ресурси в Україні : монографія / І. І. Каракаш. - 2017ВА815563
Касян А. І. Волосне управління на Правобережній Україні (1861-1917 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Касян Андрій Іванович. - 2018РА432535
Кушнір С. М. Державний контроль у сфері вищої освіти в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кушнір Сергій Миколайович. - 2018РА432501
Лавренюк Ю. Ф. Становлення публічного управління у сфері запобігання корупції в Україні: організаційно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лавренюк Юрій Федорович. - 2018РА432509
Луценко І. Г. Протидія діяльності тоталітарних сект: кримінологічні засади : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Луценко Ірина Геннадіївна. - 2018РА432550
Мазурок П. П. Економічна влада в трансформаційному суспільстві : монографія / Мазурок П. П., Трохимчук В. В., Кравченко Н. В.. - 2017ВА816250
Мережко Н. В. Митна справа : підручник / Н. В. Мережко, П. В. Пашко, О. В. Рождественський ; [за ред. П. В. Пашка]. - 2016ВА815805
Миколаєць А. П. Удосконалення механізмів організації державного контролю в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Миколаєць Анатолій Петрович. - 2017РА432571
Мілова М. І. Український парламентаризм в контексті сучасного світового досвіду : навч.-метод. посіб. / М. І. Мілова. - 2017ВА815403
Моргун В. П. Адміністративно-правове регулювання діяльності спортивних федерацій в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Моргун Валерій Павлович. - 2018РА432546
Омельяненко М. В. Законодавство та архітектурно-проектна справа : навч. посіб. для студентів архітектур. спец. ВНЗ / М. В. Омельяненко. - 2016ВА816257
Орленко Б. М. Господарсько-правове регулювання дилерської діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Орленко Борис Миколайович. - 2017РА432559
Павко Я. А. Міжнародно-правове регулювання співробітництва держав в Арктиці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Павко Яна Анатоліївна. - 2018РА432522
Павлюк Н. В. Організаційно-правовий механізм розвитку публічного управління у контексті децентралізації влади в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Павлюк Назар Васильович. - 2018РА432511
Пєтков В. П. Менеджмент у державному управлінні : навч. посіб. / В. П. Пєтков, В. М. Торяник ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України О. В. Негодченка. - 2017ВА815819
Пилипчатіна Л. М. Правознавство. 10 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання : рівень стандарту + академ. / Л. М. Пилипчатіна. - 2017Р133134
Стаднік В. В. Виконання покарання у виді позбавлення волі щодо неповнолітніх : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Стаднік Володимир Володимирович. - 2018РА432519
Станіч В. С. Кримінальний кодекс Французької Республіки / [Станіч В. С. ; під ред. В. Л. Менчинського ; пер. на укр. К. І. Мазуренко]. - 2017ВА816261
Турчина О. С. Громадський вплив як один з основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Турчина Ольга Сергіївна. - 2018РА432549
Федорович І. Розумне пристосування. Від теорії до практики : [дослідження] / Ірина Федорович. - 2017Р133059
Харечко Д. О. Механізми державного управління забезпечення права громадян України на житло: регіональний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Харечко Дмитро Олексійович. - 2018РА432510

  Періодичні видання:

Прикарпатський юридичний вісник - 2017, № 3Ж74200/2017/3
Угриновська О. Праці Львівської Лабораторії прав людини Академії правових наук України. 2004, Вип.6: Судове провадження у справах, які виникають з публічно-правових відносин / О. Угриновська, Ю. Білоусов. - 2004Ж70485:С.1/2004/6